Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002

2 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi, bereket ve doðurganlýðý temsil etmektedir.

3 2002 Kilim 6 Baþkan ýn Mesajý 12 Genel Müdür ün Mesajý 13 Türk Ekonomisi 15 Dünya Ekonomisi 17 Albaraka Türk Hakkýnda 21 Yönetim Kurulu 23 Genel Müdürlük 24 Hizmetlerimiz Yýlý Faaliyetlerimiz 31 Denetim Raporu Bilançolar Kâr Zarar Cetvelleri Mali Tablolara Ýliþkin Notlar Þubelerimiz 51 Albaraka Bankacýlýk Grubu 52

4 Duygudan Sanata, Sanattan Hayata KÝLÝM

5 6 Duygudan Sanata, Sanattan Hayata Kilimin Dili Duygudan Sanata, Sanattan Hayata Kilimin Dili 7 Binyýllarýn Ötesinden Gelen Zerafet: Kilim Tarihe baktýðýmýzda; ilk olarak Orta Asya da yaþayan Türk yörüklerinin kilim dokuduklarýný görürüz. Yörükler geçimlerini hayvancýlýktan saðlamalarý sebebiyle kilimlerin hammaddesi koyun yünü veya keçi kýlýndan oluþmaktadýr. Boyalarý ise doðal "kök" boyalardýr. Göçebe yörükler bu yaptýklarý dokumalarý; çadýrlarýnýn iç döþemesinin yaný sýra bazen heybe olarak, bazen de beþik örtüsü veya soðuk geçen bozkýr gecelerinde atlarýnýn üzerini örttükleri bir çeþit semer olarak deðiþik ihtiyaçlarýna cevap vermek için kullanmýþlardýr. Orta Asya dan; Ýran, Anadolu ve Kafkasya'ya yayýlan ve hayvancýlýkla uðraþan göçebe aþiretlerin yapýp kullandýklarý bu dokuma biçimi, varlýðýný günümüzde de tüm güzelliðiyle devam ettirmektedir. Ancak; bilinen o ki, Türk kilimleri gerek desen gerekse renk canlýlýðý ve çeþitliliði ile benzerlerinden ayrýlýr ve dünyaca meþhurdur. Bir kilim nedir? Kaç dili birden konuþabilir? Ve insanýn nesidir kilim? Hayatýn neresinde durur? Þüphesiz bir kilimin ne olduðunu görmek için ona dikkatle bakmak, konuþtuðu dili duymak gerekir. Renklerinde, motiflerinde, ilmiklerinde ve malzemesinde kaç asrýn geçtiði de yazýlýdýr. Üstelik ona can veren eli, konup göçtüðü, oturup yurt edindiði coðrafyayý da görebiliriz. Türk ruhu, hele o, sürüp geldiði zamanlar içinde yoðurup yeþerttiði hemen bütün kültür ve hayat nüanslarýyla sinmiþtir ona. Ýnsan kilim dokudu. Kilim dokumaya devam ediyor. Bu sürüp giden hayata þahitlik etmek için elbette çok önemli. Peki hayatýn sahibi kim olacak.. Bu daha önemli deðil mi? Öyleyse bizim kilimimiz bizim hayatýmýz olmuyor mu? Tabii ki öyle..her birisi insan ruhunun derin dip kývrýmlarýndan alýnmýþ ilhamlarla, ilmek ilmek, renk renk, motif motif dokunmuþ kilimlerin hepsinde biz varýz. Ýnsanýmýzýn üretken kiþiliðinden duyuþ zenginliðine, özleyiþten soyutlama kudretine, gündelik hayatýn ihtiyaçlarýný karþýlamadaki incelmiþ zenginliðine, ve belki de asýl önemlisi kimlik ve medeniyet algýlayýþýna kadar bizi söyler bir kilim..

6 8 Duygudan Sanata, Sanattan Hayata Kilimin Dili Fazla gerilere gitmeye, çok coðrafya dolaþmaya gerek yok ki... Ýþte Anadolu... Anadolu kilimleri... Kehribar sarýsý sarkýk saçaklarýyla, bakla bakla, gerilip yayýlan çizgileriyle, erlikten genç kýzlýk çaðrýþýmýna koþan atak ve köþegen geçiþleriyle, kýrmýzýnýn topraða yaklaþan cilasýndan mavinin dingin müziðiyle, Uþak dan Van a, Ladik den Siirt ufkuna, Maraþ alacasýndan Toros yaylasýna deðin Anadolu... Kars Kalesi nden bakan bir þahin. Ya da Kayseri Ovasý nýn alnýna düþmüþ Erciyes yansýsý. Bünyan, Fethiye, belki Eþme düðünü. Her biri ayaðýmýzýn bastýðý, gözümüzün gördüðü her yerde..her köþede.. Mütevazý belki fakat kiþilikli ve onurlu..ýç Anadolu da bir bozlak... Doðu da yanýk bir ah! Biraz daha keskinleþtirsek dikkatimizi ve kulaklarýmýzý kýssak Türkçe nin þiiri kanatlanýp uçabilir bile... Kilim...Kilimlerimiz...Üretim mozayiðimizden birer niþan... Birer duygu antolojisi. Sanat kuramý çapýnda halk dehasý. Ve asýl önemlisi hayatýn kendisi olarak mührü. Akmaz bir mühür..silinmez bir mühür. Emeðin mührü. Geçmiþin ve geleceðin mührü... Ve Albaraka Türk.. Üreten insanýmýzýn bir kilim kadar köklü ve çaðdaþ yüzü. Her þubesinde bir kilim motifi inceliði. Bir kilimde rastlayacaðýmýz bütünlük fikri.. Her sabah hayata ve hizmete açýlan kapý, serilen bir kilim gibi. Özel finans kurumlarý içinde kimlik mührüne özellikle vurgu yapan Albaraka Türk ait olduðu coðrafyaya bir kilim motifi gibi kol kanat açtý. Yüzünü ona döndü. Dün kilim dokuyan genç, üretken ve maharetli parmaklarýyla bugün bankacýlýk alanýnda hizmet üretiyor. Leasing den ithalat- ihracat, katýlým hesaplarý, havale, kambiyo iþlemlerine, renk renk, ilmek ilmek hizmet..bursa, Konya, Ýstanbul, Kayseri, Ýzmir... Anadolunun pek çok köþesinde. Hizmet aþký tüm heyecanýyla devam ediyor. Kilim kadar yerel Kilim kadar evrensel ALBARAKA TÜRK

7 Mesaj F a a l i y e t R a p o r u 12 ABDUL LATÝF OMAR GHURAB Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý nun 31 Aralýk 2002 tarihi itibariyle, 18. Faaliyet Raporu nu takdim etmenin mutluluðunu yaþýyorum. Önceki yýlýn derin kriz ortamýna kýyasla, Türk ekonomisi, enflasyon hýzýndaki yavaþlamayla ve Gayri Safi Milli Hasýladaki yüzde 8 lik büyümeyle görüldüðü gibi, 2002 yýlýnda nispi iyileþmeler yaþadý. Türk ekonomisinde, özellikle de bankacýlýk sektöründe devam eden problemlere raðmen,, büyümesini sürdürmüþ ve hizmetleri yaygýnlaþtýrma konusunda uzun vadeli hedeflerine paralel baþarýlar saðlamýþtýr. Albaraka Türk, Türkiye pazarýndaki geliþme potansiyelini göz önüne alarak, 2002 yýlýnýn ortalarýnda stratejik bir adým atarak bireysel bankacýlýk alanýna aðýrlýk vermiþtir. Önümüzdeki birkaç yýl içinde, bireysel finansmanýn toplam portföydeki payýný yüzde 30 lara çýkarmayý planlamaktayýz. Bu alanda, oldukça kýsa süreye raðmen almýþ olduðumuz sonuçlar, bizlere büyük cesaret vermiþtir yýlýnda, Ýstanbul un ticari olarak en hareketli kesimlerinde iki yeni þube açtýk ve böylece Türkiye genelindeki þube sayýmýzý 24 e çýkarmýþ olduk. Müþterilerimize 7 gün/24 saat bazýnda daha iyi hizmet verebilmek amacýyla, mevcut þubelerimize ilaveten, Alternatif Daðýtým Kanallarý konusunda da yatýrýmlarýmýz devam ediyor. Bunun gereði olarak, 2002 yýlýnda kurulan internet þubemiz (Ýnternet Bankacýlýðý) ve yeni oluþturulan Çaðrý Merkezimiz (Telefon Bankacýlýðý) çok büyük ilgi görme yolunda. Zira bu hizmetleri alan müþterilerimizin sayýsý her geçen gün hýzla artýyor. ATM makinalarýnýn kurulmasý konusundaki hazýrlýklarýmýz sonuçlanmak üzere; pek yakýnda bunlarý da müþterilerimizin hizmetine sunacaðýz. Kurumumuzun vergi öncesi kârý 2002 yýlýnda UMS ye göre 7 trilyon 14 milyar TL. olarak gerçekleþmiþtir. Sermaye altyapýmýzý güçlendirmek amacýyla, sermayemizi artýrmaya devam ediyoruz. 24 Nisan 2003 tarihinde toplanan Ortaklar Genel Kurulu, ödenmiþ sermayeyi 41 trilyon TL den 60.5 trilyon TL ye çýkarmaya karar verdi. Ayrýca 2003 yýlý içinde ödenmiþ sermayenin yeniden yükseltilerek 88 trilyon liraya çýkarýlmasý planlanmaktadýr yýlýnýn Türkiye ye ve na yeni imkanlar ve baþarýlar getirmesini diliyorum. En derin saygýlarýmla ABDUL LATÝF OMAR GHURAB Yönetim Kurulu Baþkaný

8 13 Mesaj F a a l i y e t R a p o r u Mesaj F a a l i y e t R a p o r u 14 Albaraka Türk ün teknolojiye yaptýðý yatýrýmlar; þubelerin modernizasyonundan, internet ve telefon bankacýlýðý gibi yeni ve modern daðýtým kanallarýnýn oluþturulmasýna, donaným ve iþletim sistemlerinin sürekli olarak güncellenmesine kadar oldukça geniþ bir yelpazeyi kapsamaktadýr. FEHMÝ AKIN Genel Müdür Genel Müdür ün Mesajý Türkiye ekonomisinin son 20 yýlda yaþadýðý dýþa açýlma ve yapýsal dönüþüm süreci, Türk insanýnýn ufkunda, düþünce biçiminde ve özlemlerinde köklü bir deðiþime yol açmýþtýr. Geliþmiþ dünyanýn bilgi toplumu olma yolunda gösterdiði olaðanüstü hýza ve sürekliliðe ayak uydurma hedefi, toplumun hemen her kesiminin ortak gayesi haline gelmiþtir. Bilgi yi üretme aþamasýndan henüz oldukça uzakta sayýlýrýz, ancak bilgi nin iþlenmesinden doðan teknikleri ve araçlarý kendi hayatýmýza ve iþletmelerimize uygulamada istekli ve iddialý olduðumuzu söyleyebiliriz. Modern dünyanýn sanayi toplumu ndan bilgi toplumu na geçiþte gösterdiði hýzlý deðiþimi bugün Türkiye daha gecikmeli bir þekilde, ama ayný hýzla yaþamaktadýr. Kurumumuzun insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi konusundaki faaliyetleriyse; kalifiye elemanlarýn istihdam edilmesi, hizmet içi eðitim programlarý yoluyla mevcut personelin sektördeki son geliþmeler, çaðdaþ finansal yaklaþýmlar, yeni daðýtým kanallarý ve bu kanallarýn aktive edilmesinde faydalanýlan donaným ve sistemlerin kullanýmý gibi konularda sürekli olarak eðitilmesi yoluyla gerçekleþtirilmektedir. Albaraka nýn kurumsal misyonunun temel taþlarý olan her gün bir öncekinden daha iyi olma ve müþteriye en iyi hizmeti verme ilkeleri de bu yeni dönemde sunduðu hizmetin yelpazesini, müþteriye ulaþma kanallarýný, kalitesini ve hýzýný arttýrma yolunda kararlý bir þekilde yürümeye baþlamýþtýr. Geçmiþte ancak her yüz yýlda bir görülen bilgi ve teknoloji alanýndaki sýçramalarýn aralýðý bugün on yýlda, hatta neredeyse beþ yýlda bire inmiþ bulunmaktadýr. Bilgi teknoloji lerinde ulaþýlan her yeni aþama, iþ dünyasýnda, piyasalarda ve ekonominin bütün sektörlerinde deðiþimi ve yeniden yapýlanma arayýþlarýný zorunlu kýlmaktadýr. Finans sektörü, bu hýzlý ve sürekli deðiþim ihtiyacýnýn en çok hissedildiði ve rekabetin, hatta ayakta kalmanýn tek þartýnýn bu hýza ayak uydurmakta yattýðý sektörlerin en baþta gelenidir. Geleneksel teknolojilerin ve kurumsal yapýlarýn eskimesi kadar geleneksel iþ yapma ve düþünme biçimlerinin de hýzla eskidiði bu sektörde hizmeti her zaman en hýzlý, en kaliteli ve en ucuz þekilde sunma hedefi, vazgeçilmez temel bir hedef halini almýþ ve bütün teknolojik atýlýmlar bu hedefe ulaþmayý daha da kolaylaþtýrmaya odaklanmýþtýr. Dünya ekonomisinde meydana gelen finansal geliþmeler, Özel Finans Kurumlarýnýn ekonomideki rolünün iyice belirginleþmesine yol açmýþtýr. Bugün dünyada faizsiz bankacýlýðýn uygulandýðý ülke sayýsý 60 ý bulmuþtur. Faaliyete geçtiði 1985 yýlýndan bu yana, temsil ettiði yeni finansal model ve anlayýþ ile Türk finans sektörüne farklý bir yaklaþým getirmeyi baþaran Albaraka Türk, sunduðu hizmetin kalitesini, hýzýný ve maliyetini müþterisinin ihtiyaçlarýna en uygun olan seviyeye getirmeyi yeni dönemin en temel hedefi olarak belirlemiþ ve bu hedefe uygun yapýlanmayý birinci öncelik olarak seçmiþtir. Albaraka Türk ün yeni vizyonu, ana ortaðý Albaraka Banking Group a baðlý bankalarýn faaliyet gösterdiði Körfez, Ortadoðu ve Kuzey Afrika yý kapsayan coðrafyada en iyi bölgesel dýþ ticaret bankasý olmaktýr. Bu hedefe ulaþmada izlenecek strateji, grup sinerjisinden yararlanarak bölge ülkeleri ile Türkiye arasýndaki dýþ ticarette etkin rol oynamaktýr. Öte yandan 2002 yýlýnda bireysel bankacýlýk birimini kurarak konut, iþyeri, araç finansmaný gibi bireysel finansman ihtiyaçlarýný karþýlamaya baþlayan Albaraka Türk ün bireysel finansmandaki hedefi, bireysel fonlarýn Kurumumuzun toplam plasmaný içerisindeki payýný 5 yýlda %50 ye yükseltmektir. Albaraka Türk olarak tüm çabamýz, gelen her yeni günle birlikte hizmet kalitemizi artýrarak, ürün ve hizmetlerimizi çeþitlendirerek; bütün müþteri ve hissedarlarýmýza; daima en iyisini hak ettiklerine inandýðýmýz kalite ve hizmeti sunmaktýr. Gayemiz; müþterilerimizin güveninden aldýðýmýz güçle, geçmiþte olduðu gibi gelecekte de sektörün öncü kuruluþlarýndan biri olmaktýr. Evet, amacýmýz hýzla deðiþen dünyada müþterilerimizin bugünkü ve gelecekteki taleplerine en iyi þekilde cevap vermek, onlara fazlasý ile hak ettikleri hizmet kalitesini sýfýr hata ile sunmaktýr. Ve, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da faizsiz bankacýlýk prensiplerine sadýk kalarak Deðiþen koþullara ayak uydurma konusunda rakiplerinden daima bir adým önde olan Albaraka Türk, bilgi toplumunun gereklerini yerine getirmede de üzerine düþenleri büyük bir yetkinlikle gerçekleþtirmektedir. Bu baðlamda Albaraka Türk, müþterilerinin kendisinden talep ettiði çaðdaþ bankacýlýk hizmetlerini en hýzlý ve kusursuz biçimde saðlamak amacýyla teknolojiye ve insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesine büyük önem vermektedir. FEHMÝ AKIN Genel Müdür

9 15 Türk Ekonomisi Türk Ekonomisi y ý l ý n d a T ü r k E k o n o m i s i Geçen yýlýn derin kriz ortamýna kýyasla, Türk ekonomisi, 2002 yýlýnda nisbi bir iyileþme yaþadý, 2003 yýlýnda ise bu iyileþmenin artarak devam etmesi bekleniyor. a) 2001 yýlýnda gerçekleþen yüzde 9.5'luk rekor küçülmenin ardýndan, 2002 yýlýnda Gayri Safi Milli Hasýla da yüzde 7.8 oranýnda bir büyüme gözlendi. 2002'de büyümeyi saðlayan faktörlerin baþýnda sanayi üretimi, bundan sonra da ticaret ve tarým sektörleri gelmekteydi. Geçmiþte ekonomik faaliyetlerde lokomotif rolü oynayan inþaat sektörü ise duraðan halini devam ettirdi. b) TL'nin döviz kuru, dalgalý kur sistemine geçiþ tarihi olan Þubat 2001'den itibaren ilginç bir seyir izlemiþtir. A.B.D. Dolarýnýn kuru TL ile TL arasýnda gidip gelerek büyük deðiþimler yaþamýþtýr. Bu ise ekonomik faaliyetlerde bulunan kurumlarý, özellikle de ithalat ve ihracat yapanlarý, bazen çok kýsa vadeli planlar yapmayý bile imkansýz kýlacak þekilde, büyük bir belirsizlik ortamýna sevk etmiþtir. Ancak, diðer ülkelerin yaþadýðý tecrübelere bakýlýrsa, sabit kur sisteminden tamamen serbest dalgalanma sistemine geçiþ aþamalarýnda bu tür sýçrama ve dibe vurmalarýn beklenen bir hadise olduðu söylenebilir. Uzun vadeli düþündüðümüzde, Türkiye'nin "doðru" döviz rejimine geçtiði kanaatindeyiz. Böyle bir sistemde, piyasadaki spekülatif hareketlerin minimuma ineceðini ve çok keskin, büyük çaplý salýnýmlarýn olmayacaðýný düþünmekteyiz. c) Ýçinde bulunduðumuz yýlýn belki de en büyük makroekonomik geliþmesi enflasyon cephesinde saðlanmýþtýr. Genelde TL'nin hýzlý devalüasyonundan kaynaklanan ve 2002 yýlýnýn ilk ayý itibariyle de yüzde 92'lere varan (toptan eþya fiyatlarýnda) ve yüzde 73'lerdeki (tüketici eþya fiyatlarý) mevcut enflasyon oranlarý, aslýnda sürekli bir düþüþ yaþamaktaydý. Aralýk 2002 sonunda, yýllýk enflasyon oraný yüzde 32,6 (TEFE) ve yüzde 26,4 (TÜFE) olarak kayýtlara geçmiþti. d) 2002 yýlý sonuçlarýna göre, cari iþlemler, sanýldýðýndan daha iyi bir performans sergiledi. Ticaret dengesinde ciddi bir açýk olduðu halde, cari iþlemler 2002 yýlýnda ufak da olsa bir miktar fazlalýk verdi. Ýhracat gelirleri yüzde 12,0 artarken, ithalatta yüzde 22,8'lik bir büyüme gerçekleþti. Sermaye hesabýnda yaþanan dengeli durum ve Merkez Bankasý'nýn döviz rezervlerindeki 7-8 milyar dolarlýk artýþ söz konusu iken, döviz kurlarýnda, ödemeler dengesinden kaynaklanacak büyük çaplý ve kontrol dýþý baskýlarýn olmasý mümkün görünmemektedir. e) Kasým seçimleri dolayýsýyla nispeten temkinli davranan ulusal finans piyasalarý, seçim sonuçlarýna son derece olumlu tepkiler vererek çok yüksek olan risk marjlarýný, henüz uluslararasý normlarda olmasa bile, daha makul seviyelere indirmiþlerdir. Faiz oranlarýnda yüzde 30'lara kadar varan çok önemli düþüþler olmuþtur. Ancak bu trend Irak Savaþý'nýn patlamasýyla birlikte durdu, kýsmen de geri dönüþe geçti. Halen faiz oranlarý hedeflenen seviyelerin üzerinde seyretmektedir. f) Düþük iþ hacmi, azalan yatýrýmlar, artan rekabet ve yüksek enflasyon ortamýndan kurtulmaya çalýþmanýn getirdiði geçiþ döneminden kaynaklanan uyum problemleri dolayýsiyle 2002 yýlý da bankacýlýk sistemi açýsýndan zor bir yýl oldu. Bankacýlýk Denetleme ve Düzenleme Üst Kurumu, þu anda banka kuruluþlarýnýn güçlü sermaye altyapýsýna sahip olmasý konusuna özel bir önem vermektedir. g) Devlet Ýstatistik Enstitüsü'nün son verilerine (çalýþan aile fertleri araþtýrmasý) göre "açýk iþsizlik" oraný bir önceki yýlýn üçüncü çeyreðinde yüzde 8,0 iken, bu yýlýn ayný döneminde yüzde 9,9'a çýkmýþtýr. Açýk iþsizlik problemi daha ziyade kentsel kesimlerde (yüzde 14) telaffuz edilmektedir. Gizli iþsizliðin geleneksel olarak daha yaygýn görüldüðü kýrsal kesimlerde ise bu oran yüzde 4,6 olarak kayýtlara yansýmaktadýr. Yeni hükümetin kurulmasýyla birlikte ortaya çýkan uzun vadeli politik istikrar ortamý, hükümetin IMF ile imzalanan protokollere uyacaðýna dair kesin taahhütleri ve son krizden bu yana temel ekonomik göstergelerde izlenen hissedilir iyileþmeler göz önüne alýndýðýnda, 2003 yýlýna daha iyimser bakýlmasý gerektiði kanaati ortaya çýkmaktadýr. Irak'taki savaþýn 2003 yýlý ekonomik hedefleri üzerinde bir kýsým olumsuz etkiler yapmasý beklendiðinden, belki öngörülen enflasyon oranlarýnýn biraz yukarýya çekilmesiyle, içinde bulunduðumuz yýlda iyi bir kamu borçlanmasý yönetimi uygulanmasýyla, ekonominin uzun vadeli istikrarlý büyümesine önemli katkýlar saðlanabilir. 277x180 cm * Balýkesir- Manisa Dolaylarý 337x185 cm * Güneydoðu Anadolu Bölgesi 382x181 cm * Afyon-Kütahya Dolaylarý 160x112 cm * Balýkesir-Manisa 210x164 cm * Balýkesir 226x161 cm * Balýkesir

10 17 Dünya Ekonomisi Dünya Ekonomisi Y ý l ý n d a D ü n y a E k o n o m i s i Jeopolitik riskler ve ekonomik durgunlukla hatýrlanacak bir yýlý geride býraktýk. Uluslararasý Para Fonu (IMF) verilerine göre 2002 yýlýnda küresel ekonomik büyüme, önceki yýlýn tahminlerinin gerisinde kalarak, % 2.8 olarak gerçekleþti. Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü (OECD ) raporuna göre geçtiðimiz yýl en büyük 30 ekonomideki ortalama büyüme % 1.5 oldu. Global ekonomik trendde her zamanki gibi ABD ekonomisinin performansý belirleyici rol oynadý.2001 yýlýný 11 Eylül saldýrýsýnýn tesiriyle olumsuz bir havada kapatan ABD ekonomisi, 2002 yýlýnýn özellikle ikinci yarýsýndan itibaren artan savaþ kaygýlarýyla yeniden jeopolitik risk algýsýnýn negatif etkisini derinden hissetmiþtir. Söz konusu kaygýlara, ABD ekonomisinin kýrýlganlýðýna dair endiþeler eklenince Amerikan Dolarý 2002 yýlýný Euro karþýsýnda % 14 oranýnda bir deðer kaybýyla kapatmýþtýr. Tüketim ve yatýrým harcamalarýnda düþüþ gözlenirken yýl içerisinde bazý þirketlerde yaþanan muhasebe skandallarý ABD borsalarýný sarsmýþtýr. ABD ekonomi yönetiminin yýllardýr uygulanan "güçlü dolar politikasý"ný sürdürme kararlýlýðýnda olmasý, USD'nin aþýrý deðerli konumda olduðu fikrinin uluslararasý piyasalarda hakim olmasýna yol açmaktadýr. Tüketim ve yatýrým harcamalarýndaki gerilemenin devam etmesi durumunda, artan petrol fiyatlarýnýn da etkisiyle ABD ekonomisinde durgunluðun kaçýnýlmaz olacaðý düþünülmektedir. Bu kaygýlara cari iþlemler açýðýndaki artýþ eklendiðinde, Amerikan Dolarý'na duyulan güven azalmaktadýr yýlýnda da iç talepte geride býraktýðýmýz yýl gözlenen düþüþ trendinin devam etmesinin beklendiði ABD ekonomisinde, piyasalarý canlandýrmaya dönük olarak açýklanan ve 2003 yýlýnda uygulamaya konulacak olan vergi indirimi paketinin oluþturabileceði olumlu etkinin de özellikle savaþ sebebiyle sýnýrlý kalmasý olasýdýr yýlýnda %2.3 oranýnda büyüyen ABD ekonomisinin 2003 yýlýnda %2.6 oranýnda bir büyüme kaydedeceði tahmin edilirken, olasý Irak savaþýnýn etkisinin daha düþük bir büyümeye yol açmasý da muhtemel görülmektedir. Euro bölgesinde ise 2002 yýlý, ortak para biriminin fiilen ulusal paralarýn yerini almasýyla baþlamýþtýr. OECD verilerine göre 2002 yýlýnda Euro bölgesi, ABD'nin epey gerisinde kalarak % 0.8 oranýnda bir büyüme kaydetmiþtir yýlý enflasyonu ise % 2.2 olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda büyümenin % 1.8'e ulaþacaðý ve enflasyon oranýnýn ise %1.9'a gerileyeceði tahmin edilmektedir. Bölgenin en güçlü ekonomisi Almanya'dan gelen olumsuz sinyaller, Euro bölgesini ekonomik açýdan zor günlerin beklediðine iþaret etmektedir yýlýnda %0.2 ile 1993 yýlýndan bu yana en düþük büyüme gözlenen Alman ekonomisinde; iþsizlik oraný ise %9.7'ye ulaþmýþtýr. Özellikle artan bütçe açýklarý Alman ekonomisini tehdit etmekte; bu durum Euro bölgesi için de olumsuz beklentileri kuvvetlendirmektedir. Diðer taraftan, Avrupa Birliði'nin 2004 yýlýnda 10 yeni üye ülkenin katýlýmýyla bugüne deðin gerçekleþtirilmiþ en büyük ticaret birliði haline gelecek olmasýna vurgu yapan bazý analistler, Euro bölgesinde ekonomik canlanma beklentilerini dile getirmektedirler. Ticari iliþkilerin ve sanayi yatýrýmlarýnýn bu geniþlemeden olumlu yönde etkilenmesi beklenmekteyse de birliðe katýlacak on ülkeden sekizinin eski Doðu Bloku ülkesi olmasý ve bu ülke ekonomileri ile mevcut Euro bölgesi 189x148 cm * Çanakkale-Balýkesir 209x142 cm * Çanakkale-Balýkesir 202x152 cm * Çanakkale 445x159 cm * Kütahya 124x104 cm * Kayseri 199x135 cm * K. Anadolu

11 19 Dünya Ekonomisi Dünya Ekonomisi 20 ekonomileri arasýndaki fark ve uyumsuzluklarýn kolay aþýlamayacaðý düþüncesi de söz konusu geniþlemenin beraberinde önemli sýkýntýlarý ve kýsa süreli de olsa bir resesyonu getireceði beklentisine yol açmaktadýr. Dünya ekonomisinin bir diðer büyük aktörü olan Japonya'da da olumsuz beklentiler hakimdir. Son üç yýlý negatif enflasyonla geçiren Japon ekonomisinde 2002 yýlý enflasyonu - %1 olarak gerçekleþirken 2003 beklentileri - %1.6 olarak ifade edilmektedir. Yatýrým harcamalarýnda süregelen gerilemelerin yanýsýra % 5.5 oranýndaki iþsizlik de Japon ekonomisinin resesyona girdiðine iþaret etmektedir. Ülkedeki fazla üretimi ihracatla dengelemeye çalýþan Japonya, global durgunluða ve emek piyasalarýndaki artan rekabete yenik düþmektedir. Finans sektörü, genel resesyon ve karlýlýktaki düþüþlere baðlý olarak kredilerin geri dönüþlerinde yaþanan problemlerden olumsuz yönde etkilenmiþ; artan risk algýsýnýn etkisiyle azalan kredi imkanlarý ekonomideki daralmayý körüklemiþtir. Asya ekonomileri, küresel büyümenin motoru olarak karþýmýza çýkmaktadýr yýlýnda bölge ekonomileri %5.6 ile diðer bölgelere nazaran daha fazla büyüme kaydetmiþtir.bu bölgede Çin, lider ekonomi rolünü oynarken Endonezya, Malezya ve Singapur da olumlu sinyaller vermektedir. Dünya Bankasý'nýn 2003 yýlýna dair deðerlendirmesi, global resesyon riskinin devam ettiði yönündedir. Dünya Bankasý raporunda özellikle bölgeler arasý büyüme farklýlýklarýnýn kayda deðer olduðu belirtilirken geliþmekte olan ülkelere yönelen doðrudan yabancý yatýrýmlarda (FDI) global bir düþüþ trendinin dikkat çektiði ifade edilmektedir. OECD uzmanlarý, küresel ekonomide canlanmanýn 2003 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren gözlenebileceðini tahmin etmektedirler. Asya ekonomilerinin bu canlanmada etkin rol oynamasý beklenirken, Latin Amerika'dan tehlike sinyallerinin gelmeye devam edeceði tahmin edilmektedir. IMF, 2003 yýlýnda dünya ekonomisinde % 3.7'lik bir büyüme beklediðini ifade ederken OECD'nin tahminlerine göre dünyanýn ilk 30 ekonomisi 2003 yýlýnda % 2.2 büyüyecektir. IMF, dünya borsalarýnda gözlenecek ani düþüþlerin etkilerinin tahmin edilenden daha yýkýcý olabileceðini belirtirken Amerikan Dolarýndaki destabilizasyonun da riskler içerdiðini ifade etmektedir yýlýnda Euro'nun USD karþýsýnda elde ettiði gücü korumasý ve /$ paritesinin 1'in üzerinde kalmasý beklenmektedir. Sonuç olarak, 2003 yýlýnda dünya ekonomisi, 2002 yýlýndan devraldýðý küresel duraðanlýðýn baskýsý altýnda bir dönem geçirecektir. Ancak yine de söz konusu baskýlarýn gevþemesi ya da tamamen ortadan kalkmasýyla, süregelen duraðanlýðýn ekonomik canlanmaya yerini býrakmasý ihtimal dahilindedir. KAYNAKLAR : Avrupa Merkez Bankasý (2003) Aylýk Bülten - Ocak Dünya Bankasý (2003) Global Economic Prospects and the Developing Countries Uluslararasý Para Fonu (2002) Global Financial Stability Report Market Developments and Issues. Uluslararasý Para Fonu (2002) World Economic and Financial Outlook. 196x127 cm * Afyon 151x124 cm * Balýkesir-Çanakkale 169x129 cm * Denizli 378x146 cm * Eskiþehir 455x173 cm * Eskiþehir 155x94 cm * Eskiþehir

12 21 22 A l b a r a k a T ü r k H a k k ý n d a Türkiye'de faizsiz esasta çalýþan finansal kuruluþlarýn ilki ve (ABG), Ýslam Kalkýnma Bankasý (IDB) ve Türk ekonomisine öncüsü olan ALBARAKA TÜRK ÖZEL FÝNANS KURUMU, yarým yüzyýldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun 1984 yýlýnda kuruluþunu tamamlayarak 1985 yýlýnýn baþýndan öncülüðünde kurulan Albaraka Türk' ün mevcut ortaklýk itibaren faaliyete geçmiþtir. Albaraka Türk, faaliyetlerini yapýsý içinde yabancý ortaklarýn payý %82,43, yerli ortaklarýn 4389 sayýlý Bankalar Kanununa tabi olarak sürdürmektedir. payý ise %17,57'dir. Albaraka Türk'ün ortaklýk yapýsý, sahip Ortadoðu'nun önde gelen gruplarýndan Dallah Albaraka Grubu olduðumuz itibarýn ve güvenin garantisidir. A.Þ. Ortaklýk Yapýsý Yabancý Ortaklar % 82,43 Dallah Albaraka Grubu % 64,42 Ýslam Kalkýnma Bankasý % 9,83 Alharthy Ailesi % 5,00 Diðer Yabancý Ortaklar % 3,18 Yerli Ortaklar % 17,57 Özel cari hesaplar ve kar ve zarara katýlma hesaplarý yoluyla fon toplayan ve topladýðý fonlarý bireysel finansman, üretim desteði, finansal kiralama ve proje bazýnda kar/zarar ortaklýðý gibi yöntemlerle bireysel veya kurumsal müþterilerinin finansman ihtiyaçlarýný karþýlamak suretiyle ülke ekonomisine kazandýran her türlü ulusal ve uluslararasý bankacýlýk iþlemlerini yapmaya yetkilidir. Ana ortaðý Dallah Albaraka Banking Group'un faaliyet gösterdiði Körfez, Ortadoðu ve Kuzey Afrika'yý kapsayan geniþ coðrafyada finansal ürün ve hizmet sunmada en iyi bölgesel banka olmak vizyonu ile yola çýkan Albaraka Türk, Singapur'dan Ýngiltere'ye, Güney Afrika'dan Çin'e, Avustralya'dan Kazakistan'a kadar 40'dan fazla ülkede 140'dan fazla banka ile kurmuþ olduðu geniþ muhabirlik aðý sayesinde müþterilerine hýzlý, kaliteli ve güvenli dýþ ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) aracýlýk hizmetleri sunmaktadýr. Bireysel Bankacýlýk alanýnda da iddialý olan Albaraka Türk, ortaklarýna, çalýþanlarýna, müþterilerine, topluma ve çevreye deðer katma misyonunu benimsemiþ evrensel bir banka olarak, halen ülke geneline yayýlmýþ 9'u Ýstanbul'da, 15'i önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinde olmak üzere toplam 24 þubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. * (31 Aralýk 2002 itibariyle) 198x118 cm * Eskiþehir 128x105 cm * Eskiþehir 172x127 cm * Eskiþehir 450x180 cm * Konya-Niðde 422x154 cm * Anadolu 365x159 cm * Niðde-Aksaray

13 23 Yönetim Kurulu Genel Müdürlük 24 y ö n e t i m k u r u l u G e n e l M ü d ü r l ü k Baþkan : Abdul Latif Omar GHURAB Genel Müdür Genel Müdür Baþ Yardýmcýsý : Fehmi AKIN : Dr. Adnan BÜYÜKDENÝZ II. Baþkan : Yalçýn ÖNER Genel Müdür Yardýmcýsý : Ahmet ERTÜRK Genel Müdür Yardýmcýsý : Salim ALKAN Üye : Dr. Naji Mohyuddin NAZER Genel Müdür Yardýmcýsý : Fahrettin YAHÞÝ Üye : Dr. Abdul Razzak KAMEL Hukuk Baþmüþaviri Denetim Grubu Baþkaný : Nihat BOZ : Mitat AKTAÞ Üye : Faisal Abdulaziz AL ZAMEL* Bilgi Ýþlem Müdürü : Temel HAZIROÐLU Üye : Osman AKYÜZ Kurumsal Bankacýlýk Müdürü Bireysel Bankacýlýk Müdürü : Yüksel GÖRGEÇ : Bülent TABAN Üye : Fehmi AKIN Dýþ Ýþler Müdürü : Mehmet Emin ÖZCAN Pazarlama Müdürü : Mehmet Ali VERÇÝN Mali Ýþler Müdürü : Ahmet OCAK * Dr. Morteza GHAREHBAGHIAN ýn vefatý üzerine atanmýþtýr. Operasyon Müdürü : Mahmut Esfa EMEK 213X132 cm * Konya 429x139 cm * Konya 441x184 cm * Konya 427x167 cm * Konya 438x141 cm * Konya 404x168 cm * Ankara-Tokat

14 25 Hizmetlerimiz Hizmetlerimiz 26 Hizmetlerimiz 1.Fon Toplama A- Özel Cari Hesaplar Türk Lirasý veya yabancý para cinsinden nama yazýlý olarak "özel cari hesap cüzdaný" karþýlýðýnda açýlabilen ve istenildiðinde kýsmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliði taþýyan, vadesiz hesaplardýr. Albaraka Türk'ün garantisi altýnda bulunan Cari hesaplar için hesap sahibine anapara dýþýnda kâr ve sair nam altýnda bir bedel ödenmez. Cari hesap sahiplerine her türlü bankacýlýk hizmeti (çek ve senet tahsilatý, havale ve transfer iþlemleri vs.) sunulmaktadýr. B- Kar/Zarara Katýlma hesaplarý Türk Lirasý, ABD Dolarý ve EURO cinsinden nama yazýlý olarak "kâr ve zarara katýlma hesabý cüzdaný" karþýlýðýnda vadeli açýlan hesaplardýr. Katýlma hesaplarýnda toplanan fonlar, faizsiz finansman yöntemleriyle doðrudan ticaretin ve sanayiin finansmanýnda kullanýlmakta ve elde edilen karýn bu hesaplara isabet eden kýsmý, hesap sahiplerine daðýtýlmaktadýr. Katýlma hesaplarý, bir ay, üç ay, altý ay, bir yýl ve bir yýldan uzun vadeli olarak açýlmaktadýr. Tasarruf sahipleri, Albaraka Türk þubelerinde, þubelerimizin olmadýðý yerlerde muhabir banka þubeleri aracýlýðýyla Katýlma Hesabý açtýrabilir, anapara ve kar paylarýný da yine ayný banka þubelerinden alabilirler. Halen Akbank' ýn bütün þubeleri, yurt içi muhabir banka hizmeti vermektedir. Yurtdýþýndaki tasarruf sahipleri ise, Kurumumuzun aþaðýda belirtilen yurtdýþý muhabir banka hesaplarýna para yatýrmak ve havale göndermek suretiyle Kar ve Zarara Katýlma Hesabý açtýrabilirler; a) EURO için The Bank of New York, Frankfurt Hesap No: Commerzbank AG, Frankfurt Hesap No: Citibank AG, Frankfurt Hesap No: 411/5041/016 b) ABD Dolarý için The Bank of New York, New York Hesap No: Citibank N.A., New York Hesap No: Gerek yurtiçinden gerekse yurtdýþýndan muhabir banka kanalýyla gönderilen katýlma hesaplarý havaleleri, Albaraka Türk hesaplarýna fiilen dahil edildiði gün itibariyle iþlem görür. Katýlma hesaplarýna daðýtýlan kar paylarý, her hafta sonu Cuma günleri mesai bitimi itibariyle hesaplanmaktadýr. Daðýtýlan kar paylarý her hafta baþý, günlük gazetelerde yayýnlanmaktadýr. 2.Fon Kullanma A- Kurumsal Finansman Kuruluþ ve çalýþma prensipleri gereði, mali piyasalarda hazine bonosu,devlet tahvili ve benzeri yatýrým araçlarýna plasman yapmayan Albaraka Türk, faaliyete geçtiði günden beri kaynaklarýný büyük ölçüde reel sektörün finansman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda deðerlendirmektedir. Bu nedenle reel piyasalarý çok yakýndan tanýyan uzman ve deneyimli kadrosu ile oldukça seçkin ve nitelikli bir kredi portföyü oluþturan Albaraka Türk, bu sayede son yýllarda ülkenin maruz kaldýðý bütün ekonomik krizlerden çýkmayý baþarabilmiþtir. Albaraka Türk, kurumsal pazarlamada ve kredi taleplerinin deðerlendirilmesinde çaðdaþ ve evrensel bankacýlýk tekniklerini kullanmakta, selektif bir anlayýþla emniyet, seyyaliyet ve randýman faktörlerini de hesaba katarak müþteri ve sektör segmantasyonlarý yapmakta ve böylece hem riskin yaygýnlaþtýrýlmasýna hem de verimliliðin artmasýna özen göstermektedir. Albaraka Türk olarak Kurumsal Bankacýlýk alanýndaki temel hedefimiz; finansal piyasalardaki sürekli deðiþim ve yoðun rekabet ortamýnda, müþterilerimizin tüm bankacýlýk ihtiyaçlarýna çok yönlü, proje bazlý çözümler sunarak daha etkin ve verimli finansman olanaklarý saðlamak ve uzun vadeli, sürdürülebilir iliþkiler kurmaktýr. 157x104 cm * Kayseri 530x175 cm * Antalya 278x155 cm * Konya-Eskiþehir 328x145 cm * Anadolu 311x176 cm * Balýkesir 375x164 cm * Antalya

15 27 Hizmetlerimiz Hizmetlerimiz 28 Kurumsal finansmanda kullanýlan finansman yöntemleri þöyle sýralanabilir; - Üretim Desteði Albaraka Türk ile fonu kullanacak iþletme arasýnda akdedilecek sözleþme dahilinde, iþletmenin ihtiyaç duyduðu gayrimenkulün, makine ve teçhizatýn, ham veya yarý mamul maddenin peþin bedelinin Albaraka Türk tarafýndan iþletme adýna satýcýya ödenmesi ve iþletmenin vadeli olarak borçlandýrýlmasý iþlemidir. - Finansal Kiralama (Leasing) Taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn 3226 sayýlý Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Albaraka Türk tarafýndan temin edilerek kiraya verilmesidir. Finansal Kiralama sözleþmesi süresi yasa gereði 4 yýldan az olmaz (Bazý mallar için bu süre 2 yýla indirilebilir). Müþteri ile karþýlýklý tespit edilecek ödeme devrelerine uygun biçimde kira taksitleri tahsil edildikten sonra sözleþme süresinin sonunda malýn mülkiyeti kiracýya devredilir. - Kar/Zarar Ortaklýðý Fon kullanacak gerçek ve tüzel kiþilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya belirli bir parti malýn alým satýmýndan doðacak kâr ve zarara katýlmak üzere bu kiþilere fon kullandýrýlmasý iþlemidir. Kâr-zarar ortaklýðý yatýrýmý yöntemi ile fon kullandýrmak için Albaraka Türk'ün fon kullandýrýlacak gerçek ve tüzel kiþilerle "Kâr-Zarar Ortaklýðý Yatýrým Sözleþmesi" imzalamasý gerekir. Albaraka Türk, fon kullandýrdýðý gerçek ve tüzel kiþilerin kâr ve zararýna, sözleþmede belirlenen oranlarda katýlýr. "Kâr-Zarar Ortaklýðý Yatýrým Sözleþmesi"nde, Albaraka Türk'ün kâr ve zarardan alacaðý pay ve alacaðý teminatlar açýkça gösterilir. - Vesaik Alým / Satýmý Dýþ ticaret ve kambiyo mevzuatý çerçevesinde, Albaraka Türk ile fon kullanan arasýnda düzenlenecek yazýlý bir akde istinaden, mal karþýlýðý vesaikin, Albaraka Türk tarafýndan peþin satýn alýnmasý ve vadeli olarak fon kullanana daha yüksek bir fiyattan satýlmasý iþlemidir. - Gayrinakdi Krediler Albaraka Türk, müþterilerinin yurtiçi veya harici teminat mektubu, ithalat akreditifi açma, ihracat akreditiflerine teyit verme, aval/kabul gibi her türlü gayrinakdi kredi iþlemlerini, Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurumsal bankacýlýk prensipleri doðrultusunda, yerine getirmektedir. B- Bireysel Finansman Ticari iþlerin finansmanýnda kullanýlmamak kaydýyla, bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kiþi alýcýlarýn doðrudan satýcýlardan aldýklarý mal veya hizmet bedelinin, Albaraka Türk tarafýndan alýcý adýna satýcýya ödenmesi karþýlýðýnda, alýcýnýn borçlandýrýlmasý iþlemidir. Bu iþlemler: - Konut Finansmaný - Araç Finansmaný - Tüketici Finansmaný'dýr. 3- Dýþ Ýþler Albaraka Türk, diðer bankalar gibi her türlü dýþ ticaret ve kambiyo aracýlýk hizmetlerini vermeye yetkilidir. Albaraka Türk'te baþta akreditifli ödeme olmak üzere, vesaik mukabili, mal mukabili, peþin ödemeli, kabul kredili ithalat transfer iþlemleri ve transit ticaret gibi bütün ödeme þekillerine göre ithalat iþlemleri modern bankacýlýk imkanlarýný kullanan, müþteri memnuniyetini esas alan uzman personel tarafýndan, uluslar arasý bankacýlýk kurallarýna ve teamüllerine uygun biçimde yerine getirilmektedir. Türk ekonomisi için hayati önem taþýyan ihracat, Albaraka Türk'ün iddialý olduðu alanlardan birisidir. Her türlü ihracat iþlemlerine aracýlýk eden Albaraka Türk'ün, dünyanýn hemen her yerindeki muteber bankalardan oluþan geniþ bir muhabir aðý mevcuttur. Albaraka Türk, Afro-Asya bölgesinde özellikle, Cezayir, Mýsýr, Sudan gibi Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ihracat akreditiflerine teyit veren birkaç Türk bankasýndan biridir. Albaraka Türk'ün ana ortaðý olan Dallah Albaraka Grubu bünyesinde yer alan bankalar, Kuzey 265x95 cm * Antalya-Isparta 375x160 cm * Hatay-Sivas 449x186 cm * Sivas-Gaziantep 348x152 cm * Kütahya-Konya 329x164 cm * Gaziantep-Malatya-Sivas 93x88 cm * Gaziantep-Malatya

16 29 Hizmetlerimiz Hizmetlerimiz 30 Afrika ve Ortadoðu yu kapsayan geniþ bir coðrafyada faaliyet göstermektedirler. Cezayir'de Banque Al Baraka d'algerie, Tunus'ta B.E.S.T. Bank, Mýsýr'da Egyptian Saudi Finance Bank, Ürdün'de Jordan Islamic Bank, Lübnan'da Al Baraka Bank Lebanon, Bahreyn'de Albaraka Islamic Investment Bank Bahrain ve Al Amin Investment Bank, Güney Afrika'da ise Albaraka Bank Ltd. olmak üzere toplam 8 banka, Türkiye ile Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasýndaki dýþ ticarette, Albaraka Türk'e ciddi bir grup sinerjisi saðlamaktadýrlar. Muhabir Ýliþkileri servisimiz; uluslararasý bankacýlýk ve muhabir iliþkilerine yönelik temel politikalar çerçevesinde yurtdýþý muhabir bankalar ile muhabirlik iliþkisi kurmaktan, öngörülen ülke/muhabir limit tesis ve tahsislerinin organizasyonundan, mevcut iliþkileri sürdürmekten, geliþtirmek ve takip etmekten; pazarlama faaliyetlerinde bulunarak; Kurumumuzun yurtdýþý muhabir nezdindeki taleplerine aracýlýk etmekten, dönemsel stratejiler belirleyerek ülkeden sorumlu yetkilileri hedefler doðrultusunda yönlendirmekten sorumludur. Albaraka Türk, baþta The Bank of New York, Citibank NA, Commerzbank AG, IntesaBCI SpA, UniCredito Italiano SpA, Societe Generale, Lloyds TSB Bank PLC gibi köklü bankalar olmak üzere Singapur'dan Ýngiltere'ye, Güney Afrika'dan Çin'e, Avustralya'dan Kazakistan'a kadar 40'dan fazla ülkede 140'ýn üzerindeki banka ile kurmuþ olduðu geniþ muhabirlik aðý sayesinde müþterilerine hýzlý, kaliteli ve güvenli uluslararasý bankacýlýk hizmetleri sunmaktadýr. 4- Diðer Bankacýlýk Ürün ve Hizmetleri A- Kredi Kartlarý Albaraka Türk kredi kartlarý, giyimden, restorana, petrol istasyonundan havayoluna kadar dünyanýn 220 ülkesinde pek çok alanda kullanýlabilmektedir. Günümüzde nakit dýþýndaki en geçerli ödeme aracý olan kredi kartlarý konusunda Albaraka Türk yeni projeler üzerinde çalýþmalarýna devam etmektedir. Öte yandan kredi kartý hizmetlerinin ayrý bir alaný olarak Kurumumuz POS terminali olan ABATPOS ile, POS Üye Ýþyeri hizmetleri de verilmektedir. B- Alternatif Daðýtým Kanallarý Teknolojide yaþanan geliþmeler, müþterilerin daha seri ve kolay hizmet alma isteði, finansal hizmetleri þube dýþýna taþýmaktadýr. Bankacýlýk hizmetlerini fiziki þube dýþýna taþýmaya imkan veren Alternatif Daðýtým Kanallarý (ATM, Internet, Çaðrý Merkezi) Kurumumuzda da kullanýlmaktadýr. Bu Kanallarýný Wap Bankacýlýðý, SMS, Telefon Bankacýlýðý kanallarýyla daha da zenginleþtirmek Albaraka Türk olarak hedeflerimiz arasýndadýr. Bireysel Ýnternet þubemizde müþterilerimiz, yýlýn 365 günü, 24 saat kesintisiz hizmet almakta olup, EFT'den havaleye, döviz alým satýmýndan kredi kartý borcu ödemeye, hesap hareketi öðrenmeden katýlým hesabý açmaya, hesaplar arasý virman iþleminden çek iþlemlerine, ÝSKÝ-ÝGDAÞ fatura ödemelerine kadar onlarca hizmet türünü son derece güvenli bir teknolojik alt yapý altýnda, þubeye kadar gelmeksizin bilgisayarlarýnýn tuþlarýndan alabilmektedir. Bir diðer alternatif daðýtým kanalý olan TELEFON BANKACILIÐI hizmetlerimiz ise 444'lü eriþim numaramýz üzerinden baþlamýþtýr. Bu numara üzerinden Ýstanbul dýþýndan da þehir içi iletiþim ücreti ödeyerek þifre kullanmak suretiyle finansal iþlemler yapýlabilmektedir. Ýster Sesli Yanýt Sisteminden telefon tuþlarýný kullanarak, isterse mesai saatleri içinde Müþteri Temsilcilerine baðlanarak iþlem yapmak mümkündür. C- Diðer Hizmetlerimiz - Çek karnesi verilmesi - Çek, Senet Tahsiline Aracýlýk Hizmetleri - Döviz Alým-Satýmý - Yurt içi ve yurt dýþý havale iþlemleri - Otomatik Ödeme Hizmetleri - Sigorta Aracýlýk Hizmetleri - Kiralýk Kasalar 179x99 cm * Sivas-Gaziantep 188x137 cm * Erzurum 209x147 cm * Bayburt 218x169 cm * Erzurum-Kars 337x215 cm * Kars 337x215 cm * Kars

17 Yýlý Faaliyetlerimiz 2002 Yýlý Faaliyetlerimiz 32 Toplanan Fonlar (milyon TRL) Fon Toplama Albaraka Türk, 2002 yýlýnda Özel Cari Hesaplar ve Kar ve Zarar Katýlma Hesaplarý adýyla topladýðý fonlarda yaklaþýk % lýk bir artýþ saðlamýþtýr. Albaraka Türk ün toplam fonlarý, 2002 sonu itibarýyle 835,35 trilyon Lira ya ulaþmýþtýr. Bu fonlarýn yaklaþýk %86 sý döviz cinsinden fonlardan oluþmaktadýr. Özel Cari Hesaplar 2002 yýlýnda %145,89 lýk bir artýþla 134 trilyon 333 milyar Lira ya yükselmiþtir. Özel Cari Hesaplarýn toplam fonlar içindeki payý %16 civarýndadýr. Katýlma Hesaplarýnda toplanan fonlar ise bir önceki yýla göre %43,55 oranýnda artýþ göstererek 701 trilyon Lira ya ulaþmýþtýr. Albaraka Türk ün fon toplama faaliyetleri: a- Ýstanbul daki Merkez, Karaköy, Kadýköy, Bakýrköy, Bayrampaþa, Fatih, Ümraniye, Sultanhamam ve Ýkitelli þubeleri ile Ankara daki Ankara ve Siteler þubelerine ilaveten Ýzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Adana, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kahramanmaraþ, Ýzmit, Adapazarý, Antalya ve Balýkesir þubeleri; b- Akbank ýn yurt sathýndaki tüm þubeleri; c- Yurt dýþýndaki muhabir bankalar, aracýlýðýyla yürütülmektedir Türk Lirasý Fonlar 114,989, ,128,966.- Cari Hesaplar 31,982, ,124,274.- Katýlma Hesaplarý 83,006, ,004, Yabancý Para Fonlar 720,360, ,854,376.- Cari Hesaplar 102,350, ,506,661.- Katýlma Hesaplarý 618,010, ,347,715.- USD Katýlma Hesaplarý 436,675, ,276,077.- EUR Katýlma Hesaplarý 181,334, ,071,638.- Toplam fonlar 835,349, ,983,342.- Kurlar : USD : 1,654,000.- TL 1,445,000.- TL 1 EUR: 1,730,000.- TL 1,281,734.- TL 309x143 cm * Kars 205x146 cm * Van-Hakkari 226x170 cm * Van-Hakkari 229x91 cm * Van-Hakkari 328x121 cm * Kars 337x154 cm * Kars-Van

18 Yýlý Faaliyetlerimiz 2002 Yýlý Faaliyetlerimiz 34 Fon Kullandýrma 2000 yýlý sonunda baþlayýp 2002 yýlýnda da kýsmen devam eden ticari ve sýnai faaliyetlerdeki durgunluða ve iktisadi hayattaki durgunluða raðmen, Albaraka Türk fon kullandýrma iþlemlerine devam etmiþtir. Albaraka Türk çalýþma sistemi gereði topladýðý fonlarý ekonomiye katma-deðer yaratan projelerin finansmanýnda kullandýrmýþtýr. Kurum, kaynaklarýný reel sektör ün hemen hemen tüm üretken kesimlerine tahsis etmek suretiyle, ülke ekonomisine doðrudan katkýda bulunmayý tercih etmektedir. Albaraka Türk, 2002 yýlýnda da üretim desteði yoluyla finansman saðlamaya aðýrlýk vermiþ, ancak leasing projelerine de önemli kaynak ayýrmýþtýr yýlýnda plase edilen fonlarýn %64,9 unu üretim desteði, %28,3 ünü finansal kiralama finansmaný ve %6,8 ini ise Kar/Zarar Ortaklýðý projeleri teþkil etmiþtir. Daha önceki yýllarda olduðu gibi 2002 yýlýnda da, fon kullandýrýmýnda öncelik, Özkaynak fonlarýndan ziyade Katýlma Hesaplarý fonlarýna verilmiþtir. a) Üretim Desteði Üretim Desteði plasmanlarý 2002 yýlýnda bir önceki yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda %140,53 lük bir artýþ göstermiþtir. Bu yöntemle kullandýrýlan fonlarýn toplam içindeki payý %81,97 seviyesinde olmuþtur. b) Finansal Kiralama Finansal kiralama iþlemleri 2002 yýlýnda %39,56 lýk bir artýþ kaydetmiþtir. Bu yöntemle kullandýrýlan fonlarýn toplam içindeki payý %9,44 dür. c) Kar / Zarar Ortaklýðý Yatýrýmý 2002 yýlýnda gerçekleþtirilen geçici iþ ortaklýðý projelerinin kullandýrýlan tüm fonlar toplamý içindeki payý %8.55 seviyesinde gerçekleþmiþtir. d) Bireysel Finansman Bireysel ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda finansman desteði saðlanmasýna 2002 yýlýnda özellikle aðýrlýk verilmiþtir. Bireysel müþterilerimize 2002 yýlýndan itibaren sunulan bu enstrümanýn yýl içerisinde ulaþtýðý rakamlar oldukça tatminkar olup gün geçtikçe hýzlý bir ivme takip etmektedir. Kullandýrýlan Fonlar (milyon TL) Üretim Desteði 373,984, ,910,112.- Finansal Kiralama 43,052, ,010,057.- Kar/Zarar Ortaklýðý 39,002, ,002,685.- Diðer 200, ,672,058.- Dýþ Ýþler Albaraka Türk, 2002 yýlýnda da müþterilerine kambiyo iþlemlerinde nitelikli aracýlýk hizmetleri sunmaya devam etmiþtir. Albaraka Türk ün 31 Aralýk 2002 itibarýyle uluslararasý bankalar nezdinde tuttuðu döviz pozisyonu, 44 hesapta 10 farklý para cinsinden oluþmaktadýr. Yýl sonunda dünyanýn çeþitli yerlerindeki yabancý muhabir sayýsý 95 e ulaþmýþtýr. Kurumun dýþ iþlemlerine iliþkin 2002 yýlý faaliyetleri aþaðýdaki tabloda özet olarak sunulmuþtur: Ýþlem Hacmi (bin USD) Ýhracat 159, ,698.- Ýthalat 277, ,765.- Görünmeyen Kalemler 229, , x119 cm * Kars 345x155 cm * Anadolu 183x178 cm * Anadolu 210x164 cm * Balýkesir 209x142 cm * Çanakkale-Balýkesir 198x118 cm * Eskiþehir

19 Denetim Raporu

20 37 38 Denetim Raporu Denetim Raporu ALBARAKA TÜRK ÖZEL FÝNANS KURUMU A.Þ. 1 OCAK - 31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMÝNE AÝT BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Anonim Þirketi' nin (Kurum) 31 Aralýk 2002 tarihi itibariyle hazýrlanan bilançosu ile ayný tarihte sona eren döneme ait kâr ve zarar cetveli, nakit akým tablosu ve özkaynak deðiþim tablosunu denetlemekle görevlendirilmiþ bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Kurum yönetiminin sorumluluðundadýr. Baðýmsýz denetimi yapan kuruluþ olarak üzerimize düþen sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüþ bildirmektir. Denetim, aþaðýda dördüncü paragrafda belirtilen husus dýþýnda, 4389 sayýlý Bankalar Kanunu uyarýnca yürürlüðe konulan hesap ve kayýt düzeni ile muhasebe ve baðýmsýz denetim ilkelerine iliþkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu düzenlemeler, baðýmsýz denetimin, mali tablolarda önemli bir hatanýn olup olmadýðý konusunda makul bir güvenceyi saðlamak üzere planlanmasýný ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve açýklamalara iliþkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve doðrulanmasýnýn yaný sýra, uygulanan muhasebe standartlarýnýn ve yönetim tarafýndan yapýlan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tablolarýn bir bütün olarak sunumunun deðerlendirilmesini içermektedir. Gerçekleþtirilen denetimin, görüþümüzün oluþturulmasýna makul ve yeterli bir dayanak oluþturduðuna inanýyoruz. Þirket'in 31 Aralýk 2001 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarý 13 Eylül 2002 tarihi itibariyle faaliyetlerini durdurmuþ olan, A.A. Aktif Analiz Serbest Muhasebecilik Mali Müþavirlik A.Þ. tarafýndan baðýmsýz denetime tabi tutulmuþ ve söz konusu denetim kuruluþu 16 Mart 2002 tarihli baðýmsýz denetim raporunda, takipteki alacaklar karþýlýðýnýn katýlma hesaplarýna isabet eden 28,087 milyar TL'lýk kýsmýna karþýlýk ayrýlmamýþ olmasý, takipteki alacaklar karþýlýðý hesabýnda teminat olarak alýnan gayrimenkul ipoteklerinin ekspertiz deðeri yerine ipotek tutarlarýnýn dikkate alýnmýþ olmasý ve takipteki alacaklarýn net bakiyesini oluþturan ve katýlma hesaplarýna yansýtýlmasý gereken 28,087 milyar TL tutarýndaki zarardan geri kalan 64,875 milyar TL tutarýndaki kýsmý için Kurum kayýtlarýnda herhangi bir karþýlýk ayrýlmamýþ olmasý ve bu tutarýn tahsilatýnýn söz konusu müþterilerin geri ödemeyi saðlayacak mali kaynaklar bulmasýna ya da mevcut teminatlarýn nakde çevrilmesine baðlý olmasý nedeniyle þartlý görüþ beyan etmiþtir. Not 14 a ve b'de detaylý olarak açýklandýðý üzere, Kurum, takipteki nakdi krediler üzerinden hesapladýðý 73,186 milyar TL tutarýndaki karþýlýðýn katýlma hesaplarýna isabet eden ve daðýtýlacak zararlarý oluþturan 29,170 milyar TL'lik kýsmý için karþýlýk ayýrmamýþtýr. 31 Aralýk 2002 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Bankalarca Karþýlýk Ayrýlacak Kredilerin ve Diðer Alacaklarýn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrýlacak Karþýlýklara Ýliþkin Esas ve Usuller Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik" teki geçici madde çerçevesinde 31 Aralýk 2004 tarihine kadar ilgili hesaplara yansýtýlmasý gerekmektedir. Bu yönetmelik çerçevesinde Kurum, altýþar aylýk dönemler itibariyle takipteki alacak portföyü yeniden deðerlendirilmek suretiyle ortaya çýkacak karþýlýk yükümlülüðünün kalan süreye paralel olarak eþit bir þekilde karþýlýk ayýrmak suretiyle tasfiye edilmesini öngörmektedir. Ayrýca, takipteki alacaklar için ayrýlan karþýlýklarýn hesaplanmasýnda teminat olarak alýnan gayrimenkullerin bilanço tarihi itibariyle güncel ekspertiz deðerleri bulunmadýðýndan ipotek tutarlarý dikkate alýnmýþtýr. Karþýlýklar, ekspertiz deðerleri alýnarak hesaplanmýþ olsaydý, karþýlýk tutarý iliþikteki bilançolarda yansýtýlan tutarlardan farklý olabilirdi. Detayý Not 13 b'de açýklanan ve Kurum aleyhine açýlan bir tazminat davasý dolayýsýyla, Kurum Yönetimi'nin tahmini doðrultusunda Kurum'un ödemekle yükümlü olduðunu

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2001 2001 BAÞKAN IN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2001 DE TÜRK EKONOMÝSÝ Dileðimiz, herkesin 2001 yýlýnda yaþananlardan gerekli sonuçlarý çýkararak üzerine düþeni

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Eylül 2014 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2015 Dönemi Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2015 Dönemi Faaliyet Raporu 30 30 Eylül 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu HİZMETE ÖZEL 31 MART 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU . 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2015 Dönemi Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2015 Dönemi Faaliyet Raporu 30 30 Haziran 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 31 Mart 2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Yazarlar Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin Yrd.Doç.Dr. Günay Deniz Dursun Dr.Elif Meryem Yurdakul Dr.Murşit Işık Duygu Demet Altun Mehmet Ali Ekinci Reyhan Yıldız

Detaylı