etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından"

Transkript

1 etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından

2 etik zirvesi idealler ve gerçekler

3 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ 12 HAZİRAN 2014

4 4 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

5 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 5 İDEALLER VE GERÇEKLER Bir şirketin hedefinin yalnızca kâr etmek olarak tanımlandığı günler geride kaldı. Hem toplumlar hem de kurumlar, kârın niceleyici özelliklerinin yanında niteleyici özelliklerinin de olduğunun farkına vardılar. Artık kârlılığın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale geldi. Günümüzde şirketler, sorumlu iş modellerini benimsemek ve etik standartlara uygun çalışmak yönünde her zaman olduğundan daha fazla değerlendirilir oldular. Avrupa da işsizlik oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, paydaşlara karşı sorumluluğun ve buna bağlı itibarın yönetilmesi gereken en önemli şirket varlığı haline geldiği bu dönemde güven, başarılı olmak isteyen her şirketin en önemli sermayesi haline geldi. Kriz sonrası dünyada, özünde değerler ve sürdürülebilirlik olan yeni bir işletme modelinin arayışı içindeyiz. Değişen ekonomik ve sosyal düzen ile birlikte şirketler her geçen gün güçlenen ve sürekli genişleyen etki alanlarıyla, sadece kendi hissedarlarını ve çalışanlarını değil, ülkelerinin, hatta dünyanın bir ucundaki ülkelerin ekonomik ve sosyal düzenini etkiler hale geldiler. Şirketlerin varoluş amacının sadece kar elde etmek olduğu günler geride kaldı. Bir şirketin başarısını tanımlayan unsurlar içinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları ve itibar en az finansal veriler kadar önemli bir hal aldı. Artık yeni bir iş yapma modeli gelişti ve merkezinde sürdürülebilirlik ve sorumlu yöneticilik var: Kapitalizm 2.0 Etik Zirvesi 2014 te, bu modelin idealleri ve gerçekleri arasındaki mesafeyi mercek altına aldık. Bu ideale ulaşmak için şirketlerde kurgulanması gereken yapıyı ve iyi örnekleri tartıştık. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma, ancak yatırımcıların çıkarlarını koruyabildikleri, sağladıkları kaynakların amaca yönelik kullanıldığından emin olabildikleri, faaliyetleriyle toplumsal çıkarlara zarar vermeyen ve tüm bunlar için toplum önünde hesap veren şirketlerin varlığıyla mümkündür. İş etiği ilkelerini, yalnızca şirketler kesimini ilgilendiren; yatırımcı, girişimci ve düzenleyici/denetleyici otoriteler arasında oluşturulmaya çalışılan bir düzen olarak değil, düzgün işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak görmeliyiz. Bu alandaki sürekli gelişim içinde olan mevzuat, kuşkusuz gönüllü uyumla desteklenecek ve içselleştirilecektir. Ancak bu konudaki her gecikmenin maliyeti yüksektir. Nihai amaç, şirketlerin, topluma mal olmuş kurumlar olarak, sermayelerinin tabana yayılması, yönetim kalitelerinin artırılması ve sürdürülebilirliklerinin güvence altına alınmasıdır. Bu amaca ulaşmakta küçük veya büyük, hiçbir engelin, bizi bu amaçtan uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. Batı iş dünyasının, içinde bulunduğu güvensizlik ikliminden çıkması ancak Mehmet Buldurgan, TEİD Başkanı kanun yapıcı ile özel sektörün uyum içinde çalışması, etik değerlere bağlılığın öncelik kazanması ve bu duruşun kamuoyu ile etkin iletişimi ile mümkün olacaktır. İdealler ve gerçekler arasındaki mesafenin kapanması, zihinlerimize yerleşmiş olan paradigmaların değişimi ve yeni bir iş yapma modelinin benimsenmesi ile mümkün olacaktır. Yeniden tanımlanan temel bir kavram: SORUMLULUK Bir işletmenin sorumluluğunun pay sahiplerinin varlıklarını korumak ve artırmak olduğu; topluma karşı sorumluluklarının ise yarattığı ekonomik hacim ile ölçüldüğü günler çok gerilerde kaldı. Her ne kadar serbest piyasa ekonomisi toplum ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamaktaki en etkili finansal sistem olarak geçerliliğini sürdürüyor olsa da

6 6 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER bu sistemin yararlı olan ve olmayan yönlerini anlamak yolunda ilerlerken -çoğu da sosyal olan- birçok bedel ödedik ve ödemekteyiz. Şirketler sadece pay sahiplerine değil, tüm paydaşlarına ve sürdürülebilirlik politikalarının etkisi ile gelecek kuşaklara karşı da sorumludurlar. Yeniden tanımlanan bir diğer kavram: BAŞARI Bir şirketin hedefinin yalnızca kâr etmek olarak tanımlandığı günler de geride kaldı. Hem toplumlar hem de kurumlar, kârın niceleyici özelliklerinin yanında niteleyici özelliklerinin de olduğunun farkına vardılar. Artık kârlılığın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale geldi. Günümüzde şirketler sorumlu iş modellerini benimsemek ve etik standartlara uygun çalışmak yönünde her zaman olduğundan daha fazla değerlendirilir oldular. Her ne kadar kârlılık, istihdam, üretim ve maliyet hala bir işi tanımlarken kullandığımız ana kriterler olsa da, her şirketin bir dünya vatandaşı olduğu ve içinde bulunduğu topluma karşı sosyal ödevleri de olduğu genel kabul görmüş bir gerçektir. Yüksek kâr arayışı ve ekonomik başarının etik değerlerden vazgeçmek, dünya kaynaklarını sorumsuz tüketmek ve adil sosyal düzeni zedelemek pahasına olamayacağının anlaşıldığı bir dönem yaşıyoruz. Klasik anlamda, bir girişimin başarısı ve hayatta kalması gelirleri ile giderleri arasındaki farkın gelirler lehinde olmasına bağlıdır. Sorumlu kapitalizm olarak da adlandırılan bu yeni iş modeli ise tekrarlanabilir verimin, sürekliliğin sağlanması ve sürdürülebilir olması bakımından, gelir gider farkına daha geniş bir anlam yükler Kısacası bir şirketin başarısı sadece finansal performansa değil, çevresel ve toplumsal performansına da bağlıdır. Başarının tanımındaki bu değişim, iş hayatını düzenleyen yasaları ve diğer mevzuatı da etkiliyor ve bu alandaki paradigma değişimini de tetikliyor Yeniden tanımlanan bir diğer kavram ise: ETKİN SERMAYE YÖNETİMİ Dünyamız gerek ekonomik gerek toplumsal gerekse çevresel olmak üzere büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyor. İş dünyasının, iş idaresi prensiplerinin tüm toplumları etkisi altına alan bu küresel değişim sürecinden etkilenmiyor olması ise mümkün değil yılında bir şirketin toplam değerinin ancak %17si gayrimali değerlerinden oluşurken günümüzde durum tam tersine dönmüştür. Özellikle halka açık şirketler için spekülatif değerlerini yönetmek operatif değerlerini yönetmenin çok ötesinde bir sorumluluk ve başarı kriteri haline gelmiştir. Spekülatif değeri oluşturan, hisse senedi değerinden ziyade, şirketin marka değeri, itibarı gibi unsurlardan oluşuyor; güven ise bu spekülatif değerin yaratılmasında kullanılan ana sermaye. Tüm iç ve dış paydaşları ile ilişkilerinde güven sermayesi zayıf olan veya bu sermayeyi doğru yönetemeyen şirketler ya kendi sınırlı dünyalarına hapsolmak riskiyle, yada global rekabet yarışında kaybeden olmak neticesiyle karşı karşıya kalacaklar. Güven sermayesi ile yapılan üretimin en önemli çıktılarından birinin itibar olduğunun altını çizmekte fayda var. Etisphere İnstitute tarafından her sene yapılan bir araştırmada Dünyanın En Etik Şirketleri (World s Most Ethical Companies) kamuoyu ile paylaşılır. Bu şirketlerin finansal performansları S&P 500 ve FTSE 100 e kote rakipleri ile karşılaştırıldığında, kriz dönemleri de dahil olmak üzere, WME şirketlerinin rakiplerinden ortalama %50 daha fazla kar açıkladığı ve krizden çıkış sıçramasını en etkin yapan şirketler olduğu görülmüştür. Sadece bu değerlendirme bile günümüz global iş arenasında ayakta kalabilmek ve sürekli büyüyebilmek için, güven sermayesinin etkin yönetiminin en az finansal sermaye kadar önemli ve hassas olduğunu ortaya koymaktadır.

7 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 7

8 8 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER TEİD HAKKINDA Misyonumuz İş etiği ilke ve kurallarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, yazılı kültürün temelini oluşturması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak. Vizyonumuz Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının, 2015 yılına kadar dünyanın en itibarlı 30 ülkesi arasına girmesine ortam yaratmak. Referans: Transparency International Corruption Perception Index verileri. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, toplumun tüm kesimlerine, etik ilkelerle ilgili çalışmalarını aktararak kamu yararının elde edilmesine katkıda bulunmak ve referans merkezi olmak, evrensel iş etiği ilkelerinin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanması için liderlik yapmak amacı ile kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmek. Değerlerimiz Misyonumuz varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç değil bir yolculuk olduğunun bilincindeyiz. Değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen rehberimizdir. Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri derneğin tüm idari fonksiyonları ve kararlar mekanizmalarının özünü oluşturur. Değerlerimiz ise TEİD idari kültürünün temel taşı olarak derneğimizi yönetim biçimimize yansır. İş etiğinin, gayrı kanuni veya ahlak dışı yollara sapmamanın çok ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına saygıyı değil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı ve etkin bir doğal kaynak kullanımı ile gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir tanımı olduğuna inanıyoruz. Bizimle aynı inanca sahip, bu bilinç ve sorumlulukla sürekli bir gelişimi hedef edinmiş, Türkiye de iş yapan yerli ve yabancı tüm şirketleri üyemiz olarak görmek istiyor ve onların da değerli katkıları ile iş etiği ilkelerine bağlılığı, iş yapma biçim ve bilincinin merkezine yerleştirmek hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

9 OLARAK..ẸTİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 9 TEİD ÜYELERİ Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız. Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz. İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz. Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetleriz. Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız. Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız. İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz. Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz. Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin adil istihdamını destekleriz. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz. Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nin de özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari yapımız ve şirket politikalarımıza yansıtırız.

10 10 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER PROGRAM AKIŞI 13:00 14:30 Paralel Çalıştaylar Çalıştay 1 Yolsuzlukla Mücadele ve Şirket Süreçlerinin Şeffaflaştırılması Çalıştay 2 Bir Suistimalcinin Profili Çalıştay 3 Rekabet Hukuku ve Yönetici Sorumluluğu Çalıştay 4 Birleşme ve Satın almalarda Uyum Riskleri Yönetiminin Önemi Çalıştay 5 Güven Ekonomisinde Etkin Risk Yönetiminin Şirket Performansına Katkısı 14:30 15:00 Kahve arası 15:00 15:30 Açılış konuşmaları Mehmet Buldurgan, TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Sanver, Bilgi Üniversitesi Rektörü 15:30 16:15 Sunay Akın, His senetleri ve iş etiği üzerine sohbet 16:15 16:45 İdealler ve Gerçekler Araştırma Sonuçları 16:45 17: 15 Kahve Arası 17:15 18:45 İdealler ve Gerçekler Paneli Bu panelde bütünlük risklerini etkin yöneterek idealler ve gerçekleri birbirine yaklaştıran yöneticiler ile iş hayatı dinamiklerini etik ekseninde tartışacağız. Moderatör: Tayfun Zaman, TEİD Genel Sekreteri Panelistler Cafer Bakırhan, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Yön. Kurulu Başkan Vekili Erhan Baş, Bilim İlaç Genel Müdürü Hüseyin Gürer, Deloitte Türkiye CEOsu Serdar Eser, Işıklar Enerji Genel Müdürü, KOTEDER Yönetim Kurulu Üyesi 18:45 19:00 Değerlendirme ve Kapanış Konuşması Prof. Dr. İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Emeritus Profesör 19:00 21:00 Akşam yemeği

11 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 11

12 12 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

13 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 13 İDEALLER VE GERÇEKLER ARAŞTIRMA SONUÇLARI 78 șirket 97 iș dünyası temsilcisi %52 halka açık araștırmaya kimler katıldı? % çalıșan %100 yönetici

14 14 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER İDEALLER Yasal sorumluluklarını yerine getirir 86% İnsan haklarına yönelik sorumluluklarını yerine getirir 84% Çevreye karșı sorumluluklarını yerine getirir 77% Sosyal sorumluluklarını yerine getirir 74% etik koda sahip șirket

15 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 15 iş etiği ilkelerine uymak... 91% Çalıșanlarının șirkete bağlılığı artar 88% Kârlılık uzun vadede olumlu etkilenir 75% Rekabet gücü artar 37% Kârlılık kısa vadede olumlu etkilenir

16 16 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER GERÇEKLER Șirketinizde etik ve uyum yönetimi departman ya da ekip var mı? 2011 EVET 36% 2014 EVET 70% Bașka görevleri de olan etik ve uyum yöneticilerinin oranı: 97%

17 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 17 Şirketimizin yazılı bir etik politikası vardır. Şirketimizde etik iletişim kanalları vardır. (şikayet ve bildiri hattı gibi) Şirketimizde tüm çalışanlarımızın etik değerlerinize uygun bir davranış geliştirmesini sağlayacak eğitim ve yönlendirme programları vardır. Şirketimizde etik ve uyum ihlallerine verilecek ceza ve yaptırımlarla ilgili yazılı bir prosedür vardır. Personel değerlendirme kriterlerimiz arasında etik performans vardır. Şirketimizde bir etik raporlama sistemi vardır. EVET HAYIR BİLMİYORUM Şirketimizde etik performanstan sorumlu bir yönetim kurulu üyesi vardır. İtibarlı șirketler asla etik dıșı davranıș sergilemezler 63% Șirketlerin etik koda sahip olmaları ve uygulamaları büyük yatırımcıları çekmek konusunda çok etkilidir 89% İtibar, șirketlerin değerini yükselten en önemli faktörlerden biridir 95%

18 18 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER Şikayet, öneri, danışma ve ihbar iletişimi 87% 65% 53% 44% Bölüm yöneticileri ile direkt iletişim imkanı İnsan kaynakları Şikayet ve danışma hattı Mevzuata uyum/hukuk/ etik ofisleri Etik dışı davranışı tedirgin olmadan ihbar ve şikayet edebileceğime inanıyorum 60% Bu iletişim yöntemleri ne derece etkin?

19 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 19 60% İș dünyası temsilcileri nezdinde Etik yönetim için alınan önlemler tüm çalıșanlara etkili bir iletișimle bildirilmektedir ifadesine katılanlar 56% İș dünyası temsilcileri nezdinde Etik prosedürlerimiz haklı yapılmıș bir ihbar durumunda ihbar edeni misillemeye karșı koruyacak önlemler içermektedir ifadesine katılanlar İş dünyası temsilcileri nezdinde CEO ların etik yönetimi konusuna zaman ayırdığını düşünenler 51%

20 20 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER 2 0 etik z idealler ve

21 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD irvesi gerçekler

22 22 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER ÇALIŞTAY MODERATÖRLERİ Av. Birtürk Aydın Baker & McKenzie Çiğdem Gürer KPMG Dr. Fevzi Toksoy ACTECON Av. Gönenç Gürkaynak ELİG Özer Koç Franklin Covey

23 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 23

24 24 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER KONUŞMACI VE PANELİSTLER Cafer Bakırhan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Yön. Kurulu Başkan Vekili Erhan Baş Bilim İlaç Genel Müdürü Hüseyin Gürer Deloitte Türkiye CEOsu Prof. Dr. Remzi Sanver İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Serdar Eser KOTEDER Yönetim Kurulu Üyesi Sunay Akın Şair, Yazar, Gazerteci, Araştırmacı, Tiyatro Oyuncusu

25 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 25 Prof. Dr. İlter Turan İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Emeritus Profesör Mehmet Buldurgan TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Aksu GfK, Danışman, İtibar Yönetimi Tayfun Zaman Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri

26 26 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER ÇALIŞT

27 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 27 AYLAR

28 28 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER ÇALIŞTAYLAR Dünya Bankası verilerine göre, 2 trilyon dolar seviyesinde olduğu düşünülen ve gelişimin önündeki en önemli engellerin başında gelen yolsuzlukla etkin mücadele, şirketler için sadece bir kurumsal vatandaşlık sorumluluğu değil, aynı zamanda verimliliğin de gereğidir. Yolsuzlukla mücadele ve şirket süreçlerinin şeffaflaştırılması başlıklı panelde, şirket hukuk müşavirleri ve uyum müdürlerinin görevleri sırasında karşılaşabilecekleri, şirket çalışanlarının eylemlerinden doğan ihlalleri ne şekilde ele alabilecekleri, çalışanların kanuni düzenlemelerin yanı sıra şirket prosedür ve kurallarına uyum sağlamalarında etkili yöntemlerin neler olduğu, hukuka uyum eğitimlerinde çalışanlara en etkili nasıl ulaşılabileceğinin yolları tartışıldı. Adil rekabet ortamının korunması, iktisadi gelişimin sağlığı ve tüketici haklarının korunması için en temel ilkelerin başında geliyor. Rekabet Kanunu tarihinin en kapsamlı değişikliğine uğruyor! Ceza yönetmeliği revize ediliyor! Rekabet ihlalini ihbar edene para ödülü geliyor! Son zamanlarda rekabet hukuku ile ilgili amma çok haber çıktı! Kimisi doğru ve gümbür gümbür geliyor; kimisi ise cımbızla çekilmiş ve büyüteçle sunulmuş Ama konu önemli; zira son on yıl içerisinde AB rekabet hukuku da o kadar kapsamlı değişikliğe uğradı ki, Türkiye için de artık bir güncelleme yapmak kaçınılmaz hale geldi. Değişiklikler firmaları nasıl etkiler? diye bir soru sorulsa, standart bir cevap çıkmayacağı aşikar. Rekabet hukuku ve Yönetici Sorumluluğı çalıştayında, değişikliklerin masaya yatırıldığı bir tartışma ortamında fikirlerimizi paylaştık. Oturumlar sırasında, kriz sonrası dünyada yeniden şekillenen yönetim modelleri ve şirketlerin en önemli sermayesi haline gelen güven kavramı üzerinde durduk. GÜVEN: Ekonomideki Anahtar Etken çalıştayında, bir kurumsal varlık olan güveni nasıl yöneteceğimizi tartıştık. Birçok şirket, üretim maliyetlerini azaltabilmek, arz zincirlerini konsolide edebilmek, gelişmekte olan tüketim piyasalarına erişim sağlayabilmek, yeni yeteneklere, yeni teknoloji veya ürünlere ulaşabilmek amacıyla büyüme stratejileri kapsamında birleşme ve devralma veya ortak girişim kurulması işlemlerini tercih etmektedir. Bununla birlikte, bu işlemler riskleri de beraberinde getirmektedir. Uyumluluk programlarının bulunmaması, aracılar ve acenteler aracılığıyla iş yapılması, kamu personelinin ağırlanması, sponsorluklar sunulması başlı başına risk taşımaktadır. Bu risk özellikle yolsuzluk hususunda şöhrete sahip bir ülkede iş yapılması halinde daha da artmaktadır. Yolsuzluk veya uyumsuzluk kültürü beraberinde hukuki sonuçları getirmekte ve ticari faaliyete veya malvarlığına ciddi zararlar verebilmektedir. Birleşme ve Satınalmalarda Uyum Riskleri Yönetiminin Önemi çalıştayında şirket hisse değerini doğrudan etkileyen riskleri ve bu risklerin etkin yönetimine yönelik yöntemleri tartıştık. Suistimal şirket varlıklarının etkin ve sorumlu kullanımı ile ilgili risklerin başında geliyor. KPMG nin 78 ülkede incelediği 596 vakadaki suistimallere ilişkin bilgi ve verilerin temel alındığı Bir Suistimalcinin Profili çalıştayında KPMG nin 2013 yılında dünya genelinde incelediği suistimal vakaları incelendi ve şirket yönetimlerine yol gösterici nitelikte ipuçları paylaşıldı. İşletmelerin suistimal riskine daha duyarlı olmalarına ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmak amacıyla, fiili suistimal vakaları tüm ayrıntılarıyla incelenerek, tipik bir suistimalcinin profilinin çıkartıldığı global rapor sunuldu ve veriler tartışıldı.

29 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 29

30 30 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

31 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 31

32 32 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

33 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 33

34 34 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

35 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 35

36 36 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER Mehmet Buldurgan TEİD Yönetim Kurulu Başkanı

37 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 37 Prof. Dr. Remzi Sanver İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

38 38 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER Sunay Akın Şair, Yazar, Gazerteci, Araştırmacı, Tiyatro Oyuncusu

39 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 39 Nuran Aksu GfK, Danışman, İtibar Yönetimi

40 40 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER Tayfun Zaman Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri

41 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 41 Hüseyin Gürer Deloitte Türkiye CEOsu

42 42 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER Serdar Eser KOTEDER Yönetim Kurulu Üyesi

43 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 43 Erhan Baş Bilim İlaç Genel Müdürü

44 44 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER Cafer Bakırhan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Yön. Kurulu Başkan Vekili

45 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 45 En değerli varlığı insan olan şirketimizde fırsat eşitliğine, çeşitliliğe ve iş etiğinin ortak bir kurum kültürü olarak yaşatılmasına önem veririz. Hüseyin Gürer, Deloitte Türkiye, CEO

46 46 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

47 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 47

48 48 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

49 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 49

50 50 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

51 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 51

52 52 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER

53 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 53

54 54 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER KATILIM RAPORU Yönetici 27 Profesyonel Akademisyen Öğrenci Zirve TV canlı yayını 986

55 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 55 SPONSORLARIMIZ Değerli destekleriyle bu etkinliğin yapılmasına imkan sağlayan sponsorlarımıza teşekkür ederiz.

56 56 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE GERÇEKLER TEŞEKKÜR EDERİZ Etik Zirvesi 2014, varlıklarıyla bizlere güç, çalışmalarımıza değer katan üyelerimizle bir araya gelebilmek, etik yönetimi alanındaki gelişmeleri tartışabilmek ve bir bilgi paylaşım platformu oluşturabilmek için değerli bir fırsat oldu. Etik Zirvesi 2014 ü bir bilim yuvasında yapabilmek ayrıcalığını sağlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi ne; Moderasyonunu üstlendikleri çalıştaylarla Etik Zirvesi nde bilgi ve birikimlerini paylaşan kurumsal üyelerimize; Görüş ve tecrübelerini bizlerle paylaşan değerli konuşmacı ve panelistlerimize; Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaya açılan penceremiz Zirve TV yayınını yapmamızı mümkün kılan Patika Yapım a Etik Zirvesi ni bir etkinlik olmaktan çıkartıp bir tecrübe haline getiren 1957 ekibine; Etik Zirvesi nin başarısının mimarı olan TEİD yönetim kurulu, zirve hazırlık kurulu ve ekibimize; ve Zirve ye verdikleri destekle gücümüze güç katan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ederiz.

57 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD etik zirvesi idealler ve gerçekler

58 TEİD Etik ve İtibar Derneği Ethics & Reputation Society ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ A:Turgut Özal Bulvarı, Gardenya 3 Plaza D:6 Ataşehir/İstanbul T: +90 (216) M: W:

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org FAALİYET RAPORU 2014 www.tkyd.org İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI 2 2014 E BAKIŞ 4 TKYD HAKKINDA 6 YÖNETİM 7 ÇALIŞMA GRUPLARI 8 VII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 11 PANELLER VE SEMİNERLER 22 TKYD

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı...

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı... Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...1 Ürün Sorumluluğumuz...59 İş birimlerimiz...59 Genel Müdürün Mesajı...5 Operasyon Yönetimi...88 Risk Yönetimi...94 Dünden Bugüne Akbank ve Sürdürülebilirlik...9 Müşteri

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 Değerli Paydaşlarımız, Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerimiz, her zaman iş yapış biçimimizin önemli bir belirleyicisi

Detaylı

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 2012 VİZYON VE MİSYONUMUZ 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 3 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 4 KURUMSAL PROFİL 6 TSKB NİN ORTAKLIK YAPISI 6 TSKB NİN İŞTİRAKLERİ 7 TSKB NİN ÜRÜN

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER CEO nun Mesajı Rapor Hakkında Yapı Kredi Hakkında Kurumsal Yönetim Operasyonel Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Çevre Yönetimi Toplumsal Yatırımlar Performans

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

90 yıldır geleceğe bakıyoruz

90 yıldır geleceğe bakıyoruz 90 yıldır geleceğe bakıyoruz İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Biz Kimiz? 7 İş Bankası nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve Stratejisi 8 Kurumsal Profil 10

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

Konferansın Ardından

Konferansın Ardından Kurumsal VII ULUSLARARASI KURUMSAL YONETIM ZIRVESI Konferansın Ardından 2014 ANA SPONSORLAR Fİnans Sektörü Sponsoru ÖDÜL TÖRENİ SPONSORU VII ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ Değerli Türkiye Kurumsal

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 İçindekiler Rapor Hakkında 1 Mesajlar 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Genel Müdür Mesajı 3 Şirketimiz 4 Misyonumuz Değerlerimiz 4 Roche Hakkında 6 Kurumsal

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu

Detaylı

Yolda... Bu ilk KSS raporumuz. Burada daha yolun başındayız. Ama kararlıyız. Yolculuğumuzu herkesle paylaşmak istiyoruz...

Yolda... Bu ilk KSS raporumuz. Burada daha yolun başındayız. Ama kararlıyız. Yolculuğumuzu herkesle paylaşmak istiyoruz... Yolda... Hareket hayatın dinamiğidir. Her gün ıssız yollardan, küçük köylerden, dağ başlarından, devasa kentlerden, festivallerden geçen kısa ya da uzun yolculuklar yaşanır.yollar değişir, ülkeler geçilir,

Detaylı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 02 İÇİNDEKİLER RAPOR PROFİLİ VE SINIRI 03 BM KÜRESEL İLKELER SÖZLESMESI 04 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 05-06 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda

2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda RAPOR HAKKINDA Sürdürülebilirlik performansımızı olumlu ve olumsuz tüm sonuçlarıyla açıkladığımız raporlama uygulamamızı paydaşlarımızın değişen beklentileri ışığında her geçen yıl geliştirmeyi taahhüt

Detaylı