KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL"

Transkript

1 KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S

2 AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks : (312) DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ AÇI AKADEMİ DİZGİ GRAFİK ISBN BASKI YER Boyut Matbaac l k Ltd.fiti. Tel: Ankara Bu kitab n tamam n n ya da bir k sm n n, kitab yay nlayan flirketin önceden izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemi ile ço alt lmas, yay nlanmas ve depolanmas yasakt r. Bu kitab n tüm haklar Aç l m E itim Ö retim Yap San. ve Tic. A.fi. ye aittir.

3 ÖN SÖZ De erli Arkadafl m, Bu kitap ö retmen adaylar n n KPSS ye haz rl k sürecinde faydalanmalar için yal n bir dille ve bilimsel do rulardan hareketle haz rlanm flt r. Kitap haz rlan rken; ihtiyaç duyulan, ÖSYM nin ön planda tuttu u konulara a rl k verilmifltir. Gereksiz ayr nt lardan özellikle kaç n larak konular n özü ve pratik yönleri okuyucuya aktar lm flt r. Bilindi i gibi 2008 ve 2010 y llar nda KPSS iki kez önemli de iflim geçirmifltir de sorular n yap sal düzeyinde önemli ölçüde de iflikli e gidilirken, 2010 KPSS de ise sorular n bak fl aç s ÖSYM taraf ndan büyük ölçüde de ifltirilmifltir. Elinizdeki bu kitap iflte bu iki önemli de ifliklik dikkate al narak kaleme al nm fl ve yepyeni bir perspektifle siz de erli adaylar n istifadesine sunulmufltur. KPSS de art k bilgi düzeyindeki sorular n a rl n n azald, yorum yapabilme gücüne dayal sorular n artt gözlemlenmifltir. Bu nedenle içerik; yorum yapabilmenize katk getirecek tarzda düzenlenmifl, bilgiler en sade flekliyle ve anlafl l r ifadelerle kitaba aktar lm flt r. Ç km fl sorularla zenginlefltirdi imiz kitab m z ö renmeyi kolaylaflt rmak amac yla 10 bölüme ayr larak düzenlenmifltir. Her bölümün bafl nda o bölümle ilgili aç klamalar n yer ald bölüm analizlerini göreceksiniz. Ayr ca birbirleriyle s kça kar flt r lan ve sorularda adaylar yan lg ya düflüren kavramlar için mikser ad n verdi imiz özel bölümleri de yine bu kitapta bulabileceksiniz. Kar flt r lan kavramlar n ay rt edici noktalar n ve anahtar ifadelerini verdi imiz mikser bölümlerinin siz de erli adaylar n s nav baflar s n art raca na inan yoruz. Her ünitenin sonunda kontrol noktas ad yla oluflturdu umuz k s mlar n da kavram bilginizi kontrol etmenizde fayda sa layaca n umut ediyoruz. Bu ürünün haz rl k sürecindeki katk lar ndan ötürü Ali Taflp nar, fiaban Topçak l, Arzu Seçkin, Hatice Özçetin ve Eda Öndül e; özverili çal flmalar ndan ötürü de AÇI Akademi Dizgi - Grafik Servisine teflekkürü borç biliriz. Kitab m z n baflar n zda önemli bir katk, atanman zda da de erli bir vesile olmas ümidiyle AÇI AKADEM Program Gelifltirme Zümresi Ad na O uzhan ÜNAL

4 BÖLÜM 1 E itimle lgili Temel Kavramlar BÖLÜM 2 Program Gelifltirme le lgili Temel Kavramlar BÖLÜM 3 Program Gelifltirmenin Temelleri BÖLÜM 4 E itim Program Tasar m ve Modeller BÖLÜM 5 Program Gelifltirmenin Planlanmas ve htiyaç Belirleme BÖLÜM 6 Hedeflerin Belirlenmesi BÖLÜM 7 çerik BÖLÜM 8 E itim Durumlar BÖLÜM 9 Program n De erlendirilmesi BÖLÜM 10 Ö retimi Planlama ve Uygulama

5 BÖLÜM 1 E T MLE LG L TEMEL KAVRAMLAR KPSS de bu bölümden her y l ortalama 1-2 soru gelmektedir. Bu bölümde kültür, e itim, ö retim, ö retme, ö renme gibi temel kavramlara de inilmekte ayr ca bu kavramlar n birbirleriyle olan iliflkileri incelenmektedir. Türk Milli E itiminin temel ilkeleri ve e itimin ifllevlerinin de ele al nd bu bölüm program gelifltirme dersinin di er bölümlerinin daha kolay ö renilebilmesi aç s ndan önem tafl maktad r KPSS de ilk kez halk e itimi sorusu sorulmufltur. Bu durum yayg n e itim konusundan ilerleyen y llarda da soru gelebilece inin sinyalini vermektedir. Yine 2010 KPSS de kazan lm fl yaflant yla ilgili olarak sorulan soru da, bizlere temel kavramlar n iyi analiz edilmesi gerekti ini göstermektedir. 5

6 Bölüm 1 / E itimle lgili Temel Kavramlar E itim Ça lar boyunca geleneksel e itim yaklafl mlar e itimin yaflama haz rl k oldu unu dile getirmifltir. Oysaki ça dafl yaklafl mlara göre e itim yaflama haz rl ktan öte yaflam n ta kendisidir. (John Dewey) Ülkemizdeki en yayg n tan ma göre ise e itim; Bireyin davran fllar nda kendi yaflant s yoluyla kas tl olarak istendik yönde de ifliklik meydana getirme süreci (Ertürk,1977) olarak ifade edilmifltir. Bu tan mda 5 önemli unsur söz konusudur: 1) Davran fl De iflikli i: E itim bir davran fl de ifltirme sürecidir. Organizman n gözlenebilen ya da gözlenemeyen örtük ya da aç k etkinliklerinin tümüne davran fl denilmektedir. 3 türlü davran fltan söz edilebilir: Do ufltan Getirilen (Refleks, çgüdü) Geçici (Hastal k, Ba ml l k) Sonradan Kazan lan (Ö renme Ürünü) i) stendik (Planl E itim, Gelifligüzel Kültürleme) ii) stenmedik (E itimin Hatal Yan Ürünleri) 2) Kas tl l k: Davran fllar n bir hedefe-amaca yönelik biçimde de iflmesidir. E itim ayn zamanda bir kas tl kültürleme sürecidir. Kültürleme kendi içinde 3 dala ayr lm flt r. Zoraki kültürleme, gelifligüzel kültürleme ve kas tl kültürleme. Zoraki Kültürleme: Bireye hür iradesi d fl nda kültürel de erlerin zoraki olarak kabul ettirilmesi Örnek: Asimilasyon, beyin y kama Gelifligüzel Kültürleme: Bireylere plans z, sistemsiz ve gelifligüzel bir biçimde kültürel de- erlerin benimsettirilmesi. Örnek: Örf ve adetler, cinselli in ö renilmesi Kas tl Kültürleme: Kültürel de erlerin belli amaçlar dahilinde ve belirli bir plan çerçevesinde bireylere aktar m Örnek: E itim ( E itim bir kas tl kültürleme sürecidir. ifadesinde kastedilen e itim formal e itimdir.) 3) stendiklik: Belirlenen, istenen hedeflere ulaflma yolunda olmas d r. stendiklik iki kayna a dayanmaktad r: i) 1973 tarihli Türk Milli E itimi Temel Yasas ile belirlenmifl olan Türk Milli E itiminin Genel Amaçlar ve Temel lkeleri ii Talim Terbiye Kurulunca haz rlanan, e itim programlar nca belirlenmifl olan hedef davran fllar (ö renci kazan mlar ) 6

7 E itimle lgili Temel Kavramlar / Bölüm 1 4) Deneyim (Kendi Yaflant s Yoluyla): Ö renenin, ö renmeye bizzat kat lmas d r. Bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileflimi sonucu bireylerde davran fl de iflikli i oluflmas na yaflant denir. E itim aç s ndan yaflant, kazan lm fl ve yaflan lm fl olarak iki kategoride ele al nabilir. Yaflan lm fl yaflant ; bireylerin birbirleriyle olan etkileflimleri sonucundaki etkinliklerin tümü olarak ifade edilir. Kazan lm fl yaflant ise bu etkileflim neticesinde bireyde iz b rakan ve bireyin davran fl nda de ifliklik oluflturan etkinliklere verilen add r. Yani kazan lm fl yaflant neticesinde bireylerde ö renme gerçekleflir. 5) Süreç: Ö renenin aktif oldu u dinamik süreçtir. Süreç; olgular n ya da olaylar n, belli bir tasla a uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi olarak ifade edilir. Bu yönüyle bak ld nda e itim bir süreçtir. Yaflam boyu devam eder. Kapsaml ve çok boyutludur. Ö renenin bu sürece etkin kat l m gerekmektedir. KPSS/2010 Kazan lm fl yaflant, bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileflimi sonucu bireylerde kal c izli davran fl de iflikli i oluflmas d r. Afla dakilerden hangisi kazan lm fl yaflant ya uygun bir örnek de ildir? A) Bir yak n n cinayette kaybeden Nevin, gazetelerde önce cinayet haberlerini okur. B) O uz, derste ö retmenin verdi i örne i baflka bir problemin çözümünde kullan r. C) Burak, oynad her satranç oyununda model ald satranç ustas n n aç l fl hamlesiyle oyuna bafllar. D) Fatma, ders aras nda s n f arkadafllar yla birlikte çektirdi i foto raflara bakar. E) Kemal, izledi i filmden kavga sahnelerini arkadafllar na göstererek anlat r. CEVAP: D E itimin Farkl Tan mlar Farkl felsefelere göre farkl e itim tan mlar yap lm flt r. E itim: dealizme göre, yarat c ya ulaflt rma süreci için yap lan etkinliklerdir. Realizme göre, bireyin topluma uyum sa lama ve kültürel miras n aktar lmas sürecidir. Pragmatizme göre, yaflant lar sonucunda bireyin davran fl ve özelliklerini de ifltirebilme sürecidir. Varoluflçulu a göre, insan en üst düzeye getirme sürecidir. 7

8 Bölüm 1 / E itimle lgili Temel Kavramlar Marksizme göre, bireyi üretime katma iflidir. Ülkemizde de baflta verilen ve Selahattin Ertürk ün yapt e itim tan m d fl nda yap lm fl tan mlar vard r. Bu tan mlara göre e itim; nsanlar belli amaçlara göre yetifltirme sürecidir. (Fidan,1986) E itim bireyde kendi yaflant s ve kas tl kültürleme yoluyla istendik davran fl de iflikli i meydana getirme sürecidir. (Demirel 1999) De iflen durumlar n gerektirdi i bilgi ve becerileri kiflisel çaba ile ö renebilme ve bunlar yaflam n özel durumlar na uygulayabilme sanat n n kazan lmas d r. (Titiz,2000) Davran fl de ifltirme sürecidir. (Türko lu,2000) Kültürel de erleri bireye kazand rma sürecidir. (Sönmez,2008) E itim - Kültür liflkisi E itim kas tl kültürleme süreci olup, kültürün aktar lmas nda önemli bir araçt r. Kültürü etkileyen ve kültürden etkilenen bir yap ya sahiptir. E itim kültüre göre de iflime daha aç kt r. Kültür de iflime dirençlidir. Ancak bu kültürün de iflime tamamen kapal oldu u anlam na gelmez. E itim görevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlan r ve kültürel de erlerin izlerini tafl r. Sistem Olarak E itim E itim bir sistemdir ve sistemi oluflturan de iflkenler vard r: 1) Girdi: Sistemin hedefini gerçeklefltirebilmek için gerekli olan her fleydir. Ö renci, ö retmen, yönetici, personel, araç-gereç, mevcut bilgi ve beceri, para vb. 2) fllem: Girdinin biçimlenmesi yani ifllenmesidir. (Ö renmenin gerçekleflti i boyut bu boyuttur.) Ö retim etkinlikleri, ö retmen k lavuzlu u, ö renci kat l m, zaman, strateji, yöntem ve teknikler 3) Ç kt : Ö retim süreci sonunda ortaya konan ürünlerdir. Ö rencilerde meydana gelen davran fl de iflikli i, kültürel ve sosyal kazan mlar, ekonomik kazan mlar, istenmeyen davran fllar (e itimin hatal yan ürünleri) 4) Dönüt: Sistemin ç kt lar na göre girdi veya ifllem boyutunda iyilefltirme amac yla yap lan çal flmalard r. Dönüt; sistemin iflleyifliyle ilgili olarak sisteme bilgi veren, sistemin nas l düzenlenece ini ve yenilenece i belirleyen ögedir. (Sistemin iflleyiflinde gerçekleflen tüm düzeltme, iyilefltirme ve yenileme etkinlikleri) 8

9 E itimle lgili Temel Kavramlar / Bölüm 1 Aç k Sistem: Girdi, ifllem, ç kt ve dönütten oluflan, en az bir hedefi gerçeklefltirmek üzere örgütlenip uygulamaya konulan ve her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenen dirik örüntüye aç k sistem denir. (Sönmez, 2001) Yar Aç k Sistem: Girdi, ifllem ve ç kt ögelerinden meydana gelen, yeterli ve düzenli dönüt içermeyen sistemdir. Yar aç k sistemler dinamik yap lar de ildir. Eksiklikler ve hatalar tespit etmek, dolay s yla da gidermek ve düzeltmek mümkün de ildir. Kapal Sistem: Yeterli girdi ya da ç kt ögeleri olmayan sistemlerdir. Yeterli girdi ve ç kt olmad için sistemde dönüt ve düzeltme yapmak da mümkün de ildir. Bu tür sistemler entropik özellik tafl r. (Entropi: sistemin çökmesi, yok olmas ) Ça dafl e itim anlay fllar aç k sistem özelli i tafl rken, geleneksel e itim sistemleri yar aç k sistem ya da kapal sistem özelli i tafl r. MEB in müfredat de ifliklikleri ve yenilenen programlar Türk Milli E itim sisteminin aç k bir sistem oldu unun göstergesidir. E itim Türleri Formal e itim ve informal e itim olmak üzere iki tür e itim vard r. 1) Formal E itim: Okulda ve e itim kurumlar nda verilen e itimdir. Özellikleri: Uzmanlarca profesyonelce yürütülür. Planl ve programl d r. Geliflimin yönü bellidir ve olumlu davran fllar kazand rmak esast r. Kurumsal yap s (belirli bir ortam) vard r. Kontrollüdür. Ö retim yoluyla gerçeklefltirilir. Belirli aflamalar nda ve sonunda de erlendirme vard r. 9

10 Bölüm 1 / E itimle lgili Temel Kavramlar Formal e itim kendi içinde ikiye ayr l r: i) Örgün e itim: Okul e itimidir. Birbirini takip eden kesitlerden örülmüfl e itim türüdür. Belirli bir yafl grubundaki bireylere, Milli E itimin temel amaçlar do rultusunda okul çat s alt nda düzenli olarak yap lan e itimdir. E itim basamaklar birbirinin önkofluludur. Örgün e itim basamaklar ; Okul Öncesi E itim (72 ay öncesi e itimi) lkö retim (6-14 yafl aras çocuklar n e itim ve ö retimi) Ortaö retim ( lkö retim sonras ndaki en az 4 y ll k e itim) Yüksekö retim (Ortaö retim sonucundaki en az 2 y ll k e itim) ii) Yayg n E itim: Her yafl grubuna yay lm fl olan e itimdir. Örgün e itim sistemine hiç girmemifl, bu sistemin herhangi bir basama ndan ayr lm fl olan ya da örgün e itime devam edip bir meslek kazanmak isteyen bireylere, kendi ilgi ve gereksinimleri do rultusunda verilen e itimdir. Halk E itim Merkezleri Kurslar (ÖSS, KPSS vb.) Ç rakl k Okullar Özellikle 2010 KPSS s nav yla birlikte e itimle ilgili pek çok kavram ön plana ç km fl hatta adaylara bununla ilgili bir de soru sorulmufltur. Bu nedenle ö retmen adaylar n kar flt rmas muhtemel olan Sarg n E itim, Hizmetiçi Hizmet Öncesi E itim, Halk E itimi ve flbafl nda E itim gibi kavramlara da bu bölümde de inilmifltir. SARGIN E T M: Sarg n e itim, örgün ve yayg n e itim d fl nda kalan, bireylerin günlük yaflamda içinde belli bir e itim almadan kendili inden gerçeklefltirdi i ö renme faaliyetleridir. Örnek: Bireyin kendili inde çorap örmeyi, hal ve kilim dokumay ö renmesi. H ZMET Ç E T M: Kiflilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin art r lmas n, geliflmeye yol açan bilgi, beceri ve tutumlar n zenginlefltirilmesini amaç edinen ve kurumlar n genel çal flma düzenini sürekli olarak etkileyen e itimdir. H ZMET ÖNCES E T M: Kamu kurum veya kurulufllar nda çal flmaya hak kazanm fl ancak henüz ifle bafllamam fl bireylere yapacaklar ifli pekifltirmeleri için verilen e itimdir. HALK E T M : Yetiflkinlerin hayat standartlar n yükseltmek, sorunlar n çözebilmelerine ve yaflad klar toplumun kalk nmas na katk da bulunmalar na yard mc olmak amac yla düzenlenen e itimdir. fibafiinda E T M: Herhangi bir iflte çal flan bireylerin, çal flt klar ifl ortam ndan ayr lmadan iflle ilgili geliflmeleri ö rendikleri e itimdir. 10

11 E itimle lgili Temel Kavramlar / Bölüm 1 KONU KAVRATAN SORU Flüt çalmay Aysel okulda müzik dersinde, Nursel halk e itim merkezinin açt flüt kursunda, Veysel ise evde kendi kendine ö renmifltir. Aysel, Nursel ve Veysel in gerçeklefltirdi i ö renmelerin ilgili oldu u e itim türleri hangi seçenekte do ru biçimde verilmifltir? Aysel Nursel Veysel A) Örgün Sarg n Yayg n B) Yayg n Örgün Sarg n C) Sarg n Örgün Yayg n D) Örgün Yayg n Sarg n E) Yayg n Sarg n Örgün CEVAP: D KPSS/2010 Yabanc dilde e itim veren bir okulda matematik ö retmenli i yapan Selin Ö retmen in ngilizcesi çok iyi de ildir. Derslerini ngilizce anlatabilmekte ama ö rencileri kendi aralar nda ngilizce espri yapt klar nda onlar anlayamamakta ve bundan rahats z olmaktad r. Bu nedenle ö rencileriyle etkili iletiflim kurabilmek için yabanc dil kursuna gider. Selin Ö retmen in ald bu kurs afla dakilerden hangisinin kapsam nda yer al r? A) Programl ö retim B) Mikro ö retim C) Halk e itimi D) fl bafl nda e itim E) Hizmet içi e itim CEVAP: C Halk e itimi ve hizmetiçi ya da hizmet öncesi e itim kavramlar kar flt r labilen kavramlard r. Burada dikkat edilmesi gereken nokta halk e itiminde bireylerin kendi branfllar (ihtisas alanlar ) d fl nda bir e itim al yor olmas d r. Oysaki hizmet öncesi ya da hizmetiçi e itimde kifli kendi mesle inin direkt olarak gerektirdi i bilgi ve becerilerle ilgili e itim almaktad r. Ayr ca hizmet öncesi ve hizmetiçi kurslara kiflinin çal flt /çal flaca kurum yönlendirir ya da e itimleri bu kurumlar verirken, halk e itimi genellikle bireylerin kendi kiflisel tercihleri ile ba ms z olarak kat labilecekleri kurslar ifade etmektedir. 11

12 Bölüm 1 / E itimle lgili Temel Kavramlar 2) nformal E itim: Aile ve çevrede, yani yaflam n içerisinde kendili inden oluflan e itim sürecidir. Ö reticiler profesyonel de ildir. Plan ve program yoktur. Geliflimin yönü belli de ildir ve olumsuz yönde de geliflebilir. Kurumsal yap yoktur. (Do al ortamda kendili inden geliflebilir.) Kontrolü sa lanamaz. Herhangi bir de erlendirme arac yoktur. Bafll ca ö renme yollar gözlem ve taklittir. Telkin ve tenkitler de informal ö renmenin oluflmas na neden olur. E itim ailede bafllar. sözüyle kastedilen e itim, informal e itimdir. FORMAL E T M Planl ve programl d r. Var lmak istenen hedefler önceden belirlenmifltir. Belli bir ortam, mekan ve zaman gerektirir. Amaca yönelik olarak haz rlanm fl ders araç ve gereçleri kullan l r. Ölçme ve de erlendirme süreci belirlidir. E itim profesyonel (özel ö retici) kifliler taraf ndan yap l r. E itim sürecinin sonunda kat l mc lara belge verilir. NFORMAL E T M Planl programl de ildir. Do al ortamda kendili inden oluflur. Yer, mekan, ortam ve zaman önceden belirli de ildir. Profesyonelce haz rlanm fl ders araç ve gereçleri yoktur. Süreç içerisinde ölçme ve de erlendirme yap lmaz. Ö reticiler profesyonel de ildir. E itim süreci bir belgeyle sonuçland r lmaz. Hedefe dayal olma durumu hem formal, hem de informal e itimde vard r. Bu hedefler - amaçlar informal e itimde yaz l çizili planl programl de ilken, formal e itimde önceden belirli ve planl programl d r. KPSS/2007 Afla dakilerden hangisi, çocu un akranlar yla oynarken ya da arkadafl gruplar içinde edindi i informal ö renmenin özelliklerinden biri de ildir? A) Do al ortamda kendili inden oluflur. B) Olumlu ya da olumsuz olarak gerçekleflebilir. C) Yer, mekân ve ortam de iflebilir. D) Planl ve programl d r. E) Kazan lan beceriler kifliye göre de ifliklik gösterir. CEVAP: D 12

13 Ö renme Ö retme liflkisi: Ö renme kiflide oluflan kal c izli davran fl de iflikli idir. Ö retme ise ö renmeyi yönlendirme yani k lavuzlama iflidir. Planl programl ö retme etkinliklerine ise ö retim ad verilir. Bir baflka deyiflle ö retim, ö retme iflinin gerçeklefltirildi i süreçtir. E itimle lgili Temel Kavramlar / Bölüm 1 E itim Ö retim liflkisi: E itim ö retime göre daha kapsaml bir kavramd r. E itim yaflam n tümünü kapsayan bir süreçken ö retim belirli bir dönemde yap l r. E itim her yerde olabilir. Zaman ve mekan s n r yoktur. Oysaki ö retim belirli ortamlarda (e itim kurumlar nda) gerçekleflir. Zaman yönünden de kesitli ve k s tl d r. Ö retim e itimin planl ve programl k sm n oluflturur. Bir ifadeye göre ise e itimin okullarda yap lan na ö retim denir. (Sönmez, 2008) E itim her türlü bilgi ve deneyimi kapsarken ö retim önceden belirlenmifl, hedeflere ulaflmak için düzenlenmifl etkinlikleri kapsar. Yani ö retim e itimin bir parças d r. Her yerde oluflabilir. E T M Zaman bak m ndan s n rs zd r. Planl ya da plans z olabilir. Formal ve informal etkinlikleri kapsar. Her türlü deneyimi kapsar. (Olumlu ya da olumsuz davran fllar kazan labilir.) Ö RET M Önceden belirlenmifl ortamlarda gerçekleflir. Belirli bir zaman diliminde gerçekleflir. Planl ve örgülenmifl faaliyetlerdir. Formal etkinlikleri kapsar. Önceden belirlenmifl hedeflere yöneliktir. (Olumluya dönüktür.) Türk Milli E itiminin Temel lkeleri: 1) Genellik ve Eflitlik E itim kurumlar din, dil, rk ve cinsiyet ayr m gözetmeksizin herkese aç kt r. E itimde hiçbir kifliye, aileye, zümreye ya da s n fa ayr cal k tan nmaz. 2) Ferdin ve Toplumun htiyaçlar Milli E itim hizmeti Türk vatandafllar n n istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlar - na göre düzenlenir. 13

14 Bölüm 1 / E itimle lgili Temel Kavramlar 3) Yöneltme Bireyler e itimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri do rultusunda çeflitli programlara veya okullara yöneltilerek yetifltirilirler. 4) E itim Hakk lkö retimde ö renim görmek (temel e itim) her Türk vatandafl n n hakk d r. 5) F rsat ve mkân Eflitli i E itimde kad n-erkek, zengin-yoksul herkese f rsat eflitli i sa lan r. Özel e itime ve korunmaya muhtaç çocuklar için özel tedbirler al n r. Genellik ve eflitlik ilkeleri ayr m yapmamaya yöneliktir. F rsat ve imkan eflitli i ise ihtiyac olanlara pozitif ayr mc l k yapmay gerektirir. 6) Süreklilik Fertlerin genel ve mesleki e itimlerinin hayat boyunca devam etmesi esast r. 7) Atatürk lke ve nk lâplar ve Atatürk Milliyetçili i E itim sistemimizin her derecesinde ve her türünde ders program n n haz rlan p uygulanmas nda, her türlü e itim faaliyetinde Atatürk ilke ve ink lâplar ile anayasada ifadesini bulmufl olan Atatürk Milliyetçili i temel al n r. 8) Demokrasi E itimi Güçlü ve istikrarl hür ve demokratik bir toplumun gerçekleflmesi ve devaml l için sahip olunmas gereken demokrasi bilincinin ve yurt yönetimine ait bilgi, anlay fl ve sorumluluk duygusu ile manevi de erlere sayg n n her türlü e itim çal flmalar nda ö rencilere kazand r l p gelifltirilmesine çal fl l r. 9) Laiklik Türk Milli E itim sisteminde laiklik esast r. lkö retim okullar ile lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak ö retimi zorunludur. 10) Bilimsellik Her derece ve türdeki ders programlar ve ö retim yöntemleriyle ders araç gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli olarak gelifltirilir. 11) Planl l k E itim kurumlar n n yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donat m, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumlar n bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulmas ve verimli olarak iflletilmesi sa lan r. 12) Karma E itim Okullarda k z ve erkek ö rencilerin yer ald karma e itim yap lmas esast r. Ancak e itim türüne, imkan ve zorunluluklara göre baz okullar sadece k z ya da erkek ö rencilere ayr labilir. 13) Okul Aile flbirli i E itim kurumlar n n amaçlar n gerçeklefltirmesine katk da bulunmak için okul ile aile aras nda iflbirli i sa lan r. 14) Her Yerde E itim Milli E itimin amaçlar yaln z resmi ve özel e itim kurumlar nda de il; evde, çevrede, iflyerlerinde her yerde ve her f rsatta gerçeklefltirilmeye çal fl l r. 14

15 E T M N filevler E itimle lgili Temel Kavramlar / Bölüm 1 Bireysel fllevi Sosyal fllevi Ekonomik fllevi Kültürel fllevi Felsefi fllevi Siyasal fllevi Bireyin kendini gerçeklefltirmesine yard m etmek ve bunu gerçeklefltirmesi için bireye uygun ortamlar haz rlamak Bireyin topluma uyumunu sa lamak, sosyal geliflime haz rlamak, sosyal iliflkileri ve becerileri gelifltirmek Üretici ve bilinçli tüketici yetifltirmek, toplumsal kalk nmay gerçeklefltirmek, ifl ve insan gücü planlamas yapmak Kültürel de erleri benimsetmek, korumak, gelifltirmek ve aktarmak (Kültürel ifllev sosyal ifllev içinde de yer al r.) Yeni düflünce biçimleri ve bak fl aç lar gelifltirmek. Çok yönlü düflünen, araflt ran ve sorgulayan birey yetifltirmek F rsat ve imkan eflitli i sa lamak, iyi insan ve iyi vatandafl (bilinçli ve duyarl ) yetifltirmek KONU KAVRATAN SORU I. Bireyleri ortak paydada buluflturarak toplumsal uyumu sa lamak II. Bireylerin bedensel, zihinsel ve ruhsal yap s n gelifltirmek III. Bireylerin bilinçli birer üretici ve tüketici olmas n gerçeklefltirmek Yukar da verilen ifadelerde s ras yla e itimin hangi ifllevleri üzerinde durulmufltur? I II III A) Bireysel Sosyal Siyasal B) Sosyal Bireysel Ekonomik C) Bireysel Kültürel Sosyal D) Sosyal Siyasal Bireysel E) Bireysel Sosyal Ekonomik KPSS/2002 CEVAP: B Okul toplumdan kopuk olmamal d r. Okul toplumun kendisi olmal d r. Bireyler okulda toplumun sorunlar n çözme ve bunlar n üstesinden gelme davran fllar n kazanmal d rlar. Bu görüfl program gelifltirme aç s ndan afla dakilerden hangisini ön plana ç karmaktad r? A) nsan niteliklerini gelifltirme B) Sosyal ifllevleri gerçeklefltirme C) Bireysel ihtiyaçlar karfl lama D) Felsefi düflünceleri kazand rma E) Disiplinlerin yararlar n belirtme CEVAP: B 15

16 Bölüm 1 / E itimle lgili Temel Kavramlar 1) Organizman n uyar c ya karfl gösterdi i her türlü tepkiye denir. 2) Bireylerin birbirleriyle olan etkileflimdeki etkinliklerin tümüne....ad verilir. 3) Kültürel de erlerin belli amaçlar dahilinde ve belirli bir plan çerçevesinde bireylere aktar m na kültürleme denir. 4) E itim e göre de iflime daha aç kt r. 5).. okulda ve e itim kurumlar nda uzmanlar taraf ndan gerçeklefltirilen e itimdir. 6) Halk e itim merkezleri e itim kapsam nda yer alan kurumlard r. 7) F rsat ve imkan eflitli i sa lamak,iyi insan ve iyi vatandafl yetifltirmek e itimin..ifllevi ile ilgilidir. 8) E itimin yaflam boyu devam etmesi ve belli bir zaman dilimi ile s n rland r lmamas Türk Milli E itiminin temel ilkelerinden.ile ilgilidir. 9) Kiflide oluflan kal c izli davran fl de iflikli ine.. denir. 10) E itim bir sistem olarak düflünüldü ünde ö renmenin gerçekleflti i boyut sistemin.. boyutudur. 1. Davran fl / 2. Yaflan lm fl Yaflant / 3. Kas tl / 4. Kültür / 5. Formal E itim / 6. Yayg n / 7. Siyasal / 8. Süreklilik / 9. Ö renme / 10. fllem 16

17 BÖLÜM 2 PROGRAM GEL fit RME LE LG L TEMEL KAVRAMLAR KPSS de bu bölümden her y l ortalama 1-2 soru gelmektedir. Bu bölümde program türleri incelenmekte, hem programlar n aflamal s n fland r lmas (e itim program -ö retim program -ders program ) hem de Posner n yapm fl oldu- u program türleri s n fland rmas ele al nmaktad r. Program türlerinden her y l soru sorulmaktad r. Özellikle örtük program konusundan son 3 y ld r soru ç kmakta olup ilerleyen y llarda da soru ç kaca tahmin edilmektedir. Yine bu bölümün içeri inde yer alan e itim program n n özellikleri ve e itim program n n yararlar konular bilinmesi gereken önemli konulard r. Yenilenen ilkö retim programlar da ö retmen adaylar n n bilmesi gereken ve soru ç - kan bafll klardan birisidir. 17

18 Bölüm 2 / Program Gelifltirme le lgili Temel Kavramlar Program Tan m: Belirli bir hedefe ulaflmak için yap lan düzenek Bir baflka tan ma göre ise; belirli bir çal flman n amac n, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren pland r. (O uzkan, 1993) E itim Program E itimin hedeflerine ulaflmak için yap lacak ö rencilerin her türlü ö renmelerini sa lamaya yönelik etkinlikler düzene ine e itim program denir. Okulun ve ö retmenin yol göstericili i alt nda okul içi ve d fl ndaki bütün ö renmeleri ve ö retim faaliyetlerini içine al r. Ö retim Program E itim program n n amaçlar do rultusunda ö rencilere kazand r lmak istenen bilgi beceri tutum ve davran fllar n ders kümeleri olarak planl bir biçimde düzenlenmesidir. KPSS/2006 Afla dakilerden hangisi ça dafl anlay fla göre gelifltirilen ö retim program n n özeliklerinden biri de ildir? A) Ö retimde farkl yöntem ve tekniklerin kullan lmas B) Ö rencilerin düflünmeye, paylaflmaya ve soru sormaya özendirilmesi C) Milli de erleri kaybetmeden evrensel de erlerin benimsenmesi D) Ö rencilerin birbirleriyle ayn olduklar n n varsay lmas E) Ö rencilerin toplumsal sorunlara karfl duyarl olmaya yönlendirilmesi CEVAP: D E itim program ne, ö retim program nas l sorusuna cevap arar. Ders Program Ö retim program içerisinde yer alan her bir ders kapsam nda ulafl lacak hedeflerin, içeri in, ö renme-ö retme sürecinin ve de erlendirme etkinliklerinin programlanmas d r. Ders program bir dersin ö retimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsar. (Demirel) 18

19 Program Gelifltirme le lgili Temel Kavramlar / Bölüm 2 E itim program ö renme için planlanm fl her türlü etkinli i içerirken, ö retim program ders içi durumlar içerir. Ö retim program e itim program n n bir alt kategorisi olarak kabul edilir ve ona göre daha dard r. O halde; Ders Program : Ünite veya konular n organizasyonu Ö retim Program : Derslerin organizasyonu E itim Program : Ders içi-d fl etkinliklerin organizasyonu Not: Programlar planlardan daha kapsaml d r. En kapsaml dan en dara do ru bir s - ralama yap lacak olursa; E itim Program - Ö retim Program - Ders Program - Y ll k Plan - Ünitelendirilmifl Y ll k Plan- Ders Plan KONU KAVRATAN SORU Ali ve fiaban e itim fakültesi 1. s n f ö rencisidir. Ali Matematik ö retmenli i bölümünde okurken, fiaban Fizik ö retmenli i bölümünde ö renim görmektedir. Hem Ali hem de fiaban n lisans e itimlerinin 1. s n f nda ikisinin birden nkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi almalar n n nedeni ayn nda yer almalar ; bunun yan s ra Ali nin Analitik Geometri dersi al rken fiaban n Mekanik dersi almas n n nedeni farkl. nda yer almalar d r. Yukar daki paragrafta yer alan boflluklara s ras yla afla daki ifadelerden hangileri getirilmelidir? A) E itim Program - Ders Program B) Ö retim Program - Ders Program C) E itim Program - Ö retim Program D) Ö retim Program - Ekstra Program E) E itim Program - Ekstra Program CEVAP: C Program Türleri Posner e itim programlar n 5 farkl düzeyde toplam flt r. 1) Resmi /Prosedürsel / Aç k / Yaz l Program Bu program ülkenin e itim politikas n yans t r. E itim ö retim program olarak da ifade edilebilir. Okulun kas tl e itim amaçlar n aç klar. Yaz l d r, kâ ttad r, dokümand r. 19

20 Bölüm 2 / Program Gelifltirme le lgili Temel Kavramlar Aç kt r, ilan edilmifltir. Tasar d r, teoriktir. Standartt r, ölçülüp de erlendirilebilir. Ayr nt l ve ideal özellikleri tafl yan programd r. 2) Uygulamadaki / Uygulanan / Ö retilen / Gerçeklefltirilen Program Bu program kâ ttan uygulamaya dökülendir. Teoriden prati e dönüflendir. Resmi program n somut, gerçekleflen ve gözlenen boyutu olarak ifade edilir. Ö retmenin elinde hayat bulan programd r. Ö retmenlerce haz rlanm fl y ll k plan ve ders programlar nda yer alan etkinliklerdir. 3) hmal Edilen / Atlanan / Görmezden Gelinen / Geçersiz Program Resmi program n kas tl bir biçimde ö retilmeyen, atlanan, eksik b rak lan boyutlar - n oluflturur. Neleri ö retmeyelim? sorusunun cevaplar n n bulunaca programd r. Soru ç kmayan konular, ortalamaya kat lmayan dersler ve öncelikli olarak gerekli görülmeyen duyuflsal özellikler çeflitli gerekçelerle ihmal edilebilir. 4) Örtük / Gizli / Saklanan / Üstü Kapal / nformal Program Jackson taraf ndan ortaya at lm flt r. Okuldaki sosyal ve psikolojik etkileflimle oluflan yan ve informal ö renmeleri kapsar. Olumlu ya da olumsuz ö renmeler gerçekleflebilir. Aç k ve yaz l de ildir. nformal, kendili inden gizil ö renmeleri kapsar. De erler, normlar, tutumlarla iliflkilidir. Örtük programa okul iklimi ve s n f iklimi örnek gösterilebilir. Okul iklimi içerisinde okulun fiziksel özellikleri, araflt rma olanaklar, beklentileri, kurallar, formas -amblemi-maskotu, yay nlar vb. S n f iklimi içerisinde ise s n f n fiziksel özellikleri, kurallar, ö retmen beklentileri ve görüflleri, s n ftaki iletiflim, ö renci özellikleri yer al r. 20

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı