- 1 - BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 1 - BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18"

Transkript

1 - 1 - Def: 41 İŞİ BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18 Taram Ormn ve Küyişleri ^kanlığının ^7 tarih ve 6 sayılı Olurlan, Orman Sea^l IWdürll^üîöin 2.4^19^ tarib ve OSM.Kdm l.îf-3/<»97 sızılı İŞ ^ıri ile AnteOya İli Merkez İlçesi Gaziler köyü siinırlam içinde bulumn ormanlaje^n ^31 sayılı Kanunun değifik 2/B madde uygulama çalıpsalan ile beııüz mturlanftır^lması yapılmamış ormanlann kadastrosu ve 2/B i^de uygulama^m yapük üzere Komisyonı^uz görevlendirilmiştir. Komisyotımuz"da Tanm Ojman ve Köyişleri Bakanlığınca atanan Komisyon Başkamı TMMir SÖMHI"in, Ormancı Öye İzzet ÎIUIAZ"ın, Zijmatçı Üye leh^t MlîÎH"in aynoa Ziraat Ç^sı Başkanlığının 18.5^1990 tarih ve /69 saj^lı yazılan ile görevleı^irilen liraat Odası Temsilci tiyesi Ramazan OOŞJÛIN" un, CMıziler Köy MıâıtarlJ^ıoın 9.7#19^ tarih ve bila sayılı yazılan, ile görevlendirilen Temsiloi tîye İa^ail S^ç"in iştiraki ile te3l sayılı kanunum 7 sai ^tddesi v^mrzmm^ Komisyontımuzun kanuni kt^mluşu tamaı^aıwtş bulunmaktalbır. K^isyonumı^ Bilirkişi olarak görevlendirilen Gaziler köyünden Hüseyin ı^lu 1937 doğumlu Mehmet BASİKAR"ın hazır bulum^öu Bilirkişi olarak görev yalpasına mani bir halin bulunmadığı gsriildü sayılı Ojraan KanuMtnun 8 nci ^ddesi»âe ve Orman Kadastro Yö^tmeliğlnin 15 ve 16 noı maddeleritıde belirtilen tüm ilanların. Def: 42 ilgili birimlere yazılı bildirimlerinin yapıjisış, ilanlarla ilgili kanuni törelerin dolmı^ oldı^ kayıtların incelemtesinden anlaşıl^ğı. İlgili Köyde 1946 yılıı^ 3116 Sayılı Kanuna göre orman tahdidi, 1980 yılııy^ 1744 sayılı kmmm göre 2 ı^i madde uygulama çalışmalarına 7 nolu Orman Kadastro Komisyoncuca başlanılarak 1983 yılınca tamamladığı, 1967 yılıada 3573 s^ılı Zeytincilik Kanun sorgulamalarının yapıldığı, 1970 yılında ifosmi armzi kadastro çalışırlaraaın yapıldığı 1^9 yılında yersel metodla l/s^o ölçekli staı^art topografik haritalajra dayalı arazi ka^str^ çalışmaları 131 n yapıldığı mmmk ilan ediibıediği anlaşıimştır. Kanuni Kıo^ufunu tamamlayan Komisyonumuz Gaziler Köyüı^e çalışıaalarm başlaımmisında teknik, idari ve hukı^i bir sakınca buluimadıgına dair bu t^ tarak lytitollicde tabımızdan düzenleneı^k okundu ve imzalas^. 16.7« NOLU C^AN KADA^IO KOMİSYONU Başi^n Om^noı tiye Sir^atçı Üye Tamer StİMM İzzet Ylimz Mehs^t MBTİN İmM İmza i^^ Ziı^t Od.Tem.Üyesi fiiltem.üyesi Bilirkifi Ramazan COŞKUN ^ tm^^ GINÇ Mehmet BASIKAR imza iti: % flilmy AKTAŞ imm * -V -. \Si

2 -2- D.f: 43 APX.İEASyOS futahaâl fotamak BO: 19 OnKtoın Adı : İbili ye Kuyulu örea Oevlet Ormaıa IX Kttllanılan pafta ao» leparta H e Antalya KttUaeılan Aletin einei ve nesus Ült Sİ KnUamlan Ham fotoğrafları eı a fotegraf *e çerit emmt 1408 DB/Ö 3l6-317«318 Antalya İli Herkes İlçeei Şasiler Kö^ nâilki eı sırlan igi^e kalaa 3116 sızılı yasaya gsre tahdidi yapılmş tre eıoırlsması kesioleı^e, 1^2 yılında 7 nelu Orsan Kadastro Kc^ayenunea 1744 otyılı yasa ile sayılj, ezeıan kennımınun 2 ooi madde uygulaa^ea yapılmış e kesialepsiş btılu» nan İbili.e Kuynlu Ösen XI Sevlet Ojetsaaında sayılı kaauala değişik 2/B SAdde uygnloaaiafla «mm teşkil etaaek üzere kısmi aplikaı^on yapsak üzer. KOKİn^a MşlMm Saaer SMiJ^, OrManeı Ojni İsset IILSAZ, Zijraatğ& Üye Heloet MBfİK, Sijmat Odası f^silei Üyesi Bamasan OOgKua, easil.i tîyesi İeaail ten oluşan Kı^syotteiiı^ Bilirkifl HeiuBet BASİEAR refakate alaeumk gfiırakir i^ıriciiae gelindi. 7 Bolu Ozaan Kadastı^ SiMsisyoBui^a I oolu 2 asi aiulde parselinin başlaı^oında tesis edilen 2001, 2002, 2003,2004, aelu O.S noktalan ile aym Saaieyonea aplika&^e^ ire yersel ^IçüsCi yapılnn 9293, 9294, 9295,9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301,9302, 9^3,9304, 9305 nolu O.f «S nc^alan "ve bu noktalıya birleştiren osmn mısır hattının ö^î 44 aplikasyonuna başlaaâı. Mns. 3mmık işgautöeki tarlanın batı sının Özerinde buytik yerli key. Oseriale tesis edilen 2001 nolu O.S nektaaanın yeri tutanak, ISlçü değerleri.. biliı^şi beyanı»âan yararlanılarak arani üserinde tesbit edildi. Hokt. naaurasa kimisi yağlı boya ile yasılarak i^a edildi. Boradan tutanaktaki tarifiyle kuseybatı ysoie sel taraf devlet oraam, se^ taraf 2 nei laaddeyle eraan sınırlan dışına çıkanlmş Musa Başak işgaliı^ki arasi olat^ halde ilerlenerek 2002 m!a O.S noktasının yeri arazi ttserinie tesbit ediibuye çalışıldı. AxAm± OserinÂe bu nokta bulunamadı. Olgfi değerleri -re koominatlanı g/sro bu noktanın hiç ilgisi elsayan bir yere îapallı SSyü ^İki sınırlan içim INI eski titbaitte ojratan sı^laiiyan yer olaz«k sııarlaıı&ınlısış bulunan 20& nolu tepa parselisin içiae düşttiga gsrîllattştfir. Sntanaktaki tarifler ile oxaan kadastro harita».!^ işaretlenen noktasın yejtd ölçü degerleribden farkla olaakla birlikte daha doğru ve mantıklıdar. îataıuıgın asıl oidviu g^^üşünden hareketle Kosisyompaıasea Slçü değerlerine itibar edilffiiyerek tnta&aktaki tarif ve haritasında iş.x«tli bulunan ve toptılens^a 693 nolu parsel olarak tesbiti yapılan arasinin güney sıı^n Userlnd. sabit kaya üserinde 2002 nolu O.S ttı»^z.sı belirleaü. Noktanın mahrası oyv^ liurak ys^lı boya ile yasaldı. JSfBL noktadan ki sey batı ylsnde sel taraf devlet ormam, sağ taraf 2 ı»si BMdde ile evvelee orsan sınırlan dışına çıkenlan emsi olaak Usere ilerlewrek

3 -3- Def: 45 2{^3 nolu 0,i nokta sı ımn yeri arazi üzeribelirlemeye çalışıldı. Aımzi üiniriıyde bu nckta bulunı^dı. Ölçü değerleri ve koordimtlarm göre bulunan yer ile barltaı^nda işaretli olan yerin birbirine uydt^u an&ak tutanakta terif edilen yer ile Mç ilgisi olimdığı görülariiştür. nedenle Kı^syon^uzca ölçü d^erlerine ititmr edilmeyip tutamk mmx kabul edilmiş ve tutacaktaki tarif ile bili^^işi beyamtıâan hareketle tapulamaca 695 nolu pari^el olarak tesbiti yapılan amzinin güney sımn^a sabit kaya üzerine 2^3 nclu 0.S uymamsı belirlendi. Noktacın mımarası oyular^ yağlı boya ile yazıjüaış ve ilgili haritasında noktamn yeri düze İtilmiştir. Bu nokta^n güney batı yönde sol taı^f devlet omana, sağ tarmf 2i0İ mdde ile ormn sınırlan, dışım çıkarılmış aımzi olduğu balde ilerlenerek taptıl«mca 695 nolu parsel olarak tesbiti yapılan arazinin gümy totı sımn üzerinde arazide sabit kaya üzerine tesis edilmiş bulusun 2004 f^lu O.S ncdttasımn yeri belirlims3i# Noktanın ntizarası yağlı boya ile yazıla»ık ilıya e^üldis İncelemede be sap klişeleriı^te 21 ^ıbifede 2CKI3/A nolu noktaya alet maldım 2003 ^lu O.S noktasından kenar ı^ısı alınarak 2(K}4 «^lu 0«S nokta^mwl ölçttlâüiü^ aa^ak smt ve kemir açım toplamı^n 2(K> grat düfü^ı^diti için 2CK>4 i^lu moktamn yeriidn 21^ grat farklı şekilde koomi^tlanma Def: 46 bembımn yapıldığı, keza bu maddi hata He buluımn koordiiyitlara göre drmn kadastro haritasına biç ilgisi oimyan bir yere işaretletmiş old^u tesbit BââİMİştİ^^ EooMimt d^ru şekilde düzeltimiğinde %m noktamn yerildin aı»- mi fizerlnde buluca aı»l noktanın 22 smitı^ kuzeyii^ ve 695 i^lu parselin ^^^ ^tasim düşt^o gürtimüşttir«bu iadenle tutas^ktaki tarife ^s^ ola^ık arazide yejrâ belirlenen 2<X}4 nolu O.S baritadjyici yeri Kml^ommmsk değiftirij^ftir. JNn fi^kt^l^n güıı^y yö^e sol taraf devlet omanı^ sağ taraf 2 m% wmğjsm Oelil Atik m^ i^ ta?e glineyimâe ^bit kaya İzerlîi^ tesis edilmiş bulunan 2^5 nolu O.S nokta»ı^n yeri araz:yie tesbit edilerek yeniden il^n edildi» batıym y^^an #ney batı yönde sol mraf devlet oıstmm^ mğ temf madde ile ormn ^mrlan dışına çıkaraüaış Celal Atik ı^risleri ar^ zisi ol^ık üzere ilerlenerek Hüseyin Basikar aımziainin ût^ mmn 9293 mlu 0#T#S imktasısan sabit kaya öseritöeki yeri belirlenerek ıpu^kta yeı^* dem ij*ya edildi. Mm. noktadan gîiı^y yönde sol taraf devlet i^ğ tar^f oı^^n eayıl amziler old^u halde ilerlenerek Hüseyin ve Oaıan Basdkar tarlalarıma rtişterek d^u sımniaa ^bit ka^a ttzeriaie tesis dilen 9294 ^lu O.T.S astasıma yeri belirlenerek nokta, yeniden ihs^ edildi. Def: 47 Bu notadan ^neye yakın, güney batı yöt^e düz hatla sol ta^f devlet OJmanit i^i tamf ormn sayılmıyan arazi olduğu halde ilerlenerek HüiMyin Basikar arazisinin batımni^i su kanaletiı^n 15 metre kuzeyinde yerli kaya özeriiae tesis edilen 9295 nolu 0.1I41 aoktasamn yeri arazide tesbit edildi, «okta yenide a ij^a edildi. ^ 4 \ m\lmi AKTAŞ J JimVfh'gOtû yuıomedi

4 Bu «atadan kı^y doğu yünâe düz batla sol tar^ devlet ormmt ^ tar^ oı^n m^ljmymn Havana Atik" e ait ^6, JNıtmm Kaiydeadr'e ait ^7, İrms Bı^ay"a ait 2<B, Fa^ ait 209 i^lu taı^amm parselleri ve bu pm^ Mllerin devam ndtelitinie tapulama di.fi ta^rakılrnif arazi olmak üzere tıotiple BaıdlmJt'a ait ^9 nolu parselin toız^ d^u köşelinden ve Zm^mp Baaikar'a ait 210 nolu parselle tffterek sotm^nmian 10 metre ku^ey batıda ısmbit kaya üze^mle tesis edilen 9296 nolu 0.T.3 i^ktasını^n yeri aı^zi üzerice tesmt ^lildi«nokta yeniden imm adildi. Bm noktadan k^ızey doğu yönde düz batla sol tamf 211 nolu tapu parselinin bir kûmda dabil devlet ormam, mğ taraf orman sayılmyan Zeynep la 194- kar" a ait 210, Ali Başikar" a ait SUnolu tapulas^ parselleri olmak üzere takiple bu parselin içinde ve kuzey sınımna yakın bir yerden geçen su kanaletinin i^^neda sabit kaya üzerinde tesis edilen 9297 nolu O.T.S nokta sı ımn yeri arazi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildi# Bu noktadan kuzey doğu yönde düz hatla Def: 48 sol tarmf 211 nolu tapu parselinin bir kımtıda dahil devlet ormaaı, imğ tarmf ormn sayılman Dm^uş Ali M şikar "a ait 211 nolu tapulama parseli ve tapulama harici bırakılmış makilik arazi o3j»k üzere ilerlenerek küçük yayvan tepe üzerinde çalılıklar içime tarfm kalıntı taş duvar üzerine tesis edilmiş bulucun 92^ nolu O.T.S nokta sı m a ye^ arazi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildi. Bu noktadan ^ney batı yönde düz hatla sol taraf 211 nolu tapu parselinin bir kımı da dahil devlet oraam, mağ taraf orman sayılmıyan mkilik arazi ve Ali Basikar"a ait 211 nolu tapulı^ parseli old^u halde ilerlomrek hu parmlin güney sımnı^n 12,5 mıtre güneyde ve Gaziler-Fettahlı mülki hududunda büyük yerli kaya üzerinde tesis edilen 9299 nolu O.T.S noktasının yeri arazi üzerinde teabit edildi. Nokta yeniden İhya edildi. Bu notadan güney batı yünde düz hatla sol taraf devlet ora^m, mğ taraf ojman sayılmıyan Dmmış Ali Basikar'a ait 211 nolu tapu parseli oldt^u halde ilerlenerek bu psutmllm güney mmm.mimu 7 metre güceyde sabit kaya üzerinae tesis edilen 93 K3 nclu O.T.S nokta»mn yeri arazi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildik Wm noktadan güney batı yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sı^ taraf onan sayılmıyan tapulama dışı bırakılmış arazi olduğu halde gittiği teabit edilerek Durmuş Ali Basikar'a ait 211 nolu parselin Def: 49 güımye sokuiiu yaptığı yere girişte tarla içiade ve tarla sıcınna 5 metre uzaklıkta mbit paya üzerinde tesis edilen 9301 ı^lu O.T.S noktamnın yeri arazi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildi. Bu noktadan güney batı yönde düz hatla sol taraf 211 nalu parselin bir kı^,da dahil devlet oî^m, sağ taraf orman sayılmıyan Durmuş Ali 3a şikar "a ait 211 nolu tapulam parseli olâ^u halde ilerlenerek bu parselin içinde sabit kaya üzerime tesis edilen 9302 nolu O.T.S noktasının yeri arazi üzerim de tesbit edildi. Nokta yeniden ihym edildi. ^^Ikdl AKTAŞ.^AİÜÛs^îK ^aik^^. ijutonıodi

5 -5- Ba a^tadan ^Iney batı yönde dus hatla eel taraf 211 aoln,ari»lin ^ir ftaamâa iıoıil Ae.let.raaeı,»ğ taraf «man sayılmj^a Ouzochsi Ali B.- KUear*..it 211 nolu pax«.l.. tapalaım hariol bırakılms aı^i oldı^ hald. gittiii t.sbit edilerek Z^&e, Basüter^a ait 210 nelu taptılama ı^rselibin ksşesieâen 12 a. sabit kaya tiseriode tesis edilen 9303 oolu O.S.S ik&tasıoitt yen arasi ttaeriiide teı^it edildi. Hakta yeı^den ihya edildi. eoktadan gsııey batı ysnde düs hatla sol taraf 204 ve 203»olu ^ p&lm& ^uraellerinia bir kıam, 262 neltt taımlaaa pereeuain tasam da dahil devlet erneen, mğ taraf.rman ss^lmyan tapulsaa dışı foızakılibi, a^msi, Doğaa«a ait 204^ Arsla&«a ait nolu tapulaıoa j^eeli olduğu halâ. Def» 50 üerleosr^ 203 ik>1u parselin igiade ^hit Jceya ttaeriade tesis edilen 9^4 aolu O.f.S oektasıaın yeri aı»ai âaeriode tesbit edildi. Nokta yeaiden ih^ edildi. Itt noktadan güney deiu yöt^e düa batla sol taraf noltz parseli, hir kısı^âa dahil devlet omam, taraf Üot^ Arslan'a ait ^3 aolu tapu parseli... tapaladı teehiti hariei hıjmkılmış eman aayılmyan a^mzi olduğu halde il.rl.tt..k Oasiler-fettablı anan ttseriaı^ yam^ta tesis edilen 9305 ttolu O.î.S ^ktasıeın yeri arasi fizeriade tesbit edildi. Şokta yeniden ihya edildi. Kemisyoıaı^BuE İhİU ve Kuyulu Orea II Bevlet Ormoınâa 3302 sajoklı lanan- 1. df^lşik 2/B madde uyssulaisasıaa esas teşkil etoıek Özere ^ * > ^ ^ m-93<fâ-930> nolu O.S nelr^talan ve bu noktalan birleştiren osmn mısir hattının lasoi aplik..* yonutta taasutlıyarak İm tutatıak tarafııaıs^n tat^iıs ve iıaza edilmftir OBMAH SABASTIİO KOMİMOBl} Oroftoeı Öye İaset yilıhas Ziraatçı tiy. HehBiet wmîs Ziraat Odası feıa«8yejki m ao s:ax î«ısilei iyesi Biliîficifi Melunet BASİKAS # ' [Mmîiûi

6 ^6- Def: 51 APLİKASYON TIRNAĞI TUTANAK lof 20 Ortanın Adı : îbili ve Kuyulu ören Devlet Ormam III KuUanılan pafta no: Antalya 025-bl-X-b Kullanılan aletin cinsi ve maut füd Tl KuûJLanilan fotcgraflanmn fot^rmf ve şerit no: 1408 DB/ Antalya İli Merkez İlçe^ Gaziler köyü mülki sanırlara içinde kalan 3116 yamgıya göre tabdidi yapılmış ve mm^lmmm kesinlepadmi, yılında 7 uolu Qmmu Kaitostro Kml^^mmm 1744 i^yılı s^m ile d^işik ^31 s^iılı orman teibi^nunun 2 nci madde uygulan» yapılmış ve Jc^sinleşGaiş l^umn İbili ve K^jorulu Ören III Devlet Ormanı^ 3^2 sayılı kaımıoa değişik 2/B madde uygulaımı^m esas teşkil etmk ümm iami aplikasyon ^mpmk üzer^ K^ minyon Mfkam Tımıer SOMM^ İzzet Siı^atçı üye Mefamet M1 İM^ Sirmat Oâmm TemM^lci %eid Ramtazan O^j^Ul, Köy Temidlci Üyesi îmmu fl^'ten oluşan Kı^syo^»^^ Bilirkişi M^mmt lasikar refakate alımrmk Kuy^m Ör^n mevkü»# İbüi ve Kıg^tilu ömn III Devlet Ormanımn dış sınırının bir bölümüfiö içeren ^ nolu O.S noktaları ve bu noktala]^ birleştiren oman sıırar i^ttımn aplikasyonuiya başlan^# öaziler Fettahlı köyleri ttfîlki BxmLrx üzerinde ve Fatm alt 193 ttolu tapu parselinin ^my batı köşesinde sabit toya ÜzoıdîsAe evvelce tesis edilmiş bulunan 9306 nolu O.T.S noktasının yeri arazi üzerinde tosbit edlldl# Nokta yeniden il^a edildi. D^: 52 Bu ndtetadan kı^ey batı yöııae düz batla sol tar^ I93f 192 ve 162 nolu tapu parsellerinin bir teıı^da daml devlet ormanı^ sağ tar^ Fatma Kandmlr^e ait 193t Ommi Arslan'a ait 192, Imm Bakay"a ait 191» leymp Bakay'a ait 190^ ttnzüle Atik'e ait I85t Bayr^ Ali ^sikar^a ait 183 ve Durmuş Ali Basil^r"n ait 162 nolu tapuüamm parselleri olduğu balde ilerlenerek 162 nolu par^lin içinde ve 133 nolu parselin #aoy batı köşesinden 10 metr^ batıdaki 9307»clii 0#T.S noktasının yeri ar^zi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ilıya edildi. Bu noktadan güney batı yönde düz batja sol taraf 162 ve 161 nolu topular parsellerinin bir kısmı da d^il devlet ormam, sağ taraf Bmmt^ Ali Bai^Utor'a alt 162 ve Ommm BasikasMla ait I6l nolu tapulama j^rı^lleri oldidiu halde gittiği tesbit edilerek 161 ^lu panelin güney batı köşemi^m 12 mtre dc^^a ımbit Is^a üzerinde tesis edilen 2tK)6 ^lu O»S noktası üzeriihi^ tenkit edildi. Nokta ya idden ihya edildi. Bu noktadan güney dc^u yönde düz hatla sol tamf 755 ve 760 nolu tapu partilerinin bir dahil devlet omam, sağ tarafı oman sayılmıj^n 755 solu taptîlasm par^li, tapu tesbiti bj^rdci kalanş makilik arazi ve 7^ aolu tapu parts^li old^u halde gittiği tesbit ediletok 760 nolu par^lin d^u küşesiiide sabit kaya üzeritıde tesis edilen 2X>07 nolu O.S noktasının yeri armzi özerinde tesbit edildi. Hokt^.#e^en ihya edildi. mzll AlCTAŞ^ - I imm^

7 -7- Def: 53 Bv noktadan güney batı yönde düa hatla sol taraf devlet, taraf ormaa eayılsayaa 759 nolu tapu parseli, aakilik arasi ve 763 oolu tapa parseli olduğu halde gittiği teebit edilerek 7^3 aoln parselin doğu sanıraada mbit l»ya ttseı^me tesis edilen 20Q& oolu O.S noktasının yeri arazi üaerioae teshit edildi. Bekte yeoiden ihya edildi. lu noktada, batıya yakın kuaey batı ysede sol taraf 763, 764,766 eolu tapu panellerinin hir kına, 765.e 767 aelu parselleria tacaaibi dahil devlet orbam, aağ tavaf ormu sayılaayaa 763, 762, 764 ve 766 nolu tapuljuaa pare.1- l.ri.iduğıa halde gittiği teshit edilerek 766 nolu parselin batı kgşesiade sabit kaya ttssribâe tesis edilen 2009 aelu O.S noktasının yeri arasi Özerini, tesbit edildi. Kekte yeniden ihya edildi. B. noktadan gttney batı yönde düz hatla sol taraf 785 nolu tapulaaa parselinin bir kı«aı da dahil devlet ormnı, sağ taraf oraıan myılmyan 735 ve 775 eolu tapa arselleri olduğa halde gittiği tesbit edilerek 775 nolu seun ^ney âeğuksşesibde sabit kaya Üzeriı^e tesis edilen 2010 nolu O.S tasının yeri ara.i Oserinie tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildi. Bu»»ktadan gttmiy batı yönle duz hatla 771 ve 770 nolu tapu parı^llej^aia hir kıaraı dahil devlet omaıa, sağ taraf evmn sayılmyan 771,770,7^ 777 molu tapu parselleri olduğu halde gittiği tesbit edilerek 2011 nolu O.S noktasının yeri tesbit edilmeye çalışıl^. Def: 54 Ojmaa kadastro harltak.aâa 2010 mxn O.S noktasının 777 nelu parselin ^»ey değu kaşesinde işaretlenen 2011 nolu O.S noktasıaat buradan da köy ıriîud mkmzanduıki ^ eolu sınır taşına birleştiği görolaüştur. Oysa omaa kadastro tutanaidarınâa 2011 nolu O.S noktasının yerinin ksy fflttiki ssaım Özerinde tesis edildiği ve aym zamı^ bu aoktatan 33 nolu eımr taşıyla aynı yer olduğu jfmaılıdır. Yani 2010 eolu O.S noktası doğrtadan köy sını.mniaki 2011 (Aym saatti. 33 oolu sımr taşı) nolu O.S noktasına birleşaektedir. Tutanak asıl l»b«l.dilip, haritadakine itibar edilaıiyerek 2011 nolu O.S noktasının yeri arasi OzeriBde teebit edilerek yeniden ihya edilmiştir. Bu noktama harita* daki yerid. tarafıaısdan dttseltilısiştir. S(misyo»»\]ze. İbili ve Kuyulu Ören 1X1 devlet onaanınla 3302 sayılı kanunla değişik 2/B aıadde uygulamasına esas teşkil etsek üzere » Ö ^lu O.S noktalan ve bu noktalan birleştiren sımr hattı m a kısni aplikasyonu yapıijki, tır. Busrakdan İbili v. Euyulu Ören Devlet Ormam XII eımrlan içinde 7 nelm Bjadastrâ Kosisyonunea II nolu 2 nei madde pareeli olajmk gevrilen ve ıt Atik işgalinâ. hafine adına oıman sınırları dışına çıkartılan yere geliı^, K^BİsyoBEnusea yapılan inoeleı^de ve ölgaede bu yerin evvelee yapılan»içü^nba yaalış yapıldığı, haritasına da 2032, 2033, 2034, 2035 nolu O.S noktalannın bu yanlış haliyle işaretlendiği tesbit edilmiştir. Defî 55 âlçüüdîn as^ziye tatbikatıı^ tarlanın yansı onsama kala»kta, tarla vasfında olaı^p maki vasfında olan arazide oman sınırlan dışına çıkanlmş -İ'V.-.îri '^-V A2 C:;-:. j f N/,,,..:...

8 Bn fturt» orsan kadaetre tutanağına da aykındı;r. Çünka tutanakta ao oelu O.S aoktalarıma fiilen tarla olarak knllabilan iufazidin dsrt köşeaibe teeis edilâl^^i belirtilaektedir, Sitekia hu arasi tepulaibaea 696, 697, 698 oolu tapu parselleri olarak ölçülmaş ve tapulaoe haritasına gisiibistir. Ozuan Kadaetre Kcaiayonuaea yanlıg ölculdüğfi için haritasına yaalı, aktanlaa hm yer ı^ıa yer elbaıana karşın tapulaoa haritaaınto çizilen yez. tekeli etmeimktedir* Bu nedenle tutanak asıl kabul edilip» SIçtt degarlerise itibar ediloiyerek ilgili onaaa kadaetre haaı^tasında gerekli duseltae yapılamk 2032 nolu O.S noktası 698 oolu tapn parselinib kuzey değ» köşesine 2033 nola O.S notası aym parselin gümıy doğu kttşesine 2034 n»lu O.S noktası 696 aolu tapu parmlinia güney batı köşesine, 2035 aolu O.S ndktaaı aym. parselin kuzey batı küfesine işaretletmiştir. Bttyleee Kemisyootnuz Oaziler köyünde kısmi aplikasyon İşlemini bitirmiş oldı;#«al.n, hu köyde aplikesi yapılacak başkaca orman m. tav»okta 7e hattının olmadığı anlaşılaımk aplikasyon çalışstalarına burada son Yerildi aoiitf OnAfi KADASTRO KOJlSiONy Başkan Onaneı 8ye Ziraatgı üye»r İİSE» İzzet YIMAa Mehmet lifîl Ziraat 0d.3:«a.Öye8l Köy f ea.tiyesi Bilirkişi la OOŞKyH İsmail âisg lehaet lasikar 2{M MADOI Ij^OOIAMA tmmii TOTASAK 80: 21 Ozmının Adı t İbili ve Kuyulu Ören Deırlet 0»am KuHamlan pafta oe: İsparta S25-e-21-e Kullanılan fotoğraf ve şerit noı BB/ Def: 56 flaziler Köyü sınırlan iyinde btılunan ve smırlaması 1946 yilıada 3116 ^yılı kanuna göre yapılan, 1930 yıuada 1744 sayılı kanuaa göre de 2 nci sndde uygulama çalışawlan yapılan İbili ve Kuyulu Ören Devlet Omanı II de 6331 sayılı os^a kanunuaua 3302 sayılı yasa ile değişik 2/B madde tıygulamaaa yapsak üzere Komisyon Başkanı faaer Stlam, Oraanoı üye İzzet YIîMAZ, Ziraatçı öye Mehmet MBÎİjg, Ziraat Odası Temsilci Üyesi Ramazan COgKöH, Köy Tem^lei 9yesi Imail &^*ten teşekkül eden Komisyonumuza Bilirkişi Mehmet BâSİKAR refakate alıt^rak ÇüıKikin mevkiine gelindi. > c S K - 22 Grrnri Kaıiasîm

9 FARSIL III Çürükin mevkiinde lusa oğlu Mehmet Başak ve labmut Başak ile lebı^t kızı Arzu Basikar işgalib^e bulundt^u bilirkişi ve köy üyesi tarafından bildinlen ve or^n sınırlan dışına çıkartıln^sı şagillerince İstenilen yen^e. Komisyonumuzca yapılan inceleimde bu yerlerin ^1 tarihimden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu tanm alam hmltm dönüşmğü, balen paı^, bibere dc^tes ve bt;gday tarlaıa olarak kullnmldığı ve aym özelliği taşıdığı, tanm alanı olarak kullamlmıı^mm yarar old^u görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi u^annca hazine adınn oimin sınırları dışı^ çıkartılifâ^sına oybirliği ile karar verildi. Öef: 57 Sınır düzeltilmesine Mehmet Başak işgalinde bulunan Mğrülce tarlasıınn batı köşesinde yerli kaya üzerine tesis edilen 2036 nolu 0«S noktasından ititoren başlasa, ^ nokta Başak'lar mahallesinden çürüfcln"e giden toprak yolua 5 metre batısında ve Mahmut Başak su sondajının buluı^uğu yerin 16 metre kuzeyimde ve ge^ zeytin s^mimn dibindeki yerli kaya üzeri idedir. Buradan orman sınır hattının kuzeye yakın yönde ûût hatla sol tar^ İbili ve Ku^^ulu ören Devlet Ormanı II, sağ taraf Mehmet m^mk işgali böğr^lce tarlam olmk üzere gittiği tesbit edilerek ımhalleden tarlaya giren toprak yolun 10 metre totısiida yerli kaya üzerim 2037 ^lu 0.3 noktam tesis edildi. Buradan ommn sımr hattının doğu yöme düz ^tlm sol tarmf aaki î^rakterindeki devlet ormam, s^ taraf Mehmet Başak işgali tarlası ol^k ümrm gittiği tesbit edilerek bu tarlanın kuzey doğu köşesi civarındaki yerli ka ^ üzerine 2038 nclu O*S noktası tesis edildi. Bu i^kta i^nı zamanda 2^l-2lK)2 nolu O.S noktalarım birleştiren hat üzerindedir. Buradan oı^n sınmadan ı^rılarak 2CK)2-2(^l nolu 0.3 noktalanıun lieyûmm getirdiği hattı takiben güı^ye yakın yöme düz Imtla sol taraj^ evvelce 2 mt madde uyg^ai^m üe orman sınırları dı^şım çıkarılan mim^ sağ tarm:^ lı^mıt Başak işgali börülce tarlam ol^k üzere Def: m gittiği tesbit edilerek Mum Basmk varisleri işgali tarla ile Mehmet Baı^ işgali tarlanın müşteı^k anında nar ^acı ile kavak ağacı ajmsııyia ^ton İmzık ttzerim 2039 nolu 0.3 ı^ktam tesis edildi. Nokta aynca kavak ağacına ûm yazıldı. ^pmdan güney dcgu yönde düz hatla sol taraf 2 mt madde ile evvelce çıkarılan saha^ mg tarafı Mehmt Başak işgali büğrülce tarlam olmak üzere gittiği tesbit edilerek (^1 ^lu O.S noktalarıma meydam getirdiği Mt üzerinde a^m zamanda Mehmet Bai^ inyplam ile iıühmut Başak pamu^ tarlam sfflşterek tarla amnâa yerli kaya üzeria^ 2040 mlu O.S noktası tesis adildi. Bıpradan ^ney doğuya yalcın yöııâe düz hatla sol tarmf 2 nci ^dde ile evvelce çıtorılan saha, sağ tarafı Mahmut Başak işgali pamuk tarlam ol^k üzere gittiği ve evvolce tesis edilen 2^1 nolu O.S noktamın geldiği tesbit edildi ve bu a^kta Komisyom^zoa ihya edildi. M^mkAmm güney doğu yönde düz hatla sol taraf evvelce 2 nci madde ı^ygusaha^ sağ taraf İm Mahmut Mmk işgali pa^ıuk tarlam olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu tarlanın güney doğu konan üzerinde yerli kaya üzeriı^ 2041 m:::.\ AKTAŞ Ş..vü C i ;;:!5:tr3,, i jnıodi

10 -10- ttolu O.S noktası tesie edildi. Bu aokta nolu O.S aoktalarioı birleştiren hat üzerindedir. Buradan güney dı^u yönde düz hati.. sol taraf ovvolce 2 aci T,ude uygulanaıa saha, eai taraf Mahmut Başak ig^ocli pamuk tarlası olarak Usere jittigi tesbit edilerek hu tarlanın güney do u sıturı Def:59 üaeriude yerli kaya üzerine 2042 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu nokta nolu aoktaların îoeydana getirdiği hat üzerindedir. Buradan güney doğu yönd düa hatla aol taraf evveloe 2 nei aadde ile orman sınırları dışına çıkarılan sa ıa, sag taı^f Mahmut Başak işgali paauk tarlası olraak Ussere gittiği ve evveloe tesis edilen 21Ğ7 nolu O.S noktasına geldiği teabit edildi. Buradan Oaziler-Pettahlı köy sıoınnı takiben ve Fettahlı kbyu 2 asi madde uygulamaları Kiraeında XXIII nolu pareelde tesie edilen 2234 nolu O.S noktaeına bunu takiben 2233 aolu O.S noktasına geldiği tssbit edildi nelu köy mmnada bulunan bu noktaları birleştiren hattın ss^ rafı Mehmet Başak işgali dobatee, biber ekili tarladır nolu köy eınıribdaki noktadan itibaren oman sınır hattının batı yönde düa hatla eol tarafı laaki ile kaplı İbili ve Kayulu Ören devlet oraam II eağ tarefı Aahıaet Saaak işgali biber tarlaeı olmak üzere gittiği tesbit edilerek biber tarlasında bulunan dut aâaeınıa 20 metre güney batısında yerli kaya özerine 2043 nolu O.S noktaeı teeia edildi. Buradan oraan eımr hattı m n süasy yönde düz hatla aol tarafı karakteriadöki devlet ormanı, sag tarafı Mehoet Başak işkili biber olı^ üzere gittiği tesbit edilerek biber tarlaeının doğu kenarındaki kanaleığınib dogu kenarındaki tek kavak ağacının 5 metre doğusundaki yerli kaya üzerine 2044 nolu O.S noktası teeie edildi. Def: 60 Buradan orman eımr hattının güney doğu yönde düz hatla sol tarafı makilik olan devlet ormanı, sag tarafı M^met Baaak işgali biber ekili tarla olmak üzere gittiği teebit edilerek biber tariaaının güney dogu köşesinde bulunan iri yerli k^a parçası üzerina 2045 nolu O.S noktası teais adildi. Buradan oraan sımr hattıcau güney aatı yönde düz hatla sol tara;^ ile kaplı deflet emaoı, sag tarafı aynı şahıs işgali biber tarlası olıaak üzere gittiği tesbit edilerek bu tarlanın güney batı köşesinde yerli kaya özerine 2046 bo1w O.S noktaeı tesie edildi. ^adan oraan sınır hattının kuzey batı yönde düz hatla sol taraj^ nakilik olan devlet orsanı, ^ğ tarafi Jehaet lasak işgali bibor tarlası olmak özere gittiği tesbit edilerek Seteaet Başak ile Mehmet kızı kvzu Basikar işgali ekin tarlasınib müşterek tarla duvan dibindeki yerli kaya üzerine 2047 nolt} O.S noktası teeie edildi. Baradan orsaan samr hattının kuzey bata yönde düz hatla sol tarafa, aaki ile kaplı devlet ormanı, sağ tarafı Arzu Basikar işgali ekin tarlası oljaak üzere gittiii tesbit edilerek bu araziran güney batı köşesindeki üzerine 204S nolu O.S n o k t a e d i l d i..-t q

11 -u- Buradan omma eıoır hattının kuaey batı yöode düs hatla aol taı^fı makilikli devlet eraaaı, aağ tarafı Arzu BasLkar işgali ekin tarlaeı olmaie üzere gittiği teebit edilerek aolu O.S noktalanmn meydana getirdiği hat SseriMe ve 697 ile 693 oolu tapu pareellerinin auşterek gfiney eııan üzerinde yerli kaya üzerine 2049 n.la O.S noktaeı teeia edildi. lamda oı^n eınırındaa ayrılarak doğu yönde 693 nolu pareelin gunsy ffiieikinı s^ma takiben bu panelin güney d^a kttşeainde evvelce 2 aei mdde v^gvummm eıraaın&a teeie edilaiş bulunan 2033 aolu O.S noktaeına geldiği tee- Mt edildi nelu O.S noktalarının aeydana getirdiği hattın aol tarafı 2 nei mdde ı^gulanan eaheda tap\ılamaea ölgülen 6^ neln pareel, seg tarafı im Malkar işgali ekin tarlaeıdır. Baradan nelu O.S noktalarının aeydana getirdiği hattı aol tarafı 69S nelu tapu pareeli, mğ tarafı Mehaet Baeak işgali arazi olaıak üzere aynen takihea gittiği ve 2032 nolu O.S»»ktaeına geldiği teebit edildi. Boradaa ^ oelu O.S maktalarının meydana getirdiği hattı eol tarafı nelu tapu pareeli, eağ tarafı Arzu Basikar işgali tarla ola.k üzer. gittiği teehit eduerek 693 t»la parsel ile 697 nelu parselin müşterek kuzey sımn üzerinde E»rli kaya üzerine 20Ş0 nolu O.S noktası tseis edildi. Baradan enaan sınır hattının kı»ey batı ysnde düz hatla sol tarafı»aıkilik olan devlet onaam, seğ tarafı Arzu Baeikar işgali ekin tarlam olmak üzere gittiği tesbit edilerek Arzu Basikar işgali ekin tarlaeı m n kuzey batı ksşesitte yerli kaya üzerine 2051 nolu O.S noktası tesis edildi. Boradan oı»mn sınır hattının kuzeye yakın yönde düz hatla eol tarafı amkilik olan devlet ormanı, sağ tarafı Mehmet Başak işgali arazi Befı 62 olmak üzere gittiği tesbit edilerek ekin tarlasının batı ket^nndaki iri yerli kaya üzerine 20Ş2 iu»lu O.S noktası tesis edildi. Buradan oıraıan sınır hattııan kuzey batıya yakın yönâe düz hatla sol tarafı makilik elan devlet ormanı, sağ tarafı Mehmet Başak işgali ekin tarlan olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu arazioib ktmey batı ksşesi civarında bolucan taş yığıntı»nın eld^u kısımda yerli kaya üzerine 2053 lu O.S ktası tesis edildi. Buradan orman sımr hattının günsy doğu ysade düz hatla sol tarafı m- kilik olan devlet onaaeı, sağ tarafı ay m şahıs işgali arazi olmak üzere gittiği tesbit edilejnik bu arazinin kuzey kemt% üzerinie yerli kaya üzerine 2054 aelu O.S noktası tesis edildi. ABaradan eraan sınır hattının değu y^me düz hatla sol tamf maki olan derlet essam, swg taraf Mehmtt Başak işgali tarla olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu arazinin kuzey doğu köşesindeki yerli kaya üzerine 2055 nolu O.S ı tesis edildik Busadan orman sınır hattının güney doğu yönde düz hatla sol taz^ıfı lik devlet ormanı, sağ tarafı Sehmet Başak İşgali tarla olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu aımzinin doğu köşesinde traktör yolunun 2 ınetre kuzeyinde yerli kaya üzerine 2056 nolu O.S oplçtası tesis edildi. M WkcıU AKTAŞ

12 -12- Biümıton orman sımr battımn ^neye yakın yöıpde düz tetla sol tmmdt mm. devlet ojmam, si^ tarmf ay m şabıs işgalindeki arazi olmak özere gittji^ tesbit edilej^k bu arazinin d^u kefi^nnın kırıklık Def: 63 yaptığı yerde bulumn ird yüksek yerli kaya üzerine 2057 nolu O.S nokta tesis edildi. Bu nokta Mebmtt Başak sontoj su ktıyusunun yanıı^la bulumn kavak mğmgimrzmm 80 metre tetısiiâaki yükmk kaynındır. BuJ^ıdan orman sımr hattının güney d^u yö^e düz batla sol taraf Mkilik devlet or^m, m^ tmmt Metoet Bamk işgali arazi ol^ özere gittiği teabit edileı^k Mı^ı^t Mmmk işgali biber tarlasn^n batı kenanninki sıı^lı l^vıyk ağaçlarının en ^neyi^e bulunan a^aoımn 5 Mtre batıeatıdaki yerli ke^m ümm^tm 2058 nclu 0,S noktası tesis edildi# Smmâmm ûmmm sımr iıattının kuzeye yakın yöı^e düz hatla sol tarafa makilik devlet ormiû*, tarafı Mehmet Başak taidlben Ma^bi^t Mmk İşgali mm^ zi olmak üzere gittiği tesbit edilerek Mahroıt Başak işgali arazinia batı kemn^msm imlumn tıraktör yolunun batımızda ve pmmâc tarlasımma güney batı k^ fetö olvannda yerli kaya tlzej^m 2059 mln O.S tesis edildi. Burhan oı^n sımr hattının kuzey tetı yöıı^e düz hatla sol tarmfın makilik duıvlet oı^m ve traktör yolunu takip ettiği, tarafın Mmhm'i Bmmk işgali pmmk tarlam ile Mebı^t Bası^ işgali büğıröloe tmrlmm ^Imûk üzere gltti#i ve bu parselin başla^ç noktagû. olarak tesis edilen 2036 mlu O.S ^^ktasıim geldiği tesbit edilerek poligon kapatıl^ ve bu kapalı poligosa III parsel mmmm&3, verildi. Def: S-204^ ^205l-2052-t05> nolu 0,S mmkmlmmm birleştiı^n poligon hattının içiııde kalan ye^ yukarıdaki Immm güre isimleri bu parselin başiida belirtilen şafcdlslann işgalinde bulunan ve adliye hazinesi âozm ormın sınırlan dı^^na çıkartılan yer^yyr. Ai şekilde sınır düzeltilmesi soi^cu yeni orman dış m mm 20:^ S » nolu ormn sımr noktalansı birleştiren hat ol^ böylece gidiş yönüne gire mğ taraf mkl île toplı İbill ve Kuyulu ören Devlet Ormım, sol taı^ ise hazi^ ^ m orman sınırları dışına çı^rtılan yeı^r.»m parsele ait 2036 dan müteselsil olsmük devam eden ve 2059 nolu 0.8 mktmmm kadar dmmm eden O.S noktalan yerli k^a olup oyularak kırmızı y^îı boya üe yaıyıldı. Bm oj^an sımr ıg^ktalanm. birleştiren orman sııur hatlan yersel met<^üuı Slçüler^k ölçü d^erleri kariueslne yazıldı. BugünMİ çalıp^ya son verilerek bu tutanak Mahallinde okundu ve imza altı^ aliii^# 23*7 # mlu OmAN KADASTRO KOMİSYONU Başlan Ormancı İye Ziraatçı Tai^r SÜMia İzzfI ^hmet MİTİN İmaıa ^mm fvîucr.-i altaş 32 Cr::Ki 'ıjactra Aalinia-- ayeı-dıı». Koi^kyc^ i.lüicniedi - i

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİPE : 1 omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI İLİ İIÇESÎ Köîtî s AHTAIıYA î MERKEZ : BAŞKÖY (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİFİ : II t^îndekîler B A Y F A III-V...İlanlar VI

Detaylı

i Ç i N D E K îil E R

i Ç i N D E K îil E R Sayfa: 1 i Ç i N D E K îil E R K.O H U S U 1- ilanlar 2- Teknik bilfriler Sayfa Ho : I.e..3 3- TUTANAKLAR ;; a) İşe başlama tutânağı b) Kadastro tutanakları...e... ; c) 2 nci Madde tutanakları d) İşi>'bitirme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/ T.C. G ew i MOdüılüflü Sayı Konu : 32381507-010-06/ MU :Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin /03/2013 1 7 Nisan ZiiYÎ GENELGE NO: 2013/ f/ TAPU VE KADASTRO...BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) 12/04/2006

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 31. 8. 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 02.11.2013 - SARIKAMIŞ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 02.11.2013 - SARIKAMIŞ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 02.11.2013 - SARIKAMIŞ Grup Adı : 6 Salon : 5 Grup Konusu : Özel Hukuk - Kadastro Grup Başkanı : Önder AYTAÇ (Yargıtay 16. HD

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 - GENEL OLARAK "22/a" KAVRAMI Nevzat İhsan SARI Müfettiş Yrd. İkinci kadastro yasağını düzenleyen 3402 sayılı Kadastro Yasası'nın 22. maddesi

Detaylı

22/A UYGULAMALARINDA MİKTAR FAZLALIKLARI

22/A UYGULAMALARINDA MİKTAR FAZLALIKLARI 22/A UYGULAMALARINDA MİKTAR FAZLALIKLARI 1- GENEL OLARAK MİKTAR ÜZERİNDEN EDİNİLEN TAŞINMAZLAR Nevzat İhsan SARI Tapu ve Kadastro Müfettişi İlk tesis (kuruluş) kadastrosu sırasında bazı taşınmazlar miktar

Detaylı

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İÇİNDEKİLER 1. İZMİR-KİRAZLI İLÇESİNE GENEL BAKIŞ......2 1.1.COĞRAFİK KONUM VE BÖLGENİN TANITILMASI....2

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

üozuîûhjbüjm mti1 ilan edildiğine dair alınan aa&ı iâaghateeımn tarihi t... 3AY?Ay 3 ÎBJOfİK. ^İLOİUSR *

üozuîûhjbüjm mti1 ilan edildiğine dair alınan aa&ı iâaghateeımn tarihi t... 3AY?Ay 3 ÎBJOfİK. ^İLOİUSR * MmmtA AMR i A tu İJjçmİ üozuîûhjbüjm mti1 34 Su'tujrelı broan ssadastro i\o.sis^om* 1 i^iiüi&ki'hgsl ûpşj&ll..^^^..., ~ 1- İlanlar f a- SeknU -ail^ il ** J s."a -^'A.>0 :.) İş. h@gl«ae tutanai;* 4 b) Kadastro

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin Av.Keriman ALTAY 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ Arazi Toplulaştırma Şube Müdürlüğü ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar Amaç Madde 1- Bu genelge, kadastral haritaların sayısal olarak üretilmelerini ve kontrollerini bir standarda bağlamak ve uygulama

Detaylı

3402/22-a UYGULAMASINA YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR

3402/22-a UYGULAMASINA YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR 3402/22-a UYGULAMASINA YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU-1: Tesis kadastrosu sırasında, fotogrametrik harita üzerinde tek parça olarak sınırlandırma ve tespiti yapılan parselin kadastro komisyonuna intikali

Detaylı