istanbul TiCARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI"

Transkript

1 istanbul TiCARET ODASI JLJSLf_,_R_L"-'-RASI PAZARhUiL.DA BİLGİ SİSTENLEB.İ ve DÜNYA TCAlET vierkezlerilnn ROLÜ Prof.Dr.Çevik URAZ

2 Ol) GİRİŞ Bugünün giderek karmaşklaşmakta olan işletmeleri ve bunlarn karmaşk dş dünyas~ ancak etkin ve çağdaş bir yonetim sayesinde rekabet ortamnda b_cşarl klabilnekte, çağa uyak uyduramayanlar ise birer birer bu arenadan çekilnektedir., Bu karnaşk yumağn çözülmesinin bize göre önemli bir srr yönetim bilişim sistemlerinin yöneticinin kontrolünde kurulabilmesidir o Bu çalşmada amacmz, yönetim bilişim sistominin bir alt sistemi olan pazarlata bilgi.sistemleri konusunu ele almak ve bu kavrom uluslararas düzeyde verinli bir biçimde organize eden Dünyo Ticoret Iorkezlerini otrc.flca anlatmaktro Ekonomik sistor>li n0 olurse, olsu, bugün birçok ülke işletleri Dünya 'J:icaret l'ierkezleri araclg ile büyük dünya pazarlarna çkma ve satş yapnet çnbnlarn organize etnektedirlerc 02) YÖNETİI'-'l BILİQİI SISTENLERİ İşetmeyi başarya ulaştran etkin yönetin knrarlar bilgili temel alr. Ynni, gerekli bilgi doğru biçimde, gerekt tiği miktarda ve zamo.nda yöneteinin kullannna hczr olmaldr o Görüldüğü gibi, yönetsel ka.ro.r verr.e sürecinde hannadde niteliğinde olan bilgi işletuelerin amaçlarnn ulaşmasnda büyük önen taşmaktadr. Bilgi sc.yesinde hen hodeflor daha gerçekçi olarak saptmabilir, hem de bir geribesleme ( feedback) mekanizmas ile bu hedeflere göre ne yönde, ne kadar yol alndğ tespit edilerek gerekiyorsa clüzoltici önlenlor zzmannda alnabilir. Bir yönüyle işletmeleri geniş bilgi ağlar dizisi olarak alglanak müw.kündür., Her knro.r için farkl türde bilgilere ihtiyaç du;ylluro Bu bilgiler, çeşitli kaynaklo.rdan saglanan verilerin işlen.çsiyle türetiliro

3 - 2 - Karar veri~ilerin ihtiyaç duyduklar işlenmiş bilgiye ulaşmak için böylesine bir uğraş içine girnesi, onlarn ana uğraş olan karar VPrme ile yeterince ilgilenemeuesi sonucunu doğururd Böylece bilgi elde ot:onin naliyetido artar. Bu nedenle, işletme içindeki çeşitli karar noktalarnda duyulan bilgi ihtiyaçlarna en etkin biçinde cevap verecek düzenleyici bir gücün oluşmas gerekiro Bu gücün oluşmas gerekir~ Bu güçün ad "yönetir: bilgi sistemi olup, burada yönetsel kararlarn verilmesinde ihtiyaç duyulan bilgiler, bu bilgilerin kaynaklar ve karar vericilerin kondileri bir siston bütünü içinde ele alnarak düzenlenir., Bu sisten çeşitli alt si.stonlgrften oluşuro Bunlar; pazarlama, üretin, :[inansnan ve personol alt sistowleridir.. Ayrca, işletmenin faaliyet alanna göre satnalna, araştrnageliştirue gibi diğer alt sistonlori de olabilir., Pazarlana bilgi sistenini daha yakndan tn.nuayu çalşrsa, bu alt sistemin de ay.n z.:::.no.nda kendi b.~.şna bir sisten olduğunu görürüzo Ancak bu sisteo., kendi iiç koordinasyon dengesi ile birlikte diğer alt sistemlero olan ilişkiler dengesini ana sistetin ao.açlar doğrultusunda optirize etnek durumundndr o Pazarlama bilgi sistemine ihtiyaç duyulan nedenlere bakldğnda şu etkileri görebiliriz ) İşletmelerin hitap ettiği pazarlar kapsam olarak bölgesel olmaktan çkmşlar, ulusal ve hatta uluslararas bir niteliğe dönüşmüşlordira Bu da, işletmelerin giderek karmaş~laşan faaliyetlerini daha büyük belirsizlik altndan düzenlenmelerini zorlamaktadr.. 2) Mamullerin hayat seyri oldukça ksalmştro Bu ksa sürenin en iyi biçimde değerlendirilebilmesi için,

4 - 3 - gerekli kararlarn annda ve hatta şartlardaki de~işikliklerle karşlaşlmadan önce verilmesi şarttr. 3) Pazarlama yöneticisinin çok çeşitli pnzarlc:ma faaliyetlerinin bütünleştirilmesinde giderek artan sorumluluk yüklenmesi, pazarlama kararlarn:.rr. daha geniş boyutlarda ve daha ayrntl in-öelemelerden sonra verilmesini gerektirmektedir.. 4) Toplumlarn refah düzeyi arttkça genellikle halkn yaşamlarn sürdürmolerindeki zorunlu ihtiyaçlar karşlanmş olduğundan satnalma son derece anlaml ve kişisel bir davranş biçibine dönüşmektediro Bu nedenle, pazarlan8 yöneticileri faaliyetlerini düzenlerkon, tüketicilerin açk ve gizli istekleri ile davranş biçimlerini de değerlendin::.ok zorund'ldrlar. 5) İşletmeler arasndaki rekabet giderek fiyat dşndaki alanlara kaycaktadr o Marko.lo.:n, paketleoe, r_o.rul geliştirme, r:ecmul fc:.rkllaşt rrj.o., dr:,g tn ve satş arttr~a çnbalarnda sürdürülen yoğun rekabet, sözkonusu alanlareletki faaliyetlerin etkinliği konusunda daha sürekli gözler:lori gerektirmektedir.. Özetle; günümüzde pazarl:::.ma yöneticilerinin gerçek sorunlar, bilgi etrafnda yoğunlaşmaktadr.. Yönetim bilgi sistemi, "pazarlama yönetiminin sorumluluk alanlarna ilişkin kararlarn verilmesinde temel olarak kullanlmak üzere, işletme içi ve dş kaynaklardan türetilen uygun bilgilerin, düzenli bir biçimde akşn sa;~latak alilac ile tasarlanmş olan insan, oakina ve yöntemlerin etkileşim içinde bulunduklar karro.şk bir yapdr, (l) (l) Richard H.. Brien, J"ames E.. Stafferd, Marketing Information Systemso

5 Pazarlana bilgi sistani p~z8rl~ua araştr~~sndnn daha geniş olarak pazarlana işlevlerine ilişkin tlin vurileri toplo.ma, yorunlana ve kullanlr biçiro dönüştürne ç nsdr o Pazarlama :raştr:ns ise, rauul veyc, hizret lorin pctznrlo.oasndaki sorunlara ilişkin verilerin toplam:ws, k:ydodilr,osi ve çözü;lenr:.wsi için YcJplan sistg-jntik ve bilinsc: bir çalşnadro Genellikle belirli sorunlar veya projeler üzerinde odaklo.şr o Bu tür araştrnalarn bilinen bir başlo.ngc ve sonu vardro Pazarlana bilgi sistemleri iso belirli sorunlo.rdan çok pazarlana kararlarn etkileyen işlotoe içi ve dş tüu otoenleri sürekli ol:rsk gözetin cütnn tutar ve dogabilecek herhangi bir soruna k:rş yöneticileri uyank tutarak çevreye uyunun en kse, sür,ede gerçekleştirilu~~sini sağh~r.. Şimeli sistc;ui d h.c dn karuo.şklo.ştran uluslararas pazarlamaya bu yaklaşmn b,akm::.ya ç::üşslmo Bugünün şartlar ülkdlori knpc:ü birer ekonomi olnrak çalşmaktan uzaklcştrrş ve: uluslarnras platfornclm yeni sorunlnrla DÜcad.ele verecek etkin y:c.plar ve bilgi sistenleri kurmaya zorlanştr" Bu çetin ortamcb etkin bir uluslo.ro.ras pazarlama yaparak ihracatn arttr8bilen ülkeler refah seviyerini yükseltme konusunda bir ho.yli yol almşlardro Uluslararas çevre denildiginde ortay:j. hemen cleğ işik para birimleri, gelir seviyeleri diller, kültür farklar~ ticari yasa ve kurc:.llo.r gibi birçok ;yeni bilgi ihtiyo.çlar çkmakt aclr o Uluslararas pazarlama i:lçin gerekli olan b::me bilgileri şöylece özetleyebiliriz: a) ÜLKE : Pazarnma faaliyetinin başlatlarak sürdlirüleceği ülke ile ilgili hem genel, hen de po.zarlr:.r::a konusunu yojcndan

6 - 5 - ilgilendiren bilgiler. Bu bilgiler hedeflenen p~z~rn çerçevesini gösterir. genel b) KJNUM : P:::.zc:.rn konum önemlidir c Yakn o lu:::. s ul~'.şr: no.sraflarn etkileyecektir. Ikliu~ gerok p.'lzarl::.n:}.. ccüc o l.'j.n ürünün türünü, gerek pazarlaraa ynpaco.k kişileri etkileyecektir. Coğrafi konuij., ulnşn yönt ei:lini etkileyecektir. R::.ttc. yckn çevrede yer alan rakip ülkeler fiy~.tl::-.r~z d:::..hi otkileyecektir. c) DOGAL KAYHAKLAR VE EKONOMİK J:iAALİYET Doğal kayn:::tklar ve ekononik faaliyet o ülkeye yönelik po.zarlmt::. b::_kş ::'.çsn doğrullc:.n otkiloyecoktir. Nelerin s::.tlp, nelerin s2tl::.n~ycc~ğ vep~zarlen:::t f~aliyetinin ne derococlo bir pr:czrt güvoncosi çerçevesid.de yj.rütüle bi le ceğini bu fakt örler o ait bilgilur be; lirleyec\jktir. d) NÜ.B'US VE üzellikleri Nüfus ve özelliklerinin de pazarlana fao.liygti açsndan ön.:.:;r.ü büyüktür. Tahnini Sc'tş rikt,=rn belirle~ rede, ürün cinsini belirlengde~ yaş, cinsiyet, eğitin ve kültür özellikleri çok önenlidir. Burnda önenli olan kişileri sayr:ak değil, tüketin. biçini ile alm gücünü s..::.ptanaktr. e) ALTYAPI Altyap bilgisi bir yc.ncl::.n pazarn girr.:-o konusunda bir taka kolaylklc.rn derecesini cmla::arnz saslarkt:.m, öte yandan ülkenin kalknoa düzeyi hakknda fikir sahibi olnaoz so..ğlaro Burada k::::.stodilen ulctşu inkanlar, en2rji kaynaklar, egitio oüesseseleri gibi altyap öğeleridirq

7 - 6 - f) TİCAHI POLITiKA : Bir ülkenin ticari politikasnn uluslararas pazarlama stratejisinin şekillenmesinde çok büyük önemi vardro Ülkeniz baz ülkelerle ticareti yasaklamş veya kotalar koymuş olabilir. Ayn durum, pazarlj.na faaliyeti yapacağnz ülke için de geçerli olabilir. Gümrük kstlamalar, çok çeşitli vergiler, etiketleme ve paket lme kurs.ll3r koymuş olabilir. g) PAZAR YAPISI : Her ülkenin kendine h~:.s bir pazar yaps mevcuttur. İnsanlar, aile ynplar, özel ve ka::.m kuruluşlnr, - pazarn işleyişi, mali yaps ile ilgili bilgiler başarl bir uluslararas pazarlama için temel bilgileri teşkil eder. h) REKABET Rekabet ç üreticiden ve diger ülkelerden gelebilir. Satmaya çalştğmz uauulün hedeflenen ülkedaki iç ür et imi genellikle öne:li i thalat kst lamalarnu bir habercisidir. Rakiplerin satş miktarlar ve ürün cinslerine ait bilgiler oldukça öneulidir. ) RAKİP lf.t{ül\flerin :F':tYATLJl.JU Fiyat rekabeti için kakiplerin fiyatlarnn tesbiti ~ereklidir. Rakiplerin satş şartlar da önemli bir veridir.!şte bu terel başlklar altnda ksaca açkleman bilgiler elde edileceği baz ko.ynn.klar nevcuttur. Burada önc.mli olan sade ce bilgilerin türünü saptaj.ak değil, ayn zamanda bilgi kaynaklarn da bulup onlara ulaşabilmektir o Bu kaynaklr:tr şöyle sr;rclayabiliriz :

8 - 7 - l) Dş Ticareti Goli:ştirr:8 OJJ-sleri : Daha çok ihracat geliştirne anac ila kurulnuşlardr. Hen ilgili ülke dr::: tico.ri fo.aliyette bulunan -ükeler ile ilgili geniş kütüph;~mc~lc;ri ::evcuttur ve ar::.ştruftl:::.r yaparlar. 2) Ticaret AtG_ _9likleri : Bulunduğu ülkelerle ilgili bilgi topl2na faaliyetleri ile birlikte ticnri tan t::a faclliyetlerind.:; do bulunurlar, adr8sler tonin,;derler, ilişkilerin kurulrt'lsndcl yardrac olurlar. 3) Bankalar : Yurt dşndr ofisleri ol'l.n bankcüo.rd:cm da gorek rakipler ve gerekse rüi ydp hc::.kknd~:. bilgi topl:. :.-~lk oünklin olabilir. 4) Hedef Ülk;L;rin Res:.i Kuruluşlar : Bu kuruluşlo.rn y::~ynlo.clklor gizli oln"-y2n ro.por ve istatistikler elde edilip do~orlondirildiği takdirde ~neoli bir takf P"Z::.r bilgilerj_ni elde et;~wk rümkün olabiliro 5) Uluslararas Örgütler Bu örgütler ülkelerle ilgili olarak kapsc:.rü istatistikler yc.ynl::u:akte,clro FAO, EEC, II!' rnporl;r gibio 6) ~ioaret Odalar Bu odalarda dş ticareti geliştirr:.e eerkezinin yaptğ çalşmalara benzer çalşnc.l:::.r ve faaliyetlerde buhmurlar. Ancak konulnr iç ticc.ret olup, dş ticaret le de i lgi lenir ler e

9 - 8-7) Yabanc Gazeteler ve Mecnualar : Hedef ülke ile ilgili ol~rak elde edilebilecek ti gazete ve nocuualardan genel ekononik egilim cari a~rlkl ler üzerine fikir sahibi olaro.k IJ.Üukündür~ 8) Euar ve Sergiler : Hen rakipler ve ürünler ile ilgili bilgiler hou de r::üşterilerle.doğrudan tono.s sonucu elde edilecek bilgiler bu tür organizasy0n araclg ilo te :in edilebiliro Ayn zaranda satş fc.aliyetini de gerç0kleştiruek oünkün olabilir.. 9) Dş Ticaret İle İlgili Souinor ve Konfercmslar : Bu tür organizasyonlarda hor. genel olarnk dş pazar... lana konusunda gerekli bilgiler aktarlr, hen de dş pazarlarda eeliniler tecrübeler iletilire İşte bu kaynaklo.rla bilgi gereksiniolerini bir çat altnda orgqnize oderok bilgi akşnn hzl, güvenilir ve her an elaltndn olnasn snğlayo.cak bir yaklaşn içerisinde, uluslararas platforr.da Dünya Ticaret Merkezleri gelişueye başlanştro Bu morkezler bilgi akşn kolaylaştracak faaliyetlere zemin hazrlo.rkon doğrudan bilgi akş ile ilgili faaliyetler de yapnaktadrlaro Tabii burada esas anaç, ihracatn gelişm0sine yo.rdoc olr:aktro 03) DÜNYA TİCARET i"'erkezleri Dünya Ticaret Morkezleri (DTll'ler) bilgi r.lşverişi yolu ilo uluslararas ticaretin yayl:as, gelişnesi vo etkin bir biçinde faaliyotlerin yürütülnesi amacn güclerok çeşitli ülkolordo kurulnuş olan, politik niteliği olr;:yan ve kar amac gütl-;eyon ticari işlotu0lorcliro Bu morkozler birçok hükümet kuruluşunu ve ticari kuruluşlar içine alr.nkto.dro

10 - 9 - Bu merkeziere tüzel kişi olarak üye olunabilece~i gibi kişisel olarak da üye olmak mümkündüro Hizmetlerinden üyeler, üye olmayanlar ve hatta ülke dşndan ktşi veya kuruluşlar değişik tarifeler çerçevasinde yararlanmaktadro Bu merkezleri sadece geniş binalar olarak görmek yanlş olacaktro DTI''ler aşağda src.lanmş olan temel hizmetleri de yerine getiririere a) Dünya ticareti ile ilgili güncelve güvenilir ticari bilgilerin, hükümet düzenlemelerinin, gümrük mevzuat bilgilerinin akşn sağlamak amac ile bilgi-iletişim ağnn kurulmas, b) Uluslararas ticaret ile ilgili kurslarn ve seminerlerin düzenlonnesi, c) İşadamlarnn ve müşterilerinin istirahnt, yemek ve.. biradara olma ihtiyacnn giderilebilmesi için kulüp faaliyetlerinin organize edildesi, d) Ürünlerin ve ü.aliyotlorin sergilerrobilmesi ve satş amac ile sergi yerlerinin düzenlenmesi, e) İşadamlar ve ziyaretçiler için tamamlayc faaliyetlerin organizasyonu, otel vo seyahat rezervasyonlar, lokanta, dükkan gibi ihtiyaç merkozlorinin düzenlonnesi.. DTM'ler geniş ve büyük binnlar içerisinde, yukarda belirtilen faaliyetleri organize ederek bir cerkezde toplamay amaçlarken bulunduklar ülkeler açsndan da r.ilyarlk dünya pazarna dş ticaret yolu i lo :::.çlm.ann en etkin çkş noktas olmaktadrlaro DTM'ler her ülkede gerek işadanlarnn ve gerekse hükünetlerin büyük desteğini görmektedirler.

11 - 0 - Bu kuruluşlarn uluslararas alanda birbirleriyle daha etkin bir şekilde bilgi ve ilişki alşverişine girebilmesi, faaliyetlerinin mümkün oldud;"lmca standardlc.ştrlo.bilmesi ve sorunlara ortak çözümler getirilebilmesi amo..c ile 968 ylnda New Orleans,'da Dünya Ticaret Merkezleri Birliği (DTJVIB) kurulmuştur. Bu birlik DTM ko.vram çerçeresinde dünya ticaretini geliştirme ve hzandrma çabas içerisindodir. Merkezi New York DTM binasndadr~ Asl üyeleri faaliyetlerini sürdüren veya gelişmekte olan DTM'ler olmakla birlikte, DTM kulüpleri, ticaret odalo..r ve diğer ticari amaçl organizasyonlar da üyeleri erasnda yer :o.lr. Çeşitli politik ve ekonomik sistonlerle yönetilen ülke işletrwlori bur:.ycc l.iyo olo. bilmektedir. DTMB, üyvler arasndan seçilen uluslr>.ro.rc.s bir yöneti:r kurulu ve ygteri sayda ko~ü telerce yönetilrwktedir. Bugün için kurulmuş olan dört kooito; Bilgi ve İleti:şia, Araştroa ve Geliştiro.e, Kulüp ve Dernekler, Geliş:0kte olan ülkeler konularnda çalşr:c_lar yo..pno.li:tadr. ) Bilgi ve İletişim Komit~_i ~ Her üye için etkin ve güvenilir ticart bilginin el altndc olr:gsn sağlar. Üyeler nrasnda ticari bilgi alşverişini teşvik odor. Ticaret kütüphanesi rofo::'o..ns ki t2bn yaynlar. Ticaret I'Ierkezlerinde verilen iletişin ve bilgi hizl~etleri ile ilgili el kitaplar hnzrlar. 2) Araştrma ve.geliştirne Ko:itesi Çeşitli salnlarda ve üyulorini ilgilendiren konu yapar. Bugün için sürdürülen belli başl larda araştraalar araştrmalar serbest ticaret bölgelori ve uluslararas ticari haborleşoedir. 3) Kulüp ve Dernekler Konitosi : Bütün ticaret nerkezi kulüpleri arasnda kc_rşlkl hizmet alşverişini organize eder. Üye ülkelerin kulüp faaliyetlerini, ayn standart ve düzeyde yürütür duruna

12 - ll - gelneleri için faaliyet g~storira B~ylece hangi ülke ziyaret edilirse kulüptc ay düzeyde; bir uygular:a ile knrşlaşlr o 4) Gelişoekte Olan Ulkoler Kouitesi : Bu konitenin anac gelişnokta olan tilkolerde ticaret ::erkezlerinin kurulnasna ve gelişnosine katkda bulun;jnktr. Yaplan }raştrnc:üar g~storn0ktedir ki, yclbanc bir ülkeye gelen bir işadam zaoannn% BO'ini do~ru teuas noktalarn bulabiloek için harcarken znoannn% 20'sini tenas için kullanr:u:tkt,::_dr. D'li.[Vl'ler~ kulüpler, bilgi hizr"etlo:ri ve di~er iskanlar ile bu% BO'lik b~ işadannn yogunlukla iş teaasarna ayrnasn aoaçlanakt~dr. Verilen ekte dünya üzerinde lcn faaliye;tto bulu'lnn 33 DTI"l'yi, kurulr:w,ktec olan 3 DTl'I'yi ve kurulr::s plc:cnl:-._rwn 32 DTM' yi adresleri ile g~robiluok Lrünkündür o Dünya Ticaret I"'orkezlerinin bnzlar bolirli konulnr üzerinde ihtisas sahibi olnw~lardr. Örne~in : İskenderiye Atina Bangkok Basel Eindhoven KualaluiJ.pur Le iden Long Beach Denizcilik Otelcilik Bankaclk Fuarclk Elektronik Uluslarnras bnlakçlk Çiçekçilik Linan İşletneciligi. Dünya ticaretini goliştir~:h0k için u~raş göst,j en organizasyonlar ve baz uluslararas ticaret odalar cla DTM çalşnalar paralelinde g~sterdiklori faaliyetloro bagl olarnk ksni üyelik (affiliate uenber) sfatn kazanuşlardr.

13 - 2 - Ekli listeden Merkezler t0~2!pdün verilen başlca hizr.etler şunlnrdr : Ticari Bilgi Hizneti, DTM Kulübü, Dş Ticaret Eğitimi, Toplant Ünitelori, Teşhir ve Sergiler, Otel, Geçici Ofis, Geçici Sekreterlik Hizoeti, Tercüne Hizrr.etio Gün geçtikçe dünyann dört bir yanndn DTM yolu ile ticari ilişkilerini geliştirue alacnda olan şirketler artnaktadro Bu da gelecek yllarda üyo saysnn dc.ho. do. o.rtacağna dair bir işnrettiro DTM'ye üye olr:ann avanto_jln-'n şöyle srclayc:.biliriz: l) Şirket olarak projeleriniz ile dünyaclr yürütülen benzeri projeleri birbirleriyle bağdnştrr sağlayabilirsinize ve bilgi alşverişini 2) Projeleri bütünleştirue çabalarnda sizin do aktif bir ro al'c.nnz sağlnr vo bütün ç c:.lşr.alarda sizin do ş o kil verici yönlendirici bir faaliyet içerisinde bulunro.nzo. olanak t0nro 3) Öner.li uluslararas ticari neselelerde neydana golebilecek yeni gelişnelerele sizin de sesinizin duyulrw.s için bir platformduro bütünleştirir. 4) Projenizi DTM ve DTMB amaçlar ve kavram ile 5) Uluslararas kamuoyunun sizin projenizin amaç ve misyonunu anlamasn sağlara 6) Ticari, sanayi veya hizmet projelerinize uluslararas bir boyut katarak, diğer ülkelerdeki etkinliğini kuvvetlendirira

14 - 3-7) DTI'B ve DTI lerce kazanlmş olan uluslo.raras hüviyetden faydalanmanz saglaro 8) Projeleriniz için yeni müşterilerin ve/veya ilgi duyan kişilerin ort aya çkarlmo.sndo. katkda bulunur.. 9) Milli ve milletleraras kamu kuruluşlc.rnn destek ve ilgisini sağlaro sağlar" lo) Derlenmiş olan ticari bilgilere hzl 8rişmenizi ll) Diğer ülkelerdeki ticaret morkezleri araclğ ile, o ülkedc3 tannnanz VG iş inü::cmlc~rn keşfotmonizi sağlar" 2) Diğer ticaret merkezlerinin tecrübelerinden yararlanmanza frsg.t veriro tüm yaynlar Bunlarn dşnda DTI'B üyosi olarak aşağdu belirtilen periodik olarak takip odebilirsinizo a) İstediğiniz ülkelere ilişkin Anayasa ve K::;_nunlar, b) Üyeler kitapçğ, ) Üye faaliyetlerine şk tutmak uzere rehber kitap, d) DTI'B haberleri (ayl.k) e) Genel Kc.rul Tutanaklar (yllk) f) Dünya Ticareti Magazini (3 aylk) Ayrca kor.i telerin raporlar, bültenler ve bo.z projelerle ilgili yaynlar da elde etmek mümkündür. Bunlara ek olarak DIJ:'I'B Genel Kurulu'na davet edilirsiniz. Burada aktif bir şekilde seniner ve konfer::-.nslaro.

15 - ll~ - katlabilir, bilgi o_lşverişinde bulunabilirsiniz, Dünyann dört bir y:-.nndan gelen iş adoxünr ile tanşabilirsiniz, Evvelce faaliyetlerinden yo_rarl~nabilirsiniz. Son olarak dt:'l araştrnw çerçevesinde DTI'B 'nin iki faal merkezi kuruluşunun çalşma.lc:.rndo...n brthsetmek istiyoruz.. l) DÜNYA TİCARET ferkezi BILGİ AGI : DTMB "Ty:sho.re" Şirketi ile o.nlaşnr y:::.p::ş olup bu şirket araclğ ile hzl bilgi ile şi ti::ü sağl':.r:.c:. yolunda faaliyet göster::ektedir. Tyrshare,şirketi 'nin oerkezi Cupertino, California' da olup, A:sterd<:.r', Brüksel, Fr.?.nkfurt, Londr;:, Tokyo, PoTis ve Toronto 'da şubeleri,evcuttur o ŞirkE.'t dünyann en büyük ileşitim servisi veren kuruluşlarndan biridir. Dünya Ticaret Merkezi Bilgi Ağ Sisteri (DTNBS) ABD'de 500 bölgoyo ve dünyann 50 ülk~sine bilgisayar araclğ ile bilgi vo nosaj gönderobiloektedir. Bu sistenin üyelore sağladğ iokanlar şunlardr a) Grup ve kişilere düşük n'liyetle bilgi ve oesaj iletini, b) Dünya üzerinde yeni iş i::kanlarnn tesbiti, c) Seçkin bir bünye içerisinde bulunan üyelorin dünyaya tant::. Üye oloak isteyon DT'l'lerinin kendi bilgis::.yclr tornino.llerini kullanmalar (tolefon hatt üzerinden) ile bu iletişim sağlanmakto.dr.. Bu sisteme uluslararas çalşan şirketler veya DTM'ler üye olabilmektedir. DTJVIBS' e üye olon ŞirketLrin ticari faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri o.na bilgi bo.nkccsnc.. yü_klenmek'cc::dir. Üyelere ayn zaoanda ilişkide bulunduklar örgüt veya şirketlerin isim VG ~dreclr:?rini de bildir-cekte ve bunlarn en yakn DTM'ye

16 - 5 - üye olmalar nünkün olr:aktndro Bu işlem yeni üyelerin de ilişki içerisinde olduğu şirketleru uygurmarak ropertu<j.r genişletilmektedir. 2) DÜNYA T!CARETİ ENSTİTÜSÜ (DTE) : Enstitü New York'ta kurulmuş olup New York DTM bünyesindedir. Dünya ticareti ile ilgili olarak seminerler düzenlenmektediro Uzerinde durulan konular ana başlklar itibarile şöyledir : a) Finansman~ b) Sigortaclk, c) Yatrm, d) Hukuk, e) Pazar lama, f) Personel İdare si, g) VergilendirDe, h) TaşiJac+.k, Kurs ve seminerlerin dşnda verilen diğer eğitim hizmetleri ise; a) Dünya Ticaret Okulu, b) Dş Ticareti Geliştirme ve Bilgi Okulu,

17 - 6-04) SONUÇ Görüldüğü gibi bilgi iletişimi, depolamas ve gerektiğinde bu bilginin kullanlmas ve asl en önemlisi bu bilginin güvenilir oll;ns bir işletrenin her düzeydeki başarsn etkileyen en önemli etken olnaktadr., İstar mahalli, ister ulusal, ister uluslararas olsun, bilgi, işletneler içir önemli bir hammaddedir.. Açklamaya çalştğnz gibi hele uluslararas arenada bilinmeyenlerin çok, ilişkilerin k.c:,rno.şk olduğu bir ortanda çabuk elde edilen güvenilir bilgiye ihtiyaç daha da yüksektire DT.M'ler çağdaş yönetin [lnlayş altnda "yönctir bilgi sisteminin" gerektirdiği tün ticari bilgileri sağl;::_yan, derleyen (işleyen), ve bu bilgilerin alşverişini kolaylaştran uluslararas örgütler olarak hizr.wtlerini yaygnlaştrmaktadrlar. Bu örgütler ekonomik sistem ve gelişmişlik düzeyi fark gözetilmeden her ülkenin ihracat, ithalat ve yurt dş bireysel veya nüşterek yatrnlarn geliştirebilmesi açsndan bizce çok önemli organizasyonlardre Uluslararas pazarlama uğraş içinde olan çağdaş işletnelerinizin bunlara üye olnakla daha başarl ve kazançl çkacaklarndan kuşkumuz yoktur.

18 ., ~ '. '-' t ~.:.: r B r <:: '-' Li ye ol an T i c a r e t ~l e r K t:: z l e r n i n Listesi Abl:ljan lvt; Cutm. " Fonqn Trade _(R-IP) (Cute lvu..; Uu Couco E.xtuuur) PO [Jox V 68 /ll.,.. lvory Coasl \. Id : \,U :tl\ AlllllJAN _,, ')') <:'tl :. L'') flj ~4 JL' \j,,lcijiiullt! -- 7tl ~ ' L.JIIlurl Anon-Tanoh, Or:cor General (\i:.:h Aluxwdrla (R P) f\ k""' dra Snpprg ou f'l:v\)..lior Compony - :.S/ El Hurreya Avenuu Gly Alexanora. Egyp Cat.e ALEXSHIP lck' lui -'i l<une 8666!JO L J Mahrnoud /smail /-lus~tji/ N:.;fl) A.lard.m Wurlu Trade Center Ar~,lerd..n (R-IP) Pr~es Irenesiraat Pü Box JA Amsterdam The Netherlards Calle WORLDTRADER AMSTERDAM Telex: 280tl Telephone (020) AH.G. van der Wel, Presdent Servces: /H Ai'\twttrp ' 0 NV The World Trade Center ol Belgum (R- ) Braderstraat Antwerper, Belgum Telex WTCAB B Cable WORLDTREDCENT TetephOne Roberi Ouller. Pw:,dunl SurvH;us ICEMOST Chamt.er ol Cornmerce and lndustry (At) Braderstraa B-2000 Antwerpen, Belgum Cüllu KOOPilANDEL Tuleplore 0:3/32.tO 7L A.. uonneux, PH;şdent (NSA) Atheno World Trade Center Athens (R-P) c/o The Atrens Chandris Hotel 385, Sngrou Avenue Alhens, Greece lelt;phone Georgia Msakou Servces: MDHOST Adresierin en son satrnda yer alan Services kelimesinin karşsndaki kotlarn anlaml~r Ticari Bilgi Hizmeti, DTM Kulübü, Dş Ticaret Eğitimi, Toplant Üniteleri, Teşhir ve Sergiler, Otel, Geçici Ofis, Geçici Sekreterlik Hizmeti, Tercüme Hizmeti.. c I E M D H o s T

19 Bruaaela World Irade Center Assoc<lor Uru:.:;eb AS 8 L. (R-0) 62 Boulevard Emle Jacqr;_m 000 Brussels, Belgum Cable WORLDTRADE BRUSSCLS Telex WTS B Tel e pt one: Donuuque F.G. Houtar Servces JCEDHOST Budaput Hungarian Chamber of Cornrrerce (Af) Kossulh Laos Ter 6-8 Budapest H-055 PO. fjox 06 Bud<pe;;t, Hungary 389 Cable KAMARA BUDAPEST Telex: Teeptore Dr Tanas Beck, Presidenr Servces: IMH Cal ro Cairo World Trade Center (A-lP) Arab International Bank 35 Abdel Khalek Sarwat Street P.O. Box 563 Caro, Egypt Cable: ARABINBANK Telex: 2079 AIB Telephone: 9\)20 and Hassan Rady, Assistant General Manager (NSA) Calgary World Trade Centre Calgary (R-P) c/o WT.C. World Trade Centres of Canada Ud. 9 Mountain Street Mortreal, Ouebec. Canada H30 Z2 Telephone: (54) 86f\-3fi2 J. Aodolphe Rousseau, President (NSR) C aracas World Trade Gentre de Venezuela C.A. (R-P) Pent-House Torre Europa Av. Francisco de Miranda Caracas, Venezuela Telex: IFIVEN Telephone: and Moses Benacerraf. Presdent (NSA) Chandlgarh World Trade Center Chandgarl (lnda) (AQ Bhata & Assocates 532, Seetar 34-D Chardigarh lnda H.O. Bhata, Ct:ef Executve (NSA) Chicago Ciub lnlttrnatonal (At) The Drake Hotel 40 East Watton Place Chicago, lllnos 606 U.S.A. Cable: DRAKEHO CHICAGO Telex: Telephone: (32) Vctor T Burt, General Manager SERVICE$: CMDHOST Colorado Sprlnga Rocky Mountan World Trade Center (R-P) Red Rock Canyon Proect 322 W Colorado Avenue Colorado Sprngs, Colorado U.S.A. Telephone: (303) John S. Bock, Presdenr (NSA) Ç._opennagn World Trade Center Copenhagen (R-0) International House Bella Center NS Center Boulevard DK-2300 Copenhagen S. Denmark Cable: BELLACENTER Telex: IHSTM 324 Telephone: (0) 5 88 Christian R. Hunderup, Managing Director Services: ICEMDHOST Cyprua Cyprus Chamber of Commerce (AO Evagoras Avenue - Hadisavvas Bldg., 6th Floor P.O. Box 455 Cyprus, Ncosa Cable: CHAMBER Telex: 2077 CHAMBER cy TeiE>phone: 6322/49500 Panayiotis Loizides, Secretary General Servces: /EM Dea Molnea lowa World Trade Center - Des Mones (R-P) 3200 Ruan Center 666 Grand Avenue Des Moines, lowa U.S.A. Cable: BANKTRUST Telex: BTC IEITC DMG Telephone: (55) John Auan, Presdent (NSA) Pt>l üuoai International Trade Centre (R-0) Trade Center Management Co., Ltd. P.O. Box 9292 Dubai, United Arab Emirates Telex DITC EM Telephone: Aa/ph S. Carver, Managng Dut:ctor Services: IEMDHST

20 Jacl.aonvllle Jccksonvlle lnternatonal Trade A;;socation (AQ Jack.sonville Chamber ot Comn~rce 3 Independent Drve PO Box 329 Jack.sonville. Florda 3220 U.SA Teleptone: (904) Arnold T Frankel, ExecuiNt Dll.;Cior Servces. IEMTD Leld n Worlq Flower Trade Center (R-0) Verbeekstraat P.O. Box PH Leiden, The Netherlands Telex: Telephone: (7) 3203 WO.S. Van Der Veen Meersadt, Managng Director Services: IMDOST Jkrta Wcrld Trade Center ot lruur:",c (R P) PT. Jakarta Land Level 0, Wsrnd Metro-oltdl Jalan, Sudirman. Jakar.. PO Box 364/JKT Jal<arta, lndonesa C:t;le: :JAKLAND;JAK.A.R ii ld"~ JAKLAND If, kleptone: 58480, 584tü2, :.. ~~ijo:ô D - Mackay, Gen eral Mull..!JL (NSA) Johanneaburg Tte South African Foregn T<<Ju Organizaton (AQ PO. Box 9039 Jotannesburg, 2000 South Atrica WB. Ho/tes, Chief Executive (NSA). Kuala Lumpur Putra World Trade Cantre (R-IP) Rahm & Co. Chartered Survuyors SDN BHO lnternatona Aeal Estate Con:;ultart P.O Box 25. Kuala Lumpur, Malaysia Telex: RAHIM MA 3295 Telephone: & (2 lnes) Chris K. Soon, Assistant Marketng Manager (NSR). Lagoa W")rld Trade Center of Nigeria, Ltd. (R-P) Western House, 8th Floor 80 Broad Street P.O Box 4466 Lagos, Nigeria Cable: WORLDTRADERS LAGOS Telex: 279 & 2622 CIGRUP NG - " Telephone: 63499, 6325, 6322, Chef kiebayo kieleke, Pre:;ident (NSA), Le Havra.. w6rd raae Center Le H av re (R-O) Oua George V Le Havre, France Telex: WTCLH F Telephone: (35) 4.22,90 Fruncis Genol, Managing Dlfector Services. JCEMDHT : U ege lnternatonal House of Liege (AQ Place Du XX h>ut Uege, Belgum Telex: FABNA B Telephone: 04/ Joseph Nnane, Execulve Chaman Servces: IEMD Uabor.. v..ro liade Centtr Lston (R-0) Av. do Brasl, N. 700 Lisbon, Portugal Telex: 2326 WTCLIS Telephone Matia Armanda kiao e S/va, President Services: ICEMDHOST L.Jubljana Business Association MAGOS (AQ Titova 8 63 Lubtana Yugosava Telex: 3233 YU INBIRO Telephone: 06/ , Anica Campa, Director Services: London Wora rraae Cantre London (R-O) London, E, 9AA Unted Kingdam Cable: WORLTRADE LDN Telex: 8846n Telephone: Peter R.L. Drew OBE, Joint-Chaim:ian Services: ICEMDHOST Long Beach The Port of Long Beach (R-P) 925 Harbor Plaza P.O. Box 570 Long Beach, California 9080 U.S.A. Telex: PORTOBEACH LGB Telephone: (23) , Le/and R. Hiil, Director of Port Pianning (NSR) Lo& ArlijUoJfl.,, LOS Angeles World Trade Center (R-0) 350. South Figueroa Street - Su ile 99 Los Angeles, California 9007 U.S.A. Telephone: (23) Al Dougal, Buiiding Manager (NSA) r:

21 Tôllo C~~;,;' :,tj)! /:J\hiA!Iy (A,I) r~~i_;>j-u,i,lllj f'.ci. i Jd llu, 000, lnda T_ c' 'c?:;5 crjceiji -~-\~-~~) /,_:-)EPT T.:ft:_prHJ'C.:. 3 ;289 D Vv'. -~ i,-j.nq, [/r::;cufi./2 0;-rector IDhOST lntt:::r,,to~'", hous ~-WlC (R-0) PO Be~ ':>2020 Nt:\, Orlt<=-~ns, Ltxisana 7052 U ~-A. C;;tir' lth!;c.)use r;ew Oic:LEi\'-IS tc::,a. l32 (ar ec: code) 235 lif,',' ICUW Tf;:epr-ors: (504) S Or. Paul A. Fe;br)< i-anagng 0ec/or Scr.;ices: JC:DE/vll-JOST lnu::'rnationa.l Tracie L/~art s,>,:e 290() Street ITM Or!eans, Louis:cna 7030 U SA Cable INTERVART Telex WUI !NTER! ART elephore (504) Eugene J Sch;e,ter, _ ivfanagtng O;rectc: Se:vices. ICEhWHOST Po'rt of Ne,v O!sans (A~ Rverga:e Exhbt Center PO Box t'-!<jw Ole;.ns, Loi;o.;_r U.S.A C:>llu CEI-JFIEPORf T<"lcpiore: (504) Cems B Grace, OC:puty Porl 0ector for TrJde Oav&iopnenl Servces D N("'t" Yii::fk,Jü(id-Trade Lerter f Jew York (ri-o) he Port.Autr,oty oi r Jbl Yorf. & Nt:".lersey su;e 63 \\'est Or- e World T "c! e r'.j,ier Nsw York, ~Jew Yorf 00-:\8 USA Caole WORLDTRADE ~-JEWYORK TeleJC :\7 PANYI~J (liilerndional) TVVX 705S5057 (DweslCJ Tt'l 2f;! c r e (22) 4 3b 8330 Gu; F Tu:.zol, O,u.:ctor, Worlu i;jcft, O cpaumenl Scrv;ces icca0host T,,,~''-' C~ i>\t:r Orlar:oo (R-0) PO E' 'J' n ü Orlcr ö F0rli 3;'802 U.S.A. \;:url (:;os; ~~S 247 E. Vo:rney, Execuuve 0rc:cJor :;:< :ces!c/. T V hjrl.j T e;:je Ct::rilre C:la"<-.'3. \\'lc. V/;Jr!d Td: Je C2nre::. :.=;i 9!\~~cunta!n Slreet -.~Cdltr8~i, o~jt::ljec, Cano.::J HJO -z2 To:8pl-,one (5~) EC6352 J Roo'o!pi"j~ Rous:_~eau, P~ i_< :J'ent (i'sr) U d. \.Vorld Tra(Je Center ül F2r:s (FrorCl) (R P)?3, rue Sant-Su~,,ce Pars, Fronce Tt-leploce. () 226.~~2.5 C Petre Capgras, PN:sio'b nf (!I>SR) Pcrn,.~.f,~-drJ Chamber ol Commsrce oi Po.r,e~!Joire (.Af) 3?.venue du Geneat de Gaulle PO. Box 665 Poine-No:re, Peop!es Repuclic of Congo Te!ex 829 KG Catle: Ci-LU.MCO!vl PO!IHE!NOIRE Telephone Fina Matcliona, Vce Cnarman Services. IEMDHOST p <:Hi: -<dl d CclumtJa World radc C2n!er Corporation (R-P) Sute SW. Alder Ponland, Oregon U.S.A. Teleplone: (503) Austln F. Leach,.Jr., ExecutJVe Vce Pre~ident (NSR) P;;rto World Tr2.de Center Por,c (R-IP) Av DA Boavisa N tl Fioor Porto, Portugal Telex: 2386 \ICA P Telephone: 399/3960 Leopoldo Furtado Marlins Sa/es and Mar!;etlllQ hfc;r,aqer S::rv;ces. -

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ. ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ. ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ŞANTİYE EL KİTABI Uğur Akyurt İnşaat Mühendisi Temmuz 2010 Uğur AKYURT (İnşaat Mühendisi) Yayınlayan: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Anadolu Cad.

Detaylı

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları Ksm 3. Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3.1. Giriş Deprem, sel, toprak kaymas, şiddetli kar vb. anormal doğa olaylar zaman zaman gerçekleşebilir. Eğer bu olaylar yerleşimin olmadğ alanlarda gerçekleşirse,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı 2012 GİRİŞ BÖLÜM I : İhracat firma için önemli, stratejik

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.B.M.M DDC: YER: 89-1285 YIL: CLT: KSM: KOP: DEM: 89-2167 KÜTÜPHANESİ I. SANAYİ ŞURASI

Detaylı

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 2009/1 Sayı : 7 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 Arkadaşlar, dıştan almadan çok dışa satmadır ki, ülkeyi zengin yapacaktır. (Mart 1923) Savunma Sanayii Gündemi 1 Yayın Sahibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail. Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.com Efendiler, tarihimizi dolduran bunca ba ar lar, zaferler veyahut

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

Hizmet ve ticarete KOSGEB deste i

Hizmet ve ticarete KOSGEB deste i Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 11:06 PM Seçim ask listeleri internette TÜRK YE de ilk defa Oda seçimleri için Seçim Yetki Belgesi ba vurularını internete ta ıyan TO, bu defa da seçim listelerini internet ortamına

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1992-7 TAYVAN ÜLKE ETÜDÜ İSTANBUL 1992 C YAYINLARI Doğan Can Başmusahip Sok. Tan Han No: 10/7 Tel: 528 38 72 Fax: 513 90 13 ÖNSÖZ Bilindiği üzere odamızın çeşitli faaliyetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI VE 2001 KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI REKLAM GELİRLERİNİN ANALİZİ

BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI VE 2001 KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI REKLAM GELİRLERİNİN ANALİZİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 49 Makaleler BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI VE 2001 KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI REKLAM GELİRLERİNİN ANALİZİ Barış BULUNMAZ * ÖZET İletişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri ARALIK 2008 ANKARA Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne aittir. 5846 sayılı

Detaylı