T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : B.11.2.PTT /02/

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : B.11.2.PTT.0.79.00.01-010.05-01/02/2011-00365"

Transkript

1 Konu : 2011 Yılında Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden Yapılacak Yardımlar 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında, genel sağlık sigortalısı olan personelimiz (657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve 399 sayılı KHK ye tabi sözleşmeli) ve personelimiz üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan tedavi yardımlarından istifade eden aile bireylerine, Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılacak yardımlar, Sağlık Yardım Yönetim Kurulunun 17/01/2011 tarih ve 1 sayılı kararıyla 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. A YILINDA SYS BÜTÇESĠNDEN YAPILACAK YARDIMLAR: 1- Muayene, Tetkik, Tahlil Ücretleri: Diş Tedavileri hariç olmak üzere; a) SGK ile sözleşmeli resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında; yapılan muayene, ameliyat, sezaryen, sünnet ve anestezi ile çeşitli görüntüleme işlemleri (Magnetik Rezonans, Ultrason, Sintigrafi, Tomografi, Röntgen, vb.) tahlil ve tetkik kalemlerinin SUT ta yer alması koşuluyla hastane içerisinde yaptırılması halinde, ödenen fark bedellerinin tamamı, SUT ta yer almamakla birlikte SGK ile anlaşması bulunan resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan vizit (mükerrer hasta takip ücreti, öğretim üyesi izlemi) ücreti ile ayrıca yapılan ameliyatlara ilişkin ameliyathane kira bedeli, asistan ücreti, tıbbi gaz ücreti ve ödenmeyen patoloji tetkik farklarının tamamı, SGK ile sözleşmesi bulunan resmi veya özel sağlık kurumlarında, SUT a göre ödenmeyen hasta veya refakatçi yatak/ otelcilik hizmeti ücretleri için en fazla günlük 90,00 TL. SYS Bütçesinden ödenecektir. b) SGK ile sözleşmesi bulunmayan resmi veya özel sağlık kurumları ile doktorun kendi özel muayenehanesinde; Yapılan muayene ücreti veya ultrason eģliğinde yapılan muayene ücretinin % 50 si SYS Bütçesinden ödenecek olup, bunun dıģında yapılan ameliyat, röntgen (ultrason, magnetik rezonans vb), tahlil, tetkik vb. diğer tedavi giderleri ise SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. Doktorun kendi özel muayenehanesinde yapılan muayeneler sonucunda kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda doktor tarafından Serbest Meslek Makbuzu yerine POS cihazlarıyla düzenlenen POS fişleri verilmesi halinde; POS fişinde doktorun ve hastanın adı ile muayene ücreti olduğunun belirtilmesi kaydıyla harcama belgesi olarak kabul edilecektir. 1

2 c) SGK ile sözleşmesi bulunan resmi veya özel sağlık kurumlarında yapılan ameliyatlar neticesinde, ödenen fark faturalarında paket kodlu ameliyatın, SUT ta yer alması koşuluyla ayrıntılı döküm şartı aranmaksızın tamamı SYS Bütçesinden ödenecektir. d) 2011 yılında gerek personelin mağdur olmaması gerekse Sosyal Güvenlik Kurumunca karģılanabilecek tedavi giderlerinin, Sağlık Yardım Sandığından gereksiz Ģekilde ödenmesinin engellenmesini teminen; Hastanelerce röntgen, tetkik ve tahlil vb. işlemlerinin yapılamadığına dair raporun alınmasını müteakip, ilgililer tarafından yapılan ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmesi, Sağlık Kurumunca; röntgen, tetkik ve tahlil vb. işlemlerin yapılamadığına dair rapor düzenlenmemesi durumunda ise personelin bağlı olduğu Başmüdürlükçe, ilgili sağlık kurumu ile yazışma yapılmak suretiyle gerekli raporun temin edilerek söz konusu işlemlere ait bedelin, Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilmesi, Yapılan yazışmaya rağmen gerekli raporun düzenlenmemesi halinde, personelimizin mağdur olmaması için gerekçeleri de belirtilmek suretiyle tüm belgelerin, Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kuruluna görüşülmek üzere Genel Müdürlüğe (Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) intikal ettirilmesi gerekmektedir. 2- Protez, Ortez, Tıbbi Cihaz ve Malzemeler: Protez, Ortez, Tıbbi Cihaz ve Malzemeler ile implant malzemelerinin SGK tarafından ödenen meblağdan arta kalan bedellerinin SYS Bütçesinden ödenmesinde; Bu malzeme bedelleri için tek fatura kesildiğinden personelimiz tarafından öncelikle faturaların ve ödemeye esas belgelerin ( fatura, reçete, rapor vb.) asılları ile birlikte fotokopilerinin görev yaptığı birime ibraz edilmesi ve bu belgelere ait fotokopilerin 1.derece imza yetkisi bulunan birim amirince aslı gibidir şerhi düşülerek onaylanması, (onaylayanın imzası, isim kaşe ve mühür ile bu işlem tevsik edilecektir) personelce ödeme evrakının asıllarının SGK ya verilmesi fotokopilerinin ise kendisi tarafından saklanarak SGK ca ödeme yapıldığında, bu ödemeye ilişkin olduğunu belirtir banka ödeme evrakı vb. ile birlikte Genel Müdürlüğümüz personelinin SYS Müdürlüğüne teslim etmeleri, Başmüdürlük personelinin ise görev yaptıkları birime teslim ederek Ünitelerinin sağlık birimine göndermeleri gerekmektedir. Buna göre; a) Sağlık Kurumlarınca kullanılmasına lüzum görülen protez, ortez ve tıbbi malzemelerin (Koroner Stent (çıplak tüm boylar ve ilaç salınımlı tüm boyları) + ortopedik bot, tabanlık vb.) bedelleri, SUT ta yer alan hükümler çerçevesinde, SGK tarafından ödenen meblağdan arta kalan miktarın tamamı, SYS Bütçesinden ödenecektir. 2

3 b) ġeker Ölçüm Cihazı ve Çubuk Bedelleri: SUT un Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda kan şekeri ölçüm çubuk bedelleri ile idrar stik çubuğuna ait tutarlar SGK tarafından karşılanacağından, SYS Bütçesinden ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, uzman hekim raporunda kan şekeri ölçüm çubuğu kullanılması gerektiğinin belgelendirilmesi halinde, bir defaya mahsus olarak Kan Şekeri ölçüm cihaz bedelinin tamamı SYS Bütçesinden ödenecektir. c) Hasta Alt Bezi: SUT ta belirlenen hükümler dikkate alınarak hastalığı nedeniyle mesane ve rektum kontrolü olmadığı (çocuklar için en az 2 yaşını tamamlamış olmak kaydıyla) ve hasta alt bezi kullanması gerektiği uzman hekim raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla SGK ca karşılanan miktar kadar da SYS Bütçesinden fatura bedelini aşmamak kaydıyla ödenecektir. d) Havalı Yatak Bedelleri: SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK tarafından karşılanan havalı yatak bedelinden arta kalan miktarın tamamı SYS Bütçesinden ödenecektir. e) Motorsuz Tekerlekli Sandalye Bedeli: SUT ta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilen özellikli ya da özelliksiz oluşuna göre temin edilen motorsuz tekerlekli sandalye ye ait bedelin SGK nca ödenen miktarın 5 katına kadar SYS Bütçesinden fatura bedelini aşmamak kaydıyla karşılanacaktır. f) Akülü Tekerlekli Sandalye: SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenen Sağlık Kurulu Raporu ile kullanılmasına lüzum görülen Akülü Tekerlekli Sandalye bedelinin, SGK tarafından ödenen miktarın 3 katına kadar SYS Bütçesinden fatura bedelini aşmamak kaydıyla ödenecektir. 3- Gözlük Cam ve Çerçeve Farkı ile Contakt Lens Bedeli: a) Gözlük çerçeve bedeli: Gözlük çerçeve bedeli olarak SGK nca yapılan ödeme miktarı kadar da çerçeve yardımı yapılacaktır. b) Gözlük cam bedeli: Gözlük cam bedeli olarak SGK tarafından ödenen tutarın (3) katına kadar SYS Bütçesinden fatura bedelini aşmamak kaydıyla ödenecektir. 3

4 c) Contakt Lens: SUT ta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK tarafından ödenen lens bedellerinden arta kalan miktarın tamamı SYS Bütçesinden ödenecektir. Ancak, SGK tarafından ödenmeyen buna mukabil göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporu ile lüzum görülen CONTAKT LENS bedeli yılda bir kez, lensle birlikte kullanılması reçete ile belgelendirilen bakım preparatları bedeli ise yılda iki kez ödenecektir. Ayrıca, personelimiz ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine contakt lens kullanımına ilişkin ödeme yapılması halinde de yukarıda belirtilen şekilde SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde almış oldukları gözlük cam ve çerçeve fark ücretleri, SYS Bütçesinden ödenecektir. d) SGK nca ödenmeyen lazerle yapılan göz ameliyatlarının epikriz raporu ile belgelendirilmesi koşuluyla SUT eki (Ek 8) Fiyat Listesinde belirtilen Lasik-Lasek göz ameliyatlarına ait tutarın (4) katına kadar fatura bedelini aşmamak kaydıyla SYS Bütçesinden ödenecektir. 4-DiĢ Muayene ve Tedavi Yardımı: SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri; a) SUT ta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmesi bulunan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş muayene ve SUT eki Diş Tedavileri Fiyat Listesinde (Ek 7) yer alan tüm işlemlerin fark ücretlerinin tamamı, SYS Bütçesinden ödenecektir. (Özel anlaşma yapılmış bulunan Üniversite Diş Hekimliği Fakülteleri dışında, diğer Üniversitesi Hastanelerinde diş tedavisi yaptırılması halinde hâsıl olan fark ücretleri özel anlaşma yapılan Diş Hekimliği Fakülte Hastaneleri protokol ücretleri üzerinden karşılanacak olup, bu uygulama Ankara daki tedaviler için geçerli bulunmaktadır.) b) SUT ta yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan ortodonti tedavi giderleri için; SGK nca ödenen meblağdan arta kalan miktar ile ortodonti malzeme bedelleri tedaviyi sağlayan doktor tarafından hastaya kullanıldığının tevsik edilmesi halinde tamamı, Ayrıca, SUT a göre 18 yaşını dolduran kişilerin Ortodonti diş tedavilerine ilişkin giderler, SGK tarafından ödenmediğinden; Kuruluşumuz personeli ile personelimiz üzerinden SGK nca verilen sağlık hizmetlerinden yararlanan 18 yaşını doldurmuş olup, resmi sağlık kurumlarında ortodonti diş tedavisi görenlerin tedavi ve malzeme bedelleri, ödemeye esas olan tüm belgelerden fatura aslı, tedavi hizmet detay dökümü malzeme listesi (bu liste muhteviyatı malzemelerin hastaya kullanıldığı tedaviyi sağlayan hekimce tevsik edilecektir.) ibraz edilmesi halinde tamamı, SYS Bütçesinden ödenecektir. c) SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında sağlanan diş tedavileri sırasında implant uygulanmasının sağlık kurulu raporu ile uygun görülmesi halinde, implant malzeme bedeli personel tarafından sağlık kurulu raporu ile birlikte SGK dan talep edilecektir. 4

5 SGK tarafından yukarıda belirtilen şekilde karşılanan implant tedavi ve malzemeye ait meblağdan arta kalan miktarın tamamı SYS Bütçesinden karşılanacaktır. SGK Kurumu tarafından ödemesi yapılmayan ve en fazla 4 diģ ile sınırlı kalmak kaydıyla implant tedavi ve malzeme bedelinin %50 si SYS Bütçesinden ödenecektir. Belirtilen diģ adedi kadar ödeme yapıldığı takdirde, müteakip implant tedavi ve malzeme tutarları SYS Bütçesinden karģılanmayacaktır. SYS Bütçesinden karşılanan tüm tedavi giderlerinin, Genel Sağlık Ödemeleri Sistemine (GSÖ) kayıtlanarak takip edilmesi gerektiğinden, implant tedavi ve malzeme ödemeleri de anılan (GSÖ) sisteme kayıtlanarak takip edilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir. Aksi halde, usule aykırı ödeme yapanlar hakkında idari ve inzibati işlem yapılacaktır. d) SUT hükümlerine göre Kuafaj Pivo (çivili kron) Çıkan Bant Tatbiki ve Dentin Bağlayıcı işlemleri bazı diş tedavileri ile birlikte uygulandığında SGK tarafından ödenmediğinden, personelimiz ve aile bireylerinin SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavilerinde ödemiş oldukları Kuafaj Pivo (çivili kron) Çıkan Bant Tatbiki ve Dentin Bağlayıcı işlemlerine ait tutarlar SYS Bütçesinden ödenecektir. 5- AĢı Bedelleri: SUT hükümleri çerçevesinde, SGK tarafından karşılanmayan ancak, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile doktorun kendi özel muayenehanesinde reçete ile lüzum görülen aşı bedellerinin; ilaç kupürü (sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulandığında kupür temin edilemediğinde, aşının uygulandığı hekim tarafından tevsik edilmesi yeterli olacaktır.) ve fatura ibraz etmek koşuluyla (grip aşısı için yılda bir kez) tamamı ile ayrıca bu belgelerin yanı sıra Kadın Doğum Uzman Hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporu ile lüzum görülen HPV virüs aşısı bedelleri SYS Bütçesinden ödenecektir. 6- Tüp Bebek Tedavisi: a) SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmesi bulunan resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilenler) yapılan tüp bebek tedavi ücretlerinin SGK nca ödenen meblağdan arta kalan ve SUT ta yer alan tedavi giderleri (ilaç hasta katılım payı hariç) için oluşan fark bedellerinin tamamı kadının Kuruluşumuz personeli ya da personelimizin üzerinden SGK sağlık yardımından faydalandırdığı eşi olması durumunda, b) 40 yaşın üzerinde olup, SUT ta tüp bebek uygulaması için getirilen genel koşullar çerçevesinde tüp bebek uygulaması görenlerin, SUT un Tüp Bebek Tedavisi İşlem Bedeli ve Ödeme Esasları bölümünde yer alan miktar kadarı, ilaç ücretinin ise tamamı, kadının Kuruluşumuz personeli ya da personelimiz üzerinden SGK sağlık yardımından faydalanan eşi olması durumunda iki defaya mahsus olmak üzere, SYS Bütçesinden ödenecektir. 5

6 7- Fizik Tedavi Giderleri: SUT ta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ile sözleşmesi bulunan resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan fizik tedavi giderlerinin, SUT ta yer alması koşuluyla hastane içerisinde yaptırılması halinde, ödenen fark bedellerinin tamamı, SUT un Fizik Tedavi Giderleri başlıklı 7. maddesinin 2. paragrafında yer alan hükme göre SGK ile sözleşmesi bulunan resmi veya özel sağlık kurumlarında, SGK ca ödenmeyen hasta veya refakatçi yatak/ otelcilik hizmeti ücretleri için en fazla günlük 90,00 TL., SYS Bütçesinden ödenecektir. 8- Çölyak Hastalığı: SUT ta yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle SGK ca ödenen meblağdan arta kalan fark bedelleri SYS Bütçesinden ödenecektir. 9- Tabi Afetlere Maruz Kalan Personele Yapılan Yardımlar: Yangın, sel, deprem gibi tabi afetlere maruz kalan personele, Valilik veya Belediye yetkililerince verilen hasar tespit raporuna göre yapılacak yardımlar Sandık Yönetim Kurulunda münferit olarak görüşülecektir. Ayrıca, tabi afet yardımından yararlanmak için alınacak hasar tespit raporlarının ayrıntılı olarak belgelendirilmesi ile sigortadan yardım alıp almadığının bildirilmesini müteakip, Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda ünite amirleri özellikle titizlik gösterecektir. 10- Ölüm ve Cenaze Yardımı: Personelin; a) Kendisinin ölümü halinde ,00 TL. b) Görevinin ifası ile ilgili olmak kaydıyla, iş kazası, trafik kazası gibi sebeplerle ölümü veya suça konu teşkil eden fiille öldürülmesi halinde olayın, resmi bir kurumdan alınacak belge ile tevsik edilmesi koşuluyla ,00 TL. Sağlık Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 24. maddesinde belirtilen mirasçılarına yardım yapılacaktır. c) SUT un Yol Gideri başlıklı maddesinin 8. fıkrasında Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen, ancak yapılan tedavilere rağmen vefat eden SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan (personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi) cenaze nakline ilişkin giderler sevkin düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak üzere nakledilen yerleşim yeri esas alınarak ilgili belediye tarafından onaylanan ücret üzerinden fatura tutarını aşmamak kaydıyla SGK tarafından karşılanacağı, hükme bağlandığından, Personelin tedavi amacıyla başka yere gönderilen sağlık yardımından yararlanan aile fertlerinin, 6

7 ikamet mahalleri dışındaki tedavileri esnasında ölmeleri halinde cenaze nakil ve cenaze tahnit (ilaçlama) masrafları SGK dan talep edilecektir. 11- Tedavi Katılım Payları; Gözlük Cam ve Çerçeve, Ağız Protezleri, (SUT eki Diş Tedavileri Fiyat Listesi nde (Ek 7) de kod numarası sayılanlar) Vücut Dışı Kullanılan Protez ve Ortezlere (SUT eki 5/C listesinde yer alan protez ve ortezler ile diğer vücut dışı kullanılan protez ve ortezler ) ait %20 oranındaki Katılım Payları ile Yardımcı Üreme Yöntemlerine ait birinci denemede %30, ikinci denemede %25 oranındaki Katılım Payları, Üniversite ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Devlet Hastanelerindeki tedaviler esnasında Ağız Protezleri ve Vücut Dışı kullanılan Protez ve Ortezlere ait Tedavi Katılım Payları için ödemiş oldukları ücret karşılığında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca fatura tanzim edilmeyerek verilen kasa fişleri ve sayman mutemedi alındısı (arkasına kaç dişe ait katılım payı olduğu belirtilecektir.) belgeleri ile söz konusu katılım paylarına ait bedeller, SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, serbest diş hekimlikleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavilerinin SGK tarafından karşılanması halinde, SGK ya aslı verilen tüm belgelerin tasdikli birer örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla sadece katılım payları, SYS Bütçesinden ödenecektir. 12-Bir Kısım Ġlaç Bedelleri; Kuruluşumuz personeli ile personelimiz üzerinden SGK sağlık yardımlarından istifade eden aile bireylerinin, tedavilerinde raporla kullanılması gerekli görülen ancak, tüm muadillerinin piyasada bulunamaması nedeniyle zorunlu olarak kullanılan ve bir kısmı SGK nca ödenen ilaçlara ait hasta tarafından karşılanan fark bedellerine ilişkin talepleri, personelin görev yaptığı ünitelerce değerlendirilmek suretiyle ödemeye esas tüm belgelerden fatura aslı ile aslı gibidir onaylı diğer belgelerin (rapor, reçete, eczane Java çıktısı, ilaç kupürleri) ibraz edilmesi halinde SYS Bütçesinden ödenecektir. B- SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BÜTÇESĠNDEN ÖDENMEYECEK SAĞLIK GĠDERLER: 1- Serbest DiĢ Hekimliklerinde veya Özel Sağlık Kurum ve KuruluĢlarında yapılan DiĢ Tedavi Giderleri; SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 2- Kaplıca Tedavi Giderleri: Personel ve sağlık yardımından faydalandırdığı aile fertlerinin kaplıcalarda görmüş oldukları tedavi giderlerinden; banyo giriş ücreti, yatak, yemek bedelleri ile buralarda yapılan fizik tedavi uygulamalarına ilişkin giderler de SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 3- Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyon Giderleri: 7

8 Personelimizin özel eğitim merkezlerinde eğitim alan özürlü çocuklarının özel eğitim fark ücretlerine ait faturalar eğitim gideri olduğundan SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 4- BağıĢ Ücretleri: Personel ve sağlık yardımından faydalandırdığı aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında bağış ücreti olarak ödemiş oldukları bedeller SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 5- Muayene Katılım Payı ve % 20 Ġlaç Katılım Payı Ücretleri: Hastaneler veya eczanelerce tahsil edilen Muayene Katılım Payları ve % 20 İlaç Katılım Payı ücretleri SYS Bütçesinden ödenmeyecektir. 6) Döküm işçilik ücreti; SUT hükümleri gereğince protez tedavilerinde ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmemekte, ancak protez ücretlerine her türlü malzeme ve döküm işçilik ücretleri dahil olduğundan, sağlık kurum ve kuruluşlarınca zorunlu olduğu, hasta tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı SGK tarafından hataya ödenerek sağlık kurum ve kuruluşundan SGK ca tahsil edileceği yönünde uygulama başlatıldığından bu tür işlemlere ilişkin olarak SYS Bütçesinden ödemede bulunulmayacaktır. 7-Acil Tedavi Bedeli: Kuruluşumuz personeli ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırdıkları acil tedavi giderleri SYS Bütçesinden ödenmemekte olup, SUT ta yer alan hükümler çerçevesinde gereği sağlanarak SGK dan talep edilmesi gerektiğinden acil hal niteliği taşıdığına dair rapor, harcama belgesi vb. ile birlikte SGK nun ( Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine) müracaat edilmesi gerekmektedir. 8- Trafik Kazaları Tedavi Bedeli; Trafik kazalarına bağlı olarak hâsıl olan acil tedavilerde ise öncelikle tedavi giderlerinin kazaya karışan aracın zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanması esas olduğundan tedavi giderleri, kaza tutanağına ve buna bağlı olarak müracaat edilen sağlık kurum veya kuruluşunca düzenlenen rapor ve varsa karakol tarafından düzenlenen tutanak ve kazaya ilişkin mahkeme kararı eklenmek suretiyle zorunlu trafik sigortasını yapan şirkete müracaat etmek suretiyle talep edilecek ancak, ilgili mevzuatı çerçevesinde sigorta şirketi tarafından eksik veya hiç ödenmemesi durumunda SGK kurumuna müracaat edilmek suretiyle tedavi giderlerinin ödenmesi sağlanacaktır. 9- ĠĢitme Cihazı Bedeli: SUT un Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işitme cihazına ait tutar SGK tarafından karşılanacağından, SYS Bütçesinden ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, kullanılan işitme cihazlarının yenilenme süresiyle ilgili olarak SUT ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, SGK ca ödeme yapılamaması durumunda, yeniden cihaza lüzum görüldüğünün sağlık 8

9 kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde münferiden karar alınmasını teminen Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kuruluna sunulacaktır. C- SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BÜTÇESĠNDEN YAPILACAK ÖDEMELER ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR; SYS Bütçesinden yapılacak ödemelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ödemelerden arta kalan fark bedellerinin ödenebilmesi için; 1- Ünitelerin sağlık işlerini yürüten birimlerce; personel kimliğinin bir örneği, söz konusu personel ve aile bireylerinin SGK nun sağlık yardımından yararlanıp yararlanmadığının SGK internet portalındaki (www.sgk.gov.tr) E-SGK>Hak sahipliği, Müstahaklık Sorgulama bölümünden kontrol edilerek alınacak dökümün ödeme evraklarına eklenmesi, ayrıca Genel Sağlık Ödemeleri Sisteminden de (GSÖ) kontrol işleminin yapılması gerekmektedir. Bu sorgulamaların yapılmamasından dolayı usulsüz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, ödeme yapılan personel ile usulsüz ödemeye sebebiyet veren personel 1. derecede sorumlu olup, haklarında idari ve inzibati işlem yapılacaktır. a) Protez, Ortez, Tıbbi Cihaz ve Malzemeler, gözlük cam ve çerçeve giderleriyle, Tüp Bebek Tedavisi giderlerine ait fark faturaları için SGK unca yapılan ödemeye ait belgenin ibraz edilmesi, b) Yatan hastaların fark faturalarında SUT ta belirtilen kodlarının belirtilmesi, epikriz raporu, hasta çıkış özeti ve varsa diğer raporlarının eklenmesi, c) Ayaktan tedavi gören hastaların fark faturalarında SUT ta yer alan kodların belirtilmesi, d) Gözlük cam ve çerçeve bedelleri ile katılım paylarının ödenmesinde reçete, Java dökümü vb. evrakların eklenmesi, Gerekmektedir. 2- SYS Bütçesinden yapılacak ödemelerde faturanın aslı ibraz edilmesi esas olup, 01/01/2011 tarihinden sonraki tarihleri taşıyan tedavilere ait fatura aslının herhangi bir şekilde kaybolması, yırtılması vb. halinde ise faturayı düzenleyen kurum/kuruluşunun Başhekimi veya Mesul Müdürü tarafından adı-soyadı ve Aslı Gibidir. yazılarak/kaşesi basılarak tasdik edilen nüshası üzerinden de ödeme yapılabilecektir. Ancak, mükerrer ödemenin önlenmesini teminen, Genel Sağlık Ödemeleri (GSÖ) sistemi üzerinden aynı fatura için ödeme yapılıp yapılmadığı kesinlikle kontrol edilecektir. 3- SYS Yönetmeliğinin 33. maddesinde Sağlık Yardım Sandığı tarafından ödenmesi istenen her türlü masraf için gerçeğe uygun olmayan belge gönderildiklerine veya bu belgeler üzerinde tahrifat yaptıklarını veya temarüz ettiklerini, Sandık Yönetim Kurulunca kanaat getirilenlere yardım yapılamayacağı gibi, yapılmış olan yardıma ait masraf dâhi kendilerinden geri alınır. Bu gibiler 9

10 hakkında ayrıca mevzuata göre cezai ve inzibati işlemde yapılır. hükmüne yer verilmiş olup, buna göre işlem yapılacaktır. 4- SYS Yönetmeliğinin 35. maddesinde; Sandık tarafından yapılması gereken yardımlar için icabeden vesikalar mücbir bir sebebe dayanmaksızın en geç 6 ay içinde ibraz edilmediği takdirde yardım yapılmaz. denildiğinden, yapılacak yardımlarda bu süre dikkate alınacaktır. 5-01/01/2011 tarihi itibariyle Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılan yardımlara ilişkin olarak bu tebliğ geçerli bulunmaktadır. 6- Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılan ödemelerde SGK unca ödenen KDV li miktar kadar ödeme yapılarak ayrıca KDV ayrılmaması hususunda 19/11/2008 tarih ve 5807 sayılı tebliğimiz doğrultusunda belirtilen şekilde uygulamalar yürütülecektir. 7-Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca belirlenen ödemelerin bu esaslar çerçevesinde gereken dikkat ve özenin gösterilerek uygulanması hususunda Ünite Amirleri 1. derecede sorumlu olacaktır. 8- SYS Bütçesinden yapılan sağlık yardımlarını yürüten tüm birimler kesinlikle yapılan tüm ödemeleri, Genel Sağlık Ödemeleri (GSÖ) sisteminin ilgili bölümlerine usulü çerçevesinde kayıtlayacaklardır. 9- SUT eki Puan Listesinde (Ek 7, Ek 8, Ek 9) tedaviler puanlandırıldığından, tedavi karşılığı tutarın TL olarak hesabında; Listedeki puanın 0,593 katsayısı ile çarpım ile elde edilecektir. 10-Yukarıda sayılan yardımlar dışındaki taleplerin; Dairesi Başkanlığı/Başmüdürlüğü aracılığı ile resmi yazı ekinde, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini müteakip, Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kurulunda münferit olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Bilginizi ve gereğinin buna göre sağlanmasını teminen bu tebliğin tüm personele imza mukabili tebliğini rica ederiz. Özay ATBAġ Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Osman TURAL Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür D A Ğ I T I M : 4 No.lu Plan 10

11 11

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarına gerek müracaatlarında, gerekse muayene ve tedaviler aşamasında öncelikli konumda

Detaylı

Açıklamalar: Yardımcı olması dileği ile

Açıklamalar: Yardımcı olması dileği ile Açıklamalar: 1. 29 Eylül 2008 Pazartesi tarih, 27012 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ne dayanılarak hazırlanmıştır. 2. (22.10.2008 tarih 27032 sayılı

Detaylı

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer)

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929m1-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929m1-1.htm Page 1 of 45 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Resmî Gazete Mükerrer Tarih :25.05.2007 ; Sayı : 26532 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak. 5 1.1. Amaç. 5 1.2. Kapsam.. 5 1.2.1

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160. 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer)

SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160. 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1.Amaç Tebliğin amacı; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU 15 MART 2005 tarih ve 25756 sayılı Resmî Gazete ye göre güncellenmiştir. Maliye Bakanlığından: 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 4) (Tedavi Yardımı)

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

TEBLİĞ. TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8)

TEBLİĞ. TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan

Detaylı

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK... 2 1.1. Amaç...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM...6 GENEL HÜKÜMLER...6 1.1 Amaç...6 1.2 Kapsam...6 1.3 Dayanak...6 1.4 Sağlık hizmeti sunucuları...6 1.4.1 - Sağlık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı