çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan"

Transkript

1

2 çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Sayfa 4-17 Sayfa AHMET ERTÜRK TMSF Baflkan NA L OLPAK Kandilli Kulübü Kurucular Kurulu Üyesi Sayfa Sayfa MEHMET AL AYDINLAR Ac badem Sa l k Grubu Baflkan MUHAMMED ÇET NKAYA Çetinkaya fiirketler Grubu Yönetim Kurul Üyesi Sayfa Sayfa 48-51

3 Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Onur Soysal n Aç l fl Konuflmas ONUR SOYSAL KAND LL GRUBU BAfiKANI Kandilli Kulübü nün de erli dostlar ; Dünyan n say l ifladamlar ndan birisi olan Henry Ford a atfedilen bir söz çok hofluma gider: Bir araya gelmek bafllang çt r, Bir arada durabilmek ilerlemektir; Bir arada çal flmak ise baflar d r. Biz Kandilli Kulübü olarak flu ana kadar bir araya gelmeyi baflard m - z düflünüyoruz. Bundan sonra hedefimiz bir arada durabilmek, yani bir araya gelmelerimizi daha kurumsal bir hüviyete büründürmektir. Daha sonraki aflama olan gerek sosyal, gerek kültürel alanda bir arada çal flmalar yapmakt r. Giriflimcilik ve organizasyon yetene ini gelifltirmifl ülkeler, k sa sürede h zl ilerlemeler kaydetmifllerdir. Giriflimcilik ve organizasyon yetene ini gelifltirmifl ülkeler, k sa sürede h zl ilerlemeler kaydetmifllerdir. Bu ülkeler do al zenginlikleri yönünden yetersiz olsalar bile en önemli sermaye olan yetiflmifl insan gücünü giriflimci ve araflt rmac k larak eksiklerini kapatm fllard r. Bir ülkenin petrol, do algaz ve madenler gibi çok önemli do al zenginliklere sahip olmas ndan daha etkili olan, o ülkenin giriflimci ve araflt rmac insan gücüne sahip olmas d r. Ne yaz k ki giriflimcilik okullarda ders olarak ö renilmemekte hatta bizim e itim sistemimizde giriflimcilik gibi risk ve belirsizlik içeren kavramlar çok da teflvik edilmemektedir. Bu durumda sivil toplum kurulufllar yoluyla bu ruhun verilmesi ve teflvik edilmesinden baflka bir ç kar yol gözükmemektedir. De erli misafirler; nsanl k tarihi yak ndan incelendi inde görülür ki, milletler ya da devletler topla, tüfekle veya ordularla y k lm yor, y k lmam fl. Milletler ancak milleti oluflturan unsurlar n, fertlerin aralar ndaki ba lar n çözülerek, herkesin kendi bafl n n derdine düfltü ü, toplum kesimleri aras ndaki irtibat ve paylafl m n yok oldu u zaman y k lm fl. Bu mevzu ile ilgili Kanuni Sultan Süleyman ve bafldan flman Yahya Efendi aras nda geçen güzel bir anekdot anlat l r: Kanuni Sultan Süleyman devletin s n rlar n n iyice geliflmesi ve sürekli büyümesine çok sevinmektedir ama acaba bunun süreklili i olacak m diye endifle etmekten de kendini alamamaktad r. Bir gün gene kendisinden evvel gelmifl tüm büyük devletlerin tarihini, onlar n yükselifl ve çöküfllerini okurken derin düflüncelere dalar, kendi devletinin gelece ini 2

4 düflünür ve Yahya Efendi ye dan flmaya karar verir. Hemen orac kta buldu u bir ka d n üzerine flu sat rlar yazar ve bafldan flman Yahya Efendi ye gönderir: Y k l r m Al-i Osman Olur ise sebep eyle beyan. Ka t alelacele Yahya Efendi ye ulaflt r l r çünkü Kanuni biraz sab rs z ve acelecidir. Yahya Efendi ka d al nca okur, arkas n çevirir ve iki kelimelik bir cevap yazar: NEME LAZIM Kanuni ka da yaz lan cevab okuyunca flok olur. Çok sevdi i ve hürmet etti i ayn zamanda en önemli konular kendisine dan fl p koca imparatorlu a yön verdi i kifli koskoca devlet baflkan na cevap verme lüzumu dahi hissetmemifltir. Durumu hazmeder ama bu davran fl n sebebini de merak etmekten kendini al koyamaz. Birgün uygun bir ortamda bir araya geldiklerinde dayanamaz ve, A abey, sana bir soru sordum sen bana cevap bile vermeye tenezzül etmedin, NEME LAZIM dedin der. Bunun üzerine Yahya Efendi flöyle der: Sultan m! Sizin sorunuzun cevab budur! düflünüyorum. Bir flirkette, özellikle Türkiye de flirketlerin %90 n n aile flirketi oldu unu düflünecek olursak, ortaklar aras nda neme laz mc - l k, çal flanlar aras nda neme laz mc l k olursa flirketin finans gücü ne kadar büyük olursa olsun batmas kaç n lmazd r. Benzer bir yaklafl mla bir ifladam n n sadece kendi flirketinin meselelelerine karfl duyarl olmas yeterli de ildir. Neme laz mc olmayan bir ifladam yahut giriflimci kendi yak n çevresinden bafllayarak çal flanlar n n, yaflad semtin ve flehrin, mezun oldu u okulun, mensubu oldu u milletin hatta tüm insanl n meselelerine karfl en az ndan duyarl olmal. Sonra da imkanlar ölçüsünde kendi gücünü çevresindeki di er güçlerle birlefltirerek bu meselelere çözümler üretmelidir. Baflta da ifade etti imiz gibi ülkemizin en önemli sermayesi giriflimci ve araflt rmac ruha sahip olan yetiflmifl insan gücüdür. Bu ruhun insan m - za verilmesi, teflvik edilmesi, giriflimcili in ahlaki ve felsefi temellerinin oluflturulmas için akademik ve resmi çevrelerle birlikte çal flmalar yap lmas temel misyonumuzdur. Bu hususta neme laz mc olmayan bir bak fl aç s yla kendi ifllerimizin yan nda bu meseleleri de ele almam z gerekti ine inan yoruz. Ne zaman toplumda zulüm ve haks zl k yay lsa, iflitenler de NEME LAZIM dese ve onu önlemeye çal flmasalar, ne zaman toplumda devletin de- il insanlar n bir araya gelerek yapmas gereken ifller ortaya ç ksa ve insanlar NEME LAZIM deseler, ne zaman iyi ve güzel insanlar bir araya gelerek faydal fleyler ortaya koymaya çal flsa ama oraya davet edilenlerin ço u NEME LAZIM deseler, ne zaman koyunu KURT de il ÇOBAN yese bilenler de bunu saklay p gizlese NEME LA- ZIM deseler, iflte o zaman hazinelerin boflal r, askerin itaat etmez olur ve halk n yolunu flafl r r. Yok olmak mukadderdir, kaç n lmazd r. Bu anekdot her ne kadar devletin süreklili i ile ilgili anlat lm flsa da ben bunun flirket ve iflletmelerimize bakan çok önemli yönlerinin oldu unu 3 itibar

5 Hile Yapma, Faize Bulaflma, Harama Kar flma Tohum Baba Ö üdü Olunca Ç nar Büyük Oldu: Dr. ZEYNEL AB D N ERDEM Dr. ZEYNEL AB D N ERDEM Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Müflterek, ayn düflünceyi paylaflan, ayn topraklar n çocuklar, ayn felsefeyi, ayn inançlar yaflayan insanlardan biriyim ve sizlerden biriyim Türkçesi. Bugün böyle bir grubun, muhtelif ifladamlar n n bilgi ve tecrübelerini aktarma konusunda bizi bir araya getiren say n genel Baflkan Onur Soysal, say n Polat Toptafl, say n Muhammet Çetinkaya, say n Faruk Çelik, say n Hüseyin Do an, say n Mücahit Y ld z, say n Selim Erdo- an, kardeflim say n Serdar Y lmaz, say n Fatih Kuran, say n Nail Olpak ve say n Sait Kavurmac ya huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Bu hizmetler çok kolay hizmetler de il arkadafllar. Bu gibi hizmetlerin içerisinde yurt d fl nda ve yurt içinde demin özgeçmiflim okunurken say lan %25 inin oldu unu hat rlatmak istiyorum. Kaliforniya da bile böyle bir kurulufla ve böyle bir Amerika da çal flan Türk Toplumu na birlikte ve müflterek hizmet etme, tecrübelerimizi aktarma ve Türkiye deki geliflmeleri anlatma ad na kurdu umuz gruplar olmufltur. Vaflington da vard r, New York ta vard r, Belçika da, Fransa da, flimdi yeni Hollanda da bir ekip kurduk. Rusya da, Kazakistan da bir ekip kurmufltuk fakat çok erken da ld, devam ettiremedik. Anlayamad m birçok fley dönüyor Türki Cumhuriyetler de. Öyle san yorum ki Türkler in bir araya gelmesi hususunda orada zorlan yoruz. Hamdolsun ki biz birbirimizin gözüne ba- 4

6 5 itibar

7 karak birçok fleyi okuyoruz, anl yoruz ve anlatt klar m z birbirimize komut ifade eder gibi uygulamaya da sokuyoruz. Çünkü bizlerin yapt ve yapacaklar dünya slam aleminin ve baz kurallar n uygulamas n n d fl nda bir fley de ildir. Nitekim benim geldi im Mardin çok küçük bir flehir olmakla beraber ondan daha küçük Savur Kasabas nda do an birisiyim. Ailem yaklafl k 700 y l evvel islamiyetin yay lmas ad na, mensup olduklar kurum dolay s yla veya mensup olduklar kan dolay s yla, hizmet ad na o m nt - kaya düflmüfllerdir. Bizim ayn secereyi paylaflt - m z flu anda aram zda de erli kardefllerim de vard r. Biz bu ilçede ve bu flehirde yedi dinin, yedi dilin, yedi ayr görüfl ve medeniyetin, çok düzgün bir flekilde birbirini anlayarak yaflad - n ve yaflat ld n ailelerimizden ö rendik. Nitekim kardefllerim ve ben, hatta ailemizin tamam, flimdi bafllam fl olan çok sayg de er bir büyü ümüzün bafllatt sohbetleri biz 1950 lerde ailemizde görüyorduk. Hatta size bir fley daha söyliyeyim; 1800 lerde flu anda Mardin in Savur ilçesindeki kona n n büyük odas n n ad sohbet odas d r. Ve o sohbet odas nda önemli kifliler gelir, aile fertleri toplan r, flehrin ileri gelen insanlar toplan r; gerek din ba lam nda, gerek sosyal, gerek siyasal, gerek ekonomik anlamda birbirlerine birtak m fleyler anlat rlar. Bizde 50 lerden sonra yavafl yavafl hissetmeye bafllad k ki 60 larda Türkiye de kurulan ihtilalden sonra aileler da ld biliyorsunuz. Ciddi sürgünler oldu. Bu sürgünlerden sonra döndü ümüzde de bir k sm n n bafl n bulabildik, bir k sm n n sonunu bulabildik ve aileleri zor birlefltirdik yine devam ettik. stanbul a geldik baflka türlü devam ettik. Ve bunlardan flunlar ö rendik arkadafllar: 1) bir insan n baflar l olma öyküsünün temel yolu inaçt r. Tuttu u topra alt n yapmam fl insan tan m yorum. Alt n iyi çal flt r yoruz, y lda ortalama hamdolsun 2 milyar dolar ciromuz vard r. Sizi temin ederim ki bizim baflar - m z yoktur, bizim baflar m z ailelerimizin bize b rakt do ru mirast r. fiimdi Mardin den stanbul a daha do rusu Ankara ya hareket etmek üzere babamla birlikte arabaya bindik. Savur dan Mardin e geçtik ve Mardin de Ziraat Bankas na birlikte girdik. Babam dedi ki okumaya gidiyorsun, ifl yapacaks n, biz sürgünden yeni döndük. Aile yap s n yeni- 6

8 Adam bakt, dedi ki Ya bu kadar para sana verilir mi? Verilir dedim. Peki misin? bunu sen koruyup kollayabilecek Korurum dedim. den oluflturacaks n. Dolay s yla kardefllerine b - rakt m z, bafllad m z her fleyi bölüfltürdükten sonra da sana hisseni verece im. Bu hissenin kullanma tekni i flöyle olacak: Bir, hile yapman istemiyorum, do ru adam olacaks n. ki, faize kar flmayacaks n. Üç, harama bulaflmayacaks n. Bak dedi Ziraat Bankas na b rakt m para sana helal olsun. Bunlar n herhangi birini yaparsan bana gelme. Batm fl olsan da gelme, baflar l olsan da gelme. E er bunlar uygular ve batarsan gel bir daha verece im. Elime bir çek tutuflturdu. Mardin Ziraat Bankas ndan fiiflli Ziraat Bankas na bir çek. fiifllinin ne oldu unu bilmiyorum. 7 Ben stanbul a bir kere gelmifltim. Rahmetli Refik Unatlar n evinde bir gece kalm flt m. Ondan sonra Ankara ya dönmüfltük Hasan Polatkan la. Ankara da milletvekiliydi o zaman. Uzun bir müddet kald ktan sonra tekrar Mardin e dönmüfltüm. fiiflli! Seni karfl layacaklar! Cebimde zarf n içerisinde ciddi bir çek. Yat racaks n. Polathan n gösterece i yöntemle flirket kuracaks n. yi peki de ben ticareti sadece sabah 5 te kalkar, babam n arkas nda namaz k ld ktan sonra (çok büyük çiftliklerimiz vard ) biçerdöverlerin bafl na gelirdik. Çünkü bize tatil yoktu. ailem tatili yasak etmiflti. Babam ayn zamanda 18 ilde Sümerbank mallar n satard. Yani bildi- iniz bez, tuz, gaz. Bez nedir? Tülbentten pazane, pazanden perdeli e pedelikten pantolona Gaz nedir? Makinelerde kullan lan ya ve benzin. Tuz nedir? Tuz da fleker, tütün ve di er ihtiyaçlar. Bunlar n temsilcisiydi zaten aile ticareti çok eskiden beri yapan bir kurumdu. stanbul a geldim, O uzhan Polathan lar n evine gittim. Dedim ki, abi bu babam n verdi i çek, bu adres ve flirket kuracakm fl z. Adam bakt, dedi ki ya bu kadar para sana verilir mi? Verilir dedim. Peki, bunu sen koruyup kollayabilecek misin? Korurum dedim. Bilmiyorum baflka adresim yok. Peki dedi Ziraat Bankas fiiflli fiubesi ne gittik. Çeki verdik dediler ki bize yaz s geldi. Baflka hiçbir yerde bozdurulamaz diye üzerinde yaz var. Para benim hesab ma geçti. Bana uzun boylu mavi bir defter verdiler, bunlar hala koruyorum. Bütün evraklar da duruyor. O defteri ald k bir tane yafll bir adama gittik; flirket vard, mevcut flirkete ortak olarak ald lar. Bir sermayemiz oldu. Peki dedim sermayemizi fiiflli Ziraat Bankas nda m yoksa Yap Kredi de mi tutaca z? Çünkü ifllemler Yap Kredi üzerinden yap l yor, o zaman yafl yorsa Allah raz olsun ölmüflse Allah rahmet eylesin Cengiz Muflkara diye bir müdür vard bankada. Hatta müdür yard mc s yd. fiiflli Ziraat Bankas ndan biz paray çektik. Torba yok yani bildi iniz poflet yok, gazetelere sard lar. T rnak ip verdiler, 2,5 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira ve birkaç tane de 1000 lira. Götürdüm banka iki basamak afla - dayd. Kap da ilk gördü üm flahsa: para yat - raca m dedim. Adam bana bakt, fluraya müdürün odas na gir dedi. Ç kt m, müdür bey ç kt, Cengiz Bey: o lum bu paray nereden getirdin? dedi. Dedim ki Ziraat Bankas ndan, nereden buldun? dedi. Dedim ki efendim ben falan yerin ileri gelen ailelerinden biriyim, böyle bir fley emanet ettiler bana ben de ifl yapaca m kimi tan yorsun stanbul da? çok flafl rm flt m ve unuttum kimleri tan d m söylemeyi. Dedim ki ben Mardin den stanbul a geldim. Böyle böyle ifl yapaca m. Otur dedi paray sayd raitibar

9 ca m. Fakat paray tek tek elleriyle çeviriyorlar yani h zl h zl saym yor benim de dikkatimi çekti. ki dakika sonra bir sa ma bir soluma yafll adamlar oturdu. fiiflli karakolundan adam ça rm fl. Bu arada Mardin Ziraat Bankas n n müdürünü bulmak üzere nato hatt ndan s ra talep etmifl. Ben fiiflli Ptt de ailemle y ld r m konuflmak üzere 4;5 ile 8 saat bekledim. fiimdi cep telefonuna gelece im, Türkiye nin ne oldu unu göreceksiniz. 3 saat 4 saat çok h zl bir flekilde buldular. Ve Ziraat Bankas n n müdürüyle konufluyor. Ziraat Bankas n n müdürü diyor ki - beraber okumufllar üniversitede- : onlar n tabirini kullanaca m çünkü biz daha sonra bunlar çok konufltuk: Lan sen bunlar tan yor musun? hay r, tan m yorum diyor. bunlar n kim oldu unu biliyor musun? diyor. hay r, bilmiyorum diyor. Bunlar Türkiye nin en büyük toprak sahiplerinden biri diyor. Nitekim o dönem 55 sürgün a adan biri de babamd r. Türkiye nin en büyük toprak sahiplerini 60 ihtilali dolay s yla Demokrat Parti li oldu umuz için sürmüfllerdi. Önce Yass Ada ya götürdüler, yatacak yer yoktu. Sivas cezaevine götürdüler, Sivas cezaevine s malar mümkün olmad, Kayseri ye götürdüler. Celal Bayar de affedince, bizi zmir Dikili ye sürdüler. Amcam 4 sene Dikili de sürgün kald. Bunlar diyor Türkiye nin en zenginleridir, babalar duyarsa senin hakk nda dava bile açar. flte Cengiz Bey o günden sonra benim en büyük dan flman m olmufltu. Her gitti im meselede abi ne yapay m, abi nas l yapay m, abi nas l götüreyim, çok uzatmay m, biz bu parayla belli bir tak m ifller yap yoruz. fiimdi tavsiyeye geliyorum: Hile yapma, faiz alma, karanl a ve pis ifllere bulaflma. Bir fabrikadan bozuk mal al yoruz, gömlek, fanila, pantolon ve birçok fley. Balyalar 100 er adet yap l yor. Akflam aç yoruz sabah insanlara da t yoruz, götürüyorlar sat yorlar paray getiriyorlar. Tekrar ertesi gün ben gidiyorum getiriyorum, tekrar götürüyorlar getiriyorlar, tekrar sat yorlar, paray getiriyorlar, çok eziyet ediyorlar bize. Bizi koval yorlar, s raya sokmuyorlar, tan d klar insanlara veriyorlar, çok üzülüyordum. Bir gün bakt m balyalar m zdan 120 ç kmaya bafllad. Kap ya gittim dedim ki: ben 100 tanenin paras n veriyorum, 120 tane gömlek ç - k yor. Ç k d flar ç k ç k ç k ç k dediler. Bir fley anlamad m. Baflka bir adama gittim, ondan da bir fley anlamad m, muhasebe müdürüne gittim. Sait diye Mardin de askerlik yapm fl bir gayrimüslimdi. Allah bin kere rahmet etsin. Dedi ki o lum sen do rudan do ruya patrona ç kacaks n, sekreter seni içeri al rsa anlat rs n, almazsa ben kar flmam, bana gelme, beni öldürür bunlar, burada bir flebeke vard r, istediklerini yap - yorlar. Tabi 100 ün üzerinde balya alm fl z. Ben katlad m paray bir zarfa koydum, ç kt m kad - na; bir ay olmufl randevu istiyorum vermiyor, kap ya ç kt m dedim ki: Han mefendi, beyefendi ile görüflece im. Vakti yok dedi. Tam o s rada adam kap ya ç kt, kim o dedi. Efendim dedi bu çocuk bizden defolu mal al p sat yor, sizinle görüflmek istiyor. Ne istiyorsun dedi. Ama dövecek gibi. Bir dakika sizinle görüflmek istiyorum dedim. Söyle dedi. çeride görüflmek istiyorum dedim. Al içeri flunu dedi. Ald lar beni içeri. Dedim ki beyefendi ben bir hafak n mensubuyum. Haram kat l yor mal ma, sizin mal n zd r. Bunlar sat yorum, artan n paras n size getirdim. Takdim edip gitmek istiyorum. Otur otur dedi. Çok uzatmay m, 6 ay içerisinde tüm mallar n sat fl bize verildi. Ve o genç yaflta paray ne yapaca m bilmiyorum. Kimya tahsili yap yorum. Bir hristiyan vard. Stefan Bayramo lu. Dedim ki Bay Stefan ben Türkiye nin d fl ndan mal ithal etmek istiyorum, büyümek istiyorum. Dedi ki Hollanda da bu adres, Almanya da flu adres, Fransa da bu adres, git. Kime gittiysem arkadafllar, o tarihte, bafl nda Zeynel Abidin yaz yor, adam kart koyuyor size mal yok diyor. Bir, müslümans n z. ki, o kültüre uygun de ilsiniz. Üç, herkesin adam var. Geri döndüm. Bay Stefan dedim ben size para verece im, siz ithal edin ben Türkiye de satay m. mana geldin mi dedi? Nas l yani dedim. Dedi ki bak Edirne ye kadar sizin, Edirne den sonra bizimdir dedi. Peki dedim, tesbih! fiimdi tabi mal geliyor. Korkunç mal geliyor. 10 bin 8

10 9 ton 20 bin ton. Derhal tamam n n gümrü ünü ödüyoruz. Çekiyoruz, do ru faturayla da sat - yoruz. O tarihte öyle bir olay var. Ceketli, ceketsiz, kravatl, yelekli. Siz bunlar bilir misiniz? Bilenler var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nin vatandafllar, nüfus cüzdan tafl yor. Vergi vermemek için kendilerine böyle bir rumuz koymufllar. Ceketsiz: faturas z gümrüklü mal al yor. Velhas l uçurtma bir ticaret ve bunun üzerinden de çok büyük para kazan yorlar. Bu arada sürekli düflündü üm, babam n bana tavsiye etti i ve dedim ya mensup oldu um kurum. fiimdi çalars n olmaz, al rs n olmaz, satars n olmaz, içine girersin olmaz. Biz daralmaya bafllad k. Marshal n sahibine gittim; beyler o tarihte Türkiyede tüccar yoktu. O tarihte büyük paralar n sahipleri Türkler de ildi. Gittim dedim ki abi ben size ucuz mal verece im ama fatural. Ben faturas z mal vermiyorum. Me er onlar n da göstermelik faturaya ihtiyaçlar vard ve düzgün insand bu adam. Haftada 20 bin ton ile 50 bin ton aras mal getiriyordum. Adamca z bizden mal çekmeye bafllad. Ve çok düzgün para kazanmaya bafllad k. Fakat Türkiye çok büyük bir anarfli ve çok büyük bir kötülük yafl yordu o dönemler lere geldi imiz zaman Türkiye deki ölü say s gün afl r a ç kt. Bu arada da üniversite de hocal k yap yorum. Gitti im birçok kurumda mesela çok basit bir fley söyleyece im: dakikada 360 bin tur yapan ve atomize çamafl r y kama tozu üreten Mintax n o makinesine cebinizdeki bir anahtar att n z zaman, ayn anda 400 bin dolarl k operatörü parçal yor çünkü bu birbirinin üstüne sürtünüyor. Deterjan kurutuyor, üfleyip püskürtüyor, anahtar n üstüne sokuyor, kal plara ve kartonlara aktar l yor ve sat fla ç k yor. Böyle bir h z metal bir parçay kald rm yor. Bütün solcu ve sol sendikas na mensup olan insanlar talimat alm fllar Vega ya atm fllar, Omo ya atm fllar, Mintax n içerisine atm fllar, Türkiye felç... zmit e do ru gidiyorum makine tak m tezgâhlar na hepsi grevde, hepsi devlet düflmanl yap yor. Bu nas l ifltir dedim. Dediler ki sendikalard r bunlar yapan. fiimdi bak n o tarihte Cadillac arabayla geziyorum, flirketimde kifli çal fl yor, ciddi bir ciro yap yoruz. Gittim valiye dedim ki ben sendika baflkan olmak istiyorum. Bu ifl benden geçmez dedi. Peki ne yapay m dedim, git dedi hakim olabilece in bir iflitibar

11 Bizim baflar m z ailelerimizin bize b rakt do ru mirast r. çi kuruluflunun kap s na dayan, adamlar n götür, fikriyatlar n de ifltir, arkana da ço unlu u al, oran n sendika baflkan ol. Mintax çok büyük miktarda mal Irak a sat yordu. Mintax a gittim adamlar dedi ki bugün seni öldürürler, flimdi duysunlar öldürürler. Çok uzatmayal m sendika kuruldu ve o s rada bütün iflçi ve ifl üreten bütün fabrikalar n sendika genel baflkanlar - n n baflkan oldum. Yasal olarak da %51 i geçip üretim kazand k, üretimi artt rmaya bafllad k. Disk in istedi i bütün taleplerin üzerine +1 ekledi imiz ücret almaya bafllad k ifl adamlar ndan yani fabrikatörlerden. Dolay s yla o dönemde devlete hizmet ad na böyle geçirmifl olduk. Gün geldi 1980 lere dayand. Türkiye de yeniden bir siyasi kaos ortaya ç kt. fiimdi tezgâhlanan n alt yap s gibi. Çok ciddi, bunlar abimle biz çok üzgün yaflad k. Yani kap dan ç kman z n imkân yok akflam dönüp dönmeyece iniz belli de il. Bir sabah ihtilal oldu. htilal olunca birçok kifli tutukland. Derken Özal diye bir adam ç kt ve müsteflar olarak ben bu ülkeyi yönetmeye talibim dedi. fiimdi kendisi müsteflar muavini, müsteflar oldu u ihtilalden evvel, ihtilal olunca da hemen ekonomiden sorumlu devlet bakan oldu. Kuveyt e mal satm fl z, her hafta befl kamyon et gönderiyoruz, floförlerim beni ar yor diyorlar ki gönderdi iniz 22 tane kamyonun mallar birikti, art k so utucular m z çal flm yor, hepsi bozulacak, yetiflin gelin. Kuveyt e gidiyoruz, mal temin bakanl na ç k yorum, niye böyle bir fley yap yorsunuz diyorum, diyorlar ki mal n z bozuk. Neden bozuk? Alt taraflar kararm fl diyor. Niçin kararm fl diyorum. Diyorlar ki bozulmufl o et. Hay r, alt nda biz kara kömür koyuyorduk, kimyasal olarak bozulmay engellemek için. Sars nt dan toz yap yor, ayn flekilde Yugoslav yap yor, Bulgar yap yor, ran yap yor bir saatte al yorlar. Dediler ki Turgut Bey Kuveyt te. Zeynep Özal n evine gittim. Bir parantez içinde söyleyeyim Turgut Bey in babas Mardin de görevliyken ailemizin kirac s ve halam n çocuklar yla hem Korkut Bey hem de Turgut Bey ayn s n fta ayn s rada okumufllard r. Aileler birbirini çok iyi tan yordu. Zeynep dedi ki abi ben hemen babama telefon edeyim, akflam bir saatli ine buraya gelecek, derdini anlat. Gittim derdimi anlatt m Turgut Bey e. Çok h zl bir flekilde müdahale etti olaya, param z ald k geri döndük Türkiye ye. Kuveyt teki ihracat m z tamamlad k. F st k ihraç ediyorduk Suudi Arabistan a. nan lmaz miktarda f st k ihraç ediyorduk. param z kesmeye bafllad lar. Oray da kapatt k. Belçika ya bal ihraç ediyorduk, Almanya ya ve Belçika üzerinden baflka ülkelere deri ihraç ediyorduk, bir gün bir yanl fl bir hatal talep olmam flt r bize. Bak n z Suudi Arabistan daki adam geliyor, 15 gün bizde kal yordu. Bu 15 gün içerisindeki bütün yiyecek, içecek ve gezinmesini her fleyini temin ediyordum adam mal götürdükten sonra ben Suudi Arabistan a gidiyordum, seyehatte diye benle görüflmüyorlard. Tersine dönelim, ald - m deriler, Belçika daki depom soyulmaya bafllad. Türk müdür alm flt m, Türk muhasebeci alm flt m, Türk müdür muavini alm flt m, Türk sat fl müdürü alm flt m, soyulmaya bafllay nca bir dilekçe verdim iflimi kapataca m. 5 senedir mal ihraç ediyorum. Bana bir mektup, çok acele, Maliye Bakanl tetkik dairesine geliniz. Ödüm koptu, siz eskiden, maliyenin flimdi ne oldu unu 10

12 biliyorsunuz ama Avrupa da maliye çok zordur. talya dan avukat m buldum. Belçika da dan flman m buldum, srarla anlat yorum bunlar size; adam n huzuruna ç kt m. Buyurun dedim bu avukat m bu da muhasebecim. Ç k n d flar ya dedi onlara. Sen niye gidiyorsun dedi. Ben dedim ifli b rakmak istiyorum, sürekli soyuyorlar beni. 6-7 bin parça her defas nda kayboluyor, istemiyorum, ben dürüst bir adam m, ben kimseye hile yapmad m bana hile yap ld, bu ülkede yönetemiyorum bu ifli, b rakaca m dedim. Dedi ki 5 senedir seni takip ediyoruz, 5 senedir ithal etti in her mal n adedini ve say m n yap yoruz, Türklerin ithal etti i her kontimetroda müba lal ve hatal mal vard r, 5 senede bir tane hatal ithalat yapmad n. Dolay s yla biz seni flunun için ça r - yoruz. Sen e er sermayen eksikse 5 milyon dolar üç y ll na bir kurufl faizsiz kredi veriyoruz, çünkü burada çok adam çal flt r yorsun, iflini geniflletece ini biliyoruz. Dürüst adams n, bize laz ms n. fiimdi ilk ba lamda söyledi im dürüstlük, yanl fl aç kgözlülü ümün olmamas n n ödülünü yabanc size çok peflin ödüyor. Hay r dedim. Buna ra men ben gitmek istiyorum, yine de bir sene devam ettik. 11 Geldik, stanbul da ortakl yürütemedik bir çok kifliyle, %70 bizimdi. Türkiye ortakl k felsefesini bilmiyor arkadafllar. Biz ortakl k kültürünü bilmiyoruz. Ortakl k kültürünün ne oldu- unu anlam yoruz. Genpa, kimyasal, elektronik, inflaat, o zaman ithalat-ihracat, bir adam; gaffon dedi imiz alüminyum mal üretiyor. Fabrika t kanm fl. 24 milyon adet çanak çömlek tabak le en yapm fl Afrika ve arap ülkelerine ihraç etmek üzere. 1 milyon dolara t kanm fl ve bat - yor. Bir adam geldi bana dedi ki sen geçenlerde konufluyordun; ifl s k nt s ndan bahsediyordun, paran da var. Bana 1 milyon dolar ver sana 24 milyon parça vereyim dedi. Ne vereceksin dedim. Bir defter ç kard, çevir çevir bitmiyor. Kim bunlar dedim. fiunlar dedi. Toplant, toplant, toplant derken biz dört gün sonra 24 milyon parçay ald k. Kardeflim geldi dedi ki batt k. Ne dedim? Dedi ki 24 milyon parçay nas l sayaca- z da nas l verece iz. Dedim ki biz bu 1 milyon dolar onlar ve 600 iflçileri kurtulsun diye, biz de iki kurufl kazanal m diye niyetlendik mi? Evet dedi. Sen Allah a b rak bu ifli, Allah n inayetiyle bu ifli beraber götürece iz dedim. ki gün sonra, Kas m H d r Kazzas bizim Irak taki akraitibar

13 balar m zdan biri ama çok uzaktan. Dedi ki ben stanbul day m, beni bul görüflelim. Hilton a gittik. Allah sizi inand rs n dedi ki ben bir fley duydum. Buyurun dedik. Dedi ki; biz Irak, Belçika vs. üzerinden Afrika ülkelerine hurda mal ihraç ediyoruz. Hurda demek k r k dökük demek de il, sat lmayan, at k mal, art k mal. Burada bir adamda 24 milyon adet çanak çömlek, tabak, le en varm fl. Evet dedim bunlar bana al n dedi tek tek muhasebesini yap n, toptan sat n bana ne isterseniz yapay m dedi. Bunu yineleyin dedim. Ne isterseniz dediniz, gönül rahatl yla söyleyece imiz rakam kabul edecek misiniz dedim. Yoksa biz üzerine bir fley koyup pazarl a m giriflelim.huzur ve inanç içinde ben size kar n z verece im dedi. Ne verirsiniz dedim. %35 verece im dedi. Bak n ben % 5-10 bekliyorum. Bu bir haftada oldu. Bak n size bir niyetin sonuçlar n anlatmak istiyorum. %35 veriyorum dedi. Ben hay r dedim. Hiç bofl durmad %40 dedi. Hay r dedim tekrar. Daha fazla veremem çünkü biz de kalamay z dedi. Ben de; %25 almak istiyorum dedim. Adam önce durdu sonra dedi ki akrabams n, kaz klamak m istiyorsun yoksa temiz bir niyet ad na ben de kazanay m diye mi yap yorsun? Dedim ki temiz niyet ad na sen de kazanas n diye yap yorum. Ald m dedi %30 a elini ver. Bak n, iyi niyetin ürününe bak n. Allah nasip etti satt m. fiimdi Turgut Bey e gidip geliyorum. MDP ye girdi im için beni Tarabya Otel e ça rm flt. Dedi ki bak ben ailenizi tan yorum, birbirimizin ekme ini yedik. Sen flu MDP yi b rak bana gel. Dedim ki efendim; Nejat Eldem 24 saat geç arad beni. Daha evvel aram fl olsayd ben sizin partinize geçerdim. Ben baflkas na evet dedim. steseniz siz bana diyin ki gel baflbakans n benim yerime, gelmem. Bu adamlar gidiyor, gitti i zaman size laz msam gelirim. Döndü Bedrettin Dalan bey, Allah rahmet eylesin Egemen Bey, befl alt insan var, dedi ki bana birkaç tane bundan bulun da flu ülkeyi ve flu partiyi uçuray m. fiuna bakar m s n dedi ya ben babas yerineyim, talimat veriyorum gel diye. hanet etmem diyor bana. Ya bana birkaç tane bulun flundan. Gün geldi MDP bitti. Beni ça rd. 23 milletvekili, 19 ilçeyle gittik elini öptük çünkü kutsal bir eli vard, çok düzgün bir müslümand, çok iyi bir ailenin insan yd, çok iyi niyetliydi. 12

14 E er öngürü buysa, ben becerdim onu o gün. flte meydanda... Siyonistlerin ve masonlar n ve düflmanlar n anlatt Turgut Bey h rs zl yalan. Birisine flahit olduysam Allah yerimi cennet de il cehennem yaps n. Çoluk çocuk bir tak m hatalar yapabilirler, yalan dünyan n en temiz insan yd. Kat ld m, konufltuk, gittik, her fleyi ba lad k. Turgut Bey in sa kolu olarak 36 yurt d fl gezisine beraber gittik. Elimden geldi i kadar kendisine hizmet ettim. Ama fiili politikaya girmek istemedim. Çünkü bir politikac n n ayda kazanc o zaman 1000 liraya yal n bir parayd. Ben baz günler 1 milyon dolar kazan yordum. Çünkü ben Irak ta çok düzgün bir set oluflturmufltum. skenderun dan, Marafl tan, Mardin den, Antep ten, bin tona yak n y lda paketlenmifl muhtelif g da maddeleri sevk ediyordum. Bunlar n üzerine %1 den %5 kadar mal koyuyorduk. Çünkü yolda çal yorlard. Bak n o ödülü de nas l geri ald m. Çal nmayan mal, her gelen t r kantardan ç kt ktan sonra kâ d yaz - l yor, bakanl a ç k yor. Bana yaz yor 17 ton 200, bu ç k yor 17 ton 900. Alt nda yaz yorlar flu kadar fazla. Yanl fla bakanlar çok demifller. Beni Irak a davet ettiler sabah merasim var sen de kat l dediler. Hiçbir fley söylemediler baflka. Ne merasimi oldu unu bilmiyorum. ndik alt kata büyük bir salon var. Millet toplanm fl, ç kt konuflma yap yor. Ve dedi ki; (Arapça konufluyor, ben de Arapça konufluyorum. Biliyorsunuz ben köken itibariyle Mekkeliyim, ailem hala Arapça konufluyor, hepimiz haf z kur-an z. Bütün ailem düzgün bir flekilde görevlerini yerine getiriyor. ) Beni kürsüye ça rd, ve dedi ki 2.2 milyon dolar bugüne kadar fazla mal mevcudunuz vard r. Dolay s yla bunu size çek olarak takdim ediyoruz. Ne isterseniz yapmakta serbestsiniz. Ben dehflete düfltüm tabi böyle bir fley beklemiyordum. Böyle bir olay bilmiyorum, haz rl kl de ilim. Bir gün evvel Saddam Hüseyin in Etfal Hastanesi ne gitmifltim. Ve hayat m da çok az kalbim s k flm flt r. Çocuklar yerlerde, bir serumu ç kar p muslukta y k yor, öbürüne tak yor, gavurlar flimdi Filistin e yapt klar gibi ambargo koymufllar, ilaç yok, mühimmat yok, yiyecek yok, giyecek yok, sa l k malzemesi yok, hiçbir fley yok. Sadece g da ithalat na müsaade ediyorlar. Baflka bir fley yok. Çok s k flm flt m ben buraya ne yapabilirim, ne alabilirim diye düflünüyordum. Ertesi gün de böyle bir çek verilince ben de ç kt m dedim ki bu çeki flu hastaneye ba- fll yorum. Me er yer yerinden oynad. Arkas ndan 60 bin ton daha siparifl ald m. fiimdi ben ne yapay m oradaki siyasete. flte abim burada Türkiye nin Bakanl n yapt. En üst düzeylerde genel baflkan yard mc l n yapt. Hiç birinin cebinde befl kurufl olmadan b rak p ç k p gittiler. fiimdi biz bir servet sahibi olduk. Allah nasip etmifl, bu dürüstlük sayesinde imkân tan - m flt r, ben niye gireyim siyasetin içine diye düflündüm ve arz ettim ve girmedim siyasetin içerisine. fiimdi arkadafllar ma derim ki; bir gün Turgut Bey beni ça rd ve dedi ki o lum! Buyurun efendim dedim. Araba telefonlar geldi. Seni tek distribütör tayin ediyorum dedi. Teflekkür ederim ama olmuyorum dedim. Çok flafl rd. Beyler, ikinci ad m n z daima hesapl at n. kinci ad m n z hesapl atmad n z zaman bofllukta kal rs n z. Ben araba telefonunun; toplam Türkiye de 2 milyon araba oldu unu düflündüm. %15 inin telefon ald n düflünün. Bitti. Deniz 13 itibar

15 Daya yemeye haz r olmayan dövmesini bilmez. bitti, nereye yüzeceksin. O zaman Türkiye de 45 veya 50 milyon insan var. Cep telefonun da gelece ini biliyorum. Dedim ki ben cep telefonona talibim. Allah Allah dedi ya, sana onu vermeyece imizi söylemedik, al bundan baflla dedi. Hay r dedim, onu baflkas na verin, ben cep telefonundan bafll yorum. De erli dostlar; o zaman kimse Erickson diye bir fley bilmiyor y l nda ITT otomatik santral sat yor Türkiye ye. Gittim Erickson a, sveç e, bafllar na bela oldum bela. Zorla otomatik santral temsilcili i ald m. fiimdi Ankara da konuflan hala devam eden, Konya da konuflan devam eden, Mersin de konuflan devam eden, Anadolu yakas n n belli bir bölümü benim satt m, 79 y llar ndaki otomatik santraldir. Erickson dur. Erickson un cep telefonuna do ru gitti ini, bu sistemi almaya gitti imde bir hafta kald m zaman ö renmifltim. Nitekim, Turgut Bey evet deyince dedim ki müsaade ederseniz Ericsonun genel müdürünü size getireyim, getir dedi. Huzuruna geldi, özel bir uçakla geldi. O zaman Türkiye de daha cep telefonu yok araba telefonu var. Ald eline 3 kilo 700 gram. Ben bunu sökebilir miyim dedi arkadafllar, Ericksonculara. Evet dediler sökebilirsiniz. Tornavida getirdi söktü, devrelerine bakt, elektrik mühendisi oldu unu bilmiyorlar, iflletme mühendisi san yorlar. Devrelerini gördükten sonra dedi ki, bu telefona mesaj koyun, buna otomatik bankalar sistemlerini koyun. De erli dostlar Turgut Özal, Türkiye için bir flanst. Çok büyük bir flanst. fiimdi bunlar dillerini yuttular tabi. Onlar n programlar nda bunlar var. Fakat bunu öngörebilecek bir devlet baflkan, bir baflbakan, bir cumhurbaflkan düflünmüyorlar karfl lar nda. Herkes, palyetif bir tedbirle; tamam, ald m, satt m, ne kazanaca m üstünde giderken Turgut Bey onlara ders veriyor. Dolay s yla operatör devlet, Türkiye ye yöneldi, Türkiye yi ele ald lar. Ve spanya dan, talya dan evvel e er hat rlarsan z, Türkiye cep telefonuna bafllad. Biz buradan çok büyük bir mesafe kat ettik. Nas l bir mesafe kat ettik. fiimdi giriflimci nedir? Ö retmek haddim de il ama anlatay m. Erickson geldi ve dedi ki kardeflim ben 70 bin telefon getirmek zorunday m. Kim bunu alacaksa benim distribütörüm birinci derecede odur. fiimdi bak n 70 bini kafas na s d racak iki adam yok. fiu kadar bir odaday z, tamam ald m dedim. Ald m deyince, adam bir flaflalad. Ben gördüm dedi sizin talebiniz 5 bin. 70 bini nas l al rs n z? Baflka bir film mi düflünüyorsunuz? Ben distribütörlük istiyorum dedim. Ve ben 70 bini ald m. Paran z da buyurun ç kar yorum dedim. O günkü 70 bin bugünkü 2,5 milyon telefon. fiu kriz sebebiyle biz 300 bin telefon geri ald k. Senede biz Allaha flükür 2,5 milyon telefon sat yoruz. E er öngörü buysa ben becerdim onu o gün. flte meydanda. O kadar korkmamam z laz m batabiliriz. Batman n da bir bedeli var. Batman n da getirdi i kazançlar vard r. Onlar nelerdir? Tecrübedir. kinci bir etapta sizi yönlendirir. Üçüncü bir etapta sizi uçurur. Aram zda önemli bir müteflebbis var, Mehmet Ali (Ayd nlar) Bey i belki sizler de tan rs n z ama ben çok eski tan r m. Böyle bir müteflebbise can kurban. Nereden nereye? Niye? Risk ald lar. Batmay göze ald, hakareti göze ald, küçülmeyi göze ald, her fleyi göze ald. Açt hastanelerin ço u borçla bafllad. Yalan m Mehmet Ali Bey? Ama gelin sorun derdi ne kadard r, ne kadar büyük s k nt lar çekmifltir. E o zaman siz büyü e talip ol- 14

16 may n, o zaman siz dükkân sabah aç n akflam kapat n, ne geldiyse eyvallah deyin, b rak n gidin! Teflebbüs etmek! Teflebbüsün arkas nda durmak, batmay göze almak demektir. Her yapt m z iflte batmay göze al yoruz. Bak n Adapazar na gaz da t m n yap yoruz. Adapazar gaz n riski y lda 7 milyon dolar zarar. Daha yeni bafla bafl getirdik. Bizim 28 senemiz var. fiimdi herkesin gitti i bir mekanizma, tabii ki ilerde bir bal bir pete i bir fleyi olacak. Yok, ben alay m, bedava cebe indireyim. Bafl ndan beri kazanç sa layay m, hiçbir teflebbüste hiçbir hakarete u ramay m, zengin olay m, yat m, at m, kat m olsun. Yok böyle bir fley. Emin olun yok. Daya yemeye haz r olmayan dövmesini bilmez. Onun için Türkiye f rsatlara çok aç k bir ülke. Türkiye nin önü çok aç k. Türkiye Avrupa n n daha sonra da dünyan n en iyi ekonomisine sahip ülke olacakt r. Biz Turgut Bey le Türkiye nin ihracat n 11 milyon dolara ulaflt rd m z zaman Hilton da bir resepsiyon verdik. Türkiye nin turistinin say s 2 milyona ulaflt zaman tekrar Hilton da bir resepsiyon verdik. Peki müteahhitlerimizin 600 bine ulaflt zaman tekrar Turgut Bey Hilton da bir resepsiyon verdi. Müsaade ederseniz flimdi geri dönelim; Türkiye nin ihracat 150 milyon dolara ç kt. Türkiye nin turist adedi 22 millyona ç kt. Dün ö reniyorum 23 milyona ulaflm fl z. Bak n burada turizm acentas n n ilk kurucular ndan say n konsolosum var hepsini biliyor. Hat rlarsan z Turgut Bey kalkt dedi ki o zaman Türksat mürksat s f r hiçbir fley yok, böyle müteflebbisler götürüyor ifli. Siz kahramanlar dedi, bir gün 2025 y l nda 500 milyon dolara ulaflt racaks n z. Bugün bak yorum Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hedefleri bu. Demek ki bir öngörü var. Bir büyüklük var. Bu ülkenin yönetiminde hak sahibi olan insanlar demek ki hak etmifltir yönetmeyi. Peki, 600 milyon dolar olan biz müteahhitlerin ki biz de o ayaktan say l yoruz. Bu ay da son iflimizi yap yoruz. Biz kaz k çak yoruz. Dünyan n en büyük kaz k makineleri hemen hemen bizde. Kaz k çak yoruz büyük binalara ondan sonra onlar üstünü iflliyorlar. Fakat Hindistanl lar hemen yan bafl m zda yeni makineler ald lar. Biz geri gitmeye bafllad k çektik makinelerimizi geri geldik. 15 itibar

17 Türkiye nin önü aç k. yi bir hükümeti var. Allah nasip ederse de bir akamete düflmanlar u ratmazsa flu insanlar, önümüzdeki on sene içerisinde biz uçaca z. Türkiye art k Almanya n n ekonomik seviyesine ulaflacakt r. Bakmay n, dünyada baz ülkeler sermaye ihraç ediyor, gayri safi milli geliri temsil etti i ülke spanya gayri safi milli geliri 50 bin dolara ulaflt. hraç etti i sermaye 18 milyon dolar. Türkiye nin ihraç etti i sermaye 2 milyar dolar. Demek ki bir öngörü var ve bir hedef var. Bu hedefi Allah n izni ile tutturaca z. Sizleri çok muhabbetle kucakl yorum. Özgeçmifl: DR. ZEYNEL AB D N ERDEM Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Marmara Bölgesi spanya Fahri Konsolosu 15 fiubat 1944 tarihinde Mardin'in Savur ilçesinde do du y l nda Y ld z Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, y llar nda S nai Anorganik Kimya Kürsüsü'nde asistanl k yapt. stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi'nde doktora program n tamamlad y llar nda stanbul Kimya Mühendisleri Odas Baflkan, 1973'te Kimsan fl ve flçi Sendikas Genel Baflkanl n yürüttü y l nda MDP l Teflkilat kurucusu ve l Baflkan olarak görev ald. 16

18 1965 y l nda ifl hayat na bafllayan Dr. Erdem, halen; Erdem Holding A.fi. Gen-Pa Telekomünikasyon ve letiflim Hizmetleri San.Tic.A.fi. Er-Tel Erdem Telekomünikasyon Elektronik ve Bilgi fllem San.Tic.A.fi. Erdem Sigorta Arac l k Hizmetleri Ltd.fiti. Erdem Golf flletmecilik Turizm ve Tic.A.fi. Anadolu Asya Avrupa D fl Ticaret Uluslar aras Nakliyat Turizm nfl. San. Ve Paz. Ltd.fiti. Ermeks-Er Tekstil Endüstri Pazarlama ve D fl Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl klar - n yürütmektedir. Erdem Holding Grup fiirketlerinden AGDAfi Adapazar Gaz Da t m A.fi. e, 7 A ustos 2003 tarihinden itibaren 30 y l süre ile Adapazar Büyükflehir Belediyesi s n rlar içinde do al gaz da t m faaliyeti yapmak üzere Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu taraf ndan Da t m Lisans verilmifltir. Erdem E itim, Kültür ve Sosyal Yard m Vakf ; çevreye, ekonomik, sosyal ve kültürel geliflmelere katk da bulunmak üzere kurulmufltur. Vakf n hizmetleri ve amaçlar aras nda, devlet taraf ndan yap lan hizmetlere yard mc olmak, Türkçe ve yabanc dilde e itim veren okullar açmak, yeflil alanlar n aç l p genifllemesine yard mc olmak, flehircili e katk da bulunmak, huzur evi, kurslar, hastane ve buna benzer hizmet alanlar yapmak ve iflletmek vakf n ana amaçlar aras ndad r. Erdem Vakf 'nda E itim Hastanesi ve Vak f Tesisi projelerinin uygulanmas ve devam için gerekli çal flmalar sürdürülmektedir. S V L TOPLUM KURULUfiLARINDA DERNEK BAfiKANLIKLARI VE ÜYEL KLER DEIK Dünya Türk fl Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Bahçeflehir Üniversitesi, Amerikan Araflt rmalar Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan Marmara Bölgesi spanya Fahri Konsolosu, DE K D fl Ekonomik liflkiler Kurulu Yönetim ve cra Kurulu Üyesi, DEIK - Türk- spanya fl Konseyi Baflkan, Sudan Cumhuriyeti stanbul Fahri Konsolosu, TABA Am Cham- Türk Amerikan fl Adamlar Derne i Onursal Baflkan, DEIK - Türk Frans z fl Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Turgut Özal Fikirleri Araflt rma Derne i Genel Sekreteri, Türk Kalp Vakf Üyesi stanbul Kimya Mühendisleri Odas ve Türk Kimya Vakf üyesidir. Dr. Erdem 5 Ocak 2002 itibariyle George Washington Üniversitesi, Global Advisory Board üyeli ine seçilmifltir. 29 Haziran 2000 tarihinde Sudan Cumhurbaflkan El Bashir taraf ndan Devlet Onur Niflan na lay k görülen Dr. Zeynel Abidin ERDEM, ayn y l Sudan stanbul Fahri Baflkonsolosu görevini üstlenmifltir. 13 Aral k 2002 tarihinde Dr. Zeynel Abidin ER- DEM, spanya Kral Juan Carlos taraf ndan Commander of the Order of Spanish Civil Merit Niflan na lay k görülmüfltür. Dr. Erdem, Türkiye nin en çok okunan ekonomi dergisi Ekovitrin taraf ndan 25 Temmuz 2004 tarihinde Türkiye de 2003 Y l n n fladam seçilmifltir. TBMM Baflkan Say n Bülent Ar nç taraf ndan 2 May s 2006 tarihinde ülkemize yapm fl oldu- u hizmetler ve katk lar dolay s yla Dr. Erdem e TBMM Üstün Hizmet Ödülü takdim edilmifltir. Sportmen bir kiflili e sahip olan Dr. Erdem, basketbol ve voleybol gibi tak m sporlar ile ilgilenmekte, tenis ve golf oynamaktad r. Erdem, Türkiye Futbol Adamlar Derne i, Yelken Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu, Levent Golf Klubü Üyesi ve National Golf Club fieref Üyesi olarak spor camias nda da aktif olarak görev almaktad r. Dr. Zeynel Abidin Erdem evli ve 2 çocuk babas d r. 17 itibar

19 Tasarruf Sahiplerinin Haklar n Koruyan TMSF nin Dümenindeki sim Ahmet Ertürk AHMET ERTÜRK TMSF Baflkan Sizce böyle bir toplant da yer alman n kiflisel ve sosyal faydalar nelerdir? Tabii ki her toplant n n bir faydas vard r. Fayda dedi imiz fley de kat l mc n n taleplerine göre flekillenir. Yani mutlaka bir faydas olacakt r. En az ndan toplant, birçok insan n biraraya gelmesi anlam na geliyor. Yani bir sosyalleflme ortam. O anlamda bile olumlu bir katk s var. Zaten bu tür toplant lar n belki bir amac da odur. Farkl ifl alanlar, farkl sektörler, farkl meslek gruplar ndan insanlar n bir araya gelip tan flmalar ve karfl l kl yard mlaflmalar, iflbirli i imkanlar aramalar olunca mutlaka faydal oluyor. Onun ötesinde, bu toplant lar n giderek oturan format da; kendi alanlar nda baflar l olmufl ifladamlar - n n tecrübelerini dinlemek, nerelerden nerelere geldiklerini ö renmek, tabii ki çok yararl d r. fiahsen benim için de çok yararl d r. Ço unu tan yorum ama buna ra men hikayelerin hepsini bildi imi söyleyemem. Bu toplant larda o yükselifl hikayelerinin baz ilginç taraflar n dinleme f rsat bulmufl oldum. Bu yüzden mümkün oldu u kadar toplant lara kat lmaya çal fl yorum. Galiba ilk toplant n n konuflmac lar ndan biriydim. O günden bugüne, toplant n n kat l mc adeti çok de iflti. Bu da tabii Kandilli Kulübü nün ve o toplant lar n baflar s say l r. nsanlar oraya çeken, kat lmaya sevk eden bir cazibe olufltu. 18

20 tibar a Tu la Koyanlar 19 itibar

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR N bag b1 TEMMUZ 2010 S:18 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi OSMAN TURAL RÜZGÂRA KARfiI ARKADAfi ISLIKLARI» HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden.

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden. 1 Orhan AYDIN De iflimi gerçeklefltiriyoru n 7 de T e knoloji, biliflim ve iletiflimin getirdi i nimetlerin sanayi bölgelerinin yönetim anlay fl na, felsefesine proje baz nda girebilmesi ve firmalar n

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim N bag b1 EK M 2010 S:21 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi»SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim»» Süleyman Karaman:

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı