çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan"

Transkript

1

2 çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Sayfa 4-17 Sayfa AHMET ERTÜRK TMSF Baflkan NA L OLPAK Kandilli Kulübü Kurucular Kurulu Üyesi Sayfa Sayfa MEHMET AL AYDINLAR Ac badem Sa l k Grubu Baflkan MUHAMMED ÇET NKAYA Çetinkaya fiirketler Grubu Yönetim Kurul Üyesi Sayfa Sayfa 48-51

3 Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Onur Soysal n Aç l fl Konuflmas ONUR SOYSAL KAND LL GRUBU BAfiKANI Kandilli Kulübü nün de erli dostlar ; Dünyan n say l ifladamlar ndan birisi olan Henry Ford a atfedilen bir söz çok hofluma gider: Bir araya gelmek bafllang çt r, Bir arada durabilmek ilerlemektir; Bir arada çal flmak ise baflar d r. Biz Kandilli Kulübü olarak flu ana kadar bir araya gelmeyi baflard m - z düflünüyoruz. Bundan sonra hedefimiz bir arada durabilmek, yani bir araya gelmelerimizi daha kurumsal bir hüviyete büründürmektir. Daha sonraki aflama olan gerek sosyal, gerek kültürel alanda bir arada çal flmalar yapmakt r. Giriflimcilik ve organizasyon yetene ini gelifltirmifl ülkeler, k sa sürede h zl ilerlemeler kaydetmifllerdir. Giriflimcilik ve organizasyon yetene ini gelifltirmifl ülkeler, k sa sürede h zl ilerlemeler kaydetmifllerdir. Bu ülkeler do al zenginlikleri yönünden yetersiz olsalar bile en önemli sermaye olan yetiflmifl insan gücünü giriflimci ve araflt rmac k larak eksiklerini kapatm fllard r. Bir ülkenin petrol, do algaz ve madenler gibi çok önemli do al zenginliklere sahip olmas ndan daha etkili olan, o ülkenin giriflimci ve araflt rmac insan gücüne sahip olmas d r. Ne yaz k ki giriflimcilik okullarda ders olarak ö renilmemekte hatta bizim e itim sistemimizde giriflimcilik gibi risk ve belirsizlik içeren kavramlar çok da teflvik edilmemektedir. Bu durumda sivil toplum kurulufllar yoluyla bu ruhun verilmesi ve teflvik edilmesinden baflka bir ç kar yol gözükmemektedir. De erli misafirler; nsanl k tarihi yak ndan incelendi inde görülür ki, milletler ya da devletler topla, tüfekle veya ordularla y k lm yor, y k lmam fl. Milletler ancak milleti oluflturan unsurlar n, fertlerin aralar ndaki ba lar n çözülerek, herkesin kendi bafl n n derdine düfltü ü, toplum kesimleri aras ndaki irtibat ve paylafl m n yok oldu u zaman y k lm fl. Bu mevzu ile ilgili Kanuni Sultan Süleyman ve bafldan flman Yahya Efendi aras nda geçen güzel bir anekdot anlat l r: Kanuni Sultan Süleyman devletin s n rlar n n iyice geliflmesi ve sürekli büyümesine çok sevinmektedir ama acaba bunun süreklili i olacak m diye endifle etmekten de kendini alamamaktad r. Bir gün gene kendisinden evvel gelmifl tüm büyük devletlerin tarihini, onlar n yükselifl ve çöküfllerini okurken derin düflüncelere dalar, kendi devletinin gelece ini 2

4 düflünür ve Yahya Efendi ye dan flmaya karar verir. Hemen orac kta buldu u bir ka d n üzerine flu sat rlar yazar ve bafldan flman Yahya Efendi ye gönderir: Y k l r m Al-i Osman Olur ise sebep eyle beyan. Ka t alelacele Yahya Efendi ye ulaflt r l r çünkü Kanuni biraz sab rs z ve acelecidir. Yahya Efendi ka d al nca okur, arkas n çevirir ve iki kelimelik bir cevap yazar: NEME LAZIM Kanuni ka da yaz lan cevab okuyunca flok olur. Çok sevdi i ve hürmet etti i ayn zamanda en önemli konular kendisine dan fl p koca imparatorlu a yön verdi i kifli koskoca devlet baflkan na cevap verme lüzumu dahi hissetmemifltir. Durumu hazmeder ama bu davran fl n sebebini de merak etmekten kendini al koyamaz. Birgün uygun bir ortamda bir araya geldiklerinde dayanamaz ve, A abey, sana bir soru sordum sen bana cevap bile vermeye tenezzül etmedin, NEME LAZIM dedin der. Bunun üzerine Yahya Efendi flöyle der: Sultan m! Sizin sorunuzun cevab budur! düflünüyorum. Bir flirkette, özellikle Türkiye de flirketlerin %90 n n aile flirketi oldu unu düflünecek olursak, ortaklar aras nda neme laz mc - l k, çal flanlar aras nda neme laz mc l k olursa flirketin finans gücü ne kadar büyük olursa olsun batmas kaç n lmazd r. Benzer bir yaklafl mla bir ifladam n n sadece kendi flirketinin meselelelerine karfl duyarl olmas yeterli de ildir. Neme laz mc olmayan bir ifladam yahut giriflimci kendi yak n çevresinden bafllayarak çal flanlar n n, yaflad semtin ve flehrin, mezun oldu u okulun, mensubu oldu u milletin hatta tüm insanl n meselelerine karfl en az ndan duyarl olmal. Sonra da imkanlar ölçüsünde kendi gücünü çevresindeki di er güçlerle birlefltirerek bu meselelere çözümler üretmelidir. Baflta da ifade etti imiz gibi ülkemizin en önemli sermayesi giriflimci ve araflt rmac ruha sahip olan yetiflmifl insan gücüdür. Bu ruhun insan m - za verilmesi, teflvik edilmesi, giriflimcili in ahlaki ve felsefi temellerinin oluflturulmas için akademik ve resmi çevrelerle birlikte çal flmalar yap lmas temel misyonumuzdur. Bu hususta neme laz mc olmayan bir bak fl aç s yla kendi ifllerimizin yan nda bu meseleleri de ele almam z gerekti ine inan yoruz. Ne zaman toplumda zulüm ve haks zl k yay lsa, iflitenler de NEME LAZIM dese ve onu önlemeye çal flmasalar, ne zaman toplumda devletin de- il insanlar n bir araya gelerek yapmas gereken ifller ortaya ç ksa ve insanlar NEME LAZIM deseler, ne zaman iyi ve güzel insanlar bir araya gelerek faydal fleyler ortaya koymaya çal flsa ama oraya davet edilenlerin ço u NEME LAZIM deseler, ne zaman koyunu KURT de il ÇOBAN yese bilenler de bunu saklay p gizlese NEME LA- ZIM deseler, iflte o zaman hazinelerin boflal r, askerin itaat etmez olur ve halk n yolunu flafl r r. Yok olmak mukadderdir, kaç n lmazd r. Bu anekdot her ne kadar devletin süreklili i ile ilgili anlat lm flsa da ben bunun flirket ve iflletmelerimize bakan çok önemli yönlerinin oldu unu 3 itibar

5 Hile Yapma, Faize Bulaflma, Harama Kar flma Tohum Baba Ö üdü Olunca Ç nar Büyük Oldu: Dr. ZEYNEL AB D N ERDEM Dr. ZEYNEL AB D N ERDEM Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Müflterek, ayn düflünceyi paylaflan, ayn topraklar n çocuklar, ayn felsefeyi, ayn inançlar yaflayan insanlardan biriyim ve sizlerden biriyim Türkçesi. Bugün böyle bir grubun, muhtelif ifladamlar n n bilgi ve tecrübelerini aktarma konusunda bizi bir araya getiren say n genel Baflkan Onur Soysal, say n Polat Toptafl, say n Muhammet Çetinkaya, say n Faruk Çelik, say n Hüseyin Do an, say n Mücahit Y ld z, say n Selim Erdo- an, kardeflim say n Serdar Y lmaz, say n Fatih Kuran, say n Nail Olpak ve say n Sait Kavurmac ya huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Bu hizmetler çok kolay hizmetler de il arkadafllar. Bu gibi hizmetlerin içerisinde yurt d fl nda ve yurt içinde demin özgeçmiflim okunurken say lan %25 inin oldu unu hat rlatmak istiyorum. Kaliforniya da bile böyle bir kurulufla ve böyle bir Amerika da çal flan Türk Toplumu na birlikte ve müflterek hizmet etme, tecrübelerimizi aktarma ve Türkiye deki geliflmeleri anlatma ad na kurdu umuz gruplar olmufltur. Vaflington da vard r, New York ta vard r, Belçika da, Fransa da, flimdi yeni Hollanda da bir ekip kurduk. Rusya da, Kazakistan da bir ekip kurmufltuk fakat çok erken da ld, devam ettiremedik. Anlayamad m birçok fley dönüyor Türki Cumhuriyetler de. Öyle san yorum ki Türkler in bir araya gelmesi hususunda orada zorlan yoruz. Hamdolsun ki biz birbirimizin gözüne ba- 4

6 5 itibar

7 karak birçok fleyi okuyoruz, anl yoruz ve anlatt klar m z birbirimize komut ifade eder gibi uygulamaya da sokuyoruz. Çünkü bizlerin yapt ve yapacaklar dünya slam aleminin ve baz kurallar n uygulamas n n d fl nda bir fley de ildir. Nitekim benim geldi im Mardin çok küçük bir flehir olmakla beraber ondan daha küçük Savur Kasabas nda do an birisiyim. Ailem yaklafl k 700 y l evvel islamiyetin yay lmas ad na, mensup olduklar kurum dolay s yla veya mensup olduklar kan dolay s yla, hizmet ad na o m nt - kaya düflmüfllerdir. Bizim ayn secereyi paylaflt - m z flu anda aram zda de erli kardefllerim de vard r. Biz bu ilçede ve bu flehirde yedi dinin, yedi dilin, yedi ayr görüfl ve medeniyetin, çok düzgün bir flekilde birbirini anlayarak yaflad - n ve yaflat ld n ailelerimizden ö rendik. Nitekim kardefllerim ve ben, hatta ailemizin tamam, flimdi bafllam fl olan çok sayg de er bir büyü ümüzün bafllatt sohbetleri biz 1950 lerde ailemizde görüyorduk. Hatta size bir fley daha söyliyeyim; 1800 lerde flu anda Mardin in Savur ilçesindeki kona n n büyük odas n n ad sohbet odas d r. Ve o sohbet odas nda önemli kifliler gelir, aile fertleri toplan r, flehrin ileri gelen insanlar toplan r; gerek din ba lam nda, gerek sosyal, gerek siyasal, gerek ekonomik anlamda birbirlerine birtak m fleyler anlat rlar. Bizde 50 lerden sonra yavafl yavafl hissetmeye bafllad k ki 60 larda Türkiye de kurulan ihtilalden sonra aileler da ld biliyorsunuz. Ciddi sürgünler oldu. Bu sürgünlerden sonra döndü ümüzde de bir k sm n n bafl n bulabildik, bir k sm n n sonunu bulabildik ve aileleri zor birlefltirdik yine devam ettik. stanbul a geldik baflka türlü devam ettik. Ve bunlardan flunlar ö rendik arkadafllar: 1) bir insan n baflar l olma öyküsünün temel yolu inaçt r. Tuttu u topra alt n yapmam fl insan tan m yorum. Alt n iyi çal flt r yoruz, y lda ortalama hamdolsun 2 milyar dolar ciromuz vard r. Sizi temin ederim ki bizim baflar - m z yoktur, bizim baflar m z ailelerimizin bize b rakt do ru mirast r. fiimdi Mardin den stanbul a daha do rusu Ankara ya hareket etmek üzere babamla birlikte arabaya bindik. Savur dan Mardin e geçtik ve Mardin de Ziraat Bankas na birlikte girdik. Babam dedi ki okumaya gidiyorsun, ifl yapacaks n, biz sürgünden yeni döndük. Aile yap s n yeni- 6

8 Adam bakt, dedi ki Ya bu kadar para sana verilir mi? Verilir dedim. Peki misin? bunu sen koruyup kollayabilecek Korurum dedim. den oluflturacaks n. Dolay s yla kardefllerine b - rakt m z, bafllad m z her fleyi bölüfltürdükten sonra da sana hisseni verece im. Bu hissenin kullanma tekni i flöyle olacak: Bir, hile yapman istemiyorum, do ru adam olacaks n. ki, faize kar flmayacaks n. Üç, harama bulaflmayacaks n. Bak dedi Ziraat Bankas na b rakt m para sana helal olsun. Bunlar n herhangi birini yaparsan bana gelme. Batm fl olsan da gelme, baflar l olsan da gelme. E er bunlar uygular ve batarsan gel bir daha verece im. Elime bir çek tutuflturdu. Mardin Ziraat Bankas ndan fiiflli Ziraat Bankas na bir çek. fiifllinin ne oldu unu bilmiyorum. 7 Ben stanbul a bir kere gelmifltim. Rahmetli Refik Unatlar n evinde bir gece kalm flt m. Ondan sonra Ankara ya dönmüfltük Hasan Polatkan la. Ankara da milletvekiliydi o zaman. Uzun bir müddet kald ktan sonra tekrar Mardin e dönmüfltüm. fiiflli! Seni karfl layacaklar! Cebimde zarf n içerisinde ciddi bir çek. Yat racaks n. Polathan n gösterece i yöntemle flirket kuracaks n. yi peki de ben ticareti sadece sabah 5 te kalkar, babam n arkas nda namaz k ld ktan sonra (çok büyük çiftliklerimiz vard ) biçerdöverlerin bafl na gelirdik. Çünkü bize tatil yoktu. ailem tatili yasak etmiflti. Babam ayn zamanda 18 ilde Sümerbank mallar n satard. Yani bildi- iniz bez, tuz, gaz. Bez nedir? Tülbentten pazane, pazanden perdeli e pedelikten pantolona Gaz nedir? Makinelerde kullan lan ya ve benzin. Tuz nedir? Tuz da fleker, tütün ve di er ihtiyaçlar. Bunlar n temsilcisiydi zaten aile ticareti çok eskiden beri yapan bir kurumdu. stanbul a geldim, O uzhan Polathan lar n evine gittim. Dedim ki, abi bu babam n verdi i çek, bu adres ve flirket kuracakm fl z. Adam bakt, dedi ki ya bu kadar para sana verilir mi? Verilir dedim. Peki, bunu sen koruyup kollayabilecek misin? Korurum dedim. Bilmiyorum baflka adresim yok. Peki dedi Ziraat Bankas fiiflli fiubesi ne gittik. Çeki verdik dediler ki bize yaz s geldi. Baflka hiçbir yerde bozdurulamaz diye üzerinde yaz var. Para benim hesab ma geçti. Bana uzun boylu mavi bir defter verdiler, bunlar hala koruyorum. Bütün evraklar da duruyor. O defteri ald k bir tane yafll bir adama gittik; flirket vard, mevcut flirkete ortak olarak ald lar. Bir sermayemiz oldu. Peki dedim sermayemizi fiiflli Ziraat Bankas nda m yoksa Yap Kredi de mi tutaca z? Çünkü ifllemler Yap Kredi üzerinden yap l yor, o zaman yafl yorsa Allah raz olsun ölmüflse Allah rahmet eylesin Cengiz Muflkara diye bir müdür vard bankada. Hatta müdür yard mc s yd. fiiflli Ziraat Bankas ndan biz paray çektik. Torba yok yani bildi iniz poflet yok, gazetelere sard lar. T rnak ip verdiler, 2,5 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira ve birkaç tane de 1000 lira. Götürdüm banka iki basamak afla - dayd. Kap da ilk gördü üm flahsa: para yat - raca m dedim. Adam bana bakt, fluraya müdürün odas na gir dedi. Ç kt m, müdür bey ç kt, Cengiz Bey: o lum bu paray nereden getirdin? dedi. Dedim ki Ziraat Bankas ndan, nereden buldun? dedi. Dedim ki efendim ben falan yerin ileri gelen ailelerinden biriyim, böyle bir fley emanet ettiler bana ben de ifl yapaca m kimi tan yorsun stanbul da? çok flafl rm flt m ve unuttum kimleri tan d m söylemeyi. Dedim ki ben Mardin den stanbul a geldim. Böyle böyle ifl yapaca m. Otur dedi paray sayd raitibar

9 ca m. Fakat paray tek tek elleriyle çeviriyorlar yani h zl h zl saym yor benim de dikkatimi çekti. ki dakika sonra bir sa ma bir soluma yafll adamlar oturdu. fiiflli karakolundan adam ça rm fl. Bu arada Mardin Ziraat Bankas n n müdürünü bulmak üzere nato hatt ndan s ra talep etmifl. Ben fiiflli Ptt de ailemle y ld r m konuflmak üzere 4;5 ile 8 saat bekledim. fiimdi cep telefonuna gelece im, Türkiye nin ne oldu unu göreceksiniz. 3 saat 4 saat çok h zl bir flekilde buldular. Ve Ziraat Bankas n n müdürüyle konufluyor. Ziraat Bankas n n müdürü diyor ki - beraber okumufllar üniversitede- : onlar n tabirini kullanaca m çünkü biz daha sonra bunlar çok konufltuk: Lan sen bunlar tan yor musun? hay r, tan m yorum diyor. bunlar n kim oldu unu biliyor musun? diyor. hay r, bilmiyorum diyor. Bunlar Türkiye nin en büyük toprak sahiplerinden biri diyor. Nitekim o dönem 55 sürgün a adan biri de babamd r. Türkiye nin en büyük toprak sahiplerini 60 ihtilali dolay s yla Demokrat Parti li oldu umuz için sürmüfllerdi. Önce Yass Ada ya götürdüler, yatacak yer yoktu. Sivas cezaevine götürdüler, Sivas cezaevine s malar mümkün olmad, Kayseri ye götürdüler. Celal Bayar de affedince, bizi zmir Dikili ye sürdüler. Amcam 4 sene Dikili de sürgün kald. Bunlar diyor Türkiye nin en zenginleridir, babalar duyarsa senin hakk nda dava bile açar. flte Cengiz Bey o günden sonra benim en büyük dan flman m olmufltu. Her gitti im meselede abi ne yapay m, abi nas l yapay m, abi nas l götüreyim, çok uzatmay m, biz bu parayla belli bir tak m ifller yap yoruz. fiimdi tavsiyeye geliyorum: Hile yapma, faiz alma, karanl a ve pis ifllere bulaflma. Bir fabrikadan bozuk mal al yoruz, gömlek, fanila, pantolon ve birçok fley. Balyalar 100 er adet yap l yor. Akflam aç yoruz sabah insanlara da t yoruz, götürüyorlar sat yorlar paray getiriyorlar. Tekrar ertesi gün ben gidiyorum getiriyorum, tekrar götürüyorlar getiriyorlar, tekrar sat yorlar, paray getiriyorlar, çok eziyet ediyorlar bize. Bizi koval yorlar, s raya sokmuyorlar, tan d klar insanlara veriyorlar, çok üzülüyordum. Bir gün bakt m balyalar m zdan 120 ç kmaya bafllad. Kap ya gittim dedim ki: ben 100 tanenin paras n veriyorum, 120 tane gömlek ç - k yor. Ç k d flar ç k ç k ç k ç k dediler. Bir fley anlamad m. Baflka bir adama gittim, ondan da bir fley anlamad m, muhasebe müdürüne gittim. Sait diye Mardin de askerlik yapm fl bir gayrimüslimdi. Allah bin kere rahmet etsin. Dedi ki o lum sen do rudan do ruya patrona ç kacaks n, sekreter seni içeri al rsa anlat rs n, almazsa ben kar flmam, bana gelme, beni öldürür bunlar, burada bir flebeke vard r, istediklerini yap - yorlar. Tabi 100 ün üzerinde balya alm fl z. Ben katlad m paray bir zarfa koydum, ç kt m kad - na; bir ay olmufl randevu istiyorum vermiyor, kap ya ç kt m dedim ki: Han mefendi, beyefendi ile görüflece im. Vakti yok dedi. Tam o s rada adam kap ya ç kt, kim o dedi. Efendim dedi bu çocuk bizden defolu mal al p sat yor, sizinle görüflmek istiyor. Ne istiyorsun dedi. Ama dövecek gibi. Bir dakika sizinle görüflmek istiyorum dedim. Söyle dedi. çeride görüflmek istiyorum dedim. Al içeri flunu dedi. Ald lar beni içeri. Dedim ki beyefendi ben bir hafak n mensubuyum. Haram kat l yor mal ma, sizin mal n zd r. Bunlar sat yorum, artan n paras n size getirdim. Takdim edip gitmek istiyorum. Otur otur dedi. Çok uzatmay m, 6 ay içerisinde tüm mallar n sat fl bize verildi. Ve o genç yaflta paray ne yapaca m bilmiyorum. Kimya tahsili yap yorum. Bir hristiyan vard. Stefan Bayramo lu. Dedim ki Bay Stefan ben Türkiye nin d fl ndan mal ithal etmek istiyorum, büyümek istiyorum. Dedi ki Hollanda da bu adres, Almanya da flu adres, Fransa da bu adres, git. Kime gittiysem arkadafllar, o tarihte, bafl nda Zeynel Abidin yaz yor, adam kart koyuyor size mal yok diyor. Bir, müslümans n z. ki, o kültüre uygun de ilsiniz. Üç, herkesin adam var. Geri döndüm. Bay Stefan dedim ben size para verece im, siz ithal edin ben Türkiye de satay m. mana geldin mi dedi? Nas l yani dedim. Dedi ki bak Edirne ye kadar sizin, Edirne den sonra bizimdir dedi. Peki dedim, tesbih! fiimdi tabi mal geliyor. Korkunç mal geliyor. 10 bin 8

10 9 ton 20 bin ton. Derhal tamam n n gümrü ünü ödüyoruz. Çekiyoruz, do ru faturayla da sat - yoruz. O tarihte öyle bir olay var. Ceketli, ceketsiz, kravatl, yelekli. Siz bunlar bilir misiniz? Bilenler var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nin vatandafllar, nüfus cüzdan tafl yor. Vergi vermemek için kendilerine böyle bir rumuz koymufllar. Ceketsiz: faturas z gümrüklü mal al yor. Velhas l uçurtma bir ticaret ve bunun üzerinden de çok büyük para kazan yorlar. Bu arada sürekli düflündü üm, babam n bana tavsiye etti i ve dedim ya mensup oldu um kurum. fiimdi çalars n olmaz, al rs n olmaz, satars n olmaz, içine girersin olmaz. Biz daralmaya bafllad k. Marshal n sahibine gittim; beyler o tarihte Türkiyede tüccar yoktu. O tarihte büyük paralar n sahipleri Türkler de ildi. Gittim dedim ki abi ben size ucuz mal verece im ama fatural. Ben faturas z mal vermiyorum. Me er onlar n da göstermelik faturaya ihtiyaçlar vard ve düzgün insand bu adam. Haftada 20 bin ton ile 50 bin ton aras mal getiriyordum. Adamca z bizden mal çekmeye bafllad. Ve çok düzgün para kazanmaya bafllad k. Fakat Türkiye çok büyük bir anarfli ve çok büyük bir kötülük yafl yordu o dönemler lere geldi imiz zaman Türkiye deki ölü say s gün afl r a ç kt. Bu arada da üniversite de hocal k yap yorum. Gitti im birçok kurumda mesela çok basit bir fley söyleyece im: dakikada 360 bin tur yapan ve atomize çamafl r y kama tozu üreten Mintax n o makinesine cebinizdeki bir anahtar att n z zaman, ayn anda 400 bin dolarl k operatörü parçal yor çünkü bu birbirinin üstüne sürtünüyor. Deterjan kurutuyor, üfleyip püskürtüyor, anahtar n üstüne sokuyor, kal plara ve kartonlara aktar l yor ve sat fla ç k yor. Böyle bir h z metal bir parçay kald rm yor. Bütün solcu ve sol sendikas na mensup olan insanlar talimat alm fllar Vega ya atm fllar, Omo ya atm fllar, Mintax n içerisine atm fllar, Türkiye felç... zmit e do ru gidiyorum makine tak m tezgâhlar na hepsi grevde, hepsi devlet düflmanl yap yor. Bu nas l ifltir dedim. Dediler ki sendikalard r bunlar yapan. fiimdi bak n o tarihte Cadillac arabayla geziyorum, flirketimde kifli çal fl yor, ciddi bir ciro yap yoruz. Gittim valiye dedim ki ben sendika baflkan olmak istiyorum. Bu ifl benden geçmez dedi. Peki ne yapay m dedim, git dedi hakim olabilece in bir iflitibar

11 Bizim baflar m z ailelerimizin bize b rakt do ru mirast r. çi kuruluflunun kap s na dayan, adamlar n götür, fikriyatlar n de ifltir, arkana da ço unlu u al, oran n sendika baflkan ol. Mintax çok büyük miktarda mal Irak a sat yordu. Mintax a gittim adamlar dedi ki bugün seni öldürürler, flimdi duysunlar öldürürler. Çok uzatmayal m sendika kuruldu ve o s rada bütün iflçi ve ifl üreten bütün fabrikalar n sendika genel baflkanlar - n n baflkan oldum. Yasal olarak da %51 i geçip üretim kazand k, üretimi artt rmaya bafllad k. Disk in istedi i bütün taleplerin üzerine +1 ekledi imiz ücret almaya bafllad k ifl adamlar ndan yani fabrikatörlerden. Dolay s yla o dönemde devlete hizmet ad na böyle geçirmifl olduk. Gün geldi 1980 lere dayand. Türkiye de yeniden bir siyasi kaos ortaya ç kt. fiimdi tezgâhlanan n alt yap s gibi. Çok ciddi, bunlar abimle biz çok üzgün yaflad k. Yani kap dan ç kman z n imkân yok akflam dönüp dönmeyece iniz belli de il. Bir sabah ihtilal oldu. htilal olunca birçok kifli tutukland. Derken Özal diye bir adam ç kt ve müsteflar olarak ben bu ülkeyi yönetmeye talibim dedi. fiimdi kendisi müsteflar muavini, müsteflar oldu u ihtilalden evvel, ihtilal olunca da hemen ekonomiden sorumlu devlet bakan oldu. Kuveyt e mal satm fl z, her hafta befl kamyon et gönderiyoruz, floförlerim beni ar yor diyorlar ki gönderdi iniz 22 tane kamyonun mallar birikti, art k so utucular m z çal flm yor, hepsi bozulacak, yetiflin gelin. Kuveyt e gidiyoruz, mal temin bakanl na ç k yorum, niye böyle bir fley yap yorsunuz diyorum, diyorlar ki mal n z bozuk. Neden bozuk? Alt taraflar kararm fl diyor. Niçin kararm fl diyorum. Diyorlar ki bozulmufl o et. Hay r, alt nda biz kara kömür koyuyorduk, kimyasal olarak bozulmay engellemek için. Sars nt dan toz yap yor, ayn flekilde Yugoslav yap yor, Bulgar yap yor, ran yap yor bir saatte al yorlar. Dediler ki Turgut Bey Kuveyt te. Zeynep Özal n evine gittim. Bir parantez içinde söyleyeyim Turgut Bey in babas Mardin de görevliyken ailemizin kirac s ve halam n çocuklar yla hem Korkut Bey hem de Turgut Bey ayn s n fta ayn s rada okumufllard r. Aileler birbirini çok iyi tan yordu. Zeynep dedi ki abi ben hemen babama telefon edeyim, akflam bir saatli ine buraya gelecek, derdini anlat. Gittim derdimi anlatt m Turgut Bey e. Çok h zl bir flekilde müdahale etti olaya, param z ald k geri döndük Türkiye ye. Kuveyt teki ihracat m z tamamlad k. F st k ihraç ediyorduk Suudi Arabistan a. nan lmaz miktarda f st k ihraç ediyorduk. param z kesmeye bafllad lar. Oray da kapatt k. Belçika ya bal ihraç ediyorduk, Almanya ya ve Belçika üzerinden baflka ülkelere deri ihraç ediyorduk, bir gün bir yanl fl bir hatal talep olmam flt r bize. Bak n z Suudi Arabistan daki adam geliyor, 15 gün bizde kal yordu. Bu 15 gün içerisindeki bütün yiyecek, içecek ve gezinmesini her fleyini temin ediyordum adam mal götürdükten sonra ben Suudi Arabistan a gidiyordum, seyehatte diye benle görüflmüyorlard. Tersine dönelim, ald - m deriler, Belçika daki depom soyulmaya bafllad. Türk müdür alm flt m, Türk muhasebeci alm flt m, Türk müdür muavini alm flt m, Türk sat fl müdürü alm flt m, soyulmaya bafllay nca bir dilekçe verdim iflimi kapataca m. 5 senedir mal ihraç ediyorum. Bana bir mektup, çok acele, Maliye Bakanl tetkik dairesine geliniz. Ödüm koptu, siz eskiden, maliyenin flimdi ne oldu unu 10

12 biliyorsunuz ama Avrupa da maliye çok zordur. talya dan avukat m buldum. Belçika da dan flman m buldum, srarla anlat yorum bunlar size; adam n huzuruna ç kt m. Buyurun dedim bu avukat m bu da muhasebecim. Ç k n d flar ya dedi onlara. Sen niye gidiyorsun dedi. Ben dedim ifli b rakmak istiyorum, sürekli soyuyorlar beni. 6-7 bin parça her defas nda kayboluyor, istemiyorum, ben dürüst bir adam m, ben kimseye hile yapmad m bana hile yap ld, bu ülkede yönetemiyorum bu ifli, b rakaca m dedim. Dedi ki 5 senedir seni takip ediyoruz, 5 senedir ithal etti in her mal n adedini ve say m n yap yoruz, Türklerin ithal etti i her kontimetroda müba lal ve hatal mal vard r, 5 senede bir tane hatal ithalat yapmad n. Dolay s yla biz seni flunun için ça r - yoruz. Sen e er sermayen eksikse 5 milyon dolar üç y ll na bir kurufl faizsiz kredi veriyoruz, çünkü burada çok adam çal flt r yorsun, iflini geniflletece ini biliyoruz. Dürüst adams n, bize laz ms n. fiimdi ilk ba lamda söyledi im dürüstlük, yanl fl aç kgözlülü ümün olmamas n n ödülünü yabanc size çok peflin ödüyor. Hay r dedim. Buna ra men ben gitmek istiyorum, yine de bir sene devam ettik. 11 Geldik, stanbul da ortakl yürütemedik bir çok kifliyle, %70 bizimdi. Türkiye ortakl k felsefesini bilmiyor arkadafllar. Biz ortakl k kültürünü bilmiyoruz. Ortakl k kültürünün ne oldu- unu anlam yoruz. Genpa, kimyasal, elektronik, inflaat, o zaman ithalat-ihracat, bir adam; gaffon dedi imiz alüminyum mal üretiyor. Fabrika t kanm fl. 24 milyon adet çanak çömlek tabak le en yapm fl Afrika ve arap ülkelerine ihraç etmek üzere. 1 milyon dolara t kanm fl ve bat - yor. Bir adam geldi bana dedi ki sen geçenlerde konufluyordun; ifl s k nt s ndan bahsediyordun, paran da var. Bana 1 milyon dolar ver sana 24 milyon parça vereyim dedi. Ne vereceksin dedim. Bir defter ç kard, çevir çevir bitmiyor. Kim bunlar dedim. fiunlar dedi. Toplant, toplant, toplant derken biz dört gün sonra 24 milyon parçay ald k. Kardeflim geldi dedi ki batt k. Ne dedim? Dedi ki 24 milyon parçay nas l sayaca- z da nas l verece iz. Dedim ki biz bu 1 milyon dolar onlar ve 600 iflçileri kurtulsun diye, biz de iki kurufl kazanal m diye niyetlendik mi? Evet dedi. Sen Allah a b rak bu ifli, Allah n inayetiyle bu ifli beraber götürece iz dedim. ki gün sonra, Kas m H d r Kazzas bizim Irak taki akraitibar

13 balar m zdan biri ama çok uzaktan. Dedi ki ben stanbul day m, beni bul görüflelim. Hilton a gittik. Allah sizi inand rs n dedi ki ben bir fley duydum. Buyurun dedik. Dedi ki; biz Irak, Belçika vs. üzerinden Afrika ülkelerine hurda mal ihraç ediyoruz. Hurda demek k r k dökük demek de il, sat lmayan, at k mal, art k mal. Burada bir adamda 24 milyon adet çanak çömlek, tabak, le en varm fl. Evet dedim bunlar bana al n dedi tek tek muhasebesini yap n, toptan sat n bana ne isterseniz yapay m dedi. Bunu yineleyin dedim. Ne isterseniz dediniz, gönül rahatl yla söyleyece imiz rakam kabul edecek misiniz dedim. Yoksa biz üzerine bir fley koyup pazarl a m giriflelim.huzur ve inanç içinde ben size kar n z verece im dedi. Ne verirsiniz dedim. %35 verece im dedi. Bak n ben % 5-10 bekliyorum. Bu bir haftada oldu. Bak n size bir niyetin sonuçlar n anlatmak istiyorum. %35 veriyorum dedi. Ben hay r dedim. Hiç bofl durmad %40 dedi. Hay r dedim tekrar. Daha fazla veremem çünkü biz de kalamay z dedi. Ben de; %25 almak istiyorum dedim. Adam önce durdu sonra dedi ki akrabams n, kaz klamak m istiyorsun yoksa temiz bir niyet ad na ben de kazanay m diye mi yap yorsun? Dedim ki temiz niyet ad na sen de kazanas n diye yap yorum. Ald m dedi %30 a elini ver. Bak n, iyi niyetin ürününe bak n. Allah nasip etti satt m. fiimdi Turgut Bey e gidip geliyorum. MDP ye girdi im için beni Tarabya Otel e ça rm flt. Dedi ki bak ben ailenizi tan yorum, birbirimizin ekme ini yedik. Sen flu MDP yi b rak bana gel. Dedim ki efendim; Nejat Eldem 24 saat geç arad beni. Daha evvel aram fl olsayd ben sizin partinize geçerdim. Ben baflkas na evet dedim. steseniz siz bana diyin ki gel baflbakans n benim yerime, gelmem. Bu adamlar gidiyor, gitti i zaman size laz msam gelirim. Döndü Bedrettin Dalan bey, Allah rahmet eylesin Egemen Bey, befl alt insan var, dedi ki bana birkaç tane bundan bulun da flu ülkeyi ve flu partiyi uçuray m. fiuna bakar m s n dedi ya ben babas yerineyim, talimat veriyorum gel diye. hanet etmem diyor bana. Ya bana birkaç tane bulun flundan. Gün geldi MDP bitti. Beni ça rd. 23 milletvekili, 19 ilçeyle gittik elini öptük çünkü kutsal bir eli vard, çok düzgün bir müslümand, çok iyi bir ailenin insan yd, çok iyi niyetliydi. 12

14 E er öngürü buysa, ben becerdim onu o gün. flte meydanda... Siyonistlerin ve masonlar n ve düflmanlar n anlatt Turgut Bey h rs zl yalan. Birisine flahit olduysam Allah yerimi cennet de il cehennem yaps n. Çoluk çocuk bir tak m hatalar yapabilirler, yalan dünyan n en temiz insan yd. Kat ld m, konufltuk, gittik, her fleyi ba lad k. Turgut Bey in sa kolu olarak 36 yurt d fl gezisine beraber gittik. Elimden geldi i kadar kendisine hizmet ettim. Ama fiili politikaya girmek istemedim. Çünkü bir politikac n n ayda kazanc o zaman 1000 liraya yal n bir parayd. Ben baz günler 1 milyon dolar kazan yordum. Çünkü ben Irak ta çok düzgün bir set oluflturmufltum. skenderun dan, Marafl tan, Mardin den, Antep ten, bin tona yak n y lda paketlenmifl muhtelif g da maddeleri sevk ediyordum. Bunlar n üzerine %1 den %5 kadar mal koyuyorduk. Çünkü yolda çal yorlard. Bak n o ödülü de nas l geri ald m. Çal nmayan mal, her gelen t r kantardan ç kt ktan sonra kâ d yaz - l yor, bakanl a ç k yor. Bana yaz yor 17 ton 200, bu ç k yor 17 ton 900. Alt nda yaz yorlar flu kadar fazla. Yanl fla bakanlar çok demifller. Beni Irak a davet ettiler sabah merasim var sen de kat l dediler. Hiçbir fley söylemediler baflka. Ne merasimi oldu unu bilmiyorum. ndik alt kata büyük bir salon var. Millet toplanm fl, ç kt konuflma yap yor. Ve dedi ki; (Arapça konufluyor, ben de Arapça konufluyorum. Biliyorsunuz ben köken itibariyle Mekkeliyim, ailem hala Arapça konufluyor, hepimiz haf z kur-an z. Bütün ailem düzgün bir flekilde görevlerini yerine getiriyor. ) Beni kürsüye ça rd, ve dedi ki 2.2 milyon dolar bugüne kadar fazla mal mevcudunuz vard r. Dolay s yla bunu size çek olarak takdim ediyoruz. Ne isterseniz yapmakta serbestsiniz. Ben dehflete düfltüm tabi böyle bir fley beklemiyordum. Böyle bir olay bilmiyorum, haz rl kl de ilim. Bir gün evvel Saddam Hüseyin in Etfal Hastanesi ne gitmifltim. Ve hayat m da çok az kalbim s k flm flt r. Çocuklar yerlerde, bir serumu ç kar p muslukta y k yor, öbürüne tak yor, gavurlar flimdi Filistin e yapt klar gibi ambargo koymufllar, ilaç yok, mühimmat yok, yiyecek yok, giyecek yok, sa l k malzemesi yok, hiçbir fley yok. Sadece g da ithalat na müsaade ediyorlar. Baflka bir fley yok. Çok s k flm flt m ben buraya ne yapabilirim, ne alabilirim diye düflünüyordum. Ertesi gün de böyle bir çek verilince ben de ç kt m dedim ki bu çeki flu hastaneye ba- fll yorum. Me er yer yerinden oynad. Arkas ndan 60 bin ton daha siparifl ald m. fiimdi ben ne yapay m oradaki siyasete. flte abim burada Türkiye nin Bakanl n yapt. En üst düzeylerde genel baflkan yard mc l n yapt. Hiç birinin cebinde befl kurufl olmadan b rak p ç k p gittiler. fiimdi biz bir servet sahibi olduk. Allah nasip etmifl, bu dürüstlük sayesinde imkân tan - m flt r, ben niye gireyim siyasetin içine diye düflündüm ve arz ettim ve girmedim siyasetin içerisine. fiimdi arkadafllar ma derim ki; bir gün Turgut Bey beni ça rd ve dedi ki o lum! Buyurun efendim dedim. Araba telefonlar geldi. Seni tek distribütör tayin ediyorum dedi. Teflekkür ederim ama olmuyorum dedim. Çok flafl rd. Beyler, ikinci ad m n z daima hesapl at n. kinci ad m n z hesapl atmad n z zaman bofllukta kal rs n z. Ben araba telefonunun; toplam Türkiye de 2 milyon araba oldu unu düflündüm. %15 inin telefon ald n düflünün. Bitti. Deniz 13 itibar

15 Daya yemeye haz r olmayan dövmesini bilmez. bitti, nereye yüzeceksin. O zaman Türkiye de 45 veya 50 milyon insan var. Cep telefonun da gelece ini biliyorum. Dedim ki ben cep telefonona talibim. Allah Allah dedi ya, sana onu vermeyece imizi söylemedik, al bundan baflla dedi. Hay r dedim, onu baflkas na verin, ben cep telefonundan bafll yorum. De erli dostlar; o zaman kimse Erickson diye bir fley bilmiyor y l nda ITT otomatik santral sat yor Türkiye ye. Gittim Erickson a, sveç e, bafllar na bela oldum bela. Zorla otomatik santral temsilcili i ald m. fiimdi Ankara da konuflan hala devam eden, Konya da konuflan devam eden, Mersin de konuflan devam eden, Anadolu yakas n n belli bir bölümü benim satt m, 79 y llar ndaki otomatik santraldir. Erickson dur. Erickson un cep telefonuna do ru gitti ini, bu sistemi almaya gitti imde bir hafta kald m zaman ö renmifltim. Nitekim, Turgut Bey evet deyince dedim ki müsaade ederseniz Ericsonun genel müdürünü size getireyim, getir dedi. Huzuruna geldi, özel bir uçakla geldi. O zaman Türkiye de daha cep telefonu yok araba telefonu var. Ald eline 3 kilo 700 gram. Ben bunu sökebilir miyim dedi arkadafllar, Ericksonculara. Evet dediler sökebilirsiniz. Tornavida getirdi söktü, devrelerine bakt, elektrik mühendisi oldu unu bilmiyorlar, iflletme mühendisi san yorlar. Devrelerini gördükten sonra dedi ki, bu telefona mesaj koyun, buna otomatik bankalar sistemlerini koyun. De erli dostlar Turgut Özal, Türkiye için bir flanst. Çok büyük bir flanst. fiimdi bunlar dillerini yuttular tabi. Onlar n programlar nda bunlar var. Fakat bunu öngörebilecek bir devlet baflkan, bir baflbakan, bir cumhurbaflkan düflünmüyorlar karfl lar nda. Herkes, palyetif bir tedbirle; tamam, ald m, satt m, ne kazanaca m üstünde giderken Turgut Bey onlara ders veriyor. Dolay s yla operatör devlet, Türkiye ye yöneldi, Türkiye yi ele ald lar. Ve spanya dan, talya dan evvel e er hat rlarsan z, Türkiye cep telefonuna bafllad. Biz buradan çok büyük bir mesafe kat ettik. Nas l bir mesafe kat ettik. fiimdi giriflimci nedir? Ö retmek haddim de il ama anlatay m. Erickson geldi ve dedi ki kardeflim ben 70 bin telefon getirmek zorunday m. Kim bunu alacaksa benim distribütörüm birinci derecede odur. fiimdi bak n 70 bini kafas na s d racak iki adam yok. fiu kadar bir odaday z, tamam ald m dedim. Ald m deyince, adam bir flaflalad. Ben gördüm dedi sizin talebiniz 5 bin. 70 bini nas l al rs n z? Baflka bir film mi düflünüyorsunuz? Ben distribütörlük istiyorum dedim. Ve ben 70 bini ald m. Paran z da buyurun ç kar yorum dedim. O günkü 70 bin bugünkü 2,5 milyon telefon. fiu kriz sebebiyle biz 300 bin telefon geri ald k. Senede biz Allaha flükür 2,5 milyon telefon sat yoruz. E er öngörü buysa ben becerdim onu o gün. flte meydanda. O kadar korkmamam z laz m batabiliriz. Batman n da bir bedeli var. Batman n da getirdi i kazançlar vard r. Onlar nelerdir? Tecrübedir. kinci bir etapta sizi yönlendirir. Üçüncü bir etapta sizi uçurur. Aram zda önemli bir müteflebbis var, Mehmet Ali (Ayd nlar) Bey i belki sizler de tan rs n z ama ben çok eski tan r m. Böyle bir müteflebbise can kurban. Nereden nereye? Niye? Risk ald lar. Batmay göze ald, hakareti göze ald, küçülmeyi göze ald, her fleyi göze ald. Açt hastanelerin ço u borçla bafllad. Yalan m Mehmet Ali Bey? Ama gelin sorun derdi ne kadard r, ne kadar büyük s k nt lar çekmifltir. E o zaman siz büyü e talip ol- 14

16 may n, o zaman siz dükkân sabah aç n akflam kapat n, ne geldiyse eyvallah deyin, b rak n gidin! Teflebbüs etmek! Teflebbüsün arkas nda durmak, batmay göze almak demektir. Her yapt m z iflte batmay göze al yoruz. Bak n Adapazar na gaz da t m n yap yoruz. Adapazar gaz n riski y lda 7 milyon dolar zarar. Daha yeni bafla bafl getirdik. Bizim 28 senemiz var. fiimdi herkesin gitti i bir mekanizma, tabii ki ilerde bir bal bir pete i bir fleyi olacak. Yok, ben alay m, bedava cebe indireyim. Bafl ndan beri kazanç sa layay m, hiçbir teflebbüste hiçbir hakarete u ramay m, zengin olay m, yat m, at m, kat m olsun. Yok böyle bir fley. Emin olun yok. Daya yemeye haz r olmayan dövmesini bilmez. Onun için Türkiye f rsatlara çok aç k bir ülke. Türkiye nin önü çok aç k. Türkiye Avrupa n n daha sonra da dünyan n en iyi ekonomisine sahip ülke olacakt r. Biz Turgut Bey le Türkiye nin ihracat n 11 milyon dolara ulaflt rd m z zaman Hilton da bir resepsiyon verdik. Türkiye nin turistinin say s 2 milyona ulaflt zaman tekrar Hilton da bir resepsiyon verdik. Peki müteahhitlerimizin 600 bine ulaflt zaman tekrar Turgut Bey Hilton da bir resepsiyon verdi. Müsaade ederseniz flimdi geri dönelim; Türkiye nin ihracat 150 milyon dolara ç kt. Türkiye nin turist adedi 22 millyona ç kt. Dün ö reniyorum 23 milyona ulaflm fl z. Bak n burada turizm acentas n n ilk kurucular ndan say n konsolosum var hepsini biliyor. Hat rlarsan z Turgut Bey kalkt dedi ki o zaman Türksat mürksat s f r hiçbir fley yok, böyle müteflebbisler götürüyor ifli. Siz kahramanlar dedi, bir gün 2025 y l nda 500 milyon dolara ulaflt racaks n z. Bugün bak yorum Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hedefleri bu. Demek ki bir öngörü var. Bir büyüklük var. Bu ülkenin yönetiminde hak sahibi olan insanlar demek ki hak etmifltir yönetmeyi. Peki, 600 milyon dolar olan biz müteahhitlerin ki biz de o ayaktan say l yoruz. Bu ay da son iflimizi yap yoruz. Biz kaz k çak yoruz. Dünyan n en büyük kaz k makineleri hemen hemen bizde. Kaz k çak yoruz büyük binalara ondan sonra onlar üstünü iflliyorlar. Fakat Hindistanl lar hemen yan bafl m zda yeni makineler ald lar. Biz geri gitmeye bafllad k çektik makinelerimizi geri geldik. 15 itibar

17 Türkiye nin önü aç k. yi bir hükümeti var. Allah nasip ederse de bir akamete düflmanlar u ratmazsa flu insanlar, önümüzdeki on sene içerisinde biz uçaca z. Türkiye art k Almanya n n ekonomik seviyesine ulaflacakt r. Bakmay n, dünyada baz ülkeler sermaye ihraç ediyor, gayri safi milli geliri temsil etti i ülke spanya gayri safi milli geliri 50 bin dolara ulaflt. hraç etti i sermaye 18 milyon dolar. Türkiye nin ihraç etti i sermaye 2 milyar dolar. Demek ki bir öngörü var ve bir hedef var. Bu hedefi Allah n izni ile tutturaca z. Sizleri çok muhabbetle kucakl yorum. Özgeçmifl: DR. ZEYNEL AB D N ERDEM Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Marmara Bölgesi spanya Fahri Konsolosu 15 fiubat 1944 tarihinde Mardin'in Savur ilçesinde do du y l nda Y ld z Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, y llar nda S nai Anorganik Kimya Kürsüsü'nde asistanl k yapt. stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi'nde doktora program n tamamlad y llar nda stanbul Kimya Mühendisleri Odas Baflkan, 1973'te Kimsan fl ve flçi Sendikas Genel Baflkanl n yürüttü y l nda MDP l Teflkilat kurucusu ve l Baflkan olarak görev ald. 16

18 1965 y l nda ifl hayat na bafllayan Dr. Erdem, halen; Erdem Holding A.fi. Gen-Pa Telekomünikasyon ve letiflim Hizmetleri San.Tic.A.fi. Er-Tel Erdem Telekomünikasyon Elektronik ve Bilgi fllem San.Tic.A.fi. Erdem Sigorta Arac l k Hizmetleri Ltd.fiti. Erdem Golf flletmecilik Turizm ve Tic.A.fi. Anadolu Asya Avrupa D fl Ticaret Uluslar aras Nakliyat Turizm nfl. San. Ve Paz. Ltd.fiti. Ermeks-Er Tekstil Endüstri Pazarlama ve D fl Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl klar - n yürütmektedir. Erdem Holding Grup fiirketlerinden AGDAfi Adapazar Gaz Da t m A.fi. e, 7 A ustos 2003 tarihinden itibaren 30 y l süre ile Adapazar Büyükflehir Belediyesi s n rlar içinde do al gaz da t m faaliyeti yapmak üzere Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu taraf ndan Da t m Lisans verilmifltir. Erdem E itim, Kültür ve Sosyal Yard m Vakf ; çevreye, ekonomik, sosyal ve kültürel geliflmelere katk da bulunmak üzere kurulmufltur. Vakf n hizmetleri ve amaçlar aras nda, devlet taraf ndan yap lan hizmetlere yard mc olmak, Türkçe ve yabanc dilde e itim veren okullar açmak, yeflil alanlar n aç l p genifllemesine yard mc olmak, flehircili e katk da bulunmak, huzur evi, kurslar, hastane ve buna benzer hizmet alanlar yapmak ve iflletmek vakf n ana amaçlar aras ndad r. Erdem Vakf 'nda E itim Hastanesi ve Vak f Tesisi projelerinin uygulanmas ve devam için gerekli çal flmalar sürdürülmektedir. S V L TOPLUM KURULUfiLARINDA DERNEK BAfiKANLIKLARI VE ÜYEL KLER DEIK Dünya Türk fl Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Bahçeflehir Üniversitesi, Amerikan Araflt rmalar Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan Marmara Bölgesi spanya Fahri Konsolosu, DE K D fl Ekonomik liflkiler Kurulu Yönetim ve cra Kurulu Üyesi, DEIK - Türk- spanya fl Konseyi Baflkan, Sudan Cumhuriyeti stanbul Fahri Konsolosu, TABA Am Cham- Türk Amerikan fl Adamlar Derne i Onursal Baflkan, DEIK - Türk Frans z fl Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Turgut Özal Fikirleri Araflt rma Derne i Genel Sekreteri, Türk Kalp Vakf Üyesi stanbul Kimya Mühendisleri Odas ve Türk Kimya Vakf üyesidir. Dr. Erdem 5 Ocak 2002 itibariyle George Washington Üniversitesi, Global Advisory Board üyeli ine seçilmifltir. 29 Haziran 2000 tarihinde Sudan Cumhurbaflkan El Bashir taraf ndan Devlet Onur Niflan na lay k görülen Dr. Zeynel Abidin ERDEM, ayn y l Sudan stanbul Fahri Baflkonsolosu görevini üstlenmifltir. 13 Aral k 2002 tarihinde Dr. Zeynel Abidin ER- DEM, spanya Kral Juan Carlos taraf ndan Commander of the Order of Spanish Civil Merit Niflan na lay k görülmüfltür. Dr. Erdem, Türkiye nin en çok okunan ekonomi dergisi Ekovitrin taraf ndan 25 Temmuz 2004 tarihinde Türkiye de 2003 Y l n n fladam seçilmifltir. TBMM Baflkan Say n Bülent Ar nç taraf ndan 2 May s 2006 tarihinde ülkemize yapm fl oldu- u hizmetler ve katk lar dolay s yla Dr. Erdem e TBMM Üstün Hizmet Ödülü takdim edilmifltir. Sportmen bir kiflili e sahip olan Dr. Erdem, basketbol ve voleybol gibi tak m sporlar ile ilgilenmekte, tenis ve golf oynamaktad r. Erdem, Türkiye Futbol Adamlar Derne i, Yelken Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu, Levent Golf Klubü Üyesi ve National Golf Club fieref Üyesi olarak spor camias nda da aktif olarak görev almaktad r. Dr. Zeynel Abidin Erdem evli ve 2 çocuk babas d r. 17 itibar

19 Tasarruf Sahiplerinin Haklar n Koruyan TMSF nin Dümenindeki sim Ahmet Ertürk AHMET ERTÜRK TMSF Baflkan Sizce böyle bir toplant da yer alman n kiflisel ve sosyal faydalar nelerdir? Tabii ki her toplant n n bir faydas vard r. Fayda dedi imiz fley de kat l mc n n taleplerine göre flekillenir. Yani mutlaka bir faydas olacakt r. En az ndan toplant, birçok insan n biraraya gelmesi anlam na geliyor. Yani bir sosyalleflme ortam. O anlamda bile olumlu bir katk s var. Zaten bu tür toplant lar n belki bir amac da odur. Farkl ifl alanlar, farkl sektörler, farkl meslek gruplar ndan insanlar n bir araya gelip tan flmalar ve karfl l kl yard mlaflmalar, iflbirli i imkanlar aramalar olunca mutlaka faydal oluyor. Onun ötesinde, bu toplant lar n giderek oturan format da; kendi alanlar nda baflar l olmufl ifladamlar - n n tecrübelerini dinlemek, nerelerden nerelere geldiklerini ö renmek, tabii ki çok yararl d r. fiahsen benim için de çok yararl d r. Ço unu tan yorum ama buna ra men hikayelerin hepsini bildi imi söyleyemem. Bu toplant larda o yükselifl hikayelerinin baz ilginç taraflar n dinleme f rsat bulmufl oldum. Bu yüzden mümkün oldu u kadar toplant lara kat lmaya çal fl yorum. Galiba ilk toplant n n konuflmac lar ndan biriydim. O günden bugüne, toplant n n kat l mc adeti çok de iflti. Bu da tabii Kandilli Kulübü nün ve o toplant lar n baflar s say l r. nsanlar oraya çeken, kat lmaya sevk eden bir cazibe olufltu. 18

20 tibar a Tu la Koyanlar 19 itibar

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı