- 1 - BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 1 - BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18"

Transkript

1 - 1 - Def: 41 İŞİ BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18 Taram Ormn ve Küyişleri ^kanlığının ^7 tarih ve 6 sayılı Olurlan, Orman Sea^l IWdürll^üîöin 2.4^19^ tarib ve OSM.Kdm l.îf-3/<»97 sızılı İŞ ^ıri ile AnteOya İli Merkez İlçesi Gaziler köyü siinırlam içinde bulumn ormanlaje^n ^31 sayılı Kanunun değifik 2/B madde uygulama çalıpsalan ile beııüz mturlanftır^lması yapılmamış ormanlann kadastrosu ve 2/B i^de uygulama^m yapük üzere Komisyonı^uz görevlendirilmiştir. Komisyotımuz"da Tanm Ojman ve Köyişleri Bakanlığınca atanan Komisyon Başkamı TMMir SÖMHI"in, Ormancı Öye İzzet ÎIUIAZ"ın, Zijmatçı Üye leh^t MlîÎH"in aynoa Ziraat Ç^sı Başkanlığının 18.5^1990 tarih ve /69 saj^lı yazılan ile görevleı^irilen liraat Odası Temsilci tiyesi Ramazan OOŞJÛIN" un, CMıziler Köy MıâıtarlJ^ıoın 9.7#19^ tarih ve bila sayılı yazılan, ile görevlendirilen Temsiloi tîye İa^ail S^ç"in iştiraki ile te3l sayılı kanunum 7 sai ^tddesi v^mrzmm^ Komisyontımuzun kanuni kt^mluşu tamaı^aıwtş bulunmaktalbır. K^isyonumı^ Bilirkişi olarak görevlendirilen Gaziler köyünden Hüseyin ı^lu 1937 doğumlu Mehmet BASİKAR"ın hazır bulum^öu Bilirkişi olarak görev yalpasına mani bir halin bulunmadığı gsriildü sayılı Ojraan KanuMtnun 8 nci ^ddesi»âe ve Orman Kadastro Yö^tmeliğlnin 15 ve 16 noı maddeleritıde belirtilen tüm ilanların. Def: 42 ilgili birimlere yazılı bildirimlerinin yapıjisış, ilanlarla ilgili kanuni törelerin dolmı^ oldı^ kayıtların incelemtesinden anlaşıl^ğı. İlgili Köyde 1946 yılıı^ 3116 Sayılı Kanuna göre orman tahdidi, 1980 yılııy^ 1744 sayılı kmmm göre 2 ı^i madde uygulama çalışmalarına 7 nolu Orman Kadastro Komisyoncuca başlanılarak 1983 yılınca tamamladığı, 1967 yılıada 3573 s^ılı Zeytincilik Kanun sorgulamalarının yapıldığı, 1970 yılında ifosmi armzi kadastro çalışırlaraaın yapıldığı 1^9 yılında yersel metodla l/s^o ölçekli staı^art topografik haritalajra dayalı arazi ka^str^ çalışmaları 131 n yapıldığı mmmk ilan ediibıediği anlaşıimştır. Kanuni Kıo^ufunu tamamlayan Komisyonumuz Gaziler Köyüı^e çalışıaalarm başlaımmisında teknik, idari ve hukı^i bir sakınca buluimadıgına dair bu t^ tarak lytitollicde tabımızdan düzenleneı^k okundu ve imzalas^. 16.7« NOLU C^AN KADA^IO KOMİSYONU Başi^n Om^noı tiye Sir^atçı Üye Tamer StİMM İzzet Ylimz Mehs^t MBTİN İmM İmza i^^ Ziı^t Od.Tem.Üyesi fiiltem.üyesi Bilirkifi Ramazan COŞKUN ^ tm^^ GINÇ Mehmet BASIKAR imza iti: % flilmy AKTAŞ imm * -V -. \Si

2 -2- D.f: 43 APX.İEASyOS futahaâl fotamak BO: 19 OnKtoın Adı : İbili ye Kuyulu örea Oevlet Ormaıa IX Kttllanılan pafta ao» leparta H e Antalya KttUaeılan Aletin einei ve nesus Ült Sİ KnUamlan Ham fotoğrafları eı a fotegraf *e çerit emmt 1408 DB/Ö 3l6-317«318 Antalya İli Herkes İlçeei Şasiler Kö^ nâilki eı sırlan igi^e kalaa 3116 sızılı yasaya gsre tahdidi yapılmş tre eıoırlsması kesioleı^e, 1^2 yılında 7 nelu Orsan Kadastro Kc^ayenunea 1744 otyılı yasa ile sayılj, ezeıan kennımınun 2 ooi madde uygulaa^ea yapılmış e kesialepsiş btılu» nan İbili.e Kuynlu Ösen XI Sevlet Ojetsaaında sayılı kaauala değişik 2/B SAdde uygnloaaiafla «mm teşkil etaaek üzere kısmi aplikaı^on yapsak üzer. KOKİn^a MşlMm Saaer SMiJ^, OrManeı Ojni İsset IILSAZ, Zijraatğ& Üye Heloet MBfİK, Sijmat Odası f^silei Üyesi Bamasan OOgKua, easil.i tîyesi İeaail ten oluşan Kı^syotteiiı^ Bilirkifl HeiuBet BASİEAR refakate alaeumk gfiırakir i^ıriciiae gelindi. 7 Bolu Ozaan Kadastı^ SiMsisyoBui^a I oolu 2 asi aiulde parselinin başlaı^oında tesis edilen 2001, 2002, 2003,2004, aelu O.S noktalan ile aym Saaieyonea aplika&^e^ ire yersel ^IçüsCi yapılnn 9293, 9294, 9295,9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301,9302, 9^3,9304, 9305 nolu O.f «S nc^alan "ve bu noktalıya birleştiren osmn mısır hattının ö^î 44 aplikasyonuna başlaaâı. Mns. 3mmık işgautöeki tarlanın batı sının Özerinde buytik yerli key. Oseriale tesis edilen 2001 nolu O.S nektaaanın yeri tutanak, ISlçü değerleri.. biliı^şi beyanı»âan yararlanılarak arani üserinde tesbit edildi. Hokt. naaurasa kimisi yağlı boya ile yasılarak i^a edildi. Boradan tutanaktaki tarifiyle kuseybatı ysoie sel taraf devlet oraam, se^ taraf 2 nei laaddeyle eraan sınırlan dışına çıkanlmş Musa Başak işgaliı^ki arasi olat^ halde ilerlenerek 2002 m!a O.S noktasının yeri arazi ttserinie tesbit ediibuye çalışıldı. AxAm± OserinÂe bu nokta bulunamadı. Olgfi değerleri -re koominatlanı g/sro bu noktanın hiç ilgisi elsayan bir yere îapallı SSyü ^İki sınırlan içim INI eski titbaitte ojratan sı^laiiyan yer olaz«k sııarlaıı&ınlısış bulunan 20& nolu tepa parselisin içiae düşttiga gsrîllattştfir. Sntanaktaki tarifler ile oxaan kadastro harita».!^ işaretlenen noktasın yejtd ölçü degerleribden farkla olaakla birlikte daha doğru ve mantıklıdar. îataıuıgın asıl oidviu g^^üşünden hareketle Kosisyompaıasea Slçü değerlerine itibar edilffiiyerek tnta&aktaki tarif ve haritasında iş.x«tli bulunan ve toptılens^a 693 nolu parsel olarak tesbiti yapılan arasinin güney sıı^n Userlnd. sabit kaya üserinde 2002 nolu O.S ttı»^z.sı belirleaü. Noktanın mahrası oyv^ liurak ys^lı boya ile yasaldı. JSfBL noktadan ki sey batı ylsnde sel taraf devlet ormam, sağ taraf 2 ı»si BMdde ile evvelee orsan sınırlan dışına çıkenlan emsi olaak Usere ilerlewrek

3 -3- Def: 45 2{^3 nolu 0,i nokta sı ımn yeri arazi üzeribelirlemeye çalışıldı. Aımzi üiniriıyde bu nckta bulunı^dı. Ölçü değerleri ve koordimtlarm göre bulunan yer ile barltaı^nda işaretli olan yerin birbirine uydt^u an&ak tutanakta terif edilen yer ile Mç ilgisi olimdığı görülariiştür. nedenle Kı^syon^uzca ölçü d^erlerine ititmr edilmeyip tutamk mmx kabul edilmiş ve tutacaktaki tarif ile bili^^işi beyamtıâan hareketle tapulamaca 695 nolu pari^el olarak tesbiti yapılan amzinin güney sımn^a sabit kaya üzerine 2^3 nclu 0.S uymamsı belirlendi. Noktacın mımarası oyular^ yağlı boya ile yazıjüaış ve ilgili haritasında noktamn yeri düze İtilmiştir. Bu nokta^n güney batı yönde sol taı^f devlet omana, sağ tarmf 2i0İ mdde ile ormn sınırlan, dışım çıkarılmış aımzi olduğu balde ilerlenerek taptıl«mca 695 nolu parsel olarak tesbiti yapılan arazinin gümy totı sımn üzerinde arazide sabit kaya üzerine tesis edilmiş bulusun 2004 f^lu O.S ncdttasımn yeri belirlims3i# Noktanın ntizarası yağlı boya ile yazıla»ık ilıya e^üldis İncelemede be sap klişeleriı^te 21 ^ıbifede 2CKI3/A nolu noktaya alet maldım 2003 ^lu O.S noktasından kenar ı^ısı alınarak 2(K}4 «^lu 0«S nokta^mwl ölçttlâüiü^ aa^ak smt ve kemir açım toplamı^n 2(K> grat düfü^ı^diti için 2CK>4 i^lu moktamn yeriidn 21^ grat farklı şekilde koomi^tlanma Def: 46 bembımn yapıldığı, keza bu maddi hata He buluımn koordiiyitlara göre drmn kadastro haritasına biç ilgisi oimyan bir yere işaretletmiş old^u tesbit BââİMİştİ^^ EooMimt d^ru şekilde düzeltimiğinde %m noktamn yerildin aı»- mi fizerlnde buluca aı»l noktanın 22 smitı^ kuzeyii^ ve 695 i^lu parselin ^^^ ^tasim düşt^o gürtimüşttir«bu iadenle tutas^ktaki tarife ^s^ ola^ık arazide yejrâ belirlenen 2<X}4 nolu O.S baritadjyici yeri Kml^ommmsk değiftirij^ftir. JNn fi^kt^l^n güıı^y yö^e sol taraf devlet omanı^ sağ taraf 2 m% wmğjsm Oelil Atik m^ i^ ta?e glineyimâe ^bit kaya İzerlîi^ tesis edilmiş bulunan 2^5 nolu O.S nokta»ı^n yeri araz:yie tesbit edilerek yeniden il^n edildi» batıym y^^an #ney batı yönde sol mraf devlet oıstmm^ mğ temf madde ile ormn ^mrlan dışına çıkaraüaış Celal Atik ı^risleri ar^ zisi ol^ık üzere ilerlenerek Hüseyin Basikar aımziainin ût^ mmn 9293 mlu 0#T#S imktasısan sabit kaya öseritöeki yeri belirlenerek ıpu^kta yeı^* dem ij*ya edildi. Mm. noktadan gîiı^y yönde sol taraf devlet i^ğ tar^f oı^^n eayıl amziler old^u halde ilerlenerek Hüseyin ve Oaıan Basdkar tarlalarıma rtişterek d^u sımniaa ^bit ka^a ttzeriaie tesis dilen 9294 ^lu O.T.S astasıma yeri belirlenerek nokta, yeniden ihs^ edildi. Def: 47 Bu notadan ^neye yakın, güney batı yöt^e düz hatla sol ta^f devlet OJmanit i^i tamf ormn sayılmıyan arazi olduğu halde ilerlenerek HüiMyin Basikar arazisinin batımni^i su kanaletiı^n 15 metre kuzeyinde yerli kaya özeriiae tesis edilen 9295 nolu 0.1I41 aoktasamn yeri arazide tesbit edildi, «okta yenide a ij^a edildi. ^ 4 \ m\lmi AKTAŞ J JimVfh'gOtû yuıomedi

4 Bu «atadan kı^y doğu yünâe düz batla sol tar^ devlet ormmt ^ tar^ oı^n m^ljmymn Havana Atik" e ait ^6, JNıtmm Kaiydeadr'e ait ^7, İrms Bı^ay"a ait 2<B, Fa^ ait 209 i^lu taı^amm parselleri ve bu pm^ Mllerin devam ndtelitinie tapulama di.fi ta^rakılrnif arazi olmak üzere tıotiple BaıdlmJt'a ait ^9 nolu parselin toız^ d^u köşelinden ve Zm^mp Baaikar'a ait 210 nolu parselle tffterek sotm^nmian 10 metre ku^ey batıda ısmbit kaya üze^mle tesis edilen 9296 nolu 0.T.3 i^ktasını^n yeri aı^zi üzerice tesmt ^lildi«nokta yeniden imm adildi. Bm noktadan k^ızey doğu yönde düz batla sol tamf 211 nolu tapu parselinin bir kûmda dabil devlet ormam, mğ taraf orman sayılmyan Zeynep la 194- kar" a ait 210, Ali Başikar" a ait SUnolu tapulas^ parselleri olmak üzere takiple bu parselin içinde ve kuzey sınımna yakın bir yerden geçen su kanaletinin i^^neda sabit kaya üzerinde tesis edilen 9297 nolu O.T.S nokta sı ımn yeri arazi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildi# Bu noktadan kuzey doğu yönde düz hatla Def: 48 sol tarmf 211 nolu tapu parselinin bir kımtıda dahil devlet ormaaı, imğ tarmf ormn sayılman Dm^uş Ali M şikar "a ait 211 nolu tapulama parseli ve tapulama harici bırakılmış makilik arazi o3j»k üzere ilerlenerek küçük yayvan tepe üzerinde çalılıklar içime tarfm kalıntı taş duvar üzerine tesis edilmiş bulucun 92^ nolu O.T.S nokta sı m a ye^ arazi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildi. Bu noktadan ^ney batı yönde düz hatla sol taraf 211 nolu tapu parselinin bir kımı da dahil devlet oraam, mağ taraf orman sayılmıyan mkilik arazi ve Ali Basikar"a ait 211 nolu tapulı^ parseli old^u halde ilerlomrek hu parmlin güney sımnı^n 12,5 mıtre güneyde ve Gaziler-Fettahlı mülki hududunda büyük yerli kaya üzerinde tesis edilen 9299 nolu O.T.S noktasının yeri arazi üzerinde teabit edildi. Nokta yeniden İhya edildi. Bu notadan güney batı yünde düz hatla sol taraf devlet ora^m, mğ taraf ojman sayılmıyan Dmmış Ali Basikar'a ait 211 nolu tapu parseli oldt^u halde ilerlenerek bu psutmllm güney mmm.mimu 7 metre güceyde sabit kaya üzerinae tesis edilen 93 K3 nclu O.T.S nokta»mn yeri arazi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildik Wm noktadan güney batı yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sı^ taraf onan sayılmıyan tapulama dışı bırakılmış arazi olduğu halde gittiği teabit edilerek Durmuş Ali Basikar'a ait 211 nolu parselin Def: 49 güımye sokuiiu yaptığı yere girişte tarla içiade ve tarla sıcınna 5 metre uzaklıkta mbit paya üzerinde tesis edilen 9301 ı^lu O.T.S noktamnın yeri arazi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildi. Bu noktadan güney batı yönde düz hatla sol taraf 211 nalu parselin bir kı^,da dahil devlet oî^m, sağ taraf orman sayılmıyan Durmuş Ali 3a şikar "a ait 211 nolu tapulam parseli olâ^u halde ilerlenerek bu parselin içinde sabit kaya üzerime tesis edilen 9302 nolu O.T.S noktasının yeri arazi üzerim de tesbit edildi. Nokta yeniden ihym edildi. ^^Ikdl AKTAŞ.^AİÜÛs^îK ^aik^^. ijutonıodi

5 -5- Ba a^tadan ^Iney batı yönde dus hatla eel taraf 211 aoln,ari»lin ^ir ftaamâa iıoıil Ae.let.raaeı,»ğ taraf «man sayılmj^a Ouzochsi Ali B.- KUear*..it 211 nolu pax«.l.. tapalaım hariol bırakılms aı^i oldı^ hald. gittiii t.sbit edilerek Z^&e, Basüter^a ait 210 nelu taptılama ı^rselibin ksşesieâen 12 a. sabit kaya tiseriode tesis edilen 9303 oolu O.S.S ik&tasıoitt yen arasi ttaeriiide teı^it edildi. Hakta yeı^den ihya edildi. eoktadan gsııey batı ysnde düs hatla sol taraf 204 ve 203»olu ^ p&lm& ^uraellerinia bir kıam, 262 neltt taımlaaa pereeuain tasam da dahil devlet erneen, mğ taraf.rman ss^lmyan tapulsaa dışı foızakılibi, a^msi, Doğaa«a ait 204^ Arsla&«a ait nolu tapulaıoa j^eeli olduğu halâ. Def» 50 üerleosr^ 203 ik>1u parselin igiade ^hit Jceya ttaeriade tesis edilen 9^4 aolu O.f.S oektasıaın yeri aı»ai âaeriode tesbit edildi. Nokta yeaiden ih^ edildi. Itt noktadan güney deiu yöt^e düa batla sol taraf noltz parseli, hir kısı^âa dahil devlet omam, taraf Üot^ Arslan'a ait ^3 aolu tapu parseli... tapaladı teehiti hariei hıjmkılmış eman aayılmyan a^mzi olduğu halde il.rl.tt..k Oasiler-fettablı anan ttseriaı^ yam^ta tesis edilen 9305 ttolu O.î.S ^ktasıeın yeri arasi fizeriade tesbit edildi. Şokta yeniden ihya edildi. Kemisyoıaı^BuE İhİU ve Kuyulu Orea II Bevlet Ormoınâa 3302 sajoklı lanan- 1. df^lşik 2/B madde uyssulaisasıaa esas teşkil etoıek Özere ^ * > ^ ^ m-93<fâ-930> nolu O.S nelr^talan ve bu noktalan birleştiren osmn mısir hattının lasoi aplik..* yonutta taasutlıyarak İm tutatıak tarafııaıs^n tat^iıs ve iıaza edilmftir OBMAH SABASTIİO KOMİMOBl} Oroftoeı Öye İaset yilıhas Ziraatçı tiy. HehBiet wmîs Ziraat Odası feıa«8yejki m ao s:ax î«ısilei iyesi Biliîficifi Melunet BASİKAS # ' [Mmîiûi

6 ^6- Def: 51 APLİKASYON TIRNAĞI TUTANAK lof 20 Ortanın Adı : îbili ve Kuyulu ören Devlet Ormam III KuUanılan pafta no: Antalya 025-bl-X-b Kullanılan aletin cinsi ve maut füd Tl KuûJLanilan fotcgraflanmn fot^rmf ve şerit no: 1408 DB/ Antalya İli Merkez İlçe^ Gaziler köyü mülki sanırlara içinde kalan 3116 yamgıya göre tabdidi yapılmış ve mm^lmmm kesinlepadmi, yılında 7 uolu Qmmu Kaitostro Kml^^mmm 1744 i^yılı s^m ile d^işik ^31 s^iılı orman teibi^nunun 2 nci madde uygulan» yapılmış ve Jc^sinleşGaiş l^umn İbili ve K^jorulu Ören III Devlet Ormanı^ 3^2 sayılı kaımıoa değişik 2/B madde uygulaımı^m esas teşkil etmk ümm iami aplikasyon ^mpmk üzer^ K^ minyon Mfkam Tımıer SOMM^ İzzet Siı^atçı üye Mefamet M1 İM^ Sirmat Oâmm TemM^lci %eid Ramtazan O^j^Ul, Köy Temidlci Üyesi îmmu fl^'ten oluşan Kı^syo^»^^ Bilirkişi M^mmt lasikar refakate alımrmk Kuy^m Ör^n mevkü»# İbüi ve Kıg^tilu ömn III Devlet Ormanımn dış sınırının bir bölümüfiö içeren ^ nolu O.S noktaları ve bu noktala]^ birleştiren oman sıırar i^ttımn aplikasyonuiya başlan^# öaziler Fettahlı köyleri ttfîlki BxmLrx üzerinde ve Fatm alt 193 ttolu tapu parselinin ^my batı köşesinde sabit toya ÜzoıdîsAe evvelce tesis edilmiş bulunan 9306 nolu O.T.S noktasının yeri arazi üzerinde tosbit edlldl# Nokta yeniden il^a edildi. D^: 52 Bu ndtetadan kı^ey batı yöııae düz batla sol tar^ I93f 192 ve 162 nolu tapu parsellerinin bir teıı^da daml devlet ormanı^ sağ tar^ Fatma Kandmlr^e ait 193t Ommi Arslan'a ait 192, Imm Bakay"a ait 191» leymp Bakay'a ait 190^ ttnzüle Atik'e ait I85t Bayr^ Ali ^sikar^a ait 183 ve Durmuş Ali Basil^r"n ait 162 nolu tapuüamm parselleri olduğu balde ilerlenerek 162 nolu par^lin içinde ve 133 nolu parselin #aoy batı köşesinden 10 metr^ batıdaki 9307»clii 0#T.S noktasının yeri ar^zi üzerinde tesbit edildi. Nokta yeniden ilıya edildi. Bu noktadan güney batı yönde düz batja sol taraf 162 ve 161 nolu topular parsellerinin bir kısmı da d^il devlet ormam, sağ taraf Bmmt^ Ali Bai^Utor'a alt 162 ve Ommm BasikasMla ait I6l nolu tapulama j^rı^lleri oldidiu halde gittiği tesbit edilerek 161 ^lu panelin güney batı köşemi^m 12 mtre dc^^a ımbit Is^a üzerinde tesis edilen 2tK)6 ^lu O»S noktası üzeriihi^ tenkit edildi. Nokta ya idden ihya edildi. Bu noktadan güney dc^u yönde düz hatla sol tamf 755 ve 760 nolu tapu partilerinin bir dahil devlet omam, sağ tarafı oman sayılmıj^n 755 solu taptîlasm par^li, tapu tesbiti bj^rdci kalanş makilik arazi ve 7^ aolu tapu parts^li old^u halde gittiği tesbit ediletok 760 nolu par^lin d^u küşesiiide sabit kaya üzeritıde tesis edilen 2X>07 nolu O.S noktasının yeri armzi özerinde tesbit edildi. Hokt^.#e^en ihya edildi. mzll AlCTAŞ^ - I imm^

7 -7- Def: 53 Bv noktadan güney batı yönde düa hatla sol taraf devlet, taraf ormaa eayılsayaa 759 nolu tapu parseli, aakilik arasi ve 763 oolu tapa parseli olduğu halde gittiği teebit edilerek 7^3 aoln parselin doğu sanıraada mbit l»ya ttseı^me tesis edilen 20Q& oolu O.S noktasının yeri arazi üaerioae teshit edildi. Bekte yeoiden ihya edildi. lu noktada, batıya yakın kuaey batı ysede sol taraf 763, 764,766 eolu tapu panellerinin hir kına, 765.e 767 aelu parselleria tacaaibi dahil devlet orbam, aağ tavaf ormu sayılaayaa 763, 762, 764 ve 766 nolu tapuljuaa pare.1- l.ri.iduğıa halde gittiği teshit edilerek 766 nolu parselin batı kgşesiade sabit kaya ttssribâe tesis edilen 2009 aelu O.S noktasının yeri arasi Özerini, tesbit edildi. Kekte yeniden ihya edildi. B. noktadan gttney batı yönde düz hatla sol taraf 785 nolu tapulaaa parselinin bir kı«aı da dahil devlet ormnı, sağ taraf oraıan myılmyan 735 ve 775 eolu tapa arselleri olduğa halde gittiği tesbit edilerek 775 nolu seun ^ney âeğuksşesibde sabit kaya Üzeriı^e tesis edilen 2010 nolu O.S tasının yeri ara.i Oserinie tesbit edildi. Nokta yeniden ihya edildi. Bu»»ktadan gttmiy batı yönle duz hatla 771 ve 770 nolu tapu parı^llej^aia hir kıaraı dahil devlet omaıa, sağ taraf evmn sayılmyan 771,770,7^ 777 molu tapu parselleri olduğu halde gittiği tesbit edilerek 2011 nolu O.S noktasının yeri tesbit edilmeye çalışıl^. Def: 54 Ojmaa kadastro harltak.aâa 2010 mxn O.S noktasının 777 nelu parselin ^»ey değu kaşesinde işaretlenen 2011 nolu O.S noktasıaat buradan da köy ıriîud mkmzanduıki ^ eolu sınır taşına birleştiği görolaüştur. Oysa omaa kadastro tutanaidarınâa 2011 nolu O.S noktasının yerinin ksy fflttiki ssaım Özerinde tesis edildiği ve aym zamı^ bu aoktatan 33 nolu eımr taşıyla aynı yer olduğu jfmaılıdır. Yani 2010 eolu O.S noktası doğrtadan köy sını.mniaki 2011 (Aym saatti. 33 oolu sımr taşı) nolu O.S noktasına birleşaektedir. Tutanak asıl l»b«l.dilip, haritadakine itibar edilaıiyerek 2011 nolu O.S noktasının yeri arasi OzeriBde teebit edilerek yeniden ihya edilmiştir. Bu noktama harita* daki yerid. tarafıaısdan dttseltilısiştir. S(misyo»»\]ze. İbili ve Kuyulu Ören 1X1 devlet onaanınla 3302 sayılı kanunla değişik 2/B aıadde uygulamasına esas teşkil etsek üzere » Ö ^lu O.S noktalan ve bu noktalan birleştiren sımr hattı m a kısni aplikasyonu yapıijki, tır. Busrakdan İbili v. Euyulu Ören Devlet Ormam XII eımrlan içinde 7 nelm Bjadastrâ Kosisyonunea II nolu 2 nei madde pareeli olajmk gevrilen ve ıt Atik işgalinâ. hafine adına oıman sınırları dışına çıkartılan yere geliı^, K^BİsyoBEnusea yapılan inoeleı^de ve ölgaede bu yerin evvelee yapılan»içü^nba yaalış yapıldığı, haritasına da 2032, 2033, 2034, 2035 nolu O.S noktalannın bu yanlış haliyle işaretlendiği tesbit edilmiştir. Defî 55 âlçüüdîn as^ziye tatbikatıı^ tarlanın yansı onsama kala»kta, tarla vasfında olaı^p maki vasfında olan arazide oman sınırlan dışına çıkanlmş -İ'V.-.îri '^-V A2 C:;-:. j f N/,,,..:...

8 Bn fturt» orsan kadaetre tutanağına da aykındı;r. Çünka tutanakta ao oelu O.S aoktalarıma fiilen tarla olarak knllabilan iufazidin dsrt köşeaibe teeis edilâl^^i belirtilaektedir, Sitekia hu arasi tepulaibaea 696, 697, 698 oolu tapu parselleri olarak ölçülmaş ve tapulaoe haritasına gisiibistir. Ozuan Kadaetre Kcaiayonuaea yanlıg ölculdüğfi için haritasına yaalı, aktanlaa hm yer ı^ıa yer elbaıana karşın tapulaoa haritaaınto çizilen yez. tekeli etmeimktedir* Bu nedenle tutanak asıl kabul edilip» SIçtt degarlerise itibar ediloiyerek ilgili onaaa kadaetre haaı^tasında gerekli duseltae yapılamk 2032 nolu O.S noktası 698 oolu tapn parselinib kuzey değ» köşesine 2033 nola O.S notası aym parselin gümıy doğu kttşesine 2034 n»lu O.S noktası 696 aolu tapu parmlinia güney batı köşesine, 2035 aolu O.S ndktaaı aym. parselin kuzey batı küfesine işaretletmiştir. Bttyleee Kemisyootnuz Oaziler köyünde kısmi aplikasyon İşlemini bitirmiş oldı;#«al.n, hu köyde aplikesi yapılacak başkaca orman m. tav»okta 7e hattının olmadığı anlaşılaımk aplikasyon çalışstalarına burada son Yerildi aoiitf OnAfi KADASTRO KOJlSiONy Başkan Onaneı 8ye Ziraatgı üye»r İİSE» İzzet YIMAa Mehmet lifîl Ziraat 0d.3:«a.Öye8l Köy f ea.tiyesi Bilirkişi la OOŞKyH İsmail âisg lehaet lasikar 2{M MADOI Ij^OOIAMA tmmii TOTASAK 80: 21 Ozmının Adı t İbili ve Kuyulu Ören Deırlet 0»am KuHamlan pafta oe: İsparta S25-e-21-e Kullanılan fotoğraf ve şerit noı BB/ Def: 56 flaziler Köyü sınırlan iyinde btılunan ve smırlaması 1946 yilıada 3116 ^yılı kanuna göre yapılan, 1930 yıuada 1744 sayılı kanuaa göre de 2 nci sndde uygulama çalışawlan yapılan İbili ve Kuyulu Ören Devlet Omanı II de 6331 sayılı os^a kanunuaua 3302 sayılı yasa ile değişik 2/B madde tıygulamaaa yapsak üzere Komisyon Başkanı faaer Stlam, Oraanoı üye İzzet YIîMAZ, Ziraatçı öye Mehmet MBÎİjg, Ziraat Odası Temsilci Üyesi Ramazan COgKöH, Köy Tem^lei 9yesi Imail &^*ten teşekkül eden Komisyonumuza Bilirkişi Mehmet BâSİKAR refakate alıt^rak ÇüıKikin mevkiine gelindi. > c S K - 22 Grrnri Kaıiasîm

9 FARSIL III Çürükin mevkiinde lusa oğlu Mehmet Başak ve labmut Başak ile lebı^t kızı Arzu Basikar işgalib^e bulundt^u bilirkişi ve köy üyesi tarafından bildinlen ve or^n sınırlan dışına çıkartıln^sı şagillerince İstenilen yen^e. Komisyonumuzca yapılan inceleimde bu yerlerin ^1 tarihimden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu tanm alam hmltm dönüşmğü, balen paı^, bibere dc^tes ve bt;gday tarlaıa olarak kullnmldığı ve aym özelliği taşıdığı, tanm alanı olarak kullamlmıı^mm yarar old^u görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi u^annca hazine adınn oimin sınırları dışı^ çıkartılifâ^sına oybirliği ile karar verildi. Öef: 57 Sınır düzeltilmesine Mehmet Başak işgalinde bulunan Mğrülce tarlasıınn batı köşesinde yerli kaya üzerine tesis edilen 2036 nolu 0«S noktasından ititoren başlasa, ^ nokta Başak'lar mahallesinden çürüfcln"e giden toprak yolua 5 metre batısında ve Mahmut Başak su sondajının buluı^uğu yerin 16 metre kuzeyimde ve ge^ zeytin s^mimn dibindeki yerli kaya üzeri idedir. Buradan orman sınır hattının kuzeye yakın yönde ûût hatla sol tar^ İbili ve Ku^^ulu ören Devlet Ormanı II, sağ taraf Mehmet m^mk işgali böğr^lce tarlam olmk üzere gittiği tesbit edilerek ımhalleden tarlaya giren toprak yolun 10 metre totısiida yerli kaya üzerim 2037 ^lu 0.3 noktam tesis edildi. Buradan ommn sımr hattının doğu yöme düz ^tlm sol tarmf aaki î^rakterindeki devlet ormam, s^ taraf Mehmet Başak işgali tarlası ol^k ümrm gittiği tesbit edilerek bu tarlanın kuzey doğu köşesi civarındaki yerli ka ^ üzerine 2038 nclu O*S noktası tesis edildi. Bu i^kta i^nı zamanda 2^l-2lK)2 nolu O.S noktalarım birleştiren hat üzerindedir. Buradan oı^n sınmadan ı^rılarak 2CK)2-2(^l nolu 0.3 noktalanıun lieyûmm getirdiği hattı takiben güı^ye yakın yöme düz Imtla sol taraj^ evvelce 2 mt madde uyg^ai^m üe orman sınırları dı^şım çıkarılan mim^ sağ tarm:^ lı^mıt Başak işgali börülce tarlam ol^k üzere Def: m gittiği tesbit edilerek Mum Basmk varisleri işgali tarla ile Mehmet Baı^ işgali tarlanın müşteı^k anında nar ^acı ile kavak ağacı ajmsııyia ^ton İmzık ttzerim 2039 nolu 0.3 ı^ktam tesis edildi. Nokta aynca kavak ağacına ûm yazıldı. ^pmdan güney dcgu yönde düz hatla sol taraf 2 mt madde ile evvelce çıkarılan saha^ mg tarafı Mehmt Başak işgali büğrülce tarlam olmak üzere gittiği tesbit edilerek (^1 ^lu O.S noktalarıma meydam getirdiği Mt üzerinde a^m zamanda Mehmet Bai^ inyplam ile iıühmut Başak pamu^ tarlam sfflşterek tarla amnâa yerli kaya üzeria^ 2040 mlu O.S noktası tesis adildi. Bıpradan ^ney doğuya yalcın yöııâe düz hatla sol tarmf 2 nci ^dde ile evvelce çıtorılan saha, sağ tarafı Mahmut Başak işgali pamuk tarlam ol^k üzere gittiği ve evvolce tesis edilen 2^1 nolu O.S noktamın geldiği tesbit edildi ve bu a^kta Komisyom^zoa ihya edildi. M^mkAmm güney doğu yönde düz hatla sol taraf evvelce 2 nci madde ı^ygusaha^ sağ taraf İm Mahmut Mmk işgali pa^ıuk tarlam olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu tarlanın güney doğu konan üzerinde yerli kaya üzeriı^ 2041 m:::.\ AKTAŞ Ş..vü C i ;;:!5:tr3,, i jnıodi

10 -10- ttolu O.S noktası tesie edildi. Bu aokta nolu O.S aoktalarioı birleştiren hat üzerindedir. Buradan güney dı^u yönde düz hati.. sol taraf ovvolce 2 aci T,ude uygulanaıa saha, eai taraf Mahmut Başak ig^ocli pamuk tarlası olarak Usere jittigi tesbit edilerek hu tarlanın güney do u sıturı Def:59 üaeriude yerli kaya üzerine 2042 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu nokta nolu aoktaların îoeydana getirdiği hat üzerindedir. Buradan güney doğu yönd düa hatla aol taraf evveloe 2 nei aadde ile orman sınırları dışına çıkarılan sa ıa, sag taı^f Mahmut Başak işgali paauk tarlası olraak Ussere gittiği ve evveloe tesis edilen 21Ğ7 nolu O.S noktasına geldiği teabit edildi. Buradan Oaziler-Pettahlı köy sıoınnı takiben ve Fettahlı kbyu 2 asi madde uygulamaları Kiraeında XXIII nolu pareelde tesie edilen 2234 nolu O.S noktaeına bunu takiben 2233 aolu O.S noktasına geldiği tssbit edildi nelu köy mmnada bulunan bu noktaları birleştiren hattın ss^ rafı Mehmet Başak işgali dobatee, biber ekili tarladır nolu köy eınıribdaki noktadan itibaren oman sınır hattının batı yönde düa hatla eol tarafı laaki ile kaplı İbili ve Kayulu Ören devlet oraam II eağ tarefı Aahıaet Saaak işgali biber tarlaeı olmak üzere gittiği tesbit edilerek biber tarlasında bulunan dut aâaeınıa 20 metre güney batısında yerli kaya özerine 2043 nolu O.S noktaeı teeia edildi. Buradan oraan eımr hattı m n süasy yönde düz hatla aol tarafı karakteriadöki devlet ormanı, sag tarafı Mehoet Başak işkili biber olı^ üzere gittiği tesbit edilerek biber tarlaeının doğu kenarındaki kanaleığınib dogu kenarındaki tek kavak ağacının 5 metre doğusundaki yerli kaya üzerine 2044 nolu O.S noktası teeie edildi. Def: 60 Buradan orman eımr hattının güney doğu yönde düz hatla sol tarafı makilik olan devlet ormanı, sag tarafı M^met Baaak işgali biber ekili tarla olmak üzere gittiği teebit edilerek biber tariaaının güney dogu köşesinde bulunan iri yerli k^a parçası üzerina 2045 nolu O.S noktası teais adildi. Buradan oraan sımr hattıcau güney aatı yönde düz hatla sol tara;^ ile kaplı deflet emaoı, sag tarafı aynı şahıs işgali biber tarlası olıaak üzere gittiği tesbit edilerek bu tarlanın güney batı köşesinde yerli kaya özerine 2046 bo1w O.S noktaeı tesie edildi. ^adan oraan sınır hattının kuzey batı yönde düz hatla sol taraj^ nakilik olan devlet orsanı, ^ğ tarafi Jehaet lasak işgali bibor tarlası olmak özere gittiği tesbit edilerek Seteaet Başak ile Mehmet kızı kvzu Basikar işgali ekin tarlasınib müşterek tarla duvan dibindeki yerli kaya üzerine 2047 nolt} O.S noktası teeie edildi. Baradan orsaan samr hattının kuzey bata yönde düz hatla sol tarafa, aaki ile kaplı devlet ormanı, sağ tarafı Arzu Basikar işgali ekin tarlası oljaak üzere gittiii tesbit edilerek bu araziran güney batı köşesindeki üzerine 204S nolu O.S n o k t a e d i l d i..-t q

11 -u- Buradan omma eıoır hattının kuaey batı yöode düs hatla aol taı^fı makilikli devlet eraaaı, aağ tarafı Arzu BasLkar işgali ekin tarlaeı olmaie üzere gittiği teebit edilerek aolu O.S noktalanmn meydana getirdiği hat SseriMe ve 697 ile 693 oolu tapu pareellerinin auşterek gfiney eııan üzerinde yerli kaya üzerine 2049 n.la O.S noktaeı teeia edildi. lamda oı^n eınırındaa ayrılarak doğu yönde 693 nolu pareelin gunsy ffiieikinı s^ma takiben bu panelin güney d^a kttşeainde evvelce 2 aei mdde v^gvummm eıraaın&a teeie edilaiş bulunan 2033 aolu O.S noktaeına geldiği tee- Mt edildi nelu O.S noktalarının aeydana getirdiği hattın aol tarafı 2 nei mdde ı^gulanan eaheda tap\ılamaea ölgülen 6^ neln pareel, seg tarafı im Malkar işgali ekin tarlaeıdır. Baradan nelu O.S noktalarının aeydana getirdiği hattı aol tarafı 69S nelu tapu pareeli, mğ tarafı Mehaet Baeak işgali arazi olaıak üzere aynen takihea gittiği ve 2032 nolu O.S»»ktaeına geldiği teebit edildi. Boradaa ^ oelu O.S maktalarının meydana getirdiği hattı eol tarafı nelu tapu pareeli, eağ tarafı Arzu Basikar işgali tarla ola.k üzer. gittiği teehit eduerek 693 t»la parsel ile 697 nelu parselin müşterek kuzey sımn üzerinde E»rli kaya üzerine 20Ş0 nolu O.S noktası tseis edildi. Baradan enaan sınır hattının kı»ey batı ysnde düz hatla sol tarafı»aıkilik olan devlet onaam, seğ tarafı Arzu Baeikar işgali ekin tarlam olmak üzere gittiği tesbit edilerek Arzu Basikar işgali ekin tarlaeı m n kuzey batı ksşesitte yerli kaya üzerine 2051 nolu O.S noktası tesis edildi. Boradan oı»mn sınır hattının kuzeye yakın yönde düz hatla eol tarafı amkilik olan devlet ormanı, sağ tarafı Mehmet Başak işgali arazi Befı 62 olmak üzere gittiği tesbit edilerek ekin tarlasının batı ket^nndaki iri yerli kaya üzerine 20Ş2 iu»lu O.S noktası tesis edildi. Buradan oıraıan sınır hattııan kuzey batıya yakın yönâe düz hatla sol tarafı makilik elan devlet ormanı, sağ tarafı Mehmet Başak işgali ekin tarlan olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu arazioib ktmey batı ksşesi civarında bolucan taş yığıntı»nın eld^u kısımda yerli kaya üzerine 2053 lu O.S ktası tesis edildi. Buradan orman sımr hattının günsy doğu ysade düz hatla sol tarafı m- kilik olan devlet onaaeı, sağ tarafı ay m şahıs işgali arazi olmak üzere gittiği tesbit edilejnik bu arazinin kuzey kemt% üzerinie yerli kaya üzerine 2054 aelu O.S noktası tesis edildi. ABaradan eraan sınır hattının değu y^me düz hatla sol tamf maki olan derlet essam, swg taraf Mehmtt Başak işgali tarla olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu arazinin kuzey doğu köşesindeki yerli kaya üzerine 2055 nolu O.S ı tesis edildik Busadan orman sınır hattının güney doğu yönde düz hatla sol taz^ıfı lik devlet ormanı, sağ tarafı Sehmet Başak İşgali tarla olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu aımzinin doğu köşesinde traktör yolunun 2 ınetre kuzeyinde yerli kaya üzerine 2056 nolu O.S oplçtası tesis edildi. M WkcıU AKTAŞ

12 -12- Biümıton orman sımr battımn ^neye yakın yöıpde düz tetla sol tmmdt mm. devlet ojmam, si^ tarmf ay m şabıs işgalindeki arazi olmak özere gittji^ tesbit edilej^k bu arazinin d^u kefi^nnın kırıklık Def: 63 yaptığı yerde bulumn ird yüksek yerli kaya üzerine 2057 nolu O.S nokta tesis edildi. Bu nokta Mebmtt Başak sontoj su ktıyusunun yanıı^la bulumn kavak mğmgimrzmm 80 metre tetısiiâaki yükmk kaynındır. BuJ^ıdan orman sımr hattının güney d^u yö^e düz batla sol taraf Mkilik devlet or^m, m^ tmmt Metoet Bamk işgali arazi ol^ özere gittiği teabit edileı^k Mı^ı^t Mmmk işgali biber tarlasn^n batı kenanninki sıı^lı l^vıyk ağaçlarının en ^neyi^e bulunan a^aoımn 5 Mtre batıeatıdaki yerli ke^m ümm^tm 2058 nclu 0,S noktası tesis edildi# Smmâmm ûmmm sımr iıattının kuzeye yakın yöı^e düz hatla sol tarafa makilik devlet ormiû*, tarafı Mehmet Başak taidlben Ma^bi^t Mmk İşgali mm^ zi olmak üzere gittiği tesbit edilerek Mahroıt Başak işgali arazinia batı kemn^msm imlumn tıraktör yolunun batımızda ve pmmâc tarlasımma güney batı k^ fetö olvannda yerli kaya tlzej^m 2059 mln O.S tesis edildi. Burhan oı^n sımr hattının kuzey tetı yöıı^e düz hatla sol tarmfın makilik duıvlet oı^m ve traktör yolunu takip ettiği, tarafın Mmhm'i Bmmk işgali pmmk tarlam ile Mebı^t Bası^ işgali büğıröloe tmrlmm ^Imûk üzere gltti#i ve bu parselin başla^ç noktagû. olarak tesis edilen 2036 mlu O.S ^^ktasıim geldiği tesbit edilerek poligon kapatıl^ ve bu kapalı poligosa III parsel mmmm&3, verildi. Def: S-204^ ^205l-2052-t05> nolu 0,S mmkmlmmm birleştiı^n poligon hattının içiııde kalan ye^ yukarıdaki Immm güre isimleri bu parselin başiida belirtilen şafcdlslann işgalinde bulunan ve adliye hazinesi âozm ormın sınırlan dı^^na çıkartılan yer^yyr. Ai şekilde sınır düzeltilmesi soi^cu yeni orman dış m mm 20:^ S » nolu ormn sımr noktalansı birleştiren hat ol^ böylece gidiş yönüne gire mğ taraf mkl île toplı İbill ve Kuyulu ören Devlet Ormım, sol taı^ ise hazi^ ^ m orman sınırları dışına çı^rtılan yeı^r.»m parsele ait 2036 dan müteselsil olsmük devam eden ve 2059 nolu 0.8 mktmmm kadar dmmm eden O.S noktalan yerli k^a olup oyularak kırmızı y^îı boya üe yaıyıldı. Bm oj^an sımr ıg^ktalanm. birleştiren orman sııur hatlan yersel met<^üuı Slçüler^k ölçü d^erleri kariueslne yazıldı. BugünMİ çalıp^ya son verilerek bu tutanak Mahallinde okundu ve imza altı^ aliii^# 23*7 # mlu OmAN KADASTRO KOMİSYONU Başlan Ormancı İye Ziraatçı Tai^r SÜMia İzzfI ^hmet MİTİN İmaıa ^mm fvîucr.-i altaş 32 Cr::Ki 'ıjactra Aalinia-- ayeı-dıı». Koi^kyc^ i.lüicniedi - i

13 -13- Siraat Od.T^.Öyesi Köy Tem.tîyesi BiHrkişi Ranmzan C^UN İsiMil İMÇ Mehmet BASİKAR imm İ^sıa is^ Def: 65 2/B MADDİ UYOULAMA TUTANAĞI TmSAK m : 22 Ormanın Adı : İbili ve Kuyrulu ren Devlet Ormanı Kullanılan pafta noı Antalya 025-bl-I-b Eullamlan fotc^ı^f ve ferit m t BB/8 film 31^317-^318 mmim öaziler K%îi a^mrları içiı^e bulu^n ve smırlaması yapılan İbili ve Kuyulu Ören Devlet Oı^nıaia 6831 sayılı orman kanununun 3302 myılı yum ile d^^işjul: UMSdde ^gula^ı^ yapı^k üzere Kımisyon Başkam Ta^r smm^ Oı^ncı üye İzzet YILMA2, Simntçı iye Mebmet MSTİN, Odası Tm^lci tiyeai Mmm^ ımn GOfKWf JKüy T^ı^ci iyesi lı^il 0^'ten teşekkül eden KcMisyoı^mı^m Bilirkişi Mehmet MSİKAR refalmte alımımk Dubozuin mevkiine gelindi. wmm ÎV Dimbozt^ ^vkiinde İt^le Balmy, İi^il Atik variısüleri ile İm ^lu twm Bakay işgalleriiyâe buluia^u bilijdlı^işi ve köy tarafı ^an bildiidulen ve oı^n sımrlam. tofiîfâ çımrtılmam şagilloriase iateı^len yor^o Koaisyow^ yapılan is^ol«ede bu yerlerns daha öı^e tapınmaca 6^»6^-^66l-662nolıı tapu pyfsel mmmmlmnmu^ verildiği ve bu parsellerin bir kı^ımn ormn la^ı^rlam içinde Madiği orman mzm^lmmmu tapulama p^talanı^ otı^ulmm mm^ mnâm tesbit edilmiş olup K^miiE^ontmızca arazide yapılan ii^el^nede bu yerlerin 31^l2,l^l tarihliden öı^e bilimi ve fen bakımıiiian oman niteliğini tem olarmk ki^beteiş oldt^ut ta^nm alam haline dönüştü^, halen ay m özelliği tafi^^, taj^ alam olarak ktsû^lamlmam^ yarar oldt^u görülmekle 6831 sayılı k^nu^ın 2/B maddeia t^annca Deft 6i hazine mâam orman sınırlan dışına çıkartı iması ı^ oybirliği ile karar verildi. lu panelin sınır düzeltilmesine Mehmet BaM^tor'a ait 663 nolu parsel ile Yumuf Bakay"a ait 662 nolu tapu parselinin müşterek güney sımn üzerinde bulunan yerli kaya lizeriî^ 2060 nolu O.S noktası tesis edildi, Burmdan ^5 nolu O,S noktalarının meydam getirdiği hatta 2060 noln O «S noktamnâ^n İtil^ren aynen takiben bu hattın sol tarafı 662, 661, 660 ve 659 nolu parsellerin bir kısm olan ve evvelce 2 m± m^dde uygulaı^sı sırasa^ orman sınırlara dışım çıkarılan sıdıa, mğ tarafı ise sırasıyla Yusuf Bal^ i^ali^eiül İs^il Atik mrisleri işgalindeki 661 ve 660 Önzüle Bakay işgalindeki 659 nolm tapu parselleri olmak üzere gittiği ve evvelce 2 öoi mskâ&m uygulumsı ibrasında tesis edilmdş bulunan ve DSİ kanaletinin 7 metı^ güneyin* deki yüksek burunda bulunan.s noktasına geldiği tesbit edildi. " MUiOl Aia.^Ş

14 -14- Buradan on^n sı cır battımn g^ney batı yücde düz bataa ml ta^fl Mtkilik olan devlet or^^, mğ tarafı Ü^üle Mkay işgali tarla oijmk üzere gittiği tesbit edilerek Üısüle Bakı^ işgali 659 nolu parimlin Mman nnır3ju?ı içinde Imlmif olan fcımmının gü^y doğu köşesini^ldl yerli k^a üzerde 206l nolu O #8 i^tası tesis edildi» orm^n sımr battımn batı yünde 659 nclu tapu parsel amınsa sol tarafı makilik olan devlet ormam^ taa^^ inzüle Bakmy İşgalindeki 659 nolu j^rs^sılia orman sıımrlan içinde kalan ve balen tarla olamir ümm jmup^ İMİ mmmm aynen takiben 659 mim parselin güney batı köşeiseine ve 6^ n^lu D^: 67 parselle ısüşterek sısınna geldiği tesbit edilerek bumda bulunan yerli ks^ tzeriiıe ^62 nolu 0«S noktası tesis edildi. Buğdan orman sınır hattının baritası^a görlüdt^tf şeml^ 6^ nolu tapu parselinin güüiy mmmm i^nen takii^n gittiği tesbit edileı^k nolu panelin güney batı köşesieae ve 661 nolu parselle ı^şterek sımnmak:! yer34 kaya üzerine 2063 nolu O.S nokta» tesis edildi# Burmdan oman sıraır hattının batıya yakın yöı^e 661 nolu panelin güney sımnîn ı^nen takiben gittiği bu sol tar^fll makilik olan devlet or^ manit sağ tarafı ise İı^il Atik varisleri işgalindeki 661 aolu parselin orman sınırlan içime kalan ve balen tarla olan kxmx olmak üzere gittiği tesbit edilerek föl nolu parn^lin güney batı köşesini 6^ nolu par^ue âm ıtöşterek üzerinde bulunan yerli kaya üzerine 2064 nolu 0#3 noktain tesis edildi. Bnûfadan ormn sımr battımn batı yönde 662 nclu tapu parselinin güney sımnm bu»mrın sol tarafı makilik olan devlet onıam, sağ tarafı tm tmma ^sûmy işgalindeki balen tarla vasfınla olan ve orman sımrlan içi^e kalan 662 mlu pursalin bir kıı^ olmıak üzere gittiği ve hu parselin başla^ç noktam olarak alıımn nolu O.S noktamna geldiği tesbit edileı^k poligon kapatıldı ve bu kapalı poligom IV parsel numaj^sı verildi l-20tö-^ ^lu 0,S noktalarım birleştiren poligon battımn içinde kalan yer yukarıdaki karara göre isimleri D^t m bu parselin başında bolirtilen şatoslar^n işgalinde bulunan ve maliye hazinesi adına orman sımrlam dışına çıtortılan yemir. Bu şekilde mmr düzeltilmeli soımcu yeni or^n dış sımı^ 20^}-^ <W5 s^lu orman sımr ^ktalarım birleştiren hat olup böylece ^dif ysttfîne göre sağ taraf ı^ki ile kaplı Ibüi ve Kısgrulu ören Devlet Ormm lî, sol taraf ise hazine adına ojraan sımrla» dışına çıkartılan yerdir. Bu parsele ait 20^-^ ^lu O,S noktalan yerli toym olup oyularak kıjraızı yağlı boya ile yazıldı. Bu ormn sımr nokta ve hatları ilgili tapulama paf^sım arazide ak^nlâı. larsjüi V Damboz^u mevkiinde Hüseyin oil^ Gelü la^ar işgalime buluîjduğu bilirkişi ta^fıman bildirilen m ^oj^^'^mrlan dışına çıkartıj^sı şagilleriı^e.r \, ' ^

15 -15- istenüen yertle Koı^lsyonsuzca yapılan incelefi^de bu yerin 3l^l2.l^l tarifinden önce bilim ve fen bakımından orman nitelisini tam olarak toybe^^ş olduğuy taı^m alam baline dönüştüğü balen ayın özelliği taşıdb^ğı, tanm ajuım olarmk kulismlmsında yarar oldı^u görülmekle ^31 sayılı kanunun 2/B maddetsâ. uyanaca bazim adına on^n sı mrları dışına çıkartılması im oybirliği ile kaımr verildi» Bu parselin sınırlamasına Oelil fe^kar işgali tarlasın batı küşesim beton tezık üzerine tesis edilen 2065 nolu O.S noktasından itibaren bafla^. Buradan orman sınır battımn^ kuzeye yakın yönde Def: 69 düz batla sol tar^ı makilik devlet sağ tarafı aynı şabıs işgali ekin tarlası olmak üzere gittiği tesbit edilerek bu arazinin batı kenara üze^rilide beton kazık üzerine 2066 nclu O.S noktana yerli kaya üzerice tesis edildi. Burmdan ormn sımr battı m n kuzey batı yö^e düz hatla sol tarafı mmkl ile kaplı devlet ormaıoa, sağ tarafı OelÜ BasUmr işgali tarla olmak üzere g i t t i ğ i tesbit edilerek Ümmü Aslan'a ait 246 nolu tapu parselinin doğu kenarısın doğusuı^ bulunan CeUl Basikar tarlasıoın doğu katara üzerinde beton kazık üzerine 2067 aolu O.S noktası tesis edildi. Buradan ormn sınır hattıaın kuzey batı yoada düz hatla sol tarafı mkl devlet orms^t si^ tarafı Oelil tesikar işgali armzi oj^k üzere gittiği tesbit edilerek 246 nolu parselin doğu köşesi civanıma beton kaak üzerine 20fâ nolu 0*S noktası tesis edildi. Bumdan orman sımr hattının güney d^u yö^ie düz hatla sol taı^fi mıaki ile kaplı devlet or^nı, m^ tarm:^^ ay m şahıs işgali ekin tarlam ol^k üzere gittiği tesbit edilerek bu aı^zinin kuzey dc#u kenan tizerime beton kazık ttzerim H}69 ı^lu 0.3 noktası tesis edildi» Buımdan oraan sınır hattının güney doğu yönde düz hatla sol tarafı ^ki ile kaplı devlet ormanı^ sağ tarafı aym şahıs İşgalindeki ar^zi cimak Özom gittiği tesbit edilerek bu arazinin kuzey kenarım makiliğin girinti yaptığı yerde iri yerli kaya üzerine 2070 nolu 0#S noktası tesis edildi» Burmjm aynoa beton kazıkta dikildi» Burmdan ormn sı sar hattının kuzey doğu yön^ düz hatla sol tarmfi smıki ile kaplı devlet oı^ıo., ı^ğ %mmtx Celil Basikar işgali tarla olmk üzere gittiği tesbit edilerek bu arazinin kuzey ucu civaranda beton kazık özerine 2071 nolu O.S noktam tesis edildi» Bumdan OMan sıfâir hattının güney doğu yönde düz hatla sol taımfı maki ile kaplı devlet ormam, sa# tarafı mytm şi^s iş^li arazi olmk üzere ttgl tesbit edller^ bu arazi»an kı»ey toğu köşesi civara bulum^n m kv^f^ sunun batı kenarında beton kazık üzeriı^ 2072 nolu O.S noktam tesis edildi» Mmûmu orman mnır hattının g^lneye yakın yööde düz hatla sol tarafı maki ile kaplı devlet ormanı, m^ tmmf% Oelil Basikar işgali tarla olsak üzere gittiği tesbit edilerek bu araziedn güney dc^u köşesinde bulutun taş duımr ke^rana beton kazık üzerine 2073 nolu O.S noktam tesis edildi» Nokta ayraca imş duva^ da yazıldı» Bur^yian oı:man sınır hattının batı yönde düz hatla sol taımfi maki He jfeiplı devlet ormam, sağ tarafı Celil Basikar işgali arazi olm^k üzere gittiği ve bu arazinin güı^y keibrana geldiği tesbit edilerek burada bulunan yerli kaya üzerine 2074 nolu O.S noktası yazıldı» Ayrıca beton kazık dikilotok nokta beton kazık üzerine tesis

16 -16- eınır hattı ta a knaoy batı yönde düz hatla eol tawıf ile kaplı devlet.raaaı, eağ taraf Celil lasikar İşgali arazi olmak üzere gittiği teabit edilerek be arazisin güney batı Def: 71 kobarı üzerimde buluna» tek gatal zeytin ağacıaın 10 metre batıeında heton kazık {izerine 2075 nolu O.S noktası teeia edildi. Bnzvdan orman sıaır hattının kuzey batıya yakıa yönde düz hatla eol taraf e^m. fahıs işgali tarla olmak üzere gittiği ve bu perilim ha la^, nektam elarak teei. edilaiş olan 2065 nelm 0«S n<rictaeına ^İdiği teahit edilerek pollgoa kapatıldı ve bu kapalı poligoiıa f pareel atsaaımı».erildi* TOİu O.S noktalarını birleştiren poligon hattının iğinde kalan yer ytricandaki karez. gsre Oelil Baeiimr işgalinde bulunan ve maliye haziintei adına orman sı^rlaı^ dışın, çıkartılan yerdir. Bu şekilde aınır dtizeltilaasi eonusu yani omnan iç sının nolu oıaaa mnır ttoktalaw.iö birleştir«n hat el«p böyleee gidiş yönü»» göre eağ taraf maki ile kaplı İbill e Kurulu örea Devlet Ojfaanı, eol taraf iee hazine adına orman sınırlam dışı m çıkartılan yerdir. parsele ait ^ nolu O.S noktalan eigortalı beton olup kıraazı yağlı boya ile yazıla. Bu oj»na eımr notalarını hirleştij^n erman eımr hatları y tedla ölçülerek ölçü değerleri karneeine yazıldı. Bı^nkü galışmaya» burada aon ırerilerek hu tutanak mahallie^e altına alındı lolü om&m KâOASîio KOMisıoro Başkan hımm İzzet «ye umm Ziraatçı Üye»t»MÜH Siraat Od.T^.Oyeei CO tin Köy îea. yeai İ SB^ Bilirkişi Mehmet BASİEAB Def: 73 2/B MAia>l gîmama fîîtahaöi fiîahak HOt 23 Omanın Adı t îhili ve Kuytilu Örea Devlet O II KuUamlaa pafta no: Antalya 025-bl-I-i> Kullanılan fetogjmf ve şerit no: m/& 1408 füa no r^ikdî AKÎAŞ J32 ) :-astr3

17 -17- teziler köyü ı^mrlan içinde btılunan ve sıcırlamam yapılan İbili ve Kuyulu iren Devlet Ormam 21 "â^ 6^31 sayılı orsı^n }mmmmm 3302 sayılı ymaa ile değişik 2/m maûâm yap^k üzere Kmisyon m^şkmm Tmmr Sİİ^, Ormeı %e İzzet YILMAS» Siraatçı %e Mehmet ^İN, Siraat Odası Tem^JLci Rasmzan ^^US, Köy Temsilci iyesi İsmail O^'ten teşekkül eden Komimyonımı^a Büij^şi Metaet Mıdübır refakate alınarak Yı^^ru Çağıl Mvkiine geli^ml» İARSIL VI Yıpru Çi#ıl mevkiifide Dumuş Ali Msikar i^alisde bulu^uğu bilirimi tarm^adan bildirdlen ve orman sınırlan dışına çıkartılmam şagilleriiice istenilen yemoş Kmtn^t^mmmcm ympılan i^el^mide bu yerin 3l«l2.l1^l tarihinden önce bilim m fen takımından orman ı^teliğini t^ olm^ k^ybe^iş oldı^ tar^ mlam. haline düı^m^^ halen aynı özelliği taşı&ığı, tar^m alanı olnnoc kuuasılmasın&a yarar oldııgu görülmekle 6831 ^yılı kanunun 2/B m^ûamml uyani^a mmim adınsı orman sınırlara dışınt çıkartıimyenm oy birlimi ile karar ı^rüdi, Bı^me kots^ yerdn yapılan inıcıelmesinde 211 ^lu tapu parmlicin tetı kımzımn orman sınırları içinde kaldığı ve kalan bu kımpun balen tarla oldı^u görülerek 2/B madde t^gulamam^ca geçildi. Def: 74 Bu parselin mnırlmasana Seynep lasikbuf'a ait 210 mxu parselin zeyi ile Durmt^ Ali Malkar miraii^ılara^ımı ait SU s^lu parısnilin batı köşeıtinde tesis edilen ^^6 nolu O.S Mkta»nian itibaren başlandı. Bu ^kta Durm^ Ali Basikar mi^rascılam tarlanın Seynep Msiter'a ait 210 nclu par^le geçen tjraktür yolunun kuzeyimde bulunan m kanaleti üzerloe yazıldı^ Buradan orman sınır hattının 211 nolu jmrselin batı sınırını doğu yö^e sol tar^f maki ile kaplı devlet ormm, sağ taraf Di;ü»uş Ali Basikar miramcılam işgalime olan 211 nolu parselin orman sınırlan içinâe kmijmş tarla kısmı ol^tk üzere gittik tesbit edilerek bu arazinin kuzey keımnnâa bulumın DSİ i^amıa k^i^letinin 20 m^^tre kuzeylide tek çma ağaoiicınta 15 metre batı»»daki yerli kaya üzerine 2077 nolu O.S nokta» te^s edildi. Bu m^ta 211 nelu parselin aynı zamante batı köşeıd^ndedir. Bmmdan orı^n sımr hattııspın doğu yönde düz hatla 211 nolu parselin mnınna e^nen uyaımk gittiği bu hattın sol tajmfı mki ile kaplı devlet ormım, sağ taraj^k i^nı şahıs işgali ı^an ve orman sınırları içinde İmlan 211 colu IMirselin halen tarla vasfınâakd kısmı olmk üzejra gittj^i tesbit edilerek bu antzinin kuzeyinden geçen DSİ m kamleti üzerine 2078 nolu O.S noktası tesis edildi# Bu s^kta 211 nolu j^rmlin ortalarında bulunan yaşlı 2 zeytin ağacıian 30 metji^ ku^yiidedir. B^mda orman sımnndan ayrılajmk #lney batı yönde nolu O.S Def: 75 noktalannın meydana getirdiği hattı sol taraf 211 tuılu parsel, sağ taraf Durm^ Ali Msikar klrascılan işgali sdeki tarla olmak üzere bu hattı taki^a gittiği ve bu parselin başlangıç noktası olarak tesis edilen 2076 nolu 0,S noktasına geldiği tesbit edilerek^oligon kapatıldı ve bu kaj^lı poligona VI l^rsel mimara I» vej^di,. ^ Mll^zll.M'TAŞ 32 Cv.-::-:: i aiastro Komisyonu üutejîiadl. -.I.,.V

18 nolu O«3 sokman m birloftir^n poligon bat^mm içis^le kalan yer yukan^uıki kararm güre Durmuş Ali Basikar miramılmrm işgalinde buluma ve maliye bminesi adına orman eamrlnra âi pım çıkaı^lan yerdir. şekilde sıur düzeltilmesi sos^u yeni orman dış sımr^ nolu or^n noktalarını birleştiren hat olup böylece gidi^f rönîîma güto mğ taraf rnsmi ile kaplı İbili ve Kuyulu Ğren Devlet Ormam, ml tmrtf İM baziiıe mâ3km oı^n mrarlan âx9%m çıkartılan yerdir«bu parmle ait ^ l u O»S i^ktalara betont 2077 i^lu O,S noktası ise yerli kaya olup kı^m^zıyağja boya ile yazıldı, J^ mmmm mmıt nokl^ ve icatları ij^ili tapulama paftası m armzide akti^mı# İARSBL VII Yısmı Çağıl mevkiinde Durmuş Ali Bssüsmr mirma^ılaı^ ile İweil ^mmm MsiMr işgalinde bulu^uğu bilirifcişi ve köy fidesi taı^tfıniuin bilmrilen ve orman sımrlam dışı^ çıkaarlılması ş^iuerie^e istenilen yerde Km^mymmmmom yapılan iı^elmede bu yerin tarikinden önoe bilim m fen Mkımınâbun ormn niteliğini tam olarak kaybetmiş oldı^^ tanm alam Def: 76 balim döı^ş^^, biû.en aynoı özelliği taşıdığı^ tanm mlmm olarak kullamlm&mmslm yarmr oldtj^ görülmekle 6831 sayılı kamının 2/B maddesi v^mnmm hazine adii^ onan sıt^rla» dışına çıkarılmasına birlimi ile kmrmr verildi» Sımr düzeltilmesine bu ormnın tamidi mrat^nda tesis edilmiş bult^k mn Durmuş Ali miramılanna ait tarlanın (211 nolu parselin) kuzey totı keıumaâ^ bulumn su kaımletinin kavis ^ptığı^ yess^ki dirlikten 5 kanalet boyu k^eydeki yerli kaya ve kawletteki nokta olan s^lu 0#S a^ktammâan itibaren Bıı^ı?e^an orzmn sımr battı ^n kuzey yöme düz batla sol taımf mkt üe toplı devlet ojmam, mg taraf Ali Bsaitor MjmmiLlmrx işgaliı^eki ekin tarlara. olı^k gittiği tesbit ediles^k bu arazinin kı^ey batı ket^tr^n^teki Mİ m kanaleti üzerice ^79 nolu 0.3 noktaıa tesis edildi. Bu«râaa orman sımr hattııan kuzey batı yöı^e düz î^tla sol tar^d^ mbkl ile kaplı dealet mmmm^ sağ taı^j^ Dı^uş Ali Başil!^ mrisleri ishali armzi ile hum takiben Rıymzan Msikar işgali amzi mlm^ üzere gitt^i tesbit eâilewık^lm armmideki mî kamletinin diri«ık yaptığı yeme tomlet üzerime mlu O.S nı^tası tesis edildi. - Buraton oni^n ıski^nır battı m n kuzey doğuia yakın yönde düz batla ml tarmfı maki ile kaplı devlet or^m, sağ tajrafı Ri^azan Msikar i^li arazi özere gittiği tesbit edileı^k bura^ btaunsn tevak ağaçla»nın olduğu yerdeki m somia; kuyusunun 20 ı^tre doğusunda ve traktör yolunun kuzeyindeki yerli kaya üzerice nolu 0.8 nokta» tesis edildik Def: 7Î Bujmton orman Mröir battı m n güney doğu yöaie düz batla sol tarafâ, wki ile kaplı devlet ormanı, m^ taımfı Raımzan»tsik» işgali tarla oljıak öze» gittiği ve D^îmıs^ Ali Basikar tarla^mj kuzey keaa»sda çalılık içimdeki tahribi Is^lıntı duvarda evvelce tesis eil^f'9298 nolu O.S noktasıt^ geldiği tesbit eillâi# ^ ^

19 B^ö^^n orman sınuanten a^rıljırmk 92^^97 nclu O.S noktalamam ıwydau getij^ip. battı sol taraf Dum^ Ali Basiter tarlam mg %mmt Mmmmmm tesikart takiben Ali JtesUfcar mdrmmıimnr iş^lindeki amzi olmk nmmrm gittj^i ve bu parselin başlaı^ç nı&tamı olaredfe alınan 92fr nolu O.S tutamımı geldâsi tesbit edilerek poligon kapatıldı, ve bu kapalı poligoms VII ımri^ mmem^m mmimim f297-a)79-2^î-208l-29^9297 uolu O.S noktalarım birleştiren poli^n tottımn işitim kalan yer yutetndaki karmra göw Durmu Üi Basikar mijmtoilan ile Eıs^zan Baıdkmr işgalinde bulman ve maliye hazinesi adı^ or^n ıp^nırlan dışıas çiimrtılan yerdir. Bu şekil^ sımr düzeltilrosi somıcu yeni oman dış fnmm <Bl 208C^2079*f29^ TOIu ormia sınır n^^talamm biriktiren bat olıy#t böylece gidiş f 'ûmm güre sağ taraf mskt ile kaplı İbili ve Kuyulu ören Devlet sol tzmf İM bezim adım or^n mnırljı» dışına çıkartıj^n yer&ir«^ parsele mit 2071^2^0 s^lu 0,8 i^ta». toton kamlete ı^lu O.S noktam yerü toa^rm üzerine Id^rmızı ye#lı bo m ile yazıldı» Bu orman mmr noktalarım birlıi^ tiı^n om^n mnır batlara yensnil metodlm ölçülerek ölçü değerlerd karnesine yamldı. Defi W mum vııı Ywru Ça^lı mevkiine İ^til ^lu Ranzan itesikar ile Durmuş Ali Basikar mira^ılaj» işgali flûe bîü.undugu bilirkişi ve köy üyesi tarafı ^n bildirilen ve oman mnırlan çıkbrtılı^m şagülerince İı^enilen yer^ Komisyomis^ca yapılan is^elemede Durmuş Ali BasiMr miram^ılan i^aliüle olan ve tapuaumaca 211 mxu parsel olajmk Durmuş Ali Basikar adıı^ tmpuld tarlmmn kuzey doğu kenarından bir kısım yerin oman mmrlan içinde kalâüığ^ ve im yerlüfte balen tarla olduğu tesbit edij^ş olup babim komi bu yerlej^m 3l#l2.lfil tar^i^en ü^e blljum ve fen bi^mı^an orman ^teliğini tmm ela* mğl kı^betmiş oldıggut tetn^ alam haline dö^ştogl^ tolen aym özelliği dı^, tama alanı olarmk k^ıllamlmasıida ysjmr olduğu görülmekle 6831 kamınua 2/M maddesi ı^mm^mm Mzine adı üs orman mmrlan dışıaıı^ıtartıl^^ mim oy birliği üe kaı^r vej^ldi. Bu parselin mnırlaanmnn 92^-9299 uolu hattın üzerinde İmlui^n ve Jivmms Ali Basüter ile Ramazan Basümr işgalindeki tarlama ıtöşterek batı m- mmı^ibkl yerli kaya üzeri m 2^2 nolu O.S noktası tesis edilerek başlanâı^ Bur^i^n orman mmr battı m n kı^y doğu yüme düz hatla ml tmmtk s^ıki Üe kaplı devlet ormamt ^ tarafı MMmmm^ Mı^ar i^ali ekin tarlam olsmik üze^ gittiği tesbit edüer^k bu arazi^n k^ey batı köşesiı^e yerli kı^a üzerine 2^3 nolu 0,8 noktası tesis edildi. Bmmdan oımn mmr hattının kvmş d^u yünde Def: 79 düz ]yıtla sol taralı mmkt ile itoplı devlet on^m, sağ tarmfı aym şmiyls i - gali tarlam olmak üzere gittiği tesbit edile^k bu arazinin kuzey köşesi civamndâ yerli kaya üzeri^.21^4 nolu O.S ıcktam tesis edildi.

20 -20- Btıra^n ormn mmr battı m n güney dı^u yönâe düz batla sol taraf mmki ile kaplı devlet ormam ^ tajmf Rmazan Msikar işgali tarla olı^k fizere gittiği ve ^iiler-fettıûtlı köy sınırdı özerinde RMazan Basikar işgali ı^riji İle Dt^uş Ali Basikar mijmscılanmn işgali^ki tarlaöin ımişterek daki noktasm geldiği teabit edildi. Bu nokta 211 nolu parselin kmes dc^u köşesinden ^ mtm totıda olup 2/B mad^ nokta nwmmsı verils^^^ştir. fta noktadan ititeren toziler-fettablı köyü mmmm takiben sağ taraf Durmuş Ali Basikar işgali tarla(2ll nolu parselin orman sınırları içiaie kalmxş bulunan ve halen tarla olan kimsi) sol taraf Fettahlı köyü budutlara İçiı^ kmlan aı^zi ve makilik saha ^lumk üzer^ gittiği ve evvelce tesis edilaiş hıüm^ nan Durmuş Ali İtamikar tarlam m n kuzey dı^u köşesiı^eki yüksek yerli toyada bulunan 9299 nolu 0#S noktamna geldiği tesbit edildi» MmmMn orman sınmadan aymlans^ ^ nolu O.S İ3yattını sol taraf Ali Msikar"a ait 211 nolu parsel m^ tar^j^ Durmuş Ali Basikar miraa- Ollara işgalindeld. terla olmak üzere gittiği ve bu parselin başlangıç ^k^n olarmk tesis edilen 2^2 f^lu O»S ıs^ktamm geldiği tesbit edüe^k poli^n kapatıldı ve bu teipalı poli^om VIII parsel mmımm verildi» Itof: 80 2^2-2{»>.2C»4 köy mmranı takiben nolu O.S noktalara ile batlaranı birleştiren poligon hattımn içinde kalan yer yukaradaki kmmm R^^iu&an Basikar ile Durmuş Ali tesikar miraıskiılara işgalime İHilunan ve illiye hazinesi adına orman sınırlara dışına çıkartılan yerdir, ^ Bu şekilde sımr düzeltilmesi Bonmu yeni orman dış mmra küy mmrandan itibarn 2^4-2tB3-2<^2 nolu o^an sımr noktalarım birleştiren hat olupı böylece gidiş yönüne göı^ m^ tar^f maki ile kaplı İbili ve Kuy^u irmn Devlet On^m, sol taraf ise h^zim adına on^n sımrlara dışına çıkartılan yoj^ir» Bu parsele ait 2^2-2^>2C»4 nolu O.S noktalara yerli kaya olup oyularak kırmızı yağlı boya ile yazıldı. INı orman mmr ı^ktalaram birleştiren orman sımr hatlara yer»l wıtc^a aiçfilerek ül^ü değerlem karnesine yazıla» JNi^ııkü çalışmya son verilerek bu tutaımk mahalli«âe okundu ıtm İmmk altına alıadı» 25/7A mm ORMAN KADAST^ I^MİSYONU Başkan T^r BnmSL imza Ormaaoı tîye İzzet YIUÎAİ imza lirma^ı tîye Mehmet MİTİN i^m Sirmt Od»TM»%ei& İmm Temb%esl ijmm mmjskişt Maet BASİKAR mm.;".,> i/i; ^v'uı 32,:j'u C.T..-.! '-ûastro Kûir.İ3Vo:.u llutemedi

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İBRADI BUCAKALAN ÎLİ İLÇESÎ KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 29 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 Tutanak Defteri sayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-

Detaylı

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 Defter Sayfası: 54 Devlet Ormanın Adı: Çaltılı Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No: Alanya 028-d-16-c Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2007 tarih ve B.18.1.0GM.0.07.01.202.06.13-1587

Detaylı

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-İlanlar..2 2-Teknik Bilgiler...3 3-TUTAN AKLAR 3-1) İşe başlama Tutanağı..4-5 3-2) Kadastro tutanakları...6-7 3-3) 2 nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanakları...8

Detaylı

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ ANTALYA AKSEKİ YARPUZ İLİ İLÇESİ BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ 9 NUMARALI'. ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Aslıgibidir. 28.2.1997 Muzaffer AZİZOĞLU Kom.Zir.Üyesi SAYFA

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA ÎLİ KAŞ İLÇESİ GÖMBE BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 26 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa no: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU 1. İlanlar 2. Teknik bilgiler 3. TUTANAKLAR

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 1 ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ GÖLCÜK KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 25 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Tutanak defteri sayfa İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No: 1-İIanlar 2

Detaylı

ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ. ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK

ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ. ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK 9 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU ı Savfa Ne 1-İlenlar e...2... 2-Teknik

Detaylı

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 -1- ÎÇÎNDEKÎLER KONUSU Sayfa No 1- îlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 3#3) 2 Nci madde tutanaklara 39 3*4) İşi bitirme tutanağa 40-41

Detaylı

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından FENNİ HATA DÜZELTME TUTANAĞI Tutanak No:86 Defter sayfa no:349 Antalya îli,konyaaltı îlçesi,hurma Mahallesinde 4999 sayılı kanun uyarınca Komisyonumuz tarafından 25.01.2010 tarihinde düzenlenen Fenni Hata

Detaylı

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı &

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı & ( I ) Sayfa s 48 iç i; «i i % i l ı & KOBlîSt i Sayfa No : 1» İlanlar 2 2- feknik bilgiler 3 3- SUÎA1AKLAR 4-135 3-1)İş başlama tutanağı 4-5 3-2)Xadaatro tutanakları(aplikasyon tutanakları) 6-65 3-3)2

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk

mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk \ U) Sayfatl İÇİNDEKİLER: gohüsct t Savfa No» 1-İlanlar 2 2-îeknik

Detaylı

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U  ORSAN UMMM KOKÎSKHTO ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No :

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No : Tutanak Defterisayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU L Sayfa No : 1-İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 4-187 3-1) İşe başlama tutanağı 4-5 3-2) Kadastro tutanakları 6-123 3-3) 2'nci madde tutanakları

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI :

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI : İÇİNDEKİLER KISIM I- BSLGELBR : 1- Köyde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması başlama tarihini bildiren ilanın sureti, 2- Orman Kadastrosu ile 2/B madde uygulamasının başlama tarihinin ilgili Orman

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter M ik d iy c i D u y u K ş e n ıı D u iu u ıy e b i Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.583 Tarih: 28.02.201719:53 Dosya Numarası: 2017-40963 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. A N TA LY A BÜYÜKŞEHİR BELED IY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı B AŞKANLIK M A K A M IN A

T.C. A N TA LY A BÜYÜKŞEHİR BELED IY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı B AŞKANLIK M A K A M IN A A n ta ly a Büyukşe< ıır BeiediytM j P la n a m a Ş u b e M ü ckiflü g ü S a y ı- 9 0 8 &?? 6? -3 0 1 0 3 - F? 3 6 9 T atth 23.0a.2017 Dosya N um arasr 2Ü17-15-1397 e T.C. A N TA LY A BÜYÜKŞEHİR BELED

Detaylı

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ AA İ ÜÜÜĞÜ ÖĞ.. A A AÜ ÖÜ Ş 1 170308019 İ AÇÖ İŞ 2 170512903 A AÇ AĞ İİİ Şİİ 3 170314013 AŞA İĞ İİ 4 170308905 A İAİ A AŞ İŞ 5 170813017 ÜŞ Aİ 6 170163093 A İİ 7 170512031 İ ÇA AĞ İİİ Şİİ 8 170308011 A

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler. ..v - - 4 - b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları

Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler. ..v - - 4 - b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler..v b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları - - 4 - Ubt 2 İLAHLAR ' ( t } u -ı.'» '. \

Detaylı

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3-0 ( ^ / 0 9 / 2 0 1 4 Konu: Serik İlçesi 171 ada 62,63,64 parseller

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

I o gii gtf..., r,., s. MmMiMm^ 1- UmOm 2 2- ftkmik Bilgiler 3 3- TUTMAKLAR a) İşe bağlama tutanağa 4-5

I o gii gtf..., r,., s. MmMiMm^ 1- UmOm 2 2- ftkmik Bilgiler 3 3- TUTMAKLAR a) İşe bağlama tutanağa 4-5 t g ti2ii! h ı e I o gii gtf..., r,., s. MmMiMm^ 1- UmOm 2 2- ftkmik Bilgiler 3 3- TUTMAKLAR a) İşe bağlama tutanağa 4-5 o) I aoi lta&&e tvcbmmmlm% 6-54 # İpi bitirme tutaıüiı 55-56 e) S&mşlm&zrm tutandı

Detaylı

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza Sayfa:36 3 nolu defter Sahife: 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI,, Abbas Yıldırım, Köy İhtiyar Kurulu Üyesi Hasan Kütle, İsmail Şahinden Kurulu Ekibimizde karar için gerekli çoğunluğun bulunduğu, ilanların 14-11-1974

Detaylı

Met 1. i f i mı««i i sı

Met 1. i f i mı««i i sı Met 1 i f i mı««i i sı 1- İlanlar 2-fekaik Bilgiler jnîlffiiiakm» e) İşe bailama tutanağı b) Kadastro tutanakları o) t nci Kaide tutanakları d) İşi bitirme tutanağı \ - / t'. 3..5..... 386....e. Bakanlık

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. A N T A LYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M A K A M IN A

T.C. A N T A LYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M A K A M IN A T.C. A N T A LYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *Ö..\ i» o o * t o - _ o 9 O O EXP02016 0,^ ln!o T * r Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3 - Qİ4fak2014

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

? > :! ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo 16 Planlama Şube Müdürlüğü

? > :! ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo 16 Planlama Şube Müdürlüğü t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI? > :! \ «( " / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo 16 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: Gazipaşa, 345 ada 4 parselde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube MüdüriOğu Sayı: 90852262-301.03-E.940 Tarih: 05.04.2017 10:52 Oosya Numarası: 2017-64224 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.1527 Tarih; 02.06.2017 10:13 Dosya Numarası: 2017-102297 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı r> S Sayı : 90852262-301.03-E.1527

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Q 9. İ O İ O C İ{.. lfco i4 Konu: Döşem ealtı 1424 ada 1 ve 2

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1 3 3 - Konu: Serik İlçesi, Yukarıkocayatak, 948 parsel İlave UİP. OC//09/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ı 4 a ty a B ü y C k ş e l«r B e le d iy e s i 4 P la n la m a Ş u b e ( / «R ıriü ğ ü S a y ı 9 0 8 5?? 6? - 3 0 1 0 3 - F? 3 6 1 T a tih. 2 3.0 8. 2 0 1 7 D o s y a N u m a ra sı- 2 Ü 1 7-5 d i! 5

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2MZ/396& Konu: Gazipaşa 1295 ada 6 parsel UİP.değ. EXP02016 ANTALYA ö?/07/2015

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. 3 3 Uİc BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. 3 3 Uİc BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü m h v y - v EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Serik M erkez Mah. 175 ada 118 parsel UİP.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7 EXP02016 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA Sayı : 90852262-301.03-3 ö C/./09/2014 Konu: Serik İlçesi 130 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Döşemealtı İlçesi, K. Yeniköy Mahallesi, 1980 Ada 1 parsel UİP.değ. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA O T L İ U"-C, (MŞ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü expo;i)16 Sayı : 90852262-301.03- ^ U> "$?& $ #W 09/2015 Konu: Serik

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ ' O S sf ( -/ EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03-- 39'S(/ Konu: Alanya İlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 0«IN U,. 0 i* - o S _ 4 n # EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- i Konu: Konyaaltı 6925 ada 2, 3 p.

Detaylı

1 V ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. f~) y *7 /-y. I / / y / T arih: DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM

1 V ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. f~) y *7 /-y. I / / y / T arih: DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İ Ü im a r v e b a y in d îr l ik k o m is y o n u r a p o r u BİRİM T arih: 18.07.2014 DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ SAĞLIK İL

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No

İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No â Sayfa: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No 1- İlanlar...2... 2- Teknik bilgiler...3... 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 3-2) Kadastro tutanakları İplikasyonve 3-3) 2 ncı madde tutanakları 3-4) İşi

Detaylı

4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U

4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U 4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U B İR İM Tarih: 16.07.2014 D E P R E M R İS K Y Ö N ET İM İ V E K E N T S E L İY İL E Ş T İR M E D A İR E BA ŞK

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 ÎVW*«\ \ r V EXpÇ Sayı : 90852262-301.03- IC ^1/1.7/201. Konu: Gazipaşa İlçesi, Bakılar Mah. 312 ada 61

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4086 Tarih: 28.12.2016 19:45 Dosya N um arası: 2016-9344 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Bijyükşetıir Belediyesi Planlama Şube Müdüfiiığü Sayı 90ft5??6?-30l 03-F?696 Taflh C3.10.2017 üosya Numarası: 2017-178690 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyûkfehir B»l«diyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90652262-301.03^.1204 Tarih: 02.06.201714:00 Dosya Numarası: 2017*82457 O T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyukşelılr Belediyesi Planlama Şube VüOüJluğü Sayı 90852?6?-301 03-F?cr3 S - Tarih 03.1Û2Û17 Dosya Numarası- 2ü'7-i7857ö V T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ Karar No :66 Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.06.2016 Pazartesi günü saat 13,30 da Belediye

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 6495 sayılı Kanun ile; orman kadastrosunu yapma yetkisi kadastro ekiplerine verilmiştir. A G i r i ş 2 Ağustos 2013 tarih 28729 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

[(13.10.1988 R.G. 94 EK III A.E. 441 Sayılı Tüzüğün), (10.2.1989 R.G. 15 EK III A.E.

[(13.10.1988 R.G. 94 EK III A.E. 441 Sayılı Tüzüğün), (10.2.1989 R.G. 15 EK III A.E. ARAZİ YANGINLARI İLE MÜCADELE VE ÖNLEMLER TÜZÜĞÜ [(13.10.1988 R.G. 94 EK III A.E. 441 Sayılı Tüzüğün), (10.2.1989 R.G. 15 EK III A.E. 62), (1.9.1989 R.G. 90 EK III A.E. 399), (6.8.2004 R.G. 114 EK III

Detaylı

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K ŞE H İR B E L E D İY E BA ŞK A N LIĞ I İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı B A ŞK A N L IK M AKA M IN A

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K ŞE H İR B E L E D İY E BA ŞK A N LIĞ I İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı B A ŞK A N L IK M AKA M IN A ArHalyii B u yc kşetır Belediyesi Planlam a Ş u t» tu'oaıtrtüâü Sayı- 9085??6?.301 03-F?375 T a ıiiı 23.08.2017 Dosya Nıımarası- 2Ü17.15-Îİ8S // Ö T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K ŞE H İR B E L E D İY E BA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Anlalya Bûyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90Ö52262-301,03-E 3019 Tarih; 31.10.2017 Dosya Numarası: 2017-198215 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Anlalya Bûyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301 03-E.2954 Tarih; 31.10.2017 Dosya Numarasj: 2017-200182 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 100 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- A 76/ - 2 S / 3 Konu: Finike 1135 parsel NİP.değ. s-, \ m * A İT EXP02016 ANTALYA

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 2016 YILI TARAMA BİRİM FİYATLARI, CER BEDELLERİ İLAVE TAŞIMA BEDELLERİ, TARAMA VASITALARI KULLANIM BEDELLERİ VE BAŞMÜHENDİSLİKLER RIHTIM-SAHA KULLANIM BEDELLERİ 1- TARAMA BİRİM FİYATLARI Tarama faaliyetleri

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ S A Y I: 20 02/02/2015 KARAR Belediye M eclisinin 05/01/2015 tarih ve 10 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tayyar SERİN ve His.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4080 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Numarası: 2016-9446 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Ü T - JL < Ç L /^ a ^ Konu: Elmalı, Yenimahalle, 618

Detaylı