SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

2 2

3 İçindekiler 1. SunuĢ Genel Bilgiler Amaç ve Hedefler Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler ÇalıĢma Programında Raporlama Süresi Ġçin PlanlanmıĢ Faaliyetlere ve Performans Göstergelerine ĠliĢkin Bilgiler Saha Ziyaretleri Toplantı, ÇalıĢtaylar, Seminerler Raporlar Oda Faaliyetlerine ĠliĢkin Bilgiler Tanıtım Faaliyetleri Oda'ya Gelen Ziyaretçiler Performans Göstergeleri Oda Kapasitesinin Değerlendirilmesi Öneri ve Tedbirler Sosyal Yardım Faaliyetleri Ekler

4 1. Sunuş GeçmiĢi 1953'lere dayanan Siverek Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana, üstlendiği misyonu ve gerçekleģtirdiği çalıģmalarıyla üyelerine destek olmayı kendine rehber edinmiģtir. Bir yandan Siverek iģ dünyasının ülke ekonomisinde hak ettiği yeri almasına çalıģırken, diğer yandan ilçemizin eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki geliģimine sürekli destek olmaya çalıģtık. ÇalıĢmalarımızı yaģanan geliģmelere göre planlayarak, üyelerimizin küresel ekonomiye ve bölgemizin değiģen Ģartlarına ayak uydurmalarına yardımcı olarak Ģekilde yönlendirdik. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece ilçemizin ekonomisine değil, sosyal ve kültürel geliģime de katkıda bulunmaya çalıģtık. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası olarak değiģen ve geliģen dünya Ģartlarına uygun, yararlı hizmetler vererek bütün üyelerimizi, Siverek'imizi hak ettiği yere taģımak çabası içerisindeyiz. Bu çerçevedeki hizmet anlayıģımızla Odamızı bugünkü konumundan daha ilerilere taģıyabilmek için hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaģamaktayız. Salih Serdal BUCAK Yönetim Kurulu BaĢkanı 4

5 2. Genel Bilgiler Siverek Ticaret ve Sanayi Odası 6 personelden oluģmaktadır. No Adı Soyadı Görevi Eğitim Kıdem 1 Ramazan BUZLUDAĞ Genel Sekreter Lise 26 yıl 2 Adnan HAMĠDANOĞLU Hizmetli Lise 15 yıl 3 Mahmut AKÇĠÇEK Ticaret Sicil Müdürü Lise 8 yıl 4 Fatih BUZLUDAĞ Oda Sicil Memuru Lise 3 yıl 5 Fatıma KARA Muamelat Memuru Üniversite 3 yıl ( Akredistasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi ) 6 Bekir ÇĠFTEL ġoför Ortaöğretim 3 yıl 3. Amaç ve Hedefler 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 4. maddesinde odaların kuruluģ amacı Ģöyle tarif edilmektedir: Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş amacı üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmaktır. Mesleğin genel menfaatlere uygun gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak. Bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 5

6 Ticaret ve Sanayi Odaları nın görevleri; Meslek ahlakını, disiplini ve dayanıģmayı korumak ve geliģtirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak geliģmesine çalıģmak. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaģtırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeģit bilgiyi,takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. Ġlgili belgeleri düzenlemek ve onaylamak (bkz. Odalarca düzenlenecek belgeler). Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak, üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ÇalıĢma alanları içindeki ticari ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak, Yurt içi ve yurt dıģı fuar ve sergilere katılmak. Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu nun 125. maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına iliģkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep hâlinde bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarına verilen iģlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluģ amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu iģleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara iliģkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Üyeleri hakkındaki tüketici Ģikâyetlerini incelemek ve kuruluģ amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. Ticaret ve sanayi odalarında, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarında sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. 6

7 4. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 4.1 Çalışma Programında Raporlama Süresi İçin Planlanmış Faaliyetlere ve Performans Göstergelerine İlişkin Bilgiler Saha Ziyaretleri Kurum Kuruluş Ziyaretleri İşletme Ziyaretleri 7

8 4.1.2 Toplantı, Çalıştaylar, Seminerler Tarihinde Birliğimiz Merkezinde yapılan Oda/Borsa istiģare toplantısına Odamız Genel Sekreteri Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Birliğimiz Merkezinde yapılan 2013 yılı oda organ seçimlerinin iģleneceği genel secretor seminerine Odamız Genel Sekreteri Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Siverek Cumhuriyet BaĢsavcılığı Koruma Kurulu BaĢkanlığının Ocak ayı Koruma Kurulu Toplansıtına Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. Salih Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürü Sn. Hasan BAYDĠLLĠ baģkanlığında yapılan fırıncı esnafın raici toplantısına Odamız Genel Sekreteri Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda Sn. Kaymakamımız Hamza ERKAL baģkanlığında düzenlenen Ġlçe Tüketici Hakem Kurulu Toplantısına Odamız Genel Sekreteri Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Siverek Cumhuriyet BaĢsavcılığı Koruma Kurulu BaĢkanlığının ġubat ayı Koruma Kurulu Toplantısı Odamız Meclis Toplantı Salonunda yapılmıģ olup toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sayın Salih Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Siverek Gençlik Merkezinde düzenlenen Ġlçe ÇalıĢtayı toplantısına Odamız Genel Sekreteri Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda Sn Kaymakamımız Hamza ERKAL baģkanlığında düzenlenen Ġlçe Tüketici Hakem Kurulu Toplantısına Odamız Genel Sekreteri Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır. 8

9 Tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda Sn Kaymakamımız Hamza ERKAL baģkanlığında düzenlenen Ġlçe Tüketici Hakem Kurulu Toplantısına Odamız Genel Sekreteri Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Birliğimiz tarafından Mart tarihlerinde Birlik Merkezinde düzenlenen Ticaret Sicili Bilgilendirme toplantısına Odamız Ticaret Sicil Müdürü Mahmut AKÇĠÇEK ve Oda Sicil Memuru Fatih BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Cumhuriyet BaĢsavcılığı ġubat ayı Koruma Kurulu toplantısında alınan kararla Odamız tarafından Halit GĠRGĠÇ'in evine 6 adet pvc pencere- 4 adet pvc kapı- 1 adet demir kapı olmak üzere toplam 1.770,00 TL tutarında yardım yapılmıģtır Tarihinde TOBB BaĢkanı Sn. Rifat HĠSARCIKLIOĞLU'nunda katıldığı ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası açılıģ törenine Meclis BaĢkanımız Sn.Zübeyir KILÇ,Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn.S.Serdal BUCAK ve Genel Sekreterimiz Sn.Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Birliğimiz tarafından Birlik sosyal Tesislerinde düzenlenen IPA Türk Malı Belgesi konulu eğitim seminerine Odamız Muamelat Memuru Fatıma KARA katılmıģtır Tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda Sn Kaymakamımız Hamza ERKAL baģkanlığında düzenlenen Ġlçe Tüketici Hakem Kurulu Toplantısına Odamız Genel Sekreteri Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde Siverek Belediyesi toplantı salonunda yapılan takdir komisyonu toplantısına temsilcimiz Sn.Hamza TOROMAN katılmıģtır Tarihinde Odamız Konferans Salonunda 7 adet Meslek Komitesi ve Meclis Kurulu asil ve yedek üye seçimleri yapılmıģtır Tarihinde Odamız Konferans Salonunda Yönetim Kurulu,Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkan yardımcıları,yönetim Kurulu Sayman Üye,TOBB Genel Kurul Delege ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimleri yapılmıģtır. 9

10 Tarihinde Siverek Cumhuriyet BaĢsavcılığı Koruma Kurulu BaĢkanlığının 3 ayda bir yaptığı Mayıs ayı Koruma Kurulu Toplantısı Odamız Meclis Toplantı Salonunda yapılmıģ olup toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sayın Salih Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde Siverek Belediyesi toplantı salonunda yapılan Kapıkaya Belediyesi Takdir Komisyonu toplantısına temsilcimiz Sn.Hamza TOROMAN katılmıģtır Tarihinde Hilvan Belediyesi toplantı salonunda yapılan Takdir Komisyonu toplantısına temsilcimiz Sn.Haçım NĠTĠN katılmıģtır Tarihinde ġanlıurfa TSO tarafından düzenlenen ve TOBB BaĢkanı Sn.M.Rifat HĠSARCIKLIOĞLU'nun da katılımıyla ġanlıurfa Hilton Otelde yapılan il oda meclis tanıģma toplantısına odamız Meclis BaĢkanı Zübeyir KILIÇ,Yönetim Kurulu BaĢkanı S.Serdal BUCAK,meclis üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde TOBB BaĢkanı Sn. M.Rifat HĠSARCIKLIOĞLU'nun da katılımı ile Diyarbakır TSO tarafından Hamravat Tesislerinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Oda/Borsa BaĢkanları müģterek toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanımız S.Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde Ekonomi Bakanı Sn.Zafer ÇAĞLAYAN ve TOBB BaĢkanı Sn.M.Rifat HĠSARCIKLIOĞLUnun da katılımı ile Ekonomi Bakanlığınca Diyarbakır The Green Park Otel'de düzenlenen Yeni Yatırım TeĢvik Sistemi Değerlendirme Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. Salih Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Diyarbakır Liluz Otelde düzenlenen Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 1.Dönem Toplantısına Odamız Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn.S.Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapılan Birliğimiz 69.Genel Kurul toplantısına Odamızı temsilen Genel Kurul delegemiz Sn. S.Serdal BUCAK,Meclis BaĢkanımız Sn.Zübeyir KILIÇ,Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız Sn. Serhat AYAYDIN,Meclis Üyemiz Sn.M.YaĢar HAMĠDANOĞLU ve Genel Sekreterimiz Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır. 10

11 Tarihinde Siverek Cumhuriyet BaĢsavcılığı Koruma Kurulu BaĢkanlığının 3 ayda bir yaptığı Ağustos ayı Koruma Kurulu Toplantısı Odamız Meclis Toplantı Salonunda yapılmıģ olup toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sayın Salih Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde Akreditasyon Sistemi çalıģmaları dahilinde danıģman firmamız olan ABĠGEM temsilcisi Esen TUNÇ ile ilk toplantımız yapılmıģtır tarihinde odamız meclis salonunda staretjik plan ekibi ve ABĠGEM uzmanlarından Esen TUNÇ ve Uğur DEMĠR katılımı ile odamızın amaç hedef ve yol haritasının çizildiği stratejik plan çalıģtayımız yapılmıģtır Tarihinde Siverek Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan Ġnsan Hakları Komisyon toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız Sn. Serhat AYAYDIN katılmıģtır. 11

12 Tarihinde Odamız konferans salonunda ABĠGEM Uzmanı Uğur DEMĠR tarafından, Karacadağ Kalkınma Ajansı,Devlet TeĢvikleri,Kredi Garanti Fonu,ĠġKUR,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,EBRD destekleri hakkında üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır Tarihinde TOBB Emekli Sandığı Vakfının 2013 yılı Ekim ayında yapılacak Genel Kuruluna, Gaziantep Ticaret Odasının ev sahipliğini yaptığı 7.Bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi delege seçimlerine odamızı temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız Sn. Serhat AYAYDIN ve Genel Sekreterimiz Sn. Ramazan BUZLUDAĞ katılmıģtır Tarihinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında SidariĢ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri-Mehmet YaĢar AKARSU tarafından odamız personellerimize Temel ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiģtir Tarihinde BaĢbakan Yardımcısı Sn. BeĢir ATALAY ın da katılacağı TOBB Merkezinde gerçekleģecek olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri istiģare toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. S.Serdal BUCAK katılmıģtır. 12

13 Tarihinde Sn. M.Rifat HĠSARCIKLIOĞLUnun da katılacağı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleģecek olan Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet ve Eğitim Öğretim yılı AçılıĢ Törenine Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. S.Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde açılıģını ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk ÇELĠK'in yaptığı ilçemiz sosyal güvenlik kurumu yeni hizmet binası açılıģ törenine odamızı temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız Sn.Ġzzet POLATOĞLU katılmıģtır Tarihinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğünde yapılan Kütlü Pamukların Kirlenmesini Önleme Komisyonuna temsilcimiz Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız Sn.Ġzzet POLATOĞLU katılmıģtır Tarihinde Ġnsan Hakları Komisyon toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn.S.Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde ġanlıurfa KOSGEB Hizmet Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Doğu DanıĢmanlık Hizmetleri ĠĢ GeliĢtirme Uzmanı Ali SELÇUK 'un eğitmenliğini ve odamızın ev sahipliğini yaptığı toplam 60 kiģiye uygulamalı giriģimcilik eğitimi verilmiģtir. 13

14 Tarihinde Güneydoğu Anadolu Oda/Borsa baģkanlarının ve TOBB Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız Halim METE ve TOBB Sektörler ve GiriĢimcilik Daire BaĢkanı Cihat ALAGÖZ katıldığı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının Liluz Otel de ev sahipliğini yaptığı istiģare toplantısına Meclis BaĢkanımız Sn.Zübeyir KILIÇ ile Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn.S.Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde meslek komite baģkanlarımızın da katıldığı kasım ayı meclis toplantımız yapılmıģtır Tarihinde Sn.BaĢkanımız S.Serdal BUCAK'ında katıldığı Siverek Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen tarımsal kesintilerle ilgili uygulamalı eğitim toplantısı Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapıldı. 14

15 Tarihinde Odamız ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iģbirliğinde üyelerimize ve ilgililere yönelik odamız konferans salonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı 2014 yılı mali destek programları hakkında Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi BaĢkanı Adnan TUZCU ve Program Yönetim Birimi Uzmanı Adem ERDURUCAN tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır Tarihinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn.Nihat ERGÜN'ün katıldığı ve ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının Nevali Otel Konferans Salonunda ev sahipliğini yaptığı Kamu-Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Bölgesel Toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız Sn.Ġzzet POLATOĞLU katılmıģtır. 15

16 Tarihinde Odamız ve Siverek Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü iģbirliğinde inģaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize yönelik Çevre ve ġehircilik Bakanlığının imar yönetmeliğinde yapılan değiģikliklerden kaynaklanan sorunların aydınlatılmasına iliģkin Siverek Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürü Sn.Zülfikar KOYUNSEVER konuģmacılığında odamız konferans salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiģtir Tarihinde Kalkınma Ajansları ÇalıĢma Usul ve Esaslarının 5. maddesi gereği Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından ġanlıurfa Hilton Garden Otel de düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn.Serdal BUCAK katılmıģtır Tarihinde Ġl ve Ġlçe Ġnsan Hakları Kurullarının KuruluĢ Görev ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Siverek Kaymakamlığı Ġlçe Ġnsan Hakları tarafından düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn.Ġzzet POLATOĞLU katılmıģtır. 16

17 4.1.3 Raporlar ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında SidariĢ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri-Mehmet YaĢar AKARSU tarafından odamızın Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Eylem Planı hazırlamıģtır. 17

18 4.1.4 Oda Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler TİCARET SİCİLİ BİRİMİ Yeni kayıt :132adet ġirket kayıt :78 ġahıs kayıt :53 Kooperatif kayıt :1 ġube kayıt :17 Ana sözleşme tadilleri:100 adet ġirket :82 ġahıs :10 Kooperatif :8 Temsil :65 adet ġirket :58 Kooperatif :7 Terk :34 adet ġahıs terk :21 ġirket terk :10 Kooperatif terk :3 ġube terk :0 Resen terk :0 -Bağ-Kur formları doldurulmuģtur. -Resmi Kurumların Yazılarına Verilen Cevaplar: yılı toplam ilan sayısı: 301 ODA SİCİL BİRİMİ Yeni kayıt :132adet ġirket kayıt :78 ġahıs kayıt :53 Kooperatif kayıt :1 ġube kayıt :17 18

19 -Yeni kayıt ve güncellemeler TOBB TOBNET programına kaydedilmektedir -Ticaret Sicilinde yapılan değiģiklik( adres, hisse devri,terk vs) programa girimiģtir. -Üyelerimiz hakkında bilgi içeren Çıraklık eğitimi merkezince verilen ilgili formlar doldurulmuģtur. SANAYİ BİRİMİ -Düzenlenen Kapasite Raporu :13 -Düzenlenen ekspertiz raporu :0 -Tescili Yapılan iģ makinası :43 -MALİ İŞLER BİRİMİ -Kesilen tahsil FiĢi :188 -Kesilen tediye fiģi :188 -Kesilen mahsup fiģi :107 PERSONEL VE İDARİ İŞLER BİRİMİ-ÖZEL KALEM BİRİMİ -Yapılan gelen evrak kaydı :1607 -Yazılan giden evrak sayısı : adet (toplam 107 sayfa) yönetim kurulu kararı yazılmıģtır. -35 adet ( toplam 15 sayfa) Meclis Kurulu kararı yazılmıģtır. -7 adet meslek komitesini içeren 14 karar (toplam 85 sayfa) yazılmıģtır. -Toplantı vb. duyurular üyelere ve ilgililere fakslanmıģtır. -Ayrıca web sayfamızda güncellemeler ve eklemeler gerçekleģtirilmiģtir. -Web sitemize Odamıza gelen duyuru ilan bilgileri girilmiģ, ilan panomuza gönderilen ilanlar asılmıģtır. 19

20 4.1.5 Tanıtım Faaliyetleri Tarihinde Ġlçemizin sanayi envanterinin çıkartılması vede odamızın tanıtım filminin hazırlanması için çalıģmalara baģlanılmıģ ve Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn.S.Serdal BUCAK Harran Üniversitesi eğitmenlerinden Doç.Dr.Sedat BENEK ile görüģmüģtür Oda'ya Gelen Ziyaretçiler Tarihinde Yönetim Kurulu BaĢkanımız S.Serdal BUCAK Kızıltepe Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Mahmut DÜNDAR'ın tebrik ziyaretini Odamızda kabul etmiģtir. 20

21 4.2 Performans Göstergeleri Performans Göstergesi Birim Değer Açıklama Yerinde Ziyaret Edilen İşletme Sayısı Adet Yatırım Destek Ofisi nde bilgilendirilen ziyaretçi sayısı Kişi Teknik Destek Verilen Yatırımcı Sayısı Kişi 1-Batman ABĠGEM ile stratejik plan çalıģması 2-SidariĢ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri ile iģ sağlığı ve güvenliği çalıģması İşbirliği Yapılan Kurum Sayısı Adet 5 3-ġanlıurfa KOSGEB ĠĢbirliğinde giriģimcilik eğitim çalıģmasına evsahipliği yapılması. 4-Siverek Sosyal Güvelik Merkezi iģbirliğinde bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. 5-Karacadağ Kalkınma Ajansı ĠĢbirliğinde üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır Tanıtımına Yönelik Yayın Sayısı Adet 21

22 5. Oda Kapasitesinin Değerlendirilmesi 6. Öneri ve Tedbirler - Odamız hizmet kalitesini yükseltmek ve Avrupa oda sistemine uyum sağlanması adına Birliğimiz tarafından geliģtirilen Akreditasyon Sistemi sürecine dahil olabilmek için odamızca çalıģmalar baģlatılmıģ ve bu çalıģmalar dahilinde Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Batman ġube çalıģmalarımıza danıģmanlık yapacaktır ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde tehlike sınıfına bakılmaksızın yapılması gereken Risk Değerlendirme Raporu,Acil Eylem Planı ve Temel ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için çalıģmalarımıza SidariĢ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği DanıĢma Hizmetleri danıģman firmamız ile devam edilecektir. 7. Sosyal Yardım Faaliyetleri Tarihinde Cumhuriyet BaĢsavcılığı ġubat ayı Koruma Kurulu toplantısında alınan kararla Odamız tarafından Halit GĠRGĠÇ'in evine 6 adet pvc pencere- 4 adet pvc kapı- 1 adet demir kapı olmak üzere toplam 1.770,00 TL tutarında yardım yapılmıģtır. Ramazan ayı münasebetiyle,odamızca Birliğimiz tarafından desteklenen gıda yardım paketlerimiz 700 aileye Odamız Meclis Kurulu ve Meslek Komite üyelerimiz aracılığı ile dağıtılmıģtır. Birliğimiz tarafından her yıl yapılan eğitim yardımları çerçevesinde Odamız tarafından 21 ilköğretim okuluna ve toplam 1091 öğrenciye kaban yardımı yapılmıģtır. 22

23 8. Ekler Tarihinde Odamız hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve AB standartlarına ulaģılabilmesi için Birliğimiz tarafından geliģtirilen Akreditasyon Sürecine dahil olabilmek için baģvurumuz yapılmıģtır Tarihinde hizmet binası iyileģtirme çalıģmaları dahillinde odamızda konferans salonu ses sitemi tamamı ile yenilenmiģ ve projeksiyon cihazı ve perdesi alınmıģtır. 23

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2017 STRATEJİK PLANI Stratejik Plan Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠNDE KULLANILAN YÖNTEM 2.1 Stratejik planlama ekibinin oluģturulması 2.1.1

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

SUSURLUK TĠCARET BORSASI

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2013 Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan 2 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı

SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı AYDIN TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2010-2013 1 SUNUŞ Her geçen gün küreselleşen dünya ekonomisi sayesinde tüm ekonomik parametreler değişiklik göstermiştir. Her ülke ve o ülke içerisindeki kamu ve özel

Detaylı

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. ÖNSÖZ Günümüzde Türkiye de ve Dünya da iş hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sanayiciler

Detaylı

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali)

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) (Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 29/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) 1 1. İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr FAALİYET RAPORU 2014 www.kiziltepetb.org.tr İÇİNDEKİLER Başkan ın Mesajı.... 3 Borsamız hakkında... Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat. Üyelerimiz hakkında... 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.....

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı