FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69"

Transkript

1 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: ; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları, Eğitim Yönetimi, Türk Eğitim Tarihi, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet, Eğitim Toplumsal Temelleri, KarĢılaĢtırmalı Eğitim, YetiĢkin Eğitimi. Doktora Tezi: Türkiye de Eğitimde DeğiĢim ve Politikalar: EĞĠTĠM Doktora (Ph.D.) 1987: Columbia University, Teachers College, Department of Educational Administration, New York, USA. Yüksek Lisans (M.Phil.) 1981: Columbia University, Teachers College, Department of Educational Administration, New York, USA. Yüksek Lisans (M.Ed.) 1977: Columbia University, Teachers College, Department of Educational Administration, New York, USA. Yüksek Lisans (M.A.) 1976: Columbia University, Teachers College, Department of Educational Administration, New York, USA. Yüksek Lisans (MA) 1973: Lisans 1970: Lise 1966: Ortaokul 1963: Ġlkokul 1960: Ankara Universitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara. Ankara Universitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara. NevĢehir Lisesi, NevĢehir. HacıbektaĢ Ortaokulu, HacıbektaĢ, NevĢehir. HacıbektaĢ Ġlkokulu, HacıbektaĢ, NevĢehir. 1

2 ÇALIġMA DENEYĠMĠ Bölüm BaĢkanı: Kongre Düzenleme Komitesi BaĢkanı: BaĢkan Yardımcısı: BaĢkan: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü ( ; ) 14. Dünya KarĢılaĢtırmalı Eğitim Kongresi ( ) Ġstanbul Dünya KarĢılaĢtırmalı Eğitim Derneği (2007-halen) Tüm KarĢılaĢtırmalı Eğitim Derneği (2006 halen) Misafir Öğretim Üyesi: University of Wisconsin Madison, ABD (Sonbahar 2006 Ġlkbahar 2007) Misafir Öğretim Üyesi Five College Women s Studies Research Center, Mount Holyoke College, South Hadley, MA ( ). Profesör: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (2000-halen) Doçent: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü ( ). Yardımcı Doçent: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü ( ). Yurt Yöneticisi: Simon s Rock College of Bard, ABD ( ). Eğitim Uzmanı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Planlama Dairesi, AraĢtırma ve Koordinasyon ( ). AraĢtırma Asistanı: Dr. Kemal Güçlüol ve Dr. Mustafa Aydın, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Planlama Dairesi, AraĢtırma ve Koordinasyon ( ). Sosyal Bilgiler Öğretmeni : Ömer Seyfettin Lisesi, Ankara ( ). OKUTULAN DERSLER Eğitime GiriĢ Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitimin Sosyal Temelleri Türk Eğitim Tarihi Eğitim Yönetimi Eğitimde AraĢtırma Metodları Eğitimde Uygulamalı AraĢtırma Eğitim Bilimleri Semineri KarĢılaĢtırmalı Eğitim Eğitim ve Toplumsal GeliĢme Alan Deneyimi Eğitimde Yönetimsel Süreçler KüreselleĢme ve Eğitim Eğitimde Özel Konular Eğitimde Özel ÇalıĢmalar 2

3 Doctora Semineri I : Eğitim, Milliyetçilik, Ulus Devlet: KarĢılaĢtırmalı ve Uluslararası Analiz Doctora Semineri II : Türkiye de Ulus Devlet Kurma Süreci ve Eğitim Toplum ĠliĢkileri: Örgün ve Yaygın Eğitim Doctora Semineri III : Eğitim, KüreselleĢme ve Neoliberalizm AKADEMĠK FAALĠYETLER YAYINLAR Kitaplar Gök, F., Carlson M. and Rabo, A. (Der) (2011). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve Ġsveçten Örnekler. Istanbul. Bilgi Üniversitesi Yayınları Gök, F., Carlson M. and Rabo, A. (Der) (2007). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve Ġsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies Turkish and Swedish Perspectives). Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York.( Ġngilizce) Gök, F., ġahin, A. (2003). Ġnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi, Ġstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını. Gök, F., Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Ünlühisarcıklı, Ö. (2003) Öğretmen YetiĢtirme AraĢtırması. Ankara: Eğitim-Sen Yayını. Gök, F. (Ed.). (1999). 75 Yılda Eğitim. Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını. Gök, F., Okçabol, R. (1998) Öğretmen Profili AraĢtırma Raporu. Ankara: Eğitim- Sen. Gök, F. (1973) Öğrenci Toplu Dosyası. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Planlama, AraĢtırma ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Makaleler Gök, F. (2011) Eğitimin PiyasalaĢmasında yeni Bir Adım okulların satılması. Yeni saldırı Alanları satılık Okullar. Okuluma Dokunma Ġnsiyatifi Bülteni s. 8-9 Gök, F. (2010) Sınıflara ve Cinsiyete Göre Eğitim Hakkı. Türkiye de Eğitim ve Toplumsal Değişim Tarihsel ve Güncel Perspektifler Der. By Arnd Michael Nohl (baskıda) 3

4 Gök, F. (2010) Umudun Pazarlanması: Türkiye de Öğrencileri Üniversite GiriĢ Sınavlarına Hazırlayan Özel Dersaneler (Marketing Hope: Private Institutions Preparing Students for the University Entrance Examination in Turkey). International Educational Governance in Education. Der. by Karin Amos. International Perspectives ao Education and Society Vol.12. Emerald Book, Ġngiltere. s Gök, F. (2010) Anadilde Sağlığa Sosyopolitik ve Hukuksal YaklaĢım: Eğitim Hakkı. Anadil ve Sağlık Sempozyumu Kitabı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yayını, Ankara. s Gök, F. (2010) Eğitim Hakkı Bağlamında Anadilinde Eğitim. Uluslararası Katılımlı Ana Dili Sempozyumu 2 Bildiriler Kitabı. Eğitim-Sen Yayınları, Ankara. s Gök, F. (2010) Türkiye de Eğitim ve Kadınlar. ġirin Tekeli (Der), 1980 ler Türkiye sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, s Baskı Gök, F. (2008) Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı. Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığına Hayır Dosyası. Kadın Dergisi, Eğitim-Sen Yayınları. Ankara. s Gök, F. (2007) Cumhuriyetin Erken Döneminde Kız Enstitüleri (The Girls Institutes in the Early Period of Turkish Republic). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve İsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies Turkish and Swedish Perspectives). Der. By Gök, F., Carlson, M., and Rabo, A., Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York. s Gök, F. (2007) Türkiye de Eğitiminin Tarihi ve GeliĢimi (The History and Development of Turkish Education). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve İsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies Turkish and Swedish Perspectives). Der. By Gök, F., Carlson, M., and Rabo, A., Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York. s Gök, F., Ilgaz, D. (2007) Eğitim Hakkı (The Right to Education). Türkiye de İnsan Hakları (Human Rights in Turkey). Der. by Zehra F. Kabasakal Arat. University of Pennsylivania Press, Philadelphia. s Gök, F., Yakaryılmaz, A. (2006) Eğitim Sisteminde Tutunabilme: Öğretim Yılında Ġlkokula BaĢlayan Öğrencilerin Ġstatistiksel Ġzlenmesi. Der. Kıran H, et. al., XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale University. 1. Cilt, s Gök, F. (2005) Üniversiteye GiriĢte Umut Pazarı: Özel Dersanalar. Eğitim, Bilim ve Toplum Dergisi, Ankara. No:11, s , 4

5 Gök, F., et al. (2005). Eğitim Hakkı. 4. Demokratik Eğitim Kurultayı, Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. 1. Cilt, s Gök, F. (2005). Eğitimde Cinsiyetçilik. Eğitim-Sen Birinci Kadın Kurultayı: Sorgulamak ve Değiştirmek İçin. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları, s Gök, F. (2004). VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi (Citizenship and Human Rights Education Textbooks). Deniz Tarba Ceylan, Gürol Irzık (Der) Ders Kitaplarında İnsan Hakları:Türkiye Örneğ (Human Rights Issues in Textbooks: The Turkish Case), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Ġstanbul: s Gök, F. (2004) Eğitimin ÖzelleĢtirilmesi. NeĢecan Balkan and Sungur, Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet, Ġstanbul: Metis Yayınları, s Gök, F. (2003) Hizmet Öncesi ve Hizmet Ġçi Öğretmen YetiĢtirme. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı Sempozyumu Kitabı, Ankara: Eğitim-Sen, s Gök, F. (2003) VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi. Betül Çötüksöken, AyĢe Erzan, Orhan Silier (Der), Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Ġstanbul:, s Gök, F., vd. (2003) Education and Instruction of Woman and Children, Ġstanbul: The Foundation of Supporting and Educating Woman Candidates. Gök, F. (2002) Eğitimin ÖzelleĢtirilmesi (The Privatization of Education in Turkey). NeĢecan Balkan and Sungur Savran, Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet (The Ravages of Neo-Liberalism: Ecenomy, Society and Gender in Turkey), New York: Nova Science Publishers, s (Ġngilizce) Gök, F. (1999) Türkiye de Kadınların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kadın Adayın El Kitabı, Ġstanbul: Kadın Adayları Destekleme ve Eğitimi Vakfı Yayını. Gök, F. (1999) 75 Yılda YetiĢtirme Eğitim ve Devlet. Fatma Gök (Der),75 Yılda Eğitim, Türkiye ĠĢ Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul: s Gök, F. (1999) Kız Enstitüleri: Ev Kadını YetiĢtiren Asri Bir Müessese. Fatma Gök (Der), 75 Yılda Eğitim, Türkiye ĠĢ Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul: s Gök, F., Okçabol, R. (1999) Öğretmen Profili AraĢtırma Raporu. Fatma Gök (Der), 75 Yılda Eğitim, Türkiye ĠĢ Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul: s

6 Gök, F. (1998) Orta Öğretimde ÖzelleĢtirme. Dünyada ve Türkiye de Kamu Girişimciliğinin Geçmişi Bugünü ve Geleceği Sempozyum Bildirileri, Istanbul: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, The Elektrik Mühendisleri Odası, 1.Cilt, s Gök, F. (1998) Eğitim Sisteminde Kız Çocukları. 4. Ulusal Kadın Çalışması Toplantısı, Ġzmir: Ege University Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Kadın AraĢtırmaları Derneği Yayını, Ġzmir, s Gök, F. (1998) Cumhuriyet Dönemi nde Eğitim Sistemi ve Üniversiteler. Iktisat Dergisi: 75.Yılında Cumhuriyet,75.Yıl Özel sayısı. Ġstanbul: Ġstanbul Universitesi, Ġktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti, Sayı: 383, s Gök, F. ve diğerleri. (1998) Eğitim Felsefesi Komisyonu Raporu. Demokratik Eğitim Kurultayı Kongre Kitabı, Ankara: Eğitim-Sen, s Gök, F. (1997) Eğitim Politikaları. İktisat Dergisi, Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Mezunları Derneği, No: 355. Gök. F. (1997) Paule Freire: Ezilenlerin Sınıf ArkadaĢı. Sınıf Bilinci. Ġstanbul, No: 18, Yaz, 1997, s Gök, F., Okçabol, R. (1995) Kriz KarĢısında Eğitim Politikaları. Petrol-İş Yıllığı, Ġstanbul: Petrol-ĠĢ Sendikası, No:36, s Gök, F. (1995) Türkiye de Eğitim ve Kadınlar (Women and Education in Turkey). ġirin Tekeli (Der), Çağdaş Türk Toplumunda Kadınlar (Women in Modern Turkish Society: A Reader), London: Zed Press, s (Ġngilizce). Gök, F. (1994) Türkiye de Kadın ve Eğitim. Eğitim ve Toplum, Ġstanbul. Bahar , s Gök, F. (1990) Türkiye de Eğitim ve Kadınlar. ġirin Tekeli (Der),Kadın Bakış Açısından 1980 ler Türkiye sinde Kadınlar, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, s Gök, F. (1990) Türkiyede kadınlar ve Eğitim (Frauen und Bildung in der Turkei). Fraun in der Einen Welt, Jahgrang: Heft 2. (Almanca) Gök, F. (1973) Türkiye de Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması Öğretimi. Yüksek Lisans ÇalıĢma Raporu, Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi. Gök, F. (1973) Öğrencilerin BoĢ Zamanlarını Değerlendirme AraĢtırması. Yüksek Lisans ÇalıĢma Raporu, Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi. Gök, F. (1973) Türkiye de Kadın Eğitimi. Yüksek Lisans ÇalıĢma Raporu, Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi. 6

7 Gök, F. (1971) Eğitimde Yönetici DavranıĢını Etkileyen Süreçler. Yüksek Lisans ÇalıĢma Raporu, Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi. Ana KonuĢmacı Gök, F. (2010) Sınırlar Sınırların Yeniden Tanımlanması: Eğitim ve Toplumda Yeni Olanaklar (Bordering, Rebordering and New Possibilities in Education and Society). Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 14. Dünya Kongresini Açış Konuşması. Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 14. Dünya Kongresi Haziran), 14 Haziran, Ġstanbul, Gök, F. (2009) Eğitim Politikaları Açısından Bolonya Sürecini Anlamlandırmak (Bologna Process in the Context of Neoliberal Higher Education Policies). 4. Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, 8-10 Kasım, Rabat, Fas. Gök, F. (2009) Yüksek Öğretimde Kadınlar: Kimlerin Rüyası GerçekleĢti? (Women in Higher Education Whose Dreams Are Fulfilled?). 6. Yüksek Öğretim Avrupa Konferansı, 5-8 Ağustos, Stockholm Üniversitesi, Ġsveç. Gök, F. (2004) Eğitimde Ġnsan Hakları. Öğretmenler Günü Toplantısı, 24 Kasım, Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ġzmir, Gök, F. (2000) Eğitimde Fırsat EĢitliği: Çözüm mü Çözümsüzlük mü? Öğretmenler Günü Toplantısı, 24 Kasım, Çukurova Üniversitesi, Adana, Bildiriler Gök, F. (2011) Türkiye de Ġnsan YetiĢtirme, Devlet ve Eğitim: Türkiye Eğitim Sistemine Makro Politikalar Açısından EleĢtirel BakıĢ. 15. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı. 16 Nisan, Antalya, Gök, F. (2011) DeğiĢimi Anlamlandırmak: Bologna Süreci ve Türkiye Yükseköğretim Sistemi. Bologna Süreci: Bir Başka Piyasalaştırma Paneli Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği. 14 Nisan, Antalya, Gök, F. (2011) Çokkültürlü Türkiye de Anadilinde ve Çok Dilli Eğitim. Barışı Kurmak Konferansı. BarıĢ GiriĢimi. 8 Nisan, Ġstanbul, Gök, F. (2011) Kapitalist Patriarkal Sistemde Kadınların Eğitim Sistemiyle ĠliĢkisi. 2. Ulusal Cumhuriyet ve Eğitim Paneli Kadın Eğitimi.. 4 Mart, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2011) Çokkültürlü Toplumlarda Çok Dilli Eğitim. Çok Dilli Eğitim Modelleri Alanında Dünya Örnekleri ve Gelecekte Türkiye Paneli Çok Dilli Eğitim Modelleri Sempozyumu. Kurd-der. 26 ġubat, Ankara, 7

8 Gök, F. (2011) Eğitim Sistemi ve Kadınlar. Kadın Kentlerine Doğru. 3. Uluslararası Kadın Konferansı. 5-6 ġubat, Diyarbakır, Gök, F. (2010) Eğitim Hakkı ve Anadilde Eğitim. 13 Aralık, Sabancı Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Türkiye de Eğitim ve Farklılık (Schooling and Diversity in Turkey). Messina Üniversitesi Kültürlerarası Eğitim ve Toplum Konferansı, Kasım, Messina, Ġtalya. Gök, F. (2010) Çokkültürlü Toplum Olarak Ġstanbul ( Ġstanbul as a Multicultural Society). İstanbul Navel of the World Semineri, 3 Ekim, Swedish Research Institute in Ġstanbul, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Demokratik Üniversite ve Üniversite Özerkliği. 17 Eylül, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Ġzzet Baysal Ünivesitesi, Bolu, Gök, F. (2010) Ulus Devlet ve Türkiye Eğitim Sistemi (Nation Building and Turkish Educational System). İllinois Universitesi Küreselleşme ve Eğitim Dersi öğrencilerine konuşma, 20 Temmuz, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Terörle Mücadele Yasasında Çocuk Suçlular ve Pedagojik YaklaĢım: Eğitim, Sosyal ve Ġnsan Haklarından Mahrum Edilen 4000 Öğrenci. Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 14. Dünya Kongresi Haziran, 17 Haziran, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Erkek Egemen Sistemin Özünü Kaybetmek: Türkiyede Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Bilimleri (Missing the Patriarchal Gist: Gender and Educational Sciences in Turkey). Akdeniz Ülkeleri ve Ötesinde Yüksek Öğretim ve Araştırma Paneli. Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 14. Dünya Kongresi Haziran, 17 Haziran, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Yüksek Öğretim Sistemi ve Eğitimde Ayrımcılık. Üniversite Giriş Sınavı ve Katsayı Değişiklikleri Forumu. 30 Mayıs, Mayısta YaĢam Kooperatifi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Çocuk ve Eğitim. 1.Ulusal ÇAÇA Çocuk Hakları Konferansı, 15 Mayıs, Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği, Diyarbakır, Gök, F. (2010) Eğitimde TicarileĢme ve Okulların satılması. Okuluma Dokunma Paneli. 13 Mayıs, Eğitim Bilimleri Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Okul Ġklimi ve Okul Yönetimi. 1.Öğretmen Sempozyumu, 8 Mayıs, TED Karabük Koleji, Karabük, 8

9 Gök, F. (2010) Neoliberal KüreselleĢme Döneminde Üniversitelerin DönüĢümü. Üniversiteler Ticarileşiyor mu? Paneli. 14 Nisan, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Birliği, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Eğitimde ÖzelleĢtirme ve Okulların Satılması. Özelleştirme Politikalarında Yeni Boyut: Okulların Satışı Paneli, 5 Nisan, Eğitim-Sen, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Anadilde Sağlığa Sosyopolitik ve Hukuksal YaklaĢım: Eğitim Hakkı. Anadil ve Sağlık Sempozyumu, 27 Mart, Türk Tabipler Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara, Gök, F. (2010) Türkiye de Öğretmen Kimliğinin Ġdealist Profesyonelden Performans Yöneticisine DeğiĢimi (The Change of the Teacher Identity From Idealist Professional to Performance Manager in Turkey). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, 1-5 Mart, Chicago, ABD. Gök, F. (2010) Okul Ġklimi ve Okul Yönetimi. 8. Öğretmen Sempozyumu, 9 Ocak, TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları, Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak, Gök, F. (2009) Türkiye de Üniversiteler: Bolonya Süreci. Avrupa ve Türkiye de Üniversiteler: Bolonya Süreci Sempozyumu. 17 Aralık, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye Gök, F. (2009) Kadınların Eğitime Katılımları (Women s Participation in Education). Türkiye nin Avrupa Birliğine Kabülünde Uzun ve Çetrefilli Yol Ekim, Avrupa Koleji Natolin VarĢova Kampüsü, Kadir Has Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2009) Öğretmen YetiĢtirme Müfredatı. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları Paneli. 3 Ekim, Eğitim-Sen, Ġstanbul, Gök, F. (2009) Atı Alan Üsküdarı Geçti mi? Eğitimin MetalaĢmasını Yeniden DüĢünmek. Karaburun Bilim Kongresi, 3-6 Eylül, Karaburun, Ġzmir, Gök, F. (2009) Bolonya Süreci: Avrupa Birliği nin Eğitim Tahayyülü nde DönüĢüm. Karaburun Bilim Kongresi, 3-6 eylül, Karaburun, Ġzmir, Gök, F. (2009) Türkiye de Eğitimde EĢitsizlik: Sağlık Eğitimi Açısından (Inequalities in Education in Turkey: Focusing the Health Education). Sağlık Sektöründe Çeşitlilik ve Eşitliğin Yönetimi Konferansı, Temmuz, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2009) Üniversite Eğitiminin Geleceği. Üniversitenin Geleceği ve İstihdam Sempozyumu, 2 Haziran, Eğitim-Sen, Ġzmir, 9

10 Gök, F. (2009) Eğitim Hakkı Bağlamında Ana Dilindede Eğitim. Uluslararası Katılımlı Ana Dili Eğitim Sempozyumu, Mayıs, Eğitim-Sen, Ankara, Gök, F. (2009) Eğitim Hakkı: Sınıf ve Cinsiyet Perspektifinden. Eğitim ve Toplumda Değişim Sempozyumu. Çağdaş ve Tarihi Perspectif. 7-9 Mayıs, Orient Enstitüsü, Ġstanbul, Gök, F. (2009) 1980 Sonrası Türkiyede Yüksek Öğretimde ÖzelleĢtirme (Privatization of the Turkish Higher Education System in the Post 1980 Era). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Charleston, South Carolina, ABD. Gök, F. (2009) Üniversitelerin Toplumsal Rolü. Üniversitelerin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, 28 ġubat, Kocaeli Üniversitesi Emekçileri Platformu, Kocaeli, Gök, F. (2008) Özel/Vakıf Üniversiteleri. Üniversitedeki örgütlü Bileşenlere Gümüldür deklarasyonunun Sunumu ve Tartışılması. Ankara Forumu, 6 Kasım, Ankara, Gök, F. (2008) Yüksek Öğretimde EĢitlik Konusu: ÖzelleĢtirme ve Özel Dersaneler Analizi (Equity Issues in Higher Education in Turkey: Analyzing Privatization and Private Preparatory Courses). Eğitimde Uluslararası Yönetişim Toplantısı. 2-5 Ekim, Tubingen, Almanya. Gök. F, (2008) Umudun Pazarlanması: Öğrencileri Üniversite GiriĢ Sınavlarına Hazırlayan Özel Dersaneler (Marketing The Hope: Private Courses Preparing Student University Entrance Examinations in Turkey). Avrupa Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, 6-8 Temmuz, Atina, Yunanistan. Gök, F. (2008) Türkiye de Ailelerin Ayakta Kalma Stratejilerinin Eğitim Harcamalarına Etkisi (The Impact of Households Surviving Strategies on Their Educational Spending in Turkey). 6. Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim ve Yetiştirme Konferansı, 1-4 Temmuz, Sofya, Bulgaristan. Gök, F. (2008) Kadınların VatandaĢ Olarak Kurgulanmasında Kız Enstitülerinin Rolü (The Role of Girls Instıtute in Construction of Women as Citizens). Vatandaşlık Eğitimi Çalışması, Mayıs, MarakeĢ, Fas. Gök, F. (2008) Türkiye de KarĢılaĢtırmalı Eğitim Tarihi (The History of Comparative Education in Turkey). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Teachers College, Columbia Üniversitesi, New York, ABD. Gök, F. (2007) Eğitim ve Toplum ĠliĢkilerinde Temel Sorunlar. Türkiye de Eğitim Sisteminin Temel Sorunları ve Reform Perspektifi Paneli, 13 Eylül, Hakkari, 10

11 Gök, F. (2007) Türk Eğitim Sisteminde EĢitlik Sorunları. Türkiye de Eğitim Sisteminin Temel Sorunları ve Reform Perspektifi Paneli, 12 Eylül, Yüksekova, Hakkari, Gök, F. (2007) Cumhuriyetin Erken Dönemlerinde Kız Enstitülerinin Sosyal ve Ġdeolojik Rollerinin Analizi (An Analysis of the Social and Ideological Functions of the Girls Institutes in the Early Period of the Turkish Republic). Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 13. Dünya Kongresi, 3-7 Eylül, Saray Bosna, Bosna-Hersek. Gök, F. (2007) Okul ve Ġnsan Hakları (Schools and Human Rights). Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, Mayıs, Malta. Gök, F. (2006) Cumhuriyetin Ġlk Dönemlerinde Kız Enstitüleri (The Girls Intitutes in the Early Period of Turkish Republic). 2-5 Mayıs, Göteborg Üniversitesi, Ġsveç. Gök, F. (2006) Kız Enstitülerinin Türkiye ModernleĢme Sürecindeki Rolü (The Role of the Girls Institutes in the Process of Turkish Modernization. 27 Nisan, Eğitim Bölümü, Bath Üniversitesi, Ġngiltere. Gök, F. (2006) Modern Toplumlarda Eğitimin ĠĢlevi (Functions of Education in Contemporary Societies). Türkiye ve İtalya Eğitim Sistemleri Üzerine Diyalog Konferansı Mart, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ġtalyan Kültür Enstitüsü, Milano Universitesi, Ġtalya. Gök, F. (2006) Küresel Aktörler ve Eğitimde Yeniden Yapılandırma. Küreselleşme ve Eğitim Sempozyumu, ġubat, Eğitim Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Gök, F. (2006) Türkiye de Eğitim Hakkı (The Right to Education in Turkey). Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, 4-6 ġubat, Ġskenderiye, Mısır. Gök, F. (2005) Üniversitenin ĠĢlevleri ve Neredeyiz?. 21 Aralık, KÖY-KOOP, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2005) Kız Enstitülerinin Sosyal ve Ġdeolojik ĠĢlevleri (The Social and Ideological Functions of Girl s Institute). İsveç Araştırma Enstitüsü, Ekim, Ġstanbul, Gök, F., Yakaryılmaz, A. (2005) Eğitim Sisteminde Tutunabilme: Öğretim Yılında Ġlkokula BaĢlayan Öğrencilerin Ġstatistiksel Ġzlenmesi. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Gök, F. (2005) Küba da Eğitimi KonuĢuyoruz. 16 Nisan, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Ġstanbul, 11

12 Gök, F. (2004) Dünden Bugüne Küba da Eğitim. Siyasal Bilimler ve Uluslararası ĠliĢkiler Kulubü, Küba Dostluk Komisyonu, 29 Aralık, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2004) Nüfus Kalkınma Stratejileri ve Kadınların Eğitimi. 6 Kasım, Türkiye Bilimler Akademisi-UNFPA, Ġstanbul, Gök, F. (2004) Türkiye deki Ekonomik ve Sosyal Kriz KarĢısında Eğitimin DönüĢümü (The Transformation of Public Education Vis-à-vis Economics and Social Crisis in Turkey). Karşılaştırmalı Eğitim Derneği 12. Dünya Kongresi, Ekim, Havana, Küba. Gök, F. (2004) Eğitim Hakkı: Türkiye Örneği. XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 7-9 Temmuz, Ġnönü Üniversitesi, Malatya, Gök, F. (2004) Ġnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Paneli, 8 Mayıs, Diyarbakır, Gök, F. (2004) Köy Enstitülerinde Eğitim. Dünden Bugüne Köy Enstitüleri Paneli, 22 Nisan, Köy Enstitüleri 64. Yıl Etkinlikleri, Ġstanbul, Gök, F. (2004) Türkiye Toplumsal Bağlamında Eğitimde Son Dönem DeğiĢim ve GeliĢmeler (Recent Changes and Development in Turkish Education visà-vis Turkish Society). Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Catania Üniversitesi, Catania, Ġtalya. Gök, F. (2004) Ekonomik Kriz ve Neoliberal Politikaların Kamusal Eğitime Etkisi (Impact of Neoliberal Policies and Economic Crisis on the Provision of Public Education in Turkey). Mumbai Dünya Sosyal Forumu Toplantısı, Ocak, Mumbai, Hindistan. Gök, F. (2003) Ders Kitaplarında Ġnsan Hakları Projesi. Ders Kitapları ve İnsan Hakları Kamuoyu ve Basın Toplantısı, 9 Aralık, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (2003) Öğretmenlik Mesleği ile Ġlgili Tutumlar. Öğretmenler Günü Konferansı, 24 Kasım, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2003) Ekonomik Krizden en Çok Etkilenen Ailelerin Çocuklarının KarĢılaĢtıkları Eğitim Sorunları ve bu Durumun Kız Çocuklara ve Kadınlara Etkisi (The Education Problems of Children From Families most Affected by the Economic Crisis and the Overall Impact upon the Girl-Child and Woman). Dünya Ticaret Organizasyonuna Alternatif Halk Forumu (Uluslararası Kadın Forumu), 8-10 Eylül, Cancun, Meksika. Gök, F. (2003) Derste Kadınların Aktif Katılımlarını TeĢvik Etmek: Türkiye Perspektifi (Promoting Active Participation of Women in the Classroom: The Perspective From Turkey). 27 Mayıs, Mount Holyoke College, Massachusetts, ABD. 12

13 Gök, F. (2003) Öğretmen YetiĢtirme Tutumu ile Ġlgili Bulgular. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Sempozyumu, Nisan, Eğitim-Sen, Ankara, Gök, F. (2003) Türkiye de Yüksek Öğretimin Yeniden Organizasyonu ve Öğretim Üyelerinin ĠĢ Doyumları (The Reorganisation of Higher Educational System and Job Satisfaction of University Faculty Members in Turkey). Hawaii Uluslararası Eğitim Kongresi, 5-9 Ocak, Hawaii Üniversitesi, West Ohau, Hawaii. Gök, F. (2002) Eğitim Fakültesi Sorunlarını TartıĢıyor. 15 Kasım, Eğitim AraĢtırma Kulübü (EREC), Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2002) 2000 Ekonomik Buhran Ortamında Ailelerin Çocuklarına Sağladıkları Eğitim Olanaklarının DeğiĢimi (Investigation of the Impact of the Post 2000 Economic Crisis on the Resources Which Families Provide for their Children s Education). XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ekim, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, LefkoĢa, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti). Gök, F. (2002) Türkiye de Yüksek Öğretim Sisteminin Yeniden Biçimlenmesi (Reshaping of Turkish Higher Education in Turkey). Üniversite Geleceğe Hazır mı?sempozyumu, Ekim, Yüksek Öğretim ve AraĢtırma Merkezi, Kassel Üniversitesi, Kassel, Almanya. Gök, F. (2002) ÇağdaĢ, Laik, Bilimsel Eğitim ve Zorunlu Din Dersleri. 39. Ulusal ve 13. Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ağustos, HacıbektaĢ, NevĢehir, Gök, F. (2002) Türk Eğitim Sisteminde DeğiĢim Süreci ( Differentiation Process in the Turkish Educational System). Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması: Türkiye ve Almanya nın Küreselleşmeye Karşı Tepkilerinin Karşılaştırılması (Restructuring Educational Systems: A Comparison of Turkey s and Germany s Reaction to the Challenge of Globalisation), Mayıs, Frankfurt, Almanya. Gök, F. (2002) Köy Enstitüleri. 23 Mayıs, Eğitim ve AraĢtırma Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2002) Eğitim Sisteminde Cinsiyet Ayrımcılığı. 12 Mayıs, Kadın AraĢtırmaları Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2002) Köy Enstitülerinin Eğitim ve Öğretim AnlayıĢı. Köy Enstitülerini Eğitim ve Bilim Açsından Değerlendirmek, 19 Nisan, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü, Yayla Ġlköğretim Okulu, Zonguldak, Gök, F. (2002) Köy Enstitüleri ve ÇağdaĢ Eğitime Katkıları. Mehmet Başaran Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 17 Nisan, Lüleburgaz, 13

14 Gök, F. (2002) Türkiye de Son Ekonomik ve Sosyal Kriz KarĢısında Eğitim (Provision of Education in Relation to the Recent Economic and Social Crisis in Turkey). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, 6-9 Mart, University of Central Florida, Orlando, ABD. Gök, F. (2001) Öğretmen YetiĢtirmenin Sosyal Boyutu. Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Paneli, 27 Kasım, Trakya Üniversitesi, Edirne, Gök, F. (2001) Türkiye de Hane Halkının Ayakta Kalma Stratejilerinin Eğitim Harcamalarına Etkisi ve Bunun Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Uygulamasına Etkisi (The Impact of Households Surviving Strategies on Their Educational Spending in Turkey and Its Implication for Eight Years Compulsory Education). Karşılaştırmalı Eğitim Derneği XI. Dünya Kongresi, 2-6 Temmuz, Kore KarĢılaĢtırmalı Eğitim Derneği, Chungbuk, Kuzey Kore. Gök, F. (2001) Türk Eğitim Sisteminde Yüksek Öğretim ve Sistemdeki Sorunlar. Panelist, 13 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2000) Öğretmen Sorunları ve Öğretmenlerin Sosyal Statüleri. 5 Ekim, Eğitim-Sen, Ġstanbul, Gök, F. (2000) Öğretmen YetiĢtirme Sorunları. 21 Ekim, Eğitim-Sen, Lüleburgaz, Gök, F. (2000) Eğitimde Fırsat ve Olanak EĢitliğinin Ġrdelenmesi için Kavramsal bir Çerçeve. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 29 Eylül, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Gök, F., Ercan, F. (2000) Eğitimde Kadın ĠĢgücü: Ana Akım (Neoklasik) Ekonomistlerin Feminist Perspektiften EleĢtirisi Ağustos, Uluslararası Feminist Ekonomist Birliği, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2000) Cumhuriyetin KuruluĢ Yıllarında Kadın Eğitimi ve Kadın Kimliğinin ĠnĢaası. Türkiye de Kadının Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu, Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1999) Cumhuriyetin KuruluĢ Yıllarında Kadın Eğitimi ve Kadın Kimliğinin ĠnĢaası (Women s Education and Constructing Women s Identity During the Early Period of the Turkish Republic) Eylül, West Virginia Universitesi Senatör Rush Holt Tarih Konferansı, West Virginia, ABD. Gök, F. (1998) Eğitimde TicarileĢme ve Çözülme. Cumhuriyetin 75. Yılında Kamu Hizmeti ve Kamu Mülkiyeti Sempozyumu, 28 Kasım, Kamu ĠĢletmeciliğini GeliĢtirme Merkezi Vakfı (KĠGEM), Ankara, Gök, F. (1998) Cinsiyet Ayrımcılığının Eğitim ve Öğretime Yansımaları. Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler Kongresi- II., AraĢtırma Görevlileri Derneği 14

15 Bilimsel Etkinlikler Komisyonu, 5-7 Kasım, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1998) Eğitim Toplum ve GeliĢme. Eğitim Sistemi Bozuk! Bozuk Olan Ne? paneli, 17 Ekim, Eğitim-Sen, Uzunköprü, Edirne, Gök, F. (1998) Eğitim Sisteminde Kız Çocukları. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül, Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi, Ġzmir, Gök, F. (1998) Türkiye de Demokrasi, Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasası ve Din Eğitimi (Democracy, Compulsory 8 Years Education Law and Religious Education in Turkey). Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi 10. Dünya Kongresi, Temmuz, Cape Town, Güney Afrika. Gök, F. (1998) Üniversiteye GiriĢ Sınavı Panelisti. Mayıs, Kanal 6. Istanbul, Gök, F. (1998) Eğitimde ÖzelleĢtirme ve Ortaöğretim (Privatization of Education and the Secondary Schooling). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Buffalo, New York, ABD. Gök, F. (1998) Üniversitede ÖzelleĢtirme. Öğretim Elemanları Sendikası, 3 Mart, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1998) Akademik YaĢamda Kadın. Kadın Çevresi Grubu, Mart, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1997) Türkiye de Ulus Devlet Kurma Sürecinde Kadın Eğitimi ve Kız Enstitüleri. 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, Kasım, Türkiye Ortadoğu Amme Ġdaresi, Ankara, Gök, F. (1997) Üniversiteler Akademik Özgürlük ve Özerklik. 4 Kasım, Eğitim AraĢtırma Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1997) Eğitimin Amaçları ve Ġlkeleri. 1 Kasım, Eğitim-Sen, Samsun, Gök, F. (1997) Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim ve Geleceği. Fethiye Halk Eğitim Merkezi, 9 Ekim, Fethiye, Muğla, Gök, F. (1997) Eğitimde ÖzelleĢtirme ve Orta Öğretim. Dünya da ve Türkiye de Kamu Girişimciliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, TMMOB, 8 Ekim, Ġstanbul, Gök, F. (1997) Kesintisiz Eğitim. 31 Mayıs, Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP), Ġstanbul, Gök, F. (1997) Zorunlu Eğitim ve Eğitimin Niteliği. Eğitim-Sen, 20 Mayıs, Mecidiyeköy Kültür Merkezi, Ġstanbul, 15

16 Gök, F. (1997) Sekiz Yıllık Eğitim. 14 Nisan, Eğitim AraĢtırma Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1997) KüreselleĢme ve Eğitim Sisteminin 1980 Sonrası Yeniden Yapılanması (Globalization and Restructuring of the Turkish Educational System in the Post-1980 Era). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Mexico City, Meksika. Gök, F. (1997) Eğitim Politikaları ve Devlet. Eğitim Felsefesi ve Politikaları Konferansı, ġubat, Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti, Ġstanbul, Gök, F. (1997) Eğitim Politikaları, Devlet, Ġdeoloji. Eğitim Felsefesi ve Politikaları Forumu, 18 Ocak, Eğitim-Sen, Mecidiyeköy Kültür Merkezi, Ġstanbul, Gök; F. (1996) Eğitim ve Ġnsan Hakları Eylül, Heinrich-Böll Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1996) Türkiye de Yüksek Öğretim Sistemi. Haziran, Marmara Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (1996) Türkiye de Kadınlar ve ModernleĢme Süreci (Women and the Process of Modernization in Turkey). 2 Mayıs, Hannover Üniversitesi, Hannover, Almanya. Gök, F. (1996) Türkiye de Kadınların UluslaĢma Süreciyle BütünleĢmesinde Eğitim Politikaları (Educational Policies Related to the Integration of Women in the Nation Building Process in Turkey). 29 Nisan, Postdam Üniversitesi, Postdam, Almanya. Gök, F. (1996) Türkiye de Kadınların UluslaĢma Süreciyle BütünleĢmesinde Eğitim Politikaları (Educational Policies Towards Integration of Women in the Process of Nation Building in Turkey). 25 Nisan, Kassel Üniversitesi, Kassel, Almanya. Gök, F. (1996) Anadilde Eğitimin Kültürel Boyutu. Ülkemizde Anadilde Eğitim Konferansı, Mart, Eğitim Sen, Ankara, Gök, F. (1996) Kadın Hakları ve Eğitim (Education and Women s Right) Mart, Rotterdam Alevi Kültür Derneği, Rotterdam, Almanya. Gök, F. (1995) Kadınlar ve Eğitim (Women and Education in Turkey). İnsan Hakları ve Eğitim Semineri, 6-10 Aralık, The Heinrich Böll Vakfı ve Free University of Berlin, Berlin, Almanya. 16

17 Gök, F. (1995) Türkiye de Üniversitelerin GeliĢimi. 2. Üniversite Kurultayı Konferansı, 1-2 Aralık, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Ġstanbul, Gök, F. (1995) YurtdıĢı ĠliĢkilerde KuruluĢların Deneyimleri. Küçülen Dünyamızda Büyüyen Sivil Toplum Sempozyumu, Haziran, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1994) Bilim Kadınlarının Toplumsal Kökenleri Ġtibariyle DeğiĢimi. Akademik Yaşamda Kadın Sempozyumu, Eylül, Ankara Alman Kültür Merkezi, Ankara, Gök, F. (1994) Hacı BektaĢ Veli ve Kadın. 31.Ulusal, 5.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ağustos, HacıbektaĢ, NevĢehir, Gök, F. (1994) Kalkınmada Kadının Eğitiminin Yeri. Kadın Nüfus ve Kalkınma Semineri, 4 Haziran, Ġnsan kaynağını GeliĢtirme Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1994) Kız Enstitülerinin Programlarının Analizi. 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, Nisan, Balcalı, Adana, Gök, F. (1994) Eğitimin DemokratikleĢtirilmesi ve Yerel Yönetimler. Yerel Yönetimler ve Eğitim Sempozyumu, Mart, Eğitim-Sen ve Alman Bilim Sendikası, Ġstanbul, Gök, F. (1993) Eğitim Süreci ve Kadınlar. 30.Ulusal, 4.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ağustos, HacıbektaĢ, NevĢehir, Gök, F. (1993) Türkiye Cumhuriyetinin Erken Döneminde Kız Enstitülerinin Sosyal ve Ġdeolojik Etkilerinin Ġncelenmesi (An Analysis of the Social and Ideological Functions of the Girls Institutes in the Early Period of the Turkish Republic). Nisan, Five College Women s Studies Research Center, Mount Holyoke College, South Hadley, MA, ABD. Gök, F. (1993) Kız Enstitülerinin Sosyal ve Ġdeolojik Etkilerinin Ġncelenmesi (An Analysis of the Social and Ideological Functions of the Girls Institutes). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Kingston, Jamaica. Gök, F. (1992) Türkiye de Eğitim Politikasının GeliĢimi ve Ders Kitaplarına Etkisi. Öğrenme Gelenekleri ve Yabancı Dil Kazanımı Sempozyumu, 5-7 Ekim, Alman Kültür Merkezi, Ġstanbul, Türkiye, Gök, F. (1992) Kız Enstitülerinin Toplumsal Rolü. Ekim, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Ġstanbul, Türkiye. Gök, F. (1992) Türkiye de Kullanılan Ġlkokul Kitaplarında Kendini GerçekleĢtirme Sürecnin Analizi. Uluslararası Okul Psikolojisi Kongresi, 17

18 24-28 Temmuz, Uluslararası Okul Psikolojisi Birliği ve Ġstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1992) Türkiye de Yüksek Öğretim Politikaları ve Kadınların Katılımı (Development of Higher Education System in Turkey and Participation of Women). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Annapolis, Maryland, ABD. Gök, F. (1991) Türkiye de Eğitim Politikalarına Genel Bir BakıĢ (A General Examination of Turkish Educational Policies). Kulsan Vakfı Türkiye Araştırmaları Konferansı, Nisan, Kulsan Vakfı, Hollanda. Gök, F. (1990) ĠĢgücü YetiĢtirmek Açısından Cumhuriyet Dönemi Yüksek Öğretim Politikalarına Toplu Bir BakıĢ. Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi, Eylül, Ankara, Gök, F. (1990) Eğitimin Toplumsal ĠĢlevi ve Kadınlar. Çağdaş Eğitim Paneli, 17 Mart, Eğit-Der GaziosmanpaĢa ġubesi, Ġstanbul, Gök, F. (1989) Türkiye de Köy Enstitüleri Deneyimi. Nisan, SHP Ġstanbul ġubesi, Ġstanbul, Gök, F. (1986) Çok Partili Döneme GeçiĢ ve Türk Eğitim Politikaları: (Transition to the Multiparty Politics and Education Policies in Turkey: ). Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı, Mart, Toronto, ABD. Gök, F. (1984) Türkiye de Eğitim Politikaları ve Toplumsal DeğiĢme: (Education Politics and Social Change in Turkey: ). Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği Kongresi, Nisan, New Orleans, ABD. Oturum BaĢkanlığı Gök, F. (2011) Çok Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim: Dünya Deneyimleri Paneli. Eğitim Bilimleri Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Sen. 7 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Anadilde Eğitim ve Boykot Paneli. 12 Ekim, Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulubü, Ġstanbul, Gök, F. (2010) Tekel ĠĢçileri Ġle DayanıĢma Paneli. 12 Ocak, Eğitim-Sen, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Gök, F. (2006) KüreselleĢme ve Eğitim Sempozyumu AçılıĢ Oturumu. Eğitim Fakültes, 27 ġubat, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye Gök, F. (1998) Sendikalarda Kadın Eğitimi Sempozyumu Yöneticisi. Sendikalarda Kadın Eğitimi Organizasyonu ve Teknikleri Atölye Çalışması, Haziran, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Bolu, 18

19 Gök, F. (1992) Prof. Dr. Faruk ġen in Federal Almanya da YaĢayan Türkler de Öğrenme AlıĢkanlıklarının DeğiĢimi: Kültür KarĢılaĢtırması Açısından Bir Çözümleme. Eğitim Gelenekleri ve Yabancı Dil Kazanımı Sempozyumu, 5 Ekim, Ġstanbul Erkek Lisesi, Ġstanbul, Katkı Sunulan Konferanslar Gök, F. (2011) Eğitim-Sen II kadın Kurultayı. Eğitim-Sen ġubat, Ankara, Gök, F. (2010) Kadınların ve Kız Çocuklarının Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknolojiye EriĢimleri Toplantısı. BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 9 Aralık, Ankara, Gök, F. (2010) Türkiye de Eğitimde Anadilin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri Toplantısı Ekim, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü, Diyarbakır, Gök, F. (2010) Boğaziçi Üniversitesi Ġmece Kadın ÇalıĢtayı. Ġmece Kadın DayanıĢma Derneği, 17 Ekim, Ġstanbul, Gök, F. (1999) 6. Ulusal Eğitim Konseyi Toplantısında Katılımcı. ġubat, Ankara, Düzenlenen Konferans ve Paneller AraĢtırma Projeleri ÇalıĢma Grupları Gök, F. (2010) Eğitim ve Toplumsal DeğiĢim: Eğitim Örgütleri ve Toplumsal Ortamlar Arasındaki Devingenliğe Dair Müfredat Reformu Örneği Projesi Bilimsel DanıĢmanı. Helmut Schmidt Universitat, Hamburg, Almanya. Gök, F. (2005) Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri OluĢturma Eylem Planı ÇalıĢma Grubu Üyesi. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara, Gök, F. (2005) Konferans Organizasyonu Komitesi Üyesi. Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim-Türkiye ve İsveç Karşılaştırması, Ġsveç AraĢtırma Enstitüsü, Ġstanbul, 19

20 Gök, F. (2004) Eğitim Hakkı Komisyonu Komisyon BaĢkanı. 4. Demokratik Eğitim Kurultayı, Eğitim-Sen, Ankara, Gök, F. (2004) Eğitim, Milli Savunma ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına Ulusal Bütçeden Ayrılan Kaynakların KarĢılaĢtırılması Projesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ġstanbul, Gök, F. (2003) Kadın Sorunlarına Çözüm ArayıĢı Kurultayı: Kadın ve Çocukların Eğitimi ve Öğrenimi ÇalıĢma Grubu Koordinatörü. KADER, Ġstanbul, Gök, F. ( ) 2001 Yılı YaĢanan Ekonomik Krizin Ailelerin Çocuklarının Eğitimine Sağladıkları Kaynaklarına Etkisi AraĢtırması. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ġstanbul, Gök, F. ( ) Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Değerlendirme AraĢtırması. Boğaziçi Üniversitesi araştırma Fonu, Ġstanbul, Gök, F., et. al. ( ) Türkiye de Öğretmen YetiĢtirme AraĢtırma Projesi. Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġstanbul, Gök, F. (1998) Bilim Komitesi Üyesi, Okul Kitaplarının Yazılması. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ġstanbul, Gök, F. (1998) TÜSES Eğitim ÇalıĢmaları Üyesi. Kasım, Ġstanbul, Gök, F. (1998) Eğitim Felsefesi ÇalıĢma Grubu Yöneticisi. Demokratik Eğitim Kurultayı, 2-6 ġubat, Eğitim-Sen, Ankara, Gök, F. (1998) Eğitim ÇalıĢmaları Komisyonu BaĢkanı. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül, Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi Ġzmir, Gök, F. (1995) BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Davetlisi Olarak Pekin IV. Dünya Kadınlar Kongresine Katılım. Sivil Toplum Forumu Üyesi, 19 Ağustos-10 Eylül, Pekin, Çin. Gök, F. (1993) Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretimin Öğretim Alanları ve Cinsiyet Dağılımı Açılarından ÇözümleniĢi: Bilgisayar Kullanımlı Veri Bankası OluĢturulması. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ġstanbul, Gök, F. (1991) Yüksek Öğretim Komitesi Üyesi. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Ġstanbul, Seminerler 20

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

Yard.Doç. Dr. Gökçe Güvercin-Seçkin

Yard.Doç. Dr. Gökçe Güvercin-Seçkin Yard.Doç. Dr. Gökçe Güvercin-Seçkin İş adresi:marmara Eğitim Köyü, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. Telefon numarası: +90 216 626 10 50-2225 E-posta adresi: gokceguvercin@maltepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mesude ATAY Doğum Tarihi: 18.01.1961 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983 Eğitimi Ankara Y. Lisans Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Dr. TUĞBA AYDIN AZALOV

Dr. TUĞBA AYDIN AZALOV Dr. TUĞBA AYDIN AZALOV KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi/Yeri Uyruğu Medeni Durum 17.10.1983/Bitlis T.C Evli EĞİTİM BİLGİLERİ 10/2010-12/2013 LUISS GUIDO CARLI UNIVERSITY (Roma-İtalya), PhD, Politik Teoriler

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE BĠLĠMSEL YAYINLAR LĠSTESĠ. Yard. Doç. Dr. Burcu Ülke KÜRKÇÜOĞLU

ÖZGEÇMĠġ VE BĠLĠMSEL YAYINLAR LĠSTESĠ. Yard. Doç. Dr. Burcu Ülke KÜRKÇÜOĞLU ÖZGEÇMĠġ VE BĠLĠMSEL YAYINLAR LĠSTESĠ Yard. Doç. Dr. Burcu Ülke KÜRKÇÜOĞLU I- KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : EskiĢehir, 1977 Bildiği yabancı dil : Ġngilizce YazıĢma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

BERNA YAZICI. 2007, Sosyal Antropoloji Bölümü, New York. New York Derecesi,

BERNA YAZICI. 2007, Sosyal Antropoloji Bölümü, New York. New York Derecesi, BERNA YAZICI Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Bebek Beşiktaş 34342 İstanbul bernayazici.boun@gmail.com Tel: 212-359-7326 Araştırma alanları Sosyal refah politikası; (sosyal) politikanın antropolojisi;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan ÖMERUSTAOĞLU Doğum Tarihi: 25.08.1962 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 0236 242 0 45 / 762 Faks 0236 : 0236 232 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÖZ GEÇMĠġ... ĠĠĠ ÖN SÖZ... V

ĠÇĠNDEKĠLER. ÖZ GEÇMĠġ... ĠĠĠ ÖN SÖZ... V ĠÇĠNDEKĠLER ÖZ GEÇMĠġ... ĠĠĠ ÖN SÖZ... V 1. BÖLÜM KÜRESELLEġMEYE GENEL BĠR BAKIġ Özet... 1 GiriĢ... 1 KüreselleĢme Süreci... 3 KüreselleĢmenin Boyutları... 6 Ekonomik KüreselleĢme... 6 Siyasal KüreselleĢme...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hüsamettin Demir Doğum Tarihi: 17 Şubat 1978 Görevi: Okutman Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenim Durumu: 1 Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: Meral Sağır Öztoprak 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi 1984 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / :

ÖZGEÇMİŞ. : / : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Serdal IŞIKTAŞ Adres Telefon Mail : Yakın Doğu Üniversitesi / Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi : 0533 860 74 69 / 0541 206 91 93 : serdallisiktas@gmail.com, serdal.isiktas@neu.edu.tr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı