Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm

2 S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname Teklif Giriþi Ödeme Planý Provizyon Talebi Provizyon Onayý Poliçe/Zeylname Onayý Slip Basýmý Provizyon Red/Onay Sigorta Þirketi Ýþyeri Hesaplarý Günsonu Raporlarý Gönderimi Sigorta Þirketine Ödeme Finansal Hareket Kayýtlarý Günsonu raporuna göre kayýt güncelleme Mutabakat Raporlarý Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm ÖDEME YÖNETÝMÝ

3 KREDÝ KARTLARI VE TAKSÝTLÝ KARTLARLA SATIÞLARINIZI ARTIRIN, OPERASYONLARINIZI VE RÝSKÝNÝZÝ AZALTIN SÝGORTA ÞÝRKETLERÝNÝN PROBLEMÝ SÝGORTA ÞÝRKETLERÝNÝN PROBLEMÝ Tahsilat Sorununuza Kesin Çözüm - SFS SÝGORTA ÞÝRKETLERÝNÝN PROBLEMÝ Kredi kartlarýnýn kullanýmý giderek yaygýnlýk kazanmakta, özellikle taksitli kartlarla satýþ iþlemlerinin toplam satýþlar içindeki oraný giderek artmaktadýr. Kredi kartlarýnýn aksine, Türkiye ye özgü bir uygulama olarak ortaya çýkan taksitli kartlarda tüm bankalarý kapsayan bir standart bulunmamakta, her bir banka kendisine özgü taksitlendirme mantýðýyla çalýþmaktadýr. Bunun sonucunda; satýþ kanallarýnda taksitli kredi kartlarýnýnýn kullanýmý ancak ilgili bankanýn POS una sahip olmakla mümkün olmakta, maliyetlerinin yüksek olmasý nedeniyle her bir satýþ kanalýna birden fazla POS verilemediði için kartlarýn yaygýn kullanýmý saðlanamamaktadýr. POS maliyetlerinin düþürülebilmesi için bankalar tarafýndan saðlanan Web POS lar için de benzer þekilde, her bir banka için ayrý, birbirlerinden farklý ve kullanýmý kolay olmayan Web POS larýn kullanýmý gerekmektedir. Ýster POS ister Web POS olsun her iki sistemde de oluþturulan tahsilat kayýtlarýyla poliçe arasýndaki iliþki manuel olarak kurulmakta, banka mutabakatlarý oldukça uzun ve genellikle kesin olmayan iþlemlerle gerçekleþtirilmekte, hem POS hem de üretim sistemi üzerinde ayrý ayrý yapýlmasý gerektiðinden iptal ve iade ve iþlemlerinin yapýlmasý ve doðru yapýlmasý saðlanamamaktadýr. Þirketlerin bu sorunlar karþýsýndaki genel yaklaþýmý; mail order sistemini kullanmaktýr. Ancak mail order sistemlerinde kredi kartlarýnýnýn geçerliliði anlaþýlamamakta, çok sayýda kredi kartý iþlemi geçersiz kart, yanlýþ kart numarasý, son kullaným tarihinin geçmesi gibi hatalar neticesinde gerçekleþtirilememektedir. Bu durumda müþteriden kredi kartý bilgisi yeniden talep edilmekte, çok sayýda poliçe iptal edilmek zorunda kalýnmaktadýr. Üstelik tüm bu iþlemler oldukça maliyetli ve uzun operasyonlarla gerçekleþtirilmekte, taksitli satýþlarda tahsilat riski þirket üzerinde kalmakta, bu süreç boyunca herhangi bir bedel ödemeden poliçe sahibi olmak mümkün olmaktadýr. SFS ÇÖZÜMÜ SFS, tüm satýþ kanallarýnýn (acenteler, bankalar, maðazalar, otomobil galerileri vb.) tüm banka kredi kart ve taksitli kartlarla satýþ yapmalarýný saðlayan, satýþlarýn iptal ve iade iþlemlerini, muhasebe entegrasyonunu ve banka mutabakat iþlemlerinin yapýlmasýný saðlayan sistemdir. Trafik dahil tüm sigortacýlýk ürünlerinin taksitli kartlarla satýlabilmesi, farklý banka kartlarýnýn ve mutabakatlarýnýn tek sistem üzerinde yapýlabilmesi sistemin en büyük avantajlarýndandýr. M Ü Þ T E R Ý L E R KREDÝ KARTI TAKSÝTLÝ KART DEBÝT KART SÝGORTA ACENTELERÝ BANKALAR DÝÐER SATIÞ KANALLARI Sigorta Þirketi SFS BANKA I BANKA II BANKA n SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ

4 BUGÜN KARAR VERÝN, YARIN TÜM KANALLARINIZ TAKSÝTLÝ KARTLARLA SATIÞ YAPMAYA BAÞLASIN. Sistemin Saðladýðý Fonksiyonlar Tüm Banka Kredi Kartlarý ve Taksitli Kartlarla Çalýþma Üye Ýþyeri Bazýnda Ürün ve Taksit Sayýlarýný Farklýlaþtýrma Ýstenen ürün ve kanallarda SFS Kullanýlabilmesi Taksit Atlat Kampanyalarý Zorunlu Peþin Ürünlerin Taksitli Satýlabilmesi Anlaþmalý Olmayan Bankalarda Sadece Peþinatlarýn Tahsil Edilebilmesi Satýþ Ýptal Ýþlemleri Ýade ve Kýsmi Ýade Ýþlemleri Tüm iptal ve iade iþlemlerinin banka bazýnda farklý kurallarla yapýlabilmesi Online Poliçe Entegrasyonu Online Ön Muhasebe ve Muhasebe Entegrasyonu Poliçe Satýþýndan Sonra Ýþlem Yapýlabilmesi Poliçe Satýþýndan Sonra Kredi Kartýnýn Deðiþtirilebilmesi Ýþlem Bazýnda Banka Mutabakat Ýþlemleri (Taksit Tarih ve Tutarlarý, Bloke Tarih ve Tutarlarý, Servis ve Ödül Puan Komisyonlarý) Slip Tasarým ve Basým Telefonla Satýþ ve Hýzlý Yenilemede Kullanýlabilmesi Sigorta Þirketine Saðlanan Avantajlar Müþteriye sunulan ödeme avantajlarý ile rekabet avantajý saðlar, satýþlarý artýrýr. Tahsilat hýzý ve kalitesi artar, tahsilat operasyon maliyeti düþer Tahsilat riski ve operasyonu bankaya devredilir. Tüm satýþ kanallarýndan satýþ yapýlýrken, þirket hesabýna tahsilat gerçekleþir. Finansal hareketlerin elle oluþturulmasýna gerek kalmaz. Acentelerden ve tüm satýþ kanallarýndan tahsilat takibine gerek býrakmaz. Tüm satýþ kanallarýnda uygulanabilir, tüm kanallarýn dahil olduðu ödeme kampanyalarý düzenlenebilir. Banka kanallarý ile iliþkiyi artýrýr. Yeni kanallar elde edilmesine kolaylýk saðlar. Her bir banka için ayrý WEB POS / POS kullanýmýna gerek kalmaz. Fiziki POS ve maliyetleri olmaksýzýn kredi kartý satýþlarý yapýlýr. Web POS lardan yapýlan satýþlardaki manuel hatalar önlenir. Sigorta Þirketinin Acentelerine Saðlanan Avantajlar Müþterisine sunduðu ödeme avantajlarý ile satýþlarýný artýrýr. Müþteri tahsilat operasyon yükünü devreder, maliyetleri azalýr. Tali acentelerinden tahsilat hýzlanýr, operasyon yükü azalýr. Tahsilat riski ortadan kalkar. Müþterisine ve satýþlara daha fazla vakit ayýrabilir. Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm ÖDEME YÖNETÝMÝ

5 SÝGORTA ÞÝRKETÝ VE ACENTELERÝNE REKABET AVANTAJI SFS sistemi, çok sayýda banka ile çalýþan bir sistemdir. Hazýr ve kullanýlan bir ürün olmasý sayesinde çok kýsa süreler içinde hayata geçirilebilir ve tüm kanallarýn kredi kartý ve taksitli kartlarla satýþ yapabilmesi saðlanabilir. Kullaným Þekli Ýsterseniz SFS Satýþ Sistemleri ile Entegre Ýsterseniz Kendi Sistemlerinizle Entegre Ýsterseniz kanallarýnýzýn, Internet kanallarýnýzýn sistemleri ile entegre Tüm acente ve tali acentelerinize kullandýrarak Farklý banka kartlarý ile entegrasyonu saðlanmýþ hazýr SFS ürününü kendi sistemlerinizle, kanallarýnýzýn Internet siteleri ile entegre edebileceðiniz gibi SFS nin satýþ sistemleri ile birlikte de kullanabilirsiniz. SFS Taksitli Kart Sistemi Taksitli kartlarla tahsilat için kullanabilirsiniz. Ýptal ve iade iþlemleri de bu modül içinde yer almaktadýr. SFS Kredi Kartý Sistemi Kredi kartý peþinat provizyonlarýnýn alýnmasý için kullanabilirsiniz. SFS Muhasebe Entegrasyon Servisleri Banka ve acente ile ilgili tüm finansal hareketlerin ön muhasebe ya da muhasebenize ödeme iþlemi sonrasýnda entegre edilmesini saðlayabilirsiniz. Ödül puan ödemelerinden, komisyonlara kadar her türlü banka ile ilgili finansal hareketler otomatilk olarak oluþturulmaktadýr. SFS Ödeme Servisleri Farklý dýþ kanallarýn kendi arayüzleri ile sisteminize eriþip SFS sisteminden yararlanmasýný saðlayabilirsiniz. Bankalar, brokerlar, Internet satýþ noktalarý gibi kendi sistemleri ile çalýþan þirketlerde sayenizde SFS çözümünü kullanarak sunulan avantajlarý kullanabilirler. Yaygýn Kullaným Bankalarýn POS larýný sistemlerinizle entegre etmeden acentelerinizin küçük bir bölümünde kullanabilecek iken SFS i tüm acente ve tali acentelerinizde kullanabilirsiniz. Þirket genelinde ister kendiniz, isterseniz bankalarýn sinerjisi ile kampanyalar yapabilirsiniz. MODÜLLER HALÝNDE DE KULLANIM ÝMKANI SFS Acenteler Alt acenteler Bankalar Internet Satýþ Mobil Satýþ Diðer Satýþ TAKSÝTLÝ KART SÝSTEMÝ KREDÝ KARTI SÝSTEMÝ MUHASEBE ENTEGRASYON SERVÝSLERÝ ÖDEME SERVÝSLERÝ S Ý G O R T A C I L I K S Ý S T E M L E R Ý

6 SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ SFS SFS () bugünün hýzla deðiþen iþ ortamýnda þirketlerin rekabetçi kalmalarýný, masraflarýný azaltýrken kar ve verimliliklerini de artýrmalarýný saðlayan Kurumsal Yönetim Sistemleri üretmektedir. SFS, geniþ uzman kadrosu ile, 1992 yýlýndan beri, en ileri teknolojik iþ çözümlerini, müþterilerinin ihtiyaçlarýna göre özelleþtirerek sunmaktadýr. Kurumsal yazýlým ve bilgi teknolojileri alanýnda lider þirketlerden biri olan SFS, sektörlerinde öncü, ulusal ve uluslararasý bir çok þirket ve kuruluþa hizmet vermektedir. SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ ÖDEME YÖNETÝMÝ TÜM SATIÞ KANALLARI Acenteler Tali Acenteler Bankalar Direkt Satýþ Internet Siteleri SFS ENTEGRATÖRLERÝ VE TASARIMCILAR MEVCUT SÝGORTA ÞÝRKETÝ SÝSTEMLERÝ Müþteriler Neden SFS? 1992 den beri sigortacýlýk ve banka sigortacýlýðý deneyimi Yenilikçi iþ modellerini bütünleþtiren kendi geliþtirdiði yazýlým sistemleri Inet ile banka ve sigorta þirketleri arasýnda sürekli hizmete odaklanmýþ 1000 ve üstü kullanýcýya sahip büyük projelerde deneyim Entegre kurumsal sistemlerde deneyim Sigorta sektörüne odaklanmýþ entegre CRM Mimarisi Sigorta sektörünün tüm segmentlerini kapsayan deneyimi Uluslararasý kurumlarýn seçimi Düþük operasyon, donaným ve komünikasyon maliyetleri Güvenli, denenmiþ, risksiz Internet teknolojisi Çaðrý Merkezleri Mobil Satýþ Diðer Satýþ SFS SFS BankAgent SFS Agent Stramar E-Channel Stramar M-Channel BANKACILIK SÝSTEMLERÝ Aday Müþteriler Çalýþanlar Servis Saðlayýcýlar ATM SFS Saðlam Fikir Sokak No.5 Esentepe Ýstanbul Tel : Faks : Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm SFS - Her hakký saklýdýr.

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

E-Ticarette Güvenlik. Elektronik Ticaret`de Güvenlik...

E-Ticarette Güvenlik. Elektronik Ticaret`de Güvenlik... E-Ticarette Güvenlik Elektronik Ticaret`de Güvenlik... Elektronik ticarette alýcý ve satýcý birbirlerini görmeksizin iº yaptýklarýndan karºýlýklý olarak güvenin saðlanmasý için ek bir takým önlemler almaya

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı