ISSN Cilt : 7 Sayı : TEMMUZ - AĞUSTOS Eııuujım. mı^m. ııurnnırı! tmmob makina mühendisten odası yayınıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 1300-3410 Cilt : 7 Sayı : TEMMUZ - AĞUSTOS 1996. Eııuujım. mı^m. ııurnnırı! tmmob makina mühendisten odası yayınıdır"

Transkript

1 ISSN Cilt : 7 Sayı : TEMMUZ - AĞUSTOS 1996 mı^m Eııuujım ııurnnırı! tmmob makina mühendisten odası yayınıdır

2 I i f / ' I.. r!:îj 'vv; 1, BİLDİRİLER î 1-2 : fi "rant ekonomisinde üretim ekonomisine" ' :.«E-.3E&*. HAZIRLAYAN TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODAS! "HE CHAMBER ÖF MECHANICAL ENGINEERS

3 Cilt: 7 Sayı : 4 TEMMUZ / AĞUSTOS 1996 tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır 2 YANSIMA 3 KÜÇÜLTÜLMÜŞ ÖLÇEKLİ BİR OTOMATİK İMALAT HÜCRE MODELİNDE PARÇA YÜKLEME SIRALAMASI DENEYİ Sinan KAYALIGİL Hakan ALTINÇAY Bu çalışmada belirli süreç ve rotalama esnekliği olan bir otomatik imalat ünitesini temsil eden fiziki modelde otomatik imalatın bir işletme problemi incelenmiştir. Deneyde, iki ürünün sabit büyüklüklü ama değişken kompozisyonlu partilerinin işlenmesi modellenmiştir. İncelenen imalat ortamında işlenen ürünlerin daha sonraki kullanım için bekledikleri varsayılmaktadır. Partileri oluşturan ürünlerin ham ve yarımamül parça hallerinin yükleme politikası, bir matematiksel programın sonuçları çevrim içi kontrollü bir sıralamaya dönüştürülerek gerçekleştirilmiştir. Matematiksel modellemenin işletme ortamına uygunluğu ve toplam bekleme süresindeki kazançlar kıyaslamayla irdelenmiştir. İO BENZETİM TEKNİĞİNİN BİR ÇEVRM/HÇI KARAR DESTEK ARACI* OLARAK ESNEK İMALAT SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI Semra TUNALI Son yıllarda bilgisayar teknolojisi ve benzetim dillerindeki gelişmeler ile birlikte, benzetim destekli çevrim-içi karar destek sistemleri de giderek daha fazla İjnem kazanmaktadır. Sistemin önemli bir bileşeni Sayfa 10 Sayfa 23 olan benzetim modelinin gerçekçi koşullarda başlangıç durumuna getirilmesini gerektiren bu yaklaşım esnek imalat sistemleri (EİS) gibi tüm birimleri bilgisayar denetimi altında çalışan sistemlerde daha başarılı olma şansına sahiptir. Prototip bir EİS'in çizelgeleme ve denetimi için geliştirilen bir benzetim modelinin tanıtıldığı bu çalışmada öncelikle hangi karar problemlerinin modelde ayrınıtılı olarak içerildiği tartışılmıştır. İLETİŞİM:,ENQÜSTLRİ MQHE.NCIDISLIGI EĞİ 3ITIMINÜE YENİ YÖNELİMLER: YON İTÜ BOYUTU Füsun ÜLENGİN İLETİŞİM:.... ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE, LABORATUVARLARIN ÖNEMİ; ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Figen EREN İhsan SABUNCUOĞLU KİM KİMDİR?.30 SURELİ YAYINLAR 31 YAYIN POLİTİKASI 32 CONTENTS TEMMUZ / AĞUSTOS Jufy I August Cilt 7 Volume Sayı 4 No Makina Mühendisleri Odası Adına Sahibi Publisher MEHMET SOĞANCI Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Managing Editör M. Salt ATINÇ Yayın Sekreteri Technical asecretary Şehnaz KAPLAN Yayın Kurulu Publishing Board Mehmet Selim AKTÜRK M. Sait ATINÇ H. Kürşat SERTPOYRAZ N. Evin ÖZDEMİREL Nilgün BAYDAN Baskı Printed by Yeni Doğuş Matbaası (312) Grafik Dizgi Graphist Type Setting Gülsen FALCIOĞLU MMO (312) ANKARA Baskı Sayısı Circulation 3000 Yönetim Yeri Head Office TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sok. 36/1-A Kızılay - ANKARA Tel : (312) Fax : (312)

4 YANSIMA Bu sayımızda ağırlıklı olarak Endüstri Mühendisliği akademik programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara yer veriyoruz. Sinan KAYA- LIGİL ve Nihat ANGI'nın dergimizin 5. cilt ve 5. sayıda yayınlanan "Endüstri Mühendisliği Meslek Örgütlenmesi: Bir Perspektif" başlıklı yazılarında da belirttikleri gibi Türkiye'de Meslek 18 ve KKTC'de 2 olmak: üzere toplam 20 üniversitede Endüstri Mühendisliği bölümleri ÖYS sınavı ile yaklaşık olarak 1600 öğrenci almaktadır. Bu arada biraz sevinç ve biraz da gururla belirtebileceğimiz gibi Endüstri Mühendisliği bölümleri bu üniversitelerimizin en yüksek ÖYS puanı ile öğrenci alan bölümlerinden birisidir. Hatta ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerimizde en yüksek puanla öğrenci alan bölümdür. Endüstri Mühendisliği bölümlerinin popülerliği bu bölümlere giren öğrenci kalitesini arttırmakta, ama buna ek olarak Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyelerine akademik programların geliştirilmesi yolunda önemli görevler yüklemektedir. Bu doğal olarak üretim ortamını daha iyi tanıtmak için yeni İaboratuvarlar kurulmasını ve aynı zamanda Füsun ÜLENGİN'in bu sayımızda yeralan yazısında belirttiği gibi varolan lisans ve yüksek lisans ders programları ve ders yükümlülüklerini yeniden irdeleyip, mezunlarımızı iş ya da akademik ortama daha iyi hazırlayabilecek önceliklerin belirlenmesini gerektiriyor. Şu anda odamız bünyesindeki Endüstri Mühendisliği MEDAK Komisyonu tüm Endüstri Mühendisliği sonuçlarını ve bu konudaki tartışmaları yayınlayarak, bu konuda yapılması gereken çalışmalara yardımcı olmaya çalışacağız. Bu arada her üniversitenin farklı amaçları ve öğrencilerinden değişik beklentileri olmasına karşın tüm bölümlerimiz için geçerli olabilecek genellemelerin yapılabileceğini zannediyoruz. Bu sayımızda ilk olarak Sinan KAYALIGİL ve Hakan ALTINCA Y küçültülmüş ölçekli bir imalat hücresinin modellemesini incelemektedir. Semra TUNALI "Esnek İmalat Sistemlerinde Benzetim Tekniğinin karar verme sürecinde kullanımını tartışmaktadır. İletişim köşesinde önce Füsun ÜLEN- GİN'in İTÜ'deki Endüstri Mühendisliği eğitimini irdeleyen ve daha sonra Figen EREN ve İhsan SABUNCUOĞLU'nun Endüstri Mühendisliği eğitiminde laboratuvarların önemini inceleyen yazılarını bulacaksınız. Saygılarımızla, EM Yayın Kurulu

5 KÜÇÜLTÜLMÜŞ ÜÜ Ü ÖLÇEKLİ BİR OTOMATİK İMALAT HÜCRE MODELİNDE PARÇA YÜKLEME SIRALAMASI DENEYİ Bu çalışmada, belirli süreç vş rotalama esnekliği olan bir otomatik imalat ünitesini temsil eden ftzito" modelde otomatik imalatın tür işletme problemi incelenmiştir. Deneyde, iki ürünün sabit büyüklüktü ama değişken kompozisyonlu partilerinin işlenmesi modellenmiştir. İncelenen imalat ortamında işlenen ürünlerin daha sonraki bir kullanım için (montaj gibi) beklendikleri varsayılmaktadır. Partileri oluşturan ürünlerin ham ve yarı mamul parça hallerinin yüklenme politikası, 'bit matematiksel programın sonuçlan, çevrim içi (on-line) kontrollü bir sıralamaya dönüştürülerek gerçekleştirilmiştir. Matematiksel modellemenin işletme ortamına uygunluğu ve toplam bekleme süresindeki kazançlar kıyaslamayla irdelenmiştir. An operational problem is examıned on a physical(iconıc) model representing an automated manufacturing unit with a certain level of process and routing flexibility. Pıocessıng of constant sızed lots of two products in varying propartions constitutes the modeled environment. Parts for processing are assumed to be due for a subsequent requirement (for example assemblyl Loadıng policy for billets and semiprocessed parts is realized as the solution of a mathematıcal programming model implemented through an on line control scheme. Implementabilıty of mathematical modelling in an operating environment and reduction in total waıting time in practice are validated through comparison. Sinan KAYALIGİL Hakan ALTINÇAY ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Otomatik imalat konusundaki problemler, genel olarak, bu karmaşık düzeneklerin barındırdıkları yeteneklerin tam kullanılması arzusundan kaynaklanır. İşletilmeleri esnasında ortaya koyacakları operasyonel özelliklerin anlaşılması, soyut modeller (örneğin matematiksel optimizasyon, bilgisayar benzetimi, rassal süreçler) kullanılarak yapılacak inelemelere ışık tutacaktır. Operasyonel niteliklerin gerisinde yatan fiziksel özellikleri (örneğin mekan kısıtları, kontrol sistemleri işletim hızı ve kontrol sürecinin sıralaması, ölçme hataları, mekanik hataları, tekrar edilebilirlik kısıtları, elektromekanik bütünleştirme kısıtları, bilgisayar arabirimlerinin yetenekleri izleyebilmenin bir yolu, küçük ölçekli modüler ünitelerin oluşturacakları deneysel düzenlemelerdir. Bu tür düzenlemelerin gerçek endüstriyel ölçekte analiz yürütmeye göre avantajları vardır. Şöyle ki: a) Önemli görülen fiziksel özelliklere diğerlerinden daha çok ağırlık verilerek ayrıntılar sınırlanabilir. b) Yerleşim, bütünleştirme, elektronik bağlantılar hızla değiştirilebilir. c) Kontrol düzenlemeleri birarada gözlenebilir. d) Çalışma hızı veri toplamayı kolaylaştırır. e) Uç (extreme) değerler denenebilir. Fiziksel benzetim yapmanın bilgisayar ortamındaki benzetimlere göre de avantajları bulunmaktadır: Cilt: 7 Sayı: uııi/uuııu */f Trn7ı XTTYIPT

6 a) Rassal süreçler kendiliklerinden ve gerçekte olduklarına daha yakın cereyan eder. b) Sistem başlıca işletme özellikleri gözetilerek kurulduğundan soyutlamaların (abstraction) etkileri azalır. c) Fiziksel olarak işleyen bir düzenleme izlendiğinden analizlerin anlaşılabilirliği dahafazladır. d) Sonuçların gerçek düzenlemelere uygulanabilme hızı daha yüksektir. Fiziksel modelleme bazı araştırmacılar ve kurumlarca da [Eîorchelt, 199, Deisenroth, Leigh, 1985, Raz, 1987, Smith, 1994, Wysk, 1985] yararlı bulunarak kullanılmakta ve batılı imalatçılarca bu alandaki modelleme ürünlerinin geliştirilerek sunumuna ilgi duyulmaktadır, (bkz. ekli modelleme ürünleri imalatçı listesi). Üniversitelerimiz Endüstri Mühendisliği bölümünde bu amaçla "Otomatik İmalat Modelleme Laboratuar"ı kurulmuştur. Sözü edilen laboratuvarda, küçültülmüş ölçekli bir imalat hücresi modeli çalıştırılmaktadır. Laboratuvarda, bugüne kadar bu deneydekine benzer tamamlanmış deneyler bulunmaktadır [Kayalıgil, 1995, Özyıldırım, 1991, Özyıldırım 1992]. Model imalat hücresinin tanıtımı II. bölümde yapılacaktır. Bu çalmışmada, belirli bir süreç (process flexibifity) ve rotalama (routing flexibility) esnekliği [Sethi, 1990] barındıran model ünite aracılığıyla bir işleme (operation) probleminin değerlendirmesine ağırlık verilmektedir. Amaç, bir arada (karma, eşzamanlı) imal edilecek iki mamulü, dönemli siparişlere bağlanış belirli sıralı partiler halinde esnek imalat hücresine salarak, tezgahlar arasındaki beklemelerde kısıntı (azalma) temin etmektedir. Böylelikle, belirlenen performans ölçütü olan ortalama akış süresinin enazlanması mümkün olabilecektir. Bu düzenlemenin kapalı çevrimli olması, hücrede her zaman sabit sayıda parçaya yer verilmesindendir. Çalışmamızın uygulanmasına elveren şöyle bir işletme ortamıdır: a) İmalat ünitesi belirli ürünleri işleyecek biçimde önceden hazırlanmıştır. b) İmalat ünitesine, periyodik olarak iki tür mamulün toplamı sabit kalan sayıda siparişi verilmektedir. c) Periyodik siparişlerin tamamı ilgili periyodik imalatı başlamadan kabul edilmektedir. d) Siparişi veren imalatları bekler durumdadır (örneğin montajda kullanmak üzere). Bu tür bir ortamı imalat ve montaj yapılan kuruluşlarda görebilmek olasıdır. Bu düzenleme kısa dönemli bir çerçeveye oturtularak büyüklüğü sabit ama kompozisyonu değişken küçük partilerin tekrarı ile incelenmeye çalışılmıştır. Deneylerin, bu şekilde ele alınışının nedenleri şunlardır: a) Hücre tipi imalatın büyük ve çok ürünlü partiler yerine küçük ve tekrarlı partiler halinde yürütülmesi daha makul ve yaygındır. b) Tekrarın (partilerin küçük boyutu nedeniyle) kısa aralıklarla olması fazlaca uzun deneylere gerek bırakmamaktadır. c) Periyodik olarak aynı büyüklükte partilerin tekrarı, siparişi veren birimin teknolojik kapasite (örneğin montaj hattı adedi) kısıtlarına bağımlılığındandır. GELİŞTİRİLEN DENEY Deneyde kullanılan ve Şekil 1'de şematik olarak gösterilen model imalat ünitesi şu modüllerden oluşmaktadır: 1. Yükleme bantı işlenecek parçaları alınma noktasına getirmekte kullanılır. Bu noktada bant çalışması kontrol programı tarafından kesilir ve robot kolunca ham parçaların kaldırılmalarına kadar duruşuna devam eder. 2. Dönüşlü Robot Kolu işlenecek parçaları alınma noktasından yükleyiciye gerekli pozisyonda sevk eder. Yükleyici boşalır boşalmaz alınma sorasına göre; yükleme bandından veya tekrar besleme bandından, parça kapış durumuna geçmek üzere PC kontrolü altındadır., 3. Yükleyici dönüşlü robot kolu tarafından ham parçanın üzerine yerleştirilmesinin ardından, ilk tezgah (Matkap) boşalır boşalmaz çalışıp ilk tezgahın bandına geçinceye kadar ham parçayı iter. 4. Dik Matkap ve önündeki band PC kontrolü altında; bandın ham parçayı matkap işleme pozisyonuna getirdiği bir metal detektörü aracılığıyla duyumsanır, bant duruşa geçer ve matkap takımı ham parçaya inerek verilen işlem süresi kadar çalışır, matkabın yükselmesinin ardından bîr sonraki tezgah (Takım Revolverli Merkez) hazır olunca matkabın bandı parçayı ikinci tezgahın bandına yerleştirmek üzere tekrar çalışmaya geçer. 5. Takım Revolverli İşlem Merkezi ve önündeki bant parça üzerinde tayin edilmiş işlemleri verilen sürelerde yapar. PC kontrolü altında; bandın ham parçayı işleme pozisyonuna getirdiği bir metal detektörü aracılığıyla duyumsanır, bant duruşa geçer ve gereken takım ham parçaya inerek verilen işlem süresi kadar çalışır, takımın parçadan ayrılmasının ardından yeni bir takımın işlemesi gerekiyorsa revolver saat yönünde dönerek sıradaki takıma pozisyon aldırır, son işlemin ardından bir sonraki tezgah (Freze) hazır olunca revolverli meezin bandı parçayı üçüncü tezgahın bandına yerleştimek üzere tekrar çalışmaya geçer. 6. Freze, önündeki,bant ve itici taşıma yönüne dik pasolar sırasında dönem takımını parça üzerinde gezdirerek işlemlerini tamamlar. PC kontrolü altında; bandın ham parçayı ENDÜSTRİ H *"rtttt71hkt A CUt: 7 Sayı: İVİ «J n.jc/i^ U

7 işleme pozisyonuna getirdiği bir metal detektörü aracılığıyla duyumsanır, bant duruşa geçer ve takım ham parçaya inerek verilen işlem süresi kadar çalışır, işlemin ardından Frezenin bandı parçayı tekrar beslenmek için iticiye veya üniteden çıkarılmak için kaydıraka ulaştırmak için tekrar çalışmaya geçer. 7. Tekrar yüklemeyi besleyen bant tek yönlü akış nedeniyle rotası gereği tekrar yüklenmeyi gerektiren parçaları Freze çıkışındaki iticiden alarak alınma noktasına aktarır. Birden çok parça, art arda beslendiklerinde, PC kontrolü altında ilerleyip durdurulan bu bant üzerinde sıralarını beklerler. 8. Kaydırak tekrar yüklemeyi gerektirmeyen bitmiş ürünü, freze bandından kurtulunca serbest hareket ile hücrenin dışına bırakır. Deneyler iki ürünlü gamda yürütülerek, tezgah ve takımların sağlayabileceğinden daha öte süreç (proses, rotalama ve diğer esneklik çeşitleri gibi) ayrıntıları zorlanmamıştır. Böylelikle iki parçanın da malzeme taşıma bandının hareket yönüne (tek yönlü) uygun rotalamaları arka arkaya uygulanmıştır. Doğal olarak, değişken faktör sayısı artırıldığında (örneğin ürünleri operasyon esnekliği olduğu varsayımı katıldığında) fiziksel düzenlemeleri de (örneğin tezgah adedi, malzeme taşıma, bilgisayar kontrol ağı) karmaşıklaştırmak gerekecektir. Otomatik imalatta yer alan bazı destekleyici özellikler (örneğin otomatik parça ayırdetme, muayene, stoklama) ihmal edilerek hem teçhizatın sınırlı olanaklarına hem de deneylerin asıl amacına sadık kalınmıştır. Yine de fiziksel özelliklerin tam olarak anlaşılması için başlıca donanımı ve yazılımı ile otomasyonun modellenmesi gereği, kabul ettiğimiz (ama laboratuvarımızın mevcut olanakları içinde yerine getirilmesinde güçlükler olan) bir gerçektir. Deney hipotetik bir imalatçıyı temsil ettiğinden işlem süreleri ve parça rotalamaları, pilot deneyler yapılarak modüllerin görece doluluklarının birbirine yaklaşık oldukları bir düzeyde saptanmıştır. Kullanılan veriler hiçbir biçimde deneyde kullanılan kontrol ve işletme politikalarının genel anlamıyla geçerli olmalarını engellemeyecektir. Deneydeki ürünlerin tezgah modülü takımlarında net (takım ve parça pozisyonlama hariç) süreleri ve rotalamaları Tablo 1 'deki gibi alınmışlardır. Ham parçaların alınma, hücreye sevk ve taşınma süreleri teçhizatın müsaade ettiği değerlerde tutularak, ünitenin fiziksel özelliklerinin, verilen işlem sürelerinden bağımsız kalışı korunmuştur. Ön deneylerde, verilen net işlem süreleri ile diğer servis sürelerinin birbiriyle karşılaştırabilir değerler oldukları gözlenmiştir. Böylelikle, otomatik imalatta destek teçhizatının etkisi de ayrıca dikkate alınmış olmaktadır. Örneğin, dönüşlü robot kolunun, pozisyon tutarlılığı için robotun her 11 çevriminden sonra bir referans noktasına ('sıfır' noktasına) getirilmesi, parti kompozisyonu ne olursa olsun, uygulanmıştır. Deneylerde sabit sipariş parti büyüklüğü olarak 6 kullanılmıştır. Yaklaşımımızın genelliğini bozmayan bu sayı, kullanılacak matematiksel programlama modellerinin makul bir çözüm zorluğu olması için benimsenmiştir. Deneyler sırasında, iki ürünün (A ve B olarak adlandırılmış oldukları varsayılırsa), parti büyüklüğü 6 olan her türlü kompozisyonunun (yani 0 A-6, 1 A-5 B, 2 YÜKLEME DANTI DİK MATKAP REVOLVERİ.! İŞLEM MERKEZİ /. FREZE İTİCİ YÜKLEYICI KAYDIRAK 4 y y ORON AKIŞI' f TEKRAR YÜKLEME BANDI ÜRÜN AKIŞI Şâi 1. Fiziki Benzetimde Kullanılan Modüler Ünite. Cilt: 7 Sayı:

8 Tabb I Mamullerin Tezgah Takımlarındaki Net İşlem Süreleri (sanayi olarak) Takım No. Ürün/Operasyon No. A / 1 A / 2 A / 3 B / 1 B / ^ B / 3 1 (Matkap) Tezgah 2 (Revolverli İşlem Merkezi) Net işlem Süresi A-4 B gibi) her türden sipariş kabul sırasında (örneğin 2 A-4 B siparişinin Â-B-B-B-A-B veya A-A-B-B-B-B gibi) verildiği durumlar ele alınmıştır. Deneylerde, bu gibi kabul sıralarının bir olasılık dağılımı ile oluştuğu varsayılmıştır. Problem ise, bu değişik kompozisyonları, toplam bekleme süresini enazlayan biçimde esnek imalat ünitesine yükleme sırasının bulunmasıdır. Problemi zorlaştıran bir etken parçaların imalat ünitesinde tek bir geçişle değil, rotalara bağlı olarak (yükleyici modülünden itibaren) yeniden beslenerek üretilmeleri gereğinden doğmaktadır. Örneğin, Tablo 1'e göre a parçası ilk geçişinde freze modülünde, ikinci geçişinde revolverli iş merkezinde ve üçüncü geçişinde de matkap modülünde işlenecektir. Bu nedenle de, yalnız ham olarak yüklenen parçaların değil, yeniden beslenen parçaların da sıralamaya dahil edilmeleri sözkonusudur. Yükleme sıralaması; dönüşlü robot kolunun bir PC kontrolü altında, iki alış noktasının uygun olanına giderek sırası gelen parçayı kapışı ve yükleyiciye getirmesiyle gerçekleşir. Bu deneyde, dönüşlü robotun alış sıralaması bir matematiksel optimizasyon modelinin çözümü olarak her kompozisyon için ayrı ayrı elde edilmekte ve bir PC aracılığıyla çevrim-içi (on-line) olarak robotu kontrol eden PC'e aktarılmaktadır. Deneyde böylesine sıralamaların uygulaması ile, siparişlerin geliş sıralamasında (herhangi bir model uygulamadan) yüklendikleri durumlar kıyaslanmaktadır. Amacımız, yaklaşık da olsa bir matematiksel modelin bu gibi bir uygulamada nasıl kullanılabileceğini fiziksel olarak sergilemek, temsil yeteneğini irdelemek ve yararının fiziksel benzetim ile karşılaştırmasını yapmaktır B kompozisyonlu bir sipariş partisinde, A ürün türünün 1., 2. ve 3. mensupları ile, B ürün türünün 1., 3 (Freze) 1 2. ve 3. mensupları bulunacaktır. Her ürün türünden ilk imal edilenin 1., ikinci imal edilenin 2. vb. adlandırıldığı varsayılmıştır. Türün her 21 - mensubu, imalat rotalaması nedeniyle, bir veya daha çok defa imalat ünitesine yüklenmek zorundadır. Her yükleme bir geçiş olarak 21 - adlandırılır. Sipariş partilerinde, iki ürün türünün mensuplarının her geçişi için dönüşlü robot kolunca imalat ünitesine yükleme sırasını verecek bir matematiksel programlama modeli geliştirilmiştir. Modelde, toplam geçiş sayısı kadar pozisyonun doldurulması esası kullanılmıştır. İmalat ünitesi de, ardışık 5 basamaktan oluşmuş kabul edilmiştir: 1. Basamak: Dönüşlü Robot kolu ve Yüklenici 2. Basamak: Dik Matkap ve önündeki bant 3. Basamak: Takım Revolverli İş Merkezi ve önündeki bant 4. Basamak: Freze, önündeki vant ve itici 5. Basamak: Tekrar yüklemeyi Besleyen bant İndis, P g r j m Ppgm TB RB L P Fp Parametre ve Kümeler ürün indisi, pe {A, B} geçiş indisi, ge {1, 2, 3} türün mensubiyet indisi, re {1, 2,..., 6} pozisyon indisi, pe {1, 2 P} basamak indisi, me {1, 2 5} p ürününün g geçişinin m basamağında net işlem birim süresi geri besleme bandında harcanacak en kısa süre robot kolunun çevrim süresi çok büyük pozitif bir sayı sipariş parti kompozisyonuna bağlı toplam geçiş adedi p ürün türünün son geçişinin indisi Değişkenler X P grj: p ürün türünün r mensubunun g geçişinin sıralamanın j pozisyonunda yer alıp almadığı (= 1 ise var, = 0 ise yok) Smj Cm] B pr j pozisyonuna m basamağında başlama anı j pozisyonunun m basamağında bitiş anı p ürün türünün r mensubunun bekleme süresi MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Bir sipariş partisinin iki ürün türünün mensuplarından olutgu varsayılmaktadır. Örneğin 3 A-2 Model i) Her pozisyonunun bir işgalcisi olmalıdır: P 9 d) T7».TrvT TO rrnr» Cilt: 7 Sayı:

9 ii) Her ürün geçişi sıralamada bir kez yer almak zorundadır: X p g =1 'P. 9. (2) iii) Her ürünün geçişi ancak ondan bir önceki geçişi daha önce yer almışsa yeleştirilebilir: Xpg+1rk < Vp, r ve Vg İ. Fp (3) iv) Her ürünün geçişi ancak aynı üründen bir öncekinin geçişinden sonra yerleştirilebilir: C 5/ > C 4 y + TB - L* I I X *pgri Vy (11) Pg=«F p r xii) Dönüşlü robot kolunun her çevrimi arasında en azından bir çevrim süresi geçmelidir: - Cı; > RB V/ < P 1 (12) xiii) Herhangi bir parça için bekleme süresi siparişin imalatının başladığı andan (0 anı olarak kabul edilmiştir) parçanın tamamlandığı pozisyonun bitiş anına kadar geçen süredir: p, g, r (4) B p r > C 4 y + L* (1- X P gry) Fp. r, j (13) v) Herhangi bir pozisyonun başlama anı aynı xiv) İşaret ve değer kısıtları pozisyonun önceki basamakta bitişinden sonradır: ^pgr] e {0, 1} V p, g, r, j m+1y â C m/ < 4, Vj (5) S m/, C m/, B V mjı '-'my mj,p,r (14) vi) Sıralamadaki herhangi bir pozisyonun bitiş anı başlama anından itibaren en az işgal (net işlem) süresi geçtikten sonra olabilir: Cmy - + 2/ 2. L Ap g rj P 9 ' P v m, (6) vii) Bir pozisyonun m'inci basamakta bitiş anı önceki pozisyonun sonraki basamakta bitişinden sonradır: my + > C m / +1 / Vm S 3, Vj (7) viii)sıralamadaki herhangi bir pozisyonun başlama anı bir önceki pozisyonun bitişinden sonradir: Smj â Cmy-1 m, j S 2 (8) ix) Dönüşlü robot kolu modülünün herhangi bir parçanın bir geçişini yüklemeye başlama anı, ilgili parçanın bir önceki geçişinin geri besleme bandında taşınmasından sonradır: Sij > C 5 * - L*(2-Xp,.ir*-X P j,/) Vp.g > 2, Vr.j, V k < j (9) x) Geri besleme bandının bir parçanın taşınmasını bitirmesi anı dönüşlü robot kolu modülünün ilgili parçanın bir sonraki geçişini alacak duruma gelmesinden sonradır: xv) Amaç, bekleme süreleri toplamını enazlamaktadır: Minimize edilecek^ X p ' (15) Herhangi bir ürünün iki ardışık geçişi arasında en çok 6 pozisyon (sipariş parti büyüklüğü kadar) olabileceği görülebilir. Örneğin, ürününün 2. mensubunun 1. geçişi 4, pozisyonda ise; 2. geçişi de en geç 10. pozisyonda yer almalıdır çünkü geri besleme bandından dönüşlü robot kolunun yüklemeleri ürünlerin banda alınış sırasında olmak zorundadır. İki ardışık geçiş arasında 6'dan az pozisyon olabilmesi için de sonraki geçişten sonra 1. geçişini yapacak ürünler ile önceki geçişten önce son geçişlerini tamamlamış ürünler bulunmalıdır. Şöyle ki, yukarıdaki örneğimizde, A ürününün 2. mensubunun 1. geçişinden önce bir ürün tamamen bitirilmiş ve A ürününün 2. mensubunun 2. geçişinden sonra da ürün ilk kez yüklenecek olurlarsa, iki pozisyon arasında en çok 3 fark bulunabilir. Bu ilişki, tam sayı programlamamızın çözüm etkinliğini artırmak için bir kesen (cut) olarak kullanılmış ve çözüm zorluğunu azalttığı gözlenmiştir. xvi) Aynı ürünün iki ardışık geçişi arasındaki pozisyon sayısına bir üst sınır tariflenebilir: Cs/> Cn L*(2-X pg.w,- X P9,» t, ) Vp,V g > 2. V,,,, V k > j (10) xi) Geri besleme bandının bir parçayı taşımayı bitirme anı, itici modülünün bitişinden en kısa taşıma süresi kadar sonradır: I I I X P frk pfef p k> -6 P ' >2,r,j (16) Cilt: 7 Sayı: I V / f l U T Ü O T T/~<T. ıtnjııiii ı i/ıuuıu ı

10 DENEY METODOLOJİSİ VE MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA SONUÇLARININ DENEYDEKİ UYGULAMASI Deneydeki modüller üç ayrı kişisel bilgisayarın (PC) kontrolü altında işletilmişlerdir: Kontrol bilgisayarı: Deneydeki periyodik sipariş partilerini içeriğini rasgele üretip deneyle ilgili yükleme sırasını diğer iki kişisel bilgisayara aktarmaktadır. Robot Kolu bilgisayarı: Dönüşlü robot kolunun kontrollü çalışmasından sorumludur. İmalat ünitesi bilgisayarından veri alır. İmalat Ünitesi bilgisayan: Robot kolu dışındaki bütün işleyişin kontrollü çalışmasından sorumludur. Robot kolu bilgisayarına arabirimi üzerinden yükleyici modülünün durum verisini yollamaktadır. Ayrıca deney ile ilgili bütün istatistik! verilerin saklanması bu bilgisayarın işlevleri arasındadır. Saklanan bu veriler deney tamam» landıktan sonra analiz için kullanılır. Deneyde, önce her periyodik siparişin kompozisyonu kontrol bilgisayarında rassal olarak üretilir, bu rassal üretimde, bir sipariş partisinde yer alan her ürünün %65 olasılıkla A, %35 olasılıkla B ürünü olacağı varsayılmıştır. Yukarıda sunulan matematiksel programlama modelinin çözümü ise toplam 6 ürünlü her sipariş kompozisyonu (7 değişik kompozisyon mümkündür) için önceden elde edilmiştir..bu çözümler, kontrol bilgisayarında bir kayıt olarak tutulmaktadır. Böylelikle, her sipariş partisi kompozisyonu üretildikten sonra, kompozisyona ait model sonucu yükleme sırası da kontrol bilgisayarınca önceden saklanmış bu kayıttan okunmaktadır. Kontrol bilgisayarı, yükleme sırası da kontrol bilgisayarınca önceden saklanmış bu kayıttan okunmaktadır. Kontrol bilgisayarı, yükleme sırasını diğer bilgisayarlara aktararak her siparişin hangi düzende işleneceğini tanımlar. İmalat ünitesi bilgisayarı da, her an, herhangi bir modülde işlenmekte olan ürünü bu yükleme sırası bilgisi ile ayırd etmektedir. Matematiksel programalama modelinin geçerliğinin (validity) anlaşılabilmesi için bir seri ön deneyde matematiksel prqgramın bazı uygun (feasible) çözümleriyle en iyi çözümleri ayrı ayrı fiziksel olarak İrdelenme yoluna gidilmiştir. Bu deneylerde, sistemdeki basamakların başlangıç ve bitiş anları ile model sonuçları karşılaştırılmıştır. Modelin v, vi, vii ve viii numaralı eşitsizliklerinin sıkı olarak (eşitlik halinde) sağlandığı basamak ve pozisyonların tamamında Smj ve Cmj değerleri ile gerçekleşmeleri arasında ± %5ten fazla fark oluşmuyorsa geçerlik kabul edilir alınmıştır. Geçerlik sağlanabilmesi için matematiksel programlama modelinde bazı net işlem süreleri ile geri besleme bandında harcanacak en kısa süre (TB) ve robot kolunun çevrim süresi (RB) parametreleri değiştirilerek yeni ön deneyler yapılmıştır. Nihayet, bekleme süreleri toplamı da matematiksel çözüm ile fiziksel deneylerde karşılaştırılmış ve geçerlik için aynı ölçüt kullanılmıştır. Giriş bölümünde de anlatıldığı gibi, deneylerde, kontrol bilgisayarında rasgele üretilen sipariş partilerindeki geliş sırasında.yükleme ile, aynı si-, pariş kompozisyonu için matematiksel programlama modelinden elde edilen sıralamada yükleme ayrı ayrı kullanılarak toplam bekleme süreleri kıyaslanmıştır. Bu karşılaştırmalar her birinde 10'ar sipariş partisinin varolduğu 4 ayrı deney bölüğünde (batch) tekrar edilmiştir. Sipariş partilerinde iki çeşitten toplam 6 ürünün yeraldığı düşünülecek olursa 26 = 64 mümkün parti kompozisyonu olduğu düşünülebilir. Ürünlerin partilerde yer alma olasılıkları eşit olmadığından (A ve B için sırasıyla %65 ve %35) bu 64 mümkün kompozisyonun gelme olasılıklarının da aynı olmayacakları anlaşılabilir. Bu bakımdan toplam 40 sipariş partisinin yeterli bir temsil kabiliyeti olacağı düşünülmüştür. Ayrıca, daha önceki deneylerden, modüllerin verilen net işlem sürelerini, tezgah modüllerinde geçen ek süreler de eklendiğinde ihmal edilebilir varyasyonlarla yakından takip edebildikleri anlaşıldığından [Kayalıgil, 1995] deney sonuçlarının güvenirliği için fazladan replikasyonlara gidilmemiştir. DENEY SONUÇLARI Fiziksel deney sonuçları Tablo 2'de sunulmuştur. Tabloda, her deneysel sırasıyla model sonucuyla yükleme yapıldığındaki ve geliş sırasıyla yükleme yapıldığındaki toplam bekleme süreleri ile geliş arasına göre yükleme durumuna göre oluşan yüzde farklar verilmektedir. Farklar ihmal edilebilecek (%2) değerlerden daha ziyade %10-15 arasında yertemiştir. %20'lere varan farklar da mevcuttur. 40 deneyin tamamında model sonucu ile yükleme daha üstün gözükmektedir. Dört deney bölüğünün ortalama farkı ise %13 kadardır. Beher ürün için bekleme süresi gözönüne alındığında da ortalama %13 kadar bir azalma olacaktır. Küçük görünmesine karşın bu fark, esnekliği olan (dolayısıyla beklemeleri tabiatı icabı azaltabilen) bir imalat ünitesinde bile basit bir düzenleme ile imalat hızının (dolayısıyla efektif kapasitenin) %15 kadar artırılabileceğini göstermektedir. Kaldı ki, siparişlerin 6'lı partiler halinde değil de daha büyük partiler halinde olduğu durumlarda, beklemelerin birikimli niteliği nedeniyle bu farkın açılacağı öngörülebilir. Esnekliği olan (yani ürünlerin karma olarak üretilebildiği) bir imalat ünitesinde bile tabiatı gereği avantajlı olan karma yüklemenin daha da ileri kazançları olabilmesi için yaklaşık bir matematiksel modelle- ENDÜSTRÎ MÜHENDİSLİĞİ Cilt: 7 Sayı:

11 meden yararlanılabileceği ve bunun temin edilmesi için zaten varolması gereken bilgisayarlı kontrol düzeninde basit bir geliştirmenin yeterli olabildiği anlaşılmaktadır. Halen laboratuvarımızda, bir otomatik depolama modülüyle birlikte imalat ünitesinde daha esnek işleme düzeni barındıran yeni bir deneye başlanmıştır. Yeni deneyde, depolama ve depodan çekme ile bütünleşik bir işletme politikası için araştırma yapmak amaçlanmaktadır. Matematiksel programlama modellerinin yanısıra çevrim içi sezgisel yaklaşımlara da yer verilmesi düşünülmektedir. Yakın gelecekte, saniyeden kaynaklanacak taleplere dayalı, uygulamalara yakın daha gerçekçi verilerle çalışacak fiziksel modellerle araştırmalarımızı yürütmek için sanayimizin ilgisini beklemekteyiz. KAYNAKÇA 1. Borcheit, R. D., Use of physical Modeling in Computer Integrated Manufacturing System Design and Verification, M. Sc. Tezi, Üniversity of Missouri Rolla-A.B.D., Deisenroth, M. P., A Blueprint for Laboratory Development in Manufacturing Systems Automation, kişisel temas ile alındı kaynağı belirsiz, Kayahgil, S., Erkip, N. ve ÖzyıkJınm, S, Kapalı Çevrimli Bir Otomatik Sistemde işletme ve Depolama Uygulama Problemleri ve Önerileri, TÜBİTAK MİSAG - 14 Proje Raporu, Leigh, D. J. ve Nazemeth, J. W, Laboratory Projects in Flexible Manufacturing and Robotics Education, Annual Industrial Engineering Conferenc Proceedings, , Leung, L C, MasebMeri, S. K. ve Miller, W. A, Concurrent Part"flssîgnment and Tool Allocation in FMS with IviaferTal Handling Considerations, Teknik Rapor, Department of Industrial and Management Systems, University of South Florida, Florida - A.B.D., Özyıldırım, S., A Physical Modelling for Simulation of Computer Integrated Manufacturing, Teknik Rapor, 91-06, METU-IE, Ankara - Türkiye, Özyıldırım, S. ve Kayalıgil, S. Experimental Setting for Scaled Model of a Manufacturing Celi, Teknik Rapor, 92-03, METU-IE, Ankara - Türkiye, Raz, T, Integration of New Computer Technologies in an Industrial Engineering Academic Department, Computers and Industrial Engineering, 12, , ' Sethi, A. K. ve SetM, P. S, Flexibility in Manufacturing: A Suryey, International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 2, , Smith, C. &, Peters, B. A, VVysk, a A. ve Disney, R. L, Modelworld, OR/MS Today, 21, No. 5, 32-37, Vvysk, R A, Cohen, P. K, Ghosh, B. K. ve VA», STY, Advantages of Scaled and Unscaled Physical Models for FMS Research and Instruction, Teknik Rapor, , IMSE, The Pennsylvania State Üniversity, Pennsylvania - A.B.D., Tablo 2. Deneylerde Gözlenen Toplam Bekleme Sürelerinin (Saniye olarak) Karşılaştırması. Bölük No. Deney No Ortalama % Ortalama % Ortalama % Ortalama % Yükleme Model»nucuyla Yükleme Geliş Sırasıyla Stand. Sap. % * Stand. Sap. % Stand. Sap. % Stand. Sap. % EK FİZİKİ BENZETİM MODÜLLERİ İMALATÇI LİSTESİ % Fark Amatrol, P. O. Box 2697, Jeffersonville, İN 47131, USA 2. Denford Machine Tools Limited, Birds Royd, Brighouse, West York Shire, HD6 1NB, UK 3. Emco Maier and Co., P.O. Box 131, A-5400, Hallien, Austria 4. Rhino Robots Inc., 3402 N. Mattis, P. O. Box 4010, Champaign, İL 61820, USA 5. Staudinger Gmbh, Bahnhof Str. 37, Kronvvieden, 8311 Loiching 1, Germany 6. Tec Ouipment International Ltd., Bonsall Street, Long Eaton, Nottingham, NG102AN, UK Cilt: 7 Sayı: PMtVTTOTDT jnı/uünu r» CJT İOT. i/ıouıu ı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

Sayı : 1 1999 E nnıınni ııuujını. ISSN 1300-3410 Cilt : 10 MART. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Sayı : 1 1999 E nnıınni ııuujını. ISSN 1300-3410 Cilt : 10 MART. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır ISSN 1300-3410 Cilt : 10 MART Sayı : 1 1999 E nnıınni ııuujını ııuranırı ırı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır TESİS PLANLAMA SÜRECİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN BİR UZMAN SİSTEM TASARIMI

Detaylı

Cilt: 6 Sayı: 1 OCAK-ŞUBAT 1995 ISSN 1300-3410. Eııuujını. uncııuıjuui. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Cilt: 6 Sayı: 1 OCAK-ŞUBAT 1995 ISSN 1300-3410. Eııuujını. uncııuıjuui. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır ISSN 00-40 Cilt: 6 Sayı: OCAK-ŞUBAT 995 Eııuujını uncııuıjuui tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi İNGİLİZCE VE BİLGİSAYAR KURSLARI t SUAT SEZAİ GÜRÜ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ 437 Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC İle Denetimi Mehmet Fatih IŞIK 1, Halil AYKUL 2, Erhan ÇETİN 2* 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hitit

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

ISSN 1300-3410 Cilt :9 Sayı : 1 OCAK - ŞUBAT - MART 1998. Emimini. ııurnmpı

ISSN 1300-3410 Cilt :9 Sayı : 1 OCAK - ŞUBAT - MART 1998. Emimini. ııurnmpı ISSN 1300-3410 Cilt :9 Sayı : 1 OCAK - ŞUBAT - MART 1998 Emimini ııurnmpı akina mühendisle Yazan Cavit GEREDE Eııvuaını llluncıııııjuııı Cilt: 9 Sayı: 1 OCAK/ŞUBAT/MART 1998 tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROJE ÇALIŞMASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ KADİR KAAN GÖNCÜ DANIŞMAN PROF. DR.

Detaylı

1 9 Eylül Çarşamba Oturumları

1 9 Eylül Çarşamba Oturumları Paralel Oturum Bildirileri 1 9 Eylül Çarşamba Oturumları 1.1 Oturum Kümeleri Programı 11:00 12:30 ÇrB 13:45-15:15 ÇrC 15:30-16:30 ÇrD IE104 Bulanık Mantık Bulanık Mantık Bulanık Mantık IE102 Optimizasyon

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNDEN HIZLI KALIP DEĞİŞİMİ VE BİR İMALAT İŞLETMESİ UYGULAMASI

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNDEN HIZLI KALIP DEĞİŞİMİ VE BİR İMALAT İŞLETMESİ UYGULAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNDEN HIZLI KALIP DEĞİŞİMİ

Detaylı