MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mayıs 2015

2 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU KONSOLĠDE BĠLANÇO KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU... 6 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR

3 01 OCAK 2015 VE 31 MART 2015 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir.) Dipnot Cari Dönem Cari Dönem Referansları 31 Mart Aralık 2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar 13 Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar ĠliĢkili Taraflara Verilen Avanslar Diğer Avanslar 26 -Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ocak 31 Mart 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 11Mayıs 2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģtır. Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 6

4 01 OCAK 2015 VE 31 MART 2015 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir.) Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları 31 Mart Aralık 2014 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Borç KarĢılıkları ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi Ġhraç Primleri Değer ArtıĢ Fonları BirleĢmeye ĠliĢkin Özsermaye Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Zararı/Karı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 7

5 1 OCAK 2015 VE 31 MART 2015 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) FAALĠYET KARI/ZARARI (Esas faaliyet dıģı) finansal gelirler (Esas faaliyet dıģı) finansal giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI /ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri - - -Dönem vergi gelir/gideri ErtelenmiĢ vergi gelir/gideri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI /ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI DĠĞER KAPSAMLI GELĠR Yabancı Para Çevirim Farklarındaki DeğiĢim - - Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim - - Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonuna ĠliĢkin ErtelenmiĢ Vergi Gideri (-) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse baģına kazanç -0,16-0,01 Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına kazanç -0,16-0,01 Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 8

6 1 OCAK 2015 VE 31 MART 2015 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları 31 Mart Mart 2014 A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları Vergi Öncesi Zarar/Kar Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Kıdem Tazminatı ve Ġzin KarĢılığındaki DeğiĢim Canlı Varlıklar Değer AzalıĢ/ArtıĢı 14 - Maddi Duran Varlıklar AzalıĢ/ArtıĢlar 18 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar AzalıĢ/ArtıĢlar 18 - Duran Varlık SatıĢ Karı Gider Tahakkukları Borç KarĢılıkları 22 ġüpheli Alacak KarĢılığı (Net) Yabancı Para Çevirim Farkları 27 Reeskont Giderleri/Gelirleri (net) 32 ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢikliklerden Önceki Faaliyet Karı Ticari Alacaklardaki ArtıĢ Diğer Alacaklardaki AzalıĢ/ArtıĢ Stoklardaki AzalıĢ/ArtıĢ Diğer Dönen Varlıklardaki ArtıĢ Finansal Yatırımlardaki AzalıĢ Diğer Duran Varlıklardaki ArtıĢ Ticari Borçlardaki ArtıĢ Diğer Borçlardaki ArtıĢ Diğer Yükümlülüklerdeki AzalıĢ ÇalıĢanlara Fayda AzalıĢ/ArtıĢ Vergi Ödemeleri Esas Faaliyet Ġle Ġlgili Olarak OluĢan Nakit ,020 Esas Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Bağlı Ortaklıktan Primli Hisse Alımı Nedeniyle Nakit ÇıkıĢı (-) Maddi Varlık Satın Alımları (-) Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-) Maddi Varlık SatıĢları (Net) Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler BirleĢmeye iliģkin Özsermaye Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Nakit Sermaye Artırımı - - Hisse Senedi Ġhraç Primi Bağlı Ortaklık Payı DeğiĢimi Sermaye Etkisi Değer ArtıĢ Fonu Azınlık Paylarındaki ArtıĢ Finansal Borçlardaki ArtıĢ(Net) Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net AzalıĢ Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 9

7 1 OCAK 2015 VE 31 MART 2015 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI Sermaye Değer BirleĢmeye Kardan Ayrılan Dipnot Düzeltme Hisse Senedi ArtıĢ ĠliĢkin Yabancı Para KısıtlanmıĢ GeçmiĢ Yıl Net Dönem Ana Ortaklığa Azınlık KONSOLĠDE Ref. Sermaye Farklar Ġhraç Primleri Fonları Özsermaye Çevrim farkı Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı Ait Özkaynaklar Payları TOPLAM 1 Ocak 2014 Bakiyeleri Yeniden düzenleme etkileri 2011 yılı vergi karģılığındaki değiģim Yeniden DüzenlenmiĢ 1 Ocak 2014 Bakiyeleri GeçmiĢ Yıllar Kar Zararlarına Transfer Yedeklere Transfer 27 Bağlı Ortaklık SatıĢı Etkileri 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı-Nakit 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı-Ġç Kaynaklar 27 Bağlı Ortaklık SatıĢ Karı 27 Bağlı Ortaklık Ġlave Hisse Alımı Etkisi 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Payı DeğiĢimi 27 Yabancı Para Çevrim Farkı 27 Ġç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 27 Nakit Sermaye Artırımı 27 Yeniden Değerleme ArtıĢları 27 Net Dönem Karı Aralık 2014 Bakiyeleri

8 1 OCAK 2015 VE 31 MART 2015 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. Sermaye Değer BirleĢmeye Kardan Ayrılan Dipnot Düzeltme Hisse Senedi ArtıĢ ĠliĢkin Yabancı Para KısıtlanmıĢ GeçmiĢ Yıl Net Dönem Ana Ortaklığa Azınlık KONSOLĠDE Ref. Sermaye Farklar Ġhraç Primleri Fonları Özsermaye Çevrim farkı Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı Ait Özkaynaklar Payları TOPLAM 1 Ocak 2015 Bakiyeleri Yeniden düzenleme etkileri 2011 yılı vergi karģılığındaki değiģim Yeniden DüzenlenmiĢ 1 Ocak 2015 Bakiyeleri GeçmiĢ Yıllar Kar Zararlarına Transfer Yedeklere Transfer 27 Bağlı Ortaklık SatıĢı Etkileri 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı-Nakit 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı-Ġç Kaynaklar 27 Bağlı Ortaklık SatıĢ Karı 27 Bağlı Ortaklık Ġlave Hisse Alımı Etkisi 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Payı DeğiĢimi 27 Yabancı Para Çevrim Farkı 27 - Ġç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 27 Nakit Sermaye Artırımı 27 Yeniden Değerleme ArtıĢları 27 Net Dönem Karı 31 Mart 2015 Bakiyeleri Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 11

9 1 GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. (ġirket), Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ünvanıyla tarihinde Ġstanbul ticaret sicil memurluğunda / sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuģtur. ġirket, tarih ve 7314 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunduğu üzere tarihinden itibaren Limited Ģirket nevinden anonim Ģirket nevine dönüģmüģ olup yeni ünvanı Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. olarak tescillenmiģtir. ġirket, yaģ sebze ve meyve ticareti, üretim, pazarlama, depolama ve iģleme konularında tarihinden beri faaliyet göstermektedir. ġirketin ana faaliyetleri, ulusal ve uluslararası perakende, toptan market zincirlerinin, catering, otel, restaurant zincirlerinin yaģ sebze ve meyve tedarikini yapmaktadır. ġirket kendisine ait sera ve tarım alanlarında doğrudan üretim yaptığı gibi, üretim sürecinin her aģamasının Ġyi Tarım Uygulamaları (ĠTU) sertifika programı çerçevesinde denetlendiği, anlaģmalı ve sertifikalı çiftçilere de kendi adına üretim yaptırmaktadır. Ürün tedarikinin geri kalan kısmını, kendisine ait depoların bulunduğu satın alma noktalarından (hallerden) ve doğrudan üreticiden satın alarak karģılamaktadır. ġirket tarihinde Ġngiltere de ġube açarak Ġngiltere bölgesine ihracatları bu ġube üzerinden yapmaya baģlamıģtır. Bu Ģubenin finansal tabloları, Ģirketin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında dikkate alınmıģtır. ġirket tarihinden itibaren Özel Kontrol Laboratuvar ÇalıĢma Ġzin Belgesi ile birlikte Laboratuvar faaliyetlerine baģlamıģtır. Ancak bu faaliyet rapor tarihi itibariyle fiilen yürütülmemektedir. ġirket faaliyetleri tarihinde baģlayan yoğun hacizler nedeniyle durmuģtur. Rapor tarihi itibariyle Kadıköy ve diğer hallerde alım satım yapılmamaktadır. Ayrıca üretim, paketleme ve diğer faaliyetler rapor tarihi itibariyle çalıģmamaktadır. Süreçle ilgili detaylı bilgi Not: 41 de yer almaktadır. ġirketin payları, tarihinden itibaren ĠMKB nin Ġkinci Ulusal Pazarında iģlem görmeye baģlamıģtır. ġirketin faaliyetleri üzerindeki önemli belirsizlikler nedeniyle tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda iģlem görmektedir. ġirketin merkez adresi, Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 30 Samandıra- Sancaktepe/ Ġstanbul - Türkiye dir. Grup ta, bilanço tarihi itibariyle çalıģan personel sayısı 15 kiģidir. ( : 15 kiģi) Rapor tarihi itibariyle çalıģan sayısı 12 dür. ġirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları ile birlikte Grup olarak nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları aģağıda açıklanmıģtır: 12

10 Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic A.ġ. (Sepken Tarım) Genel piyasadan sebze ve meyve tedariki ile üretimi yapmaktadır. 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Ekteki finansal tablolar Ģirket yönetiminin iģletmenin faaliyetlerin sürdürülebilirliği konusundaki öngörüleri doğrultusunda iģletmenin sürekliliği ilkesine uygun olarak hazırlanmıģtır. Finansal tablolar, iģletmenin sürekliliğinin ortadan kalkması riskine karģılık olası düzeltme ve sınıflandırma maddelerini içermemektedir. Grup un konsolide finansal tabloları, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) na göre hazırlanmıģtır. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınmıģtır. Bilanço tarihi itibariyle, iliģikteki finansal tablolar SPK nın sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmıģ olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. Grup, defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli konsolide finansal tablolar, yukarıda bahsedilen mevzuatlar açısından yapılan kanuni kayıtlara, UMS/UFRS na uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılarak düzenlenmiģtir. Konsolide finansal tablolar, makul değerlerinden gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler ve yeniden değerlenmiģ arsa ve binalar haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını; ve ilgili dönem içerisinde oluģtuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına iliģkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, iliģikteki finansal tablolar, enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmamıģtır. 13

11 Kullanılan Para Birimi 31 Mart 2015 tarihli konsolide finansal tablolar ve karģılaģtırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere Türk Lirası TL cinsinden hazırlanmıģtır.ġngiltere ġubesi kayıtlarını Sterlin para birimi üzerinden takip etmekte, konsolidasyon sunumundaysa geçerli kurlar üzerinden Türk Lirasına çevrilerek sunulmaktadır. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 31 Mart 2015 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanmıģ bilançosu ile; 1 Ocak 31 Mart 2015 dönemine ait konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynaklar değiģim tablosunu ise 1 Ocak 31 Mart 2014 dönemi ile karģılaģtırmalı olarak düzenlemiģtir. Önceki dönem finansal tablolarında düzeltme ve sınıflandırma bulunmamaktadır. Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aģağıda özetlenmiģtir: Konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklıklara ait finansal tablolarda yer alan varlık, borç, özkaynaklar, gelir ve giderler bir bütün olarak birleģtirilmiģ ve konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılmıģtır. ġirket in doğrudan veya dolaylı olarak %50 sinden fazlasına iģtirak ettiği veya oy hakkına sahip olması nedeniyle iģlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu bağlı ortaklıklar tam olarak konsolide edilmektedir. ġirket, bağlı ortaklık konumundaki bir kuruluģun finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olması nedeniyle, bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçlarından pay almıģtır. ġirket ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasında gerçekleģen önemli iģlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında elimine edilir. %100 üne sahip olunmayan konsolide bağlı ortaklığın, özkaynakları ve net kar/zararındaki üçüncü Ģahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payı olarak gösterilmektedir. Bir Ģirketin baģka bir Ģirket tarafından satın alımı gerçekleģtiğinde ilgili bağlı ortaklığın aktif ve pasifleri, alım günü itibarıyla makul değerleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin makul değerlerinin azınlık payı oranında hesaplanmasıyla elde edilir. Yıl içinde alınan veya satılan bir bağlı ortaklığın, alımın gerçekleģtiği tarihten baģlayan veya satıģın gerçekleģtiği tarihe kadar olan faaliyet sonuçları konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları, grubun politikaları ile tutarlı olacak Ģekilde yeniden düzenlenir. Bu amaçla gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tabloları grubun uyguladığı muhasebe ilkelerine uygun hale getirebilmek için gerekli düzeltmeler yapılır. 14

12 Ekli konsolide finansal tablolarda konsolidasyon yöntemi ile birleģtirilen ortaklıklar ve bu ortaklıklarda sahip olunan ortaklık payları aģağıdaki gibidir. Bağlı Ortaklıklar 31 Mart Aralık 2014 Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic Ltd.ġti. % 97,31 % 97,31 Sepken Tarım üzerinde kontrol yetkisi bulunduğu için 31Mart 2015 tarihi itibariyle %100 konsolide edilmiģtir. Özkaynaklar ve net kar/zararındaki üçüncü Ģahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payları olarak gösterilmiģtir. Sepken Tarım bağlı ortaklığının tarihinde gerçekleģen sermaye artırımına göre, TL lik payı TL olarak Hedef Finansal Hizmetler A.ġ. tarafından tahsisli olarak kullanılmıģtır. Böylece ġirketin bu bağlı ortaklıktaki %99,99 olan payı % 77,31 e düģmüģtür tarihli yönetim kurulu kararı ile tahsisli olarak çıkarılan paylar Hedef GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. den TL bedelle geri alınmıģ ve Ģirketin sahip olduğu pay, % 97,31 e yükselmiģ bağlı ortaklığın maliyeti ise TL artmıģtır. Payların alımı ile ilgili söz konusu yatırım ortaklığına sıralı çek verilmiģtir. Rapor tarihi itibariyle çeklerin tamamı ödenmiģtir. NetleĢtirme / Mahsup Ġçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaģtırılarak gösterilir. ĠĢlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu iģlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düģüklüğü düģüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. ġirket in normal iģ akıģı içinde gerçekleģtirdiği iģlemler sonucunda, elde ettiği gelirler, iģlem veya olayın özüne uygun olması Ģartıyla net değerleri üzerinden gösterilir. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler Cari dönemde muhasebe politikalarında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Bir iģletmenin, tahminlerinin yanlıģ olduğuna iliģkin tarafsız bir kanıt bulunmadıkça, UFRS ye geçiģ tarihi itibariyle yapılan tahminler UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri (muhasebe politikalarındaki her türlü değiģiklikleri yansıtan düzeltmeler sonrası) çerçevesinde söz konusu tarih itibariyle yapılan tahminlerle uyumlu bir Ģekilde gerçekleģtirilir. UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapılan hatalar, iģletmenin UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapmıģ olduğu hataların farkına varması durumunda, özkaynak ve kar veya zarar mutabakatları uyarınca yapılan düzeltmelerde, söz konusu hataların muhasebe politikalarındaki değiģikliklerden ayrıģtırılması gerekir. Cari dönemde muhasebe tahminlerinde bir değiģiklik olmamıģtır. 15

13 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları, 1 Ocak 31 Mart 2015 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardaki açıklamalarla tutarlıdır. 2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. GerçekleĢmiĢ sonuçlar tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme ihtiyacı doğduğunda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Kullanılan tahminlerin baģlıcaları; canlı varlıkların makul değerleri, varlıkların değer düģüklüğü, kıdem tazminatı yükümlülüğü, maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve karģılıklar ile ilgilidir. 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Yoktur. ( : Yoktur) 4 Ġġ ORTAKLIKLARI Yoktur. ( : Yoktur) 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grubun coğrafi ve endüstriyel faaliyet ortamı, faaliyet bölümlerinin sunulmasını gerektirecek düzeyde değildir. ( : Yoktur) 6 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 31 Mart Aralık 2014 Kasa (TL) ,00 Bankalar (*) 7.873, ,00 Diğer Hazır Değerler 0,00 0,00 Toplam Bankalar 31 Mart Aralık 2014 TL Mevduat (Vadesiz)(*) 7.873, ,00. 16

14 Diğer Hazır Değerleri 31 Mart Aralık 2014 Kredi Kartı Slipleri - - Nakit ve nakit benzerlerinin risk açıklamalarına Not 38 de yer verilmiģtir. 7 FĠNANSAL YATIRIMLAR Yoktur. ( : Yoktur) 8 FĠNANSAL BORÇLAR 31 Mart Aralık 2014 Banka Kredileri Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Factoring Borçları Toplam Mart Aralık 2014 Kısa Vadeli Banka Kredileri Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Factoring Borçları Kısa Vadeli Finansal Borçlar Mart Aralık 2014 Uzun Vadeli Banka Kredileri Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri 31 Mart 2015 Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam ĠĢletme Kredileri Kredili Mevduat Hesapları - Taksitli TaĢıt Kredileri Toplam Banka Kredileri

15 31 Aralık 2014 Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam ĠĢletme Kredileri Kredili Mevduat Hesapları Taksitli TaĢıt Kredileri Toplam Banka Kredileri Banka Kredilerinin Vadeleri 31 Mart Aralık Yıl Ġçinde Ödenecekler Yıl Ġçinde Ödenecekler Yıl Ġçinde Ödenecekler 3-4 Yıl Ġçinde Ödenecekler 5 Yıl ve Üzeri Ödenecekler Toplam (*)Vade sınıflamasında, hukuki takip kapsamında olan ve tarihi itibariyle yeniden yapılandırılmamıģ olan tüm Finasal Borçlar Kısa Borçlar olarak sınıflandırılmıģ, olup, yapılandırma anlaģmaları tamamlandıkça yeniden gruplanacaktır. AĢağıdaki Banka Borçları ġekerbenk yapılandırmasında bazı aģağıda açıklanan belirsizlikler bulunmakla birlikte yapılandırması tamamlanan borçlardır. Tüm banka kredilerinin tarihine kadar yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır. ġekerbank Borç Tasfiye ve Yapılandırması ġekerbank ile Kredi borcumuzun yapılandırması ile ilgili tarihinde protokol imzalamıģ bulunmaktayız, yapılan protokole göre; Bugüne kadar iģlemiģ faiz ve masraflar dahil olmak üzere ve indirim yapılmak suretiyle TL nakdiborç miktarı üzerinde mutabık kalınmıģtır. Mutabık kalınan bu borç miktarı 2 yıl anapara ödemesiz, tarihinden itibaren yılda bir defa faiz ödemesi yapılmak üzere yıllık %10 faiz oranından tarihine kadar taksitli olarak yapılandırılacak ve ödenecektir. Borç karģılığı bankaya ipotekli taģınmazlar konusunda taraflar Ģu Ģekilde anlaģmıģlardır a)ġpotekli taģınmazlar cebri icra yoluyla satılacak ve satıģ bedelleri borca mahsup edilecektir.taraflar, ihalede fiyatın düģük kalmaması için ihaleye katılımın artması, pey sürülmesi ve mümkün olan en yüksek fiyattan ihalenin gerçekleģmesi ve ihalenin en kıs sürede kesinleģerek ihaleden gelecek bedellerin borçtan en kısa sürede mahsubu için çaba gösterecek olup,bursa YeniĢehirdeki mülkiyeti Sepken Tarım'a ait taģınmazlar ile Afyon Sandıklıdaki mülkiyet Mono Gıda'ya ait taģınmazlar için toplam TL pey sürülmesine dair tarafların öngörüleri ve bu meblağlardan yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan meblağların borçtan mahsubuna dair beklentileri bulunmaktadır. b)ġekerbank bu TaĢınmazların ihalesine alacağa mahsuben iģtirak etmek hakkına sahip olup, gayrimenkullerin banka tarafından alacağa mahsuben satın alınması halinde tescilin gerçekleģmesini müteakiben elde edilecek tahsilat da aynı Ģekilde borca mahsup edilecektir.banka TaĢınmazları alacağa 18

16 mahsuben aldığı takdirde ödenecek cebri icra masraf ve harçlarının ilavesi ile hesaplanacak kalan borç miktarı için, iģbu protokolün imza tarihinden itibaren 2 yıl anapara ödemesiz süre tanınacaktır. Gayrimenkul satıģlarından gelen para, öncelikle yasal harç ve masraflar, anapara ödemeleriyle vekalet ücretinden mahsup edilecektir. VEFA HAKKI VE KULLANIMI TaĢınmazları icra kanalıyla satıģlarında alacağa mahsuben Bankaca iktisap edilmesi ; borçlulara, ihale tarihinden baģlamak üzere 5 yıl vefa hakkı tanınacaktır. Tanınan iģbu vefa hakkı sürelerince taģınmazlar için yapılması gereken her türlü iģlemler (korunması, bakımı, sigorta vb.) için sarf edilecek tüm giderler Borçlulara ait olacak, Banka bu süre içinde taģınmazların tahliye edilmesi ve/veya kira ödemesi yapılmasıyla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacak, taģınmazların kullanım ve tasarrufu borçlulara ait olacaktır. Vefa hakkı süresince veya süreden önce borçlu tarafından talepte bulunulması halinde borçlu veya göstereceği 3.kiĢiye taģınmazların devri, vefa hakkının borçlu veya göstereceği 3.kiĢi tarafından kullanılması durumunda; taģınmazların icradan banka satın alma bedeline, Konu taģınmazların devralınması için yapılacak tüm harç, masraf ve giderler eklenmesi ile oluģacak bedele yıllık %10 oranında faiz iģletilerek vefa hakkı kullanım bedeli belirlenecektir. ĠĢbu protokolden sonra meydana gelen geliģmeler aģağıdaki gibidir: Mülkiyeti bağlı ġirketimiz Sepken Tarım a ait Bursa YeniĢehir de 37 ada 35 parselde bulunan gayrimenkul ün (tesisin) ġekerbank ile yapılan borç yapılandırma/ tasfiye protokolüne göre vefa hakkı ile alacaklı banka ġekerbank a satılacağı tarihinde KAP da kamuya açıklanmıģtı Söz konusu satıģ TL bedel ile gerçekleģmiģ bulunmaktadır. Protokol kapsamında söz konusu tesis banka tarafından 5 yıl süreli Vefa hakkı ile ve TL bedelle satın alınmıģ olup, yapılan mahsuplara iliģkin TL bedelle satın alınmıģ olup, yapılan mahsuplara iliģkin tarihinde alınabilen bilgilere göre banka tarafından aģağıdaki ĠĢlemler yapılmıģtır Ana Para Nakdi ,37 TL Gayri Nakdi ,00 TL Faiz ve BSMV ,63 TL Hukuki Takip Vek.Ücreti TL TOPLAM ,00 TL Borç (+) SatıĢ Masrafları TL olmak üzere TOPLAM TL tutardan, satıģ bedeli olan ve diğer mahsuplar yapılarak kalan ; ,51 TL borç yıllık faiz oranı %10 ile, ve tarihlerinde Toplam ,45 TL faiz ödemeleri yapmak ve tarihinden itibaren ise aylık ana para ve faiz ödemeleri ile tarhine kadar faiz ve BSMV dahil toplam ,05 TL olarak yapılandırılmıģtır. ġekerbank ile yukarıdaki yapılanma anlaģması Batu Yatırım Holding tarafından tekrar ele alınmıģ olup, bu sonuçların değiģmesi ihtimali nedeniyle, sonuçlar tam olarak mali tablolara yansıtılmamıģtır Sonraki dönem/ dönemlerde elde edilen kesin ve net sonuçların mali tablolara yansıtılması düģünümektedir. Bu nedenle yukarıdaki satıģ ve mahsupların sonradan elde edilen sonuçları mali tablolara tam olarak yansıtılmamıģtır. 19

17 Türkiye Finans Kurumu Borç Yapılandırması: Türkiye Finans Kurumu ile mutabık kalınan TL tutarındaki borç, tarihinde yapılandırılmıģ olup, buna göre; kar payı ödemeleri , ana para ödemeleri tarihinden baģlamak üzere 5 yıl (60 ay) vadede, aylık %1 kar payı oranı ile ödenecektir. Yukarıda açıklandığı üzere, TFK ile 2013 yılında yapılan ve ilk faiz ödemesi de baģlayan yapılandırma anlaģması kapsamında, Batu ile yapılan sözleģme çerçevesinde anlaģmanın yenlenmesi amacıyla ödeme yapılmamıģ, birikmiģ faizler dahil TL Borç ilk faiz ödemesi ve ilk ana para ödemsi tarihinde baģlamak üzere faiz+bsmv dahil toplam TL olarak aylık ödemelerle tarihine kadar vadelendirilerek,yapılandırılmıģtır Bilanço tarihinden Raporlama Tarihine Kadar Yapılan Finansal Borç Yapılandırmaları Akbank Bursa YeniĢehir ġubesi ile sözleģme imzalanmıģtır. Buna göre; Ana para TL, Faiz ve Masraflar TL olmak üzere toplam TL kredi borcununun aylık eģit taksitlere 12 ayda ödenmesi, yukarıda değinilen "Borç Yapılandırma ve Ortaklık SözleĢmesi" kapsamında Alacaklı Banka'ya Batu Yatırım Holding tarafından taahhüt edilmiģtir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ, Mango Gıda San. ve Tic. A.ġ ve Batu Yatırım Holding A.ġ arasında Borç Yapılandırma ve Tasfiyesi konusunda üçlü protokol imzalanmıģtır. Buna göre; Taraflar arasında mutabık kalınan ve hukuki takipteki, faiz ve masraflar dahil ,11 TL Borç, Kuveyt Türk Katılım Bankasına aylık eģit taksitler ile 30 ayda ödenecektir. Banka tarafından taksitler ödendiği sürece daha önce baģlatılmıģ bulunan hukuki takip kapsamında bir iģlem yapılmayacak ve yeni hukuki takip açılmayacaktır. Borcun tamamen tasfiyesi halinde Batu Yatırım Holding tarafından ödenen taksitler yazılı talebi üzerine Batu Yatırım Holding A.ġ ne temlik edilecektir Garanti Bannkası AtaĢehir ġubesine olan ve aģağıda dökümü verilen Mango nun doğrudan Kredi, Çek Yaprağı Sorumlıluk Bedeli, KeĢide Ettiği Çek Borçları ile ve Kefalet borçlarına iliģkin Garanti Bankası ile Batu Yatırım Holding Arasında Temlik Vaadi SözleĢmesi ĠmzalanmıĢtır. Buna göre Batu Yatırım Holding A.ġ ne Temlik edilen borçlar; SözleĢmenin konusu: Madde 2: ĠĢbu sözleģme: T.Garanti Bankası Aġ. AtaĢehir ġubesi tarafından, 2.1 Aydın Gıda Ürünleri Ġmalat Paz.Dağ.Ġth.Ġhr.San.Tic.Ltd.ġti., Ayhan Karak ve Mehmet Yayla'nın müģterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile MANGO GIDA SAN. VE TIC.Aġ. lehine tesis edilen ve kullandırılan kredi kartı, kredili mevduat, taksitli oto, destek kredisi, borçlu cari hesap, çek yaprağı sorumluluk bedelleri, nakdi ve gayri nakdi kredikler sebebiyle, Kadıköy n.noterliğinin tarih ve 1675 yevmiye nolu ihtamamesi ve Ġstanbul 34.Ġcra Müdürlüğü'nün 2013/3020 ve Esas sayılı icra takiplerine konu banka alacağının ve çek yaprağı sorumluluk bedeli ile birlikte toplam ,00- TL, 2.2 Mango Gıda San. ve Tic.A.ġ., Ayhan Karak ve Mehmet Yayla'mn müģterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile AYDIN GIDA ÜRüNLERI ĠMALAT PAZ.DAG.ĠTH.ĠHR. SAN.TIC.LTD.ġTI., lehine tesis edilen ve kullandınlan kredili mevduat sebebiyle, Kadıköy 20

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Haziran 2014 01.01. 30.06.2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar KONSOLĠDE ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE ARA

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com -MAYIS 2013- ĠÇĠNDEKĠLER 1. Portföyümüz...3 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġçindekiler Sayfa No. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER Ara

Detaylı