FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69"

Transkript

1 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: ; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları, Eğitim Yönetimi, Türk Eğitim Tarihi, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet, Eğitim Toplumsal Temelleri, KarĢılaĢtırmalı Eğitim, YetiĢkin Eğitimi. Doktora Tezi: Türkiye de Eğitimde DeğiĢim ve Politikalar: EĞĠTĠM Doktora (Ph.D.) 1987: Columbia University, Teachers College, Department of Educational Administration, New York, USA. Yüksek Lisans (M.Phil.) 1981: Columbia University, Teachers College, Department of Educational Administration, New York, USA. Yüksek Lisans (M.Ed.) 1977: Columbia University, Teachers College, Department of Educational Administration, New York, USA. Yüksek Lisans (M.A.) 1976: Columbia University, Teachers College, Department of Educational Administration, New York, USA. Yüksek Lisans (MA) 1973: Lisans 1970: Lise 1966: Ortaokul 1963: Ġlkokul 1960: Ankara Universitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara. Ankara Universitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara. NevĢehir Lisesi, NevĢehir. HacıbektaĢ Ortaokulu, HacıbektaĢ, NevĢehir. HacıbektaĢ Ġlkokulu, HacıbektaĢ, NevĢehir. 1

2 ÇALIġMA DENEYĠMĠ Bölüm BaĢkanı: Kongre Düzenleme Komitesi BaĢkanı: BaĢkan Yardımcısı: BaĢkan: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü ( ; ) 14. Dünya KarĢılaĢtırmalı Eğitim Kongresi ( ) Ġstanbul Dünya KarĢılaĢtırmalı Eğitim Derneği (2007-halen) Tüm KarĢılaĢtırmalı Eğitim Derneği (2006 halen) Misafir Öğretim Üyesi: University of Wisconsin Madison, ABD (Sonbahar 2006 Ġlkbahar 2007) Misafir Öğretim Üyesi Five College Women s Studies Research Center, Mount Holyoke College, South Hadley, MA ( ). Profesör: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (2000-halen) Doçent: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü ( ). Yardımcı Doçent: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü ( ). Yurt Yöneticisi: Simon s Rock College of Bard, ABD ( ). Eğitim Uzmanı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Planlama Dairesi, AraĢtırma ve Koordinasyon ( ). AraĢtırma Asistanı: Dr. Kemal Güçlüol ve Dr. Mustafa Aydın, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Planlama Dairesi, AraĢtırma ve Koordinasyon ( ). Sosyal Bilgiler Öğretmeni : Ömer Seyfettin Lisesi, Ankara ( ). OKUTULAN DERSLER Eğitime GiriĢ Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitimin Sosyal Temelleri Türk Eğitim Tarihi Eğitim Yönetimi Eğitimde AraĢtırma Metodları Eğitimde Uygulamalı AraĢtırma Eğitim Bilimleri Semineri KarĢılaĢtırmalı Eğitim Eğitim ve Toplumsal GeliĢme Alan Deneyimi Eğitimde Yönetimsel Süreçler KüreselleĢme ve Eğitim Eğitimde Özel Konular Eğitimde Özel ÇalıĢmalar 2

3 Doctora Semineri I : Eğitim, Milliyetçilik, Ulus Devlet: KarĢılaĢtırmalı ve Uluslararası Analiz Doctora Semineri II : Türkiye de Ulus Devlet Kurma Süreci ve Eğitim Toplum ĠliĢkileri: Örgün ve Yaygın Eğitim Doctora Semineri III : Eğitim, KüreselleĢme ve Neoliberalizm AKADEMĠK FAALĠYETLER YAYINLAR Kitaplar Gök, F., Carlson M. and Rabo, A. (Der) (2011). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve Ġsveçten Örnekler. Istanbul. Bilgi Üniversitesi Yayınları Gök, F., Carlson M. and Rabo, A. (Der) (2007). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve Ġsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies Turkish and Swedish Perspectives). Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York.( Ġngilizce) Gök, F., ġahin, A. (2003). Ġnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi, Ġstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını. Gök, F., Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Ünlühisarcıklı, Ö. (2003) Öğretmen YetiĢtirme AraĢtırması. Ankara: Eğitim-Sen Yayını. Gök, F. (Ed.). (1999). 75 Yılda Eğitim. Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını. Gök, F., Okçabol, R. (1998) Öğretmen Profili AraĢtırma Raporu. Ankara: Eğitim- Sen. Gök, F. (1973) Öğrenci Toplu Dosyası. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Planlama, AraĢtırma ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Makaleler Gök, F. (2011) Eğitimin PiyasalaĢmasında yeni Bir Adım okulların satılması. Yeni saldırı Alanları satılık Okullar. Okuluma Dokunma Ġnsiyatifi Bülteni s. 8-9 Gök, F. (2010) Sınıflara ve Cinsiyete Göre Eğitim Hakkı. Türkiye de Eğitim ve Toplumsal Değişim Tarihsel ve Güncel Perspektifler Der. By Arnd Michael Nohl (baskıda) 3

4 Gök, F. (2010) Umudun Pazarlanması: Türkiye de Öğrencileri Üniversite GiriĢ Sınavlarına Hazırlayan Özel Dersaneler (Marketing Hope: Private Institutions Preparing Students for the University Entrance Examination in Turkey). International Educational Governance in Education. Der. by Karin Amos. International Perspectives ao Education and Society Vol.12. Emerald Book, Ġngiltere. s Gök, F. (2010) Anadilde Sağlığa Sosyopolitik ve Hukuksal YaklaĢım: Eğitim Hakkı. Anadil ve Sağlık Sempozyumu Kitabı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yayını, Ankara. s Gök, F. (2010) Eğitim Hakkı Bağlamında Anadilinde Eğitim. Uluslararası Katılımlı Ana Dili Sempozyumu 2 Bildiriler Kitabı. Eğitim-Sen Yayınları, Ankara. s Gök, F. (2010) Türkiye de Eğitim ve Kadınlar. ġirin Tekeli (Der), 1980 ler Türkiye sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, s Baskı Gök, F. (2008) Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı. Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığına Hayır Dosyası. Kadın Dergisi, Eğitim-Sen Yayınları. Ankara. s Gök, F. (2007) Cumhuriyetin Erken Döneminde Kız Enstitüleri (The Girls Institutes in the Early Period of Turkish Republic). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve İsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies Turkish and Swedish Perspectives). Der. By Gök, F., Carlson, M., and Rabo, A., Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York. s Gök, F. (2007) Türkiye de Eğitiminin Tarihi ve GeliĢimi (The History and Development of Turkish Education). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve İsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies Turkish and Swedish Perspectives). Der. By Gök, F., Carlson, M., and Rabo, A., Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York. s Gök, F., Ilgaz, D. (2007) Eğitim Hakkı (The Right to Education). Türkiye de İnsan Hakları (Human Rights in Turkey). Der. by Zehra F. Kabasakal Arat. University of Pennsylivania Press, Philadelphia. s Gök, F., Yakaryılmaz, A. (2006) Eğitim Sisteminde Tutunabilme: Öğretim Yılında Ġlkokula BaĢlayan Öğrencilerin Ġstatistiksel Ġzlenmesi. Der. Kıran H, et. al., XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale University. 1. Cilt, s Gök, F. (2005) Üniversiteye GiriĢte Umut Pazarı: Özel Dersanalar. Eğitim, Bilim ve Toplum Dergisi, Ankara. No:11, s , 4

5 Gök, F., et al. (2005). Eğitim Hakkı. 4. Demokratik Eğitim Kurultayı, Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. 1. Cilt, s Gök, F. (2005). Eğitimde Cinsiyetçilik. Eğitim-Sen Birinci Kadın Kurultayı: Sorgulamak ve Değiştirmek İçin. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları, s Gök, F. (2004). VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi (Citizenship and Human Rights Education Textbooks). Deniz Tarba Ceylan, Gürol Irzık (Der) Ders Kitaplarında İnsan Hakları:Türkiye Örneğ (Human Rights Issues in Textbooks: The Turkish Case), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Ġstanbul: s Gök, F. (2004) Eğitimin ÖzelleĢtirilmesi. NeĢecan Balkan and Sungur, Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet, Ġstanbul: Metis Yayınları, s Gök, F. (2003) Hizmet Öncesi ve Hizmet Ġçi Öğretmen YetiĢtirme. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı Sempozyumu Kitabı, Ankara: Eğitim-Sen, s Gök, F. (2003) VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi. Betül Çötüksöken, AyĢe Erzan, Orhan Silier (Der), Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Ġstanbul:, s Gök, F., vd. (2003) Education and Instruction of Woman and Children, Ġstanbul: The Foundation of Supporting and Educating Woman Candidates. Gök, F. (2002) Eğitimin ÖzelleĢtirilmesi (The Privatization of Education in Turkey). NeĢecan Balkan and Sungur Savran, Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet (The Ravages of Neo-Liberalism: Ecenomy, Society and Gender in Turkey), New York: Nova Science Publishers, s (Ġngilizce) Gök, F. (1999) Türkiye de Kadınların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kadın Adayın El Kitabı, Ġstanbul: Kadın Adayları Destekleme ve Eğitimi Vakfı Yayını. Gök, F. (1999) 75 Yılda YetiĢtirme Eğitim ve Devlet. Fatma Gök (Der),75 Yılda Eğitim, Türkiye ĠĢ Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul: s Gök, F. (1999) Kız Enstitüleri: Ev Kadını YetiĢtiren Asri Bir Müessese. Fatma Gök (Der), 75 Yılda Eğitim, Türkiye ĠĢ Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul: s Gök, F., Okçabol, R. (1999) Öğretmen Profili AraĢtırma Raporu. Fatma Gök (Der), 75 Yılda Eğitim, Türkiye ĠĢ Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul: s

6 Gök, F. (1998) Orta Öğretimde ÖzelleĢtirme. Dünyada ve Türkiye de Kamu Girişimciliğinin Geçmişi Bugünü ve Geleceği Sempozyum Bildirileri, Istanbul: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, The Elektrik Mühendisleri Odası, 1.Cilt, s Gök, F. (1998) Eğitim Sisteminde Kız Çocukları. 4. Ulusal Kadın Çalışması Toplantısı, Ġzmir: Ege University Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Kadın AraĢtırmaları Derneği Yayını, Ġzmir, s Gök, F. (1998) Cumhuriyet Dönemi nde Eğitim Sistemi ve Üniversiteler. Iktisat Dergisi: 75.Yılında Cumhuriyet,75.Yıl Özel sayısı. Ġstanbul: Ġstanbul Universitesi, Ġktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti, Sayı: 383, s Gök, F. ve diğerleri. (1998) Eğitim Felsefesi Komisyonu Raporu. Demokratik Eğitim Kurultayı Kongre Kitabı, Ankara: Eğitim-Sen, s Gök, F. (1997) Eğitim Politikaları. İktisat Dergisi, Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Mezunları Derneği, No: 355. Gök. F. (1997) Paule Freire: Ezilenlerin Sınıf ArkadaĢı. Sınıf Bilinci. Ġstanbul, No: 18, Yaz, 1997, s Gök, F., Okçabol, R. (1995) Kriz KarĢısında Eğitim Politikaları. Petrol-İş Yıllığı, Ġstanbul: Petrol-ĠĢ Sendikası, No:36, s Gök, F. (1995) Türkiye de Eğitim ve Kadınlar (Women and Education in Turkey). ġirin Tekeli (Der), Çağdaş Türk Toplumunda Kadınlar (Women in Modern Turkish Society: A Reader), London: Zed Press, s (Ġngilizce). Gök, F. (1994) Türkiye de Kadın ve Eğitim. Eğitim ve Toplum, Ġstanbul. Bahar , s Gök, F. (1990) Türkiye de Eğitim ve Kadınlar. ġirin Tekeli (Der),Kadın Bakış Açısından 1980 ler Türkiye sinde Kadınlar, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, s Gök, F. (1990) Türkiyede kadınlar ve Eğitim (Frauen und Bildung in der Turkei). Fraun in der Einen Welt, Jahgrang: Heft 2. (Almanca) Gök, F. (1973) Türkiye de Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması Öğretimi. Yüksek Lisans ÇalıĢma Raporu, Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi. Gök, F. (1973) Öğrencilerin BoĢ Zamanlarını Değerlendirme AraĢtırması. Yüksek Lisans ÇalıĢma Raporu, Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi. Gök, F. (1973) Türkiye de Kadın Eğitimi. Yüksek Lisans ÇalıĢma Raporu, Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi. 6

7 Gök, F. (1971) Eğitimde Yönetici DavranıĢını Etkileyen Süreçler. Yüksek Lisans ÇalıĢma Raporu, Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi. Ana KonuĢmacı Gök, F. (2010) Sınırlar Sınırların Yeniden Tanımlanması: Eğitim ve Toplumda Yeni Olanaklar (Bordering, Rebordering and New Possibilities in Education and Society). Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 14. Dünya Kongresini Açış Konuşması. Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 14. Dünya Kongresi Haziran), 14 Haziran, Ġstanbul, Gök, F. (2009) Eğitim Politikaları Açısından Bolonya Sürecini Anlamlandırmak (Bologna Process in the Context of Neoliberal Higher Education Policies). 4. Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, 8-10 Kasım, Rabat, Fas. Gök, F. (2009) Yüksek Öğretimde Kadınlar: Kimlerin Rüyası GerçekleĢti? (Women in Higher Education Whose Dreams Are Fulfilled?). 6. Yüksek Öğretim Avrupa Konferansı, 5-8 Ağustos, Stockholm Üniversitesi, Ġsveç. Gök, F. (2004) Eğitimde Ġnsan Hakları. Öğretmenler Günü Toplantısı, 24 Kasım, Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ġzmir, Gök, F. (2000) Eğitimde Fırsat EĢitliği: Çözüm mü Çözümsüzlük mü? Öğretmenler Günü Toplantısı, 24 Kasım, Çukurova Üniversitesi, Adana, Bildiriler Gök, F. (2011) Türkiye de Ġnsan YetiĢtirme, Devlet ve Eğitim: Türkiye Eğitim Sistemine Makro Politikalar Açısından EleĢtirel BakıĢ. 15. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı. 16 Nisan, Antalya, Gök, F. (2011) DeğiĢimi Anlamlandırmak: Bologna Süreci ve Türkiye Yükseköğretim Sistemi. Bologna Süreci: Bir Başka Piyasalaştırma Paneli Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği. 14 Nisan, Antalya, Gök, F. (2011) Çokkültürlü Türkiye de Anadilinde ve Çok Dilli Eğitim. Barışı Kurmak Konferansı. BarıĢ GiriĢimi. 8 Nisan, Ġstanbul, Gök, F. (2011) Kapitalist Patriarkal Sistemde Kadınların Eğitim Sistemiyle ĠliĢkisi. 2. Ulusal Cumhuriyet ve Eğitim Paneli Kadın Eğitimi.. 4 Mart, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2011) Çokkültürlü Toplumlarda Çok Dilli Eğitim. Çok Dilli Eğitim Modelleri Alanında Dünya Örnekleri ve Gelecekte Türkiye Paneli Çok Dilli Eğitim Modelleri Sempozyumu. Kurd-der. 26 ġubat, Ankara, 7

8 Gök, F. (2011) Eğitim Sistemi ve Kadınlar. Kadın Kentlerine Doğru. 3. Uluslararası Kadın Konferansı. 5-6 ġubat, Diyarbakır, Gök, F. (2010) Eğitim Hakkı ve Anadilde Eğitim. 13 Aralık, Sabancı Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Türkiye de Eğitim ve Farklılık (Schooling and Diversity in Turkey). Messina Üniversitesi Kültürlerarası Eğitim ve Toplum Konferansı, Kasım, Messina, Ġtalya. Gök, F. (2010) Çokkültürlü Toplum Olarak Ġstanbul ( Ġstanbul as a Multicultural Society). İstanbul Navel of the World Semineri, 3 Ekim, Swedish Research Institute in Ġstanbul, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Demokratik Üniversite ve Üniversite Özerkliği. 17 Eylül, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Ġzzet Baysal Ünivesitesi, Bolu, Gök, F. (2010) Ulus Devlet ve Türkiye Eğitim Sistemi (Nation Building and Turkish Educational System). İllinois Universitesi Küreselleşme ve Eğitim Dersi öğrencilerine konuşma, 20 Temmuz, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Terörle Mücadele Yasasında Çocuk Suçlular ve Pedagojik YaklaĢım: Eğitim, Sosyal ve Ġnsan Haklarından Mahrum Edilen 4000 Öğrenci. Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 14. Dünya Kongresi Haziran, 17 Haziran, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Erkek Egemen Sistemin Özünü Kaybetmek: Türkiyede Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Bilimleri (Missing the Patriarchal Gist: Gender and Educational Sciences in Turkey). Akdeniz Ülkeleri ve Ötesinde Yüksek Öğretim ve Araştırma Paneli. Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 14. Dünya Kongresi Haziran, 17 Haziran, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Yüksek Öğretim Sistemi ve Eğitimde Ayrımcılık. Üniversite Giriş Sınavı ve Katsayı Değişiklikleri Forumu. 30 Mayıs, Mayısta YaĢam Kooperatifi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Çocuk ve Eğitim. 1.Ulusal ÇAÇA Çocuk Hakları Konferansı, 15 Mayıs, Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği, Diyarbakır, Gök, F. (2010) Eğitimde TicarileĢme ve Okulların satılması. Okuluma Dokunma Paneli. 13 Mayıs, Eğitim Bilimleri Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Okul Ġklimi ve Okul Yönetimi. 1.Öğretmen Sempozyumu, 8 Mayıs, TED Karabük Koleji, Karabük, 8

9 Gök, F. (2010) Neoliberal KüreselleĢme Döneminde Üniversitelerin DönüĢümü. Üniversiteler Ticarileşiyor mu? Paneli. 14 Nisan, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Birliği, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Eğitimde ÖzelleĢtirme ve Okulların Satılması. Özelleştirme Politikalarında Yeni Boyut: Okulların Satışı Paneli, 5 Nisan, Eğitim-Sen, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Anadilde Sağlığa Sosyopolitik ve Hukuksal YaklaĢım: Eğitim Hakkı. Anadil ve Sağlık Sempozyumu, 27 Mart, Türk Tabipler Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara, Gök, F. (2010) Türkiye de Öğretmen Kimliğinin Ġdealist Profesyonelden Performans Yöneticisine DeğiĢimi (The Change of the Teacher Identity From Idealist Professional to Performance Manager in Turkey). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, 1-5 Mart, Chicago, ABD. Gök, F. (2010) Okul Ġklimi ve Okul Yönetimi. 8. Öğretmen Sempozyumu, 9 Ocak, TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları, Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak, Gök, F. (2009) Türkiye de Üniversiteler: Bolonya Süreci. Avrupa ve Türkiye de Üniversiteler: Bolonya Süreci Sempozyumu. 17 Aralık, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye Gök, F. (2009) Kadınların Eğitime Katılımları (Women s Participation in Education). Türkiye nin Avrupa Birliğine Kabülünde Uzun ve Çetrefilli Yol Ekim, Avrupa Koleji Natolin VarĢova Kampüsü, Kadir Has Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2009) Öğretmen YetiĢtirme Müfredatı. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları Paneli. 3 Ekim, Eğitim-Sen, Ġstanbul, Gök, F. (2009) Atı Alan Üsküdarı Geçti mi? Eğitimin MetalaĢmasını Yeniden DüĢünmek. Karaburun Bilim Kongresi, 3-6 Eylül, Karaburun, Ġzmir, Gök, F. (2009) Bolonya Süreci: Avrupa Birliği nin Eğitim Tahayyülü nde DönüĢüm. Karaburun Bilim Kongresi, 3-6 eylül, Karaburun, Ġzmir, Gök, F. (2009) Türkiye de Eğitimde EĢitsizlik: Sağlık Eğitimi Açısından (Inequalities in Education in Turkey: Focusing the Health Education). Sağlık Sektöründe Çeşitlilik ve Eşitliğin Yönetimi Konferansı, Temmuz, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2009) Üniversite Eğitiminin Geleceği. Üniversitenin Geleceği ve İstihdam Sempozyumu, 2 Haziran, Eğitim-Sen, Ġzmir, 9

10 Gök, F. (2009) Eğitim Hakkı Bağlamında Ana Dilindede Eğitim. Uluslararası Katılımlı Ana Dili Eğitim Sempozyumu, Mayıs, Eğitim-Sen, Ankara, Gök, F. (2009) Eğitim Hakkı: Sınıf ve Cinsiyet Perspektifinden. Eğitim ve Toplumda Değişim Sempozyumu. Çağdaş ve Tarihi Perspectif. 7-9 Mayıs, Orient Enstitüsü, Ġstanbul, Gök, F. (2009) 1980 Sonrası Türkiyede Yüksek Öğretimde ÖzelleĢtirme (Privatization of the Turkish Higher Education System in the Post 1980 Era). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Charleston, South Carolina, ABD. Gök, F. (2009) Üniversitelerin Toplumsal Rolü. Üniversitelerin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, 28 ġubat, Kocaeli Üniversitesi Emekçileri Platformu, Kocaeli, Gök, F. (2008) Özel/Vakıf Üniversiteleri. Üniversitedeki örgütlü Bileşenlere Gümüldür deklarasyonunun Sunumu ve Tartışılması. Ankara Forumu, 6 Kasım, Ankara, Gök, F. (2008) Yüksek Öğretimde EĢitlik Konusu: ÖzelleĢtirme ve Özel Dersaneler Analizi (Equity Issues in Higher Education in Turkey: Analyzing Privatization and Private Preparatory Courses). Eğitimde Uluslararası Yönetişim Toplantısı. 2-5 Ekim, Tubingen, Almanya. Gök. F, (2008) Umudun Pazarlanması: Öğrencileri Üniversite GiriĢ Sınavlarına Hazırlayan Özel Dersaneler (Marketing The Hope: Private Courses Preparing Student University Entrance Examinations in Turkey). Avrupa Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, 6-8 Temmuz, Atina, Yunanistan. Gök, F. (2008) Türkiye de Ailelerin Ayakta Kalma Stratejilerinin Eğitim Harcamalarına Etkisi (The Impact of Households Surviving Strategies on Their Educational Spending in Turkey). 6. Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim ve Yetiştirme Konferansı, 1-4 Temmuz, Sofya, Bulgaristan. Gök, F. (2008) Kadınların VatandaĢ Olarak Kurgulanmasında Kız Enstitülerinin Rolü (The Role of Girls Instıtute in Construction of Women as Citizens). Vatandaşlık Eğitimi Çalışması, Mayıs, MarakeĢ, Fas. Gök, F. (2008) Türkiye de KarĢılaĢtırmalı Eğitim Tarihi (The History of Comparative Education in Turkey). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Teachers College, Columbia Üniversitesi, New York, ABD. Gök, F. (2007) Eğitim ve Toplum ĠliĢkilerinde Temel Sorunlar. Türkiye de Eğitim Sisteminin Temel Sorunları ve Reform Perspektifi Paneli, 13 Eylül, Hakkari, 10

11 Gök, F. (2007) Türk Eğitim Sisteminde EĢitlik Sorunları. Türkiye de Eğitim Sisteminin Temel Sorunları ve Reform Perspektifi Paneli, 12 Eylül, Yüksekova, Hakkari, Gök, F. (2007) Cumhuriyetin Erken Dönemlerinde Kız Enstitülerinin Sosyal ve Ġdeolojik Rollerinin Analizi (An Analysis of the Social and Ideological Functions of the Girls Institutes in the Early Period of the Turkish Republic). Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 13. Dünya Kongresi, 3-7 Eylül, Saray Bosna, Bosna-Hersek. Gök, F. (2007) Okul ve Ġnsan Hakları (Schools and Human Rights). Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, Mayıs, Malta. Gök, F. (2006) Cumhuriyetin Ġlk Dönemlerinde Kız Enstitüleri (The Girls Intitutes in the Early Period of Turkish Republic). 2-5 Mayıs, Göteborg Üniversitesi, Ġsveç. Gök, F. (2006) Kız Enstitülerinin Türkiye ModernleĢme Sürecindeki Rolü (The Role of the Girls Institutes in the Process of Turkish Modernization. 27 Nisan, Eğitim Bölümü, Bath Üniversitesi, Ġngiltere. Gök, F. (2006) Modern Toplumlarda Eğitimin ĠĢlevi (Functions of Education in Contemporary Societies). Türkiye ve İtalya Eğitim Sistemleri Üzerine Diyalog Konferansı Mart, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ġtalyan Kültür Enstitüsü, Milano Universitesi, Ġtalya. Gök, F. (2006) Küresel Aktörler ve Eğitimde Yeniden Yapılandırma. Küreselleşme ve Eğitim Sempozyumu, ġubat, Eğitim Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Gök, F. (2006) Türkiye de Eğitim Hakkı (The Right to Education in Turkey). Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, 4-6 ġubat, Ġskenderiye, Mısır. Gök, F. (2005) Üniversitenin ĠĢlevleri ve Neredeyiz?. 21 Aralık, KÖY-KOOP, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2005) Kız Enstitülerinin Sosyal ve Ġdeolojik ĠĢlevleri (The Social and Ideological Functions of Girl s Institute). İsveç Araştırma Enstitüsü, Ekim, Ġstanbul, Gök, F., Yakaryılmaz, A. (2005) Eğitim Sisteminde Tutunabilme: Öğretim Yılında Ġlkokula BaĢlayan Öğrencilerin Ġstatistiksel Ġzlenmesi. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Gök, F. (2005) Küba da Eğitimi KonuĢuyoruz. 16 Nisan, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Ġstanbul, 11

12 Gök, F. (2004) Dünden Bugüne Küba da Eğitim. Siyasal Bilimler ve Uluslararası ĠliĢkiler Kulubü, Küba Dostluk Komisyonu, 29 Aralık, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2004) Nüfus Kalkınma Stratejileri ve Kadınların Eğitimi. 6 Kasım, Türkiye Bilimler Akademisi-UNFPA, Ġstanbul, Gök, F. (2004) Türkiye deki Ekonomik ve Sosyal Kriz KarĢısında Eğitimin DönüĢümü (The Transformation of Public Education Vis-à-vis Economics and Social Crisis in Turkey). Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 12. Dünya Kongresi, Ekim, Havana, Küba. Gök, F. (2004) Eğitim Hakkı: Türkiye Örneği. XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 7-9 Temmuz, Ġnönü Üniversitesi, Malatya, Gök, F. (2004) Ġnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Paneli, 8 Mayıs, Diyarbakır, Gök, F. (2004) Köy Enstitülerinde Eğitim. Dünden Bugüne Köy Enstitüleri Paneli, 22 Nisan, Köy Enstitüleri 64. Yıl Etkinlikleri, Ġstanbul, Gök, F. (2004) Türkiye Toplumsal Bağlamında Eğitimde Son Dönem DeğiĢim ve GeliĢmeler (Recent Changes and Development in Turkish Education visà-vis Turkish Society). Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Catania Üniversitesi, Catania, Ġtalya. Gök, F. (2004) Ekonomik Kriz ve Neoliberal Politikaların Kamusal Eğitime Etkisi (Impact of Neoliberal Policies and Economic Crisis on the Provision of Public Education in Turkey). Mumbai Dünya Sosyal Forumu Toplantısı, Ocak, Mumbai, Hindistan. Gök, F. (2003) Ders Kitaplarında Ġnsan Hakları Projesi. Ders Kitapları ve İnsan Hakları Kamuoyu ve Basın Toplantısı, 9 Aralık, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (2003) Öğretmenlik Mesleği ile Ġlgili Tutumlar. Öğretmenler Günü Konferansı, 24 Kasım, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2003) Ekonomik Krizden en Çok Etkilenen Ailelerin Çocuklarının KarĢılaĢtıkları Eğitim Sorunları ve bu Durumun Kız Çocuklara ve Kadınlara Etkisi (The Education Problems of Children From Families most Affected by the Economic Crisis and the Overall Impact upon the Girl-Child and Woman). Dünya Ticaret Organizasyonuna Alternatif Halk Forumu (Uluslararası Kadın Forumu), 8-10 Eylül, Cancun, Meksika. Gök, F. (2003) Derste Kadınların Aktif Katılımlarını TeĢvik Etmek: Türkiye Perspektifi (Promoting Active Participation of Women in the Classroom: The Perspective From Turkey). 27 Mayıs, Mount Holyoke College, Massachusetts, ABD. 12

13 Gök, F. (2003) Öğretmen YetiĢtirme Tutumu ile Ġlgili Bulgular. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Sempozyumu, Nisan, Eğitim-Sen, Ankara, Gök, F. (2003) Türkiye de Yüksek Öğretimin Yeniden Organizasyonu ve Öğretim Üyelerinin ĠĢ Doyumları (The Reorganisation of Higher Educational System and Job Satisfaction of University Faculty Members in Turkey). Hawaii Uluslararası Eğitim Kongresi, 5-9 Ocak, Hawaii Üniversitesi, West Ohau, Hawaii. Gök, F. (2002) Eğitim Fakültesi Sorunlarını TartıĢıyor. 15 Kasım, Eğitim AraĢtırma Kulübü (EREC), Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2002) 2000 Ekonomik Buhran Ortamında Ailelerin Çocuklarına Sağladıkları Eğitim Olanaklarının DeğiĢimi (Investigation of the Impact of the Post 2000 Economic Crisis on the Resources Which Families Provide for their Children s Education). XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ekim, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, LefkoĢa, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti). Gök, F. (2002) Türkiye de Yüksek Öğretim Sisteminin Yeniden Biçimlenmesi (Reshaping of Turkish Higher Education in Turkey). Üniversite Geleceğe Hazır mı?sempozyumu, Ekim, Yüksek Öğretim ve AraĢtırma Merkezi, Kassel Üniversitesi, Kassel, Almanya. Gök, F. (2002) ÇağdaĢ, Laik, Bilimsel Eğitim ve Zorunlu Din Dersleri. 39. Ulusal ve 13. Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ağustos, HacıbektaĢ, NevĢehir, Gök, F. (2002) Türk Eğitim Sisteminde DeğiĢim Süreci ( Differentiation Process in the Turkish Educational System). Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması: Türkiye ve Almanya nın Küreselleşmeye Karşı Tepkilerinin Karşılaştırılması (Restructuring Educational Systems: A Comparison of Turkey s and Germany s Reaction to the Challenge of Globalisation), Mayıs, Frankfurt, Almanya. Gök, F. (2002) Köy Enstitüleri. 23 Mayıs, Eğitim ve AraĢtırma Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2002) Eğitim Sisteminde Cinsiyet Ayrımcılığı. 12 Mayıs, Kadın AraĢtırmaları Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2002) Köy Enstitülerinin Eğitim ve Öğretim AnlayıĢı. Köy Enstitülerini Eğitim ve Bilim Açsından Değerlendirmek, 19 Nisan, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü, Yayla Ġlköğretim Okulu, Zonguldak, Gök, F. (2002) Köy Enstitüleri ve ÇağdaĢ Eğitime Katkıları. Mehmet Başaran Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 17 Nisan, Lüleburgaz, 13

14 Gök, F. (2002) Türkiye de Son Ekonomik ve Sosyal Kriz KarĢısında Eğitim (Provision of Education in Relation to the Recent Economic and Social Crisis in Turkey). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, 6-9 Mart, University of Central Florida, Orlando, ABD. Gök, F. (2001) Öğretmen YetiĢtirmenin Sosyal Boyutu. Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Paneli, 27 Kasım, Trakya Üniversitesi, Edirne, Gök, F. (2001) Türkiye de Hane Halkının Ayakta Kalma Stratejilerinin Eğitim Harcamalarına Etkisi ve Bunun Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Uygulamasına Etkisi (The Impact of Households Surviving Strategies on Their Educational Spending in Turkey and Its Implication for Eight Years Compulsory Education). Karşılaştırmalı Eğitim Derneği XI. Dünya Kongresi, 2-6 Temmuz, Kore KarĢılaĢtırmalı Eğitim Derneği, Chungbuk, Kuzey Kore. Gök, F. (2001) Türk Eğitim Sisteminde Yüksek Öğretim ve Sistemdeki Sorunlar. Panelist, 13 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2000) Öğretmen Sorunları ve Öğretmenlerin Sosyal Statüleri. 5 Ekim, Eğitim-Sen, Ġstanbul, Gök, F. (2000) Öğretmen YetiĢtirme Sorunları. 21 Ekim, Eğitim-Sen, Lüleburgaz, Gök, F. (2000) Eğitimde Fırsat ve Olanak EĢitliğinin Ġrdelenmesi için Kavramsal bir Çerçeve. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 29 Eylül, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Gök, F., Ercan, F. (2000) Eğitimde Kadın ĠĢgücü: Ana Akım (Neoklasik) Ekonomistlerin Feminist Perspektiften EleĢtirisi Ağustos, Uluslararası Feminist Ekonomist Birliği, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2000) Cumhuriyetin KuruluĢ Yıllarında Kadın Eğitimi ve Kadın Kimliğinin ĠnĢaası. Türkiye de Kadının Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu, Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1999) Cumhuriyetin KuruluĢ Yıllarında Kadın Eğitimi ve Kadın Kimliğinin ĠnĢaası (Women s Education and Constructing Women s Identity During the Early Period of the Turkish Republic) Eylül, West Virginia Universitesi Senatör Rush Holt Tarih Konferansı, West Virginia, ABD. Gök, F. (1998) Eğitimde TicarileĢme ve Çözülme. Cumhuriyetin 75. Yılında Kamu Hizmeti ve Kamu Mülkiyeti Sempozyumu, 28 Kasım, Kamu ĠĢletmeciliğini GeliĢtirme Merkezi Vakfı (KĠGEM), Ankara, Gök, F. (1998) Cinsiyet Ayrımcılığının Eğitim ve Öğretime Yansımaları. Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler Kongresi- II., AraĢtırma Görevlileri Derneği 14

15 Bilimsel Etkinlikler Komisyonu, 5-7 Kasım, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1998) Eğitim Toplum ve GeliĢme. Eğitim Sistemi Bozuk! Bozuk Olan Ne? paneli, 17 Ekim, Eğitim-Sen, Uzunköprü, Edirne, Gök, F. (1998) Eğitim Sisteminde Kız Çocukları. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül, Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi, Ġzmir, Gök, F. (1998) Türkiye de Demokrasi, Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasası ve Din Eğitimi (Democracy, Compulsory 8 Years Education Law and Religious Education in Turkey). Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi 10. Dünya Kongresi, Temmuz, Cape Town, Güney Afrika. Gök, F. (1998) Üniversiteye GiriĢ Sınavı Panelisti. Mayıs, Kanal 6. Istanbul, Gök, F. (1998) Eğitimde ÖzelleĢtirme ve Ortaöğretim (Privatization of Education and the Secondary Schooling). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Buffalo, New York, ABD. Gök, F. (1998) Üniversitede ÖzelleĢtirme. Öğretim Elemanları Sendikası, 3 Mart, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1998) Akademik YaĢamda Kadın. Kadın Çevresi Grubu, Mart, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1997) Türkiye de Ulus Devlet Kurma Sürecinde Kadın Eğitimi ve Kız Enstitüleri. 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, Kasım, Türkiye Ortadoğu Amme Ġdaresi, Ankara, Gök, F. (1997) Üniversiteler Akademik Özgürlük ve Özerklik. 4 Kasım, Eğitim AraĢtırma Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1997) Eğitimin Amaçları ve Ġlkeleri. 1 Kasım, Eğitim-Sen, Samsun, Gök, F. (1997) Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim ve Geleceği. Fethiye Halk Eğitim Merkezi, 9 Ekim, Fethiye, Muğla, Gök, F. (1997) Eğitimde ÖzelleĢtirme ve Orta Öğretim. Dünya da ve Türkiye de Kamu Girişimciliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, TMMOB, 8 Ekim, Ġstanbul, Gök, F. (1997) Kesintisiz Eğitim. 31 Mayıs, Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP), Ġstanbul, Gök, F. (1997) Zorunlu Eğitim ve Eğitimin Niteliği. Eğitim-Sen, 20 Mayıs, Mecidiyeköy Kültür Merkezi, Ġstanbul, 15

16 Gök, F. (1997) Sekiz Yıllık Eğitim. 14 Nisan, Eğitim AraĢtırma Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1997) KüreselleĢme ve Eğitim Sisteminin 1980 Sonrası Yeniden Yapılanması (Globalization and Restructuring of the Turkish Educational System in the Post-1980 Era). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Mexico City, Meksika. Gök, F. (1997) Eğitim Politikaları ve Devlet. Eğitim Felsefesi ve Politikaları Konferansı, ġubat, Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti, Ġstanbul, Gök, F. (1997) Eğitim Politikaları, Devlet, Ġdeoloji. Eğitim Felsefesi ve Politikaları Forumu, 18 Ocak, Eğitim-Sen, Mecidiyeköy Kültür Merkezi, Ġstanbul, Gök; F. (1996) Eğitim ve Ġnsan Hakları Eylül, Heinrich-Böll Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1996) Türkiye de Yüksek Öğretim Sistemi. Haziran, Marmara Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1996) Türkiye de Kadınlar ve ModernleĢme Süreci (Women and the Process of Modernization in Turkey). 2 Mayıs, Hannover Üniversitesi, Hannover, Almanya. Gök, F. (1996) Türkiye de Kadınların UluslaĢma Süreciyle BütünleĢmesinde Eğitim Politikaları (Educational Policies Related to the Integration of Women in the Nation Building Process in Turkey). 29 Nisan, Postdam Üniversitesi, Postdam, Almanya. Gök, F. (1996) Türkiye de Kadınların UluslaĢma Süreciyle BütünleĢmesinde Eğitim Politikaları (Educational Policies Towards Integration of Women in the Process of Nation Building in Turkey). 25 Nisan, Kassel Üniversitesi, Kassel, Almanya. Gök, F. (1996) Anadilde Eğitimin Kültürel Boyutu. Ülkemizde Anadilde Eğitim Konferansı, Mart, Eğitim Sen, Ankara, Gök, F. (1996) Kadın Hakları ve Eğitim (Education and Women s Right) Mart, Rotterdam Alevi Kültür Derneği, Rotterdam, Almanya. Gök, F. (1995) Kadınlar ve Eğitim (Women and Education in Turkey). İnsan Hakları ve Eğitim Semineri, 6-10 Aralık, The Heinrich Böll Vakfı ve Free University of Berlin, Berlin, Almanya. 16

17 Gök, F. (1995) Türkiye de Üniversitelerin GeliĢimi. 2. Üniversite Kurultayı Konferansı, 1-2 Aralık, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Ġstanbul, Gök, F. (1995) YurtdıĢı ĠliĢkilerde KuruluĢların Deneyimleri. Küçülen Dünyamızda Büyüyen Sivil Toplum Sempozyumu, Haziran, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1994) Bilim Kadınlarının Toplumsal Kökenleri Ġtibariyle DeğiĢimi. Akademik Yaşamda Kadın Sempozyumu, Eylül, Ankara Alman Kültür Merkezi, Ankara, Gök, F. (1994) Hacı BektaĢ Veli ve Kadın. 31.Ulusal, 5.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ağustos, HacıbektaĢ, NevĢehir, Gök, F. (1994) Kalkınmada Kadının Eğitiminin Yeri. Kadın Nüfus ve Kalkınma Semineri, 4 Haziran, Ġnsan kaynağını GeliĢtirme Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1994) Kız Enstitülerinin Programlarının Analizi. 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, Nisan, Balcalı, Adana, Gök, F. (1994) Eğitimin DemokratikleĢtirilmesi ve Yerel Yönetimler. Yerel Yönetimler ve Eğitim Sempozyumu, Mart, Eğitim-Sen ve Alman Bilim Sendikası, Ġstanbul, Gök, F. (1993) Eğitim Süreci ve Kadınlar. 30.Ulusal, 4.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ağustos, HacıbektaĢ, NevĢehir, Gök, F. (1993) Türkiye Cumhuriyetinin Erken Döneminde Kız Enstitülerinin Sosyal ve Ġdeolojik Etkilerinin Ġncelenmesi (An Analysis of the Social and Ideological Functions of the Girls Institutes in the Early Period of the Turkish Republic). Nisan, Five College Women s Studies Research Center, Mount Holyoke College, South Hadley, MA, ABD. Gök, F. (1993) Kız Enstitülerinin Sosyal ve Ġdeolojik Etkilerinin Ġncelenmesi (An Analysis of the Social and Ideological Functions of the Girls Institutes). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Kingston, Jamaica. Gök, F. (1992) Türkiye de Eğitim Politikasının GeliĢimi ve Ders Kitaplarına Etkisi. Öğrenme Gelenekleri ve Yabancı Dil Kazanımı Sempozyumu, 5-7 Ekim, Alman Kültür Merkezi, Ġstanbul, Türkiye, Gök, F. (1992) Kız Enstitülerinin Toplumsal Rolü. Ekim, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Ġstanbul, Türkiye. Gök, F. (1992) Türkiye de Kullanılan Ġlkokul Kitaplarında Kendini GerçekleĢtirme Sürecnin Analizi. Uluslararası Okul Psikolojisi Kongresi, 17

18 24-28 Temmuz, Uluslararası Okul Psikolojisi Birliği ve Ġstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1992) Türkiye de Yüksek Öğretim Politikaları ve Kadınların Katılımı (Development of Higher Education System in Turkey and Participation of Women). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Annapolis, Maryland, ABD. Gök, F. (1991) Türkiye de Eğitim Politikalarına Genel Bir BakıĢ (A General Examination of Turkish Educational Policies). Kulsan Vakfı Türkiye Araştırmaları Konferansı, Nisan, Kulsan Vakfı, Hollanda. Gök, F. (1990) ĠĢgücü YetiĢtirmek Açısından Cumhuriyet Dönemi Yüksek Öğretim Politikalarına Toplu Bir BakıĢ. Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi, Eylül, Ankara, Gök, F. (1990) Eğitimin Toplumsal ĠĢlevi ve Kadınlar. Çağdaş Eğitim Paneli, 17 Mart, Eğit-Der GaziosmanpaĢa ġubesi, Ġstanbul, Gök, F. (1989) Türkiye de Köy Enstitüleri Deneyimi. Nisan, SHP Ġstanbul ġubesi, Ġstanbul, Gök, F. (1986) Çok Partili Döneme GeçiĢ ve Türk Eğitim Politikaları: (Transition to the Multiparty Politics and Education Policies in Turkey: ). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Toronto, ABD. Gök, F. (1984) Türkiye de Eğitim Politikaları ve Toplumsal DeğiĢme: (Education Politics and Social Change in Turkey: ). Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği Kongresi, Nisan, New Orleans, ABD. Oturum BaĢkanlığı Gök, F. (2011) Çok Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim: Dünya Deneyimleri Paneli. Eğitim Bilimleri Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Sen. 7 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Anadilde Eğitim ve Boykot Paneli. 12 Ekim, Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulubü, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Tekel ĠĢçileri Ġle DayanıĢma Paneli. 12 Ocak, Eğitim-Sen, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2006) KüreselleĢme ve Eğitim Sempozyumu AçılıĢ Oturumu. Eğitim Fakültes, 27 ġubat, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye Gök, F. (1998) Sendikalarda Kadın Eğitimi Sempozyumu Yöneticisi. Sendikalarda Kadın Eğitimi Organizasyonu ve Teknikleri Atölye Çalışması, Haziran, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Bolu, 18

19 Gök, F. (1992) Prof. Dr. Faruk ġen in Federal Almanya da YaĢayan Türkler de Öğrenme AlıĢkanlıklarının DeğiĢimi: Kültür KarĢılaĢtırması Açısından Bir Çözümleme. Eğitim Gelenekleri ve Yabancı Dil Kazanımı Sempozyumu, 5 Ekim, Ġstanbul Erkek Lisesi, Ġstanbul, Katkı Sunulan Konferanslar Gök, F. (2011) Eğitim-Sen II kadın Kurultayı. Eğitim-Sen ġubat, Ankara, Gök, F. (2010) Kadınların ve Kız Çocuklarının Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknolojiye EriĢimleri Toplantısı. BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 9 Aralık, Ankara, Gök, F. (2010) Türkiye de Eğitimde Anadilin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri Toplantısı Ekim, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü, Diyarbakır, Gök, F. (2010) Boğaziçi Üniversitesi Ġmece Kadın ÇalıĢtayı. Ġmece Kadın DayanıĢma Derneği, 17 Ekim, Ġstanbul, Gök, F. (1999) 6. Ulusal Eğitim Konseyi Toplantısında Katılımcı. ġubat, Ankara, Düzenlenen Konferans ve Paneller AraĢtırma Projeleri ÇalıĢma Grupları Gök, F. (2010) Eğitim ve Toplumsal DeğiĢim: Eğitim Örgütleri ve Toplumsal Ortamlar Arasındaki Devingenliğe Dair Müfredat Reformu Örneği Projesi Bilimsel DanıĢmanı. Helmut Schmidt Universitat, Hamburg, Almanya. Gök, F. (2005) Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri OluĢturma Eylem Planı ÇalıĢma Grubu Üyesi. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara, Gök, F. (2005) Konferans Organizasyonu Komitesi Üyesi. Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim-Türkiye ve İsveç Karşılaştırması, Ġsveç AraĢtırma Enstitüsü, Ġstanbul, 19

20 Gök, F. (2004) Eğitim Hakkı Komisyonu Komisyon BaĢkanı. 4. Demokratik Eğitim Kurultayı, Eğitim-Sen, Ankara, Gök, F. (2004) Eğitim, Milli Savunma ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına Ulusal Bütçeden Ayrılan Kaynakların KarĢılaĢtırılması Projesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ġstanbul, Gök, F. (2003) Kadın Sorunlarına Çözüm ArayıĢı Kurultayı: Kadın ve Çocukların Eğitimi ve Öğrenimi ÇalıĢma Grubu Koordinatörü. KADER, Ġstanbul, Gök, F. ( ) 2001 Yılı YaĢanan Ekonomik Krizin Ailelerin Çocuklarının Eğitimine Sağladıkları Kaynaklarına Etkisi AraĢtırması. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ġstanbul, Gök, F. ( ) Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Değerlendirme AraĢtırması. Boğaziçi Üniversitesi araştırma Fonu, Ġstanbul, Gök, F., et. al. ( ) Türkiye de Öğretmen YetiĢtirme AraĢtırma Projesi. Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġstanbul, Gök, F. (1998) Bilim Komitesi Üyesi, Okul Kitaplarının Yazılması. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1998) TÜSES Eğitim ÇalıĢmaları Üyesi. Kasım, Ġstanbul, Gök, F. (1998) Eğitim Felsefesi ÇalıĢma Grubu Yöneticisi. Demokratik Eğitim Kurultayı, 2-6 ġubat, Eğitim-Sen, Ankara, Gök, F. (1998) Eğitim ÇalıĢmaları Komisyonu BaĢkanı. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül, Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi Ġzmir, Gök, F. (1995) BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Davetlisi Olarak Pekin IV. Dünya Kadınlar Kongresine Katılım. Sivil Toplum Forumu Üyesi, 19 Ağustos-10 Eylül, Pekin, Çin. Gök, F. (1993) Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretimin Öğretim Alanları ve Cinsiyet Dağılımı Açılarından ÇözümleniĢi: Bilgisayar Kullanımlı Veri Bankası OluĢturulması. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ġstanbul, Gök, F. (1991) Yüksek Öğretim Komitesi Üyesi. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Ġstanbul, Seminerler 20

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28 TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi

Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 207-226 Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1453-1475, ANKARA-TURKEY ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı.

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. Konuşmacı isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. İndeks Konuşmacı Ajansı Kataloğu pdf dokümanının çözünürlüğü,

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ. Emine Akçadağ GİRİŞ

DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ. Emine Akçadağ GİRİŞ DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ Emine Akçadağ GİRİŞ Günümüz uluslararası ilişkilerinde, ulusal çıkarların savunulması artık bildiri, diplomatik insiyatif ve diplomatik muhtıra gibi klasik diplomasi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Ege Coğrafya Dergisi, 19/1 (2010), 13-30, İzmir Aegean Geographical Journal, 19/1 (2010), 13-30, Izmir TURKEY RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Transnational Migration from

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ ANKARA -ŞUBAT. 2007 Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Yayın No: 2007-1 Baskı Sayısı: 6000 Adet ISBN: 978-975-7912-32-3 Baskı

Detaylı

İKİ DİLLİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI * ÖZET

İKİ DİLLİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 657-670, ANKARA-TURKEY İKİ DİLLİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

Kadınları Güçlendirme Mekanizması Olarak Mikrokredi

Kadınları Güçlendirme Mekanizması Olarak Mikrokredi T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Para ile satılamaz. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kızılay Ankara Tel: 0312 430 45 77 Faks: 0312 430 76 70 www.ksgm.gov.tr

Detaylı