Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), , (2), , 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ ve Aydın TURGUT Fırat Üniversitesi Müh. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü, 23119, ELAZIĞ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada bir düzlem taşıyıcı sistemin ANSYS paket programı kullanılarak yapısal dizayn optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Örnek uygulama olarak 47 elemandan oluşan düzlem bir güç iletim kulesi göz önüne alınmıştır. Elastik davranış kabulü yapılmış ve yapının uygulanan yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmesi için yapısal dizayn optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Son olarak taşıyıcı sistemin ve taşıyıcı sistemi oluşturan elemanların optimum geometrik boyutları belirlenmiştir. Optimizasyon işlemi sonucunda düzlem taşıyıcı sistemin toplam ağırlığı %60 oranında azalmıştır. Anahtar Kelimeler: Düzlem taşıyıcı sistemler, Sonlu elemanlar metodu, ANSYS, Dizayn Optimizasyonu. Optimum Geometry Design of Plane Trusses by ANSYS Software Abstract: In this study, design optimization of a planar truss system is conducted by using ANSYS finite element program. 47-bar planar tower system is selected as a model application. It is considered that the truss system elements exhibit an elastic behavior and structural design optimization of this structure is performed in order to carry the loadings acted on the structure. Finally, optimum geometrical dimensions of truss system and dimensions of the elements that generate the truss system were calculated. At the result of the optimization process, the total weight of truss system was decreased by nearly the percentage of %60. Keywords: Planar truss system, Finite element method, ANSYS, Design optimisation. 1. Giriş Bir taşıyıcı sistem; cıvatalar, pimler veya kaynak yardımıyla uçlarından birleştirilen elemanlardan oluşan mühendislik yapısıdır. Taşıyıcı sistemlerdeki üyeler; çelik veya alüminyum borular, tahta destekler ve metal çubuklardan oluşabilir. Taşıyıcı sistemler; güç iletim kuleleri, köprüler ve yapıların çatıları gibi birçok yapısal mühendislik problemlerine pratik çözümler sunarlar. Statik olarak belirli taşıyıcı sistem problemlerinin çözümleri, çoğu klasik mekanik kitaplarında mevcut olmakla birlikte bu tür problemler, düğüm dengesi veya kesim metotları yardımıyla analiz edilebilirler. Ancak bu iki metot, taşıyıcı sistem elemanlarının rijit olarak davrandıkları kabul edildiğinden yer değiştirmeler hakkında bilgi vermemektedirler. Ayrıca taşıyıcı sistem elemanları, rijit cisim olarak kabul edildiklerinden dolayı, statik olarak belirsiz problemleri de bu metotlarla analiz etmek imkansızdır. Sonlu elemanlar metodu, bize rijit cisim sınırlamasını ortadan kaldırmayı ve bu tür problemleri çözmeyi mümkün kılar [1]. Sonlu elemanlar metodun gelişimine paralel olarak, ANSYS ve ABAQUS gibi genel ticari amaçlı sonlu eleman paket programlarının kullanımı da giderek artmaktadır. Optimizasyon problemlerinin çözümünde analitik ve sayısal birçok yöntem kullanılmaktadır. Analitik yöntemlerin, çözüm yolunda belirli bir aşamadan daha ileriye geçememesi birçok sayısal yöntemin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Sayısal yöntemlerde de tekrarlı işlemlerin çokça yapılması, çağımızın en önde gelen ve vazgeçilmez unsurlarından olan bilgisayarları devreye sokmuştur. CAD, CAM ve CAE programları üreten bazı yazılım şirketleri, geliştirdikleri bu programlara dizayn optimizasyonu yapan modüller de eklemişlerdir [2]. D. Dubina ve R. Zaharia, yarı-rijit bağlantılı yapıya sahip soğuk işlenmiş çelik

2 M. Y. Solmaz ve A. Turgut taşıyıcı sistemlerin mekanik davranışını deneysel ve nümerik olarak sonlu elemanlar metoduyla incelemişlerdir [3]. N. Ali ve arkadaşları, sonlu elemanlar metodu destekli bir genetik algoritma geliştirerek düzlem ve uzay taşıyıcı bazı örnek sistemler üzerinde şekil ve boyut optimizasyonunu gerçekleştirerek elde edilen sonuçların literatürdeki mevcut diğer klasik yaklaşımlarla uyum içinde olduğunu rapor ettiler [4]. O. Kelesoglu ve M. Ulker, Ms-Excel de fuzzy kullanarak uzay taşıyıcı sistemlerin optimizasyonu gerçekleştiren bir program gerçekleştirdiler [5]. L. Gil ve A. Andreu gerilme ve geometrik sınırlayıcılar altında düzlem bir kafes yapının optimum şeklini ve alanını tespit etmeye çalışmışlardır[6]. S. Mahadevan ve P. Raghothamachar, 6 katlı bir çatı ve bir güç iletim kulesinin gereksiz iki yapı elamanını sistem güvenirliği açısından değerlendirmek için ANSYS sonlu elemanlar paket programını kullandılar [7]. Bu çalışmada, ANSYS paket programı yardımıyla statik analiz ve dizayn optimizasyonun adımlarından bahsedilmiş ve 47 elemanlı bir güç iletim kulesi üzerinde analizler gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 2. Materyal ve Metot 2.1. ANSYS paket programı ile yapısal dizayn optimizasyonunun adımları 1. Adım: Eleman tipi Modellemede eleman tipi olarak 2 boyutlu, 2 düğümlü çubuk (spar) elemanlar (LINK1) kullanılmıştır (Şekil 1). Bu eleman, her bir düğümünde 2 serbestlik derecesine (U X ve U Y ) sahiptir. Elemana ait giriş dataları; düğüm koordinatları, elemanın kesit alanı ve malzemenin elastisite modülüdür. Şekil 1. 2 boyutlu çubuk eleman (LINK1). 3. Adım: Ağ oluşturma Düzlem taşıyıcı sisteminin sonlu elemanlar modelinin oluşturmasında APDL (ANSYS Parametric Design Language) den yararlanılmıştır. Burada her bir elemana ait düğüm noktasının koordinatları ve her bir elemanı oluşturan düğümler hazırlanan makro yardımıyla ANSYS programına girilmiştir. Şekil 2 de düzlem taşıyıcı sisteme ait sonlu elemanlar modeli, gösterilmektedir. Sonlu elemanlar modeli toplam 22 düğüm ve 47 elemandan oluşmaktadır. 4. Adım: Sınır şartları Sınır şartları olarak; Şekil 2 de verilen taşıyıcı sistemin 17 ve 22 nolu düğümlerine F x =26,68 N ve F y = -62,25N luk yüklerin uygulandığı, 1 ve 2 nolu düğümlerinin ise mesnetlendiği kabul edilmiştir 5. Adım: Çözüm Sınır şartlarının tatbik edilmesinden sonra problem çözüme hazırdır. Program, denklem takımlarını sınır şartlarına göre düzenler ve eş zamanlı olarak çözer. Çözüm neticesinde yer değiştirmelerin tüm düğüm noktalarındaki değerleri hesaplanmaktadır. Düğüm noktalarındaki değerler ve enterpolasyon fonksiyonları kullanılarak, eleman içinde herhangi bir noktadaki yer değiştirme ve gerilmeler hesaplanabilmektedir. 2. Adım: Malzeme özellikleri Malzemenin homojen ve izotrop olduğu kabul edilerek, elastisite modülü olarak E=206,85 GPa (3x10 7 psi), malzemenin yoğunluğu 2230 kg/mm 3 ve başlangıç kesiti 3226 mm 2 alınarak sonuçlar elde edilmiştir. 202

3 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Şekil 2. Sonlu eleman modeli ve başlangıç geometrisi. 6. Adım: Optimizasyon Bu adımda optimizasyon işlemi için gerekli parametreler programa girilir. Bu parametreler; durum değişkenleri, hedef fonksiyonu ve kullanılacak olan optimizasyon metodudur. Bu çalışmada dizayn sınırlayıcısı olarak maksimum eksenel çekme ve basma gerilmeleri, 344,75 MPa (50000 psi) alınmıştır. Dizayn değişkeni olarak taşıyıcı sistemi oluşturan elemanların kesit alanlarının A1=A3, A2=A4, A6=A5, A9=A8, A11=A12, A13=A14, A16=A15, A17=A18, A19=A20, A21=A22, A23=A24, A25=A26, A29=A30, A32=A31, A34=A35, A37=A36, A39=A40, A42=A41, A44=A45 ve A47=A46 olduğu ve alanların, 64.5 ile mm 2 arasında olduğu kabul edilmiştir. Yine bağımsız değişkenler olarak X2, X4, Y4, X6, Y6, X8, Y8, X10, Y10, X12, Y12, X14, Y14, X20, Y20, X21 ve Y21 geometrik büyüklükleri de dizayn değişkenleri olarak göz önüne alınmıştır. Dolaysıyla optimizasyon problemi toplam 44 dizayn değişkenine sahiptir. Optimizasyon probleminde hedef fonksiyonu olarak taşıyıcı sistemin ağırlığı seçilmiş ve bu dizayn şartları altında ağırlığı minimize eden değerler hesaplanmıştır. Optimizasyon tekniği olarak ise Birinci Mertebe yöntemi seçilmiştir. 3. Sonuçlar ve Tartışma Düzlem taşıyıcı sistemin optimizasyon öncesi belirtilen yükler altında statik analizi yapıldıktan sonra her bir elemana etkiyen kuvvetler ve mesnetlerdeki reaksiyon kuvvetleri belirlenmiştir. Şekil 3, optimizasyon öncesi düzlem taşıyıcı sistemde meydana gelen deformasyon durumunu göstermektedir. Şekilden de görüleceği üzere bu yükler etkisinde sistemde meydana gelen maksimum deformasyonlar, MX ile gösterilen bölgelerde meydana gelmektedir. Şekil 4, optimizasyon öncesi düzlem taşıyıcı sisteminin elemanlarına etkiyen normal gerilme dağılımını göstermektedir. 203

4 M. Y. Solmaz ve A. Turgut Şekil 3. Düzlem taşıyıcı sisteminin optimizasyon öncesinde deformasyon durumu. Şekil 4. Optimizasyon öncesi düzlem taşıyıcı sistemin üzerinde normal gerilme dağılımı. Tablo 1. Optimizasyon sonrası düzlem taşıyıcı sistemin dizayn değişkenleri. Geometrik Dizayn Değişkenleri Alanlar (in 2 ) (mm 2 ) (in) (mm) A X A X A Y A X A Y A X A Y A X A Y A X A Y A X A Y A X A Y A X A Y A A A A A A A A A A Ağırlık 1071,598 kg,( lbs) 204

5 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Tablo 1, optimizasyon işlemi sonrası düzlem taşıyıcı sisteme ait geometrik değişkenlerin değerlerini göstermektedir. Şekil 5, düzlem taşıyıcı sistemin optimizasyon sonrası şeklini göstermektedir. Şekil 6 ve 7 sırasıyla optimizasyon sonrası düzlem taşıyıcı sistemde meydana gelen deformasyon durumu ve normal gerilmelerin dağılımını göstermektedir. Şekil 7 den de görüldüğü gibi, optimizasyon sonrası iki boyutlu güç iletim kulesinin elemanlarına etkiyen normal gerilme değerleri, optimizasyon öncesi hesaplanan gerilme değerlerine göre daha yüksektir. Bunun nedeni optimizasyon sonrasında güç iletim kulesinin geometrisinin değişmesi ve eleman kesitlerinin başlangıç değerlerine göre azalmış olmasıdır (Tablo 1). Ayrıca optimizasyon sonrası güç iletim kulesinin elemanlarına etkiyen maksimum gerilme değeri 335,78 MPa (48699 psi) olup, bu değer belirlenen dizayn sınırlayıcısının 344,75 MPa (50000 psi) altında kalmaktadır. Hesaplamalar sonunda düzlem taşıyıcı sistemin toplam ağırlığında meydana gelen azalmanın iterasyon sayısıyla değişim grafiği Şekil 8 de verilmektedir Şekil 8 den, optimizasyon sonucunda düzlem taşıyıcı sistemin toplam ağırlığında yaklaşık %60 oranında azalma olduğu görülmektedir. Şekil elemanlı düzlem taşıyıcı sistemin optimizasyon sonrası geometrisi. 205

6 M. Y. Solmaz ve A. Turgut Şekil 6. Düzlem taşıyıcı sistemin optimizasyon sonrası deformasyon durumu. Şekil 7. Optimizasyon sonrası düzlem taşıyıcı sistem üzerinde oluşan normal gerilme dağılımı. Şekil 8. İterasyon sayısına bağlı olarak sistemin toplam ağırlığının değişimi. 206

7 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı 4. Genel Sonuçlar Karmaşık taşıyıcı sistemlerin optimum dizaynları, ANSYS programının optimizasyon modülü kullanılarak kolaylıkla elde edilebilmektedir. 47 elemanlı düzlem taşıyıcı sistemin başlangıç tasarım geometrisi ve optimizasyon sonrası geometrisi göz önüne alındığında %60 lara varan hafiflikte yeni yapılar tasarlamak mümkündür. Yapılan örnek uygulamadan hareketle mühendislerin amaç ve taleplerine uygun daha hafif yeni tasarım geometrileri elde etmenin mümkün olduğu gösterilmiştir. 5. Kaynaklar 1. Moaveni, S.(1999).Finite element analysis theory and application with ANSYS. Prentice Hall, ;Upper Saddle River, New Jersey E. Akhoroz, (1999). Ansys programı ile dizayn optimizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 135s. 3. D. Dubina., R. Zaharia. (1997). Cold-formed steel trusses with semi-rigid joints., Thin-Walled Structures, 29, N. Ali., K. Behdinan. (2003). Z. Fawaz., Applicability and viability of a GA based finite element analysis architecture for structural design optimization., Computers and Structures, 81, O. Kelesoglu., M. Ulker. (2005). Multi-objective fuzzy optimization of space trusses by Ms-Excel, Advances in Engineering Software, 36, L. Gil., A. Andreu. (2001). Shape and crosssection optimization of a truss structure, Computers & Structures, 79, S. Mahadevan., P. Raghothamachar. (2000). Adaptive simulation for system reliability analysis of large sutructures, Computers & Structures, 77,

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR POLİMER-AL KOMPOZİT SÖNÜMLEYİCİ TASARIMI Fatih Cansabuncu 1, İhsan Küçükrendeci 2, Feridun Karakoç 2 1 Otocan Yedek Parça Sanayi-BURSA

Detaylı

İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI

İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : : 315-3

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih Kağnıcı *, Burak Ulaş *

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : 36-375 (27) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BETONARME ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 2A0055 Yahya Hışman Çelik 1 Cebeli Özek 2 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Gürkan Gürgüze 3 Received: July

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ Evren Meltem Toygar 1, Ahmet Özkurt 2, Zeki Kıral 1, Mehmet

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI ÖZET: TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI H.Erkek, Y.Calayır 2, E.Sayın 2 ve M. Karaton 2 İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Malatya 2 Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 295-301, 2012 Vol 27, No 2, 295-301, 2012 ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN

Detaylı

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ Mustafa ÖZDEMİR *1, Hakan GÖKMEŞE 2, Hakan DİLİPAK 3 and Volkan YILMAZ

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı

Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı Tuğba Ada 1, Özcan Kalenderli 2, Ahmet Merev 3, Serkan Dedeoğlu 4, Kaan Gülnihar 5 1, 2 İstanbul

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI Aydın Gültekin *, Gamze Saranlı *, Gürkan Güven *, Murat Balaban *,

Detaylı

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır.

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır. Asansör Kılavuz Rayı Konsollarının Tasarım Parametreleri ve Gerilme Analizi Serhat Koç 1, Dr. C. Erdem Đmrak 2, Sefa Targıt 3 1 Wittur, Ar-Ge Departmanı, Đstanbul, Türkiye 2 Đstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Silindirik Slotlu Elektromanyetik Sönümleyicinin Optimal Tasarımı. Optimal Design of Cylindrical Slotted Electromagnetic Damper

Silindirik Slotlu Elektromanyetik Sönümleyicinin Optimal Tasarımı. Optimal Design of Cylindrical Slotted Electromagnetic Damper Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (11-18) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı