istanbul TiCARET ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI"

Transkript

1 istanbul TiCARET ODASI JLJSLf_,_R_L"-'-RASI PAZARhUiL.DA BİLGİ SİSTENLEB.İ ve DÜNYA TCAlET vierkezlerilnn ROLÜ Prof.Dr.Çevik URAZ

2 Ol) GİRİŞ Bugünün giderek karmaşklaşmakta olan işletmeleri ve bunlarn karmaşk dş dünyas~ ancak etkin ve çağdaş bir yonetim sayesinde rekabet ortamnda b_cşarl klabilnekte, çağa uyak uyduramayanlar ise birer birer bu arenadan çekilnektedir., Bu karnaşk yumağn çözülmesinin bize göre önemli bir srr yönetim bilişim sistemlerinin yöneticinin kontrolünde kurulabilmesidir o Bu çalşmada amacmz, yönetim bilişim sistominin bir alt sistemi olan pazarlata bilgi.sistemleri konusunu ele almak ve bu kavrom uluslararas düzeyde verinli bir biçimde organize eden Dünyo Ticoret Iorkezlerini otrc.flca anlatmaktro Ekonomik sistor>li n0 olurse, olsu, bugün birçok ülke işletleri Dünya 'J:icaret l'ierkezleri araclg ile büyük dünya pazarlarna çkma ve satş yapnet çnbnlarn organize etnektedirlerc 02) YÖNETİI'-'l BILİQİI SISTENLERİ İşetmeyi başarya ulaştran etkin yönetin knrarlar bilgili temel alr. Ynni, gerekli bilgi doğru biçimde, gerekt tiği miktarda ve zamo.nda yöneteinin kullannna hczr olmaldr o Görüldüğü gibi, yönetsel ka.ro.r verr.e sürecinde hannadde niteliğinde olan bilgi işletuelerin amaçlarnn ulaşmasnda büyük önen taşmaktadr. Bilgi sc.yesinde hen hodeflor daha gerçekçi olarak saptmabilir, hem de bir geribesleme ( feedback) mekanizmas ile bu hedeflere göre ne yönde, ne kadar yol alndğ tespit edilerek gerekiyorsa clüzoltici önlenlor zzmannda alnabilir. Bir yönüyle işletmeleri geniş bilgi ağlar dizisi olarak alglanak müw.kündür., Her knro.r için farkl türde bilgilere ihtiyaç du;ylluro Bu bilgiler, çeşitli kaynaklo.rdan saglanan verilerin işlen.çsiyle türetiliro

3 - 2 - Karar veri~ilerin ihtiyaç duyduklar işlenmiş bilgiye ulaşmak için böylesine bir uğraş içine girnesi, onlarn ana uğraş olan karar VPrme ile yeterince ilgilenemeuesi sonucunu doğururd Böylece bilgi elde ot:onin naliyetido artar. Bu nedenle, işletme içindeki çeşitli karar noktalarnda duyulan bilgi ihtiyaçlarna en etkin biçinde cevap verecek düzenleyici bir gücün oluşmas gerekiro Bu gücün oluşmas gerekir~ Bu güçün ad "yönetir: bilgi sistemi olup, burada yönetsel kararlarn verilmesinde ihtiyaç duyulan bilgiler, bu bilgilerin kaynaklar ve karar vericilerin kondileri bir siston bütünü içinde ele alnarak düzenlenir., Bu sisten çeşitli alt si.stonlgrften oluşuro Bunlar; pazarlama, üretin, :[inansnan ve personol alt sistowleridir.. Ayrca, işletmenin faaliyet alanna göre satnalna, araştrnageliştirue gibi diğer alt sistonlori de olabilir., Pazarlana bilgi sistenini daha yakndan tn.nuayu çalşrsa, bu alt sistemin de ay.n z.:::.no.nda kendi b.~.şna bir sisten olduğunu görürüzo Ancak bu sisteo., kendi iiç koordinasyon dengesi ile birlikte diğer alt sistemlero olan ilişkiler dengesini ana sistetin ao.açlar doğrultusunda optirize etnek durumundndr o Pazarlama bilgi sistemine ihtiyaç duyulan nedenlere bakldğnda şu etkileri görebiliriz ) İşletmelerin hitap ettiği pazarlar kapsam olarak bölgesel olmaktan çkmşlar, ulusal ve hatta uluslararas bir niteliğe dönüşmüşlordira Bu da, işletmelerin giderek karmaş~laşan faaliyetlerini daha büyük belirsizlik altndan düzenlenmelerini zorlamaktadr.. 2) Mamullerin hayat seyri oldukça ksalmştro Bu ksa sürenin en iyi biçimde değerlendirilebilmesi için,

4 - 3 - gerekli kararlarn annda ve hatta şartlardaki de~işikliklerle karşlaşlmadan önce verilmesi şarttr. 3) Pazarlama yöneticisinin çok çeşitli pnzarlc:ma faaliyetlerinin bütünleştirilmesinde giderek artan sorumluluk yüklenmesi, pazarlama kararlarn:.rr. daha geniş boyutlarda ve daha ayrntl in-öelemelerden sonra verilmesini gerektirmektedir.. 4) Toplumlarn refah düzeyi arttkça genellikle halkn yaşamlarn sürdürmolerindeki zorunlu ihtiyaçlar karşlanmş olduğundan satnalma son derece anlaml ve kişisel bir davranş biçibine dönüşmektediro Bu nedenle, pazarlan8 yöneticileri faaliyetlerini düzenlerkon, tüketicilerin açk ve gizli istekleri ile davranş biçimlerini de değerlendin::.ok zorund'ldrlar. 5) İşletmeler arasndaki rekabet giderek fiyat dşndaki alanlara kaycaktadr o Marko.lo.:n, paketleoe, r_o.rul geliştirme, r:ecmul fc:.rkllaşt rrj.o., dr:,g tn ve satş arttr~a çnbalarnda sürdürülen yoğun rekabet, sözkonusu alanlareletki faaliyetlerin etkinliği konusunda daha sürekli gözler:lori gerektirmektedir.. Özetle; günümüzde pazarl:::.ma yöneticilerinin gerçek sorunlar, bilgi etrafnda yoğunlaşmaktadr.. Yönetim bilgi sistemi, "pazarlama yönetiminin sorumluluk alanlarna ilişkin kararlarn verilmesinde temel olarak kullanlmak üzere, işletme içi ve dş kaynaklardan türetilen uygun bilgilerin, düzenli bir biçimde akşn sa;~latak alilac ile tasarlanmş olan insan, oakina ve yöntemlerin etkileşim içinde bulunduklar karro.şk bir yapdr, (l) (l) Richard H.. Brien, J"ames E.. Stafferd, Marketing Information Systemso

