Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002

2 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi, bereket ve doðurganlýðý temsil etmektedir.

3 2002 Kilim 6 Baþkan ýn Mesajý 12 Genel Müdür ün Mesajý 13 Türk Ekonomisi 15 Dünya Ekonomisi 17 Albaraka Türk Hakkýnda 21 Yönetim Kurulu 23 Genel Müdürlük 24 Hizmetlerimiz Yýlý Faaliyetlerimiz 31 Denetim Raporu Bilançolar Kâr Zarar Cetvelleri Mali Tablolara Ýliþkin Notlar Þubelerimiz 51 Albaraka Bankacýlýk Grubu 52

4 Duygudan Sanata, Sanattan Hayata KÝLÝM

5 6 Duygudan Sanata, Sanattan Hayata Kilimin Dili Duygudan Sanata, Sanattan Hayata Kilimin Dili 7 Binyýllarýn Ötesinden Gelen Zerafet: Kilim Tarihe baktýðýmýzda; ilk olarak Orta Asya da yaþayan Türk yörüklerinin kilim dokuduklarýný görürüz. Yörükler geçimlerini hayvancýlýktan saðlamalarý sebebiyle kilimlerin hammaddesi koyun yünü veya keçi kýlýndan oluþmaktadýr. Boyalarý ise doðal "kök" boyalardýr. Göçebe yörükler bu yaptýklarý dokumalarý; çadýrlarýnýn iç döþemesinin yaný sýra bazen heybe olarak, bazen de beþik örtüsü veya soðuk geçen bozkýr gecelerinde atlarýnýn üzerini örttükleri bir çeþit semer olarak deðiþik ihtiyaçlarýna cevap vermek için kullanmýþlardýr. Orta Asya dan; Ýran, Anadolu ve Kafkasya'ya yayýlan ve hayvancýlýkla uðraþan göçebe aþiretlerin yapýp kullandýklarý bu dokuma biçimi, varlýðýný günümüzde de tüm güzelliðiyle devam ettirmektedir. Ancak; bilinen o ki, Türk kilimleri gerek desen gerekse renk canlýlýðý ve çeþitliliði ile benzerlerinden ayrýlýr ve dünyaca meþhurdur. Bir kilim nedir? Kaç dili birden konuþabilir? Ve insanýn nesidir kilim? Hayatýn neresinde durur? Þüphesiz bir kilimin ne olduðunu görmek için ona dikkatle bakmak, konuþtuðu dili duymak gerekir. Renklerinde, motiflerinde, ilmiklerinde ve malzemesinde kaç asrýn geçtiði de yazýlýdýr. Üstelik ona can veren eli, konup göçtüðü, oturup yurt edindiði coðrafyayý da görebiliriz. Türk ruhu, hele o, sürüp geldiði zamanlar içinde yoðurup yeþerttiði hemen bütün kültür ve hayat nüanslarýyla sinmiþtir ona. Ýnsan kilim dokudu. Kilim dokumaya devam ediyor. Bu sürüp giden hayata þahitlik etmek için elbette çok önemli. Peki hayatýn sahibi kim olacak.. Bu daha önemli deðil mi? Öyleyse bizim kilimimiz bizim hayatýmýz olmuyor mu? Tabii ki öyle..her birisi insan ruhunun derin dip kývrýmlarýndan alýnmýþ ilhamlarla, ilmek ilmek, renk renk, motif motif dokunmuþ kilimlerin hepsinde biz varýz. Ýnsanýmýzýn üretken kiþiliðinden duyuþ zenginliðine, özleyiþten soyutlama kudretine, gündelik hayatýn ihtiyaçlarýný karþýlamadaki incelmiþ zenginliðine, ve belki de asýl önemlisi kimlik ve medeniyet algýlayýþýna kadar bizi söyler bir kilim..

6 8 Duygudan Sanata, Sanattan Hayata Kilimin Dili Fazla gerilere gitmeye, çok coðrafya dolaþmaya gerek yok ki... Ýþte Anadolu... Anadolu kilimleri... Kehribar sarýsý sarkýk saçaklarýyla, bakla bakla, gerilip yayýlan çizgileriyle, erlikten genç kýzlýk çaðrýþýmýna koþan atak ve köþegen geçiþleriyle, kýrmýzýnýn topraða yaklaþan cilasýndan mavinin dingin müziðiyle, Uþak dan Van a, Ladik den Siirt ufkuna, Maraþ alacasýndan Toros yaylasýna deðin Anadolu... Kars Kalesi nden bakan bir þahin. Ya da Kayseri Ovasý nýn alnýna düþmüþ Erciyes yansýsý. Bünyan, Fethiye, belki Eþme düðünü. Her biri ayaðýmýzýn bastýðý, gözümüzün gördüðü her yerde..her köþede.. Mütevazý belki fakat kiþilikli ve onurlu..ýç Anadolu da bir bozlak... Doðu da yanýk bir ah! Biraz daha keskinleþtirsek dikkatimizi ve kulaklarýmýzý kýssak Türkçe nin þiiri kanatlanýp uçabilir bile... Kilim...Kilimlerimiz...Üretim mozayiðimizden birer niþan... Birer duygu antolojisi. Sanat kuramý çapýnda halk dehasý. Ve asýl önemlisi hayatýn kendisi olarak mührü. Akmaz bir mühür..silinmez bir mühür. Emeðin mührü. Geçmiþin ve geleceðin mührü... Ve Albaraka Türk.. Üreten insanýmýzýn bir kilim kadar köklü ve çaðdaþ yüzü. Her þubesinde bir kilim motifi inceliði. Bir kilimde rastlayacaðýmýz bütünlük fikri.. Her sabah hayata ve hizmete açýlan kapý, serilen bir kilim gibi. Özel finans kurumlarý içinde kimlik mührüne özellikle vurgu yapan Albaraka Türk ait olduðu coðrafyaya bir kilim motifi gibi kol kanat açtý. Yüzünü ona döndü. Dün kilim dokuyan genç, üretken ve maharetli parmaklarýyla bugün bankacýlýk alanýnda hizmet üretiyor. Leasing den ithalat- ihracat, katýlým hesaplarý, havale, kambiyo iþlemlerine, renk renk, ilmek ilmek hizmet..bursa, Konya, Ýstanbul, Kayseri, Ýzmir... Anadolunun pek çok köþesinde. Hizmet aþký tüm heyecanýyla devam ediyor. Kilim kadar yerel Kilim kadar evrensel ALBARAKA TÜRK

7 Mesaj F a a l i y e t R a p o r u 12 ABDUL LATÝF OMAR GHURAB Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý nun 31 Aralýk 2002 tarihi itibariyle, 18. Faaliyet Raporu nu takdim etmenin mutluluðunu yaþýyorum. Önceki yýlýn derin kriz ortamýna kýyasla, Türk ekonomisi, enflasyon hýzýndaki yavaþlamayla ve Gayri Safi Milli Hasýladaki yüzde 8 lik büyümeyle görüldüðü gibi, 2002 yýlýnda nispi iyileþmeler yaþadý. Türk ekonomisinde, özellikle de bankacýlýk sektöründe devam eden problemlere raðmen,, büyümesini sürdürmüþ ve hizmetleri yaygýnlaþtýrma konusunda uzun vadeli hedeflerine paralel baþarýlar saðlamýþtýr. Albaraka Türk, Türkiye pazarýndaki geliþme potansiyelini göz önüne alarak, 2002 yýlýnýn ortalarýnda stratejik bir adým atarak bireysel bankacýlýk alanýna aðýrlýk vermiþtir. Önümüzdeki birkaç yýl içinde, bireysel finansmanýn toplam portföydeki payýný yüzde 30 lara çýkarmayý planlamaktayýz. Bu alanda, oldukça kýsa süreye raðmen almýþ olduðumuz sonuçlar, bizlere büyük cesaret vermiþtir yýlýnda, Ýstanbul un ticari olarak en hareketli kesimlerinde iki yeni þube açtýk ve böylece Türkiye genelindeki þube sayýmýzý 24 e çýkarmýþ olduk. Müþterilerimize 7 gün/24 saat bazýnda daha iyi hizmet verebilmek amacýyla, mevcut þubelerimize ilaveten, Alternatif Daðýtým Kanallarý konusunda da yatýrýmlarýmýz devam ediyor. Bunun gereði olarak, 2002 yýlýnda kurulan internet þubemiz (Ýnternet Bankacýlýðý) ve yeni oluþturulan Çaðrý Merkezimiz (Telefon Bankacýlýðý) çok büyük ilgi görme yolunda. Zira bu hizmetleri alan müþterilerimizin sayýsý her geçen gün hýzla artýyor. ATM makinalarýnýn kurulmasý konusundaki hazýrlýklarýmýz sonuçlanmak üzere; pek yakýnda bunlarý da müþterilerimizin hizmetine sunacaðýz. Kurumumuzun vergi öncesi kârý 2002 yýlýnda UMS ye göre 7 trilyon 14 milyar TL. olarak gerçekleþmiþtir. Sermaye altyapýmýzý güçlendirmek amacýyla, sermayemizi artýrmaya devam ediyoruz. 24 Nisan 2003 tarihinde toplanan Ortaklar Genel Kurulu, ödenmiþ sermayeyi 41 trilyon TL den 60.5 trilyon TL ye çýkarmaya karar verdi. Ayrýca 2003 yýlý içinde ödenmiþ sermayenin yeniden yükseltilerek 88 trilyon liraya çýkarýlmasý planlanmaktadýr yýlýnýn Türkiye ye ve na yeni imkanlar ve baþarýlar getirmesini diliyorum. En derin saygýlarýmla ABDUL LATÝF OMAR GHURAB Yönetim Kurulu Baþkaný

8 13 Mesaj F a a l i y e t R a p o r u Mesaj F a a l i y e t R a p o r u 14 Albaraka Türk ün teknolojiye yaptýðý yatýrýmlar; þubelerin modernizasyonundan, internet ve telefon bankacýlýðý gibi yeni ve modern daðýtým kanallarýnýn oluþturulmasýna, donaným ve iþletim sistemlerinin sürekli olarak güncellenmesine kadar oldukça geniþ bir yelpazeyi kapsamaktadýr. FEHMÝ AKIN Genel Müdür Genel Müdür ün Mesajý Türkiye ekonomisinin son 20 yýlda yaþadýðý dýþa açýlma ve yapýsal dönüþüm süreci, Türk insanýnýn ufkunda, düþünce biçiminde ve özlemlerinde köklü bir deðiþime yol açmýþtýr. Geliþmiþ dünyanýn bilgi toplumu olma yolunda gösterdiði olaðanüstü hýza ve sürekliliðe ayak uydurma hedefi, toplumun hemen her kesiminin ortak gayesi haline gelmiþtir. Bilgi yi üretme aþamasýndan henüz oldukça uzakta sayýlýrýz, ancak bilgi nin iþlenmesinden doðan teknikleri ve araçlarý kendi hayatýmýza ve iþletmelerimize uygulamada istekli ve iddialý olduðumuzu söyleyebiliriz. Modern dünyanýn sanayi toplumu ndan bilgi toplumu na geçiþte gösterdiði hýzlý deðiþimi bugün Türkiye daha gecikmeli bir þekilde, ama ayný hýzla yaþamaktadýr. Kurumumuzun insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi konusundaki faaliyetleriyse; kalifiye elemanlarýn istihdam edilmesi, hizmet içi eðitim programlarý yoluyla mevcut personelin sektördeki son geliþmeler, çaðdaþ finansal yaklaþýmlar, yeni daðýtým kanallarý ve bu kanallarýn aktive edilmesinde faydalanýlan donaným ve sistemlerin kullanýmý gibi konularda sürekli olarak eðitilmesi yoluyla gerçekleþtirilmektedir. Albaraka nýn kurumsal misyonunun temel taþlarý olan her gün bir öncekinden daha iyi olma ve müþteriye en iyi hizmeti verme ilkeleri de bu yeni dönemde sunduðu hizmetin yelpazesini, müþteriye ulaþma kanallarýný, kalitesini ve hýzýný arttýrma yolunda kararlý bir þekilde yürümeye baþlamýþtýr. Geçmiþte ancak her yüz yýlda bir görülen bilgi ve teknoloji alanýndaki sýçramalarýn aralýðý bugün on yýlda, hatta neredeyse beþ yýlda bire inmiþ bulunmaktadýr. Bilgi teknoloji lerinde ulaþýlan her yeni aþama, iþ dünyasýnda, piyasalarda ve ekonominin bütün sektörlerinde deðiþimi ve yeniden yapýlanma arayýþlarýný zorunlu kýlmaktadýr. Finans sektörü, bu hýzlý ve sürekli deðiþim ihtiyacýnýn en çok hissedildiði ve rekabetin, hatta ayakta kalmanýn tek þartýnýn bu hýza ayak uydurmakta yattýðý sektörlerin en baþta gelenidir. Geleneksel teknolojilerin ve kurumsal yapýlarýn eskimesi kadar geleneksel iþ yapma ve düþünme biçimlerinin de hýzla eskidiði bu sektörde hizmeti her zaman en hýzlý, en kaliteli ve en ucuz þekilde sunma hedefi, vazgeçilmez temel bir hedef halini almýþ ve bütün teknolojik atýlýmlar bu hedefe ulaþmayý daha da kolaylaþtýrmaya odaklanmýþtýr. Dünya ekonomisinde meydana gelen finansal geliþmeler, Özel Finans Kurumlarýnýn ekonomideki rolünün iyice belirginleþmesine yol açmýþtýr. Bugün dünyada faizsiz bankacýlýðýn uygulandýðý ülke sayýsý 60 ý bulmuþtur. Faaliyete geçtiði 1985 yýlýndan bu yana, temsil ettiði yeni finansal model ve anlayýþ ile Türk finans sektörüne farklý bir yaklaþým getirmeyi baþaran Albaraka Türk, sunduðu hizmetin kalitesini, hýzýný ve maliyetini müþterisinin ihtiyaçlarýna en uygun olan seviyeye getirmeyi yeni dönemin en temel hedefi olarak belirlemiþ ve bu hedefe uygun yapýlanmayý birinci öncelik olarak seçmiþtir. Albaraka Türk ün yeni vizyonu, ana ortaðý Albaraka Banking Group a baðlý bankalarýn faaliyet gösterdiði Körfez, Ortadoðu ve Kuzey Afrika yý kapsayan coðrafyada en iyi bölgesel dýþ ticaret bankasý olmaktýr. Bu hedefe ulaþmada izlenecek strateji, grup sinerjisinden yararlanarak bölge ülkeleri ile Türkiye arasýndaki dýþ ticarette etkin rol oynamaktýr. Öte yandan 2002 yýlýnda bireysel bankacýlýk birimini kurarak konut, iþyeri, araç finansmaný gibi bireysel finansman ihtiyaçlarýný karþýlamaya baþlayan Albaraka Türk ün bireysel finansmandaki hedefi, bireysel fonlarýn Kurumumuzun toplam plasmaný içerisindeki payýný 5 yýlda %50 ye yükseltmektir. Albaraka Türk olarak tüm çabamýz, gelen her yeni günle birlikte hizmet kalitemizi artýrarak, ürün ve hizmetlerimizi çeþitlendirerek; bütün müþteri ve hissedarlarýmýza; daima en iyisini hak ettiklerine inandýðýmýz kalite ve hizmeti sunmaktýr. Gayemiz; müþterilerimizin güveninden aldýðýmýz güçle, geçmiþte olduðu gibi gelecekte de sektörün öncü kuruluþlarýndan biri olmaktýr. Evet, amacýmýz hýzla deðiþen dünyada müþterilerimizin bugünkü ve gelecekteki taleplerine en iyi þekilde cevap vermek, onlara fazlasý ile hak ettikleri hizmet kalitesini sýfýr hata ile sunmaktýr. Ve, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da faizsiz bankacýlýk prensiplerine sadýk kalarak Deðiþen koþullara ayak uydurma konusunda rakiplerinden daima bir adým önde olan Albaraka Türk, bilgi toplumunun gereklerini yerine getirmede de üzerine düþenleri büyük bir yetkinlikle gerçekleþtirmektedir. Bu baðlamda Albaraka Türk, müþterilerinin kendisinden talep ettiði çaðdaþ bankacýlýk hizmetlerini en hýzlý ve kusursuz biçimde saðlamak amacýyla teknolojiye ve insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesine büyük önem vermektedir. FEHMÝ AKIN Genel Müdür

9 15 Türk Ekonomisi Türk Ekonomisi y ý l ý n d a T ü r k E k o n o m i s i Geçen yýlýn derin kriz ortamýna kýyasla, Türk ekonomisi, 2002 yýlýnda nisbi bir iyileþme yaþadý, 2003 yýlýnda ise bu iyileþmenin artarak devam etmesi bekleniyor. a) 2001 yýlýnda gerçekleþen yüzde 9.5'luk rekor küçülmenin ardýndan, 2002 yýlýnda Gayri Safi Milli Hasýla da yüzde 7.8 oranýnda bir büyüme gözlendi. 2002'de büyümeyi saðlayan faktörlerin baþýnda sanayi üretimi, bundan sonra da ticaret ve tarým sektörleri gelmekteydi. Geçmiþte ekonomik faaliyetlerde lokomotif rolü oynayan inþaat sektörü ise duraðan halini devam ettirdi. b) TL'nin döviz kuru, dalgalý kur sistemine geçiþ tarihi olan Þubat 2001'den itibaren ilginç bir seyir izlemiþtir. A.B.D. Dolarýnýn kuru TL ile TL arasýnda gidip gelerek büyük deðiþimler yaþamýþtýr. Bu ise ekonomik faaliyetlerde bulunan kurumlarý, özellikle de ithalat ve ihracat yapanlarý, bazen çok kýsa vadeli planlar yapmayý bile imkansýz kýlacak þekilde, büyük bir belirsizlik ortamýna sevk etmiþtir. Ancak, diðer ülkelerin yaþadýðý tecrübelere bakýlýrsa, sabit kur sisteminden tamamen serbest dalgalanma sistemine geçiþ aþamalarýnda bu tür sýçrama ve dibe vurmalarýn beklenen bir hadise olduðu söylenebilir. Uzun vadeli düþündüðümüzde, Türkiye'nin "doðru" döviz rejimine geçtiði kanaatindeyiz. Böyle bir sistemde, piyasadaki spekülatif hareketlerin minimuma ineceðini ve çok keskin, büyük çaplý salýnýmlarýn olmayacaðýný düþünmekteyiz. c) Ýçinde bulunduðumuz yýlýn belki de en büyük makroekonomik geliþmesi enflasyon cephesinde saðlanmýþtýr. Genelde TL'nin hýzlý devalüasyonundan kaynaklanan ve 2002 yýlýnýn ilk ayý itibariyle de yüzde 92'lere varan (toptan eþya fiyatlarýnda) ve yüzde 73'lerdeki (tüketici eþya fiyatlarý) mevcut enflasyon oranlarý, aslýnda sürekli bir düþüþ yaþamaktaydý. Aralýk 2002 sonunda, yýllýk enflasyon oraný yüzde 32,6 (TEFE) ve yüzde 26,4 (TÜFE) olarak kayýtlara geçmiþti. d) 2002 yýlý sonuçlarýna göre, cari iþlemler, sanýldýðýndan daha iyi bir performans sergiledi. Ticaret dengesinde ciddi bir açýk olduðu halde, cari iþlemler 2002 yýlýnda ufak da olsa bir miktar fazlalýk verdi. Ýhracat gelirleri yüzde 12,0 artarken, ithalatta yüzde 22,8'lik bir büyüme gerçekleþti. Sermaye hesabýnda yaþanan dengeli durum ve Merkez Bankasý'nýn döviz rezervlerindeki 7-8 milyar dolarlýk artýþ söz konusu iken, döviz kurlarýnda, ödemeler dengesinden kaynaklanacak büyük çaplý ve kontrol dýþý baskýlarýn olmasý mümkün görünmemektedir. e) Kasým seçimleri dolayýsýyla nispeten temkinli davranan ulusal finans piyasalarý, seçim sonuçlarýna son derece olumlu tepkiler vererek çok yüksek olan risk marjlarýný, henüz uluslararasý normlarda olmasa bile, daha makul seviyelere indirmiþlerdir. Faiz oranlarýnda yüzde 30'lara kadar varan çok önemli düþüþler olmuþtur. Ancak bu trend Irak Savaþý'nýn patlamasýyla birlikte durdu, kýsmen de geri dönüþe geçti. Halen faiz oranlarý hedeflenen seviyelerin üzerinde seyretmektedir. f) Düþük iþ hacmi, azalan yatýrýmlar, artan rekabet ve yüksek enflasyon ortamýndan kurtulmaya çalýþmanýn getirdiði geçiþ döneminden kaynaklanan uyum problemleri dolayýsiyle 2002 yýlý da bankacýlýk sistemi açýsýndan zor bir yýl oldu. Bankacýlýk Denetleme ve Düzenleme Üst Kurumu, þu anda banka kuruluþlarýnýn güçlü sermaye altyapýsýna sahip olmasý konusuna özel bir önem vermektedir. g) Devlet Ýstatistik Enstitüsü'nün son verilerine (çalýþan aile fertleri araþtýrmasý) göre "açýk iþsizlik" oraný bir önceki yýlýn üçüncü çeyreðinde yüzde 8,0 iken, bu yýlýn ayný döneminde yüzde 9,9'a çýkmýþtýr. Açýk iþsizlik problemi daha ziyade kentsel kesimlerde (yüzde 14) telaffuz edilmektedir. Gizli iþsizliðin geleneksel olarak daha yaygýn görüldüðü kýrsal kesimlerde ise bu oran yüzde 4,6 olarak kayýtlara yansýmaktadýr. Yeni hükümetin kurulmasýyla birlikte ortaya çýkan uzun vadeli politik istikrar ortamý, hükümetin IMF ile imzalanan protokollere uyacaðýna dair kesin taahhütleri ve son krizden bu yana temel ekonomik göstergelerde izlenen hissedilir iyileþmeler göz önüne alýndýðýnda, 2003 yýlýna daha iyimser bakýlmasý gerektiði kanaati ortaya çýkmaktadýr. Irak'taki savaþýn 2003 yýlý ekonomik hedefleri üzerinde bir kýsým olumsuz etkiler yapmasý beklendiðinden, belki öngörülen enflasyon oranlarýnýn biraz yukarýya çekilmesiyle, içinde bulunduðumuz yýlda iyi bir kamu borçlanmasý yönetimi uygulanmasýyla, ekonominin uzun vadeli istikrarlý büyümesine önemli katkýlar saðlanabilir. 277x180 cm * Balýkesir- Manisa Dolaylarý 337x185 cm * Güneydoðu Anadolu Bölgesi 382x181 cm * Afyon-Kütahya Dolaylarý 160x112 cm * Balýkesir-Manisa 210x164 cm * Balýkesir 226x161 cm * Balýkesir

10 17 Dünya Ekonomisi Dünya Ekonomisi Y ý l ý n d a D ü n y a E k o n o m i s i Jeopolitik riskler ve ekonomik durgunlukla hatýrlanacak bir yýlý geride býraktýk. Uluslararasý Para Fonu (IMF) verilerine göre 2002 yýlýnda küresel ekonomik büyüme, önceki yýlýn tahminlerinin gerisinde kalarak, % 2.8 olarak gerçekleþti. Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü (OECD ) raporuna göre geçtiðimiz yýl en büyük 30 ekonomideki ortalama büyüme % 1.5 oldu. Global ekonomik trendde her zamanki gibi ABD ekonomisinin performansý belirleyici rol oynadý.2001 yýlýný 11 Eylül saldýrýsýnýn tesiriyle olumsuz bir havada kapatan ABD ekonomisi, 2002 yýlýnýn özellikle ikinci yarýsýndan itibaren artan savaþ kaygýlarýyla yeniden jeopolitik risk algýsýnýn negatif etkisini derinden hissetmiþtir. Söz konusu kaygýlara, ABD ekonomisinin kýrýlganlýðýna dair endiþeler eklenince Amerikan Dolarý 2002 yýlýný Euro karþýsýnda % 14 oranýnda bir deðer kaybýyla kapatmýþtýr. Tüketim ve yatýrým harcamalarýnda düþüþ gözlenirken yýl içerisinde bazý þirketlerde yaþanan muhasebe skandallarý ABD borsalarýný sarsmýþtýr. ABD ekonomi yönetiminin yýllardýr uygulanan "güçlü dolar politikasý"ný sürdürme kararlýlýðýnda olmasý, USD'nin aþýrý deðerli konumda olduðu fikrinin uluslararasý piyasalarda hakim olmasýna yol açmaktadýr. Tüketim ve yatýrým harcamalarýndaki gerilemenin devam etmesi durumunda, artan petrol fiyatlarýnýn da etkisiyle ABD ekonomisinde durgunluðun kaçýnýlmaz olacaðý düþünülmektedir. Bu kaygýlara cari iþlemler açýðýndaki artýþ eklendiðinde, Amerikan Dolarý'na duyulan güven azalmaktadýr yýlýnda da iç talepte geride býraktýðýmýz yýl gözlenen düþüþ trendinin devam etmesinin beklendiði ABD ekonomisinde, piyasalarý canlandýrmaya dönük olarak açýklanan ve 2003 yýlýnda uygulamaya konulacak olan vergi indirimi paketinin oluþturabileceði olumlu etkinin de özellikle savaþ sebebiyle sýnýrlý kalmasý olasýdýr yýlýnda %2.3 oranýnda büyüyen ABD ekonomisinin 2003 yýlýnda %2.6 oranýnda bir büyüme kaydedeceði tahmin edilirken, olasý Irak savaþýnýn etkisinin daha düþük bir büyümeye yol açmasý da muhtemel görülmektedir. Euro bölgesinde ise 2002 yýlý, ortak para biriminin fiilen ulusal paralarýn yerini almasýyla baþlamýþtýr. OECD verilerine göre 2002 yýlýnda Euro bölgesi, ABD'nin epey gerisinde kalarak % 0.8 oranýnda bir büyüme kaydetmiþtir yýlý enflasyonu ise % 2.2 olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda büyümenin % 1.8'e ulaþacaðý ve enflasyon oranýnýn ise %1.9'a gerileyeceði tahmin edilmektedir. Bölgenin en güçlü ekonomisi Almanya'dan gelen olumsuz sinyaller, Euro bölgesini ekonomik açýdan zor günlerin beklediðine iþaret etmektedir yýlýnda %0.2 ile 1993 yýlýndan bu yana en düþük büyüme gözlenen Alman ekonomisinde; iþsizlik oraný ise %9.7'ye ulaþmýþtýr. Özellikle artan bütçe açýklarý Alman ekonomisini tehdit etmekte; bu durum Euro bölgesi için de olumsuz beklentileri kuvvetlendirmektedir. Diðer taraftan, Avrupa Birliði'nin 2004 yýlýnda 10 yeni üye ülkenin katýlýmýyla bugüne deðin gerçekleþtirilmiþ en büyük ticaret birliði haline gelecek olmasýna vurgu yapan bazý analistler, Euro bölgesinde ekonomik canlanma beklentilerini dile getirmektedirler. Ticari iliþkilerin ve sanayi yatýrýmlarýnýn bu geniþlemeden olumlu yönde etkilenmesi beklenmekteyse de birliðe katýlacak on ülkeden sekizinin eski Doðu Bloku ülkesi olmasý ve bu ülke ekonomileri ile mevcut Euro bölgesi 189x148 cm * Çanakkale-Balýkesir 209x142 cm * Çanakkale-Balýkesir 202x152 cm * Çanakkale 445x159 cm * Kütahya 124x104 cm * Kayseri 199x135 cm * K. Anadolu

11 19 Dünya Ekonomisi Dünya Ekonomisi 20 ekonomileri arasýndaki fark ve uyumsuzluklarýn kolay aþýlamayacaðý düþüncesi de söz konusu geniþlemenin beraberinde önemli sýkýntýlarý ve kýsa süreli de olsa bir resesyonu getireceði beklentisine yol açmaktadýr. Dünya ekonomisinin bir diðer büyük aktörü olan Japonya'da da olumsuz beklentiler hakimdir. Son üç yýlý negatif enflasyonla geçiren Japon ekonomisinde 2002 yýlý enflasyonu - %1 olarak gerçekleþirken 2003 beklentileri - %1.6 olarak ifade edilmektedir. Yatýrým harcamalarýnda süregelen gerilemelerin yanýsýra % 5.5 oranýndaki iþsizlik de Japon ekonomisinin resesyona girdiðine iþaret etmektedir. Ülkedeki fazla üretimi ihracatla dengelemeye çalýþan Japonya, global durgunluða ve emek piyasalarýndaki artan rekabete yenik düþmektedir. Finans sektörü, genel resesyon ve karlýlýktaki düþüþlere baðlý olarak kredilerin geri dönüþlerinde yaþanan problemlerden olumsuz yönde etkilenmiþ; artan risk algýsýnýn etkisiyle azalan kredi imkanlarý ekonomideki daralmayý körüklemiþtir. Asya ekonomileri, küresel büyümenin motoru olarak karþýmýza çýkmaktadýr yýlýnda bölge ekonomileri %5.6 ile diðer bölgelere nazaran daha fazla büyüme kaydetmiþtir.bu bölgede Çin, lider ekonomi rolünü oynarken Endonezya, Malezya ve Singapur da olumlu sinyaller vermektedir. Dünya Bankasý'nýn 2003 yýlýna dair deðerlendirmesi, global resesyon riskinin devam ettiði yönündedir. Dünya Bankasý raporunda özellikle bölgeler arasý büyüme farklýlýklarýnýn kayda deðer olduðu belirtilirken geliþmekte olan ülkelere yönelen doðrudan yabancý yatýrýmlarda (FDI) global bir düþüþ trendinin dikkat çektiði ifade edilmektedir. OECD uzmanlarý, küresel ekonomide canlanmanýn 2003 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren gözlenebileceðini tahmin etmektedirler. Asya ekonomilerinin bu canlanmada etkin rol oynamasý beklenirken, Latin Amerika'dan tehlike sinyallerinin gelmeye devam edeceði tahmin edilmektedir. IMF, 2003 yýlýnda dünya ekonomisinde % 3.7'lik bir büyüme beklediðini ifade ederken OECD'nin tahminlerine göre dünyanýn ilk 30 ekonomisi 2003 yýlýnda % 2.2 büyüyecektir. IMF, dünya borsalarýnda gözlenecek ani düþüþlerin etkilerinin tahmin edilenden daha yýkýcý olabileceðini belirtirken Amerikan Dolarýndaki destabilizasyonun da riskler içerdiðini ifade etmektedir yýlýnda Euro'nun USD karþýsýnda elde ettiði gücü korumasý ve /$ paritesinin 1'in üzerinde kalmasý beklenmektedir. Sonuç olarak, 2003 yýlýnda dünya ekonomisi, 2002 yýlýndan devraldýðý küresel duraðanlýðýn baskýsý altýnda bir dönem geçirecektir. Ancak yine de söz konusu baskýlarýn gevþemesi ya da tamamen ortadan kalkmasýyla, süregelen duraðanlýðýn ekonomik canlanmaya yerini býrakmasý ihtimal dahilindedir. KAYNAKLAR : Avrupa Merkez Bankasý (2003) Aylýk Bülten - Ocak Dünya Bankasý (2003) Global Economic Prospects and the Developing Countries Uluslararasý Para Fonu (2002) Global Financial Stability Report Market Developments and Issues. Uluslararasý Para Fonu (2002) World Economic and Financial Outlook. 196x127 cm * Afyon 151x124 cm * Balýkesir-Çanakkale 169x129 cm * Denizli 378x146 cm * Eskiþehir 455x173 cm * Eskiþehir 155x94 cm * Eskiþehir

12 21 22 A l b a r a k a T ü r k H a k k ý n d a Türkiye'de faizsiz esasta çalýþan finansal kuruluþlarýn ilki ve (ABG), Ýslam Kalkýnma Bankasý (IDB) ve Türk ekonomisine öncüsü olan ALBARAKA TÜRK ÖZEL FÝNANS KURUMU, yarým yüzyýldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun 1984 yýlýnda kuruluþunu tamamlayarak 1985 yýlýnýn baþýndan öncülüðünde kurulan Albaraka Türk' ün mevcut ortaklýk itibaren faaliyete geçmiþtir. Albaraka Türk, faaliyetlerini yapýsý içinde yabancý ortaklarýn payý %82,43, yerli ortaklarýn 4389 sayýlý Bankalar Kanununa tabi olarak sürdürmektedir. payý ise %17,57'dir. Albaraka Türk'ün ortaklýk yapýsý, sahip Ortadoðu'nun önde gelen gruplarýndan Dallah Albaraka Grubu olduðumuz itibarýn ve güvenin garantisidir. A.Þ. Ortaklýk Yapýsý Yabancý Ortaklar % 82,43 Dallah Albaraka Grubu % 64,42 Ýslam Kalkýnma Bankasý % 9,83 Alharthy Ailesi % 5,00 Diðer Yabancý Ortaklar % 3,18 Yerli Ortaklar % 17,57 Özel cari hesaplar ve kar ve zarara katýlma hesaplarý yoluyla fon toplayan ve topladýðý fonlarý bireysel finansman, üretim desteði, finansal kiralama ve proje bazýnda kar/zarar ortaklýðý gibi yöntemlerle bireysel veya kurumsal müþterilerinin finansman ihtiyaçlarýný karþýlamak suretiyle ülke ekonomisine kazandýran her türlü ulusal ve uluslararasý bankacýlýk iþlemlerini yapmaya yetkilidir. Ana ortaðý Dallah Albaraka Banking Group'un faaliyet gösterdiði Körfez, Ortadoðu ve Kuzey Afrika'yý kapsayan geniþ coðrafyada finansal ürün ve hizmet sunmada en iyi bölgesel banka olmak vizyonu ile yola çýkan Albaraka Türk, Singapur'dan Ýngiltere'ye, Güney Afrika'dan Çin'e, Avustralya'dan Kazakistan'a kadar 40'dan fazla ülkede 140'dan fazla banka ile kurmuþ olduðu geniþ muhabirlik aðý sayesinde müþterilerine hýzlý, kaliteli ve güvenli dýþ ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) aracýlýk hizmetleri sunmaktadýr. Bireysel Bankacýlýk alanýnda da iddialý olan Albaraka Türk, ortaklarýna, çalýþanlarýna, müþterilerine, topluma ve çevreye deðer katma misyonunu benimsemiþ evrensel bir banka olarak, halen ülke geneline yayýlmýþ 9'u Ýstanbul'da, 15'i önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinde olmak üzere toplam 24 þubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. * (31 Aralýk 2002 itibariyle) 198x118 cm * Eskiþehir 128x105 cm * Eskiþehir 172x127 cm * Eskiþehir 450x180 cm * Konya-Niðde 422x154 cm * Anadolu 365x159 cm * Niðde-Aksaray

13 23 Yönetim Kurulu Genel Müdürlük 24 y ö n e t i m k u r u l u G e n e l M ü d ü r l ü k Baþkan : Abdul Latif Omar GHURAB Genel Müdür Genel Müdür Baþ Yardýmcýsý : Fehmi AKIN : Dr. Adnan BÜYÜKDENÝZ II. Baþkan : Yalçýn ÖNER Genel Müdür Yardýmcýsý : Ahmet ERTÜRK Genel Müdür Yardýmcýsý : Salim ALKAN Üye : Dr. Naji Mohyuddin NAZER Genel Müdür Yardýmcýsý : Fahrettin YAHÞÝ Üye : Dr. Abdul Razzak KAMEL Hukuk Baþmüþaviri Denetim Grubu Baþkaný : Nihat BOZ : Mitat AKTAÞ Üye : Faisal Abdulaziz AL ZAMEL* Bilgi Ýþlem Müdürü : Temel HAZIROÐLU Üye : Osman AKYÜZ Kurumsal Bankacýlýk Müdürü Bireysel Bankacýlýk Müdürü : Yüksel GÖRGEÇ : Bülent TABAN Üye : Fehmi AKIN Dýþ Ýþler Müdürü : Mehmet Emin ÖZCAN Pazarlama Müdürü : Mehmet Ali VERÇÝN Mali Ýþler Müdürü : Ahmet OCAK * Dr. Morteza GHAREHBAGHIAN ýn vefatý üzerine atanmýþtýr. Operasyon Müdürü : Mahmut Esfa EMEK 213X132 cm * Konya 429x139 cm * Konya 441x184 cm * Konya 427x167 cm * Konya 438x141 cm * Konya 404x168 cm * Ankara-Tokat

14 25 Hizmetlerimiz Hizmetlerimiz 26 Hizmetlerimiz 1.Fon Toplama A- Özel Cari Hesaplar Türk Lirasý veya yabancý para cinsinden nama yazýlý olarak "özel cari hesap cüzdaný" karþýlýðýnda açýlabilen ve istenildiðinde kýsmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliði taþýyan, vadesiz hesaplardýr. Albaraka Türk'ün garantisi altýnda bulunan Cari hesaplar için hesap sahibine anapara dýþýnda kâr ve sair nam altýnda bir bedel ödenmez. Cari hesap sahiplerine her türlü bankacýlýk hizmeti (çek ve senet tahsilatý, havale ve transfer iþlemleri vs.) sunulmaktadýr. B- Kar/Zarara Katýlma hesaplarý Türk Lirasý, ABD Dolarý ve EURO cinsinden nama yazýlý olarak "kâr ve zarara katýlma hesabý cüzdaný" karþýlýðýnda vadeli açýlan hesaplardýr. Katýlma hesaplarýnda toplanan fonlar, faizsiz finansman yöntemleriyle doðrudan ticaretin ve sanayiin finansmanýnda kullanýlmakta ve elde edilen karýn bu hesaplara isabet eden kýsmý, hesap sahiplerine daðýtýlmaktadýr. Katýlma hesaplarý, bir ay, üç ay, altý ay, bir yýl ve bir yýldan uzun vadeli olarak açýlmaktadýr. Tasarruf sahipleri, Albaraka Türk þubelerinde, þubelerimizin olmadýðý yerlerde muhabir banka þubeleri aracýlýðýyla Katýlma Hesabý açtýrabilir, anapara ve kar paylarýný da yine ayný banka þubelerinden alabilirler. Halen Akbank' ýn bütün þubeleri, yurt içi muhabir banka hizmeti vermektedir. Yurtdýþýndaki tasarruf sahipleri ise, Kurumumuzun aþaðýda belirtilen yurtdýþý muhabir banka hesaplarýna para yatýrmak ve havale göndermek suretiyle Kar ve Zarara Katýlma Hesabý açtýrabilirler; a) EURO için The Bank of New York, Frankfurt Hesap No: Commerzbank AG, Frankfurt Hesap No: Citibank AG, Frankfurt Hesap No: 411/5041/016 b) ABD Dolarý için The Bank of New York, New York Hesap No: Citibank N.A., New York Hesap No: Gerek yurtiçinden gerekse yurtdýþýndan muhabir banka kanalýyla gönderilen katýlma hesaplarý havaleleri, Albaraka Türk hesaplarýna fiilen dahil edildiði gün itibariyle iþlem görür. Katýlma hesaplarýna daðýtýlan kar paylarý, her hafta sonu Cuma günleri mesai bitimi itibariyle hesaplanmaktadýr. Daðýtýlan kar paylarý her hafta baþý, günlük gazetelerde yayýnlanmaktadýr. 2.Fon Kullanma A- Kurumsal Finansman Kuruluþ ve çalýþma prensipleri gereði, mali piyasalarda hazine bonosu,devlet tahvili ve benzeri yatýrým araçlarýna plasman yapmayan Albaraka Türk, faaliyete geçtiði günden beri kaynaklarýný büyük ölçüde reel sektörün finansman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda deðerlendirmektedir. Bu nedenle reel piyasalarý çok yakýndan tanýyan uzman ve deneyimli kadrosu ile oldukça seçkin ve nitelikli bir kredi portföyü oluþturan Albaraka Türk, bu sayede son yýllarda ülkenin maruz kaldýðý bütün ekonomik krizlerden çýkmayý baþarabilmiþtir. Albaraka Türk, kurumsal pazarlamada ve kredi taleplerinin deðerlendirilmesinde çaðdaþ ve evrensel bankacýlýk tekniklerini kullanmakta, selektif bir anlayýþla emniyet, seyyaliyet ve randýman faktörlerini de hesaba katarak müþteri ve sektör segmantasyonlarý yapmakta ve böylece hem riskin yaygýnlaþtýrýlmasýna hem de verimliliðin artmasýna özen göstermektedir. Albaraka Türk olarak Kurumsal Bankacýlýk alanýndaki temel hedefimiz; finansal piyasalardaki sürekli deðiþim ve yoðun rekabet ortamýnda, müþterilerimizin tüm bankacýlýk ihtiyaçlarýna çok yönlü, proje bazlý çözümler sunarak daha etkin ve verimli finansman olanaklarý saðlamak ve uzun vadeli, sürdürülebilir iliþkiler kurmaktýr. 157x104 cm * Kayseri 530x175 cm * Antalya 278x155 cm * Konya-Eskiþehir 328x145 cm * Anadolu 311x176 cm * Balýkesir 375x164 cm * Antalya

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler gündem2009 / 01 Temmuz Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü Kentler ve Yerel Yönetimler Türkiye Müteahhitler Birliði YÖNETÝM KURULU Baþkan M. Erdal EREN Baþkan Vekilleri Emin SAZAK Emre AYKAR Yaþar EREN Adnan

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl: 8 sayý: 35 Ekim-Kasým-Aralýk 2013 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te BANKACILIK PÝYASASINDA YENÝ

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek!

Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! BANK ASYA Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! AYHAN KESER EDÝTÖR Ekim ayýnýn gündemi IMF ve Dünya Bankasý Ýstanbul Zirvesiydi. Zirvede alýnan kararlar, küresel ekonomi ile finansal mimariyi yeniden

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı