HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A ARA HESAP DÖNEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM"

Transkript

1 HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010

2 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK LER SAYFA NCELEME RAPORU... 1 LANÇO... 2 KAPSAMLI GEL R TABLOSU... 3 NAK T AKIM TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DE M TABLOSU... 5 NANSAL TABLOLARA N NOTLAR

3 NCELEMEDEN GEÇM 30 HAZ RAN 2010 TAR HL KONSOL DE OLMAYAN B LANÇO ncelemeden Ba ms z Denetimden Geçmi Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referanslar Varl klar Dönen Varl klar Nakit ve Nakit Benzerleri 6, Finansal Yat mlar Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar Ticari Alacaklar li kili Taraflardan Ticari Alacaklar 10, Di er Alacaklar Di er Dönen Varl klar Duran Varl klar Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar Toplam Varl klar Kaynaklar sa Vadeli Yükümlülükler Ticari Borçlar li kili Taraflara Ticari Borçlar 10, Di er Borçlar Borç Kar klar Uzun Vadeli Yükümlülükler dem Tazminat Kar Özsermaye Ödenmi Sermaye Hisse Senedi hraç Primleri Kardan Ayr lan K tlanm Yedekler Geçmi Y l Kar / Zararlar 27 ( ) ( ) Net Dönem Zarar ( ) ( ) Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler li ikteki notlar finansal tablolar n ayr lmaz parças r. 2

4 NCELEMEDEN GEÇM 30 HAZ RAN 2010 TAR NDE SONA EREN DÖNEME A T KONSOL DE OLMAYAN KAPSAMLI GEL R TABLOSU ncelemeden ncelemeden ncelemeden ncelemeden Geçmi Geçmi Geçmi Geçmi Dipnot Cari Dönem Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referanslar SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Sat Gelirleri Sat lar n Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar) ( ) BRÜT KAR/ZARAR ( ) Pazarlama, Sat ve Da m Giderleri (-) 29 ( ) (89.874) ( ) (54.954) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Ara rma ve Geli tirme Giderleri (-) 29 - Di er faaliyet gelirleri Di er faaliyet giderleri (-) 31 (2) (2) (312) (16) FAAL YET KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Finansal gelirler Finansal giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES KARI /ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri Ertelenmi vergi gelir/gideri SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI /ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Di er kapsaml gelir Kapsaml gelirler Di er kapsaml gelir kalemlerine ili kin vergi gelir / giderleri ER KAPSAMLI GEL R (VERG SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GEL R ( ) ( ) ( ) ( ) Hisse ba na kazanç / kay p 36 (0,0762) (0,0721) (0,1357) (0,1364) Sürdürülen faaliyetlerden hisse ba na kazanç / kay p 36 (0,0762) (0,0721) (0,1357) (0,1364) li ikteki notlar finansal tablolar n ayr lmaz parças r. 3

5 NCELEMEDEN GEÇM 30 HAZ RAN 2010 TAR HL KONSOL DE OLMAYAN NAK T AKIM TABLOSU A. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI ncelemeden ncelemeden Geçmi Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referanslar Net Dönem Zarar ( ) ( ) Düzeltmeler Amortisman, tfa ve Tükenme Paylar (+) 18, dem Tazminat Kar (+) dem Tazminat Kar ptalleri (-) 24 (548) Menkul K y. Reeskont Gideri / Geliri (-) 7, (44.876) Borç Kar klar (+) letme Sermayesindeki De ikliklerden Önceki Faaliyet Kar ( ) Menkul K ymetlerdeki Azal / Art (-) ( ) Ticari Alacaklardaki Art (-) 10,37 ( ) (90.433) Di er Alacaklardaki Art (-) 11 (12.514) (4) Di er Dönen Varl klardaki Art lar (-) 26 (6.648) (7.826) Ticari Borçlardaki Azal (-) 10,37 ( ) (31.307) Di er Borçlardaki Art Esas Faaliyet le lgili Olarak Olu an Nakit ( ) ( ) B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI Maddi Varl k Sat n Al mlar (-) 18 - (2.933) Maddi Olmayan Varl k Ç lar (+) Maddi Olmayan Varl k Sat n Al mlar (-) 19 - (1.625) Maddi Olmayan Varl k Ç lar (+) Yat m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - (4.261) C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azal ( ) ( ) Dönem Ba ndaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu li ikteki notlar finansal tablolar n ayr lmaz parças r. 4

6 NCELEMEDEN GEÇM 30 HAZ RAN 2010 TAR HL KONSOL DE OLMAYAN ÖZSERMAYE DE M TABLOSU Dipnot Hisse Senedi tlanm Geçmi Y l Net Dönem Referanslar Sermaye hraç Primi Yedekler Kar / Zararlar Kar / Zarar Toplam ncelemeden Geçmi Bakiyeleri ( ) ( ) Geçmi Y l Kar / Zarar na Transfer 27 ( ) Net Dönem Zarar 27 ( ) ( ) Bakiyeleri ( ) ( ) ncelemeden Geçmi Bakiyeleri ( ) ( ) Geçmi Y l Kar / Zarar na Transfer 27 ( ) Net Dönem Zarar 27 ( ) ( ) Bakiyeleri ( ) ( ) li ikteki notlar finansal tablolar n ayr lmaz parças r. 5

7 1 RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU Hedef Menkul K ymetler Yat m Ortakl A.. ( irket) tarihinde stanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmu tur. irket, Sermaye Piyasas Kurulu nun Menkul K ymet Yat m Ortakl klar na ili kin düzenlemelerinde yaz amaç ve konular ile i tigal etmek üzere kurulmu olup, irketin faaliyet esaslar portföy yat m politikalar ve yönetim s rlamalar nda sermaye piyasas kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede irket; a) Ortakl k portföyünü olu turur, yönetir ve gerekti inde portföyde de iklikler yapar, b) Portföy çe itlemesiyle yat m riskini, faaliyet alanlar na ve ortakl k durumlar na göre en aza indirecek bir biçimde da r, c) Menkul k ymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakl klara ili kin geli meleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri al r, d) Portföyün de erini korumaya ve art rmaya yönelik ara rmalar yapar. irket, portföyün yönetiminin daha etkin olarak yürütülebilmesi amac yla, tarihinden geçerli olmak üzere Galata Menkul De erler A.. ile Yat m Dan manl Sözle mesi imzalam r. irket, hisse senetlerini ald klar ortakl klar n herhangi bir ekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amac gütmez. irket faaliyetlerini tek bir co rafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortakl k portföyü olu turmak) yürütmektedir. irket in hisseleri halka arz olmu tur ve MKB de i lem görmektedir. irket in merkezi stanbul dur. irket in ticari ikametgah : K çalipa a Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:89 Kat: Sal pazar - Beyo lu - STANBUL dur. irkette bilanço tarihi itibariyle 2 idari personel çal maktad r. ( : 2) irketin ortaklar, pay tutarlar ve pay oranlar hakk nda not 27 de bilgi verilmi tir. 2 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR 2.1 Sunuma li kin Temel Esaslar Finansal tablolar, Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) nun Seri:XI, No:29 No lu Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i ne uygun olarak haz rlanm olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf ndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas zorunlu k nan formatlara uygun olarak sunulmu tur. Bu tebli e istinaden, i letmeler finansal tablolar Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ( UMS/UFRS ) na göre haz rlamalar gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu ( UMSK ) taraf ndan yay mlananlardan farklar Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) taraf ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacakt r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk olmayan, TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar ( TMS/TFRS ) esas al nacakt r. 6

8 irket, defterlerini ve kanuni finansal tablolar Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz rlamaktad r. Ekli Finansal tablolar, kanuni kay tlara, UMS/UFRS na uygunluk aç ndan gerekli düzeltme ve s fland rmalar yap larak düzenlenmi tir. Finansal tablolar, makul de erlerinden gösterilen finansal varl klar ve yükümlülükler haricinde, tarihi maliyet esas na göre haz rlanm r. Finansal tablolar n haz rlanmas, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da aç klanan arta ba varl k ve yükümlülüklerin tutarlar ve ilgili dönem içerisinde olu tu u raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar etkileyen tahmin ve varsay mlar n yap lmas gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farkl k gösterebilir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzeltilmesi SPK n n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say karar uyar nca yüksek enflasyon döneminin sona erdi i; ayr ca yüksek enflasyon döneminin devam na ili kin di er emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalkt hususlar çerçevesinde, ili ikteki finansal tablolar, enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmam r. Kullan lan Para Birimi 30 Haziran 2010 tarihli finansal tablolar ve kar la rmak amac yla kullan lacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere ili ikteki finansal tablolar Türk Liras TL cinsinden haz rlanm r. Kar la rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolar n Düzeltilmesi Mali durum ve performans de erlendirmelerinin tespitine imkan vermek üzere irketin finansal tablolar önceki dönemle kar la rmal olarak haz rlanmaktad r. irket, 30 Haziran 2010 tarihli bilançosunu 31 Aral k 2009 tarihli bilançosu ile; 01 Ocak 30 Haziran 2010 dönemine ait Kapsaml Gelir Tablosu, Nakit Ak m Tablosu ve Özsermaye De im Tablosunu ise 01 Ocak 30 Haziran 2009 dönemi ile kar la rmal olarak düzenlemi tir. Önceki dönem finansal tablolar nda herhangi bir düzeltme bulunmamaktad r. Ancak cari dönem finansal tablolar ile kar la rma amac yla verilen önceki dönem finansal tablolar nda cari dönem ile uyumlu olmas amac yla, Nakit ve Nakit Benzerleri içindeki 686 TL lik Al m-sat m Kurtaj Borcu(-) hesab, Ticari Borçlar içinde yine Al m-sat m Kurtaj Borcu olarak s fland lm r. Netle tirme / Mahsup Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas, söz konusu varl k ve yükümlülükleri net olarak de erlendirmeye niyet olmas veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti i durumlarda net olarak gösterilirler. 2.2 Muhasebe Politikalar ndaki De iklikler ncelenen dönemde muhasebe politikalar nda herhangi bir de iklik olmam r. 7

9 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki De iklikler ve Hatalar ncelenen dönemde muhasebe tahminlerinde de iklik ve hata olmam r. 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar irket, cari dönemde UMSK ve UMSK n n Uluslararas Finansal Raporlama Yorumlar Komitesi ( UFRYK ) taraf ndan yay nlanan ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmi standartlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar uygulam r y nda yürürlü e giren ancak finansal tablolara etkisi olmayan standartlar, de iklikler ve yorumlar da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de iklikler ve yorumlar 31 Aral k 2009 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba layan hesap dönemleri için zorunlu oldu u halde irket in finansal tablolar üzerinde etkisi bulunmamaktad r. UFRS 2, (Revize), Hisse Bazl Ödemeler hak edi ko ullar ve iptallerine ili kin de iklik UFRS 3, (Revize), letme Birle meleri UFRS 5, (Revize) Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler UMS 1, (Revize) Finansal Tablolar n Sunumu UMS 27, (Revize), Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 32, (Revize), Finansal Araçlar :Sunum geri sat n alma opsiyonlu finansal araçlar ve nakde çevrilmelerinde do acak yükümlülüklerin aç klanmas hakk nda de iklik UMS 36, (Revize) Varl klarda De er Dü üklü ü UMS 38, (Revize), Maddi Olmayan Duran Varl klar letme birle mesinde edinilen maddi olmayan duran varl klarda yap lan de iklik UMS 39, (Revize), Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme UFRYK 9,(Revize) Sakl Türev Ürünlerinin Yeniden De erlendirilmesi ve UMS 39 Finansal Araçlar:Muhasebele tirme ve Ölçme -Sakl türev ürünler UFRYK 16 Yurt d ndaki i letmede bulunan net yat m riskinden korunma UFRYK 17 Parasal Olmayan Varl klar n Hissedarlara Da 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle geçerli olmayan ve irket taraf ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmam mevcut standartlarla ilgili de iklikler ve yorumlar da yer alan standartlardaki de iklikler erken uygulama opsiyonlar ile birlikte 1 Ocak 2010 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba layan hesap dönemleri için zorunlu oldu u halde, erken uygulama opsiyonundan faydalan lmam r. UFRS 1, (Revize), Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n lk Kez Uygulanmas UFRS 9, Finansal Araçlar; S fland rma ve Ölçme UMS 24, (Revize) li kili Taraf Aç klamalar UMS 32, (Revize) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Mali Tablolar Sunumu 8

10 UFRYK 14, (Revize) Tan mlanmam Fayda Varl n S, Asgari Fonlama Ko ullar ve Bu Ko ullar n Birbirleri ile Etkile imi UFRYK 19, Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçlar ile Ortadan Kald lmas Yukar daki standart ve yorumlar n irket in finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi olmas beklenmemektedir. 2.5 Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti Finansal tablolar n haz rlanmas nda esas al nan temel muhasebe ilkeleri a da aç klanm r. a. Esas faaliyet gelir/giderleri irket, portföyündeki menkul k ymetlerin sat gelirlerini, sat an nda tahsil edilebilir hale geldi inde; temettü ve benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldi inde gelir kaydetmektedir. Tüm faiz ta yan araçlara ili kin faiz gelirleri ve giderleri ilk al m maliyeti üzerinde etkin faiz oran yöntemi kullan larak gelir tablosuna yans lm r. Faiz gelirleri, sabit getirili kamu menkul k ymetlerinden elde edilen faiz gelirlerini, borsa para piyasas i lemlerinden elde edilen faiz gelirlerini, ters repo faiz gelirlerini ve vadeli i lem faiz gelirlerini içermektedir. Gelir ve giderler, tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir. (Not:28) b. Finansal Araçlar Finansal varl klar Finansal varl klar, gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans lan ve gerçe e uygun de erinden kay tlara al nan finansal varl klar haricinde, gerçe e uygun piyasa de eri üzerinden muhasebele tirilir. Varl klar, yat m araçlar n ilgili piyasa taraf ndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat yap lmak suretiyle i lem tarihinde kay tlara al r veya kay tlardan ç kar r. Finansal varl klar gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans lan finansal varl klar, vadesine kadar elde tutulacak yat mlar, sat lmaya haz r finansal varl klar ve aktif bir piyasas olmad için maliyetle de erlenecek finansal varl klar olarak s fland r. Gerçe e Uygun De er Farklar Kar/Zarara Yans lan Finansal Varl klar sa vadeli fiyat dalgalanmalardan kazanç elde etmek için edinilmi ; yönetim taraf ndan k sa vadede kar elde etme amac yla olu turulmu bir portföyün parças olan, ilk muhasebele tirme s ras nda i letme taraf ndan al m sat m amac yla elde tutulan eklinde gösterilmi finansal varl klard r. Bir i letme söz konusu gösterimi böyle bir gösterimin daha uygun bilgi sa lamas durumunda (böyle bir gösterimin varl k veya borçlar n farkl temeller esas al narak ölçülmesinden veya bunlar üzerindeki kay p ve kazançlar n farkl temeller esas al narak muhasebele tirilmesinden kaynaklanan bir ölçme veya muhasebele tirme tutars zl azaltmas veya bir grup finansal varl n belgelendirilmi bir risk yönetimi veya yat m stratejisine dayal olarak makul de er kriteri esas al narak yönetilmesi) veya bir asal sözle menin nakit ak önemli ölçüde etkileyecek bir veya daha fazla sakl türev içeren finansal varl klar n olmas durumunda uygular. 9

11 Finansal varl k kay tlara ilk makul de eriyle al nmal r. Finansal varl n makul de er de imleri gelir tablosu ile ili kilendirilmeyecekse, finansal varl n edinimi ile do rudan ili kilendirilebilen i lem masraflar (acenta ve dan man ücret ve komisyonlar, düzenleyici kurum ücretleri ve gümrük vergileri) varl n maliyetine ilave edilmelidir. Finansal varl n makul de er de imleri gelir tablosu ile ili kilendiriliyorsa, i lem maliyetleri gelir tablosunda muhasebele tirilir. Finansal varl n ilk kayda al rken makul de eri, kar la labilir piyasa i lemleriyle veya gözlemlenebilir piyasadan elde edilen bilgilerle aç klanam yorsa, i lem fiyat r. Finansal varl klar normal yoldan sat n al nd nda veya sat ld nda i lem tarihi (taahhüt tarihi) veya ödeme tarihinde (teslim tarihi) muhasebele tirilir. E er teslim tarihi kullan yorsa, i lem tarihi ile teslim tarihi aras ndaki sürede varl n makul de erinde meydana gelen de iklikler dikkate al nmal r. Seçilen uygulama (politika)tüm al ve sat i lemlerinde tutarl bir ekilde uygulanmal r. Finansal varl klar n müteakip ölçümlerinde makul de er de imleri gelir tablosu ile ili kilendirilen finansal varl klar n kazanç ve kay plar gelir tablosunda gösterilir ve makul de erleri ile ta r. Bir finansal varl k makul de er de imleri gelir tablosu ile ili kilendirilecek varl klar olarak fland nda, bu gruptan ba ka bir gruba yeniden s fland lamaz. Gerçe e uygun de eri kar/zarara yans lan finansal varl k olarak elde bulundurulan hisse senetleri, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) bilanço tarihi itibariyle olu an 2. seans bekleyen en iyi al fiyat üzerinden, devlet tahvilleri ve hazine bonolar, MKB nin tahvil ve bono piyasas ndaki bekleyen en iyi al fiyat üzerinden, bunlar n bulunmamas durumunda gerçekle en en yak n zamanl lemin fiyat ile de erlenmi tir. Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada i lem görmeyen ticari ve di er alacaklar ve krediler bu kategoride s fland r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyeti üzerinden de er dü üklü ü dü ülerek gösterilir. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de er de ikli i riski ta mayan yüksek likiditeye sahip di er k sa vadeli yat mlard r. irketin nakit ve nakit benzerleri, arac kurum cari hesaplar, türev piyasas teminatlar ve ters repo lemlerinden alacaklardan olu maktad r.(not: 6) Geri satmak kayd yla al nan menkul k ymetler (ters repo) ve borsa para piyasas i lemleri, sat ve geri al fiyat aras ndaki fark n iç iskonto oran yöntemine göre döneme isabet eden k sm n maliyetlere eklenmesi suretiyle haz r de erler hesab nda gösterilir. 10

12 Finansal yükümlülükler Finansal yükümlülükler ve özkaynak araçlar, sözle meye ba düzenlemelere, finansal bir yükümlülü ün ve özkayna a dayal bir arac n tan mlanma esas na göre s fland r. Tüm borçlar dü üldükten sonra kalan varl klardaki hakk temsil eden sözle me özkayna a dayal finansal araçt r. Finansal yükümlülükler gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans lan finansal yükümlülükler veya di er finansal yükümlülükler olarak s fland r. Bilanço tarihi itibariyle irketin finansal yükümlülü ü bulunmamaktad r. c. Maddi Duran Varl klar Maddi duran varl klar, elde etme maliyetlerinden birikmi amortismanlar ve varsa kal de er kay plar dü ülerek kalan net de erleri üzerinden gösterilmektedir. Maddi duran varl klar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas al narak do rusal amortisman metoduyla k st baz nda kullan labilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmu tur.(not: 18) Maddi duran varl klar için tahmin edilen kullan labilir ekonomik ömürler a daki gibidir: Makine tesis ve cihazlar 3-15 Y l 3-15 Y l Bir varl n ta de er, varl n gerçekle ebilir de erinden daha fazla ise, kar k ayr larak defter de eri gerçekle ebilir de erine indirilir. Maddi duran varl klar n elden ç kart lmas nda elde edilen kar ya da zarar, maddi varl n ta de ere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplar na kaydedilir. d. Maddi Olmayan Duran Varl klar Finansal tablolara ilk al nma sonras nda, maddi olmayan bir varl k, finansal tablolarda maliyetinden birikmi itfa paylar ve varsa birikmi de er dü üklü ü zararlar indirildikten sonraki de eri üzerinden gösterilir. Maddi olmayan varl klar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas al narak do rusal amortisman metoduyla st baz nda kullan labilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmu tur. (Not: 19) Maddi olmayan duran varl klar için tahmin edilen kullan labilir ekonomik ömürler a daki gibidir: Bilgisayar yaz mlar 3 Y l 3 Y l e. Varl klarda De er Dü üklü ü irket in varl klar n bilanço de erleri, her bilanço döneminde gözden geçirilerek, herhangi bir kal de er kayb göstergesi olup olmad kontrol edilir. 11

13 Böyle bir göstergeye rastlan rsa, varl n gerçekle ebilir de eri hesaplan r. Bir varl n bilanço de eri veya onun nakit yaratma gücü kendi gerçekle ebilir de erini a arsa, kal de er kayb olu mu demektir. Kal de er kayb zararlar gelir tablosunda gösterilir. Bir varl kta olu an de er dü üklü ü kayb, o varl n geri kazan labilir tutar ndaki müteakip art n, de er dü üklü ünün kay tlara al nmalar izleyen dönemlerde ortaya ç kan bir olayla ili kilendirilebilmesi durumunda daha önce de er dü üklü ü ayr lan tutar geçmeyecek ekilde geri çevrilir. f. Borçlanma Maliyetleri Borçlanma maliyetleri genel olarak olu tuklar tarihte giderle tirilir. irketin incelenen dönemde giderle tirdi i borçlanma maliyeti bulunmamaktad r. g. Hisse Ba na Kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse ba na zarar, dönem net zarar n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a rl kl ortalama say na bölünmesi ile bulunmu tur. (Not: 36) h. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Raporlama döneminden sonraki olaylar, kara ili kin herhangi bir duyuru veya seçilmi finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzenlenir. i. Kar klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler Geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün bulunmas, yükümlülü ün yerine getirilmesinin muhtemel olmas ve söz konusu yükümlülük tutar n güvenilir bir ekilde tahmin edilebilir olmas durumunda finansal tablolarda kar k ayr r. Kar k olarak ayr lan tutar, yükümlülü e ili kin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar yla yükümlülü ün yerine getirilmesi için yap lacak harcaman n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan r. Kar n, mevcut yükümlülü ün kar lanmas için gerekli tahmini nakit ak mlar kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu kar n defter de eri, ilgili nakit ak mlar n bugünkü de erine e ittir. j. Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde De iklik ve Hatalar Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenir. 12

14 Muhasebe tahminlerindeki de iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de ikli in yap ld cari dönemde, gelecek dönemlere ili kin ise hem de ikli in yap ld dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan r. k. Kiralama lemleri Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir k sm n kiralayana ait oldu u kiralama i lemi, i letme kiralamas olarak s fland r. letme kiralar olarak yap lan ödemeler, kira dönemi boyunca do rusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. l. li kili Taraflar Bir kurulu di er bir kurulu u kontrol edebiliyor veya finansal ve operasyonel kararlar nda önemli bir etki yaratabiliyor ise söz konusu taraflar ili kili kurulu olarak nitelendirilir. Bu finansal tablolar aç ndan irket in ortaklar ve irket ile ili kili olan Galata Menkul De erler A.. yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri ili kili taraflar olarak tan mlanmaktad r. li kili taraflarla dönem içerisinde yap lan i lemler Not:37 de aç klanm r. m. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas irketin faaliyeti sadece portföy i letmecili inden ibaret olup i lemlerini Türkiye de gerçekle tirdi inden dolay faaliyet bölümlerine göre raporlamay gerektirecek hususlar bulunmamaktad r. n. Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler Türkiye de kurulu menkul k ymet yat m ortakl klar n portföy i letmecili inden do an kazançlar, 5520 say Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5. maddesinin (1)-d-1 maddesi gere i kurumlar vergisinden istisnad r. Ancak söz konusu kanun un 15-3 maddesi gere i, emeklilik yat m fonlar n kazançlar hariç olmak üzere, Kanunun 5. maddesinin birinci f kras n (d) bendinde yaz kazançlardan, da ls n veya da lmas n, kurum bünyesinde % 15 oran nda vergi kesintisi yap lmas öngörülmesine ra men söz konusu Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 1. maddesinin (2) numaral f kras na göre, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyar nca vergi kesintisine tabi tutulmu kazanç ve iratlar üzerinden, bu Kanun (Kurumlar Vergisi Kanunu) uyar nca ayr ca kesinti yap lmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67. maddesinin 8. f kras na göre ise, Sermaye Piyasas Kanunu na göre kurulan menkul k ymetler yat m ortakl klar n kurumlar vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançlar, % 0 oran nda vergi tevkifat na tabi tutulacakt r. 13

15 o. Çal anlara Sa lanan Faydalar/K dem Tazminatlar irket, yürürlükteki i kanunlar na göre, emeklilik, vefat, i akdinin feshi, kad n çal anlar için evlilik hallerinde 4857 say Kanunu nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çal anlar na ilgili ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Güncellenmi olan UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar Standard ( UMS 19 ) uyar nca söz konusu türdeki ödemeler tan mlanm emeklilik fayda planlar olarak nitelendirilir. dem tazminat kar, yasalar gere i en az bir y dolduran tüm çal anlar n yukar da say lan gerekçeler dolay yla ileride do acak yükümlülük tutarlar n beklenen enflasyon oran ve iskonto oran neticesinde ortaya ç kan bir faiz oran ile bilanço tarihleri itibariyle olu an bugünkü de erlerine göre hesaplan r ve finansal tablolara yans r. (Not: 24) p. Nakit Ak m Tablosu Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar i letme, yat m ve finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde s fland larak raporlan r. letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar, irketin esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar gösterir. Yat m faaliyetleriyle ilgili nakit ak mlar, irketin yat m faaliyetlerinde (duran varl k yat mlar ve finansal yat mlar) kulland ve elde etti i nakit ak mlar gösterir. Finansman faaliyetlerine ili kin nakit ak mlar, irketin finansman faaliyetlerinde kulland kaynaklar ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri de erler, arac kurum cari hesaplar, türev piyasas teminatlar ve ters repo lemlerinden alacaklardan olu maktad r.(not: 6) 2.6 Önemli Muhasebe De erlendirme, Tahmin ve Varsay mlar Finansal tablolar n haz rlanmas nda irket yönetiminin, raporlanan varl k ve yükümlülük tutarlar etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar belirleyen varsay mlar ve tahminler yapmas gerekmektedir. Gerçekle mi sonuçlar tahmin ve varsay mlardan farkl k gösterebilir. Bu tahmin ve varsay mlar düzenli olarak gözden geçirilmeli, düzeltme ihtiyac do du unda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlar na yans lmal r. Kullan lan tahminlerin ba calar, maddi ve maddi olmayan varl klar n ekonomik ömürleri, kar klar, k dem tazminat hesaplamas nda kullan lan aktüeryal varsay mlar ile finansal araçlar n risk de erlendirmeleri ile ilgilidir. 3 LETME B RLE MELER Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 4 ORTAKLIKLARI Yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 14

16 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Bölümlere göre raporlamay gerektirecek herhangi bir farkl faaliyet alan ve farkl co rafi bölge yoktur. (31 Aral k 2009: Yoktur) 6 NAK T VE NAK T BENZERLER Ters repo i lemlerinden alacaklar Türev piyasas ndan alacaklar Arac kurum cari hesab (Not: 37) Vadesi 3 aydan k sa devlet tahvili Toplam Haziran 2010 tarihi itibariyle ters repolar n bilgileri a daki gibidir Tan Maliyet Makul De eri Vade Faiz (%) TRT031110T ,60% Ters repo i lemlerinden alacaklar Aral k 2009 tarihi itibariyle ters repolar n bilgileri a daki gibidir Tan Maliyet Makul De eri Vade Faiz (%) TRT020211T ,85% TRT130110T ,65% TRT260214T ,65% Ters repo i lemlerinden alacaklar Aral k 2009 tarihi itibariyle vadesine üç aydan az kalan devlet tahvilinin bilgisi a daki gibidir Tan Maliyet Makul De er Vade TRT030310T Nakit ve nakit benzerlerinin kredi risklerine ili kin aç klamalar Not: 38 de belirtilmi tir. 15

17 7 F NANSAL YATIRIMLAR Bilanço tarihi itibariyle irket kay tlar nda yer alan menkul k ymetlerin tamam al m-sat m amaçl r. Al m sat m amaçl finansal varl klara ili kin kar veya zararlar ilgili dönemin net kar veya zarar içerisinde gösterilmektedir. 30 Haziran 2010 itibariyle gerçe e uygun de er farklar kar/zarara yans lan finansal varl klar a daki gibidir. Hisse senetleri Devlet tahvilleri Toplam Hisse senetleri al maliyetleri Hisse senetleri de er art / azal lar Toplam Hisse Senetleri Makul De eri Devlet tahvilleri al maliyetleri Devlet tahvilleri de er art lar Toplam Devlet Tahvilleri Makul De eri irketin sahip oldu u ve tamam MKB ye kote hisse senetleri ile devlet tahvilleri, makul de er ile de erlemeye ili kin hükümlere göre bilanço tarihi itibariyle MKB taraf ndan aç klanan güncel emirler aras ndaki bekleyen en iyi al emri ile; bulunmamas durumunda, gerçekle en en yak n zamanl i lemin fiyat ile de erlenmi tir ve tarihleri itibariyle devlet tahvillerinin bilgileri a daki gibidir Tan Nominal Maliyet Makul De er Vade TRT031110T Tan Nominal Maliyet Makul De er Vade TRT031110T Finansal yat mlar n kredi risklerine ili kin aç klamalar Not: 38 de belirtilmi tir. 16

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, 2009 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, Mart 2009 İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 31.12.2008

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, 2009 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar 16,069,146 20,327,469 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 11,746,024 7,929,024 Hazır Değerler 4 4,395,386 3,268,992 Menkul

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ -31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler BİLANÇOLAR GELİR TABLOLARI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI NAKİT AKIM TABLOLARI

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIM TABLOSU... 5 FİNANSAL

Detaylı