T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : B.11.2.PTT /02/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : B.11.2.PTT.0.79.00.01-010.05-01/02/2011-00365"

Transkript

1 Konu : 2011 Yılında Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden Yapılacak Yardımlar 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında, genel sağlık sigortalısı olan personelimiz (657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve 399 sayılı KHK ye tabi sözleşmeli) ve personelimiz üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan tedavi yardımlarından istifade eden aile bireylerine, Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılacak yardımlar, Sağlık Yardım Yönetim Kurulunun 17/01/2011 tarih ve 1 sayılı kararıyla 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. A YILINDA SYS BÜTÇESĠNDEN YAPILACAK YARDIMLAR: 1- Muayene, Tetkik, Tahlil Ücretleri: Diş Tedavileri hariç olmak üzere; a) SGK ile sözleşmeli resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında; yapılan muayene, ameliyat, sezaryen, sünnet ve anestezi ile çeşitli görüntüleme işlemleri (Magnetik Rezonans, Ultrason, Sintigrafi, Tomografi, Röntgen, vb.) tahlil ve tetkik kalemlerinin SUT ta yer alması koşuluyla hastane içerisinde yaptırılması halinde, ödenen fark bedellerinin tamamı, SUT ta yer almamakla birlikte SGK ile anlaşması bulunan resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan vizit (mükerrer hasta takip ücreti, öğretim üyesi izlemi) ücreti ile ayrıca yapılan ameliyatlara ilişkin ameliyathane kira bedeli, asistan ücreti, tıbbi gaz ücreti ve ödenmeyen patoloji tetkik farklarının tamamı, SGK ile sözleşmesi bulunan resmi veya özel sağlık kurumlarında, SUT a göre ödenmeyen hasta veya refakatçi yatak/ otelcilik hizmeti ücretleri için en fazla günlük 90,00 TL. SYS Bütçesinden ödenecektir. b) SGK ile sözleşmesi bulunmayan resmi veya özel sağlık kurumları ile doktorun kendi özel muayenehanesinde; Yapılan muayene ücreti veya ultrason eģliğinde yapılan muayene ücretinin % 50 si SYS Bütçesinden ödenecek olup, bunun dıģında yapılan ameliyat, röntgen (ultrason, magnetik rezonans vb), tahlil, tetkik vb. diğer tedavi giderleri ise SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. Doktorun kendi özel muayenehanesinde yapılan muayeneler sonucunda kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda doktor tarafından Serbest Meslek Makbuzu yerine POS cihazlarıyla düzenlenen POS fişleri verilmesi halinde; POS fişinde doktorun ve hastanın adı ile muayene ücreti olduğunun belirtilmesi kaydıyla harcama belgesi olarak kabul edilecektir. 1

2 c) SGK ile sözleşmesi bulunan resmi veya özel sağlık kurumlarında yapılan ameliyatlar neticesinde, ödenen fark faturalarında paket kodlu ameliyatın, SUT ta yer alması koşuluyla ayrıntılı döküm şartı aranmaksızın tamamı SYS Bütçesinden ödenecektir. d) 2011 yılında gerek personelin mağdur olmaması gerekse Sosyal Güvenlik Kurumunca karģılanabilecek tedavi giderlerinin, Sağlık Yardım Sandığından gereksiz Ģekilde ödenmesinin engellenmesini teminen; Hastanelerce röntgen, tetkik ve tahlil vb. işlemlerinin yapılamadığına dair raporun alınmasını müteakip, ilgililer tarafından yapılan ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmesi, Sağlık Kurumunca; röntgen, tetkik ve tahlil vb. işlemlerin yapılamadığına dair rapor düzenlenmemesi durumunda ise personelin bağlı olduğu Başmüdürlükçe, ilgili sağlık kurumu ile yazışma yapılmak suretiyle gerekli raporun temin edilerek söz konusu işlemlere ait bedelin, Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilmesi, Yapılan yazışmaya rağmen gerekli raporun düzenlenmemesi halinde, personelimizin mağdur olmaması için gerekçeleri de belirtilmek suretiyle tüm belgelerin, Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kuruluna görüşülmek üzere Genel Müdürlüğe (Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) intikal ettirilmesi gerekmektedir. 2- Protez, Ortez, Tıbbi Cihaz ve Malzemeler: Protez, Ortez, Tıbbi Cihaz ve Malzemeler ile implant malzemelerinin SGK tarafından ödenen meblağdan arta kalan bedellerinin SYS Bütçesinden ödenmesinde; Bu malzeme bedelleri için tek fatura kesildiğinden personelimiz tarafından öncelikle faturaların ve ödemeye esas belgelerin ( fatura, reçete, rapor vb.) asılları ile birlikte fotokopilerinin görev yaptığı birime ibraz edilmesi ve bu belgelere ait fotokopilerin 1.derece imza yetkisi bulunan birim amirince aslı gibidir şerhi düşülerek onaylanması, (onaylayanın imzası, isim kaşe ve mühür ile bu işlem tevsik edilecektir) personelce ödeme evrakının asıllarının SGK ya verilmesi fotokopilerinin ise kendisi tarafından saklanarak SGK ca ödeme yapıldığında, bu ödemeye ilişkin olduğunu belirtir banka ödeme evrakı vb. ile birlikte Genel Müdürlüğümüz personelinin SYS Müdürlüğüne teslim etmeleri, Başmüdürlük personelinin ise görev yaptıkları birime teslim ederek Ünitelerinin sağlık birimine göndermeleri gerekmektedir. Buna göre; a) Sağlık Kurumlarınca kullanılmasına lüzum görülen protez, ortez ve tıbbi malzemelerin (Koroner Stent (çıplak tüm boylar ve ilaç salınımlı tüm boyları) + ortopedik bot, tabanlık vb.) bedelleri, SUT ta yer alan hükümler çerçevesinde, SGK tarafından ödenen meblağdan arta kalan miktarın tamamı, SYS Bütçesinden ödenecektir. 2

3 b) ġeker Ölçüm Cihazı ve Çubuk Bedelleri: SUT un Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda kan şekeri ölçüm çubuk bedelleri ile idrar stik çubuğuna ait tutarlar SGK tarafından karşılanacağından, SYS Bütçesinden ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, uzman hekim raporunda kan şekeri ölçüm çubuğu kullanılması gerektiğinin belgelendirilmesi halinde, bir defaya mahsus olarak Kan Şekeri ölçüm cihaz bedelinin tamamı SYS Bütçesinden ödenecektir. c) Hasta Alt Bezi: SUT ta belirlenen hükümler dikkate alınarak hastalığı nedeniyle mesane ve rektum kontrolü olmadığı (çocuklar için en az 2 yaşını tamamlamış olmak kaydıyla) ve hasta alt bezi kullanması gerektiği uzman hekim raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla SGK ca karşılanan miktar kadar da SYS Bütçesinden fatura bedelini aşmamak kaydıyla ödenecektir. d) Havalı Yatak Bedelleri: SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK tarafından karşılanan havalı yatak bedelinden arta kalan miktarın tamamı SYS Bütçesinden ödenecektir. e) Motorsuz Tekerlekli Sandalye Bedeli: SUT ta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilen özellikli ya da özelliksiz oluşuna göre temin edilen motorsuz tekerlekli sandalye ye ait bedelin SGK nca ödenen miktarın 5 katına kadar SYS Bütçesinden fatura bedelini aşmamak kaydıyla karşılanacaktır. f) Akülü Tekerlekli Sandalye: SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenen Sağlık Kurulu Raporu ile kullanılmasına lüzum görülen Akülü Tekerlekli Sandalye bedelinin, SGK tarafından ödenen miktarın 3 katına kadar SYS Bütçesinden fatura bedelini aşmamak kaydıyla ödenecektir. 3- Gözlük Cam ve Çerçeve Farkı ile Contakt Lens Bedeli: a) Gözlük çerçeve bedeli: Gözlük çerçeve bedeli olarak SGK nca yapılan ödeme miktarı kadar da çerçeve yardımı yapılacaktır. b) Gözlük cam bedeli: Gözlük cam bedeli olarak SGK tarafından ödenen tutarın (3) katına kadar SYS Bütçesinden fatura bedelini aşmamak kaydıyla ödenecektir. 3

4 c) Contakt Lens: SUT ta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK tarafından ödenen lens bedellerinden arta kalan miktarın tamamı SYS Bütçesinden ödenecektir. Ancak, SGK tarafından ödenmeyen buna mukabil göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporu ile lüzum görülen CONTAKT LENS bedeli yılda bir kez, lensle birlikte kullanılması reçete ile belgelendirilen bakım preparatları bedeli ise yılda iki kez ödenecektir. Ayrıca, personelimiz ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine contakt lens kullanımına ilişkin ödeme yapılması halinde de yukarıda belirtilen şekilde SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde almış oldukları gözlük cam ve çerçeve fark ücretleri, SYS Bütçesinden ödenecektir. d) SGK nca ödenmeyen lazerle yapılan göz ameliyatlarının epikriz raporu ile belgelendirilmesi koşuluyla SUT eki (Ek 8) Fiyat Listesinde belirtilen Lasik-Lasek göz ameliyatlarına ait tutarın (4) katına kadar fatura bedelini aşmamak kaydıyla SYS Bütçesinden ödenecektir. 4-DiĢ Muayene ve Tedavi Yardımı: SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri; a) SUT ta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmesi bulunan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş muayene ve SUT eki Diş Tedavileri Fiyat Listesinde (Ek 7) yer alan tüm işlemlerin fark ücretlerinin tamamı, SYS Bütçesinden ödenecektir. (Özel anlaşma yapılmış bulunan Üniversite Diş Hekimliği Fakülteleri dışında, diğer Üniversitesi Hastanelerinde diş tedavisi yaptırılması halinde hâsıl olan fark ücretleri özel anlaşma yapılan Diş Hekimliği Fakülte Hastaneleri protokol ücretleri üzerinden karşılanacak olup, bu uygulama Ankara daki tedaviler için geçerli bulunmaktadır.) b) SUT ta yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan ortodonti tedavi giderleri için; SGK nca ödenen meblağdan arta kalan miktar ile ortodonti malzeme bedelleri tedaviyi sağlayan doktor tarafından hastaya kullanıldığının tevsik edilmesi halinde tamamı, Ayrıca, SUT a göre 18 yaşını dolduran kişilerin Ortodonti diş tedavilerine ilişkin giderler, SGK tarafından ödenmediğinden; Kuruluşumuz personeli ile personelimiz üzerinden SGK nca verilen sağlık hizmetlerinden yararlanan 18 yaşını doldurmuş olup, resmi sağlık kurumlarında ortodonti diş tedavisi görenlerin tedavi ve malzeme bedelleri, ödemeye esas olan tüm belgelerden fatura aslı, tedavi hizmet detay dökümü malzeme listesi (bu liste muhteviyatı malzemelerin hastaya kullanıldığı tedaviyi sağlayan hekimce tevsik edilecektir.) ibraz edilmesi halinde tamamı, SYS Bütçesinden ödenecektir. c) SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında sağlanan diş tedavileri sırasında implant uygulanmasının sağlık kurulu raporu ile uygun görülmesi halinde, implant malzeme bedeli personel tarafından sağlık kurulu raporu ile birlikte SGK dan talep edilecektir. 4

5 SGK tarafından yukarıda belirtilen şekilde karşılanan implant tedavi ve malzemeye ait meblağdan arta kalan miktarın tamamı SYS Bütçesinden karşılanacaktır. SGK Kurumu tarafından ödemesi yapılmayan ve en fazla 4 diģ ile sınırlı kalmak kaydıyla implant tedavi ve malzeme bedelinin %50 si SYS Bütçesinden ödenecektir. Belirtilen diģ adedi kadar ödeme yapıldığı takdirde, müteakip implant tedavi ve malzeme tutarları SYS Bütçesinden karģılanmayacaktır. SYS Bütçesinden karşılanan tüm tedavi giderlerinin, Genel Sağlık Ödemeleri Sistemine (GSÖ) kayıtlanarak takip edilmesi gerektiğinden, implant tedavi ve malzeme ödemeleri de anılan (GSÖ) sisteme kayıtlanarak takip edilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir. Aksi halde, usule aykırı ödeme yapanlar hakkında idari ve inzibati işlem yapılacaktır. d) SUT hükümlerine göre Kuafaj Pivo (çivili kron) Çıkan Bant Tatbiki ve Dentin Bağlayıcı işlemleri bazı diş tedavileri ile birlikte uygulandığında SGK tarafından ödenmediğinden, personelimiz ve aile bireylerinin SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavilerinde ödemiş oldukları Kuafaj Pivo (çivili kron) Çıkan Bant Tatbiki ve Dentin Bağlayıcı işlemlerine ait tutarlar SYS Bütçesinden ödenecektir. 5- AĢı Bedelleri: SUT hükümleri çerçevesinde, SGK tarafından karşılanmayan ancak, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile doktorun kendi özel muayenehanesinde reçete ile lüzum görülen aşı bedellerinin; ilaç kupürü (sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulandığında kupür temin edilemediğinde, aşının uygulandığı hekim tarafından tevsik edilmesi yeterli olacaktır.) ve fatura ibraz etmek koşuluyla (grip aşısı için yılda bir kez) tamamı ile ayrıca bu belgelerin yanı sıra Kadın Doğum Uzman Hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporu ile lüzum görülen HPV virüs aşısı bedelleri SYS Bütçesinden ödenecektir. 6- Tüp Bebek Tedavisi: a) SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmesi bulunan resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilenler) yapılan tüp bebek tedavi ücretlerinin SGK nca ödenen meblağdan arta kalan ve SUT ta yer alan tedavi giderleri (ilaç hasta katılım payı hariç) için oluşan fark bedellerinin tamamı kadının Kuruluşumuz personeli ya da personelimizin üzerinden SGK sağlık yardımından faydalandırdığı eşi olması durumunda, b) 40 yaşın üzerinde olup, SUT ta tüp bebek uygulaması için getirilen genel koşullar çerçevesinde tüp bebek uygulaması görenlerin, SUT un Tüp Bebek Tedavisi İşlem Bedeli ve Ödeme Esasları bölümünde yer alan miktar kadarı, ilaç ücretinin ise tamamı, kadının Kuruluşumuz personeli ya da personelimiz üzerinden SGK sağlık yardımından faydalanan eşi olması durumunda iki defaya mahsus olmak üzere, SYS Bütçesinden ödenecektir. 5

6 7- Fizik Tedavi Giderleri: SUT ta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmesi bulunan resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan fizik tedavi giderlerinin, SUT ta yer alması koşuluyla hastane içerisinde yaptırılması halinde, ödenen fark bedellerinin tamamı, SUT un Fizik Tedavi Giderleri başlıklı 7. maddesinin 2. paragrafında yer alan hükme göre SGK ile sözleşmesi bulunan resmi veya özel sağlık kurumlarında, SGK ca ödenmeyen hasta veya refakatçi yatak/ otelcilik hizmeti ücretleri için en fazla günlük 90,00 TL., SYS Bütçesinden ödenecektir. 8- Çölyak Hastalığı: SUT ta yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle SGK ca ödenen meblağdan arta kalan fark bedelleri SYS Bütçesinden ödenecektir. 9- Tabi Afetlere Maruz Kalan Personele Yapılan Yardımlar: Yangın, sel, deprem gibi tabi afetlere maruz kalan personele, Valilik veya Belediye yetkililerince verilen hasar tespit raporuna göre yapılacak yardımlar Sandık Yönetim Kurulunda münferit olarak görüşülecektir. Ayrıca, tabi afet yardımından yararlanmak için alınacak hasar tespit raporlarının ayrıntılı olarak belgelendirilmesi ile sigortadan yardım alıp almadığının bildirilmesini müteakip, Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda ünite amirleri özellikle titizlik gösterecektir. 10- Ölüm ve Cenaze Yardımı: Personelin; a) Kendisinin ölümü halinde ,00 TL. b) Görevinin ifası ile ilgili olmak kaydıyla, iş kazası, trafik kazası gibi sebeplerle ölümü veya suça konu teşkil eden fiille öldürülmesi halinde olayın, resmi bir kurumdan alınacak belge ile tevsik edilmesi koşuluyla ,00 TL. Sağlık Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 24. maddesinde belirtilen mirasçılarına yardım yapılacaktır. c) SUT un Yol Gideri başlıklı maddesinin 8. fıkrasında Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen, ancak yapılan tedavilere rağmen vefat eden SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan (personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi) cenaze nakline ilişkin giderler sevkin düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak üzere nakledilen yerleşim yeri esas alınarak ilgili belediye tarafından onaylanan ücret üzerinden fatura tutarını aşmamak kaydıyla SGK tarafından karşılanacağı, hükme bağlandığından, Personelin tedavi amacıyla başka yere gönderilen sağlık yardımından yararlanan aile fertlerinin, 6

7 ikamet mahalleri dışındaki tedavileri esnasında ölmeleri halinde cenaze nakil ve cenaze tahnit (ilaçlama) masrafları SGK dan talep edilecektir. 11- Tedavi Katılım Payları; Gözlük Cam ve Çerçeve, Ağız Protezleri, (SUT eki Diş Tedavileri Fiyat Listesi nde (Ek 7) de kod numarası sayılanlar) Vücut Dışı Kullanılan Protez ve Ortezlere (SUT eki 5/C listesinde yer alan protez ve ortezler ile diğer vücut dışı kullanılan protez ve ortezler ) ait %20 oranındaki Katılım Payları ile Yardımcı Üreme Yöntemlerine ait birinci denemede %30, ikinci denemede %25 oranındaki Katılım Payları, Üniversite ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Devlet Hastanelerindeki tedaviler esnasında Ağız Protezleri ve Vücut Dışı kullanılan Protez ve Ortezlere ait Tedavi Katılım Payları için ödemiş oldukları ücret karşılığında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca fatura tanzim edilmeyerek verilen kasa fişleri ve sayman mutemedi alındısı (arkasına kaç dişe ait katılım payı olduğu belirtilecektir.) belgeleri ile söz konusu katılım paylarına ait bedeller, SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, serbest diş hekimlikleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavilerinin SGK tarafından karşılanması halinde, SGK ya aslı verilen tüm belgelerin tasdikli birer örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla sadece katılım payları, SYS Bütçesinden ödenecektir. 12-Bir Kısım Ġlaç Bedelleri; Kuruluşumuz personeli ile personelimiz üzerinden SGK sağlık yardımlarından istifade eden aile bireylerinin, tedavilerinde raporla kullanılması gerekli görülen ancak, tüm muadillerinin piyasada bulunamaması nedeniyle zorunlu olarak kullanılan ve bir kısmı SGK nca ödenen ilaçlara ait hasta tarafından karşılanan fark bedellerine ilişkin talepleri, personelin görev yaptığı ünitelerce değerlendirilmek suretiyle ödemeye esas tüm belgelerden fatura aslı ile aslı gibidir onaylı diğer belgelerin (rapor, reçete, eczane Java çıktısı, ilaç kupürleri) ibraz edilmesi halinde SYS Bütçesinden ödenecektir. B- SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BÜTÇESĠNDEN ÖDENMEYECEK SAĞLIK GĠDERLER: 1- Serbest DiĢ Hekimliklerinde veya Özel Sağlık Kurum ve KuruluĢlarında yapılan DiĢ Tedavi Giderleri; SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 2- Kaplıca Tedavi Giderleri: Personel ve sağlık yardımından faydalandırdığı aile fertlerinin kaplıcalarda görmüş oldukları tedavi giderlerinden; banyo giriş ücreti, yatak, yemek bedelleri ile buralarda yapılan fizik tedavi uygulamalarına ilişkin giderler de SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 3- Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyon Giderleri: 7

8 Personelimizin özel eğitim merkezlerinde eğitim alan özürlü çocuklarının özel eğitim fark ücretlerine ait faturalar eğitim gideri olduğundan SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 4- BağıĢ Ücretleri: Personel ve sağlık yardımından faydalandırdığı aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında bağış ücreti olarak ödemiş oldukları bedeller SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 5- Muayene Katılım Payı ve % 20 Ġlaç Katılım Payı Ücretleri: Hastaneler veya eczanelerce tahsil edilen Muayene Katılım Payları ve % 20 İlaç Katılım Payı ücretleri SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 6) Döküm işçilik ücreti; SUT hükümleri gereğince protez tedavilerinde ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmemekte, ancak protez ücretlerine her türlü malzeme ve döküm işçilik ücretleri dahil olduğundan, sağlık kurum ve kuruluşlarınca zorunlu olduğu, hasta tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı SGK tarafından hataya ödenerek sağlık kurum ve kuruluşundan SGK ca tahsil edileceği yönünde uygulama başlatıldığından bu tür işlemlere ilişkin olarak SYS Bütçesinden ödemede bulunulmayacaktır. 7-Acil Tedavi Bedeli: Kuruluşumuz personeli ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırdıkları acil tedavi giderleri SYS Bütçesinden ödenmemekte olup, SUT ta yer alan hükümler çerçevesinde gereği sağlanarak SGK dan talep edilmesi gerektiğinden acil hal niteliği taşıdığına dair rapor, harcama belgesi vb. ile birlikte SGK nun ( Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine) müracaat edilmesi gerekmektedir. 8- Trafik Kazaları Tedavi Bedeli; Trafik kazalarına bağlı olarak hâsıl olan acil tedavilerde ise öncelikle tedavi giderlerinin kazaya karışan aracın zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanması esas olduğundan tedavi giderleri, kaza tutanağına ve buna bağlı olarak müracaat edilen sağlık kurum veya kuruluşunca düzenlenen rapor ve varsa karakol tarafından düzenlenen tutanak ve kazaya ilişkin mahkeme kararı eklenmek suretiyle zorunlu trafik sigortasını yapan şirkete müracaat etmek suretiyle talep edilecek ancak, ilgili mevzuatı çerçevesinde sigorta şirketi tarafından eksik veya hiç ödenmemesi durumunda SGK kurumuna müracaat edilmek suretiyle tedavi giderlerinin ödenmesi sağlanacaktır. 9- ĠĢitme Cihazı Bedeli: SUT un Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işitme cihazına ait tutar SGK tarafından karşılanacağından, SYS Bütçesinden ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, kullanılan işitme cihazlarının yenilenme süresiyle ilgili olarak SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ca ödeme yapılamaması durumunda, yeniden cihaza lüzum görüldüğünün sağlık 8

9 kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde münferiden karar alınmasını teminen Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kuruluna sunulacaktır. C- SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BÜTÇESĠNDEN YAPILACAK ÖDEMELER ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR; SYS Bütçesinden yapılacak ödemelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ödemelerden arta kalan fark bedellerinin ödenebilmesi için; 1- Ünitelerin sağlık işlerini yürüten birimlerce; personel kimliğinin bir örneği, söz konusu personel ve aile bireylerinin SGK nun sağlık yardımından yararlanıp yararlanmadığının SGK internet portalındaki (www.sgk.gov.tr) E-SGK>Hak sahipliği, Müstahaklık Sorgulama bölümünden kontrol edilerek alınacak dökümün ödeme evraklarına eklenmesi, ayrıca Genel Sağlık Ödemeleri Sisteminden de (GSÖ) kontrol işleminin yapılması gerekmektedir. Bu sorgulamaların yapılmamasından dolayı usulsüz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, ödeme yapılan personel ile usulsüz ödemeye sebebiyet veren personel 1. derecede sorumlu olup, haklarında idari ve inzibati işlem yapılacaktır. a) Protez, Ortez, Tıbbi Cihaz ve Malzemeler, gözlük cam ve çerçeve giderleriyle, Tüp Bebek Tedavisi giderlerine ait fark faturaları için SGK unca yapılan ödemeye ait belgenin ibraz edilmesi, b) Yatan hastaların fark faturalarında SUT ta belirtilen kodlarının belirtilmesi, epikriz raporu, hasta çıkış özeti ve varsa diğer raporlarının eklenmesi, c) Ayaktan tedavi gören hastaların fark faturalarında SUT ta yer alan kodların belirtilmesi, d) Gözlük cam ve çerçeve bedelleri ile katılım paylarının ödenmesinde reçete, Java dökümü vb. evrakların eklenmesi, Gerekmektedir. 2- SYS Bütçesinden yapılacak ödemelerde faturanın aslı ibraz edilmesi esas olup, 01/01/2011 tarihinden sonraki tarihleri taşıyan tedavilere ait fatura aslının herhangi bir şekilde kaybolması, yırtılması vb. halinde ise faturayı düzenleyen kurum/kuruluşunun Başhekimi veya Mesul Müdürü tarafından adı-soyadı ve Aslı Gibidir. yazılarak/kaşesi basılarak tasdik edilen nüshası üzerinden de ödeme yapılabilecektir. Ancak, mükerrer ödemenin önlenmesini teminen, Genel Sağlık Ödemeleri (GSÖ) sistemi üzerinden aynı fatura için ödeme yapılıp yapılmadığı kesinlikle kontrol edilecektir. 3- SYS Yönetmeliğinin 33. maddesinde Sağlık Yardım Sandığı tarafından ödenmesi istenen her türlü masraf için gerçeğe uygun olmayan belge gönderildiklerine veya bu belgeler üzerinde tahrifat yaptıklarını veya temarüz ettiklerini, Sandık Yönetim Kurulunca kanaat getirilenlere yardım yapılamayacağı gibi, yapılmış olan yardıma ait masraf dâhi kendilerinden geri alınır. Bu gibiler 9

10 hakkında ayrıca mevzuata göre cezai ve inzibati işlemde yapılır. hükmüne yer verilmiş olup, buna göre işlem yapılacaktır. 4- SYS Yönetmeliğinin 35. maddesinde; Sandık tarafından yapılması gereken yardımlar için icabeden vesikalar mücbir bir sebebe dayanmaksızın en geç 6 ay içinde ibraz edilmediği takdirde yardım yapılmaz. denildiğinden, yapılacak yardımlarda bu süre dikkate alınacaktır. 5-01/01/2011 tarihi itibariyle Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılan yardımlara ilişkin olarak bu tebliğ geçerli bulunmaktadır. 6- Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılan ödemelerde SGK unca ödenen KDV li miktar kadar ödeme yapılarak ayrıca KDV ayrılmaması hususunda 19/11/2008 tarih ve 5807 sayılı tebliğimiz doğrultusunda belirtilen şekilde uygulamalar yürütülecektir. 7-Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca belirlenen ödemelerin bu esaslar çerçevesinde gereken dikkat ve özenin gösterilerek uygulanması hususunda Ünite Amirleri 1. derecede sorumlu olacaktır. 8- SYS Bütçesinden yapılan sağlık yardımlarını yürüten tüm birimler kesinlikle yapılan tüm ödemeleri, Genel Sağlık Ödemeleri (GSÖ) sisteminin ilgili bölümlerine usulü çerçevesinde kayıtlayacaklardır. 9- SUT eki Puan Listesinde (Ek 7, Ek 8, Ek 9) tedaviler puanlandırıldığından, tedavi karşılığı tutarın TL olarak hesabında; Listedeki puanın 0,593 katsayısı ile çarpım ile elde edilecektir. 10-Yukarıda sayılan yardımlar dışındaki taleplerin; Dairesi Başkanlığı/Başmüdürlüğü aracılığı ile resmi yazı ekinde, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini müteakip, Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kurulunda münferit olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Bilginizi ve gereğinin buna göre sağlanmasını teminen bu tebliğin tüm personele imza mukabili tebliğini rica ederiz. Özay ATBAġ Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Osman TURAL Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür D A Ğ I T I M : 4 No.lu Plan 10

11 11

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876 Konu: Protokol 14/03/2011-876 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında öncelikli ve kaliteli sağlık hizmeti almalarının yanı sıra Sağlık Yardım Sandığı

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarına gerek müracaatlarında, gerekse muayene ve tedaviler aşamasında öncelikli konumda

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika KAHRAMANMARAġ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

22 iģ günü Ödemeleri. İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi

22 iģ günü Ödemeleri. İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi ġanliurfa SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü Savı: B. 13,2.SGK.0.11.04.01//053 Konu: Mülga 3 İ 16 sayılı Kamın

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1)

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1) SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi 4.4.1. Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1) (Değişik: 22/06/2012-28331/36 md. Yürürlük: 15/03/2012)

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA İ 7.3.7. İşitme cihazları

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Kredi Yardım ve Ödül Verilmesinde Uygulanacak Genel Esaslar Yönetmeliği

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Kredi Yardım ve Ödül Verilmesinde Uygulanacak Genel Esaslar Yönetmeliği TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Kredi Yardım ve Ödül Verilmesinde Uygulanacak Genel Esaslar Yönetmeliği GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM BÖLÜM I Madde 1: Bu yönetmelik TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Ekrem TAŞBAŞI* I. GİRİŞ Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi kişilerin sağlık hakkından yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Detaylı

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler:

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler: SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge Tarihi:02.09.2002 Sayısı:18681 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002/3120 02.09.2002 * 18681 KONU : Sağlık Bakanlığı-SSK

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI Murat ÖZDAMAR * Erden ÇAKAR ** I. GİRİŞ Türk sosyal güvenlik sisteminde

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4.3.C- Yurt dışı yol, gündelik ve refakatçi giderleri 4.4.3.C-1- Yol Gideri (1) Yurt dışına gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları (1) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki

Detaylı

Her grup için ekte gönderilen fatura üst yazısı ve Eczane Sözleşmesi Dönem fatura Teslim Üst Yazısı( Ek-6/6) eklenir.

Her grup için ekte gönderilen fatura üst yazısı ve Eczane Sözleşmesi Dönem fatura Teslim Üst Yazısı( Ek-6/6) eklenir. ECZANE MEDİKAL FATURALARININ TESLİMİ hk. 1. grup reçeteleri : Tıbbi Sarf Malzeme Reçeteleri 2. grup reçeteleri : Hasta Altbezi Reçeteleri (Örnekleme yöntemine tabii reçeteleri) 3. grup reçeteleri : Hazır

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı KURUMSAL YAPI 16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Modurlugu Sayı : 23642684-010 Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1.2. Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; 1.2.1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ve bakmakla 1.2.2. Köy ve mahalle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar... VALİLİĞİNE GENELGE 2005 / 64 11.04.2005 * 7135 Kısırlık tedavisinde bir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 3816 sayili Ödeme Gücü Olmayan Vatandaslarin Tedavi Giderlerinin

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

Yardımların şekil ve kapsamı Türk mevzuatına göre, yardımın süresi ve yardımlardan yararlanacak kişiler Alman mevzuatına göre tayin edilir.

Yardımların şekil ve kapsamı Türk mevzuatına göre, yardımın süresi ve yardımlardan yararlanacak kişiler Alman mevzuatına göre tayin edilir. IV- SÖZLEŞMELERİN SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN İŞLEMLERİ Türkiye de bulunma veya ikamet 1) Almanya a) Bulunmalar (1) Sigortalılar ve aylık sahipleri ile yanlarında ikamet eden aile fertlerinin ülkemizde

Detaylı

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ)

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve/veya Kurum ile sözleşme yapmış

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-52-76-40257 A n k a r a Konu : Geçici İş Göremezlik Ödeneği 16.01.2008 ve Emzirme Yardımı Ödemeleri GENELGE 2008/7 Kurumumuza devredilen SSK na tabi sigortalılarının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 20.12.2017 Sayı : 2017/69 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının

Detaylı

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı:34202324-010.06.02-21628 Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi 12/10/2015 Başbakan Yardımcılığından:

Detaylı

f A g L J G İ B İ D İ R

f A g L J G İ B İ D İ R ADNAN M EN D E RES ÜNİVERSİTESİ YÖNET İM K U R U LU NUN 26/02/2014 T ARİH VE (2014-07) SA Y IL I OTURU M U N D A ALINAN K A R A R SURETİ A ŞA Ğ IY A Ç IK A R IL M IŞ T IR K A RAR X IX Uygulama ve Araştırma

Detaylı

1.5 - Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve yükümlülükler (1) Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli sağlık hizmeti

1.5 - Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve yükümlülükler (1) Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli sağlık hizmeti 1.5 - Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve yükümlülükler (1) Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, sunmuş oldukları sağlık hizmeti bedellerinin ödenebilmesi

Detaylı

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ 24.04.2006 / 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler,

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri 2.5.3.C - Yurt dışı yol, gündelik ve refakatçi giderleri 2.5.3.C-1 - Yol gideri 2.5.3.

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri 2.5.3.C - Yurt dışı yol, gündelik ve refakatçi giderleri 2.5.3.C-1 - Yol gideri 2.5.3. Yol, gündelik ve refakatçi giderleri 2.5.3.C - Yurt dışı yol, gündelik ve refakatçi giderleri 2.5.3.C-1 - Yol gideri (1) Yurt dışına gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde 1- Döner Sermayeden ödeme yapılan Sağlık Merkezleri personeline ait kadro,

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 85593407.0.04.00-156.04.38 Konu: Beyannameye eklenen tasdikli sözleşme suretlerinde damga vergisi 14.02.2013 / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler Kısmi Hasarlar Poliçe fotokopisi Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.11.03.00/ 601 06/07/2009 KONU: Sağlık hizmeti sunucularının denetim usul ve esasları GENELGE 2009/89 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73. maddesine

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/18 İstanbul, 07 Şubat 2005 KONU : Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI 1) AMAÇ a) Bu tarifenin amacı; Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) tarafından sunulan

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ

YÖNETMELİK MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: YÖNETMELİK MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

TARĠHLĠ SUT DEĞĠġĠKLĠĞĠ

TARĠHLĠ SUT DEĞĠġĠKLĠĞĠ 14.07.2016 TARĠHLĠ SUT 25.08.2016 DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1.4.1.B - Birinci basamak özel sağlık kuruluģu (1) İş yeri hekimlikleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 1.4.1.B - Birinci basamak

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA 18 SDYF TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA Türkiye Barolar Birliği bağıtladığı özel anlaģmalar ile avukatlara sağlık hizmeti verilmesi konusunda yeni

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 4 Aralık 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27775 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK 2011 Firma, Üniversite, Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından, SUT a ilave edilmesi istenen parametrelere

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK İGORTASI Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Op. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Ortez ve protezler Tıbbî araç ve gereçler Kişi kullanımına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.02.01/ 03/10/2012 Konu: Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2010 / 120-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı