Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Tümör Belirleyicileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Tümör Belirleyicileri"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Tümör Belirleyicileri Tümör Markers in End-Stage Renal Failure Hakan ALAGÖZLÜ *, Füsun Gültekin **, Taner Erselcan ***, Ferhan CANDAN ****, Sedat ÖZBAY *****, Hafize SEZER ****** ÖZET Tümör belirleyicileri (TB), kanserin erken tanısından çok tedaviyi değerlendirmek için kullanılmaktadırlar. TB genellikle tümöre spesifik değildir. Klinik sensitivite ve spesifiteleri düşüktür. TB, benign bazı hastalıklarda yükselebilir. Ayrıca normal hücrelerden sentezlenen düşük miktardaki TB' nin ıtrahının bozulmasına bağlı olarak çeşitli böbrek hastalıklarında normal değerlerinin üstünde tespit edilir. Bu amaçla son dönem böbrek yetmezliği olan 30 hemodiyaliz (HD) hastası ve üremik olmayan 25 sağlıklı kişide alfa-fetoprotein (AFP), karsinoembriyonik antijen (CEA), karbonhidrat antijeni 15-3 (CA 15-3), karbonhidrat antijeni 19-9 (CA 19-9) ve karbonhidrat antijeni 125 (CA 125) serum seviyeleri incelendi. AFP ve CEA açısından HD hastaları ve kontrol grubu arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). CA 15-3, CA 19-9, CA 125 açısından ise HD hastalan ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark vardı (p<0.05). Sonuç olarak, HD hastalarında bazı tümör belirleyicileri yüksek yanlış pozitiviteye sahiptirler ve bu hastalardaki kanserlerin takibinde güvenilir değildir. Anahtar Kelimeler : Tümör belirleyicileri, Hemodiyaliz. SUMMARY Tümör markers (TMs) are used for monitoring of treatment rather than early detection of cancer. TMs generally are not specific for tümör categories. Their clinic sensitivity and specifity are low. The level of TMs may rise in various noncancer conditions. Additionally, due to a defect of eliminations of low amount TMs synthesized out of normal cells, TMs might be above its normal values in numerous renal diseases. We investigated the blood levels of alpha-fetoprotein (AFP), carcino-embryonic antigen (CEA), carbohydrate antigen (CA 15-3), carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9), carbohydrate antigen 125 (CA 125) in 30 hemodialysis (HD) patients and non-uremic 25 healthy subjects. There was no significant difference betvveen HD patients and the control group in terms of AFP and CEA (p>0,05). Hovvever, a significant difference in CA 15-3, CA19-9, CA 125 levels was found betvveen HD patients and the controls (p<0,05). As a conclusion, in HD patients some tümör markers (CA 15-3, CA 19-9, CA 125) show a high false positive rate and may be unreliable for monitoring malignancies in these patients. Key VVords: Tümör markers, hemodialysis. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 22 (4): , 2000 GİRİŞ Hemodiyaliz (HD) tedavisi alan hastalarda kanser riski değişik nedenlerle artmaktadır. Bu nedenler; kronik infeksiyonun bulunması (özellikle üriner yollardaki), zayıflamış immün sistem, immunosupresif veya sitotoksik ilaçlar ile daha önceki tedaviler, beslenme yetersizlikleri, antioksidan defans sistemi veya DNA Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı / Dahiliye, Sivas Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Sivas Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas Arş.Gör. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Sivas Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Sivas

2 tamirindeki defektler, karsinojen maddelerin birikimi şeklinde sıralanabilir (1). Bazı üriner sistem hastalıklarında kanser oluşma riski yüksektir. Örneğin, konjenital veya edinsel renal kisti olan hastalarda böbrek kanseri gelişme şansının arttığı bilinmektedir (2,3). Balkan nefropatisi ve analjezik nefropatisi olan hastalarda ürotelyal kanserler sık görülmektedir (4, 5). Port ve arkadaşları diyalize giren hastaların prostat, böbrek ve uterus başta olmak üzere en az üç farklı tümör tipi için risk altında olduklarını rapor etmişlerdir (6). Malign hastalıklarda çok sayıda hatalı gen ortaya çıkmakta ve bu genler tümör hücrelerinden hormon, enzim, immunoglobulin ve çeşitli protein yapısında madde salınımına neden olmaktadır. Bu maddelerin salınımı, metabolik yıkımından daha yüksek olduğunda serumda gösterilebilmektedir. Tümör belirleyicileri (TB) klinik pratikte; kitle taramaları, şüpheli hastalarda erken tümör tanısı, tümör yayıhmı, prognozun belirlenmesi, tedaviye cevabın izlenmesi ve erken relapsın tespit edilmesi gibi amaçlarla kullanılır. Özellikle benign hastalıklarda da yükselebilmeleri TB'nin spesifitesini azaltmakta ve klinik kullanımını kısıtlamaktadır. TB'nin yükseldiği benign hastalıkların bilinmesi sonuçların değerlendirilmesinde klinisyene yardımcı olacaktır. Normal hücreler tarafından sentezlenen düşük miktardaki TB, karaciğer ve böbrek hastalıklarında muhtemelen metabolizma ve ıtrahının bozulmasına bağlı olarak normal değerlerinin üstünde tespit edilebilmektedir (7, 8). Bu çalışmada TB'nin klinik önemini belirlemek a- macıyla AFP, CEA, CA 15-3, CA 19-9 ve CA 125in HD tedavisi gören hastalar ile sağlıklı kişilerdeki değerlerini karşılaştırdık. GEREÇ VE YÖNTEM Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz Sen/isindeki son dönem böbrek yetmezliği olan hastalardan 30 kişi (17 kadın, 13 erkek) ile yaş ve cinsiyet eşleştirmeli üremik olmayan 25 sağlıklı kişi (17 kadın, 8 erkek) çalışmaya alındı. Bu hastaların hiçbirinde kan için herhangi bir klinik delil yoktu. HD hastalarında Hû girme süresi 6 ve 84 ay arasında değişiyordu. Çalışmi alman hasta ve kontrol grubunda son bir senedir sigi içmemiş olma şartı arandı. TB, eş zamanlı olarak HD hastalarından kani neği alınarak radyoimmünmoassay metodu ile taı edildi. Bu metod için monoklonal antikor teknolch kullanan kitler (CA 19-9, CA 125; DPC, İngiltere ve AB CEA, CA 15-3; Immunotech, Çekoslavakya) çalışılmışı Bu çalışmada istatistiksel yöntem olarak multivariı analizi (Hotelling's T 2 ) kullanıldı. Daha sonra değişke! lerin gruplar arası karşılaştırılması yapıldı. Sonuçlı ortalama ± standart sapma olarak gösterildi. SONUÇLAR 30 HD hastası ve 25 kontrol grubunun yaşıl cinsiyeti arasında fark yoktu (P>0.05), (Tablo 1). HerB grup arasında TB, serum düzeyleri yönünden incelendb ğinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (F=4J! P=0.002). Değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılma» yapıldığında, HD grubu ile kontrol grubu arasında AFlj ve CEA açısından istatistiksel olarak fark yoktu (sırasıylı) F=2.88, P=0.095; F=0.017, P= 0.898). Bunun tersini her iki grup arasında CA 15-3, CA 19-9, CA 125 açısın] dan anlamlı fark vardı (sırasıyla F= 9.25, P= 0.004; F= 4.58, P= 0.037; F= 7.31, P= 0.009) (Tablo 2), (Şekil), Tablo 1. Hemodiyaliz hastaları ve kontrol grubuna ait karakte ristik özellikler Hemodiyaliz Kontrol Vaka sayısı (n) Erkek 13 8 Kadın Yaş (yıl) ± ± HD süresi (ay) 32.4 ± Tablo 2. Tümör belirleyicilerinin gruplar arası karşılaştırılması TB HD Kontrol F P AFP (U/ml) 2.39 ± ± CEA (ng/ml) 1.85 ± ± CA 15-3 (U/ml) *24.96 ± ± CA 19-9 (U/ml) *18.09± ± CA 125 (U/ml) *20.54± ± * P< 0.05 vs kontrol

3 ^ E 204 m S 15 l rhm AFP CEA CA15-3 CA19-9 CA125 [OHD [D KONTROL J Şekil 1. Tümör belirleyicilerinin hemodiyaliz ve kontrol grubunda ortalamalarının TARTIŞMA karşılaştırılması TB neoplastik ve embriyonel hücreler tarafından üretilen ve klinik onkolojide tanı, izlem, tedaviye cevabı değerlendirme ve relapslan belirlemede rolü olan biyolojik maddelerdir. Bu maddeler normal dokular tarafından da sentezlenmekte, düşük konsantrasyonlarda serumda bulunabilmektedir. TB' nin metabolizması tam olarak açığa kavuşmamıştır ve çeşitli benign hastalıklarda da serum düzeyi yükselebilmektedir. Bu hastalıklar genellikle (kronik bronşit, pankreatitit, ülseratif kolit, karaciğer sirozu) inflamatuar hastalıklardır. Ayrıca TB, karaciğer veya renal hastalıklar gibi nedenlerle ıtrah veya metabolizasyon defektine uğrayarak artabilir (8). Çalışmamızda AFP değerleri kontrol grubuna göre bir farklılık göstermedi. Benzer bulgular daha önceki çalışmalarda da rapor edilmiştir (8-11). Fakat bazı araştırmacılar HD hastalarında AFP düzeylerinin arttığını rapor etmişlerdir (12, 13). Çalışmamızda HD hastalarında CEA düzeyleri sağlıklı kontrollerden farklı değildi. Bu durum Arık ve arkadaşlarının sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (14). Aksine bazı çalışmalarda CEA düzeyleri HD hastalarında kontrollere göre yüksek bulu n- muştur (8, 10, 12, 13, 15, 16). Yapılan araştırmalarda serum CA 19-9, CA 125, CA 15-3 düzeyleri HD hastalarında kontrollerle karşılaş- tırıldığında yükselmişti (10, 11, 16). Bu bulgular bizim çalışmamız ile benzerlik göstermektedir. CA 19-9' un pankreas kanseri için sensitivitesinin yüksek olduğu saptanmıştır (%71-93). CA 19-9' un pankreastan başka, bilier duktus, gastrik ve kolon hücrelerinden sentezlendiği gösterilmiştir. Üreminin pankreas (üremik pankreas) ve gastrik mukoza üzerine olan etkileri nedeniyle bu antijenin sekresyonunda artış olabileceği öne sürülmektedir. CA 125 epitelyal över kanserli hastaların serumlarında %82' ye varan oranlarda yükseldiği, CA 125 antijeni sekresyonunun över kanserlerine sınırlı olmadığı, coelemic epitel ile mezoteliyal hücrelerde de (endometriyum, follapian tüpü, periton, plevra, perikard) bulunduğu gösterilmiştir. Üremik hastalarda görülen tuz ve su atılımının kısıtlılığı nedeniyle hipervolemi durumunun ortaya çıkması özellikle plevra, periton, perikard gibi yerlerde sıvı toplanmasına ve CA 125 antijeninin sekresyonuna yol açabileceği ileri sürülmüştür. CA 15-3 ise bir meme kanseri antijenidir. Glikoprotein yapısındadır ve büyük oranda karaciğerde metabolize olur (7, 8, 10, 11). HD hastalarında hepatit virüslerine bağlı gelişen kronik karaciğer hastalıklarında CA 15-3'in, ıtrah defekti nedeniyle serum düzeylerinin yükselebileceği iddiası ortaya atılabilir. Fakat bazı araştırmalarda bizim çalışmamızın aksine CA 19-9, CA 125 ve CA 15-3 serum düzeylerinin normal sınırlar içinde olduğu gözlenmiştir (8, 13). Bu çalışmadan ortaya çıkan sonuç; HD hastalarında CA 19-9, CA 15-3 ve CA 125 kanserin herhangi bir delili olmadan artabilir. Bu hastalarda çeşitli tümör belirleyicileri yüksek yanlış pozitiviteye sahiptirler. Bu yüzden TB, üremik hastalardaki kanserlerin takibinde güvenilir değildir. Ayrıca TB'nin yükseldiği benign hastalıkların bilinmesi sonuçların değerlendirilmesinde klinisyene yardımcı olacaktır. KAYNAKLAR 1. Vamvakas S, Bahner U, Heidland A. Cancer in end-stage renal disease: potential factors involved. Am 3 Nephrol 18: 89-95, Keith DS, Torres VE, King BF, Zincki H, Farrovv GM. Renal celi carcinoma in autosomal dominant polycystic kidney disease. J Am Soc Nephrol 4: , Harple JT, MacDougalI M, Chonko AM. Renal cancer complicating acquired cystic kidney disease. J Am Soc Nephrol 4: ,

4 4. Cuckovic C, Djukanovic L, Jankovic S, Stanojcic A, Dragicevic P, Radmilovic A, Lambic L, Stojanovic M, Milic M, Bakovic J, Radovic M, Labudovic M. Malignant tumors in haemodialysis patients. Nephron 73: 710-2, Lornoy W, Becaus S, de Vleeschouvver M, Morelle V, Fonteyne E, Thienpoint L, Mestdagh J. Renal celi carcinoma, a new complication of anagesic nephropathy. Lancet 1: , Port FK, Navval E, Raghep MPH, Schwartz AĞ, Havvthorne VM : Neoplasms in dialysis patients: A population-based study. Am. J Kidney Diş 14: , Kadayıfçı A, Benekli M, Savaş C. Tümör belirleyicileri. Türkiye Tıp Dergisi 1(5): , Cases A, Filella X, Molino R, Ballesta AM, Lopez-Pedret J, Revert L: Tümör markers in chronic renal failure and hemodialysis patients. Nephron 57(2): 183-6, De Santo NG, Venerosa S, Capadicaso G, Crisci A, Giordano C: Tümör markers in uremia: Carcino-embryonic antigen, neuron-specific enolase, carbonhydrate antigen CA 50 and alpha-fetoprotein. Am J Nephrol 6: , Lye WC, Taambyah P, Leong SO, Lee EJ: Serum tümör markers in patients on dialysis and kidney transplantation. Adv Perit Dial 10: , Odagiri E, Jibiki K, Takeda M, Sugi mura H, Ivvachikal Abe Y, Kihara K, Kihara Y, Itou M, Nomura T. Effecti hemodialysis on the concentration of the seven tu«: markers carcinoembryonic antigen, alpha-fetoprotei sguamous ceil carcinoma-related antigen, neuron-spedi; enolase, CA 125, CA 19-9 and CA 15-3 in uremic patlat Am J Nephrol 11(5): 363-8, Walz G, Kunzendorf U, Keller F, Fitzner R, Offermannû Elevated tümör markers in hemodialysis patients. Am) Nephrol 8(3): 187-9, Zeferos N, Digenis GE, Christophoraki M, Alexopoulos I, Kostakis A, Gyftaki H., Moulopoulos S: Tümör markers iı patients undergoing hemodialysis and kidnej transplantation. Nephron 59(4): , Arık N, Adam B, Akpolat T, Haşıl K, Tabak S: Serum tumour markers in renal failure. International Urology ani Nephrology 28(4): 601-4, Docci D, Turci F, Pistocchi E: High levels of carcinoembryonic antigen (CEA) in the serum of uremit patients under hemodialysis treatment. Quad Sclavo Diagn 20(4): 435-9, Ammon A, Eiffert H, Weber MH, Rummel, Niemann J: Tümör markers in dialysis-dependent renal failure. A comparison of the mucin-like carcinoma antigen, CA 15-3, CA 125, CA 19-9 and CEA antigens. Onkologie. 11(6): 260-2, Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hakan ALAGÖZLÜ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Sivas.

5

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Ali BORAZAN*, Nesrin BİLGİÇLİ** * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Hepatosellüler karsinomada α fetoprotein ve plazma anormal proteinin tanısal değeri

Hepatosellüler karsinomada α fetoprotein ve plazma anormal proteinin tanısal değeri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2002; 1 (1): 20-24 Hepatosellüler karsinomada α fetoprotein ve plazma anormal proteinin tanısal değeri Diagnostic value of α fetoprotein and plasma abnormal prothrombin

Detaylı

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Hasan ÖLMEZ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Füsun ERCİYES** * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması*

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 143-150 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Investigation

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA ÜROONKOLOJİ/Urooncology BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA Fikret ERDEMİR*, Bekir Süha PARLAKTAŞ*, Nihat ULUOCAK*, Faruk

Detaylı

Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri

Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3):283-7 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri Effect of Educational

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Akciğer kanseri ve ailesel kanser hikayesi

Akciğer kanseri ve ailesel kanser hikayesi Akciğer kanseri ve ailesel kanser hikayesi Dilek ERGÜN 1, İsmail SAVAŞ 1, Recai ERGÜN 2, Akın KAYA 1, Meral GÜLHAN 3 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 SB Dışkapı

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17 Özbilge, ARAŞTIRMALAR Zeyrek, Uzala (Research Mızraklı, Reports) Tümkaya HEPATİT B VİRUS DNA POZİTİFLİĞİ VE SEROLOJİK TESTLER* DNA positivity of Hepatitis B virus and serological tests Hatice ÖZBİLGE 1,

Detaylı

TRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreler

TRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreler 77 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 77-85 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi TRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreler Clinical

Detaylı

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi 1 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Evaluation of Bone Density in Children with Idiopathic Hypercalciuria Meryem ÖNDER 1,

Detaylı

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak DNA sına Olan Genotoksik Etkisi Proje Yürütücüsünün

Detaylı

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110510114010 Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Mustafa Bilici 1, Aynil Yenel 2, Sibel Ödemiş Kavlak 2, Yasemin Uz

Detaylı

Tümör markırları, erken evre kanser taramasında

Tümör markırları, erken evre kanser taramasında Güncel Gastroenteroloji Tümör Mark rlar ve Klinik Önemi Nuran TÜRKÇAPAR 1, Ali ÖZDEN 2 Ankara Üniversitesi, Sa l k Kültür ve Spor Dairesi, ç Hastal klar ve Romatoloji Bölümü 1, Gastroenteroloji Anabilim

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

Güncel Çevresel Risk Faktörlerinin Meme Kanserine Etkisi

Güncel Çevresel Risk Faktörlerinin Meme Kanserine Etkisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309406 Güncel Çevresel Risk Faktörlerinin Meme Kanserine Etkisi Tümay Aydoğan 1, Ethem Cakcak 2, Osman Şimşek 2, Ethem Erginöz 3, Fatih Aydoğan 4, Sami Hatipoğlu

Detaylı

Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları

Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları Asthma Allergy Immunol 2010;8:13-22 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1. Orhan N ve ark.

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1. Orhan N ve ark. ARAŞTIRMA MAKALESİ Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1 1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Düzce 2 Düzce

Detaylı

VİRAL HEPATİT DERGİSİ

VİRAL HEPATİT DERGİSİ VİRAL HEPATİT DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2001 Editör: Prof. Dr. Emin TEKELİ Yayın Kurulu: Prof. Dr. İsmail BALIK Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Reşit MISTIK Doç. Dr.

Detaylı

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DOKTORA TEZİ Selma KOLUAÇIK YILDIRIM

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda adezyon molekülü CEACAM1 ve kemokin reseptörü. CXCR4 ekspresyonunun prognoz üzerine olan etkisi

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda adezyon molekülü CEACAM1 ve kemokin reseptörü. CXCR4 ekspresyonunun prognoz üzerine olan etkisi Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda adezyon molekülü CEACAM1 ve kemokin reseptörü CXCR4 ekspresyonunun prognoz üzerine olan etkisi Ahmet Selim YURDAKUL 1, Nalan AKYÜREK 2, Şenay DEMİRTAŞ 1,

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

ÜREMİK KAŞINTI VE AROMATERAPİ UYGULAMASI

ÜREMİK KAŞINTI VE AROMATERAPİ UYGULAMASI ÜREMİK KAŞINTI VE AROMATERAPİ UYGULAMASI Mehtap KAVURMACI 1 Mehtap TAN 2 ÖZET Yaşamsal önemi çok büyük olan böbreklerin işlevlerinin gittikçe bozulması, birçok organ ve sistemde değişik sorunlara yol açar.

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi Hacı Hasan Esen, Mustafa Cihat Avunduk Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç:

Detaylı