Bir Ofis ç Mekân Düzenlemesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Ofis ç Mekân Düzenlemesi"

Transkript

1 proje / detay Rahmi Uysalkan - Ömer Selçuk Baz Fulya 'Polat Tower' içerisinde yer alan ve iç mekan düzenlemesini yapt m z mekan daha önce sanat galerisi olarak kullan lm fl, do al fl k ve havaland rmadan mahrum, bir cephesi pasaja aç lan iki katl, köhne bir mekand. fllev olarak pasaj içi bir perakende dükkân olarak öngörülmüfl olsa da, genel kurguda pasaj n perakende sat fla uygun olamamas nedeniyle zamanla bu dükkânlar alternatif ofis mekânlar na dönüfltürülmeye bafllanm flt r. Pasaj, hem kendi içine dönük bir komplekse hizmet ediyor olmas, hem de yeteri kadar birimi içermiyor olmas nedeniyle bir al flverifl merkezi olarak canl l n sürdürememifl ve ofis mekânlar na dönüflmüfltür. Mekân, betonarme karkas sistem ve kompozit çelik döfleme sistemi kombinasyonu ile infla edilmifltir. Mevcut flap, o yafltaki bir binadan beklenmeyecek derecede kötü bir durumdayd. Mevcut mekanik altyap ise, binan n yap ld y llar n gereklerine ve tekni ine uygun, günün gerekleri içinse oldukça yetersizdir Kurguya Dair flveren, gayrimenkul sektöründe dan flmanl k ve pazarlama hizmeti veren bir kurum olarak, bizi bu köhne mekândan, ferah ve iç aç c bir ofis tasar m haz rlamak üzere görevlendirdi. flveren istekleri do rultusunda alt kat n müflteri karfl - lama, ikram ve bilgilendirme, üst kat n ise daha kapsaml Mimarl kta Malzeme 2011/2 65

2 sunum ve toplant lara imkân verecek flekilde tasarlanmas öngörüldü. Fonksiyon gere i iflverenin müflterisi, giriflin tam karfl - s na yerlefltirilmifl fibro beton banko taraf ndan karfl lan r. Söz konusu banko, yerden 20 cm yükseltilmifl, siyah bir platform üzerinde yer al r. Bu platform, oldukça sakin ve dengeli giden döfleme kaplamas na ve kompozisyona, üst kata giden merdivenlere de fon teflkil edecek flekilde mekân derinli ince uzan r. Giriflin hemen yan nda yer alan sofa, firman n kurumsal renklerini yans tan ve mekânda renk olarak ayk r alg lanan tek objedir. Giriflten itibaren tüm mekân sarmalayan ahflap dolaplar serisi, ifllevsel gereklili inin yan s ra, alt kat ve üst kat plastik alg olarak bütünlefltiren en önemli tasar m arac olarak ele al nm flt r. Sofa bölümü, ana mahalden her ne kadar cam bir bölme ile fiziksel olarak ayr lsa da görsel mekân alg s cam n fleffafl sayesinde bundan etkilenmez. Üst kat, yine ahflap kullan m süreklili ine uygun olarak ahflap basamaklar izlenerek ulafl l r. Bu katta yer alan 450x130 cm lik masa, bu kat kurgusunun tam ortas nda tüm mekâna hükmedecek flekilde yer al r. Bu 12 kiflilik toplant masas, alt kattaki gibi yine ahflap dolaplar s ras ile sarmalan r. Bu katta ayr ca, çeflitli ofis ve depolama ihtiyaçlar n da karfl layacak büyüklükte küçük bir hacim de öngörülmüfltür. Malzeme Seçimine Dair Modern zamanlarda mimarlar n n en çok kulland, yorumlad, dönüp dolafl p tekrar kulland temel malzemeler vard r. Ahflap, çam, çelik, beton bu listenin ilk s ralar n oluflturur. Modernizm sembollere, metaforlara ve lokal sanat anlay fllar na dayal bir mesajlar silsilesi vermeyi reddeder. Bu reddedifl, özellikle malzeme kombinasyonlar ve eklemlemeleri konusunda çok kat d r. Burada söz konusu olan, malzemenin tüm ç plakl ile ne ise o oldu unu göstermesi, fon ya da obje iken dahi kendi fiziksel karakterini korkusuzca ve yalpalamadan kompozisyona aktarmas d r. Gerekli olan fliirsellik zaten bize bahfledilen temel malzemelerin kendi bünyesinde ve onlar n bir araya gelirken maruz kald klar detay çözümlerinde yeterince vard r. Yal n ve sade bir kombinasyon aray fl, bu kadar az say da temel malzeme ile yüzü aflk n senedir bitmek tükenmek bilmeyen zengin bir üretim sürecini ortaya koymufltur. Bu üretim, sadece malzemenin kendi iç zenginli inin sa lad sonsuz kombinasyon f rsat sunmas ndan de ildir kuflkusuz. Malzemelerin bu anlay fl uyar nca her ne kadar mistik bir sembolizm arac olarak kullan lmas reddedilse de, günlük hayatta dahi ahflap s cakl n, çelik so uklu un beton so ukluk ve masifli in, cam ise fleffafl n ifadesi olmufltur. Bu malzemelerin ve dolay s ile bu kavramlar n birbirleri ile oluflturduklar kompozisyonlar n çeflitlili i için eldeki enstrümanlar, fl k, gölge, oran, orant, malzemeden malzemeye geçifl detaylar ve her malzemenin -sunabilece i çerçevede- dokusal nüanslar d r. Mekân n genelinde hedeflenen sadelik mevcut malzemelerin ele al n fl nda da kendini gösterir. Mevcutta kulla- Zemin kat plan. 66 Mimarl kta Malzeme 2011/2

3 A-A kesit. Mimarl kta Malzeme 2011/2 67

4 Birinci kat plan. B-B kesit. 68 Mimarl kta Malzeme 2011/2

5 n lm fl olan birincil ve ikincil çelik tafl y c lar, malzemenin karakterine uygun olarak, ön plana ç kmas n gerektirmeyecek flekilde ele al nm fl ve çeli in karakteristik özelliklerini vurgulayacak flekilde antrasit rengine boyanm flt r. Fon, yani duvarlar ve döflemenin hiçbir söylemi ve iddias n n olmas istenmemifl, sadece ifllevsel gereklilik ve hedeflenen ferahl k do rultusunda seçilmifltir. Duvarlar su bazl beyaz boya, yer döflemesi ise hem imalat hem de kullan mda çok avantaj n gördü ümüz poliüretan malzemeden oluflturulmufltur. Poliüretan döfleme malzemesi, epoksi döfleme malzemesine benzer bir uygulama ile kullan lsa da, mat bir sat h yaratma ve daha esnek olmas nedeniyle özellikle mevcut döflemedeki gibi esneyen zeminler için ideal bir malzemedir. Oluflturulan fona hükmeden malzeme, gerek renk, gerekse dokusal özellikleri ile ahflap olmaktan oldukça gurur duyan cevizdi. Do ru dozaj, olabildi ince ince çözmeye çal flt m z detaylar ve iyi bir marangozluk, beton masa ve banko ile olan iletiflimi do ru bir dengede tutmay hedefler. Fon ve objelerin karakterini belirledikten sonra, tasar m sürecinde olabildi ince anlamaya çal flt m z bu malzeme diyalekti i ve hedefledi imiz fliirsel sonuç için, sorunsal yine bir deney vesilesi yapmam z kaç n lmazd. Beton Masaya Dair nsan zihni, kendini flafl rtan, tuza a düflüren, ters reflekslere yol açan formlara karfl merakl d r. Esasen plastik sanatlar n özü, insan zihnini gerek coflkun, gerekse dingin kompozisyonlarla bir flekilde flafl rtabilmeyi, al flageldi inin d - fl nda bir sürprizle karfl laflmas n sa lamay amaçlar. Fizik kurallar n zorlay p devasa kütlelerin incecik kolonlar üzerinde durmas n sa lamak ve bu iste e paralel, en uca gidecek olursak, ayaks z bir masa yaratma hayali, minimalist yaklafl m n yan s ra bu düflünceden do an bir tasar m refleksinin de devam d r. Dolay s yla bir malzemeden, üstlenemeyece i bir ifllevi istemek ve bu kullan m izleyiciyi flafl rtmak için kullanmak, tahrik edici ama bir o kadar da tehlikeli bir deneydir tasar mc için. Özellikle, rasyonel ve pragmatik bir düflünce tarz n savunup, daha sonra hovardaca sürprizler yapma girifliminde bulunmak, tutars zl k sebebi olabilir. Bu duruma düflmemek için, bir malzemenin temel ifllevini, üstelenebilece i görevleri ve al fl lagelmifl kullan m metotlar n çok iyi anlamak gerekir. Günümüzde, malzemeler için sadece al flkanl klara dayal bir ifllev tan m yap ld gerçek. Cam bir kolon gördük mü hiç? Mermerden yap lm fl bir baca ne kadar anlaml ise, Beton masa. Mimarl kta Malzeme 2011/2 69

6 C-C kesit. 70 Mimarl kta Malzeme 2011/2

7 ahflap bir çat kaplamas da o kadar anlaml d r. Peki ya beton bir masa? Evet, birço umuz bir beton masay görmemifltir ve görmeyi de anlaml bulmayabilirler. Beton a rd r, esas ifllevi sonuna arme- eklendi i zaman ortaya ç kar, yani tafl y c d r. Tafl - nan de il, tafl yan olmal d r. Üstelik so uktur da, çal fl rken dirseklerimizi koyamay z, rahats zd r. Bu yarg lar n hangisi önyarg, hangisi hakl yarg lar tart flmas na girmeden betonun kendisini tart flmak laz m gelir. Rengini, dokusunu, hangi kal ba girerse girsin, kaybetmedi i ma rur dokusal esteti ini. Beton yüzeydir. Her fleyden önce, bir granit, bir ahflap, bir mermer kadar kendine has bir karakteri olan, kar fl m ndan kuruma süresine, kal plama metoduna kadar birçok parametre ile dar bir s n r içerisinde dahi olsa, sonsuz bir gri esteti- i aray fl na imkân veren bir malzemedir. Beton, hiç kuflku yok ki, modern mimarinin temel malzemesi olmas n, sadece rekabet edilemez statik özelliklerinden de il, brüt kullan m nda bize sundu u bu eflsiz gri esteti ine de borçludur. Beton bir masa yapma fikri iflverene haliyle hiç s cak gelmedi. Olas karfl argümanlar, zaten yukar da saym fl olduklar m zd. flveren üzerindeki ikna edicili imiz geçen süreç içerisinde artt kça söz konusu fikri uygulamaya koyma f rsat da yakalam fl olduk. Evet, beton bir masa yapacakt k. So uk, beklenmeyen, fikir baz nda burun k vr lan bir masa. lk düflüncemiz, ahflap ya da metal bir havuz yap p, içerisine flap dökmek, daha sonra da yüzeyini parlatmakt. Zamanla bu masan n tüm vücudunun, yani tablan n tamam n n betonarme olmas gerekti ine ve masay 150/130cm lik üç parça halinde fibro beton yapmaya karar verdik. Bulmufl oldu umuz fibro beton firmas sahibi fikrin denemeye de er oldu una inan p, bizimle bu fikri uygulamaya haz r oldu unu beyan ettikten sonra tasar m çal flmalar m z bafllad. Uzun bir tart flma ve deneme sürecinden sonra ortaya ç kan sonuç, öngörülemeyen bir kaç aksilik d fl nda bekledi imiz üzere, flafl rt c ve rahatlat c idi. Gerek iflveren, gerekse görüfllerine de er verdi- imiz bir kaç arkadafl m z, ürün ve içinde yer ald - kompozisyonu, bu kadar deney ve aksili e de- ecek flekilde ortaya ç kartt m z belirtti. Beton, ancak birebir deneyler yap ld zaman daha iyi anlafl lacak bir malzemedir. Perret'den Zumthor'a kadar brüt betonla u raflan birçok mimar, yeri geldi inde kar fl m n kendisi yapm fl, yeri gel- Mimarl kta Malzeme 2011/2 71

8 72 Mimarl kta Malzeme 2011/2

9 di inde kal b n kendisi çakm fl, arzulad sonuçtan çok, her defas nda baflka bir doku, baflka bir fliirsel gri ile karfl laflacak olman n büyüsüne kap lm fllard r. Beton, güzeldir. flveren liflkilerine Dair Her iflveren, özellikle bir sat fl ve sunum ofisi yapt racaksa, en iyisini hedefler. Fikir daha oluflur oluflmaz aç l r mimarl k, dekorasyon, tasar m dergileri. Konuflulur, tart fl l r ortaklarca, ne istiyoruz, kime yapt ral m, nas l bir fley olsun diye. Bu süreçte en iyi yol gösterici, bas l medyadan ziyade, yap lm fl ve içine girilebilen örneklerdir. Bu durum, dekorasyon kelimesini anlamland ramayan biz mimarlar için büyük zorluklar yarat r. Ülkemizde iç mekân tasar m, ne yaz k ki garip bir süsleme, abartma ve yeni malzemeleri ilk kullanabilme yetisi olarak kendini gösteriyor. Lazer veya CNC ile özenle kesilmifl çelik saclar, ahflap tabakalar, arkas ndan renkli bir cam deste ini de al p verilen fl k sayesinde can al c bir etkileyicili e ulaflabiliyor iflveren için. Gidilmifl olan onlarca restoranda, ofiste, kafelerde bu örnekler, ülkemiz dekorasyon modas hakk nda kapsaml bir bilgi de veriyor. Modas geçen çizgiler zaten hemen belli ediyor kendini. flvereni bunca gürültü kargafla aras nda, sade, basit ve üç befl temel malzemeden yap lacak bir mekâna ikna etmek zorlafl yor. Burada, iflveren profili ve vizyonundan öte, iflverenin ç kacak sonucu hissedebilecek kapasitesinin olmas çok önemli. flveren, ne dedi inizi, neden bahsetti inizi, neyi amaçlad n z dinliyor ve anl yorsa yol aç k demektir. Mimarl k, bize göre bir mekân yaratma sanat d r ve iç mekân d fl mekân diye kategorik bir ayr m yap lamaz. Bu sanat n yap lmas için gereken teknik ve artistik evrensel kurallar böyle bir ayr m zaten reddeder. Bir mekân yaratmak bir tasar m iflidir ve bu mekân oluflturan her fley, gerekirse hareketli mobilyalar dahi bu tasar m n bir parças d r. Tasar mda do ru sonuca ulaflabilmek için teknik ve sanatsal yeti tek bafl na yetemeyebiliyor. Olgun ve gösterifl yapma heveslisi olmayan bir iflveren, iyi bir tasar m n oluflumunda en az tasar mc kadar önemli bir faktör haline gelebiliyor. Rahmi Uysalkan, Mimar Ömer Selçuk Baz, Mimar Mimarl kta Malzeme 2011/2 73

10 Beton masa, alt görünüfl. Beton masa, alt görünüfl. Elektrik kanallar, priz ve implant yerleri. 74 Mimarl kta Malzeme 2011/2

11 Mimarl kta Malzeme 2011/2 75

12 76 Mimarl kta Malzeme 2011/2

13 Mimarl kta Malzeme 2011/2 77

14 78 Mimarl kta Malzeme 2011/2

15 Mimarl kta Malzeme 2011/2 79

16 Arranging an Office s Interior Space This two-storey, worn-out place located at 'Polat Tower' in Fulya was previously used as an art gallery, and lacked natural light and ventilation, one side of which directly opened to the passage. With time, these shops began to be converted to alternative office places. The place was constructed with the combination of reinforced carcass system and with composite steel floor system. Though the existing mechanical infrastructure was in compliance with the needs and technique of the years when the building was built, it is considerably inadequate for the requirements of the present day. The owner, which is a company providing consultancy and marketing services in the real property sector, has assigned us to the duty of designing a spacious and pleasant office from such a worn-out space. In line with the owner s requirements, the lower floor was designed as the reception, catering and information place, and the upper floor to enable a broader presentation and meeting place. 80 Mimarl kta Malzeme 2011/2

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Doktora makalesi Müge Göker, Dan flman Yrd. Doç. Dr. Saadet Ayt s MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, ç Mimarl k Bölümü, MSGSÜ, Mimarl k Fakültesi,

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R M MARLIK KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. GÖNÜL UTKUTU Gazi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi mimarl k SELAM, B L M TEKN K DERG S N N SEVG L OKUYUCULARI, Uzun y llard r, dergimizin

Detaylı

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

Detaylı

Asl na bak l rsa, bu y l kutlad - Osmano ullar n n. Çok uzaklardan geliyoruz. 50.y l heyecan. AB nin faydalar

Asl na bak l rsa, bu y l kutlad - Osmano ullar n n. Çok uzaklardan geliyoruz. 50.y l heyecan. AB nin faydalar köflelik politika Çok uzaklardan geliyoruz t. Bu süreçte, Kürt e Kürt demek ola anlaflt ; daha önce iktidar n küçük orta olabilmifl olan fleriatç partiler, önce büyük ortak oldular; sonra da 3 Kas m 2002

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme EGEM MARLIK 2008/1-64 Orcan Gündüz, Prof. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme çerisinde yaflad m z yerleflimlerin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı