Verim Haritas ı Haz ı rlama Üzerine Bir Ara şt ı rma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verim Haritas ı Haz ı rlama Üzerine Bir Ara şt ı rma"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (1) Verim Haritas ı Haz ı rlama Üzerine Bir Ara şt ı rma Bahattin AKDEMIR' Simon BLACKMORE2 Geli ş Tarihi: Özet: Bu çal ışmada; bir tar ı m i şletmesinde biçerdöverle hasat edilen ürünler için verim de ğerlerinin elde edilmesi, verim haritalar ı n ı n nas ı l elde edildi ğ i ve nas ı l değerlendirildi ği aç ı klanmaya çal ışı lm ışt ı r. Ara şt ı rma 2001 y ı l ı nda Danimarka'da Royal Veterinary and Agricultural University'de yürütüldü. Bu üniversiteye ait olan 4 çiftlikte ki 40 tarlan ı n 1998, 1999 ve 2000 y ı l ı veriler' incelenerek verim haritalar ı olu şturuldu. Verim haritalar ı olu şturulurken; öncelikle biçerdöver üzerinde bulunan konum belirleme ve verim ölçme sistemleri arac ı l ığı ile elde edilen veriler bilgisayara aktar ı ld ı. Bu dosyalar içindeki konum verileri(enlem ve boylam dereceleri) ve verim de ğerleri (kg/ha) ile ilgili veriler al ı nd ı. Enlem ve boylam de ğerleri derece cinsinden Universal Transverse Mercator olarak tan ı mlanan koordinat sistemine göre çevrildi. Yeni koordinat veriler' ile verim de ğerleri birle ştirildi. Bu verilerden yararlan ı larak haritalama program ı ile tarla s ı n ı rlar ı dijital olarak tan ı mlanm ış, say ısal olarak kaydedilmi ş ve verim haritalar ı elde edilmi ştir. Anahtar Kelimeler: verim haritalama, hassas tar ım, coğ rafik bilgi sistemi A Methodology for Production of Yield Mapping Abstract: In this study, preparation methodology of the yield map will be explained. The yield data was collected from Royal Veterinary and Agricultural University Research Farms for three years by Agro Technology Department. Four farms were included in the study and each farm had 10 fields. The data was collected for different growing crops for the years of 1998, 1999 and The yield mapping system located in a combine includes differential global positioning system (DGPS) and yield measuring system. The DGPS and yield measurement system send data to the computer for each 1.2 second for determined position of the combine. Columns in the file include longitude; latitude and yield values for a field. Only coordinate values were converted from longitude/latitude projection to Universal Transverse Mercator (UTM) projection datum of which was World Geodetic System.1984 (WGS 1984). These new coordinates were put in the file used to get yield map. Key Words: yield mapping, precision farming, geographical information system Giriş Hassas uygulamal ı tar ı m tekni ği yada hassas tar ı m ara şt ı r ı c ılar aras ında son y ıllarda daha s ı k konu şulur olmu ştur. Baz ı lar ı için hassas tar ı m ın anlam ı ; atalar ı m ız ı n haf ızalar ı n ı, gözlerini ve ellerini kullanarak yapt ı klar ı - yönettikleri i şlerin; uydulardan, alg ı lay ıc ılar ve haritalardan yararlan ılarak yap ılmas ıd ır. Baz ı lar ı için ise herhangi bir ürünün üretiminde; çevre azaltmak, elde edilecek geliri artt ırmak ve art ı klar ı azaltmak için tüm girdilerin kullan ı m ı n ın kontrol edilmesidir (Larscheid ve Blackmore 1996). Hassas uygulamal ı tar ı m tekni ği ile ilgili diğer baz ı tan ı mlamalar a şa ğıda özetlenmi ştir: -Hassas tar ı m; üretim girdilerinin üretim alan ı gereksinimlerine göre hassas olarak kullan ı lmas ıd ı r (Morgan 1997). Verimlilik potansiyelleri esas al ı narak tarla ve bu tarlalara ait alt bölümlerin i şletilmesidir ve tar ı msal i şletmecilik bu teknolojinin esas ı n ı oluşturur. -Değ i şken miktarl ı uygulama (Variable rate application-vrt), küresel konum belirleme sistemi (Global Positioning System-GPS), Co ğrafik bilgi sistemi (Geographical Information System-GIS) gibi bilgi teknolojilerinin tar ı msal işletmeciliğe uygulanmas ıd ı r (Blackmore 1999a). -Al ışılagelmiş sabit düzeyli, üretim yap ılacak alan ı n ölçülen toprak özelliklerinin ortalama de ğerlerini esas alan tar ımsal uygulama yöntemleri yerine, de ğ i şken düzeyli uygulamay ı (variable rate application) esas alan ve genellikle tarlan ın ha aras ı nda de ğ i şen küçük parsellere ayr ı lm ış bölümlerinin gereksinimlerini dikkate alarak yap ılan tar ımsal i şletmecilik ve tar ı msal üretim yöntemidir. Hassas uygulamal ı tar ı m tekni ği alan ında yap ılan ve yap ılabilecek birçok ara şt ırma ve uygulama vard ı r. Bunlar; toprak haritalar ı n ın say ı salla şt ı r ı lmas ı ; de ğ işken miktarl ı tohum, gübre ve ilaç uygulamalar ı ; gübre gereksinimi ve gübre uygulama haritalar ı n ın olu şturulmas ı; verim; yabanc ı ot haritalar ı n ın ortaya konulmas ı ve çe şitli tar ı msal işlemlerde alg ı lay ıc ılardan yararlanma olarak say ılabilir (Davis 1998). Toprak haritalar ı n ın say ısalla şt ı r ı lmas ı işi uzaktan alg ı lama yöntemleri kullan ı larak çözümlenebilir. De ğ işken miktarl ı uygulamalara gübre da ğıtma makinas ı veya ekim makinas ı n ın topra ğın gereksinimine göre gübre, topra ğı n yeti ştirebilece ği miktarda tohum da ğıtmas ı veya tarladaki yabanc ı ot haritas ı na göre ilaçlaman ı n yap ı lmas ı örnekleri verilebilir. Bu düzenekler elektronik kontrollü hidrolik sistemler olup, traktör üzerindeki GPS cihaz ı ve bilgisayar taraf ından verilen komutlarla; gübreleme makinalar ı, ekim makinalar ı veya pülverizatörlerin mekanik k ıs ı mlar ı n ı kontrol etmekte ve çal ışt ırmaktad ı r. 1 Trakya Üniv. Tekirda ğ Ziraat Fak. Tar ım Makinalar ı Bölümü-Tekirda ğ 2 Royal Veterinary and Agricultural University, Department of Agrosciences, Agrotechnology, Taastrup, Denmark

2 AKDEM İ R, B. ve S. BLACMORE, "Verim haritas ı haz ı rlama üzerine bir ara şt ı rma" 39 Verim haritas ı, hasat zaman ı nda ortaya konulabilir. Uygulamada ürün verimini belirlemede üç temel yöntem kullan ılmaktad ır. Bu yöntemler; hasat sonras ı verim ölçüm yöntemi, y ığı n tipi verim ölçme yöntemi ve hareketli verim ölçme yöntemidir. Hasat sonras ı verim ölçme yönteminde; çiftçi hasat edilen ürünün ta şı nd ığı her tar ım arabas ı n ı tartar ve kaydeder. Y ığı n tipi verim ölçme yönteminde ürün miktar ı hasat deposundan tar ı m arabas ına boşalt ı lma s ıras ı nda ölçülür. Y ığı n tipi verim ölçme yönteminde fazla zamana gereksinim yoktur, ayn ı zamanda ürünün tart ılmas ı i ş lemi birinci yöntemde oldu ğ u gibi ayr ıca yap ı lmay ı gerektirmez. İlk iki yöntemde hasat edilen alan ın da ölçülmesi gerekir. Hareketli verim ölçme yönteminde ise ürün verimi, hasat s ı ras ı nda sürekli olarak ölçülür ve kaydedilir. Bu sistemler genellikle her bir veri noktas ı n ı ayr ı ayr ı kaydeder. Ayr ıca hasat edilen alan ın da belirlenmesi mümkündür. Bu yöntemle belirlenen verim de ğeri, yer belirleme verisiyle birle ştirilirse seçilen birim alan için verim haritalar ı olu şturulabilir. Anl ı k verim de ğerinin belirlenmesinde; ürün miktar ı alg ı lay ıc ıs ı, ürün nem miktar ı alg ı lay ıc ıs ı, ilerleme h ız ı alg ı lay ıc ıs ı, hata düzeltmeli küresel konum belirleme (Differential Global Positioning System-DGPS), hasat ba ş l ığı alg ı lay ı c ı s ı, ürün kayb ı alg ı lay ı c ısı, iş geni ş liğ i alg ılay ıc ıs ı, ürün yo ğ unluğu alg ı lay ıc ıs ı, bilgisayar, monitör, PCMCIA (Perconel Computer Memory Card International Association) kart ı ve haritalama yaz ı l ı m ı kullan ılmaktad ı r (Kiri şçi ve ark. 1999, Moore 1999). Verim haritas ı n ın oluşturulma a şamalar ı üç k ı s ı mda incelenebilir (Blackmore 1999c): 1. Verilerin elde edilmesi a. Konum verileri b. Verim değerleri 2. Verilerin de ğerlendirilmesi a. Koordinatlar ı n çevrilmesi (Enlem boylam değerlerinden Universal Transverse Mercator (UTM) değerine çevrilmesi) b. Hatalar ı ay ı klayacak bir filtre program ı n ın kullan ı lmas ı c. Interpolasyon; Verim haritas ı için gerekli verilerin hesaplanmas ı nda kullan ı lan yöntemdir. Bunun için a şağı daki yöntemler kullan ı lmaktad ı r (www.goldensoftware.com/home2.htm). Ters kareler (Inverse distance-inverse square), Krigging, Polinomiyal regresyon, En yak ı n kom şu (Nearest neighbour) Sephard yöntemi, Minimum e ğrilik (minimum curvature) 3. Verim haritas ı n ın sunumu; Amaca göre çe şitli ürün verimi ile ilgili de ğ i şik haritalar ı haritalama programlar ı kullan ı larak olu şturulabilir. Örne ğ in Verim haritas ı, Norm verim haritas ı (en yüksek verim değeri 100 kabul edilerek haz ı rlan ır), verim indeks haritas ı (ortalama de ğer 100 kabul edilir), net gelir haritas ı gibi (Anonymus 2000). Karar vermeye yard ı mc ı bir araç olarak verim haritas ı n ı n kullan ı m ı : Elde edilen tüm verilerden yararlan ı larak hangi bölgede niçin verimin dü şük oldu ğu ve verimin yükseltilmesi, çevrenin korunmas ı vb. amaçlar için çözüm önerileri ortaya konabilir. Böylece gereksiz yere girdi kullan ı lmaz ve en yüksek verim elde edilebilir (Dampney ve ark. 1999). Danimarka'da Kraliyet Veteriner ve Tar ı m Üniversitesinin 4 ara şt ı rma çiftli ğinde bulunan 40 tarlan ı n verim haritas ı n ın elde edilmesinde kullan ılan bir yöntemin aç ı klamalar ı n ın özeti olan bu makalede; biçerdöverle hasat edilen de ğ i şik ürünler için verim haritas ı olu şturmada verilerin biçerdöver üzerindeki kardan al ı n ı p bilgisayara aktar ı lmas ından, çe şitli programlar kullan ı larak verim haritas ın ın elde edilmesine kadar geçen a şamalar örnekler verilerek aç ıklanacakt ı r. Materyal Verim haritas ı n ın olu şturulmas ı için biçerdöver üzerinde konum belirleme sistemine, verim ölçme sistemine ve tarlada belirlenen her bir konumun kar şı l ığı olarak saptanan verim de ğerinin kaydedilmesini sa ğlayan bilgisayar program ına gereksinim vard ır. Bu k ıs ı mda ara şt ırma verilerinin elde edilmesinde kullan ı lan biçerdöverin üzerinde bulunan konum belirleme ve verim ölçme sistemleri aç ıklanacakt ı r. Verim ölçme sistemi: Ara şt ırmada kullan ı lan biçerdöver üzerinde bulunan verim ölçme sistemi, temiz dane elevatörünün depoya aç ılan ağz ına yerleştirilmiştir (Şekil 1). Verim ölçme sistemleri biçerdöver üzerine yerle ştirilmiştir. Bu sistemlerin hatalar ı sürekli ölçümde ±% 0.5, anl ık ölçümlerde ±% 6'd ır (Moore 1999). De ğ işik verim ölçme sistemleri olmas ına rağmen bu ara şt ı rmada kullan ı - lacak biçerdöverde radiometrik sistem olarak adland ı r ı lan ve çal ışma prensibi Şekil 1'de verilen dane verimi ölçme sistemi bulunmaktad ı r. Bu sistem radyant enerjinin yo ğunlu ğunu ölçer. Radiometrik verim ölçme sistemi izotopik bir madde olan Amerikium 241'i kullan ı r. İzotopik veya radyoaktif madde sensöre do ğru direkt ışı n ım yayar. E ğer radyasyon yayan madde ile onu alg ılayan madde aras ı nda herhangi bir materyal yoksa radyasyonun yo ğunluğu alg ı - lay ıc ı taraf ından maksimum düzeyde alg ı lan ır. Radyasyon kayna ğı ile sensor aras ında e ğer herhangi bir madde var ise (biçerdöverlerde bu temiz danedir) radyasyon yo ğunluğu azalacakt ır. Dolay ısıyla geçen dane oran ı artt ı kça radyasyonun yo ğunluğu azalacaktır. Bu durum sensor taraf ı ndan alg ılanacakt ır. Sistem izotop madde ile sensor aras ı ndan geçen dane miktar ı n ı ölçmektedir. Ölçülen bu değer ile h ız değeri kombine edilirse, sonuçta t/ha ya da kg/ha olarak ak ış miktar ı saptanabilir. Daha sonra bu değer kg/ha veya t/ha de ğerine çevrilmektedir (Larscheid ve Blackmore 1996, Blackmore 1999a, Blackmore 1999c). Şekil 1. Verim ölçme sistemi (Blackmore 1999a)

3 40 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004 Cilt 10, Say ı 1 Konum belirleme sistemi: Konum belirleme sistemi herhangi bir nesnenin yerini genellikle elektronik olarak tan ımlar ve kaydeder. Konum belirleme sistemleri bir nesnenin enlem, boylam ve yükseltisini saptama amac ıyla da kullan ı lmaktad ır. Böyle bir sistem ile bir arac ı n yeryüzünde, uzayda veya havada ilerlemesi kaydedilebilir. Konum belirleme sistemleri, arazi bazl ı ve uydu bazl ı konum belirleme sistemleri (Global positioning system- GPS) olmak üzere genelde ikiye ayr ı l ı r Bu noktada, konum belirleme sistemlerinin hatalar ı n ı azaltmak için kullan ı lan diferansiyel düzeltme veya diferansiyel konum belirleme sistemleri kullan ı lmaktad ı r. (Larscheid ve Blackmore 1996, Blackmore 1999a, Kiri şçi ve ark. 1999) ( Şekil 2). Bir biçerdöver üzerindeki konum belirleme ve verim ölçme sisteminin çal ışmas ı Şekil 3'de verilmi ştir. Şekil 3'den de görüldü ğ ü gibi konum verileri ve verim verileri saptan ı p kaydedilmektedir. Tek bir nokta için, konum bilgisi ve verim bilgisi ile birlikte yükselti, h ız, i ş tan ı m ı, tarlan ın tan ı mlanmas ı ile ilgili saptanm ış ba şka veriler de sistem taraf ından kaydedilmektedir. Kullan ı lan Programlar: Microsoft Excel: Bir veritaban ı program ı olup ara şt ırmada Fieldstar program ından al ınan verilerin düzenlenmesinde ve haritalar ın elde edilmesi için çe ş itli hesaplamalarda kullan ı lm ışt ı r. Surfer 7.0: Bu program Goldensoftware Inc. Taraf ı n- dan e ş verim, eş yükselti vb haritalar' haz ı rlanmas ı, yeni elde edilmi ş küçük parsellere göre harita haz ı rlanmas ı ve yüzey haritalar ı n ı n oluşturulmas ı için kullan ı lmaktad ı r. TNT Lite 6.5 :Bu program Microimages Inc. Taraf ından GIS endüstrisi, masaüstü kartografya ve görüntü i şleme ve geolojik koordinatlar ın analizi için Şekil 2. DGPS ile konum belirleme (Blackmore 1999) Bilgisayar Şekil 3. Konum belirleme ve verim ölçme sisteminin çal ışmas ı

4 AKDEM İR, B. ve S. BLACMORE, "Verim haritas ı haz ı rlama üzerine bir ara şt ı rma" 41 haz ırlanm ışt ır. Enlem ve boylam koordinatlar ı n ı Universal Transverse Mercator (UTM) koordinatlar ına çevirmek için kullan ı lm ışt ı r. Yield Mapping Software 3.0: Bu programdan verim haritas ı ve verimin standart sapma haritas ı n ın elde edilmesinde yararlan ı lm ışt ı r. Fieldstar Yield Mapping V. 4.0: Fieldstar firmas ı taraf ından üretilen donan ım ve programlar biçerdöverler, traktör ve tar ım alet ve makinalar ı üzerinde kullan ılmaktad ı r. Bu programlarla modern alg ı lay ıc ı lar ın ve GPS'in kullan ı m ı, verim ve di ğer verilerin kaydedilmesi, ekim, gübreleme ve ilaçlamada de ğ işken düzeyli uygulama gerçekle ştirilebilmektedir. Bu konuda Massey Ferguson firmas ı ile ortak çal ışmakta ve John Deere ve New Holland firmalar ı n ın da bu yönde çal ışan sistemleri mevcuttur. Bu çal ışman ın yürütüldü ğü Enstitüde Massey Ferguson biçerdöver üzerine yerle ştirilmi ş Fieldstar verim haritalama sistemi bulunmaktad ır. Bu sistemin Fieldstar Yieldmapping ve Fieldstar Application Mapping Software olmak üzere iki ana program ı mevcuttur. Bu ara şt ırma verim haritas ı n ı n elde edilmesi ile ilgili oldu ğu için Fieldstar Yieldmapping program ı kullan ılarak elde edilen ham verilerin Excel program ına aktar ılmas ı sağlanm ışt ı r. Yöntem Aşağıda biçerdöver üzerindeki verilerin bilgisayara aktar ı lmas ından sonra verim haritas ı elde edilmesine kadar geçen i şlemlerin özeti verilmi ştir. Bu yöntemler çal ışman ın yap ıld ığı Royal Veterinary and Agricultural University Precision Farming Center taraf ından geli ştirilmi ştir ve uygulanmaktad ı r (Blackmöre ve Marshall 1996). I. Verilerin verim haritalama program ından di ğer programlar taraf ından okunabilecek formatta al ınarak kaydedilmesi: Bu çal ışmada kullan ılan Fieldstar verim haritalama program ında veriler hasat tarihini kod olarak alan ve uzant ı s ı.bin olan dosyalarda saklanmaktad ı r. Bu dosyalar için biçerdöverin hasat etti ği her parsele ait veriler bir i ş (görev) numaras ı alt ında sakl ıdı r. Ilgili parsel için belirlenen klasöre belirlenen bir isimle kaydedilmesi için dosya seçilir ve eksport i şlemine ba şlan ı r. 11. Ham verilerin Microsoft Excel program ında düzenlenmesi: Fieldstar Yieldmapping program ından transfer edilen verilerin format ı incelendiğinde (Çizelge 1); 1. sütun: Görev tan ı m ı n ı, 2. sütun: Enlem derecesini 3. sütun: Boylam derecesini, 4. sütun: Yükseklik de ğerini, 5. sütun: GPS tarihini, 6. sütun: GPS zaman ı n ı, 7. sütun: H ız ı, 8. sütun: Lokal tarihi, 9. sütun: Lokal zaman ı, 10. sütun:ürün tipini; O: Bu ğday, 1: Arpa, 2: Yulaf, 3: Çay ı r otu, 4: Çavdar, 6: Üç gül, 12: M ısı r, 16: Bezelye, 22: Sorgum, 24: Çeltik 11. sütun: Kalibrasyon de ğerini, 12. sütun: Belirlenen konumdaki verimi (kg/ha), 13. sütun: Belirlenen konumdaki nemi (%), 14. sütun: Çal ışma geni ş liğini (cm), 15. sütun: Tank a ğı rl ığı n ı (kg) 16. sütun: Tank ortalama nemi (%), 17. sütun: Toplam alan ı (hasat edilen) (m2), 18. sütun: Toplam ürünü (kg), 19. sütun: Effektif zaman ı (HHMMSS), 20. sütun: Ineffektif zaman ı (HHMMSS), 21. sütun: İşaretleme bayraklar ın ı 22. sütun: İşaretleme bayra ğı fi 23. sütun: İşaretleme bayra ğı 8'i göstermektedir. Bunlardan konum de ğerlerinin ve verim de ğerlerinin d ışındaki sütunlar silinmelidir. Elde edilen veriler kaydedilmelidir. Bu kay ıt s ı ras ı ndaki dosya isimlendirilmesi belirli bir formata göre yap ı lm ışt ır (Blackmore 1999c). Bu formata göre, 1. karakter: çiftlik ismi, karakter: tarla ismi veya kodu, 4. karakter: harita tipi (verim, toprak, gübre, tohum, ilaçlama) karakter: y ı l (_01=2001) karakter: (e ğer gerekliyse) aç ı klama 10. karakter: nokta karakter: dosya uzant ı s ı d ı r. Örneğin: R35Y_00.CSV şeklindeki bir dosya isminde; R : Roorengarde (çiftlik ismi) 35 : 35 nolu tarla (tarla kodu) _00 : 2000 (Y ı l) Y : Yield (verim haritas ı olduğunu gösterir kod) CSV: Dosya tipi Tüm verilerin kaydedilmesi için bilgisayarda bir alt klasör içinde çiftlik ismi, çiftlik ismi içinde tarla ismi, tarla ismi içinde y ı l, y ıl klasörü içinde harita tipi(verim), verim klasörü içinede yukar ıda aç ıklanan formata uygun olarak isimlendirilmiş dosya kaydedilmi ştir. I. Konum verilerinin Enlem/Boylam derece değerinden Universal Transverse Mercator (UTM) sistemine metreye (m) çevrilmesi: DGPS arac ı l ığı ile dosyaya kaydedilen enlem/boylam de ğerleri derece cinsinden olup, bir tarlan ın koordinatlar ı n ın böyle verilmesi durumunda konunun anla şı lmas ı zorla şmaktad ı r. Bunun yerine çiftçilerin ve bu konu ile u ğra şanlar ın daha kolay anlayaca ğı belirli bir birime çevrilmesi daha uygun olacakt ır. Bu koordinat sisiteminde X ekseni do ğu, Y ekseni de kuzey olarak adland ı r ılmaktad ır. Ba şlang ıç noktas ı olarak World Geodetic System 1984 (WGS 84) sistemi esas al ı nmaktad ır. Daha sonra çevrilmi ş konum verilen verim de ğerlerinin bulundu ğu dosyaya enlem/boylam (derece, dakika, saniye) de ğerlerinin yerine WGS84 ba şlang ıç koordinat ına göre çevrilmi ş olan UTM değerleri metre cinsinden konulmaktad ı r. Böylece iki nokta aras ındaki uzakl ık metre olarak de ğerlendirilmektedir (Saunders ve ark. 1996). IV. Tarla s ı n ırları n ı n belirlendi ğ i dosyan ı n haz ı rlanmas ı : Haritan ın haz ırlanaca ğı tarla için s ı n ı rlar ın belirlenmesinde de ğ işik yöntemler vard ı r. Bunlardan biri, traktör üzerine DGPS cihaz ının kenar k ısm ına tak ılarak

5 42 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004 Cilt 10, Say ı 1 Çizelge 1. Verim haritas ı için kullan ı lan bir programdan transfer edilen verilerin format ı (Morgan 1997) Veriler GPS Yerel Urün Kalib. Verim 9 Enlem Boylam Yükselti GPS tarihi zaman ı H ız Yerel tarih zaman tipi de ğ eri (kg/ha) Nem traktörün tarlan ın etraf ında dola şmas ı ile gerçek tarla s ı n ı rlar ı n ın saptanmas ıd ır. Di ğer bir yöntem ise biçerdöverin tarlada verim saptamak için hareket ederken her bir saniyede konum bilgileri ile verim değerini kaydetmektir. Bu verilerin haritas ı ndan gidilerek, program kullan ıc ısı taraf ı nda harita üzerinde ekranda s ı n ır de ğerlerin işaretlenmesi ile tarla s ın ı rlar ı elde edilebilir. Tarla s ı n ı rlar ı ile ilgili verileri içeren bu dosya bu tarla ile ilgili her haritada ve her zaman kullan ı labilir. V. Verim haritas ı n ı ve verim ile ilgili standart sapma haritas ı n ı oluşturacak olan Yield Map program ı için dosyan ı n haz ı rlanmas ı : Bu program bir.inf uzant ı l ı dosyadan haritas ı haz ı rlanacak alan ile ilgili veriler' okumaktad ır. Bu dosyada şu bilgiler bulunmaktad ı r: Dosya ad ı : Konum ve verim bilgilerini içerir Tarla ad ı-kodu Çiftlik ad ı Y ı l Harita tipi : Verim haritas ı vb. Tarla büyüklü ğü : hektar Min doğu kodu : Bu de ğerler WGS 84 başlang ı ç noktas ı na göre UTM de ğeri olarak (m) Maks. doğu kodu : Min kuzey kodu : Maks: kuzey kodu: Izgara boyutu : Tarla 15x15 m, 20x20 m veya 10x10 m lik ızgaralara ayr ılarak verim haritas ı haz ı rlanacak Araştı rma yar ıçap ı : Belirlenen ızgara boyutu ile ayn ıd ı r. Sürücü : Dosyan ı n bulundu ğu sürücü Ana dizin : Dosyan ı n olu şturulmas ı k ısm ında verilen formata uygun olarak dosyalar ı n yerle ştirildi ği ana dizin Tarla s ı n ı rlar ı ile ilgili verilerin bulundu ğu dosyan ı n ismi: Ürün : Bu ğday, arpa,... Varyete Ekim tarihi Hasat tarihi Verim haritas ı haz ı rlan ırken dikkate al ınacak seviyelerin saptanmas ı nda kullan ılacak seviye dosyas ı n ı n ad ı Standart sapma haritas ı için seviye dosyas ı n ın ad ı Harita üzerine konacak logoyu içeren dosyan ın ad ı Harita üzerindeki çizgilerdeki aç ılar ın düzleştirilmesi için (k ı r ı kl ı klar ı n giderilmesi) uygulanacak yöntem: Örnek olarak seçilen tarla için kullan ılan.inf dosyas ı n ı n içeri ği a şağıda verilmi ştir: FileName1","R35Y_99" "Field","R35" "Farnn","RORRENDEGARD" "Year","1999" "Type","Yield" "FieldSize","6.36" "MinEasting","707039" "MaxEasting","707435" "MinNorthing"," " "MaxNorthing"," " "GridSize","20" "SearchRadius","20" "Drive","C:" "RootDir","PFData" "BlankingFile","R35_99.bln" "CropType","Wınter wheat" "Variety","Windsor" "DateSown","21/09/1998" "DateHarvested","5/8/1999" VI. Verim haritas ı ve verimin standart sapma haritas ı n ı n elde edilmesi: Yukar ıda aç ı klanan bilgiler INF uzant ı l ı dosyaya kaydedildikten sonra Yield Mapping program ı çal ışt ı r ı l ır ve program ın ç ı kt ı s ı olarak verim haritas ı, verimin standart sapmas ın ı gösteren harita elde edilir. Sonuç Bu yöntemle ilgili yukar ıdaki INF dosyas ı örneğinde gerekli bilgileri verilen tarla için elde edilen verim haritalar ı Şekil 4, 5, 6 ve 7'de verilmi ştir. Şekil 4 deki harita ham verilere aittir. Şekil 5 de ise seçilen ızgara (grid) büyüklü ğüne göre hesaplanm ış verilerin dizili ş i görülmektedir. Şekil 6 ve Şekil 7 de ise geli ştirilmiş bulunan bilgisayar program ı arac ı l ığı ile elde edilen verim harita ı ve verimin standart sapmas ı n ın haritas ı görülmektedir. Bu çal ışmada bir verim haritas ın ı n oluşturulmas ı için biçerdöver üzerinde bulunan sistemler ve bu sistemlerin çal ışmas ı aç ıklanm ışt ır. Ayr ıca paket program ı n kullan ıc ılara haz ır olarak verdi ği verim haritas ı n ı n haz ı rlanma teknikleri üzerinde durulmu ştur.

6 AKDEM İ R, B. ve S. BLACMORE, "Verim haritas ı haz ı rlama üzerine bir ara şt ı rma" O O. Cr V.-.-t-it +-"-* M ı r *-.-W ı + ı., H+ ı ı Şekil 4. Biçerdöverin kaydetti ği ham verim de ğerleri m M _ m Şekil 5. Seçilen boyutlardaki ızgaralara göre verim de ğerlerinin görünümü Win heat yield rnap R35 fi RORRENDEGA D FAR 2000 ez6; 6. TYPo>. Wırnor WttGst Vor/MY. SOO<Ono DMot Sowıl:16/09/16.99" Data hanmstod: ı nıerztıâo methods: 1) Grec ılclon on 20m Arvar~Over 20m 3) şptine srnoolhed tjn ıts; vho BI ,t!{,oo~171g.:n.l,e,m!mtk*sıe.g«10,!v Easibna (Al) ' Şekil 6. Verim haritas ı

7 44 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004 Cilt 10, Say ı 1 Locat Standard C ıeviatirır of yleid witli data points R35 field, RORRENDEGARD FARM 2000 itıld fs Tylx, tbro ıtf- wheat vali",; Stk,N1r, Data r.own: 1G,04,19% Dote hiırve5ted. 14ta,200,9 Methe65; GriMwd {ar. ZittlF 2 Sem ıdard Din ov6r 2C)r 5) UnOr:: rı z Qii 7p73Fıri Easting (ro) ıır lam. NI (%) Şekil 7. Verimin standart sapma haritas ı Aç ı klanan bilgilerin ışığı nda görülmektedir ki verim haritas ı ile ilgili yap ılabilecek ve de ğerlendirmeye al ınabilecek verim indeks haritas ı, net gelir haritas ı, standart sapma haritas ı gibi birçok nokta vard ır. Bu haritalar ve haritalar ı haz ırlamak için kullan ı lan verilerin tümü tarlaya uygulanacak di ğer girdilerin uygulama biçimlerini, miktarlar ı n ı ve zaman ı n ı belirlemektedir Çünkü verim bitkisel üretimde kullan ılan tüm bu girdilerin bir sonucu olarak kar şı m ıza ç ı kmaktad ı r. Verim haritalar ı en az üç y ıl elde edilmeli ve sonuçlara göre de ğ işken miktarl ı uygulamalara geçilmelidir. Gerek yüzölçümü, gerek iklim özellikleri ve gerekse yeti ştirilen bitki özellikleri aç ısından tüm yanl ış politikalara kar şın, hala tar ımsal potansiyeli ile girdilerin optimum kullan ılabilmesi, en yüksek ç ı kt ı n ın elde edilebilmesi ve çevreyi koruyucu politikalar ın hayata geçirilebilmesi için hassas tar ı m tekniği, Türkiye'de ba şar ıyla uygulanabilecek bir yöntemdir. Kaynaklar Anonymous, Anonymus, Fieldstar Catalogue, ıeldstar.dk, Dronninborg Industies, Denmark. Blackmore, S. and B. C. J. Marshall, 1996, Yield mapping;errors and Algorithms, The Centre for Precision Farming, School of Agriculture Food and Environment, Cranfield University, Silsoe, Bedford, MK45 4DT, England. Blackmore, S (a). Precision Farming an Introduction (Article was on homepage of Cranfield University) Blackmore, S (b). Yield Mapping (Article on University Homepage) Centre for precision farming, Cranfield University, England (www.cranfield.ac.uk/safe/cpf), Dampney, P., M. Froment, M. Moore, J. Stafford, P. Miller and S. Cox, Yield Mapping and Precision Farming, AGCO Limited, PO Box.62, Banner Lane Coventry C 9GF, England. Davis, G Precision Agriculture: An Introduction, Water Quality Initiative Publication:WQ450, University of Missouri, Published by University Extension. Horvick Manufacturing/Products/Precision Farming Kiri şçi, V., M. S. Keskin, M. Say and S. G. Keskin, Hassas Uygulamal ı Tar ım Teknolojisi, Nobel Yay ı n Dağıtım Ltd. Şti., Yay ı n No: 88, Ankara. Larscheid, G. and S. Blackmore, Interactions Between Farm Managers and Information Systems with Respect to Yield Mapping, Silsoe College, Cranfield University, Silsoe Bedford, MK45 DT, England. Moore, M An Investigation Into the Accuracy of Yield Maps and Their Subsequent Use in Crop Management, Ph. D. Thesis, Silsoe College, Dept. of Agric. and Biosystems Engineering, Coventry, England. Morgan, M. and D. Ess, The Precision Farming Guide for Agriculturists, Deere and Company, Molin, IL, USA. Saunders, S., G. Larscheid, S. Blackmore and J. Stafford, A method for direct comparison of differential global 3rd positioning systems suitable for precision farming, International Conference on Precision Agriculture, Precision Agriculture Center, University of Minnesota and Potash and Phosphate Inst., Minneapolis, MN, USA. İ leti şim adresi: Bahattin AKDEMIR Trakya Only. Ziraat Fak. Tar ım Makinalar ı Tel: O Bölümü-Tekirda ğ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

Geli ş Tarihi : 24.04.2003

Geli ş Tarihi : 24.04.2003 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, 10 (1) 116-120 Örnek Bir Çeltik i ş letmesinde Kullan ı lmas ı Gereken Tar ı m Makinalar ı Büyüklükleri ve Say ı lar ı n ı n Doğ rusal Programlama Yöntemi ile Tespiti *

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n Görüntü işleme Yöntemi İle Belirlenmesi

Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n Görüntü işleme Yöntemi İle Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 21-28 Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n işleme Yöntemi İle Belirlenmesi İ lknur GÖKNUR DURSUN' Ergin DURSUN' Geliş Tarihi : 09.03.2000 Özet: Ekim

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

14/05/2004 31/05/2004

14/05/2004 31/05/2004 ARAZİ ÇALIŞMASI 1 EKİP - 11 14/05/2004 31/05/2004 2 İçindekiler Ekip Çalışması Ekip Elemanları Donanım Yapılan İşlemler Maliyet Sonuç 3 Ekip Çalışması Bir işin gerçekleştirilebilmesi için değişik beceri

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

Nam k Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisli i Bölümünde Yürütülen Hassas Tar m Teknolojileri Ara t rmalar

Nam k Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisli i Bölümünde Yürütülen Hassas Tar m Teknolojileri Ara t rmalar Tar m Makinalar Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (4), 291-296 Nam k Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisli i Bölümünde Yürütülen Hassas Tar m Teknolojileri Ara t rmalar

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 BİR MOBİL ROBOTUN HEDEF NOKTAYA ERİŞİMİ VE TOPLANAN VERİLERİN RF İLE TRANSFERİ Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 1 Kontrol Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi yukselm@itu.edu.tr 2 Kontrol

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive (EuropeAid/131352/D/SER/TR)

TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive (EuropeAid/131352/D/SER/TR) TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Stratejik Gürültü

Detaylı

ODTÜ- UYGULAMALI HĠDROGRAFĠ EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS PROGRAMI-2011 DÖNEMĠ

ODTÜ- UYGULAMALI HĠDROGRAFĠ EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS PROGRAMI-2011 DÖNEMĠ ODTÜ- UYGULAMALI HĠDROGRAFĠ EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS PROGRAMI-2011 DÖNEMĠ T: Teorik; P: Pratik/Uygulamalı Saha Çalışması Modül 1: Temel Dersler (130 saat) 1. Hafta : 10-14 Ekim 2011 (30+10 sa) Temel

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Yersel Lazer Tarayıcılar ile 3 Boyutlu Modelleme

Yersel Lazer Tarayıcılar ile 3 Boyutlu Modelleme Yersel Lazer Tarayıcılar ile 3 Boyutlu Modelleme Gelişen yersel lazer tarayıcı teknolojisi tarihi ve kültürel yapıların belgelenmesi ve üç boyutlu modellenmesinde oldukça popüler bir yöntem haline gelmiştir.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji 2. 0-4 EKĠM 20 EKĠM. 3-7 EKĠM 20 EYLÜL 4. 26-30 EYLÜL 20 EYLÜL 3. 9-23 EYLÜL 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ:.. Gelecekteki bilişim teknolojilerinin olası etkisi

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan Optik Algılayıcılı ve Kameralı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan Optik Algılayıcılı ve Kameralı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1), 59-64 Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan lı ve lı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması Davut KARAYEL Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

A Research on Assessing Small Scale Spatial Variability on Fallow-Wheat System in Atatürk Orman Çiftli ği Using Precision Farming Technologies

A Research on Assessing Small Scale Spatial Variability on Fallow-Wheat System in Atatürk Orman Çiftli ği Using Precision Farming Technologies TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (3) 305-312 Atatürk Orman Çiftli ğ inde Nadas-Tah ıl Sisteminde Küçük Ölçekli Alansal Değ işkenliğin Hassas Tar ı m Teknolojilerinden Yararlanarak Belirlenmesi Üzerine

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III DENEY 1b. SICAKLIK KONTROLÜ Denevin Amacı Kontrol teorisini sıcaklık kontrol sistemine

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM NEDİR? Tarımda hedeflere ulaşmak 3 anahtar unsur gereklidir.

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

SAYIN MÜŞTERİMİZ. C:\ebyn\Beyannameler\Bilset\12345678.90\K082006.XML (buradaki 12345678.90 => Firmanın Vergi Numarasıdır.)

SAYIN MÜŞTERİMİZ. C:\ebyn\Beyannameler\Bilset\12345678.90\K082006.XML (buradaki 12345678.90 => Firmanın Vergi Numarasıdır.) SAYIN MÜŞTERİMİZ Sayfa 1 / 6 Gerek Muhasebe gerekse de İşletme Programlarında Elektronik ortamda verilmek üzere e-beyanname uygulamaları tamamlanmış olup, aşağıda bu konuyla ilgili uygulama adımları yer

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü*

Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü* TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (2), 78-83 Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü* Suphi A.YALÇINKAYA 1 Ali İ hsan ACAR 2 Geli ş Tarihi: 31.01.20001 Özet: Bu çal ışmada

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu 7 Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, 56 Eylül 2007, Kahramanmaraş Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Gıyasettin ÇİÇEK, Sakine ÖZPINAR Çanakkale

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 7. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624707 Bitirme Ödevi I 60 2 1 0624709 Toprak Su Yapıları 120 4 3 0624710 Drenaj 120 4 2 0624711 Sulama Sistemleri 2 4 3 Seçmeli

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun.

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun. NKÜBATÖR SICAKLI I DE KENL KLER NEDEN ZLENMEL D R? nkübatörler aras farkl l klar ve içerideki s cakl klar n izlenmesi, kuluçkahane bak m programlar n n kontrol edilmesi aç s ndan güçlü bir araçt r. Bir

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı