29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir."

Transkript

1 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin zorunlu, isteğe bağlı ve Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma eğitim veren yüksek öğretim programlarının yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinin amaçları, uygulanması ve değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esaslarını, dil yeterlik ve muafiyet sınavlarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi ve yabancı dil ve Türkçe kursları hakkındaki hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu yönerge Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 28 ve 29. maddeleri hükmü ile tarih ve 2704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayalı olarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen: a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, b) Rektör: Üniversite Rektörünü, c) Senato: Üniversite Senatosunu, ç) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu, d) Kurul: Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu, e) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulunu, f) Yeterlik Sınavı: Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavını, g) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencileri, ğ) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlara kayıtlı öğrencileri, h) Türkçe ve Belirli Bir Yabancı Dille Karma Eğitim Veren Yüksek Öğretim Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma eğitim veren yükseköğretim programlarının yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıtlı öğrencileri, ı) Eşdeğerlik (EK-I): Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ZD, ZMP, DALF, TÖMER (Türkçe) gibi sınavlardan Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen seviyede puanı almayı, ÜDS ve KPDS sınavları için Yüksekokul un düzenlediği sözlü ve yazılı iletişim becerileri sınavlarından belirlenen seviyede puan almayı, ayrıca Türkçe için eğitim öğretim dili Türkçe olan herhangi bir programdan mezun olmayı, i) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, j) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, k)toefl: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını, l) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını, m) FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan First Certificate in English Sınavını, n) CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Certificate in Advanced English Sınavını, o) ZD: Zertifikat Deutsch Sınavını, ö) ZMP: Zentrale Mittelstufen-prüfung Sınavını, p) PNDS: Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache Sınavını, r) DALF: Diplôme Approfondi Langue Française Sınavını, ifade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar Eğitim-Öğretim MADDE 5- (1) Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılı olup en az yetmiş beşer iş gününü kapsayan iki yarıyıldan oluşur. Eğitim-Öğretim Akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. Hazırlık eğitiminde geçen süre öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur. (2) Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlık sınıfı öğrencilerine haftada en az yirmi, en fazla otuz saat olmak üzere okutulacak dersler, Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer. Sınav Sonuçlarına İtiraz MADDE 6- (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilirler. (2) Başvuru üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nda gerekli düzeltme yapılarak, sonuç ilgili öğrenciye onbeş gün içinde bildirilir. Devam Zorunluluğu MADDE 7- (1) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler derslere devam etmek zorundadır. Bir öğrencinin devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin % 20'sini aştığı takdirde, o öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır. Devamsız öğrenciler yılsonu sınavına giremezler, ancak yeterlik sınavlarına katılabilirler. Haklı ve Geçerli Bir Mazeret Nedeniyle Sınava Girememe MADDE 8- (1) Üniversite eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle bir ara sınavına giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması ve muafiyetlerle ilgili her türlü yetki Yüksekokul Yönetim Kuruluna aittir. Yeterlik sınavı, yarıyıl sonu yeterlik sınavı, yılsonu sınavı ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak mazereti Yönetim Kurulu nca kabul edilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur. Öğrenime Ara Verme İzni MADDE 9- (1) Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık programlarında okuyan öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla bir kez bir öğretim yılı (iki yarıyıl) süreyle öğrenime ara verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak yeterlik sınavına girebilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar Eğitim-Öğretim ve Muafiyet MADDE 10- (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi uygulayan yükseköğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitimöğretim yılının başında yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulurlar. (2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları yükseköğretim programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler. Birinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı oldukları takdirde girmeye hak kazandığı lisans programının birinci sınıfına devam edebilirler. (3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir: a) Öğretim yılı başında Yüksekokul tarafından yapılan İngilizce, Almanca ve Fransızca yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak, b) Daha önce Üniversitenin veya başka bir üniversitenin dil, edebiyat, mütercim tercümanlık, öğretmenlik, dil bilimi alanlarındaki hazırlık programına (dil bilgisi ve dört beceri alanında eğitim veren) devam etmiş olmak ve 100 tam puan üzerinden en az 70 alarak programı başarıyla tamamlamış olmak,

3 c) Ulusal ya da uluslararası geçerliliği ve eşdeğerliği Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından (KPDS, ÜDS, TOEFEL, IELTS, ZD, ZMP, PNDS, DALF, TÖMER (Türkçe) vb) başarılı olduğunu belgelemek. d) Ulusal nitelikteki sınavlardan (ÜDS, KPDS vb.) en az 70 ve üzeri puan alan öğrenciler, Yüksekokul tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü iletişim becerileri sınavlarından da en az 70 puan almak şartıyla, ulusal sınavlardan aldığı puanın %60 ı, yazılı iletişim becerisi sınavından aldığı puanın %20 si ve sözlü iletişim becerisi sınavından aldığı puanın %20 si alınarak ortalamasının en az 70 puan olması. (4) Belgeleri kabul edilen öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim programının birinci sınıfında öğrenimlerine başlarlar. Ancak eşdeğer kabul edilecek belgelerin asıllarının bir dilekçe ile en geç yeterlik sınavından önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekir. Sınavlar MADDE 11- (1) Hazırlık sınıfı programında yeterlik /düzey belirleme sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, performans ödevleri, yarıyıl sonu yeterlik sınavı ve yılsonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Yeterlik / Düzey Belirleme Sınavı MADDE 12- (1) Bu sınavın uygulanış şekli Yüksekokul tarafından belirlenir. Başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil düzeyini belirten başarı belgesi verilir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. a) Üniversitemiz yükseköğretim kurumlarında zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yükseköğretim programına ilk kez kesin kaydını yaptırmış tüm öğrenciler yeni ders yılı başında yeterlik sınavına girerler. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. b) Bu sınava girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil düzeylerine göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler. Yarıyıl sonu yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler. c) Başarısız olan öğrenciler ise ikinci yıl hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl sonunda veya yılsonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavlarına girerler. d) İkinci yılın sonunda da başarısız olan öğrenciler yeterlik sınavına girerler. Sınava girmeyen yada girip de başarısız olan öğrencilere en fazla 3 yarıyıl Yeterlik Sınav Hakkı verilir. Yabancı dil yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan programlar varsa bu programa geçiş yapabilirler, öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrenciden alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. e) Yatay geçişte öğrencilerin, geldiği yükseköğretim kurumunda yeterlik sınavını başarmış olma ya da hazırlık okuyup başarılı olma koşulu aranır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının birini başarmış olması durumunda hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Yüksekokul Müdürlüğünün açtığı yabancı dil yeterlik sınavlarından başarılı olmaları gerekir. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı sayılır. Ara Sınavlar, Kısa Süreli Sınavlar ve Performans Ödevleri MADDE13- (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihi Yönetim Kurulu nca belirlenerek ilan edilir. (2) Ara sınavlar dışında önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa süreli sınavlar ve performans ödevleri de ara sınav sonucuna yansıtılır. Kısa süreli sınavların ve ödevlerin ara sınava katkısı %15 tir. Yıl Sonu Sınavı ve Yeterlik Sınavı MADDE 14- (1) Sınavların uygulanış şekli Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. (2) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

4 (3) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Genel Başarı Notunun Hesaplanması MADDE 15- (1) Başarı değerlendirmesinde 100 lük sistem kullanılır. (2) Genel başarı notu, ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not ortalamasının %40'ı, yılsonu sınav notunun %60'ı toplanarak bulunur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ve genel başarı notunun en az 70 olması zorunludur. (3) Geçmez notların simgeleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir. Geçmez Notlar F1 : Devamsız, genel sınava girme hakkı yok. F2 : Devam etti, genel sınava girmedi. F3 : Genel sınava girdi, başarısız. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar Madde 16- (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kesin kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Sınıf açılması ve sınıf kontenjanları ile ilgili düzenleme Yüksekokul tarafından yapılır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir. Başvuru ve Kayıt MADDE 17- (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kesin kayıt işlemleri sırasında, Yüksekokul tarafından hazırlanan matbuu formlar aracılığı ile yapılır. Başarılı ve Başarısız Öğrenciler MADDE 18- (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarılı sayılabilmesi için öğrencinin yeterlik sınavından en az 60 almış olması veya yılsonu sınav notunun en az 50, genel başarı notunun da en az 60 olması gerekir. Bu şartı sağlayan öğrencilere Yüksekokul tarafından başarı belgesi verilir. a) Yarıyıl sonu yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler. b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenci başarısız olsa bile hazırlık sınıfını tekrarlayamaz ve kayıt yaptırdığı programa devam eder. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler, mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler veya isteğe bağlı hazırlık öğreniminden vazgeçebilirler. c) Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Öğrencinin Yeterlik sınavından aldığı puanı geçerli sayılır. Sınavlar MADDE 19- (1) Hazırlık sınıfı programında, düzey belirleme sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, performans ödevleri, yarıyıl sonu yeterlik sınavı ve yılsonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli Yüksekokul tarafından belirlenir. Düzey Belirleme Sınavı MADDE 20- (1) Üniversiteye isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi uygulayan yükseköğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfı yabancı dil düzey belirleme sınavına tabii tutulurlar ve öğrenciler Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda İngilizce düzeylerine göre gruplandırılırlar.

5 Ara Sınavlar, Kısa Süreli Sınavlar ve Performans Ödevleri MADDE 21- (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihi Yönetim Kurulu nca belirlenerek ilan edilir. (2) Ara sınavlar dışında önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa süreli sınavlar ve performans ödevleri de ara sınav sonucuna yansıtılır. Kısa süreli sınavların ve performans ödevlerinin ara sınava katkısı %15 tir. Yıl Sonu Sınavı ve Yeterlik Sınavı MADDE 22- (1) Sınavın uygulanış şekli Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. (2)Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil düzeyini belirten başarı belgesi verilir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. (3)Yılsonu sınavına devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Genel Başarı Notunun Hesaplanması MADDE 23- (1) Başarı değerlendirmesinde 100 lük sistem kullanılır. (2) Genel başarı notu, ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not ortalamasının %40'ı, yılsonu sınav notunun %60'ı toplanarak bulunur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ve genel başarı notunun en az 60 olması zorunludur. (3) Geçmez notların simgeleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir. Geçmez Notlar F1 : Devamsız, genel sınava girme hakkı yok. F2 : Devam etti, genel sınava girmedi. F3 : Genel sınava girdi, başarısız. BEŞİNCİ BÖLÜM Türkçe ve Belirli Bir Yabancı Dille Karma Eğitim Veren Yüksek Öğretim Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar MADDE 24- (1) Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma eğitim veren yüksek öğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler eğitim öğretim yılı başında yapılan dil yeterlik sınavına girerler. 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu sınavdan başarısız olan veya sınava girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık öğrenimi görürler. Başarılı ve Başarısız Öğrenciler MADDE 25- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarılı sayılabilmesi için öğrencinin yarıyıl sonu yeterlik sınavından en az 60 almış olması veya yılsonu sınav notunun en az 50, genel başarı notunun da en az 60 olması gerekir. a) Başarısız olan öğrenciler bir sonraki akademik yıl başında düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavdan başarısız olsalar bile isteğe bağlı olarak üçüncü veya dördüncü yarıyıl hazırlık eğitimine devam edebilirler ve mezuniyetlerine kadar yarıyıl veya yılsonu yeterlik sınavlarına girebilirler. b) Başarısız olanlar kesin kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler. Sınavlar MADDE 26- (1) Hazırlık sınıfı programında, yeterlik / düzey belirleme sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler, yarıyıl sonu yeterlik sınavı ve yılsonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeterlik / Düzey Belirleme Sınavı

6 MADDE 27- (1) Bu sınavın uygulanış şekli Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil düzeyini belirten başarı belgesi verilir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. a) Üniversitemizin Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma eğitim veren yükseköğretim programlarına ilk kez kesin kaydını yaptırmış tüm öğrenciler yeni ders yılı başında yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. b) Bu sınava girmeyenler ya da girip de başarısız olanlar Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda İngilizce düzeylerine göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler. Sınavlarla ilgili diğer hususlar madde 22 deki hükümlere göre uygulanır. c) Yatay geçişte, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda yeterlik sınavını başarmış olma ya da hazırlık okuyup başarılı olma koşulu aranır. Öğrenci bu koşula sahip değilse Yüksekokul Müdürlüğünün açtığı yeterlik sınavından başarılı olması gerekir. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 alan öğrenci başarılı sayılır. Ara Sınavlar, Kısa Süreli Sınavlar ve Performans Ödevleri MADDE 28- (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihi Yüksekokul Yönetim Kurulu nca belirlenerek ilan edilir. (2)Ayrıca, ara sınavlar dışında önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa süreli sınavlar ve performans ödevleri de ara sınav sonucuna yansıtılır. Kısa süreli sınavların ve ödevlerin ara sınava katkısı %15 tir. Yarıyıl Sonu, Yıl Sonu Yeterlik Sınavı MADDE 29- (1) Bu sınavın uygulanış şekli Yüksekokul tarafından belirlenir. (2)Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil düzeyini belirten başarı belgesi verilir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. (3)Yılsonu sınavına devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Genel Başarı Notunun Hesaplanması MADDE 30- ((1) Başarı değerlendirmesinde 100 lük sistem kullanılır. (2) Genel başarı notu, ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not ortalamasının %40'ı, yılsonu sınav notunun %60'ı toplanarak bulunur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ve genel başarı notunun en az 60 olması zorunludur. (3) Geçmez notların simgeleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir. Geçmez Notlar F1 : Devamsız, genel sınava girme hakkı yok. F2 : Devam etti, genel sınava girmedi. F3 : Genel sınava girdi, başarısız. Türkçe Yeterlik Sınavı MADDE 31- (1) Bu sınavın uygulanış şekli Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Üniversitemize kesin kaydını yaptırmış olan yabancı uyruklu öğrenciler yeni ders yılı başında Türkçe yeterlik sınavına girerler. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler Yüksekokul tarafından açılan Türkçe kurs programına katılabilirler. (2) Ulusal nitelikteki sınavlardan (TÖMER vb.) en az 70 ve üzeri puan alan öğrenciler ve eğitim öğretim dili Türkçe olan herhangi bir programdan mezun olan öğrenciler Türkçe yeterlik sınavından muaf sayılırlar.

7 ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten Kaldırma MADDE 32- (1) Üniversite Senatosunun tarih ve 2007/85 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarih ve 2008/174 sayılı kararıyla düzeltmeleri kabul edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 33- (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 34- (1) Bu Yönergeyi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. EK- I Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile Kabul Edilen Asgari Eşdeğer Puanlar Hazırlık Eğitimi İngilizce OMÜ Muafiyet Sınavı 70 Fransızca 70 KPDS ÜDS TÖMER TOEFL CBT IBT PBT IELTS FCE CAE DALF PNDS B C B2 Almanca B2 Türkçe 70 70

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ******* Madde-1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2014; Resmi Gazete Sayısı: 28951) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı