T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği"

Transkript

1 T C Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey KamuHasiancierîBiciigı o & Sayı : Konu: Zeyilname ZEYİLNAME Genel sekreterliğimizce 05/08/2015 tarihinde saat: 10:00 da ihalesi yapılacak olan 2015/81716 İ.K.N' lu İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği ne Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 48 Kısım Kit Ve Sarf Karşılığı Cihaz Alımı ihalesinin, idari ve teknik şartnam esinin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bilginizi ve gereğini rica ederim. İDARİ ŞARTNAME Madde Bu ihaledeki kısım sayısı 48 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenm iştir; İstekliler kısımlarda yer alan kalemlerin fiyatlarını ayrı ayrı belirterek kısmın tamamına teklif vereceklerdir. Değerlendirme teklif verilen kısmın tamamı üzerinden yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarında teklif verdikleri kısımlara ait kalemlerin sıra numaralarını ve cinsini mutlaka belirteceklerdir. Kısmın tamamı için verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemlere verilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarlar üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 38. KISIM (TAM OTOMATİK İDRAR STRIP CİHAZI), 39. KISIM (YARI OTOMATİK İDRAR STRIP CİHAZI) ve 40. KISIM (TAM OTOMATİK İDRAR STRIP (KİMYASAL VE MİKROSKOBİK) CİHAZI) tek grup olarak değerlendirilecek olup, istekliler bu üç kısma birlikte teklif vermek durumundadırlar. Aksi halde teklif değerlendirilme dışı bırakılacaktır. şeklinde Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler Cihaz, kitler, kit zayiatları ve bunlarla beraber kullanılması gerekli olan tüm rutin sarf malzemeleri, tüm testlerin akredite firmalardan yapılacak olan performans testleri, orjinal kontroller ve kalibratörler, numune kapları, reaksiyon küvetleri, printer, printer kağıdı ve şeridi.yazıcı,kağıt,cd,cd zarfı,toner vb.tüm kırtasiye giderleri, kontrol için kalibrasyon malzem eleri,

2 T C Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Biritgi Genel Sekrcıerliği kalibrasyon sırasında harcanacak test reaktiileri, yıkama ve temizlik serumları.cihazın çalıştırılması için gerekli tüm sarf malzemeler, montaj, arızaya müdahale, arıza giderme, yedek parça, muayene ve kullanım sırasındaki iç kalite kontrol solüsyonları, dış kalite kontrol programı çalışmalarının tüm masrafları, sistem için laboratuarda herhangi bir düzenleme gerekli olması halinde buna ait masraflar, cihaz ve donanımların sağlıklı olarak çalışması için gereken düzenler, güç kaynağı, split klima, voltaj regülatörü, saf su cihazı ve/veya saf su, kitleı in uygun koşullarda saklanması için gerekli olabilecek soğutucu, reaktiflerin eğitim ve deneme kullanımlarındaki tiim sarf malzeme ve rcaktif giderleri, demonstrasyon için gerekli tüm sarf malzeme ve diğer giderler, cihazın kurulacağı hastanenin talep etmesi halinde merkezi bilgisayara bağlanması için gerekli olan donanım, veri, malzeme giderleri, eğitim, ilgili kısımların teknik şartnamelerinde belirtilen tüm giderler ve ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım, taşıma ve her türlü giderler teklif fiyata dahil edilerek verilecektir." şeklinde TEKNİK ŞARTNAME 6. KISIM (KAN SAYIM CİHAZI) KİT İLE BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZLARIN SAYILARI, MİKTARLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Madde parametrelik cihazlar vücut sıvılarında hücre sayımı yapabilmelidir. şeklinde Madde 5-18 parametreli cihazlar kapalı tüpten çalışabilmen, 22 ve 24 parametreli cihazlar kan örneklerini hem manuel hem de otomatik olarak analiz etmelidir. Cihaza numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar herhangi bir müdahaleye gerek duymamalıdır. Sistem numune ve reaktiflerin yerleştirilmesinden hasta raporlarının alınmasına kadar olan tum işlemleri tam otomatik yapacaktır. Kanın homojenizasyonu için gerekli işlem 22 ve 24 parametrelik cihazlar üzerinde otomatik olarak yapılmalıdır. Testler arasında prob kendi temizliğini otomatik olarak yapmalıdır. Cihaza istenildiği anda acil tek numune girişi yapılabilmeli ve acil numune öncelikli (cihazda o anda işlem gören numunenin okumasını takiben) çalışılmalıdır. şeklinde

3 0) Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği 21. KISIM (SPESİFİK HORMON TESTLERİ ANALIZÖR CİHAZI) "II. Kit İle Birlikte Verilecek Hormon Cihazının Teknik Özellikleri maddesindeki 1) Cihaz test kapasitesi: teklif edilccek cihaz hızı 120 test/saat olan bir analizör teklif edilecektir. Cihazların hızlarıyla ilgili olarak orjinal katolog verileri esas alınacaktır. Teklif edilen analizör test menüsünün tümünü kapsayacak özellikte değilse; menüsünde olmayan parametreler için ikinci bir tam otomatik cihaz (7. maddede belirtilen yöntemle çalışan) kurabilir veya laboratuvarımızda kurulu başka bir hormon cihazında veya en fazla iki testi ulusal veya uluslar arası akredite olmuş bir laboratuvarda çalıştırabilir. Dış Iaboratuvarda çalışılması durumunda bu hizmet için gerekli altyapı firma tarafından kurulmalı, örnekler laboratuvarın uygun görececeği zaman periyotlarında firmanın belirlediği kişi tarafından teslim alınmalı, biyokimya uzmanı tarafından onaylanmış sonuçlar 2(iki) iş günü içerisinde laboratuvara iletilmeli. Dış laboratuvarın iç ve dış kalite kontrol sonuçları takip edilm elidir." ifadesi; 1) Cihaz test kapasitesi: teklif edilecek cihaz hızı 120 test/saat olan bir analizör teklif edilecektir. Cihazların hızlarıyla ilgili olarak orjinal katolog verileri esas alınacaktır. Teklif edilen analizör test menüsünün tümünü kapsayacak özellikte değilse; test menüsünde olmayan en fazla iki test için ikinci bir tam otomatik cihaz (7. maddede belirtilen yöntemle çalışan) kurabilir veya laboratuvarımızda kurulu başka bir hormon cihazında veya ulusal veya uluslararası akredite olmuş bir laboratuvarda çalıştırabilir. Dış laboratuvarda çalışılması durumunda bu hizmet için gerekli altyapı firma tarafından kurulmalı, örnekler laboratuvarın uygun görececeği zaman periyotlarında firmanın belirlediği kişi tarafından teslim alınmalı, biyokimya uzmanı tarafından onaylanmış sonuçlar 2(iki) iş günü içerisinde laboratuvara iletilmeli. Dış laboratuvarın iç ve dış kalite kontrol sonuçlan takip edilmelidir." şeklinde 26. KISIM (KARDIYAK BELİRTEÇ CİHAZI) Madde "Troponin I veya T parametresi için alt ölçüm limiti (fonksiyonel sensitivite) 0.02 ng/ml den küçük olmalıdır. Bu parametrede referans aralık çok düşük olduğundan tıbbi karar için kardiyak belirtçlerde alt ölçüm limiti çok önemlidir. Yöntemin serumda düşük konsantrasyonu da daha doğru bir şekilde ölçebilmesi için CV %20 aralığında ölçüm limiti alt sınırının 0.02 ng/ml den küçük olması gerekmektedir. Prokalsitonin(PCT) parametresi için alt ölçüm limiti (fonksiyonel sensitivite) <0.02 ng/ml olmalıdır." şeklinde

4 0) Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği 32. KISIM (KOAGÜLOMERTE CİHAZI) II. Kit ile birlikte verilecek koagulometre cihazının teknik özellikleri maddesinde " Tepecik EA için; Her bir cihaz için hızı en az 120 test/saat olan çil't problu 3 adet cihaz" ifadesi " Tepecik EA için; Toplam hız en az 360 test/saat olmalıdır ve bu hızı karşılayacak tam otomatik üç cihazdan iki tanesi en az 120 test/saat hıza sahip, çift problu ve kapak delme özelliğinde olmalıdır." şeklinde "Yukarıda belirtilen tam otomatik cihazlardaki problar birbirinden bağımsız hareket edebilmelidir." İfadesi; "Tepecik EAH ve Karşıyaka DH' de belirtilen tam otomatik cihazlardaki problar birbirinden bağımsız hareket edebilmelidir." şeklinde Madde II.4- "Tam otomatik cihazlar için; cihazlar tam otomatik olmalıdır. Tam otomatik cihazlara numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra souçlar çıkana kadar bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır. Cihazlara acil numuneler sistemin çalışması durdurulmadan girilebilmelidir. Tam otomatik cihazlardan hızı 120 ve üzerinde olanlar için reaktifler ve numuneler "rack/segment aracılığı ile sürekli olarak yüklenebilmelidir. Tam otomatik cihazlardan hızı 120 ve altında olanlar için pıhtılaşma esaslı testleri aynı zamanda hem optik hem de mekanik ölçüm yapabilecek dual sistemleri olan chazlarda çift prob şartı aranmayacaktır. Cihazlar internal barkod okuyucusuyla numune ve reaktifleri otomatik olarak tanım lam alıdır."şeklinde 33. KISIM (HEMOGLOBIN A1C HEMOGLOBİN ZİNCİR ANALİZİ CİHAZI) Madde II.1- Cihazın test kapasitesi: Buca Seyfi Demirsoy DH ve Dr.Faruk İlker Bergema DH için; Her bir cihaza bir defada en az 50 örnek yüklenebilen ve HbAlc testi için 20 test/saat hızı sağlayacak teklif edilecektir. Tepecik EAH ve Karşıyaka DH için; Her bir cihaza bir defada en az 50 örnek yüklenebilen ve HbAlc testi için 60 test/saat hızı sağlayacak 1 veya 2 cihaz, Hemoglobin zincir analizi için en az 9 örnek/saat hızda çalışabilen 1 cihaz teklif edilecektir." şeklinde

5 T C Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey K3GoneîsekrC^rifği'i9i Madde II.2 - Cihazların kapsam tanımı: Pompa, visible dedektör, kolon ısıtıcısı, bilgisayarlı veri işleme ana ünitelerini kapsamalıdır. Bilgisayarlı veri işleme sistemi hariç tüm üniteler aynı orjinal marka olmalı ve kullanıcı müdahalesi gerektirmeden uyumlu çalışmalıdır." şeklinde Madde II.5 - Cihazlar tam kandan çalışabilmeli ve hemolizat yapmaya gerek duymamalıdır. Cihazlara numune ve reaktitler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır. Cihazın gerekirse rack yükleme ünitesi olmalı, cihaz çalışırken manuel işleme gerek kalmadan örnekler racklarla sürekli olarak yüklenebilmelidir. Cihaz tam otomatik olmalıdır. Cihaza reaktiiler ve numuneler toplu olarak yüklenebilmelidir. Cihazda, bir numune ile hastanın H ba lc ve HbVaryant testlerinin her ikisinin de çalışılabilmesi ve bu konuda teknisyen bağımlılığının olmaması gereklidir." şeklinde 34. KISIM (BİYOKİMYA VE HORMON ANALIZÖRÜ CİHAZI) 3.1. Biyokimya analizöründe kullanılacak kit ve reaktiflerin listesi ve özellikleri maddesine j- Bendi "İhaleyi yüklenecek firma Aliağa Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki laboratuvara yılları arasında Glukoz(1500 test), Üre(1500 test), Kreatinin(1500 test), AST(1500 test), ALT(1500 test), GGT(1000 test), Amilaz(250 test), Total bilirubin( 1000 test). Direkt bilirubin( 1000 test) ve CRP(1000 test) parametrelerini çalışabilcek uygun özellikte spektrofotometre cihazı temin edecektir. Firma tarafından yeteri miktarda kalibratör, iç kalite kontrol ve okuma küveti sağlanacaktır. G erektiğinde dalga boyu ayarı için firma ücretsiz destek verecektir" eklenmiştir maddesinin i) Bendi - "Cihazların reaktif böülümü soğutuculu olmalıdır." ifadesi "Cihazlarda kit prospektündeki saklama koşullarına göre gerekli testler için reaktif bölümü soğutuculu olmalıdır." şeklinde Madde 3.2. f) Bendi - "Gerekli durumlarda cihaz, sesli veya gürültülü hata mesajları vererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Sonuçlar bir bilgisayar aracılığı ile üzerinde hastane adı, hasta sonuçlan, protokol numarası ve referans değerleri bulunan bir rapor halinde alınmalıdır. Cihazlar, tetkikleri tamamlanmış hasta raporları yazıcıdan alınabilmelidir." şeklinde

6 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği 3.2 ve 4.2 Maddesinin 1) bendi - "Cihazlar kalite kontrol ve hasta numunelerinin çalışmaya başladığı saati ve kontrol sonuçlarını hastane bilgi sistemine LİS veya MBS aracılığı ile gönderebilmelidir." şeklinde 4.1. Maddesi a) bendi -"Teklif edilecek reaktifler ve kitler"; birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu kullanılabilecektir. Bu uyum kit prospektüsleriyle belgelendirilecektir. Tüm "reaktifler ve kitler üretici firmaya ait orijinal ambalajında olmalı, orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde barkod, son kullanma tarihi, seri veya lot numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır. Reaktiflerin liyofilize olanlarında sulandırıcı solüsyonları orijinal ambalajında olmalıdır." şeklinde EK: Biyokimya cihazı ve kitlerle verilecek kan alma tüpü ve otomatik pipet listesi 2. Madde "Her 3 (üç) tüp için emniyetli 1 (bir) adet iğne ucu ve her 2000 (ikibin) tüp için 1 (bir) adet holder verilecektir. " şeklinde 3. Madde "Özellikle Tepecik EAH ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk DH' ne talep edildiği takdirde hastane bazında istenilen tüplerin %4 ünü geçmeyecek şekilde ml hacimli jelli pediatrik tüp temin edilmelidir. Bu tüplerin cihaza ve santrifüje adaptasyonu firma tarafından sağlanmalıdır." şeklinde EK: Hormon cihazı vc kitlerle verileeck kan alma tüpü ve otomatik pipet listesi 2. Madde "Her 3 (üç) tüp için emniyetli 1 (bir) adet iğne ucu ve her 2000 (ikibin) tüp için 1 (bir) adet holder verilecektir. " şeklinde 3. Madde "Özellikle Tepecik EAH ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk DH' ne talep edildiği takdirde hastane bazında istenilen tüplerin %4 ünü geçmeyecek şekilde ml hacimli jelli pediatrik tüp temin edilmelidir. Bu tüplerin cihaza ve santrifüje adaptasyonu firma tarafından sağlanmalıdır." şeklinde 9. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME Maddesi- "Orijinal ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır." şeklinde

7 d) Sağlık Bakanlığı Kam u Hastaneleri Birliği 36. KISIM (KARTUŞLU KAN GAZI CİHAZI) Madde Reaktif kartuş stabilitesi en az iki hafta olmalıdır." şeklinde 38. KISIM (TAM OTOMATİK İDRAR STRIP CİHAZI) Madde I.İ - "Yarı otomatik strip okuyucu arızası durumunda arıza giderilene kadar aynı marka test stripleri firma tarafından karşılanacaktır. Tam otomatik strip okuyucu ve tam otomatik biyokimyamikroskopi analizör arızası durumunda 24 saat içinde arıza giderilene kadar aynı marka en az 120 strip/saat hıza sahip yarı otomatik strip okuyucu firma tarafından karşılanacaktır." şeklinde 39. KISIM (YARI OTOMATİK İDRAR STRIP CİHAZI) Madde I.İ - "Yarı otomatik strip okuyucu arızası durumunda arıza giderilene kadar aynı marka test stripleri firma tarafından karşılanacaktır. Tam otomatik strip okuyucu ve tam otomatik biyokimyamikroskopi analizör arızası durumunda 24 saat içinde arıza giderilene kadar aynı marka en az 120 strip/saat hıza sahip yarı otomatik strip okuyucu firma tarafından karşılanacaktır." şeklinde Madde II. A. bendi "Birden fazla cihaz teklif edilen kurumlarda aynı marka Strip ve strip okuyucu teklif edilecektir." şeklinde 40. KISIM (TAM OTOMATİK İDRAR STRIP (KİMYASAL VE MİKROSKOBİK) CİHAZI) Madde I.İ - "Yarı otomatik strip okuyucu arızası durumunda arıza giderilene kadar aynı marka test stripleri firma tarafından karşılanacaktır. Tam otomatik strip okuyucu ve tam otomatik biyokimyamikroskopi analizör arızası durumunda 24 saat içinde arıza giderilene kadar aynı marka en az 120 strip/saat hıza sahip yarı otomatik strip okuyucu firma tarafından karşılanacaktır." şeklinde Madde III. Bendi - "Cihazın çalışma prensibi: Kimyasal analizin çalışma prensibi reflektans fotometri, mikroskobik analizin çalışına prensibi flow-cell dijital görüntüleme veya dijital mikroskopi görüntüleme yöntemlerinden biri olmalıdır. Flow-cell dijital görüntüleme kullanan cihazlar her örnekten en az 480 fotoğraf alabilmelidir. Dijital mikroskopi görüntüleme kullanan cihazlar tek

8 TC. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği kullanımlık küvet kullanmalı ve sediment üzerinden en az 15 saha görüntüsü alabilmelidir. Tüm şekilli elemanlar, büyüklüklerine ve dış yapılarına göre değil; gerçek mikroskobik görüntülerine göre analiz edilebilmelidir." şeklinde Madde III. G Bendi "Mikroskopik analiz parametreleri şunlardır: Eritrosit, lökosit, epitel hücreleri, bakteri, maya, sperm, hiyalen silendir, patolojik silendir, kristaller, mukus." şeklinde Zikredilen kalemlerin diğer maddelerinde ve diğer kalemlerin teknik şartnamelerinde değişiklik yapılm am ıştır. D ağıtım:doküm an Alan Tüm İstekliler.

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknik şartname, tüplerle ilgili 20 maddeden, ayrıca otomatik barkodlama sistemi ve kan alma destek (numune tüpü barkodlama) sisteminin teknik şartnarnesinden

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ GİRİŞ ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ Cihaz çevre, jeokimyasal, nükleer, klinik ve gıda numunelerinde eser element tayininde kullanılacak masaüstü ICP-MS sistemi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak GRUP-1 gaz (metan) ve nem ihtiva eden

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Shipyard Famagusta Ltd. e Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi, Gazi Magosa Tersanesine ait Yüzer

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir. Toplam Kalite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 1 ÖNSÖZ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarları modern bir ortamda, giderek artan test çeşitleri

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ MART 2014 / İDB-31 TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Genel Şartlar 1.3. Standartlar

Detaylı