5 Pazarlana bilgi sistani p~z8rl~ua araştr~~sndnn daha geniş olarak pazarlana işlevlerine ilişkin tlin vurileri toplo.ma, yorunlana ve kullanlr biçiro dönüştürne ç nsdr o Pazarlama :raştr:ns ise, rauul veyc, hizret lorin pctznrlo.oasndaki sorunlara ilişkin verilerin toplam:ws, k:ydodilr,osi ve çözü;lenr:.wsi için YcJplan sistg-jntik ve bilinsc: bir çalşnadro Genellikle belirli sorunlar veya projeler üzerinde odaklo.şr o Bu tür araştrnalarn bilinen bir başlo.ngc ve sonu vardro Pazarlana bilgi sistemleri iso belirli sorunlo.rdan çok pazarlana kararlarn etkileyen işlotoe içi ve dş tüu otoenleri sürekli ol:rsk gözetin cütnn tutar ve dogabilecek herhangi bir soruna k:rş yöneticileri uyank tutarak çevreye uyunun en kse, sür,ede gerçekleştirilu~~sini sağh~r.. Şimeli sistc;ui d h.c dn karuo.şklo.ştran uluslararas pazarlamaya bu yaklaşmn b,akm::.ya ç::üşslmo Bugünün şartlar ülkdlori knpc:ü birer ekonomi olnrak çalşmaktan uzaklcştrrş ve: uluslarnras platfornclm yeni sorunlnrla DÜcad.ele verecek etkin y:c.plar ve bilgi sistenleri kurmaya zorlanştr" Bu çetin ortamcb etkin bir uluslo.ro.ras pazarlama yaparak ihracatn arttr8bilen ülkeler refah seviyerini yükseltme konusunda bir ho.yli yol almşlardro Uluslararas çevre denildiginde ortay:j. hemen cleğ işik para birimleri, gelir seviyeleri diller, kültür farklar~ ticari yasa ve kurc:.llo.r gibi birçok ;yeni bilgi ihtiyo.çlar çkmakt aclr o Uluslararas pazarlama i:lçin gerekli olan b::me bilgileri şöylece özetleyebiliriz: a) ÜLKE : Pazarnma faaliyetinin başlatlarak sürdlirüleceği ülke ile ilgili hem genel, hen de po.zarlr:.r::a konusunu yojcndan

6 - 5 - ilgilendiren bilgiler. Bu bilgiler hedeflenen p~z~rn çerçevesini gösterir. genel b) KJNUM : P:::.zc:.rn konum önemlidir c Yakn o lu:::. s ul~'.şr: no.sraflarn etkileyecektir. Ikliu~ gerok p.'lzarl::.n:}.. ccüc o l.'j.n ürünün türünü, gerek pazarlaraa ynpaco.k kişileri etkileyecektir. Coğrafi konuij., ulnşn yönt ei:lini etkileyecektir. R::.ttc. yckn çevrede yer alan rakip ülkeler fiy~.tl::-.r~z d:::..hi otkileyecektir. c) DOGAL KAYHAKLAR VE EKONOMİK J:iAALİYET Doğal kayn:::tklar ve ekononik faaliyet o ülkeye yönelik po.zarlmt::. b::_kş ::'.çsn doğrullc:.n otkiloyecoktir. Nelerin s::.tlp, nelerin s2tl::.n~ycc~ğ vep~zarlen:::t f~aliyetinin ne derococlo bir pr:czrt güvoncosi çerçevesid.de yj.rütüle bi le ceğini bu fakt örler o ait bilgilur be; lirleyec\jktir. d) NÜ.B'US VE üzellikleri Nüfus ve özelliklerinin de pazarlana fao.liygti açsndan ön.:.:;r.ü büyüktür. Tahnini Sc'tş rikt,=rn belirle~ rede, ürün cinsini belirlengde~ yaş, cinsiyet, eğitin ve kültür özellikleri çok önenlidir. Burnda önenli olan kişileri sayr:ak değil, tüketin. biçini ile alm gücünü s..::.ptanaktr. e) ALTYAPI Altyap bilgisi bir yc.ncl::.n pazarn girr.:-o konusunda bir taka kolaylklc.rn derecesini cmla::arnz saslarkt:.m, öte yandan ülkenin kalknoa düzeyi hakknda fikir sahibi olnaoz so..ğlaro Burada k::::.stodilen ulctşu inkanlar, en2rji kaynaklar, egitio oüesseseleri gibi altyap öğeleridirq

7 - 6 - f) TİCAHI POLITiKA : Bir ülkenin ticari politikasnn uluslararas pazarlama stratejisinin şekillenmesinde çok büyük önemi vardro Ülkeniz baz ülkelerle ticareti yasaklamş veya kotalar koymuş olabilir. Ayn durum, pazarlj.na faaliyeti yapacağnz ülke için de geçerli olabilir. Gümrük kstlamalar, çok çeşitli vergiler, etiketleme ve paket lme kurs.ll3r koymuş olabilir. g) PAZAR YAPISI : Her ülkenin kendine h~:.s bir pazar yaps mevcuttur. İnsanlar, aile ynplar, özel ve ka::.m kuruluşlnr, - pazarn işleyişi, mali yaps ile ilgili bilgiler başarl bir uluslararas pazarlama için temel bilgileri teşkil eder. h) REKABET Rekabet ç üreticiden ve diger ülkelerden gelebilir. Satmaya çalştğmz uauulün hedeflenen ülkedaki iç ür et imi genellikle öne:li i thalat kst lamalarnu bir habercisidir. Rakiplerin satş miktarlar ve ürün cinslerine ait bilgiler oldukça öneulidir. ) RAKİP lf.t{ül\flerin :F':tYATLJl.JU Fiyat rekabeti için kakiplerin fiyatlarnn tesbiti ~ereklidir. Rakiplerin satş şartlar da önemli bir veridir.!şte bu terel başlklar altnda ksaca açkleman bilgiler elde edileceği baz ko.ynn.klar nevcuttur. Burada önc.mli olan sade ce bilgilerin türünü saptaj.ak değil, ayn zamanda bilgi kaynaklarn da bulup onlara ulaşabilmektir o Bu kaynaklr:tr şöyle sr;rclayabiliriz :

8 - 7 - l) Dş Ticareti Goli:ştirr:8 OJJ-sleri : Daha çok ihracat geliştirne anac ila kurulnuşlardr. Hen ilgili ülke dr::: tico.ri fo.aliyette bulunan -ükeler ile ilgili geniş kütüph;~mc~lc;ri ::evcuttur ve ar::.ştruftl:::.r yaparlar. 2) Ticaret AtG_ _9likleri : Bulunduğu ülkelerle ilgili bilgi topl2na faaliyetleri ile birlikte ticnri tan t::a faclliyetlerind.:; do bulunurlar, adr8sler tonin,;derler, ilişkilerin kurulrt'lsndcl yardrac olurlar. 3) Bankalar : Yurt dşndr ofisleri ol'l.n bankcüo.rd:cm da gorek rakipler ve gerekse rüi ydp hc::.kknd~:. bilgi topl:. :.-~lk oünklin olabilir. 4) Hedef Ülk;L;rin Res:.i Kuruluşlar : Bu kuruluşlo.rn y::~ynlo.clklor gizli oln"-y2n ro.por ve istatistikler elde edilip do~orlondirildiği takdirde ~neoli bir takf P"Z::.r bilgilerj_ni elde et;~wk rümkün olabiliro 5) Uluslararas Örgütler Bu örgütler ülkelerle ilgili olarak kapsc:.rü istatistikler yc.ynl::u:akte,clro FAO, EEC, II!' rnporl;r gibio 6) ~ioaret Odalar Bu odalarda dş ticareti geliştirr:.e eerkezinin yaptğ çalşmalara benzer çalşnc.l:::.r ve faaliyetlerde buhmurlar. Ancak konulnr iç ticc.ret olup, dş ticaret le de i lgi lenir ler e

9 - 8-7) Yabanc Gazeteler ve Mecnualar : Hedef ülke ile ilgili ol~rak elde edilebilecek ti gazete ve nocuualardan genel ekononik egilim cari a~rlkl ler üzerine fikir sahibi olaro.k IJ.Üukündür~ 8) Euar ve Sergiler : Hen rakipler ve ürünler ile ilgili bilgiler hou de r::üşterilerle.doğrudan tono.s sonucu elde edilecek bilgiler bu tür organizasy0n araclg ilo te :in edilebiliro Ayn zaranda satş fc.aliyetini de gerç0kleştiruek oünkün olabilir.. 9) Dş Ticaret İle İlgili Souinor ve Konfercmslar : Bu tür organizasyonlarda hor. genel olarnk dş pazar... lana konusunda gerekli bilgiler aktarlr, hen de dş pazarlarda eeliniler tecrübeler iletilire İşte bu kaynaklo.rla bilgi gereksiniolerini bir çat altnda orgqnize oderok bilgi akşnn hzl, güvenilir ve her an elaltndn olnasn snğlayo.cak bir yaklaşn içerisinde, uluslararas platforr.da Dünya Ticaret Merkezleri gelişueye başlanştro Bu morkezler bilgi akşn kolaylaştracak faaliyetlere zemin hazrlo.rkon doğrudan bilgi akş ile ilgili faaliyetler de yapnaktadrlaro Tabii burada esas anaç, ihracatn gelişm0sine yo.rdoc olr:aktro 03) DÜNYA TİCARET i"'erkezleri Dünya Ticaret Morkezleri (DTll'ler) bilgi r.lşverişi yolu ilo uluslararas ticaretin yayl:as, gelişnesi vo etkin bir biçinde faaliyotlerin yürütülnesi amacn güclerok çeşitli ülkolordo kurulnuş olan, politik niteliği olr;:yan ve kar amac gütl-;eyon ticari işlotu0lorcliro Bu morkozler birçok hükümet kuruluşunu ve ticari kuruluşlar içine alr.nkto.dro

10 - 9 - Bu merkeziere tüzel kişi olarak üye olunabilece~i gibi kişisel olarak da üye olmak mümkündüro Hizmetlerinden üyeler, üye olmayanlar ve hatta ülke dşndan ktşi veya kuruluşlar değişik tarifeler çerçevasinde yararlanmaktadro Bu merkezleri sadece geniş binalar olarak görmek yanlş olacaktro DTI''ler aşağda src.lanmş olan temel hizmetleri de yerine getiririere a) Dünya ticareti ile ilgili güncelve güvenilir ticari bilgilerin, hükümet düzenlemelerinin, gümrük mevzuat bilgilerinin akşn sağlamak amac ile bilgi-iletişim ağnn kurulmas, b) Uluslararas ticaret ile ilgili kurslarn ve seminerlerin düzenlonnesi, c) İşadamlarnn ve müşterilerinin istirahnt, yemek ve.. biradara olma ihtiyacnn giderilebilmesi için kulüp faaliyetlerinin organize edildesi, d) Ürünlerin ve ü.aliyotlorin sergilerrobilmesi ve satş amac ile sergi yerlerinin düzenlenmesi, e) İşadamlar ve ziyaretçiler için tamamlayc faaliyetlerin organizasyonu, otel vo seyahat rezervasyonlar, lokanta, dükkan gibi ihtiyaç merkozlorinin düzenlonnesi.. DTM'ler geniş ve büyük binnlar içerisinde, yukarda belirtilen faaliyetleri organize ederek bir cerkezde toplamay amaçlarken bulunduklar ülkeler açsndan da r.ilyarlk dünya pazarna dş ticaret yolu i lo :::.çlm.ann en etkin çkş noktas olmaktadrlaro DTM'ler her ülkede gerek işadanlarnn ve gerekse hükünetlerin büyük desteğini görmektedirler.

11 - 0 - Bu kuruluşlarn uluslararas alanda birbirleriyle daha etkin bir şekilde bilgi ve ilişki alşverişine girebilmesi, faaliyetlerinin mümkün oldud;"lmca standardlc.ştrlo.bilmesi ve sorunlara ortak çözümler getirilebilmesi amo..c ile 968 ylnda New Orleans,'da Dünya Ticaret Merkezleri Birliği (DTJVIB) kurulmuştur. Bu birlik DTM ko.vram çerçeresinde dünya ticaretini geliştirme ve hzandrma çabas içerisindodir. Merkezi New York DTM binasndadr~ Asl üyeleri faaliyetlerini sürdüren veya gelişmekte olan DTM'ler olmakla birlikte, DTM kulüpleri, ticaret odalo..r ve diğer ticari amaçl organizasyonlar da üyeleri erasnda yer :o.lr. Çeşitli politik ve ekonomik sistonlerle yönetilen ülke işletrwlori bur:.ycc l.iyo olo. bilmektedir. DTMB, üyvler arasndan seçilen uluslr>.ro.rc.s bir yöneti:r kurulu ve ygteri sayda ko~ü telerce yönetilrwktedir. Bugün için kurulmuş olan dört kooito; Bilgi ve İleti:şia, Araştroa ve Geliştiro.e, Kulüp ve Dernekler, Geliş:0kte olan ülkeler konularnda çalşr:c_lar yo..pno.li:tadr. ) Bilgi ve İletişim Komit~_i ~ Her üye için etkin ve güvenilir ticart bilginin el altndc olr:gsn sağlar. Üyeler nrasnda ticari bilgi alşverişini teşvik odor. Ticaret kütüphanesi rofo::'o..ns ki t2bn yaynlar. Ticaret I'Ierkezlerinde verilen iletişin ve bilgi hizl~etleri ile ilgili el kitaplar hnzrlar. 2) Araştrma ve.geliştirne Ko:itesi Çeşitli salnlarda ve üyulorini ilgilendiren konu yapar. Bugün için sürdürülen belli başl larda araştraalar araştrmalar serbest ticaret bölgelori ve uluslararas ticari haborleşoedir. 3) Kulüp ve Dernekler Konitosi : Bütün ticaret nerkezi kulüpleri arasnda kc_rşlkl hizmet alşverişini organize eder. Üye ülkelerin kulüp faaliyetlerini, ayn standart ve düzeyde yürütür duruna

12 - ll - gelneleri için faaliyet g~storira B~ylece hangi ülke ziyaret edilirse kulüptc ay düzeyde; bir uygular:a ile knrşlaşlr o 4) Gelişoekte Olan Ulkoler Kouitesi : Bu konitenin anac gelişnokta olan tilkolerde ticaret ::erkezlerinin kurulnasna ve gelişnosine katkda bulun;jnktr. Yaplan }raştrnc:üar g~storn0ktedir ki, yclbanc bir ülkeye gelen bir işadam zaoannn% BO'ini do~ru teuas noktalarn bulabiloek için harcarken znoannn% 20'sini tenas için kullanr:u:tkt,::_dr. D'li.[Vl'ler~ kulüpler, bilgi hizr"etlo:ri ve di~er iskanlar ile bu% BO'lik b~ işadannn yogunlukla iş teaasarna ayrnasn aoaçlanakt~dr. Verilen ekte dünya üzerinde lcn faaliye;tto bulu'lnn 33 DTI"l'yi, kurulr:w,ktec olan 3 DTl'I'yi ve kurulr::s plc:cnl:-._rwn 32 DTM' yi adresleri ile g~robiluok Lrünkündür o Dünya Ticaret I"'orkezlerinin bnzlar bolirli konulnr üzerinde ihtisas sahibi olnw~lardr. Örne~in : İskenderiye Atina Bangkok Basel Eindhoven KualaluiJ.pur Le iden Long Beach Denizcilik Otelcilik Bankaclk Fuarclk Elektronik Uluslarnras bnlakçlk Çiçekçilik Linan İşletneciligi. Dünya ticaretini goliştir~:h0k için u~raş göst,j en organizasyonlar ve baz uluslararas ticaret odalar cla DTM çalşnalar paralelinde g~sterdiklori faaliyetloro bagl olarnk ksni üyelik (affiliate uenber) sfatn kazanuşlardr.

13 - 2 - Ekli listeden Merkezler t0~2!pdün verilen başlca hizr.etler şunlnrdr : Ticari Bilgi Hizneti, DTM Kulübü, Dş Ticaret Eğitimi, Toplant Ünitelori, Teşhir ve Sergiler, Otel, Geçici Ofis, Geçici Sekreterlik Hizoeti, Tercüne Hizrr.etio Gün geçtikçe dünyann dört bir yanndn DTM yolu ile ticari ilişkilerini geliştirue alacnda olan şirketler artnaktadro Bu da gelecek yllarda üyo saysnn dc.ho. do. o.rtacağna dair bir işnrettiro DTM'ye üye olr:ann avanto_jln-'n şöyle srclayc:.biliriz: l) Şirket olarak projeleriniz ile dünyaclr yürütülen benzeri projeleri birbirleriyle bağdnştrr sağlayabilirsinize ve bilgi alşverişini 2) Projeleri bütünleştirue çabalarnda sizin do aktif bir ro al'c.nnz sağlnr vo bütün ç c:.lşr.alarda sizin do ş o kil verici yönlendirici bir faaliyet içerisinde bulunro.nzo. olanak t0nro 3) Öner.li uluslararas ticari neselelerde neydana golebilecek yeni gelişnelerele sizin de sesinizin duyulrw.s için bir platformduro bütünleştirir. 4) Projenizi DTM ve DTMB amaçlar ve kavram ile 5) Uluslararas kamuoyunun sizin projenizin amaç ve misyonunu anlamasn sağlara 6) Ticari, sanayi veya hizmet projelerinize uluslararas bir boyut katarak, diğer ülkelerdeki etkinliğini kuvvetlendirira

14 - 3-7) DTI'B ve DTI lerce kazanlmş olan uluslo.raras hüviyetden faydalanmanz saglaro 8) Projeleriniz için yeni müşterilerin ve/veya ilgi duyan kişilerin ort aya çkarlmo.sndo. katkda bulunur.. 9) Milli ve milletleraras kamu kuruluşlc.rnn destek ve ilgisini sağlaro sağlar" lo) Derlenmiş olan ticari bilgilere hzl 8rişmenizi ll) Diğer ülkelerdeki ticaret morkezleri araclğ ile, o ülkedc3 tannnanz VG iş inü::cmlc~rn keşfotmonizi sağlar" 2) Diğer ticaret merkezlerinin tecrübelerinden yararlanmanza frsg.t veriro tüm yaynlar Bunlarn dşnda DTI'B üyosi olarak aşağdu belirtilen periodik olarak takip odebilirsinizo a) İstediğiniz ülkelere ilişkin Anayasa ve K::;_nunlar, b) Üyeler kitapçğ, ) Üye faaliyetlerine şk tutmak uzere rehber kitap, d) DTI'B haberleri (ayl.k) e) Genel Kc.rul Tutanaklar (yllk) f) Dünya Ticareti Magazini (3 aylk) Ayrca kor.i telerin raporlar, bültenler ve bo.z projelerle ilgili yaynlar da elde etmek mümkündür. Bunlara ek olarak DIJ:'I'B Genel Kurulu'na davet edilirsiniz. Burada aktif bir şekilde seniner ve konfer::-.nslaro.

15 - ll~ - katlabilir, bilgi o_lşverişinde bulunabilirsiniz, Dünyann dört bir y:-.nndan gelen iş adoxünr ile tanşabilirsiniz, Evvelce faaliyetlerinden yo_rarl~nabilirsiniz. Son olarak dt:'l araştrnw çerçevesinde DTI'B 'nin iki faal merkezi kuruluşunun çalşma.lc:.rndo...n brthsetmek istiyoruz.. l) DÜNYA TİCARET ferkezi BILGİ AGI : DTMB "Ty:sho.re" Şirketi ile o.nlaşnr y:::.p::ş olup bu şirket araclğ ile hzl bilgi ile şi ti::ü sağl':.r:.c:. yolunda faaliyet göster::ektedir. Tyrshare,şirketi 'nin oerkezi Cupertino, California' da olup, A:sterd<:.r', Brüksel, Fr.?.nkfurt, Londr;:, Tokyo, PoTis ve Toronto 'da şubeleri,evcuttur o ŞirkE.'t dünyann en büyük ileşitim servisi veren kuruluşlarndan biridir. Dünya Ticaret Merkezi Bilgi Ağ Sisteri (DTNBS) ABD'de 500 bölgoyo ve dünyann 50 ülk~sine bilgisayar araclğ ile bilgi vo nosaj gönderobiloektedir. Bu sistenin üyelore sağladğ iokanlar şunlardr a) Grup ve kişilere düşük n'liyetle bilgi ve oesaj iletini, b) Dünya üzerinde yeni iş i::kanlarnn tesbiti, c) Seçkin bir bünye içerisinde bulunan üyelorin dünyaya tant::. Üye oloak isteyon DT'l'lerinin kendi bilgis::.yclr tornino.llerini kullanmalar (tolefon hatt üzerinden) ile bu iletişim sağlanmakto.dr.. Bu sisteme uluslararas çalşan şirketler veya DTM'ler üye olabilmektedir. DTJVIBS' e üye olon ŞirketLrin ticari faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri o.na bilgi bo.nkccsnc.. yü_klenmek'cc::dir. Üyelere ayn zaoanda ilişkide bulunduklar örgüt veya şirketlerin isim VG ~dreclr:?rini de bildir-cekte ve bunlarn en yakn DTM'ye

16 - 5 - üye olmalar nünkün olr:aktndro Bu işlem yeni üyelerin de ilişki içerisinde olduğu şirketleru uygurmarak ropertu<j.r genişletilmektedir. 2) DÜNYA T!CARETİ ENSTİTÜSÜ (DTE) : Enstitü New York'ta kurulmuş olup New York DTM bünyesindedir. Dünya ticareti ile ilgili olarak seminerler düzenlenmektediro Uzerinde durulan konular ana başlklar itibarile şöyledir : a) Finansman~ b) Sigortaclk, c) Yatrm, d) Hukuk, e) Pazar lama, f) Personel İdare si, g) VergilendirDe, h) TaşiJac+.k, Kurs ve seminerlerin dşnda verilen diğer eğitim hizmetleri ise; a) Dünya Ticaret Okulu, b) Dş Ticareti Geliştirme ve Bilgi Okulu,

17 - 6-04) SONUÇ Görüldüğü gibi bilgi iletişimi, depolamas ve gerektiğinde bu bilginin kullanlmas ve asl en önemlisi bu bilginin güvenilir oll;ns bir işletrenin her düzeydeki başarsn etkileyen en önemli etken olnaktadr., İstar mahalli, ister ulusal, ister uluslararas olsun, bilgi, işletneler içir önemli bir hammaddedir.. Açklamaya çalştğnz gibi hele uluslararas arenada bilinmeyenlerin çok, ilişkilerin k.c:,rno.şk olduğu bir ortanda çabuk elde edilen güvenilir bilgiye ihtiyaç daha da yüksektire DT.M'ler çağdaş yönetin [lnlayş altnda "yönctir bilgi sisteminin" gerektirdiği tün ticari bilgileri sağl;::_yan, derleyen (işleyen), ve bu bilgilerin alşverişini kolaylaştran uluslararas örgütler olarak hizr.wtlerini yaygnlaştrmaktadrlar. Bu örgütler ekonomik sistem ve gelişmişlik düzeyi fark gözetilmeden her ülkenin ihracat, ithalat ve yurt dş bireysel veya nüşterek yatrnlarn geliştirebilmesi açsndan bizce çok önemli organizasyonlardre Uluslararas pazarlama uğraş içinde olan çağdaş işletnelerinizin bunlara üye olnakla daha başarl ve kazançl çkacaklarndan kuşkumuz yoktur.

18 ., ~ '. '-' t ~.:.: r B r <:: '-' Li ye ol an T i c a r e t ~l e r K t:: z l e r n i n Listesi Abl:ljan lvt; Cutm. " Fonqn Trade _(R-IP) (Cute lvu..; Uu Couco E.xtuuur) PO [Jox V 68 /ll.,.. lvory Coasl \. Id : \,U :tl\ AlllllJAN _,, ')') <:'tl :. L'') flj ~4 JL' \j,,lcijiiullt! -- 7tl ~ ' L.JIIlurl Anon-Tanoh, Or:cor General (\i:.:h Aluxwdrla (R P) f\ k""' dra Snpprg ou f'l:v\)..lior Compony - :.S/ El Hurreya Avenuu Gly Alexanora. Egyp Cat.e ALEXSHIP lck' lui -'i l<une 8666!JO L J Mahrnoud /smail /-lus~tji/ N:.;fl) A.lard.m Wurlu Trade Center Ar~,lerd..n (R-IP) Pr~es Irenesiraat Pü Box JA Amsterdam The Netherlards Calle WORLDTRADER AMSTERDAM Telex: 280tl Telephone (020) AH.G. van der Wel, Presdent Servces: /H Ai'\twttrp ' 0 NV The World Trade Center ol Belgum (R- ) Braderstraat Antwerper, Belgum Telex WTCAB B Cable WORLDTREDCENT TetephOne Roberi Ouller. Pw:,dunl SurvH;us ICEMOST Chamt.er ol Cornmerce and lndustry (At) Braderstraa B-2000 Antwerpen, Belgum Cüllu KOOPilANDEL Tuleplore 0:3/32.tO 7L A.. uonneux, PH;şdent (NSA) Atheno World Trade Center Athens (R-P) c/o The Atrens Chandris Hotel 385, Sngrou Avenue Alhens, Greece lelt;phone Georgia Msakou Servces: MDHOST Adresierin en son satrnda yer alan Services kelimesinin karşsndaki kotlarn anlaml~r Ticari Bilgi Hizmeti, DTM Kulübü, Dş Ticaret Eğitimi, Toplant Üniteleri, Teşhir ve Sergiler, Otel, Geçici Ofis, Geçici Sekreterlik Hizmeti, Tercüme Hizmeti.. c I E M D H o s T

19 Bruaaela World Irade Center Assoc<lor Uru:.:;eb AS 8 L. (R-0) 62 Boulevard Emle Jacqr;_m 000 Brussels, Belgum Cable WORLDTRADE BRUSSCLS Telex WTS B Tel e pt one: Donuuque F.G. Houtar Servces JCEDHOST Budaput Hungarian Chamber of Cornrrerce (Af) Kossulh Laos Ter 6-8 Budapest H-055 PO. fjox 06 Bud<pe;;t, Hungary 389 Cable KAMARA BUDAPEST Telex: Teeptore Dr Tanas Beck, Presidenr Servces: IMH Cal ro Cairo World Trade Center (A-lP) Arab International Bank 35 Abdel Khalek Sarwat Street P.O. Box 563 Caro, Egypt Cable: ARABINBANK Telex: 2079 AIB Telephone: 9\)20 and Hassan Rady, Assistant General Manager (NSA) Calgary World Trade Centre Calgary (R-P) c/o WT.C. World Trade Centres of Canada Ud. 9 Mountain Street Mortreal, Ouebec. Canada H30 Z2 Telephone: (54) 86f\-3fi2 J. Aodolphe Rousseau, President (NSR) C aracas World Trade Gentre de Venezuela C.A. (R-P) Pent-House Torre Europa Av. Francisco de Miranda Caracas, Venezuela Telex: IFIVEN Telephone: and Moses Benacerraf. Presdent (NSA) Chandlgarh World Trade Center Chandgarl (lnda) (AQ Bhata & Assocates 532, Seetar 34-D Chardigarh lnda H.O. Bhata, Ct:ef Executve (NSA) Chicago Ciub lnlttrnatonal (At) The Drake Hotel 40 East Watton Place Chicago, lllnos 606 U.S.A. Cable: DRAKEHO CHICAGO Telex: Telephone: (32) Vctor T Burt, General Manager SERVICE$: CMDHOST Colorado Sprlnga Rocky Mountan World Trade Center (R-P) Red Rock Canyon Proect 322 W Colorado Avenue Colorado Sprngs, Colorado U.S.A. Telephone: (303) John S. Bock, Presdenr (NSA) Ç._opennagn World Trade Center Copenhagen (R-0) International House Bella Center NS Center Boulevard DK-2300 Copenhagen S. Denmark Cable: BELLACENTER Telex: IHSTM 324 Telephone: (0) 5 88 Christian R. Hunderup, Managing Director Services: ICEMDHOST Cyprua Cyprus Chamber of Commerce (AO Evagoras Avenue - Hadisavvas Bldg., 6th Floor P.O. Box 455 Cyprus, Ncosa Cable: CHAMBER Telex: 2077 CHAMBER cy TeiE>phone: 6322/49500 Panayiotis Loizides, Secretary General Servces: /EM Dea Molnea lowa World Trade Center - Des Mones (R-P) 3200 Ruan Center 666 Grand Avenue Des Moines, lowa U.S.A. Cable: BANKTRUST Telex: BTC IEITC DMG Telephone: (55) John Auan, Presdent (NSA) Pt>l üuoai International Trade Centre (R-0) Trade Center Management Co., Ltd. P.O. Box 9292 Dubai, United Arab Emirates Telex DITC EM Telephone: Aa/ph S. Carver, Managng Dut:ctor Services: IEMDHST

20 Jacl.aonvllle Jccksonvlle lnternatonal Trade A;;socation (AQ Jack.sonville Chamber ot Comn~rce 3 Independent Drve PO Box 329 Jack.sonville. Florda 3220 U.SA Teleptone: (904) Arnold T Frankel, ExecuiNt Dll.;Cior Servces. IEMTD Leld n Worlq Flower Trade Center (R-0) Verbeekstraat P.O. Box PH Leiden, The Netherlands Telex: Telephone: (7) 3203 WO.S. Van Der Veen Meersadt, Managng Director Services: IMDOST Jkrta Wcrld Trade Center ot lruur:",c (R P) PT. Jakarta Land Level 0, Wsrnd Metro-oltdl Jalan, Sudirman. Jakar.. PO Box 364/JKT Jal<arta, lndonesa C:t;le: :JAKLAND;JAK.A.R ii ld"~ JAKLAND If, kleptone: 58480, 584tü2, :.. ~~ijo:ô D - Mackay, Gen eral Mull..!JL (NSA) Johanneaburg Tte South African Foregn T<<Ju Organizaton (AQ PO. Box 9039 Jotannesburg, 2000 South Atrica WB. Ho/tes, Chief Executive (NSA). Kuala Lumpur Putra World Trade Cantre (R-IP) Rahm & Co. Chartered Survuyors SDN BHO lnternatona Aeal Estate Con:;ultart P.O Box 25. Kuala Lumpur, Malaysia Telex: RAHIM MA 3295 Telephone: & (2 lnes) Chris K. Soon, Assistant Marketng Manager (NSR). Lagoa W")rld Trade Center of Nigeria, Ltd. (R-P) Western House, 8th Floor 80 Broad Street P.O Box 4466 Lagos, Nigeria Cable: WORLDTRADERS LAGOS Telex: 279 & 2622 CIGRUP NG - " Telephone: 63499, 6325, 6322, Chef kiebayo kieleke, Pre:;ident (NSA), Le Havra.. w6rd raae Center Le H av re (R-O) Oua George V Le Havre, France Telex: WTCLH F Telephone: (35) 4.22,90 Fruncis Genol, Managing Dlfector Services. JCEMDHT : U ege lnternatonal House of Liege (AQ Place Du XX h>ut Uege, Belgum Telex: FABNA B Telephone: 04/ Joseph Nnane, Execulve Chaman Servces: IEMD Uabor.. v..ro liade Centtr Lston (R-0) Av. do Brasl, N. 700 Lisbon, Portugal Telex: 2326 WTCLIS Telephone Matia Armanda kiao e S/va, President Services: ICEMDHOST L.Jubljana Business Association MAGOS (AQ Titova 8 63 Lubtana Yugosava Telex: 3233 YU INBIRO Telephone: 06/ , Anica Campa, Director Services: London Wora rraae Cantre London (R-O) London, E, 9AA Unted Kingdam Cable: WORLTRADE LDN Telex: 8846n Telephone: Peter R.L. Drew OBE, Joint-Chaim:ian Services: ICEMDHOST Long Beach The Port of Long Beach (R-P) 925 Harbor Plaza P.O. Box 570 Long Beach, California 9080 U.S.A. Telex: PORTOBEACH LGB Telephone: (23) , Le/and R. Hiil, Director of Port Pianning (NSR) Lo& ArlijUoJfl.,, LOS Angeles World Trade Center (R-0) 350. South Figueroa Street - Su ile 99 Los Angeles, California 9007 U.S.A. Telephone: (23) Al Dougal, Buiiding Manager (NSA) r:

21 Tôllo C~~;,;' :,tj)! /:J\hiA!Iy (A,I) r~~i_;>j-u,i,lllj f'.ci. i Jd llu, 000, lnda T_ c' 'c?:;5 crjceiji -~-\~-~~) /,_:-)EPT T.:ft:_prHJ'C.:. 3 ;289 D Vv'. -~ i,-j.nq, [/r::;cufi./2 0;-rector IDhOST lntt:::r,,to~'", hous ~-WlC (R-0) PO Be~ ':>2020 Nt:\, Orlt<=-~ns, Ltxisana 7052 U ~-A. C;;tir' lth!;c.)use r;ew Oic:LEi\'-IS tc::,a. l32 (ar ec: code) 235 lif,',' ICUW Tf;:epr-ors: (504) S Or. Paul A. Fe;br)< i-anagng 0ec/or Scr.;ices: JC:DE/vll-JOST lnu::'rnationa.l Tracie L/~art s,>,:e 290() Street ITM Or!eans, Louis:cna 7030 U SA Cable INTERVART Telex WUI !NTER! ART elephore (504) Eugene J Sch;e,ter, _ ivfanagtng O;rectc: Se:vices. ICEhWHOST Po'rt of Ne,v O!sans (A~ Rverga:e Exhbt Center PO Box t'-!<jw Ole;.ns, Loi;o.;_r U.S.A C:>llu CEI-JFIEPORf T<"lcpiore: (504) Cems B Grace, OC:puty Porl 0ector for TrJde Oav&iopnenl Servces D N("'t" Yii::fk,Jü(id-Trade Lerter f Jew York (ri-o) he Port.Autr,oty oi r Jbl Yorf. & Nt:".lersey su;e 63 \\'est Or- e World T "c! e r'.j,ier Nsw York, ~Jew Yorf 00-:\8 USA Caole WORLDTRADE ~-JEWYORK TeleJC :\7 PANYI~J (liilerndional) TVVX 705S5057 (DweslCJ Tt'l 2f;! c r e (22) 4 3b 8330 Gu; F Tu:.zol, O,u.:ctor, Worlu i;jcft, O cpaumenl Scrv;ces icca0host T,,,~''-' C~ i>\t:r Orlar:oo (R-0) PO E' 'J' n ü Orlcr ö F0rli 3;'802 U.S.A. \;:url (:;os; ~~S 247 E. Vo:rney, Execuuve 0rc:cJor :;:< :ces!c/. T V hjrl.j T e;:je Ct::rilre C:la"<-.'3. \\'lc. V/;Jr!d Td: Je C2nre::. :.=;i 9!\~~cunta!n Slreet -.~Cdltr8~i, o~jt::ljec, Cano.::J HJO -z2 To:8pl-,one (5~) EC6352 J Roo'o!pi"j~ Rous:_~eau, P~ i_< :J'ent (i'sr) U d. \.Vorld Tra(Je Center ül F2r:s (FrorCl) (R P)?3, rue Sant-Su~,,ce Pars, Fronce Tt-leploce. () 226.~~2.5 C Petre Capgras, PN:sio'b nf (!I>SR) Pcrn,.~.f,~-drJ Chamber ol Commsrce oi Po.r,e~!Joire (.Af) 3?.venue du Geneat de Gaulle PO. Box 665 Poine-No:re, Peop!es Repuclic of Congo Te!ex 829 KG Catle: Ci-LU.MCO!vl PO!IHE!NOIRE Telephone Fina Matcliona, Vce Cnarman Services. IEMDHOST p <:Hi: -<dl d CclumtJa World radc C2n!er Corporation (R-P) Sute SW. Alder Ponland, Oregon U.S.A. Teleplone: (503) Austln F. Leach,.Jr., ExecutJVe Vce Pre~ident (NSR) P;;rto World Tr2.de Center Por,c (R-IP) Av DA Boavisa N tl Fioor Porto, Portugal Telex: 2386 \ICA P Telephone: 399/3960 Leopoldo Furtado Marlins Sa/es and Mar!;etlllQ hfc;r,aqer S::rv;ces. -

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK YÖNETİCİ ÖZETİ Günümüzde küresel ekonominin aktörleri; yeni pazarlara açılmak ve rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla çok taraflı ekonomik ve stratejik anlaşmalara yönelmektedir. Özellikle yakın

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. İhracat Teşviki (İmport Subsidy) İhracat teşvikleri

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti.

Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti. Gümrük Uzmanlığı Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti. GEFCO: Uluslararası büyüme için iş ortağınız Kapıdan kapıya çözümleri tasarlar, yönetir ve takip eder > Multimodal çözümler > Konsolidasyon

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistemi ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistemi ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistemi ve Yapısı Almanya Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistemi ve Yapısı 1 2 3 4 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya Oda sisteminin tarihi ve yapısı Almanya da Zanaatlara

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr 645 İZMİR İN OTOPARK SORUNU Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr GİRİŞ Şehirlerin Merkezi İş Alan (MİA) olarak tanmlanan kesimlerinde, sürdürülebilir ulaşm ve dolaysyla otopark stratejilerinin

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Para birimi : 1 USD = TL. 1 Euro = USD ( )

Para birimi : 1 USD = TL. 1 Euro = USD ( ) STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL ve ULUSLARARASI B RL UBES AMER KA B RLE K DEVLETLER ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Amerika Birle ik Devletleri Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet.

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. İhracat Teşviki (Export Subsidy) İhracat teşvikleri de spesifik

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

08.09.2014 2014-30 10. İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü.

08.09.2014 2014-30 10. İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü. 08.09.4 4-30 10 İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü. Yüksekokulumuzun çeşitli programlarında okutulmaktayken İKMEP ve BEGEK çalışmaları

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 2 Ocak 2015

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 2 Ocak 2015 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 2 Ocak 2015 31.12.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,21574 1,21032 0,44 ALTIN 1199,97 1187,95 1,00 TRY 2,32706 2,33598 0,38 EURTRY 2,81080 2,82963 0,67 JPY 119,465 119,791 0,27 1,55613

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

2005 Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü

2005 Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü 2005 Başlarnda Türkiye Ekonomisi ve Bankaclk Sektörü Prof. Dr. Sudi APAK Trakya Üniversitesi İİBF Özet Türkiye ekonomisinde yapsal değişikliklerin gözlemlendiği bir ylda bankaclk sektörü düşük enflasyon,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

olmaktadır. A- Faiz ihtiyacını artırarak enflasyonunun en büyük fiyatları yükseltir. Finansman maliyeti bankanın aldığı faizdir.

olmaktadır. A- Faiz ihtiyacını artırarak enflasyonunun en büyük fiyatları yükseltir. Finansman maliyeti bankanın aldığı faizdir. "Ji! " MALİYET ENFLASYONU Doç. Dr. Abdulaziz BAYINDIR* Maliyet enflasyonu, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin sürekli artmasdr. Emek, sermaye ve tabii kaynaklar gibi üretim faktörleri, üretilen mal

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Mikro < 1mio 1 ve 9 2.860.438 95,20% Küçük

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2014 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 12/2014 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI KASIM AYI İHRACAT

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Gümrük tarifesinin tek bir sektördeki kısmi denge analizi:

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Mersin Taze Meyve ve Sebze Kümesi

Mersin Taze Meyve ve Sebze Kümesi Mersin Taze Meyve ve Sebze Kümesi Küme Kuruluş 29 Haziran 2010 ilk Toplantı Sektörün sorunlarının tespiti Bu sorunlara yönelik çözüm önerileri Çözüm için ilgili kurumların tespiti ile iletişim ağımızdaki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı