HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A ARA HESAP DÖNEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM"

Transkript

1 HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010

2 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK LER SAYFA NCELEME RAPORU... 1 LANÇO... 2 KAPSAMLI GEL R TABLOSU... 3 NAK T AKIM TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DE M TABLOSU... 5 NANSAL TABLOLARA N NOTLAR

3 NCELEMEDEN GEÇM 30 HAZ RAN 2010 TAR HL KONSOL DE OLMAYAN B LANÇO ncelemeden Ba ms z Denetimden Geçmi Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referanslar Varl klar Dönen Varl klar Nakit ve Nakit Benzerleri 6, Finansal Yat mlar Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar Ticari Alacaklar li kili Taraflardan Ticari Alacaklar 10, Di er Alacaklar Di er Dönen Varl klar Duran Varl klar Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar Toplam Varl klar Kaynaklar sa Vadeli Yükümlülükler Ticari Borçlar li kili Taraflara Ticari Borçlar 10, Di er Borçlar Borç Kar klar Uzun Vadeli Yükümlülükler dem Tazminat Kar Özsermaye Ödenmi Sermaye Hisse Senedi hraç Primleri Kardan Ayr lan K tlanm Yedekler Geçmi Y l Kar / Zararlar 27 ( ) ( ) Net Dönem Zarar ( ) ( ) Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler li ikteki notlar finansal tablolar n ayr lmaz parças r. 2

4 NCELEMEDEN GEÇM 30 HAZ RAN 2010 TAR NDE SONA EREN DÖNEME A T KONSOL DE OLMAYAN KAPSAMLI GEL R TABLOSU ncelemeden ncelemeden ncelemeden ncelemeden Geçmi Geçmi Geçmi Geçmi Dipnot Cari Dönem Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referanslar SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Sat Gelirleri Sat lar n Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar) ( ) BRÜT KAR/ZARAR ( ) Pazarlama, Sat ve Da m Giderleri (-) 29 ( ) (89.874) ( ) (54.954) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Ara rma ve Geli tirme Giderleri (-) 29 - Di er faaliyet gelirleri Di er faaliyet giderleri (-) 31 (2) (2) (312) (16) FAAL YET KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Finansal gelirler Finansal giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES KARI /ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri Ertelenmi vergi gelir/gideri SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI /ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Di er kapsaml gelir Kapsaml gelirler Di er kapsaml gelir kalemlerine ili kin vergi gelir / giderleri ER KAPSAMLI GEL R (VERG SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GEL R ( ) ( ) ( ) ( ) Hisse ba na kazanç / kay p 36 (0,0762) (0,0721) (0,1357) (0,1364) Sürdürülen faaliyetlerden hisse ba na kazanç / kay p 36 (0,0762) (0,0721) (0,1357) (0,1364) li ikteki notlar finansal tablolar n ayr lmaz parças r. 3

5 NCELEMEDEN GEÇM 30 HAZ RAN 2010 TAR HL KONSOL DE OLMAYAN NAK T AKIM TABLOSU A. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI ncelemeden ncelemeden Geçmi Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referanslar Net Dönem Zarar ( ) ( ) Düzeltmeler Amortisman, tfa ve Tükenme Paylar (+) 18, dem Tazminat Kar (+) dem Tazminat Kar ptalleri (-) 24 (548) Menkul K y. Reeskont Gideri / Geliri (-) 7, (44.876) Borç Kar klar (+) letme Sermayesindeki De ikliklerden Önceki Faaliyet Kar ( ) Menkul K ymetlerdeki Azal / Art (-) ( ) Ticari Alacaklardaki Art (-) 10,37 ( ) (90.433) Di er Alacaklardaki Art (-) 11 (12.514) (4) Di er Dönen Varl klardaki Art lar (-) 26 (6.648) (7.826) Ticari Borçlardaki Azal (-) 10,37 ( ) (31.307) Di er Borçlardaki Art Esas Faaliyet le lgili Olarak Olu an Nakit ( ) ( ) B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI Maddi Varl k Sat n Al mlar (-) 18 - (2.933) Maddi Olmayan Varl k Ç lar (+) Maddi Olmayan Varl k Sat n Al mlar (-) 19 - (1.625) Maddi Olmayan Varl k Ç lar (+) Yat m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - (4.261) C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azal ( ) ( ) Dönem Ba ndaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu li ikteki notlar finansal tablolar n ayr lmaz parças r. 4

6 NCELEMEDEN GEÇM 30 HAZ RAN 2010 TAR HL KONSOL DE OLMAYAN ÖZSERMAYE DE M TABLOSU Dipnot Hisse Senedi tlanm Geçmi Y l Net Dönem Referanslar Sermaye hraç Primi Yedekler Kar / Zararlar Kar / Zarar Toplam ncelemeden Geçmi Bakiyeleri ( ) ( ) Geçmi Y l Kar / Zarar na Transfer 27 ( ) Net Dönem Zarar 27 ( ) ( ) Bakiyeleri ( ) ( ) ncelemeden Geçmi Bakiyeleri ( ) ( ) Geçmi Y l Kar / Zarar na Transfer 27 ( ) Net Dönem Zarar 27 ( ) ( ) Bakiyeleri ( ) ( ) li ikteki notlar finansal tablolar n ayr lmaz parças r. 5

7 1 RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU Hedef Menkul K ymetler Yat m Ortakl A.. ( irket) tarihinde stanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmu tur. irket, Sermaye Piyasas Kurulu nun Menkul K ymet Yat m Ortakl klar na ili kin düzenlemelerinde yaz amaç ve konular ile i tigal etmek üzere kurulmu olup, irketin faaliyet esaslar portföy yat m politikalar ve yönetim s rlamalar nda sermaye piyasas kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede irket; a) Ortakl k portföyünü olu turur, yönetir ve gerekti inde portföyde de iklikler yapar, b) Portföy çe itlemesiyle yat m riskini, faaliyet alanlar na ve ortakl k durumlar na göre en aza indirecek bir biçimde da r, c) Menkul k ymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakl klara ili kin geli meleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri al r, d) Portföyün de erini korumaya ve art rmaya yönelik ara rmalar yapar. irket, portföyün yönetiminin daha etkin olarak yürütülebilmesi amac yla, tarihinden geçerli olmak üzere Galata Menkul De erler A.. ile Yat m Dan manl Sözle mesi imzalam r. irket, hisse senetlerini ald klar ortakl klar n herhangi bir ekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amac gütmez. irket faaliyetlerini tek bir co rafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortakl k portföyü olu turmak) yürütmektedir. irket in hisseleri halka arz olmu tur ve MKB de i lem görmektedir. irket in merkezi stanbul dur. irket in ticari ikametgah : K çalipa a Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:89 Kat: Sal pazar - Beyo lu - STANBUL dur. irkette bilanço tarihi itibariyle 2 idari personel çal maktad r. ( : 2) irketin ortaklar, pay tutarlar ve pay oranlar hakk nda not 27 de bilgi verilmi tir. 2 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR 2.1 Sunuma li kin Temel Esaslar Finansal tablolar, Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) nun Seri:XI, No:29 No lu Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i ne uygun olarak haz rlanm olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf ndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas zorunlu k nan formatlara uygun olarak sunulmu tur. Bu tebli e istinaden, i letmeler finansal tablolar Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ( UMS/UFRS ) na göre haz rlamalar gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu ( UMSK ) taraf ndan yay mlananlardan farklar Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) taraf ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacakt r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk olmayan, TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar ( TMS/TFRS ) esas al nacakt r. 6

8 irket, defterlerini ve kanuni finansal tablolar Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz rlamaktad r. Ekli Finansal tablolar, kanuni kay tlara, UMS/UFRS na uygunluk aç ndan gerekli düzeltme ve s fland rmalar yap larak düzenlenmi tir. Finansal tablolar, makul de erlerinden gösterilen finansal varl klar ve yükümlülükler haricinde, tarihi maliyet esas na göre haz rlanm r. Finansal tablolar n haz rlanmas, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da aç klanan arta ba varl k ve yükümlülüklerin tutarlar ve ilgili dönem içerisinde olu tu u raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar etkileyen tahmin ve varsay mlar n yap lmas gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farkl k gösterebilir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzeltilmesi SPK n n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say karar uyar nca yüksek enflasyon döneminin sona erdi i; ayr ca yüksek enflasyon döneminin devam na ili kin di er emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalkt hususlar çerçevesinde, ili ikteki finansal tablolar, enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmam r. Kullan lan Para Birimi 30 Haziran 2010 tarihli finansal tablolar ve kar la rmak amac yla kullan lacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere ili ikteki finansal tablolar Türk Liras TL cinsinden haz rlanm r. Kar la rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolar n Düzeltilmesi Mali durum ve performans de erlendirmelerinin tespitine imkan vermek üzere irketin finansal tablolar önceki dönemle kar la rmal olarak haz rlanmaktad r. irket, 30 Haziran 2010 tarihli bilançosunu 31 Aral k 2009 tarihli bilançosu ile; 01 Ocak 30 Haziran 2010 dönemine ait Kapsaml Gelir Tablosu, Nakit Ak m Tablosu ve Özsermaye De im Tablosunu ise 01 Ocak 30 Haziran 2009 dönemi ile kar la rmal olarak düzenlemi tir. Önceki dönem finansal tablolar nda herhangi bir düzeltme bulunmamaktad r. Ancak cari dönem finansal tablolar ile kar la rma amac yla verilen önceki dönem finansal tablolar nda cari dönem ile uyumlu olmas amac yla, Nakit ve Nakit Benzerleri içindeki 686 TL lik Al m-sat m Kurtaj Borcu(-) hesab, Ticari Borçlar içinde yine Al m-sat m Kurtaj Borcu olarak s fland lm r. Netle tirme / Mahsup Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas, söz konusu varl k ve yükümlülükleri net olarak de erlendirmeye niyet olmas veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti i durumlarda net olarak gösterilirler. 2.2 Muhasebe Politikalar ndaki De iklikler ncelenen dönemde muhasebe politikalar nda herhangi bir de iklik olmam r. 7

9 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki De iklikler ve Hatalar ncelenen dönemde muhasebe tahminlerinde de iklik ve hata olmam r. 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar irket, cari dönemde UMSK ve UMSK n n Uluslararas Finansal Raporlama Yorumlar Komitesi ( UFRYK ) taraf ndan yay nlanan ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmi standartlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar uygulam r y nda yürürlü e giren ancak finansal tablolara etkisi olmayan standartlar, de iklikler ve yorumlar da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de iklikler ve yorumlar 31 Aral k 2009 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba layan hesap dönemleri için zorunlu oldu u halde irket in finansal tablolar üzerinde etkisi bulunmamaktad r. UFRS 2, (Revize), Hisse Bazl Ödemeler hak edi ko ullar ve iptallerine ili kin de iklik UFRS 3, (Revize), letme Birle meleri UFRS 5, (Revize) Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler UMS 1, (Revize) Finansal Tablolar n Sunumu UMS 27, (Revize), Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 32, (Revize), Finansal Araçlar :Sunum geri sat n alma opsiyonlu finansal araçlar ve nakde çevrilmelerinde do acak yükümlülüklerin aç klanmas hakk nda de iklik UMS 36, (Revize) Varl klarda De er Dü üklü ü UMS 38, (Revize), Maddi Olmayan Duran Varl klar letme birle mesinde edinilen maddi olmayan duran varl klarda yap lan de iklik UMS 39, (Revize), Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme UFRYK 9,(Revize) Sakl Türev Ürünlerinin Yeniden De erlendirilmesi ve UMS 39 Finansal Araçlar:Muhasebele tirme ve Ölçme -Sakl türev ürünler UFRYK 16 Yurt d ndaki i letmede bulunan net yat m riskinden korunma UFRYK 17 Parasal Olmayan Varl klar n Hissedarlara Da 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle geçerli olmayan ve irket taraf ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmam mevcut standartlarla ilgili de iklikler ve yorumlar da yer alan standartlardaki de iklikler erken uygulama opsiyonlar ile birlikte 1 Ocak 2010 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba layan hesap dönemleri için zorunlu oldu u halde, erken uygulama opsiyonundan faydalan lmam r. UFRS 1, (Revize), Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n lk Kez Uygulanmas UFRS 9, Finansal Araçlar; S fland rma ve Ölçme UMS 24, (Revize) li kili Taraf Aç klamalar UMS 32, (Revize) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Mali Tablolar Sunumu 8

10 UFRYK 14, (Revize) Tan mlanmam Fayda Varl n S, Asgari Fonlama Ko ullar ve Bu Ko ullar n Birbirleri ile Etkile imi UFRYK 19, Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçlar ile Ortadan Kald lmas Yukar daki standart ve yorumlar n irket in finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi olmas beklenmemektedir. 2.5 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti Finansal tablolar n haz rlanmas nda esas al nan temel muhasebe ilkeleri a da aç klanm r. a. Esas faaliyet gelir/giderleri irket, portföyündeki menkul k ymetlerin sat gelirlerini, sat an nda tahsil edilebilir hale geldi inde; temettü ve benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldi inde gelir kaydetmektedir. Tüm faiz ta yan araçlara ili kin faiz gelirleri ve giderleri ilk al m maliyeti üzerinde etkin faiz oran yöntemi kullan larak gelir tablosuna yans lm r. Faiz gelirleri, sabit getirili kamu menkul k ymetlerinden elde edilen faiz gelirlerini, borsa para piyasas i lemlerinden elde edilen faiz gelirlerini, ters repo faiz gelirlerini ve vadeli i lem faiz gelirlerini içermektedir. Gelir ve giderler, tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir. (Not:28) b. Finansal Araçlar Finansal varl klar Finansal varl klar, gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans lan ve gerçe e uygun de erinden kay tlara al nan finansal varl klar haricinde, gerçe e uygun piyasa de eri üzerinden muhasebele tirilir. Varl klar, yat m araçlar n ilgili piyasa taraf ndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat yap lmak suretiyle i lem tarihinde kay tlara al r veya kay tlardan ç kar r. Finansal varl klar gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans lan finansal varl klar, vadesine kadar elde tutulacak yat mlar, sat lmaya haz r finansal varl klar ve aktif bir piyasas olmad için maliyetle de erlenecek finansal varl klar olarak s fland r. Gerçe e Uygun De er Farklar Kar/Zarara Yans lan Finansal Varl klar sa vadeli fiyat dalgalanmalardan kazanç elde etmek için edinilmi ; yönetim taraf ndan k sa vadede kar elde etme amac yla olu turulmu bir portföyün parças olan, ilk muhasebele tirme s ras nda i letme taraf ndan al m sat m amac yla elde tutulan eklinde gösterilmi finansal varl klard r. Bir i letme söz konusu gösterimi böyle bir gösterimin daha uygun bilgi sa lamas durumunda (böyle bir gösterimin varl k veya borçlar n farkl temeller esas al narak ölçülmesinden veya bunlar üzerindeki kay p ve kazançlar n farkl temeller esas al narak muhasebele tirilmesinden kaynaklanan bir ölçme veya muhasebele tirme tutars zl azaltmas veya bir grup finansal varl n belgelendirilmi bir risk yönetimi veya yat m stratejisine dayal olarak makul de er kriteri esas al narak yönetilmesi) veya bir asal sözle menin nakit ak önemli ölçüde etkileyecek bir veya daha fazla sakl türev içeren finansal varl klar n olmas durumunda uygular. 9

11 Finansal varl k kay tlara ilk makul de eriyle al nmal r. Finansal varl n makul de er de imleri gelir tablosu ile ili kilendirilmeyecekse, finansal varl n edinimi ile do rudan ili kilendirilebilen i lem masraflar (acenta ve dan man ücret ve komisyonlar, düzenleyici kurum ücretleri ve gümrük vergileri) varl n maliyetine ilave edilmelidir. Finansal varl n makul de er de imleri gelir tablosu ile ili kilendiriliyorsa, i lem maliyetleri gelir tablosunda muhasebele tirilir. Finansal varl n ilk kayda al rken makul de eri, kar la labilir piyasa i lemleriyle veya gözlemlenebilir piyasadan elde edilen bilgilerle aç klanam yorsa, i lem fiyat r. Finansal varl klar normal yoldan sat n al nd nda veya sat ld nda i lem tarihi (taahhüt tarihi) veya ödeme tarihinde (teslim tarihi) muhasebele tirilir. E er teslim tarihi kullan yorsa, i lem tarihi ile teslim tarihi aras ndaki sürede varl n makul de erinde meydana gelen de iklikler dikkate al nmal r. Seçilen uygulama (politika)tüm al ve sat i lemlerinde tutarl bir ekilde uygulanmal r. Finansal varl klar n müteakip ölçümlerinde makul de er de imleri gelir tablosu ile ili kilendirilen finansal varl klar n kazanç ve kay plar gelir tablosunda gösterilir ve makul de erleri ile ta r. Bir finansal varl k makul de er de imleri gelir tablosu ile ili kilendirilecek varl klar olarak fland nda, bu gruptan ba ka bir gruba yeniden s fland lamaz. Gerçe e uygun de eri kar/zarara yans lan finansal varl k olarak elde bulundurulan hisse senetleri, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) bilanço tarihi itibariyle olu an 2. seans bekleyen en iyi al fiyat üzerinden, devlet tahvilleri ve hazine bonolar, MKB nin tahvil ve bono piyasas ndaki bekleyen en iyi al fiyat üzerinden, bunlar n bulunmamas durumunda gerçekle en en yak n zamanl lemin fiyat ile de erlenmi tir. Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada i lem görmeyen ticari ve di er alacaklar ve krediler bu kategoride s fland r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyeti üzerinden de er dü üklü ü dü ülerek gösterilir. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de er de ikli i riski ta mayan yüksek likiditeye sahip di er k sa vadeli yat mlard r. irketin nakit ve nakit benzerleri, arac kurum cari hesaplar, türev piyasas teminatlar ve ters repo lemlerinden alacaklardan olu maktad r.(not: 6) Geri satmak kayd yla al nan menkul k ymetler (ters repo) ve borsa para piyasas i lemleri, sat ve geri al fiyat aras ndaki fark n iç iskonto oran yöntemine göre döneme isabet eden k sm n maliyetlere eklenmesi suretiyle haz r de erler hesab nda gösterilir. 10

12 Finansal yükümlülükler Finansal yükümlülükler ve özkaynak araçlar, sözle meye ba düzenlemelere, finansal bir yükümlülü ün ve özkayna a dayal bir arac n tan mlanma esas na göre s fland r. Tüm borçlar dü üldükten sonra kalan varl klardaki hakk temsil eden sözle me özkayna a dayal finansal araçt r. Finansal yükümlülükler gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans lan finansal yükümlülükler veya di er finansal yükümlülükler olarak s fland r. Bilanço tarihi itibariyle irketin finansal yükümlülü ü bulunmamaktad r. c. Maddi Duran Varl klar Maddi duran varl klar, elde etme maliyetlerinden birikmi amortismanlar ve varsa kal de er kay plar dü ülerek kalan net de erleri üzerinden gösterilmektedir. Maddi duran varl klar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas al narak do rusal amortisman metoduyla k st baz nda kullan labilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmu tur.(not: 18) Maddi duran varl klar için tahmin edilen kullan labilir ekonomik ömürler a daki gibidir: Makine tesis ve cihazlar 3-15 Y l 3-15 Y l Bir varl n ta de er, varl n gerçekle ebilir de erinden daha fazla ise, kar k ayr larak defter de eri gerçekle ebilir de erine indirilir. Maddi duran varl klar n elden ç kart lmas nda elde edilen kar ya da zarar, maddi varl n ta de ere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplar na kaydedilir. d. Maddi Olmayan Duran Varl klar Finansal tablolara ilk al nma sonras nda, maddi olmayan bir varl k, finansal tablolarda maliyetinden birikmi itfa paylar ve varsa birikmi de er dü üklü ü zararlar indirildikten sonraki de eri üzerinden gösterilir. Maddi olmayan varl klar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas al narak do rusal amortisman metoduyla st baz nda kullan labilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmu tur. (Not: 19) Maddi olmayan duran varl klar için tahmin edilen kullan labilir ekonomik ömürler a daki gibidir: Bilgisayar yaz mlar 3 Y l 3 Y l e. Varl klarda De er Dü üklü ü irket in varl klar n bilanço de erleri, her bilanço döneminde gözden geçirilerek, herhangi bir kal de er kayb göstergesi olup olmad kontrol edilir. 11

13 Böyle bir göstergeye rastlan rsa, varl n gerçekle ebilir de eri hesaplan r. Bir varl n bilanço de eri veya onun nakit yaratma gücü kendi gerçekle ebilir de erini a arsa, kal de er kayb olu mu demektir. Kal de er kayb zararlar gelir tablosunda gösterilir. Bir varl kta olu an de er dü üklü ü kayb, o varl n geri kazan labilir tutar ndaki müteakip art n, de er dü üklü ünün kay tlara al nmalar izleyen dönemlerde ortaya ç kan bir olayla ili kilendirilebilmesi durumunda daha önce de er dü üklü ü ayr lan tutar geçmeyecek ekilde geri çevrilir. f. Borçlanma Maliyetleri Borçlanma maliyetleri genel olarak olu tuklar tarihte giderle tirilir. irketin incelenen dönemde giderle tirdi i borçlanma maliyeti bulunmamaktad r. g. Hisse Ba na Kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse ba na zarar, dönem net zarar n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a rl kl ortalama say na bölünmesi ile bulunmu tur. (Not: 36) h. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Raporlama döneminden sonraki olaylar, kara ili kin herhangi bir duyuru veya seçilmi finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzenlenir. i. Kar klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler Geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün bulunmas, yükümlülü ün yerine getirilmesinin muhtemel olmas ve söz konusu yükümlülük tutar n güvenilir bir ekilde tahmin edilebilir olmas durumunda finansal tablolarda kar k ayr r. Kar k olarak ayr lan tutar, yükümlülü e ili kin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar yla yükümlülü ün yerine getirilmesi için yap lacak harcaman n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan r. Kar n, mevcut yükümlülü ün kar lanmas için gerekli tahmini nakit ak mlar kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu kar n defter de eri, ilgili nakit ak mlar n bugünkü de erine e ittir. j. Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde De iklik ve Hatalar Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenir. 12

14 Muhasebe tahminlerindeki de iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de ikli in yap ld cari dönemde, gelecek dönemlere ili kin ise hem de ikli in yap ld dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan r. k. Kiralama lemleri Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir k sm n kiralayana ait oldu u kiralama i lemi, i letme kiralamas olarak s fland r. letme kiralar olarak yap lan ödemeler, kira dönemi boyunca do rusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. l. li kili Taraflar Bir kurulu di er bir kurulu u kontrol edebiliyor veya finansal ve operasyonel kararlar nda önemli bir etki yaratabiliyor ise söz konusu taraflar ili kili kurulu olarak nitelendirilir. Bu finansal tablolar aç ndan irket in ortaklar ve irket ile ili kili olan Galata Menkul De erler A.. yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri ili kili taraflar olarak tan mlanmaktad r. li kili taraflarla dönem içerisinde yap lan i lemler Not:37 de aç klanm r. m. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas irketin faaliyeti sadece portföy i letmecili inden ibaret olup i lemlerini Türkiye de gerçekle tirdi inden dolay faaliyet bölümlerine göre raporlamay gerektirecek hususlar bulunmamaktad r. n. Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler Türkiye de kurulu menkul k ymet yat m ortakl klar n portföy i letmecili inden do an kazançlar, 5520 say Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5. maddesinin (1)-d-1 maddesi gere i kurumlar vergisinden istisnad r. Ancak söz konusu kanun un 15-3 maddesi gere i, emeklilik yat m fonlar n kazançlar hariç olmak üzere, Kanunun 5. maddesinin birinci f kras n (d) bendinde yaz kazançlardan, da ls n veya da lmas n, kurum bünyesinde % 15 oran nda vergi kesintisi yap lmas öngörülmesine ra men söz konusu Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 1. maddesinin (2) numaral f kras na göre, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyar nca vergi kesintisine tabi tutulmu kazanç ve iratlar üzerinden, bu Kanun (Kurumlar Vergisi Kanunu) uyar nca ayr ca kesinti yap lmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67. maddesinin 8. f kras na göre ise, Sermaye Piyasas Kanunu na göre kurulan menkul k ymetler yat m ortakl klar n kurumlar vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançlar, % 0 oran nda vergi tevkifat na tabi tutulacakt r. 13

15 o. Çal anlara Sa lanan Faydalar/K dem Tazminatlar irket, yürürlükteki i kanunlar na göre, emeklilik, vefat, i akdinin feshi, kad n çal anlar için evlilik hallerinde 4857 say Kanunu nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çal anlar na ilgili ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Güncellenmi olan UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar Standard ( UMS 19 ) uyar nca söz konusu türdeki ödemeler tan mlanm emeklilik fayda planlar olarak nitelendirilir. dem tazminat kar, yasalar gere i en az bir y dolduran tüm çal anlar n yukar da say lan gerekçeler dolay yla ileride do acak yükümlülük tutarlar n beklenen enflasyon oran ve iskonto oran neticesinde ortaya ç kan bir faiz oran ile bilanço tarihleri itibariyle olu an bugünkü de erlerine göre hesaplan r ve finansal tablolara yans r. (Not: 24) p. Nakit Ak m Tablosu Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar i letme, yat m ve finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde s fland larak raporlan r. letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar, irketin esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar gösterir. Yat m faaliyetleriyle ilgili nakit ak mlar, irketin yat m faaliyetlerinde (duran varl k yat mlar ve finansal yat mlar) kulland ve elde etti i nakit ak mlar gösterir. Finansman faaliyetlerine ili kin nakit ak mlar, irketin finansman faaliyetlerinde kulland kaynaklar ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri de erler, arac kurum cari hesaplar, türev piyasas teminatlar ve ters repo lemlerinden alacaklardan olu maktad r.(not: 6) 2.6 Önemli Muhasebe De erlendirme, Tahmin ve Varsay mlar Finansal tablolar n haz rlanmas nda irket yönetiminin, raporlanan varl k ve yükümlülük tutarlar etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar belirleyen varsay mlar ve tahminler yapmas gerekmektedir. Gerçekle mi sonuçlar tahmin ve varsay mlardan farkl k gösterebilir. Bu tahmin ve varsay mlar düzenli olarak gözden geçirilmeli, düzeltme ihtiyac do du unda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlar na yans lmal r. Kullan lan tahminlerin ba calar, maddi ve maddi olmayan varl klar n ekonomik ömürleri, kar klar, k dem tazminat hesaplamas nda kullan lan aktüeryal varsay mlar ile finansal araçlar n risk de erlendirmeleri ile ilgilidir. 3 LETME B RLE MELER Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 4 ORTAKLIKLARI Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 14

16 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Bölümlere göre raporlamay gerektirecek herhangi bir farkl faaliyet alan ve farkl co rafi bölge yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 6 NAK T VE NAK T BENZERLER Ters repo i lemlerinden alacaklar Türev piyasas ndan alacaklar Arac kurum cari hesab (Not: 37) Vadesi 3 aydan k sa devlet tahvili Toplam Haziran 2010 tarihi itibariyle ters repolar n bilgileri a daki gibidir Tan Maliyet Makul De eri Vade Faiz (%) TRT031110T ,60% Ters repo i lemlerinden alacaklar Aral k 2009 tarihi itibariyle ters repolar n bilgileri a daki gibidir Tan Maliyet Makul De eri Vade Faiz (%) TRT020211T ,85% TRT130110T ,65% TRT260214T ,65% Ters repo i lemlerinden alacaklar Aral k 2009 tarihi itibariyle vadesine üç aydan az kalan devlet tahvilinin bilgisi a daki gibidir Tan Maliyet Makul De er Vade TRT030310T Nakit ve nakit benzerlerinin kredi risklerine ili kin aç klamalar Not: 38 de belirtilmi tir. 15

17 7 F NANSAL YATIRIMLAR Bilanço tarihi itibariyle irket kay tlar nda yer alan menkul k ymetlerin tamam al m-sat m amaçl r. Al m sat m amaçl finansal varl klara ili kin kar veya zararlar ilgili dönemin net kar veya zarar içerisinde gösterilmektedir. 30 Haziran 2010 itibariyle gerçe e uygun de er farklar kar/zarara yans lan finansal varl klar a daki gibidir. Hisse senetleri Devlet tahvilleri Toplam Hisse senetleri al maliyetleri Hisse senetleri de er art / azal lar Toplam Hisse Senetleri Makul De eri Devlet tahvilleri al maliyetleri Devlet tahvilleri de er art lar Toplam Devlet Tahvilleri Makul De eri irketin sahip oldu u ve tamam MKB ye kote hisse senetleri ile devlet tahvilleri, makul de er ile de erlemeye ili kin hükümlere göre bilanço tarihi itibariyle MKB taraf ndan aç klanan güncel emirler aras ndaki bekleyen en iyi al emri ile; bulunmamas durumunda, gerçekle en en yak n zamanl i lemin fiyat ile de erlenmi tir ve tarihleri itibariyle devlet tahvillerinin bilgileri a daki gibidir Tan Nominal Maliyet Makul De er Vade TRT031110T Tan Nominal Maliyet Makul De er Vade TRT031110T Finansal yat mlar n kredi risklerine ili kin aç klamalar Not: 38 de belirtilmi tir. 16

18 8 F NANSAL BORÇLAR Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 9 D ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 10 T CAR ALACAK VE BORÇLAR MKB Hisse Senedi Sat Alaca (Not:37) MKB Hisse Senedi Al Borcu (-) (Not:37) Vadeli lem Sözle me Alaca Toplam Ticari Alacaklar (Net) Al m - Sat m Kurtaj Borcu Vadeli lem Sözle me Komisyonu MKB Hisse Senedi Al Borcu (Not:37) MKB Hisse Senedi Sat Alaca (-) (Not:37) Toplam Ticari Borçlar (Net) Ticari borçlar n likidite risklerine ili kin aç klamalar Not: 38 de belirtilmi tir. 11 D ER ALACAK VE BORÇLAR Personel maa avanslar avanslar Personel vergi iadesi Toplam Di er Alacaklar Ödenecek vergiler Ödenecek temettü borcu < 1 < 1 Toplam Di er Borçlar Di er alacaklar n kredi risklerine ve di er borçlar n likidite risklerine ili kin aç klamalar Not: 38 de belirtilmi tir. 17

19 12 F NANS SEKTÖRÜ FAAL YETLER NDEN ALACAK VE BORÇLAR Yoktur (31 Aral k 2009: Yoktur) 13 STOKLAR Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 14 CANLI VARLIKLAR Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 15 DEVAM EDEN AAT SÖZLE MELER ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 16 ÖZKAYNAK YÖNTEM YLE DE ERLENEN YATIRIMLAR Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 17 YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 18 - MADD DURAN VARLIKLAR laveler Makine Tesis ve Cihazlar Birikmi Amortismanlar (-) Net Defter De eri Toplam Net Defter De eri

20 laveler Makine Tesis ve Cihazlar Birikmi Amortismanlar (-) Net Defter De eri Demirba lar Birikmi Amortismanlar (-) Net Defter De eri Toplam Net Defter De eri Amortisman giderlerinin tamam genel yönetim giderlerine dahil edilmi tir. (Not:30) 19 - MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR laveler Bilgisayar yaz mlar Birikmi tfa Pay (-) Net Defter De eri Toplam Net Defter De eri laveler Özel maliyetler Birikmi tfa Pay (-) Net Defter De eri Bilgisayar yaz mlar Birikmi tfa Pay (-) Net Defter De eri Toplam Net Defter De eri tfa giderlerinin tamam genel yönetim giderlerine dahil edilmi tir. (Not:30) 19

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş BAĞIMSIZ

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU...1 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR...2 3. NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ...13 4. FĐNANSAL YATIRIMLAR...13 5. TĐCARĐ ALACAKLAR VE BORÇLAR...14

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerindeki Finansal Durum Tabloları 1-2 Kapsamlı Gelir Tabloları 3 Özkaynak Değişim

Detaylı

GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT BAĞIMSIZ ĠNCELEMEDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 KONSOLĠDE

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler: İnceleme raporu Bilanço Kapsamlı gelir tablosu Özkaynak değişim tablosu Nakit akış tablosu Finansal tabloları tamamlayıcı notlar İnceleme Raporu

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İstanbul, Nisan 2016 1 OCAK 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU...

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yönetim

Detaylı

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR...2 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ...11 4. FİNANSAL YATIRIMLAR...11 5. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR...12

Detaylı

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetçi Raporu 1-2 Konsolide

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2012 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 34330 Levent/Beşiktaş-İstanbul

Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 34330 Levent/Beşiktaş-İstanbul 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU a) İşletmenin ticaret unvanı: Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket) Şirket, 287413 sicil no ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda Öz Finans

Detaylı

J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR

J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR 31 MART 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇO... 1 KAPSAMLI GELĐR TABLOSU... 2 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU... 3 NAKĐT AKIM TABLOSU...

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE

Detaylı

TURKISH YATIRIM A.. 31 ARALIK 2009 TAR H NDE SONA EREN YILA A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLAR

TURKISH YATIRIM A.. 31 ARALIK 2009 TAR H NDE SONA EREN YILA A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLAR 31 ARALIK 2009 TAR H NDE SONA EREN YILA A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLAR Turkish Yat r m A.. Yönetim Kurulu na stanbul 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEM NE L K N F NANSAL TABLOLARLA

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2012 30.06.2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE ĐNCELEME RAPORU

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2012 30.06.2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE ĐNCELEME RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2012 30.06.2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE ĐNCELEME RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

POLEN MENKUL DEĞERLERANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR -0-

POLEN MENKUL DEĞERLERANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR -0- POLEN MENKUL DEĞERLERANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR -0- POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Bağımsız Denetimden

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 0

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 0 Sayfa No: 0 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. Yönetim Kurulu na Ġstanbul 1 OCAK

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide

Detaylı

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 18 Mart 2016 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ve 35 sayfa finansal

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇO... 1 KAPSAMLI

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1. Ak

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İçindekiler KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI 3 KONSOLİDE ÖZSERMAYE

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.03.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 2-3 30.06.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4-6

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihi itibari ile finansal tablolar ve dipnotları

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihi itibari ile finansal tablolar ve dipnotları ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihi itibari ile finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (Bilanço)... 3 Kar veya Zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu...

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO... 1 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. )

AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ) AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 25 Şubat 2016 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ile 32 sayfa finansal

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, Giriş Ersu Meyve ve

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 31.03.2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 22 Nisan 2016 Bu rapor, 40 sayfa

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Garanti Faktoring, 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla,

Detaylı