güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k"

Transkript

1

2 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Say :135 Kas m 2004 Dernek Ad na Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yaz flleri Müdürü Nermin FENMEN (CHE 80) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Çi dem BERD GÖKHAN (ARCH 71) lkem TOKER (FDE 97) Berna GÖKALAN (MAN 99) brahim BERKSOY(ME 91) Fatih AT LA (PHIL 89) Ümit ÇA LAR (EE 93) Tuna KOLAT (EE 76) Eren AKDUR (METE 97) Grafik Tasar m Renk Ayr m ve Bask TfiOF Plaka Matbaac l k Ticaret ve Sanayi A.fi. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, Derne i ve Bülteni sorumlu k lmaz. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ODTÜ Mezunlar Derne i nin ve yazar n izni olmadan kullan lmaz. ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu A. Metin GER (CE 67), Baflkan Bahattin TUNCER (ARCH 79), II Baflkan Nermin FENMEN (CHE 80), Yazman Sema ONURLU (METE 80), Sayman Mustafa ATALAY (EDS 83),Üye lkem TOKER (FDE 97), Üye Erol SAYIN (IE 79),Üye Ödentileriniz için T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi 4229/ Garanti Bankas, Maltepe fiubesi Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi (TL) (EUR) (USD) Garanti Bankas, Maltepe fiubesi (TL) ODTÜ Mezunlar Derne i 428. sokak 100. Y l ANKARA Tel: Faks: e-posta: Avrupa Birli i ne do ru ISSN odtülüler bülteni içindekiler güncel avrupa birli i tek seçene imiz mi? kendi gelece ini arayan avrupa birli i nde müzmin aday türkiye nin durumu bir çal flma grubu ab çal flma grubu yeni dönem çal flmalar na bafllad çal flma gruplar m zdan çal flma gruplar ayl k raporu: ekim 2004 biliflim komisyonu gezgin yaflamlar ve sanal gezginler openbsd projesi: özgür, ifllevsel ve güvenli çevre ve kent ankara n n baflkent oluflunun y ldönümünü kutlad k viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k flehreküstü o bir yenik serçeydi s k l nca a lamaya ç kard.. odtü de do a çekirgeler kültür-sanat adalardan rengarenk flemsiyeler yükselir odtü den bir köfle odtü u3 binas nda bir heykel var kim çal flma grubu bizim bölüm bulufluyor dernekten derne imiz birim yöneticileri, kalite konferans na kat ld kuzey kaliforniya temsilci i'nden bir fidana can suyu çal flanlar, 11 ekim gecesi doyas ya e lendi ay n çal flan etkinlik hattufla gezisi mutfakta neler oluyor? tavla turnuvas heyecan ankara gecesi durul gence orkestras ile yine büyüledi! kitaplar aras nda murathan mungan: çador üçboyut ve dizüstü odtülüler bülteni 135 Kas m

3 ÖZÜR ÖZÜR odtülüler bülteni nin 134. say s n n kapa nda yer alan Türkiye haritas, yaln fl bilgiler içermekte olup tasar m Yay n Kurulu taraf ndan reddedilmesine ra men ajans hatas ndan kaynaklanan nedenlerle bas lm flt r. Bu hata nedeniyle ajans de iflikli ine gidilmifl, önümüzdeki süreç içinde bu türden bir hatan n tekrar etmemesi yönünde önlem al nm flt r. Bu konuda duyarl l k gösteren üyelerimize teflekkür ederiz. Burs Fonu Burs Fonu katk lar n z bekliyor! Maddi olanaks zl klar nedeniyle e itimini sürdüremeyecek konuma gelen yüzlerce ODTÜ ö rencisi oldu unu biliyor muydunuz? Bugün bir fidan, yar n Türkiye nin ayd nl k gelece ini kucaklayan bir orman... Bir fidana can suyu da siz verin! Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Bankas, ODTÜ fib. 4229/ Garanti Bankas Maltepe fib bizden size size Sevgili ODTÜ'lüler, "Hak verilmez, al n r" sözleriyle bafllamak istiyoruz içinde bulundu umuz yo un gündemi irdelemeye. Toplum olarak büründü ümüz sessizlik, hep baflkalar ndan birfleyler yapmalar n beklemek, hep bir lider aray fl, bulundu umuz konumdan sürekli yak nmak ancak bu sorunlar n kayna na inmek, sorunlar çözmek için ad m atmamak... Ve belki de en vahimi, tüm bunlar toplumsal davran fl biçimi olarak kan ksamak, bellemek, tersini düflünememek y l önce ba ms zl k and yla ayaklanan, yedi düvele karfl bir ülkeyi yoktan var edenlerin bu halk, bu ulus oldu una inanmak kimi zaman zor geliyor. Bültenimizin bu say s nda kapak konumuz, toplumun her kesiminde yank bulan, ülkemizin AB üyesi kabul edilmesine yönelik giriflimler. Ülkemizde bu süreç içinde yaflananlar, belki de küçük bir da köyüne gelecek devlet erkan n n ziyaretinden önce yap lacak hummal haz rl klara benzetmek mümkün. Süpürülen sokaklar, kireç badana ile bembeyaza boyanan evler, onar lan çitler, çocuklara ezberletilen fliirler, flark lar... Çocuklar n flark söylemesi, sokaklar n süpürülmesi, duvarlar n temizlenmesi için köye devlet erkan ndan bir konu un gelmesi neden flartt r diye soruyor insan. Acaba AB'nin kap s n aralama süreci içinde biz de, peflpefle ç kard m z yasalar, yönetmeliklerde, haz rlad m z insan haklar raporlar nda, gümrük mevzuat nda, ekonomik kararlarda yapt klar m z n ne kadar n AB istiyor diye yap yoruz? Bunlar n ne kadar zaten olmas gereken, ancak bugüne dek bizi zorlayan kimse olmad için ele almay ihmal etti imiz, hatta ele almamakta direndi imiz konular? Olmas gereken, özgür ve ba ms z bir ülkenin yurttafllar için do al olan pek çok hakk n verilmesi için neden bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttafllar olarak, AB talimatlar ndan medet umar hale geldik? 81 y l önce onu yoketmek isteyen, kalelerini zapteden, tersanelerine giren, ekonomik alanda atmak istedi i her ad mda onu k sk vrak ba layan, nefes almas na dahi izin vermeyen bir güce karfl ba ms zl k ve onur mücadelesi veren bu ulus, flimdi neden att her ad m bir baflkas n n talimat yla at yor? Tabu olan baz konular n konuflulmas na izin vermekle övünüyor flimdi siyasetçiler. Özgür bir ülkede herkesin istedi i konuda konuflabilmesi, do al olan de il midir? AB'ye uyumu mu beklemek gerekir bu konuda ad m atmak için? Ülke olarak bir girdab n içindeyiz. Özgürlük ve ba ms zl k için bir baflkas ndan medet ummak, uzat lan yard m elinin ard nda yer alan farkl beklentileri gözden kaç rma tehlikesini getirir. Bu girdaptan kurtulman n tek yolu, özgür ve ba ms z bir ülkenin gururlu yurttafllar olarak sahibi olmam z gereken hak ve özgürlükleri önümüze koflul sürülmesini beklemeden almak için mücadele vermektir. Hak verilmez, al n r! Sayg lar m zla, Yönetim Kurulu odtülüler bülteni 135 Kas m

4 "Birleflik Avrupa" düflüncesinin temelleri 150 y l kadar geriye gitmekteyse de Avrupa Birli i'nin somut bir proje olarak Avrupa devletlerinin gündemine girmesi 2. Dünya Savafl sonras na rastlar. Savafl sonras n n derin ac lar n n yafland dönemde Avrupa co rafyas nda gerçeklefltirilebilecek bir birlik hiç kuflkusuz ekonomik temelli bir birliktelik olabilirdi. Ekonomik birliktelik yolunda Avrupa'da at lan ilk somut ad m 1952 y l nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u'nun kurulmas oldu. Bu oluflumu Avrupa Atom Enerjisi Toplulu u izledi de Roma Anlaflmas ile Avrupa Ekonomik Toplulu u (AET) kuruldu. Toplulu un kurucusu 6 Avrupa ülkesi flunlard : Bat Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, talya ve Lüksemburg. Ayn ülkeler 1952 tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u'nun da kurucusuydu Lahey zirvesinde toplulu a kat lma talebinde bulunan ngiltere, rlanda, Norveç ve Danimarka ya iliflkin müzakerelerin bafllat lmas karar al nd y l nda ngiltere, Danimarka ve rlanda tam üye olarak toplulu a girdi. (Norveç in kat l m anlaflmas, Norveç halk n n kat l m yla yap lan referandumda reddedildi.) Böylelikle ilk geniflleme süreci sona ermifl, 6 kurucu üye ile yola ç kan topluluk 9 üyeye ulaflm flt. Yunanistan, 1976 y l ndaki tam üyelik baflvurusu sonras nda 1981 te toplulu a kat ld. Yine 70 li y llarda tam üyelik baflvurusu yapan Portekiz ve spanya n n da 1985 te toplulu a kat lmas yla birlikte üye say s 12 ye yükseldi ve ikinci geniflleme süreci tamamlanm fl oldu. Bu 12 üye ülke daha sonra Avrupa Birli i'nin bayra ndaki "12 y ld z"a dönüflecektir. Kat lan her bir ülkeyle birlikte topluluk, üye devletler aras ndaki güç ve yetki da l mlar n, temel politikalar gözden geçirmek zorunda kald. Bu gözden geçirmelere koflut olarak örne in ikinci geniflleme süreci, toplulu un anayasal yap s n n de ifltirilmesi görüflünü gündeme getirdi. spanya ve Portekiz in kat l m ile birlikte Avrupa Tek Pazar üzerinde anlafl ld sonuna dek mal, hizmet ve sermayenin serbest dolafl m hedeflendi. Avrupa Toplulu u na üye 12 devlet taraf ndan 1992 de imzalanan Maastricht Anlaflmas, toplulu a kapsaml de ifliklikler getirdi; Avrupa Toplulu u üzerinde ve onu da kapsayan Avrupa Birli i bu anlaflmayla biçimlendirildi. Anlaflman n getirdi i yeni boyutla birlikte 1995 y l nda sveç, Finlandiya ve Avusturya da toplulu a kat ld. Bu genifllemeyle birlikte üye ülke say s 15 e ulaflt ; böylelikle üçüncü geniflleme süreci de tamamlanm fl oldu. "So uk savafl" n sona ermesi, beraberinde toplulu un stratejilerini yeniden gözden geçirmesini ve yeni strateji aray fllar na girmesini gündeme getirdi. 2. Dünya Savafl 'n n tüm Avrupa'y yerle bir 4 odtülüler bülteni 135 Kas m 2004

5 güncel etti i dönemde Avrupa devletleri aras nda askeri ya da siyasal birliktelikler düflünülemezdi ama so uk savafl sonras nda art k Avrupa Birleflik Devletleri de dahil her fley söz konusu olabilirdi. ("Avrupa Birleflik Devletleri" deyimini ilk kez 1848'de Victor Hugo kullan r.) Yeni stratejik aray fllarla birlikte Orta ve Do u Avrupa ülkeleri de topluluk gündemine girdi. Avrupa Birli i, 1989 y l nda Orta ve Do u Avrupa ülkelerine destek amaçl bir mali çerçeve program haz rlad. Siyasal dönüflüm yaflayan bu ülkelere pazar ekonomisine geçiflleri sürecinde verilecek kredilerin sa lanmas için Avrupa mar ve Kalk nma Bankas kuruldu y llar aras nda Polonya, Çekoslavakya, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan ile ticaret ve iflbirli i anlaflmalar yap ld. Ticaret ve iflbirli i anlaflmalar n n yetersiz kalmas üzerine 1990 y l ndaki Dublin Zirvesi nin ard ndan Ortakl k Anlaflmalar gündeme geldi y llar aras nda 10 Avrupa ülkesi ile Ortakl k Anlaflmas imzaland. Bu anlaflmalar, Avrupa Birli i üyeli i sürecinde taraflar aras nda "yasal zemin" oluflturdu. Orta ve Do u Avrupa ülkelerine adayl k perspektifinin verilmesi ise Kopenhag Zirvesi ile gündeme geldi tarihli Kopenhag Zirvesi nin konuya iliflkin karar flöyleydi: "AB üyesi olmak isteyen Orta ve Do u Avrupa ülkeleri, AB üyesi olacaklard r. Kat l m, ülkenin ekonomik ve siyasi koflullar yerine getirerek üyelik sorumluluklar n karfl layabildi i an gerçekleflebilecektir. Avrupa Birli i'nin Orta ve Do u Avrupa ülkelerini içeren geniflleme politikas kapsam nda Avrupa Komisyonu bir rapor yay mlad. "Gündem 2000" bafll kl ve 1997 tarihli bu rapor, aday ülkelerle iliflkiler, bu iliflkilerin nas l ve ne flekilde gelifltirilece i ve genifllemenin etkileri ile ilgili ayr nt lar içeriyordu. Raporun yay nland dönemde görüfl bildiren Komisyon, hiçbir aday ülkenin bu kriterleri tam olarak yerine getiremedi ini vurgulad. Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Macaristan orta vadede bu kriterlere ulaflabilecek befl ülke olarak belirledi. Di er aday ülkeler konusunda ise kat l m müzakerelerinin bafllat lmas na iliflkin olarak olumsuz görüfl belirtti Lüksemburg Zirvesi nde aday ülkeler müzakerelere haz r olup olmad klar na göre birinci ve ikinci dalga ülkeler olarak s n fland r ld. Müzakerelere haz r olan ülkeler ilk dalgay, di erleri ise ikinci dalgay oluflturdu. Komisyon ilk dalga ülkelerle tam üyelik müzakerelerine 1998 de bafllanmas n önerdi. Ancak zirvede 10 Orta ve Do u Avrupa ülkesinin yan s ra K br s n AB üyeli i de teyit edildi. Ekim 1996 daki iktidar de iflikli i nedeniyle üyelik baflvurusunu geri çeken Malta, Zirve de ele al nmad. 1 May s 2004 tarihinde topluluk Orta ve Do u Avrupa ülkelerine yönelik geniflleme sürecini tamamlayarak 15 olan üye say s n 25'e ç kard. Avrupa Birli i çevrelerinde bundan sonraki geniflleme süreci flöyle ifade edilmektedir: "Romanya, Bulgaristan, H rvatistan ve belki Türkiye" Bu son geniflleme süreci sonunda ortaya ç kacak tabloyu kimileri "Atlantikten Urallara Avrupa", kimileri "Avrupa Evi", kimileri de "Avrupa Birleflik Devletleri" olarak nitelendirmektedir. Kimilerine göre ise Türkiye'yi de içine alarak geniflleyip Orta Do u co rafyas na komflu olan bir Avrupa Birli i'ni "Büyük Ortado u Projesi" ile iliflkilendirmek gerekecektir. Her nas l yorumlan rsa yorumlans n tüm geniflleme süreçleriyle birlikte Avrupa Birli i, hiyerarflik düzeni temsilen, tepesi dar, taban olabildi ince genifl bir pramit örne idir. Pramidin tepesinde "3 üyeli çekirdek AB" (Trilateralist Nuclear Family) olarak adland r lan Almanya, Fransa ve ngiltere yer almaktad r. Piramidin ortas nda, çekirdek AB'yi çevreleyen 12 üyeli 1. çevre (1. periphery) ülkeleri (Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri) yer almaktad r. Pramidin taban nda ise 10 üyeli 2. çevre (2. periphery) ülkeleri (Orta ve Do u Avrupa ülkeleri ile K br s Rum Kesimi ve Malta) ile 3. çevre (3. periphery) ülkeleri olarak adland r lan ülkeler (Romanya, Bulgaristan, H rvatistan ve belki Türkiye) yer almaktad r. "AB Pramidi"nin de erlendirmesini sonraki paragraflara b rak p bu aflamada bafllang çtan bugüne Türkiye'nin Avrupa Birli i ile iliflkilerini k saca "an msamakta" yarar var. odtülüler bülteni 135 Kas m

6 güncel Avrupa Birli i sürecinde Türkiye'nin "a r"land "bekleme odalar " Türkiye, 1963 Ankara Anlaflmas ve Katma Protokol ile "tam üyelik" ve "haz rl k ve geçifl" olarak adland r lan süreçleri bafllatt. Tam üyelik baflvurusu, 1963'ten tam 24 y l sonra 1987'de yap labildi. (Bilgi için: Ayn süreçte Avusturya 1989'da, Malta ve K br s Rum Kesimi 1990'da, sveç 1991'de, Finlandiya 1992'de, Norveç 1993'te, Macaristan ve Polonya 1994'te tam üyelik baflvurusunda bulundu. Bu ülkelerin tümü (Norveç hariç. Norveç, halkoylamas nda ikinci kez AB üyeli ini reddetti.) bugün Avrupa Birli i üyesidir. Avrupa co rafyas içerisinde olup da Avrupa Birli i ile üyelik iliflkisi kurmayan sviçre'yi ise ayr ca de erlendirmek gerekir.) 1987'deki tam üyelik baflvurusunun üzerinden tam 12 y l geçtikten sonra 1999 y l Aral k ay nda Türkiye, Avrupa Birli i ne "aday ülke" olarak kabul edildi. 12 y l boyunca "tam üyelik baflvurusu yapm fl ülke" statüsünde bekleme odas nda tutulan Türkiye, 1999 Aral k ay ndan 2004 y l Aral k ay na kadar bu kez de "aday ülke" statüsü ile 5 y l boyunca bir baflka bekleme odas nda bekletilmifltir. En iyimser olas l kla Aral k 2004'te müzakere tarihi verilse bile bu kez de "müzakere odas " olarak adland r lan bir baflka "bekleme odas "nda bekletilecektir. Bu süreçteki bekleme süresinin "ucu aç k" olup, en iyimser tahminlerle bu sürenin en az hatta 20 y l olaca ileri sürülmektedir. Ayr ca, h zla de iflen dünyada y l sonra Avrupa Birli i'nin varl n sürdürüp sürdürmeyece i de ayr bir merak konusudur. Verhaugen'in f kras : Türkiye'nin tam üyelik yolunda "müzakere odas "nda ne kadar süreyle bekletilece i konusuna AB'nin genifllemeden sorumlu üyesi Verhaugen "hofl" bir f krayla "aç kl k" getirip o s rada kendisini dinleyenleri epeyce güldürmüfltü. Verhaugen'in f kras flöyle: Avrupa Birli i d fliflleri bakanlar n n bir araya geldi i toplant da Verhaugen, geniflleme ile ilgili olarak bakanlara bir öneri sunar: "Say n bakanlar, son aday ülkeler olan Romanya, Bulgaristan ve Türkiye d fliflleri bakanlar na birer soru yöneltelim ve sorular n yan tlar n bilen bakanlar n ülkelerini gelecek y l AB'ye alal m, ne dersiniz?" Öneri kabul edilir ve Verhaugen ilk sorusunu Romanya'n n D fliflleri Bakan 'na yöneltir: Say n Bakan, Amerikal lar ilk atom bombas n kaç y l nda kulland, lütfen söyler misiniz? Bakan yan tlar: "1945 y l nda". Romanya alk fllarla birli e kabul edilir. kinci soru Bulgaristan' n D fliflleri Bakan 'na yöneltilir: "Say n Bakan ilk atom bombas nereye at ld, lütfen söyler misiniz? Bakan yan tlar: "Hiroflima'ya at ld ". Bulgaristan alk fllarla birli e kabul edilir. Üçüncü soru Türkiye'nin D fliflleri Bakan 'na yöneltilir: "Siz de lütfen Hiroflima'da kaç kiflinin öldü ünü ve ölenlerin isimlerini alfabetik s raya göre söyler misiniz?" Avrupa Birli i'ne "içerden" bakabilmek: Türkiye'den bak ld nda Avrupa Birli i "40 y ll k rüyam z"d r, "milli dava"m zd r, "Ulusal Politikam z"d r, "çocuklar m z n gelece i"dir, "biricik kurtulufl umudumuz"dur, daha önce kazara kaç rm fl olsak bile bu kez asla kaç rmamam z gereken bir "tren"dir (Taylan Koç'un "Küreselleflme ve Türkiye Bas n nda Avrupa Birli ine Adayl k Süreci" adl kitab nda Türkiye'den bak ld nda AB'nin nas l görüldü ü üzerine pek çok bas n özeti okunabilir.) Acaba öyle midir? Bu soruya yan t bulabilmek için yukarda çizdi im "Avrupa Pramidi"ne biraz yak ndan bakmak gerek. Bu pramide bakt m zda toplulu un "patron"u Almanya, Fransa ve ngiltere üçlüsüdür. Bu üçlü "demokratik Avrupa" içerisinde adeta "oligarflik bir güç" olarak kendini göstermektedir. Her f rsata "söz, yetki ve güç bizdedir" 6 odtülüler bülteni 135 Kas m 2004

7 güncel dayatmacal ile hareket etmektedir. Pramidin taban nda yer alan Orta ve Do u Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri ve di erleri (Türkiye dahil) deyim yerindeyse zengin Avrupa'n n "arka bahçesi"dir; bir anlamda "feodal Avrupa"d r. Çarp c bir örnek vermek gerekirse, ngiltere'de bugün art k döküm fabrikas kurmak söz konusu olamaz ama bu döküm fabrikas Türkiye'de (ya da Polonya'da, Romanya'da, Bulgaristan da vb.) kurulursa, aç l fla Baflbakan ve ilgili bakanlar kat l r, k rm z kurdelalar kesilir. "Zengin Avrupa" ile "arka bahçe"nin sosyo-ekonomik yap s, nüfus karakteristikleri, bilgi ve teknolojik altyap s, enerji ve hammadde kaynaklar aras nda Ural-Altay da lar kadar afl lmaz farkl l klar vard r. Kuzey'deki "zengin Avrupa"n n ve "arka bahçe"nin kendilerine göre sorunlar vard r. Üyesi olmak için "seferber oldu umuz", adeta "can att m z" bu birli i d flardan üstünkörü de il güçlü ve zay f yanlar yla "içerden" tan mam z gerekmez mi? "Zengin Avrupa"ya içerden bak fl Almanya: "Büyük bafl n büyük derdi olur" sözü sanki Almanya için söylenmifl. Almanya bugün Avrupa Birli i içerisindeki en büyük ekonomik, siyasi ve mali güç konumunda. Do u Almanya ile birleflmenin getirdi i "sanc lar" bilinmekte. Almanya flu an yafll nüfus, iflsizlik, yabanc lara karfl ayr mc l k ve neo-nazi hareketlerinde gözle görülür art fl, siyasal çeliflkiler, sermaye kayb gibi yaln z kendi bünyesini de il tüm Avrupa Birli i'ni etkileyen çok ciddi sorunlarla bafl etmekte. Businessweek 17 fiubat 2003 tarihli say s ndaki kapa nda Alman baflbakan Gerhard Schröder'in fotograf n n yan nda "Almaya'n n Düflüflü" bafll n kullanm fl. The Economist ise 2004 Dünya Raporu'nda Almanya'y "Avrupa'n n Hasta Adam " olarak nitelendirmifl. (Ersal Yavi- Necla Yaz c o lu Yavi'nin "Bat Medyas ve Kaynaklar na Göre Avrupa Birli inin Önlenemeyen Düflüflü" adl kitab nda Avrupa'dan bak ld nda AB'nin nas l görüldü ü üzerine pek çok bas n özeti okunabilir.) Alman sermayesi bugün uluslar aras rekabet koflullar gere i yat r mlar n "çevre ülkelere" ("arka bahçe"ye) kayd rmaktad r. Almanya'da iflsizlik bugün %11 seviyelerine ulaflm flt r. Bu oran eski Do u Almanya bölgesinde %25'lere ulaflmaktad r. Büyüme h z yavafllam fl, Almanya y llar sonra ekonomik durgunluk ile yüzyüze kalm fl (iç talebi canland rmak için market vitrinlerinde %50'lere, %70'lere varan indirim etiketleri gazete sayfalar na yans maktad r.) Euro'ya geçifl sonras nda artan memnuniyetsizlikler "Alman Mark "na özlemi art rm fl, ülkede "sosyal devlet" iyice zay flam flt r. (1917'de Rusya'da devrim oldu unda Almanya, devrimin kap lar na dayanmas n önlemek için çareyi "sosyal devlet"i güçlendirip, çal flanlar n refah seviyesini yükseltmede bulmufltu. "Her iflçinin bir wolkswagen' olursa devrim olmaz" sözü o günlerde revaçtayd ; oysa bugün General Motors'a ba l dev otomobil flirketi Opel'in 12 bin iflçi ç karma karar üzerine Alman iflçileri fabrikalarda direniflteler.) Almanya'da sendikalar n birinci gündem maddesini grev ve direnifller oluflturmaktad r. Soysal sigorta sistemi, giderek artan yafll nüfusun gereksinimlerini eskisi gibi "rahatl kla" karfl layamamaktad r. Sosyal güvenlik finansman, yafll nüfus ve emeklilik yaln zca Almanya'n n de il tüm Avrupa'n n sorunudur asl nda. Orta ve Do u Avrupa ülkelerini kapsayan son geniflleme öncesinde yap lan öngörülere göre 2025 y l nda Avrupa nüfusunun yaklafl k 1/3'ü emeklilerden oluflacakt r. Ö renciler ve ö retim üyeleri üniversitelerdeki e itimden memnun de ildir; ilginç protestolarla bu memnuniyetsizliklerini her f rsatta sergilemektedirler. Zengin Avrupa'n n di er büyükleriyle (Fransa ve ngiltere) girilen siyasal polemikler, yay lmac l k, yeni nüfuz alanlar oluflturma ve güç gösterileri birlik içerisinde zaman zaman ciddi sorunlara yol açmaktad r. Zengin Avrupa içerisinde Almanya ile ilgili bu uzun paragraf n nedeni di er Avrupa ülkelerine göre Almanya'n n Türkiye'de daha fazla "bilinmesidir." 70'li y llarda bafllayan Almanya'ya iflgücü göçü bugün art k orada önemli bir yerleflik Türk nüfusunun yafl yor olmas sonucunu do urmufltur. Almanya'da yaflayanlar orada olup bitenleri yaflayarak kavr yorlar, ama Türkiye'den bak nca Almanya bir refah ülkesi, bolluklar ülkesi, f rsatlar ülkesi olarak de erlendirilmektedir. Fransa: "Büyük bafl n büyük derdi olur" sözü nas l Almanya için biçilmifl kaftansa, "her yükseliflin bir de düflüflü vard r" sözü de Franda için biçilmifl kaftand r. Fransa hiç kuflkusuz de Gaulle'ün zaman ndaki Fransa de il. Businessweek,"Almanya'n n Düflüflü" deyimini kullanm flt ; Fransa'da ekonomi tarihçisi Nicolas odtülüler bülteni 135 Kas m

8 güncel Baverez de kitab na "Düflen Fransa" bafll n uygun bulmufl. Fransa'da da sorunlar Almanya ile benzer. Üretti inden fazlas n tüketme, çal flanlar n memnuniyetsizli i, yaklaflan grev dalgas, Korsika sorunu, ülkedeki yabanc lar sorunu ciddi sorunlar olarak ülke ve dünya gündeminde. Kapanan flirketler, ücret yerine izne ay rma gibi sonuçlar n yan nda ekonomideki kötüye gidiflin bir di er önemli göstergesi de yaklafl k 2 milyon Frans z n çal flmak için ülke d fl na gitmesi, Kanada'n n Quebec bölgesinin Fransa'dan her y l 50 bin dolay nda göçmen almas d r. Fransa'da iflsizlik %10'u bulmaktad r. Tabii bu tablo Fransa'ya Türkiye'den bak ld nda görülemiyor. Türkiye'den bak ld nda Fransa s n lacak bir liman...irak' n iflgali s ras nda ABD'nin savafl politikalar na karfl Avrupa'da bar fl cephesi kurma giriflimlerinin Fransa-ABD, Fransa-AB ve ABD-AB iliflkileri aç s ndan sonuçlar n zaman gösterecek. ngiltere: ngiltere Avrupa Birli i üyesidir ama Avrupa'ya biraz uzakt r. Her ne kadar Manfl denizinin alt ndaki tünelle ngiltere ile Fransa birbirine ba lanm flsa da ekonomik, siyasal ve sosyal yönden ngiltere'nin Avrupa'ya ba lanmas biraz zor görünüyor. Örne in Avrupa Para Birli i ne girip Sterlin yerine Euro'yu kullanm yor ngiltere. ngiltere'nin Irak' n iflgali s ras nda Avrupa'dan çok ABD'ye yak n durmas, iflgale fiilen kat lmas hem Avrupa'da hem de ngiltere kamuoyunda Baflbakan Blair'i hiç kuflkusuz zor durumda b rakt. Almanya ve Fransa'da oldu u gibi ngiltere'de de iflsizlik ciddi bir sorundur rakamlar na göre ülkede genç iflsizlerin oran %10 dolay ndad r. Yoksulluk ve ücret eflitsizli i iflsizlikle birleflince ciddi bir sosyal soruna dönüflmesi kaç n lmazd r. Bugün art k ngiltere "refah ülkesi" olman n uza nda, "iflsizler ülkesi" olarak tan mlanmaktad r. Her 5 ailenin birinde hiç kimsenin ifli yoktur. ngilizler önceleri çal flmak için Almanya'ya gidiyorlarm fl; Almanya'da da iflsizlik sorunu oldu undan art k Amerika ve Uzakdo u'ya gider olmufllar. ngiliz e itim sisteminin giderek bozulmas, e itimde niteli in önemli ölçüde gerileyifli ülke içerisinde tart fl lan bir di er önemli sorundur. Avrupa Birli i'nin en zengin üyelerinden ngiltere'de devlet okullar nda ö retmen maafl ve araç-gereç için velilerden her ay 35 Sterlin al n yor. Tüm bunlar n uza nda ngiltere'ye Türkiye'den bak ld nda ngiltere hâlâ "üzerine günefl batmayan bir imparatorluk"tur Kuzey ve Güney Avrupa'n n zenginleri: Avrupa Birli i'ne üye 12 Kuzey ve Güney Avrupa ülkesi, Almanya, Fransa ve ngiltere'den oluflan çekirde in çevresinde kümelenen 1. çevre ülkeleri olarak bilinir. Bu ülkeler, pratikte, birlik içerisindeki 3 çekirdek üye kadar söz, yetki ve karar sahibi olmasalar da Avrupa'n n yerleflik zenginlerindendir. Bu ülkeleri birlik içerisinde "eflitler aras nda daha az eflit ülkeler" olarak nitelemek pek yanl fl olmaz. Söylemeye bile gerek yok asl nda: Almanya, Fransa ve ngiltere'de yaflanan ekonomik temelli sorunlar bu ülkelerde de yaflanmaktad r. Örne in Fransa için "Korsika Sorunu", ngiltere için " RA", Almanya için "neo Nazi hareketi" neyse, spanya için "Bask Sorunu", talya için "K z l Tugaylar" afla yukar ayn fleyi ifade etmektedir. Ayr ca, Avrupa'da (örne in Fransa ve Avusturya'da) neo-faflist partilerin ald klar oy oranlar öncelikle Avrupa'daki "göçmenler" olmak üzere asl nda tüm Avrupal lar için ciddi bir endifle kayna d r. Avrupa Birli i'ni sarsan rkç l k, yabanc lara karfl fliddet ve ayr mc l k, terör gibi sorunlar bugün art k "AB ve terör" bafll yla tüm Avrupa baflkentlerinin neredeyse vazgeçilmez gündem maddeleri aras ndad r. Zengin Avrupa'n n "arka bahçesi": Orta ve Do u Avrupa ülkeleri Birli e 1 May s 2004 tarihinde kat lan 10 Orta ve Do u Avrupa ülkesi Avrupa'n n "genifl taban "n oluflturmaktad r. Pramidin taban ne kadar genifl ve "sa lam" olursa pramidin tepesindekileri tafl ma kapasite ve yetene i o ölçüde "tatminkar" olacakt r. "Zengin Avrupa" ucuz iflgücü, fason üretim üsleri kurma, hammadde, çevre, tar m politikalar vb. bak mlardan Orta ve Do u Avrupa ülkelerini kendilerinin birer arka bahçesi olarak görmektedir. Bu durum zincirleme bir reaksiyonla Orta ve Do u Avrupa ülkelerinin de "ötekileri" kendilerinin arka bahçesi yapma giriflimleriyle sürüp gidecektir. "Her yoksul arka bahçenin daha yoksul bir arka bahçesi vard r." Böylesine pragmatik bir gerekçeye karfl n bu son geniflleme Avrupa Birli i içerisinde epeyce tart fl lm flt r. Bu büyümenin "kontrolsüz bir büyüme" oldu u, ileride ciddi sorunlar do uraca pek çok platformda ifade edilmiflti. Bu 10 üyenin kat l m yla birlikte 376 milyon olan Avrupa Birli i nüfusu 451 milyona ç km fl, buna karfl l k dolar olan kifli bafl na milli gelir dolara gerilemifltir. Ayr ca, geniflleme öncesinde 30 milyonluk iflsizler ordusu ve 8 odtülüler bülteni 135 Kas m 2004

9 güncel 70 milyonluk yoksullar ordusu bu genifllemeyle birlikte s ras yla 55 ve 120 milyona ç km flt r. Bu genifllemeye ba l olarak iflgücü göçü, ortak tar m politikas n n finansman, sosyal güvenlik finansman gibi ciddi sorunlar n nas l afl laca "Avrupa kamuoyu"nun önemli ve "daimi" gündem maddeleri aras nda yer al yor. (fiu anda 10 Orta ve Do u Avrupa ülkesi genifl ve sa lam bir Avrupa Birli i taban için yeterli bulunmaktad r y l nda bu tabana bir-kaç takviye (Romanya, Bulgaristan ve H rvatistan) yap lmas öngörülmektedir. Türkiye ise -belki de özel bir "statü" kapsam nda- her zaman oldu u gibi "do u" ile "bat " aras nda "köprü" görevini üstlenmeye daha uzun y llar devam edecektir.) Özetle, Avrupa'ya içerden bak ld nda birli in temel sorunlar sat rbafllar yla flunlard r: 1. "Sosyal Avrupa" imaj n n art k sürdürülebilir olmaktan ç kmas. (iflsizlik oranlar ndaki art fl, yafll nüfus, emeklilik finansman, e itimdeki nitelik kayb vb. ) Avrupa Birli i'nin "iflsizlik" ile "emek sömürüsü" aras ndaki sosyo-politik çeliflkisi, bir "ç kmaz" olarak birli in gelece ini tehdit etmektedir. 2. Ortak Tar m Politikas 'n uygulamadaki finansman güçlükleri. 3. Söz, yetki ve karar alma süreçlerinde yaflanan antidemokratik giriflimler. (Avrupa Anayasas tart flmalar ) 4. Ortak para birimine yönelik itirazlar. (Norveç halk referandumda Euro'ya geçifli kabul etmedi, ngiltere kendi para biriminden memnun görünüyor, sviçre bu tart flmalar n d fl nda, hiç oral de il vb.) 5. Üretim ve pazar sorunu had safhad r. (Avrupa ekonomisindeki durgunluk aç kt r. Avrupa sermayesi ve yat r mc lar düflük maliyetli üretim yapabilecekleri, daha az vergi alan, daha düflük maliyetle iflgücü ve enerji sa layan yerlere kaymaktad r. Bu "kaç fl" n sonucu olarak da Time dergisinin 19 ocak 2004 tarihli haberine göre tam 400 bin bilim adam Avrupa Birli i'ni terk etmifltir.) 6. Bizim, "oralarda kat'iyen olmaz" sand m z yolsuzluk Avrupa'da o boyutlara ulaflm flt r ki bar fl içinde yaflayan Avrupa neredeyse birlik çap nda "yolsuzlukla savafl" ilan edecektir! Avrupa Birli i tek seçene imiz mi? Türkiye'den bak ld nda Avrupa bolluk ve refah n yafland, insan hak ve özgürlüklerin alabildi ine genifl oldu u, eskiden stanbul için söylendi i gibi "tafl topra alt n" bir "f rsatlar diyar d r". "Medenidir", "moderndir", ulaflmay ve hatta geçmeyi hedefledi imiz "ça dafl uygarl k seviyesi"nin ta kendisidir. "40 y ll k rüyam z"d r, "milli dava"m zd r, "Ulusal Politikam z"d r, "çocuklar m z n gelece i"dir, "biricik kurtulufl umudumuz"dur, daha önce kazara kaç rm fl olsak bile bu kez asla kaç rmamam z gereken bir "tren"dir Avrupa Birli i'ne salt Türkiye'den bakmay p birli in kendi bünyesindeki çeliflkileri de göz önüne bakt m zda "Avrupa Birli i tek seçene imiz mi?" sorusu bugün de ilse bile yar n kaç n lmaz olarak gündemimize girecek bir sorudur. Önce "Avrupa Birli i tek seçene imizdir" tezinden yola ç k larak yap lanlar k saca an msayal m: 1. " ktidar yla ve muhalefetiyle, sivil toplum kurulufllar m zla el ele AB hedefine kilitlenmek" söylemi tüm toplumu etkisi alt na almaktad r. Bu a r toplum psikolojisi ortam nda bu söyleme karfl ç kmak ve hat r say l r platformlarda sesini duyurmak neredeyse imkâns z hale gelmektedir ("Toplum mühendisli i" dedikleri bu olsa gerek!). An msanacak olursa 1995'te Gümrük Birli i anlaflmas s ras nda da benzer bir kamuoyu oluflturulmufl, o zaman da elefltirel bak fl aç lar türlü-çeflitli yaygaralarla bast r lm flt. "Henüz üyesi olmad m z bir birlikle neden Gümrük Birli i ne gidiyoruz?", "Gümrük Birli i, daha önce Lozan'da reddetti imiz kapütülasyonlar n yeniden ihya edilmesi de il midir?" fleklindeki hakl itirazlar o günlerde ne yaz k ki davul-zurna eflli inde bo ulmufltu. Gümrük Birli i'nin o günden bugüne ülkemize faturas n art k hepimiz biliyoruz. Zaman içerisinde "tam ba ms zl k"tan önce "karfl l kl ba ml l k"a, oradan da durmaks z n "tam ba ml l k"a öyle bir savruluflla savrulduk ki bugün art k ba ms z d fl politika izleme refleksimizi neredeyse tümüyle yitirmifl görünüyoruz 2. AB üyeli ini "milli dava" ilan edip, tüm toplumu bu dava etraf nda "uygun ad m marfl" düzeninde yürütme gayretleri bize özgü demokrasinin traji-komik örneklerinden birisidir. "Milli Dava" ve "Ulusal Politika" söyleminin d fl na ç kt n zda a z n zla kufl tutsan z, olup bitenler karfl s nda en sa lam elefltirel bak fl aç lar n gelifltirseniz nafile; "marjinal"leflirsiniz. Milli menfaatlerimiz, birlik ve beraberli imiz sizin dikkate al nman z derhal engeller. Ayr ca sormak gerekir: Bugüne de in Avrupa Birli i'ne üye olmufl ülkeler odtülüler bülteni 135 Kas m

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr )

SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) Şimdiye kadar, bir rapordaki tablonun, grafik ve matematiksel denklem niteliğinde olan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı