güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k"

Transkript

1

2 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Say :135 Kas m 2004 Dernek Ad na Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yaz flleri Müdürü Nermin FENMEN (CHE 80) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Çi dem BERD GÖKHAN (ARCH 71) lkem TOKER (FDE 97) Berna GÖKALAN (MAN 99) brahim BERKSOY(ME 91) Fatih AT LA (PHIL 89) Ümit ÇA LAR (EE 93) Tuna KOLAT (EE 76) Eren AKDUR (METE 97) Grafik Tasar m Renk Ayr m ve Bask TfiOF Plaka Matbaac l k Ticaret ve Sanayi A.fi. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, Derne i ve Bülteni sorumlu k lmaz. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ODTÜ Mezunlar Derne i nin ve yazar n izni olmadan kullan lmaz. ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu A. Metin GER (CE 67), Baflkan Bahattin TUNCER (ARCH 79), II Baflkan Nermin FENMEN (CHE 80), Yazman Sema ONURLU (METE 80), Sayman Mustafa ATALAY (EDS 83),Üye lkem TOKER (FDE 97), Üye Erol SAYIN (IE 79),Üye Ödentileriniz için T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi 4229/ Garanti Bankas, Maltepe fiubesi Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi (TL) (EUR) (USD) Garanti Bankas, Maltepe fiubesi (TL) ODTÜ Mezunlar Derne i 428. sokak 100. Y l ANKARA Tel: Faks: e-posta: Avrupa Birli i ne do ru ISSN odtülüler bülteni içindekiler güncel avrupa birli i tek seçene imiz mi? kendi gelece ini arayan avrupa birli i nde müzmin aday türkiye nin durumu bir çal flma grubu ab çal flma grubu yeni dönem çal flmalar na bafllad çal flma gruplar m zdan çal flma gruplar ayl k raporu: ekim 2004 biliflim komisyonu gezgin yaflamlar ve sanal gezginler openbsd projesi: özgür, ifllevsel ve güvenli çevre ve kent ankara n n baflkent oluflunun y ldönümünü kutlad k viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k flehreküstü o bir yenik serçeydi s k l nca a lamaya ç kard.. odtü de do a çekirgeler kültür-sanat adalardan rengarenk flemsiyeler yükselir odtü den bir köfle odtü u3 binas nda bir heykel var kim çal flma grubu bizim bölüm bulufluyor dernekten derne imiz birim yöneticileri, kalite konferans na kat ld kuzey kaliforniya temsilci i'nden bir fidana can suyu çal flanlar, 11 ekim gecesi doyas ya e lendi ay n çal flan etkinlik hattufla gezisi mutfakta neler oluyor? tavla turnuvas heyecan ankara gecesi durul gence orkestras ile yine büyüledi! kitaplar aras nda murathan mungan: çador üçboyut ve dizüstü odtülüler bülteni 135 Kas m

3 ÖZÜR ÖZÜR odtülüler bülteni nin 134. say s n n kapa nda yer alan Türkiye haritas, yaln fl bilgiler içermekte olup tasar m Yay n Kurulu taraf ndan reddedilmesine ra men ajans hatas ndan kaynaklanan nedenlerle bas lm flt r. Bu hata nedeniyle ajans de iflikli ine gidilmifl, önümüzdeki süreç içinde bu türden bir hatan n tekrar etmemesi yönünde önlem al nm flt r. Bu konuda duyarl l k gösteren üyelerimize teflekkür ederiz. Burs Fonu Burs Fonu katk lar n z bekliyor! Maddi olanaks zl klar nedeniyle e itimini sürdüremeyecek konuma gelen yüzlerce ODTÜ ö rencisi oldu unu biliyor muydunuz? Bugün bir fidan, yar n Türkiye nin ayd nl k gelece ini kucaklayan bir orman... Bir fidana can suyu da siz verin! Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Bankas, ODTÜ fib. 4229/ Garanti Bankas Maltepe fib bizden size size Sevgili ODTÜ'lüler, "Hak verilmez, al n r" sözleriyle bafllamak istiyoruz içinde bulundu umuz yo un gündemi irdelemeye. Toplum olarak büründü ümüz sessizlik, hep baflkalar ndan birfleyler yapmalar n beklemek, hep bir lider aray fl, bulundu umuz konumdan sürekli yak nmak ancak bu sorunlar n kayna na inmek, sorunlar çözmek için ad m atmamak... Ve belki de en vahimi, tüm bunlar toplumsal davran fl biçimi olarak kan ksamak, bellemek, tersini düflünememek y l önce ba ms zl k and yla ayaklanan, yedi düvele karfl bir ülkeyi yoktan var edenlerin bu halk, bu ulus oldu una inanmak kimi zaman zor geliyor. Bültenimizin bu say s nda kapak konumuz, toplumun her kesiminde yank bulan, ülkemizin AB üyesi kabul edilmesine yönelik giriflimler. Ülkemizde bu süreç içinde yaflananlar, belki de küçük bir da köyüne gelecek devlet erkan n n ziyaretinden önce yap lacak hummal haz rl klara benzetmek mümkün. Süpürülen sokaklar, kireç badana ile bembeyaza boyanan evler, onar lan çitler, çocuklara ezberletilen fliirler, flark lar... Çocuklar n flark söylemesi, sokaklar n süpürülmesi, duvarlar n temizlenmesi için köye devlet erkan ndan bir konu un gelmesi neden flartt r diye soruyor insan. Acaba AB'nin kap s n aralama süreci içinde biz de, peflpefle ç kard m z yasalar, yönetmeliklerde, haz rlad m z insan haklar raporlar nda, gümrük mevzuat nda, ekonomik kararlarda yapt klar m z n ne kadar n AB istiyor diye yap yoruz? Bunlar n ne kadar zaten olmas gereken, ancak bugüne dek bizi zorlayan kimse olmad için ele almay ihmal etti imiz, hatta ele almamakta direndi imiz konular? Olmas gereken, özgür ve ba ms z bir ülkenin yurttafllar için do al olan pek çok hakk n verilmesi için neden bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttafllar olarak, AB talimatlar ndan medet umar hale geldik? 81 y l önce onu yoketmek isteyen, kalelerini zapteden, tersanelerine giren, ekonomik alanda atmak istedi i her ad mda onu k sk vrak ba layan, nefes almas na dahi izin vermeyen bir güce karfl ba ms zl k ve onur mücadelesi veren bu ulus, flimdi neden att her ad m bir baflkas n n talimat yla at yor? Tabu olan baz konular n konuflulmas na izin vermekle övünüyor flimdi siyasetçiler. Özgür bir ülkede herkesin istedi i konuda konuflabilmesi, do al olan de il midir? AB'ye uyumu mu beklemek gerekir bu konuda ad m atmak için? Ülke olarak bir girdab n içindeyiz. Özgürlük ve ba ms zl k için bir baflkas ndan medet ummak, uzat lan yard m elinin ard nda yer alan farkl beklentileri gözden kaç rma tehlikesini getirir. Bu girdaptan kurtulman n tek yolu, özgür ve ba ms z bir ülkenin gururlu yurttafllar olarak sahibi olmam z gereken hak ve özgürlükleri önümüze koflul sürülmesini beklemeden almak için mücadele vermektir. Hak verilmez, al n r! Sayg lar m zla, Yönetim Kurulu odtülüler bülteni 135 Kas m

4 "Birleflik Avrupa" düflüncesinin temelleri 150 y l kadar geriye gitmekteyse de Avrupa Birli i'nin somut bir proje olarak Avrupa devletlerinin gündemine girmesi 2. Dünya Savafl sonras na rastlar. Savafl sonras n n derin ac lar n n yafland dönemde Avrupa co rafyas nda gerçeklefltirilebilecek bir birlik hiç kuflkusuz ekonomik temelli bir birliktelik olabilirdi. Ekonomik birliktelik yolunda Avrupa'da at lan ilk somut ad m 1952 y l nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u'nun kurulmas oldu. Bu oluflumu Avrupa Atom Enerjisi Toplulu u izledi de Roma Anlaflmas ile Avrupa Ekonomik Toplulu u (AET) kuruldu. Toplulu un kurucusu 6 Avrupa ülkesi flunlard : Bat Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, talya ve Lüksemburg. Ayn ülkeler 1952 tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u'nun da kurucusuydu Lahey zirvesinde toplulu a kat lma talebinde bulunan ngiltere, rlanda, Norveç ve Danimarka ya iliflkin müzakerelerin bafllat lmas karar al nd y l nda ngiltere, Danimarka ve rlanda tam üye olarak toplulu a girdi. (Norveç in kat l m anlaflmas, Norveç halk n n kat l m yla yap lan referandumda reddedildi.) Böylelikle ilk geniflleme süreci sona ermifl, 6 kurucu üye ile yola ç kan topluluk 9 üyeye ulaflm flt. Yunanistan, 1976 y l ndaki tam üyelik baflvurusu sonras nda 1981 te toplulu a kat ld. Yine 70 li y llarda tam üyelik baflvurusu yapan Portekiz ve spanya n n da 1985 te toplulu a kat lmas yla birlikte üye say s 12 ye yükseldi ve ikinci geniflleme süreci tamamlanm fl oldu. Bu 12 üye ülke daha sonra Avrupa Birli i'nin bayra ndaki "12 y ld z"a dönüflecektir. Kat lan her bir ülkeyle birlikte topluluk, üye devletler aras ndaki güç ve yetki da l mlar n, temel politikalar gözden geçirmek zorunda kald. Bu gözden geçirmelere koflut olarak örne in ikinci geniflleme süreci, toplulu un anayasal yap s n n de ifltirilmesi görüflünü gündeme getirdi. spanya ve Portekiz in kat l m ile birlikte Avrupa Tek Pazar üzerinde anlafl ld sonuna dek mal, hizmet ve sermayenin serbest dolafl m hedeflendi. Avrupa Toplulu u na üye 12 devlet taraf ndan 1992 de imzalanan Maastricht Anlaflmas, toplulu a kapsaml de ifliklikler getirdi; Avrupa Toplulu u üzerinde ve onu da kapsayan Avrupa Birli i bu anlaflmayla biçimlendirildi. Anlaflman n getirdi i yeni boyutla birlikte 1995 y l nda sveç, Finlandiya ve Avusturya da toplulu a kat ld. Bu genifllemeyle birlikte üye ülke say s 15 e ulaflt ; böylelikle üçüncü geniflleme süreci de tamamlanm fl oldu. "So uk savafl" n sona ermesi, beraberinde toplulu un stratejilerini yeniden gözden geçirmesini ve yeni strateji aray fllar na girmesini gündeme getirdi. 2. Dünya Savafl 'n n tüm Avrupa'y yerle bir 4 odtülüler bülteni 135 Kas m 2004

5 güncel etti i dönemde Avrupa devletleri aras nda askeri ya da siyasal birliktelikler düflünülemezdi ama so uk savafl sonras nda art k Avrupa Birleflik Devletleri de dahil her fley söz konusu olabilirdi. ("Avrupa Birleflik Devletleri" deyimini ilk kez 1848'de Victor Hugo kullan r.) Yeni stratejik aray fllarla birlikte Orta ve Do u Avrupa ülkeleri de topluluk gündemine girdi. Avrupa Birli i, 1989 y l nda Orta ve Do u Avrupa ülkelerine destek amaçl bir mali çerçeve program haz rlad. Siyasal dönüflüm yaflayan bu ülkelere pazar ekonomisine geçiflleri sürecinde verilecek kredilerin sa lanmas için Avrupa mar ve Kalk nma Bankas kuruldu y llar aras nda Polonya, Çekoslavakya, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan ile ticaret ve iflbirli i anlaflmalar yap ld. Ticaret ve iflbirli i anlaflmalar n n yetersiz kalmas üzerine 1990 y l ndaki Dublin Zirvesi nin ard ndan Ortakl k Anlaflmalar gündeme geldi y llar aras nda 10 Avrupa ülkesi ile Ortakl k Anlaflmas imzaland. Bu anlaflmalar, Avrupa Birli i üyeli i sürecinde taraflar aras nda "yasal zemin" oluflturdu. Orta ve Do u Avrupa ülkelerine adayl k perspektifinin verilmesi ise Kopenhag Zirvesi ile gündeme geldi tarihli Kopenhag Zirvesi nin konuya iliflkin karar flöyleydi: "AB üyesi olmak isteyen Orta ve Do u Avrupa ülkeleri, AB üyesi olacaklard r. Kat l m, ülkenin ekonomik ve siyasi koflullar yerine getirerek üyelik sorumluluklar n karfl layabildi i an gerçekleflebilecektir. Avrupa Birli i'nin Orta ve Do u Avrupa ülkelerini içeren geniflleme politikas kapsam nda Avrupa Komisyonu bir rapor yay mlad. "Gündem 2000" bafll kl ve 1997 tarihli bu rapor, aday ülkelerle iliflkiler, bu iliflkilerin nas l ve ne flekilde gelifltirilece i ve genifllemenin etkileri ile ilgili ayr nt lar içeriyordu. Raporun yay nland dönemde görüfl bildiren Komisyon, hiçbir aday ülkenin bu kriterleri tam olarak yerine getiremedi ini vurgulad. Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Macaristan orta vadede bu kriterlere ulaflabilecek befl ülke olarak belirledi. Di er aday ülkeler konusunda ise kat l m müzakerelerinin bafllat lmas na iliflkin olarak olumsuz görüfl belirtti Lüksemburg Zirvesi nde aday ülkeler müzakerelere haz r olup olmad klar na göre birinci ve ikinci dalga ülkeler olarak s n fland r ld. Müzakerelere haz r olan ülkeler ilk dalgay, di erleri ise ikinci dalgay oluflturdu. Komisyon ilk dalga ülkelerle tam üyelik müzakerelerine 1998 de bafllanmas n önerdi. Ancak zirvede 10 Orta ve Do u Avrupa ülkesinin yan s ra K br s n AB üyeli i de teyit edildi. Ekim 1996 daki iktidar de iflikli i nedeniyle üyelik baflvurusunu geri çeken Malta, Zirve de ele al nmad. 1 May s 2004 tarihinde topluluk Orta ve Do u Avrupa ülkelerine yönelik geniflleme sürecini tamamlayarak 15 olan üye say s n 25'e ç kard. Avrupa Birli i çevrelerinde bundan sonraki geniflleme süreci flöyle ifade edilmektedir: "Romanya, Bulgaristan, H rvatistan ve belki Türkiye" Bu son geniflleme süreci sonunda ortaya ç kacak tabloyu kimileri "Atlantikten Urallara Avrupa", kimileri "Avrupa Evi", kimileri de "Avrupa Birleflik Devletleri" olarak nitelendirmektedir. Kimilerine göre ise Türkiye'yi de içine alarak geniflleyip Orta Do u co rafyas na komflu olan bir Avrupa Birli i'ni "Büyük Ortado u Projesi" ile iliflkilendirmek gerekecektir. Her nas l yorumlan rsa yorumlans n tüm geniflleme süreçleriyle birlikte Avrupa Birli i, hiyerarflik düzeni temsilen, tepesi dar, taban olabildi ince genifl bir pramit örne idir. Pramidin tepesinde "3 üyeli çekirdek AB" (Trilateralist Nuclear Family) olarak adland r lan Almanya, Fransa ve ngiltere yer almaktad r. Piramidin ortas nda, çekirdek AB'yi çevreleyen 12 üyeli 1. çevre (1. periphery) ülkeleri (Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri) yer almaktad r. Pramidin taban nda ise 10 üyeli 2. çevre (2. periphery) ülkeleri (Orta ve Do u Avrupa ülkeleri ile K br s Rum Kesimi ve Malta) ile 3. çevre (3. periphery) ülkeleri olarak adland r lan ülkeler (Romanya, Bulgaristan, H rvatistan ve belki Türkiye) yer almaktad r. "AB Pramidi"nin de erlendirmesini sonraki paragraflara b rak p bu aflamada bafllang çtan bugüne Türkiye'nin Avrupa Birli i ile iliflkilerini k saca "an msamakta" yarar var. odtülüler bülteni 135 Kas m

6 güncel Avrupa Birli i sürecinde Türkiye'nin "a r"land "bekleme odalar " Türkiye, 1963 Ankara Anlaflmas ve Katma Protokol ile "tam üyelik" ve "haz rl k ve geçifl" olarak adland r lan süreçleri bafllatt. Tam üyelik baflvurusu, 1963'ten tam 24 y l sonra 1987'de yap labildi. (Bilgi için: Ayn süreçte Avusturya 1989'da, Malta ve K br s Rum Kesimi 1990'da, sveç 1991'de, Finlandiya 1992'de, Norveç 1993'te, Macaristan ve Polonya 1994'te tam üyelik baflvurusunda bulundu. Bu ülkelerin tümü (Norveç hariç. Norveç, halkoylamas nda ikinci kez AB üyeli ini reddetti.) bugün Avrupa Birli i üyesidir. Avrupa co rafyas içerisinde olup da Avrupa Birli i ile üyelik iliflkisi kurmayan sviçre'yi ise ayr ca de erlendirmek gerekir.) 1987'deki tam üyelik baflvurusunun üzerinden tam 12 y l geçtikten sonra 1999 y l Aral k ay nda Türkiye, Avrupa Birli i ne "aday ülke" olarak kabul edildi. 12 y l boyunca "tam üyelik baflvurusu yapm fl ülke" statüsünde bekleme odas nda tutulan Türkiye, 1999 Aral k ay ndan 2004 y l Aral k ay na kadar bu kez de "aday ülke" statüsü ile 5 y l boyunca bir baflka bekleme odas nda bekletilmifltir. En iyimser olas l kla Aral k 2004'te müzakere tarihi verilse bile bu kez de "müzakere odas " olarak adland r lan bir baflka "bekleme odas "nda bekletilecektir. Bu süreçteki bekleme süresinin "ucu aç k" olup, en iyimser tahminlerle bu sürenin en az hatta 20 y l olaca ileri sürülmektedir. Ayr ca, h zla de iflen dünyada y l sonra Avrupa Birli i'nin varl n sürdürüp sürdürmeyece i de ayr bir merak konusudur. Verhaugen'in f kras : Türkiye'nin tam üyelik yolunda "müzakere odas "nda ne kadar süreyle bekletilece i konusuna AB'nin genifllemeden sorumlu üyesi Verhaugen "hofl" bir f krayla "aç kl k" getirip o s rada kendisini dinleyenleri epeyce güldürmüfltü. Verhaugen'in f kras flöyle: Avrupa Birli i d fliflleri bakanlar n n bir araya geldi i toplant da Verhaugen, geniflleme ile ilgili olarak bakanlara bir öneri sunar: "Say n bakanlar, son aday ülkeler olan Romanya, Bulgaristan ve Türkiye d fliflleri bakanlar na birer soru yöneltelim ve sorular n yan tlar n bilen bakanlar n ülkelerini gelecek y l AB'ye alal m, ne dersiniz?" Öneri kabul edilir ve Verhaugen ilk sorusunu Romanya'n n D fliflleri Bakan 'na yöneltir: Say n Bakan, Amerikal lar ilk atom bombas n kaç y l nda kulland, lütfen söyler misiniz? Bakan yan tlar: "1945 y l nda". Romanya alk fllarla birli e kabul edilir. kinci soru Bulgaristan' n D fliflleri Bakan 'na yöneltilir: "Say n Bakan ilk atom bombas nereye at ld, lütfen söyler misiniz? Bakan yan tlar: "Hiroflima'ya at ld ". Bulgaristan alk fllarla birli e kabul edilir. Üçüncü soru Türkiye'nin D fliflleri Bakan 'na yöneltilir: "Siz de lütfen Hiroflima'da kaç kiflinin öldü ünü ve ölenlerin isimlerini alfabetik s raya göre söyler misiniz?" Avrupa Birli i'ne "içerden" bakabilmek: Türkiye'den bak ld nda Avrupa Birli i "40 y ll k rüyam z"d r, "milli dava"m zd r, "Ulusal Politikam z"d r, "çocuklar m z n gelece i"dir, "biricik kurtulufl umudumuz"dur, daha önce kazara kaç rm fl olsak bile bu kez asla kaç rmamam z gereken bir "tren"dir (Taylan Koç'un "Küreselleflme ve Türkiye Bas n nda Avrupa Birli ine Adayl k Süreci" adl kitab nda Türkiye'den bak ld nda AB'nin nas l görüldü ü üzerine pek çok bas n özeti okunabilir.) Acaba öyle midir? Bu soruya yan t bulabilmek için yukarda çizdi im "Avrupa Pramidi"ne biraz yak ndan bakmak gerek. Bu pramide bakt m zda toplulu un "patron"u Almanya, Fransa ve ngiltere üçlüsüdür. Bu üçlü "demokratik Avrupa" içerisinde adeta "oligarflik bir güç" olarak kendini göstermektedir. Her f rsata "söz, yetki ve güç bizdedir" 6 odtülüler bülteni 135 Kas m 2004

7 güncel dayatmacal ile hareket etmektedir. Pramidin taban nda yer alan Orta ve Do u Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri ve di erleri (Türkiye dahil) deyim yerindeyse zengin Avrupa'n n "arka bahçesi"dir; bir anlamda "feodal Avrupa"d r. Çarp c bir örnek vermek gerekirse, ngiltere'de bugün art k döküm fabrikas kurmak söz konusu olamaz ama bu döküm fabrikas Türkiye'de (ya da Polonya'da, Romanya'da, Bulgaristan da vb.) kurulursa, aç l fla Baflbakan ve ilgili bakanlar kat l r, k rm z kurdelalar kesilir. "Zengin Avrupa" ile "arka bahçe"nin sosyo-ekonomik yap s, nüfus karakteristikleri, bilgi ve teknolojik altyap s, enerji ve hammadde kaynaklar aras nda Ural-Altay da lar kadar afl lmaz farkl l klar vard r. Kuzey'deki "zengin Avrupa"n n ve "arka bahçe"nin kendilerine göre sorunlar vard r. Üyesi olmak için "seferber oldu umuz", adeta "can att m z" bu birli i d flardan üstünkörü de il güçlü ve zay f yanlar yla "içerden" tan mam z gerekmez mi? "Zengin Avrupa"ya içerden bak fl Almanya: "Büyük bafl n büyük derdi olur" sözü sanki Almanya için söylenmifl. Almanya bugün Avrupa Birli i içerisindeki en büyük ekonomik, siyasi ve mali güç konumunda. Do u Almanya ile birleflmenin getirdi i "sanc lar" bilinmekte. Almanya flu an yafll nüfus, iflsizlik, yabanc lara karfl ayr mc l k ve neo-nazi hareketlerinde gözle görülür art fl, siyasal çeliflkiler, sermaye kayb gibi yaln z kendi bünyesini de il tüm Avrupa Birli i'ni etkileyen çok ciddi sorunlarla bafl etmekte. Businessweek 17 fiubat 2003 tarihli say s ndaki kapa nda Alman baflbakan Gerhard Schröder'in fotograf n n yan nda "Almaya'n n Düflüflü" bafll n kullanm fl. The Economist ise 2004 Dünya Raporu'nda Almanya'y "Avrupa'n n Hasta Adam " olarak nitelendirmifl. (Ersal Yavi- Necla Yaz c o lu Yavi'nin "Bat Medyas ve Kaynaklar na Göre Avrupa Birli inin Önlenemeyen Düflüflü" adl kitab nda Avrupa'dan bak ld nda AB'nin nas l görüldü ü üzerine pek çok bas n özeti okunabilir.) Alman sermayesi bugün uluslar aras rekabet koflullar gere i yat r mlar n "çevre ülkelere" ("arka bahçe"ye) kayd rmaktad r. Almanya'da iflsizlik bugün %11 seviyelerine ulaflm flt r. Bu oran eski Do u Almanya bölgesinde %25'lere ulaflmaktad r. Büyüme h z yavafllam fl, Almanya y llar sonra ekonomik durgunluk ile yüzyüze kalm fl (iç talebi canland rmak için market vitrinlerinde %50'lere, %70'lere varan indirim etiketleri gazete sayfalar na yans maktad r.) Euro'ya geçifl sonras nda artan memnuniyetsizlikler "Alman Mark "na özlemi art rm fl, ülkede "sosyal devlet" iyice zay flam flt r. (1917'de Rusya'da devrim oldu unda Almanya, devrimin kap lar na dayanmas n önlemek için çareyi "sosyal devlet"i güçlendirip, çal flanlar n refah seviyesini yükseltmede bulmufltu. "Her iflçinin bir wolkswagen' olursa devrim olmaz" sözü o günlerde revaçtayd ; oysa bugün General Motors'a ba l dev otomobil flirketi Opel'in 12 bin iflçi ç karma karar üzerine Alman iflçileri fabrikalarda direniflteler.) Almanya'da sendikalar n birinci gündem maddesini grev ve direnifller oluflturmaktad r. Soysal sigorta sistemi, giderek artan yafll nüfusun gereksinimlerini eskisi gibi "rahatl kla" karfl layamamaktad r. Sosyal güvenlik finansman, yafll nüfus ve emeklilik yaln zca Almanya'n n de il tüm Avrupa'n n sorunudur asl nda. Orta ve Do u Avrupa ülkelerini kapsayan son geniflleme öncesinde yap lan öngörülere göre 2025 y l nda Avrupa nüfusunun yaklafl k 1/3'ü emeklilerden oluflacakt r. Ö renciler ve ö retim üyeleri üniversitelerdeki e itimden memnun de ildir; ilginç protestolarla bu memnuniyetsizliklerini her f rsatta sergilemektedirler. Zengin Avrupa'n n di er büyükleriyle (Fransa ve ngiltere) girilen siyasal polemikler, yay lmac l k, yeni nüfuz alanlar oluflturma ve güç gösterileri birlik içerisinde zaman zaman ciddi sorunlara yol açmaktad r. Zengin Avrupa içerisinde Almanya ile ilgili bu uzun paragraf n nedeni di er Avrupa ülkelerine göre Almanya'n n Türkiye'de daha fazla "bilinmesidir." 70'li y llarda bafllayan Almanya'ya iflgücü göçü bugün art k orada önemli bir yerleflik Türk nüfusunun yafl yor olmas sonucunu do urmufltur. Almanya'da yaflayanlar orada olup bitenleri yaflayarak kavr yorlar, ama Türkiye'den bak nca Almanya bir refah ülkesi, bolluklar ülkesi, f rsatlar ülkesi olarak de erlendirilmektedir. Fransa: "Büyük bafl n büyük derdi olur" sözü nas l Almanya için biçilmifl kaftansa, "her yükseliflin bir de düflüflü vard r" sözü de Franda için biçilmifl kaftand r. Fransa hiç kuflkusuz de Gaulle'ün zaman ndaki Fransa de il. Businessweek,"Almanya'n n Düflüflü" deyimini kullanm flt ; Fransa'da ekonomi tarihçisi Nicolas odtülüler bülteni 135 Kas m

8 güncel Baverez de kitab na "Düflen Fransa" bafll n uygun bulmufl. Fransa'da da sorunlar Almanya ile benzer. Üretti inden fazlas n tüketme, çal flanlar n memnuniyetsizli i, yaklaflan grev dalgas, Korsika sorunu, ülkedeki yabanc lar sorunu ciddi sorunlar olarak ülke ve dünya gündeminde. Kapanan flirketler, ücret yerine izne ay rma gibi sonuçlar n yan nda ekonomideki kötüye gidiflin bir di er önemli göstergesi de yaklafl k 2 milyon Frans z n çal flmak için ülke d fl na gitmesi, Kanada'n n Quebec bölgesinin Fransa'dan her y l 50 bin dolay nda göçmen almas d r. Fransa'da iflsizlik %10'u bulmaktad r. Tabii bu tablo Fransa'ya Türkiye'den bak ld nda görülemiyor. Türkiye'den bak ld nda Fransa s n lacak bir liman...irak' n iflgali s ras nda ABD'nin savafl politikalar na karfl Avrupa'da bar fl cephesi kurma giriflimlerinin Fransa-ABD, Fransa-AB ve ABD-AB iliflkileri aç s ndan sonuçlar n zaman gösterecek. ngiltere: ngiltere Avrupa Birli i üyesidir ama Avrupa'ya biraz uzakt r. Her ne kadar Manfl denizinin alt ndaki tünelle ngiltere ile Fransa birbirine ba lanm flsa da ekonomik, siyasal ve sosyal yönden ngiltere'nin Avrupa'ya ba lanmas biraz zor görünüyor. Örne in Avrupa Para Birli i ne girip Sterlin yerine Euro'yu kullanm yor ngiltere. ngiltere'nin Irak' n iflgali s ras nda Avrupa'dan çok ABD'ye yak n durmas, iflgale fiilen kat lmas hem Avrupa'da hem de ngiltere kamuoyunda Baflbakan Blair'i hiç kuflkusuz zor durumda b rakt. Almanya ve Fransa'da oldu u gibi ngiltere'de de iflsizlik ciddi bir sorundur rakamlar na göre ülkede genç iflsizlerin oran %10 dolay ndad r. Yoksulluk ve ücret eflitsizli i iflsizlikle birleflince ciddi bir sosyal soruna dönüflmesi kaç n lmazd r. Bugün art k ngiltere "refah ülkesi" olman n uza nda, "iflsizler ülkesi" olarak tan mlanmaktad r. Her 5 ailenin birinde hiç kimsenin ifli yoktur. ngilizler önceleri çal flmak için Almanya'ya gidiyorlarm fl; Almanya'da da iflsizlik sorunu oldu undan art k Amerika ve Uzakdo u'ya gider olmufllar. ngiliz e itim sisteminin giderek bozulmas, e itimde niteli in önemli ölçüde gerileyifli ülke içerisinde tart fl lan bir di er önemli sorundur. Avrupa Birli i'nin en zengin üyelerinden ngiltere'de devlet okullar nda ö retmen maafl ve araç-gereç için velilerden her ay 35 Sterlin al n yor. Tüm bunlar n uza nda ngiltere'ye Türkiye'den bak ld nda ngiltere hâlâ "üzerine günefl batmayan bir imparatorluk"tur Kuzey ve Güney Avrupa'n n zenginleri: Avrupa Birli i'ne üye 12 Kuzey ve Güney Avrupa ülkesi, Almanya, Fransa ve ngiltere'den oluflan çekirde in çevresinde kümelenen 1. çevre ülkeleri olarak bilinir. Bu ülkeler, pratikte, birlik içerisindeki 3 çekirdek üye kadar söz, yetki ve karar sahibi olmasalar da Avrupa'n n yerleflik zenginlerindendir. Bu ülkeleri birlik içerisinde "eflitler aras nda daha az eflit ülkeler" olarak nitelemek pek yanl fl olmaz. Söylemeye bile gerek yok asl nda: Almanya, Fransa ve ngiltere'de yaflanan ekonomik temelli sorunlar bu ülkelerde de yaflanmaktad r. Örne in Fransa için "Korsika Sorunu", ngiltere için " RA", Almanya için "neo Nazi hareketi" neyse, spanya için "Bask Sorunu", talya için "K z l Tugaylar" afla yukar ayn fleyi ifade etmektedir. Ayr ca, Avrupa'da (örne in Fransa ve Avusturya'da) neo-faflist partilerin ald klar oy oranlar öncelikle Avrupa'daki "göçmenler" olmak üzere asl nda tüm Avrupal lar için ciddi bir endifle kayna d r. Avrupa Birli i'ni sarsan rkç l k, yabanc lara karfl fliddet ve ayr mc l k, terör gibi sorunlar bugün art k "AB ve terör" bafll yla tüm Avrupa baflkentlerinin neredeyse vazgeçilmez gündem maddeleri aras ndad r. Zengin Avrupa'n n "arka bahçesi": Orta ve Do u Avrupa ülkeleri Birli e 1 May s 2004 tarihinde kat lan 10 Orta ve Do u Avrupa ülkesi Avrupa'n n "genifl taban "n oluflturmaktad r. Pramidin taban ne kadar genifl ve "sa lam" olursa pramidin tepesindekileri tafl ma kapasite ve yetene i o ölçüde "tatminkar" olacakt r. "Zengin Avrupa" ucuz iflgücü, fason üretim üsleri kurma, hammadde, çevre, tar m politikalar vb. bak mlardan Orta ve Do u Avrupa ülkelerini kendilerinin birer arka bahçesi olarak görmektedir. Bu durum zincirleme bir reaksiyonla Orta ve Do u Avrupa ülkelerinin de "ötekileri" kendilerinin arka bahçesi yapma giriflimleriyle sürüp gidecektir. "Her yoksul arka bahçenin daha yoksul bir arka bahçesi vard r." Böylesine pragmatik bir gerekçeye karfl n bu son geniflleme Avrupa Birli i içerisinde epeyce tart fl lm flt r. Bu büyümenin "kontrolsüz bir büyüme" oldu u, ileride ciddi sorunlar do uraca pek çok platformda ifade edilmiflti. Bu 10 üyenin kat l m yla birlikte 376 milyon olan Avrupa Birli i nüfusu 451 milyona ç km fl, buna karfl l k dolar olan kifli bafl na milli gelir dolara gerilemifltir. Ayr ca, geniflleme öncesinde 30 milyonluk iflsizler ordusu ve 8 odtülüler bülteni 135 Kas m 2004

9 güncel 70 milyonluk yoksullar ordusu bu genifllemeyle birlikte s ras yla 55 ve 120 milyona ç km flt r. Bu genifllemeye ba l olarak iflgücü göçü, ortak tar m politikas n n finansman, sosyal güvenlik finansman gibi ciddi sorunlar n nas l afl laca "Avrupa kamuoyu"nun önemli ve "daimi" gündem maddeleri aras nda yer al yor. (fiu anda 10 Orta ve Do u Avrupa ülkesi genifl ve sa lam bir Avrupa Birli i taban için yeterli bulunmaktad r y l nda bu tabana bir-kaç takviye (Romanya, Bulgaristan ve H rvatistan) yap lmas öngörülmektedir. Türkiye ise -belki de özel bir "statü" kapsam nda- her zaman oldu u gibi "do u" ile "bat " aras nda "köprü" görevini üstlenmeye daha uzun y llar devam edecektir.) Özetle, Avrupa'ya içerden bak ld nda birli in temel sorunlar sat rbafllar yla flunlard r: 1. "Sosyal Avrupa" imaj n n art k sürdürülebilir olmaktan ç kmas. (iflsizlik oranlar ndaki art fl, yafll nüfus, emeklilik finansman, e itimdeki nitelik kayb vb. ) Avrupa Birli i'nin "iflsizlik" ile "emek sömürüsü" aras ndaki sosyo-politik çeliflkisi, bir "ç kmaz" olarak birli in gelece ini tehdit etmektedir. 2. Ortak Tar m Politikas 'n uygulamadaki finansman güçlükleri. 3. Söz, yetki ve karar alma süreçlerinde yaflanan antidemokratik giriflimler. (Avrupa Anayasas tart flmalar ) 4. Ortak para birimine yönelik itirazlar. (Norveç halk referandumda Euro'ya geçifli kabul etmedi, ngiltere kendi para biriminden memnun görünüyor, sviçre bu tart flmalar n d fl nda, hiç oral de il vb.) 5. Üretim ve pazar sorunu had safhad r. (Avrupa ekonomisindeki durgunluk aç kt r. Avrupa sermayesi ve yat r mc lar düflük maliyetli üretim yapabilecekleri, daha az vergi alan, daha düflük maliyetle iflgücü ve enerji sa layan yerlere kaymaktad r. Bu "kaç fl" n sonucu olarak da Time dergisinin 19 ocak 2004 tarihli haberine göre tam 400 bin bilim adam Avrupa Birli i'ni terk etmifltir.) 6. Bizim, "oralarda kat'iyen olmaz" sand m z yolsuzluk Avrupa'da o boyutlara ulaflm flt r ki bar fl içinde yaflayan Avrupa neredeyse birlik çap nda "yolsuzlukla savafl" ilan edecektir! Avrupa Birli i tek seçene imiz mi? Türkiye'den bak ld nda Avrupa bolluk ve refah n yafland, insan hak ve özgürlüklerin alabildi ine genifl oldu u, eskiden stanbul için söylendi i gibi "tafl topra alt n" bir "f rsatlar diyar d r". "Medenidir", "moderndir", ulaflmay ve hatta geçmeyi hedefledi imiz "ça dafl uygarl k seviyesi"nin ta kendisidir. "40 y ll k rüyam z"d r, "milli dava"m zd r, "Ulusal Politikam z"d r, "çocuklar m z n gelece i"dir, "biricik kurtulufl umudumuz"dur, daha önce kazara kaç rm fl olsak bile bu kez asla kaç rmamam z gereken bir "tren"dir Avrupa Birli i'ne salt Türkiye'den bakmay p birli in kendi bünyesindeki çeliflkileri de göz önüne bakt m zda "Avrupa Birli i tek seçene imiz mi?" sorusu bugün de ilse bile yar n kaç n lmaz olarak gündemimize girecek bir sorudur. Önce "Avrupa Birli i tek seçene imizdir" tezinden yola ç k larak yap lanlar k saca an msayal m: 1. " ktidar yla ve muhalefetiyle, sivil toplum kurulufllar m zla el ele AB hedefine kilitlenmek" söylemi tüm toplumu etkisi alt na almaktad r. Bu a r toplum psikolojisi ortam nda bu söyleme karfl ç kmak ve hat r say l r platformlarda sesini duyurmak neredeyse imkâns z hale gelmektedir ("Toplum mühendisli i" dedikleri bu olsa gerek!). An msanacak olursa 1995'te Gümrük Birli i anlaflmas s ras nda da benzer bir kamuoyu oluflturulmufl, o zaman da elefltirel bak fl aç lar türlü-çeflitli yaygaralarla bast r lm flt. "Henüz üyesi olmad m z bir birlikle neden Gümrük Birli i ne gidiyoruz?", "Gümrük Birli i, daha önce Lozan'da reddetti imiz kapütülasyonlar n yeniden ihya edilmesi de il midir?" fleklindeki hakl itirazlar o günlerde ne yaz k ki davul-zurna eflli inde bo ulmufltu. Gümrük Birli i'nin o günden bugüne ülkemize faturas n art k hepimiz biliyoruz. Zaman içerisinde "tam ba ms zl k"tan önce "karfl l kl ba ml l k"a, oradan da durmaks z n "tam ba ml l k"a öyle bir savruluflla savrulduk ki bugün art k ba ms z d fl politika izleme refleksimizi neredeyse tümüyle yitirmifl görünüyoruz 2. AB üyeli ini "milli dava" ilan edip, tüm toplumu bu dava etraf nda "uygun ad m marfl" düzeninde yürütme gayretleri bize özgü demokrasinin traji-komik örneklerinden birisidir. "Milli Dava" ve "Ulusal Politika" söyleminin d fl na ç kt n zda a z n zla kufl tutsan z, olup bitenler karfl s nda en sa lam elefltirel bak fl aç lar n gelifltirseniz nafile; "marjinal"leflirsiniz. Milli menfaatlerimiz, birlik ve beraberli imiz sizin dikkate al nman z derhal engeller. Ayr ca sormak gerekir: Bugüne de in Avrupa Birli i'ne üye olmufl ülkeler odtülüler bülteni 135 Kas m

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI KOB LER N SES EK M 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES ekonomide AB rüzgar Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen başlaması ekonomide olumlu rüzgarların esmesine neden oldu. Borsa rekor kırarken, reel sektör

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı