H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i"

Transkript

1 H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

2 H ip o k r a t (M.Ö ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2

3 F lo r e n c e N ig h tin g a le ( ) H a s ta n e d e k i ilk k u r a l, h a s ta y a z a r a r v e r m e m e k tir. 3

4 Hasta G üvenliği: S a ğl ı k b a k ı m h iz m e tle r in in s u n u m u a ş a m a s ı n d a, h a s ta y a z a r a r v e r ilm e s in i ö n le m e k a m a c ı y la k u r u lu ş v e ç a l ış a n la r ı n a ld ığı ö n le m le r d ir. 4

5 J C I U lu s la r a r a s ı H a s ta G ü v e n li ği H e d e fle r i a r a s ı n d a s a ğl ı k h iz m e tin e b a ğl ı h a s ta n e e n fe k s iy o n r is k in in a z a lt ı lm a s ı y e r a lm a k ta d ı r. 5

6 H a s ta n e E n fe k s iy o n la r ı : H a s ta n e y e y a t ış s ı r a s ı n d a in k ü b a s y o n d ö n e m in d e o lm a y a n, H a s ta n e y e y a t ış ta n s a a t s o n r a y a d a ta b u r c u o ld u k ta n s o n r a 1 0 g ü n iç in d e, a m e liy a t o ld u y s a 3 0 g ü n, im p la n t ta k ı ld ı y s a 1 y ı l iç in d e g e li ş e n e n fe k s iy o n la r d ı r. 6

7 H a s ta n e E n fe k s iy o n la r ı n ı n S o n u ç la r ı H a s ta n e d e k a l ış s ü r e s in d e u z a m a M o r b id ite d e a r tış Y a ş a m k a lite s in d e b o z u lm a M o r ta lite d e a r tış İş g ü c ü v e ü r e tk e n lik k a y b ı M a liy e tte a r tış Am J E pidemiol 1985;121; Am J Infect C ontrol 1985;13:

8 H a s ta n e E n fe k s iy o n la r ı n ı n M a li Y ü k ü A m e r ik a B ir le ş ik D e v le tle r i (A B D ): y ı l ı n d a 4,5 m ily a r d o la r y ı l ı n d a 7 m ily a r d o la r > ö lü m /y ı l ( 1 ö lü m /6 d a k ik a ) İn g ilte r e : 1 m ily a r /y ı l ö lü m /y ı l Emerg Infect D is 1998;4: J Chemother 1997;9: Lancet 2003;361:

9 T ü r k iy e : Y a t ış s ü r e s in d e o r ta la m a 1 0 g ü n u z a m a O r ta la m a d o la r m a liy e t N o z o k o m iy a l e n fe k s iy o n la r a b a ğl ı m o rta lite % 1 6 Emerg Infect D is 1998;4: J Chemother 1997;9: Lancet 2003;361:

10 H a s ta n e y e y a ta n h a s ta la r ı n % in d e h a s ta n e e n fe k s iy o n u g e li ş iy o r. Ü r in e r s is te m e n fe k s iy o n la r ı C e r r a h i a la n e n fe k s iy o n la r ı N o z o k o m iy a l p n ö m o n i 10

11 C A E - Patogenez C e r r a h i a la n ı n m ik r o b iy a l k o n ta m in a s y o n u E ndojen flora E ks ojen kontaminasyon (c e r r a h i e k ip, a m e liy a th a n e o r ta m ı, a le tle r v b ) B a k te r iy e l k o n ta m in a s y o n u n m ik ta r ı M ik r o o r g a n iz m a n ı n v ir u la n s ı K o n a k ç ı d ir e n c i 11

12 H a s ta y a A it E n d o je n R is k F a k tö r le r i Y a ş V ü c u d u n b a ş k a b ir D ia b e te s m e llitu s S ig a r a k u lla n ı m ı y e r in d e e n fe k s iy o n b u lu n m a s ı M ik r o o r g a n iz m a ile k o lo n iz a s y o n S.a u r e u s ta şı y ı c ı l ığı A m e liy a t ö n c e s i d ö n e m d e h a s ta n e d e k a l ış s ü r e s i İm m u n s u p r e s y o n B e s le n m e d u r u m u, anem i O b e z ite, m a ln u tr is y o n M a lig n ite Infect C ontrol Hosp E pidemiol 1999;20:

13 C A E Korunma P re-operatif D önem H a s ta n ı n h a z ı r la n m a s ı A n tis e p tik li b a n y o A m e liy a t b ö lg e s in in tr a şı C ilt h a z ı r l ığı E l/ö n k o l a n tis e p s is i E n fe k te v e y a k o lo n iz e p e r s o n e le y ak la şı m A n tim ik r o b iy a l p r o fila k s i Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:

14 C A E Korunma İntra-operatif D önem H a v a la n d ı r m a O r ta m te m iz li ği v e d e z e n fe k s iy o n u M ik r o b iy o lo jik ö r n e k le m e C e r r a h i a le tle r in s te r iliz a s y o n u C e r r a h i g iy s i v e ö r tü le r A s e p s i v e c e r r a h i te k n ik A m e liy a t s ü r e s i Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:

15 C A E Korunma P os t-operatif D önem İn s iz y o n b a k ı m ı S ü rv e y a n s Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:

16 A n tim ik r o b iy a l P r o fila k s i Amaç: A m e liy a t s ı r a s ı n d a o lu ş a c a k m ik r o b iy a l k o n ta m in a s y o n u, k o n a k ç ı s a v u n m a s ı n ı a ş a m a y a c a k d ü z e y e in d ir m e k. P o s t-o p e r a tif k o n ta m in a s y o n a b a ğl ı o la r a k g e li ş e b ile c e k cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi ile ilişkisi yoktur. 16

17 S eçilecek antibiyotiğin özellikleri: U cuz G ü v e n ilir B a k te r is id a l İn tr a -o p e r a tif k o n ta m in a s y o n a n e d e n o lm a s ı m u h te m e l m ik r o o r g a n iz m a la r ü z e r in d e e tk ili o lm a l ı d ı r. 17

18 Doğru A ntibiyotik, U cuz B a k te r is id a l M u h te m e l p a to je n le r SEFAZOLİN ü z e r in d e e tk ili D a r s p e k tr u m lu 18

19 Doğru Zamanlama: İn s iz y o n d a n ö n c e k i 1 s a a t iç in d e (a n e s te z i in d ik s iy o n u ) Yeterli S üre: T e k d o z y e te r lid ir. (a m e liy a t s ü r e s i u z u n v e k a n k a y b ı fa z la is e s a a tte 2. d o z ) M a k s im u m s ü r e 2 4 s a a ttir. Tüp ve drenler kaldığı s ürece profilaksiye devam etmek enfeksiyon hızlarında azalma sağlamaz. 19

20 E n fe k s iy o n R is k in in A z a lt ı lm a s ı n a Y ö n e lik F a a liy e tle r : Ö z e llik le g ir i ş im s e l g e r e ç le r o lm a k ü z e r e a r a ç la r ı n te m iz lik, s te r iliz a s y o n v e d e z e n fe k s iy o n u E l y ı k a m a v e e l a n tis e p s is in in g e r e k ti ği d u r u m la r b e lir le n e r e k d o ğr u ş e k ild e u y g u la n m a s ı E ld iv e n v e m a s k e k u lla n ı lm a s ı g e r e k e n d u r u m la r b e lir le n m e li v e d o ğr u k u lla n ı m la r ı s a ğla n m a l ı 20

21 E n fe k te a t ı k la r ı n to p la n m a s ı Ç a m a şı r v e ö r tü le r in y ö n e tim i İm m ü n b a s k ı la m a v e y a d i ğe r n e d e n le r le y ü k s e k r is k a lt ı n d a k i h a s ta y a d a p e r s o n e lin b u la şı c ı h a s ta l ığı o la n h a s ta la r d a n a y r ı lm a s ı (iz o la s y o n y ö n te m le r i) H a v a la n d ı r m a s is te m le r i, la b o r a tu a r la r d a k i b iy o lo jik k a p la r v e s u ı s ı t ı c ı la r ı n ı n te r m o s ta tla r ı g ib i m ü h e n d is lik k o n tr o lle r i M u tfa k te m iz li ği v e y iy e c e k le r in h a z ı r la n m a s ı 21

22 S a ğl ı k k u r u lu ş la r ı n ı n E n fe k s iy o n K o n tr o lü v e Ö n le m e P r o g r a m ı o lm a l ı d ı r. B u p r o g r a m d a k u r u lu ş, e p id e m iy o lo jik o la r a k ö n e m ta şı y a n e n fe k s iy o n la r ı b e lir le m e lid ir. K u r u lu ş, h a s ta n e e n fe k s iy o n r is k le r in i, h ı z la r ı n ı v e b u e n fe k s iy o n la r d a k i e ğilim le r i iz le m e li, iz le m s o n u ç la r ı n ı ç a l ış a n la r la p a y la ş m a l ı d ı r. S a ğl ı k k u r u lu ş u,h a s ta la r, y a k ı n la r ı v e ç a l ış a n la r ı n a h a s ta n e e n fe k s iy o n r is k le r in i a z a ltm a k iç in e ğitim le r v e r m e lid ir. 22

23 23

24 E L H İJY E N İ N E Z AM AN? E L H İJY E N İ İÇ İN 5 E N DİK AS Y ON 24

25 H AS TA İLE TE M A S TA N ÖNCE 25

26 A S E PTİK G ÖR E V LE R DE N ÖNCE 26

27 VÜCUT S I V I L A R I N IN B U LAŞ M A R İS K İN DE N S ONRA 27

28 H A S TA İLE TE M A S TA N S ON R A 28

29 HAS TA Ç EVR ES İ İLE TEMAS TAN S ONR A (h a s ta y a te m a s e tm e s e n iz b ile ) 29

30 E l Y ı k a m a Te k n i ği 30

31 31

32 E l Y ık a m a A lk o l B a z l ı S o lü s y o n ile O v m a 1-1,5 dk s n. 32

33 E lle r d e g ö z le g ö r ü lü r k ir le n m e v a r l ığı n d a, N o n a n tim ik r o b iy a l s a b u n v e s u A n tim ik r o b iy a l s a b u n v e s u E lle r d e g ö z le g ö r ü lü r k ir le n m e y o k s a, A lk o l b a z l ı e l a n tis e p tik le r i, k u lla n ı lm a l ı d ı r. G ö z le g ö r ü lü r k ir? K e n d in i k ir li h is s e tm e s i 33

34 34

35 C e r r a h i E l H ijy e n i G e ç ic i flo r a n ı n ta m a m e n, k a l ı c ı flo r a n ı n k ı s m e n o r ta d a n k a ld ı r ı lm a s ı a m a ç la n ı r. K u lla n ı la c a k e l a n tis e p ti ği; İr r ita n o lm a m a l ı G e n i ş e tk i s p e k tr u m lu H ı z l ı v e p e r s is ta n e tk ili o lm a l ı 35

36 C e r r a h i E l H ijy e n i 2-6 da k ik a 36

37 37

38 E l H ijy e n in e U y u m A r ja n tin, B r e z ily a, K o lo m b iy a, H in d is ta n, F a s, T ü r k iy e g ö z le m % H e m ş ir e % D o k to r U yum H e m ş ir e le r % D o k to r la r %

39 1 6 3 d o k to r u n h a s ta b a k ı m ı ile ilg ili a k tiv ite s ı r a s ı n d a g ö z le n m e s i v e s o n r a s ı n d a a n k e t u y g u la m a s ı O r ta la m a u y u m % 5 7 B ö lü m le r a r a s ı n d a ö n e m li fa r k D a h ili b r a n ş la r d a % 8 0, A n e s te z is tle r d e %

40 D o k to r la r v e E l H ijy e n i P r o fe s ö r v e y a k o n s ü lta n h e k im : % 4 9 A s is ta n : % 5 7 T ı p ö ğr e n c is i: %

41 İz o la s y o n Ö n le m le r i ve K o r u y u c u E k ip m a n K u lla n ı m ı 41

42 U lu s la r a r a s ı a k r e d ita s y o n k u r u lu ş la r ı n ı n h a s ta n e le r in e n fe k s iy o n k o n tr o l p r o g r a m ı n d a n te m e l b e k le n tis i o la n iz o la s y o n d a a m a ç ; h a s ta v e ç a l ış a n g ü v e n li ği a ç ı s ı n d a n e n fe k te v e y a k o lo n iz e h a s ta la r d a n d i ğe r h a s ta la r a, z iy a r e tç ile r e v e s a ğl ı k p e r s o n e lin e, m ik r o o r g a n iz m a b u la şı n ı n ö n le n m e s id ir. 42

43 B ula ş m a Y o luna B a ğ lı Ö nlem ler 1. S o lu n u m iz o la s y o n u (K ı z a m ı k, S u ç iç e ği, A k c i ğe r v e L a r e n k s T ü b e r k ü lo z u ) 2. D a m la c ı k iz o la s y o n u (M e n e n jit, D ifte r i, B o ğm a c a, K ı z a m ı k ç ı k, K a b a k u la k ) 3. T e m a s iz o la s y o n u (M R S A, V R E, A c in e to b a c te r, P s e u d o m o n a s a e r u g in o s a, H e p a tit A, R o ta v ir u s, S h ig e lla, V ir a l/h e m o r a jik E n fe k s iy o n la r -E b o la -) 4. S ı k ı te m a s iz o la s y o n u (V R E iç in ) 43

44 İz o la s y o n i ş le m le r i p a h a l ı v e z a m a n a l ı c ı d ı r. B u n e d e n le g e r e k liy s e u y g u la n m a l ı d ı r. T e r s in e b ir b a k ış la, b u la şı c ı h a s ta l ığı o la n b ir h a s ta d a d a u y g u n iz o la s y o n y a p ı lm a z s a m o r b id ite v e m o r ta lite a r ta r. İz o la s y o n p o litik a s ı n ı n b e lir le n m e s in d e h e r h a s ta n e n in k e n d i o la n a k la r ı v e p e r s o n e l k a p a s ite s in e g ö r e d a v r a n m a s ı u y g u n b ir y a k la şı m o la b ilir. 44

45 E ld iv e n K u lla n ı m ı : E ld iv e n k u lla n ı lm a s ı, e lle r in y ı k a n m a s ı n ı n y e r in i tu tm a z. E ld iv e n d e o la b ile c e k y ı r t ı k la r n e d e n iy le y a d a e ld iv e n ç ı k a r ı r k e n e lle r k o n ta m in e o la b ilir. B u n e d e n le e ld iv e n g iy m e d e n ö n c e v e s o n r a e lle r y ı k a n m a l ı d ı r. E ld iv e n le r y ı k a n m a m a l ı v e y e n id e n k u lla n ı lm a m a l ı d ı r 45

46 İz o le h a s ta o d a s ı n a g ir m e d e n ö n c e e ld iv e n g iy ilm e li v e o d a d a n ç ı k m a d a n ö n c e ç ı k a r ı la r a k e lle r y ı k a n m a l ı d ı r. H a s ta d a n h a s ta y a g e ç i ş te e lle r y ı k a n m a l ı v e e ld iv e n d e ği ş tir ilm e lid ir. 46

47 K o r u y u c u Önlük K u lla n ı m ı : K o n ta m in e v ü c u t s ı v ı la r ı ile te m a s d u r u m u n d a s ı v ı g e ç ir m e y e n ö n lü k g iy ilm e lid ir. Ö n e m li o r g a n iz m a ile k o lo n iz e y a d a e n fe k te h a s ta la r a b a k ı m v e r ir k e n d i ğe r h a s ta la r a m ik r o o r g a n iz m a ta şı m a m a k iç in ö n lü k g iy ilm e lid ir. 47

48 G a lo ş K u lla n ı m ı : G a lo ş k u lla n ı m ı ile h a s ta n e e n fe k s iy o n la r ı n ı n a z a ld ığı n ı g ö s te r e n b ilim s e l b ir k a n ı t y o k tu r. A m e liy a th a n e d e g a lo ş g iy im i, h a s ta a t ı k la r ı n d a n c e r r a h i e k ib i k o r u m a y a y ö n e lik tir. 48

49 M a s k e K u lla n ı m ı : K a n y a d a v ü c u t s ı v ı la r ı n ı n s ı ç r a m a o la s ı l ığı o la n d u r u m la r d a v e h a s ta y a 1 m e tr e d e n d a h a y a k ı n ç a l ışı r k e n m a s k e k u lla n ı lm a l ı d ı r. C e r r a h i m a s k e y a k ı n te m a s ta p a r tik ü l d a m la c ı k la r ı n a k a r şı k o r u m a s a ğla r. 49

50 G ü v e n li S te r iliz a s y o n v e D e z e n fe k s iy o n U y g u la m a la r ı 50

51 E n fe k s iy o n r is k le r in in o r ta d a n k a ld ı r ı lm a s ı n d a v e h a s ta g ü v e n li ğin in s a ğla n m a s ı n d a g ü v e n li s te r iliz a s y o n v e d e z e n fe k s iy o n u y g u la m a la r ı ö n e m li b ir y e r tu tm a k ta d ı r. 51

52 E tk in S te r iliz a s y o n -D e z e n fe k s iy o n O b je le r in te m iz li ği O r g a n ik v e in o r g a n ik m a d d e y ü k ü M ik r o b iy a l k o n ta m in a s y o n u n tip i v e y o ğu n lu ğu D e z e n fe k ta n ı n /s te r iliz a n ı n k o n s a n tr a s y o n u v e te m a s s ü r e s i T ı b b i g e r e c in y a p ı s ı O r ta m ı n ı s ı s ı v e n e m o r a n ı ph 52

53 S terilizasyon S üreci S te r iliz a s y o n ö n c e s i K o n ta m in e /s te r il m a lz e m e n in u y g u n tr a n s fe r i D e k o n ta m in a s y o n H a z ı r l ı k v e p a k e tle m e S te r iliz a s y o n U y g u n s te r iliz a s y o n y ö n te m i v e k o n tr o lü S te r iliz a s y o n s o n r a s ı S te r il m a lz e m e n in u y g u n y ö n te m le r le d e p o la n m a s ı T ü m b u i ş le m le r i ta k ip e tm e y i s a ğla y a b ile c e k d ö k ü m a n ta s y o n u y a p m a k 53

54 D ezenfektanlar 1. K im y a s a l s te r iliz a s y o n 2. Y ü k s e k d ü z e y d e z e n fe k s iy o n 3. O r ta d ü z e y d e z e n fe k s iy o n 4. D ü ş ü k d ü z e y d e z e n fe k s iy o n 54

55 K r itik A le tle r : S te r il v ü c u t b o ş lu k la r ı n a, d o k u la r a v e v a s k ü le r s is te m e g ir e n a le tle r. C e r r a h i a le tle r İm p la n tla r Ü r in e r k a ta te r L a p a ra s k o p A r tr o s k o p S is to s k o p S TE R İLİZ A S YON S p a u ld in g E lt

56 Y a r ı K r itik A le tle r : M u k o z a v e b ü tü n lü ğü b o z u lm u ş c ilt ile te m a s ı o la n a le tle r E n d o s k o p la r L a r in g o s k o p b la d e le r i V e n tila tö r v e a n e s te z i d e v r e le r i N a s a l v e v a jin a l s p e k u lu m v e v a jin a l p r o b la r N e b u liz e r k a p la r ı, b a z ı o fta lm ik a r a ç la r YÜK S EK DÜZEY DEZENFEK S İYON G lu ta r a ld e h it % >2 O r to fita la ld e h it % 0,5 5 56

57 K r itik O lm a y a n A le tle r v e Y ü z e y le r : B ü tü n lü ğü b o z u lm a m ış c ilt ile te m a s ı o la n a le tle r S te te s k o p la r T a n s iy o n a le ti m a n ş e ti K u la k s p e k u lu m u Y a ta k ç a r ş a f ı S ü r g ü le r Y e m e k k a p la r ı D u v a r la r, y e r le r M o b ily a la r DÜŞ ÜK DÜZEY DEZENFEK S İYON % E til v e y a İz o p r o p ila lk o l Te m a s s ü r e s i > 1 d a k ik a 57

58 Ö n e m li N o k ta la r : K r itik v e y a y a r ı k r itik g e r e ç le r in d e z e n fe k s iy o n u n d a a s la d ü ş ü k d ü z e y d e z e n fe k ta n la r ı k u lla n ılmalıdır. Y ü k s e k d ü z e y d e z e n fe k ta n la r ı ç e v r e te m iz li ği v e y a k r itik o lm a y a n g e r e ç le r in d e z e n fe k s iy o n u n d a k u lla n ılmalıdır. H e r z a m a n g ü v e n lik ö n le m le r in i a lınmalıdır. 58

59 Ö n e r ile n k o n s a n tr a s y o n la r d a v e ö n e r ile n te m a s s ü r e s in d e k u lla n ılmalıdır. Ç o k y ü k s e k k o n s a n tr a s y o n d a k i d e z e n fe k ta n b a z e n m ik r o b is id a l o lm a y ı p k u lla n ı c ı iç in to k s ik o la b ilir. D e z e n fe k ta n d o ğr u s u la n d ı r ı ld ığı n d a e n iy i s o n u c u v e r ir le r. Ü r e tic i fir m a ö n e r ile r in i d ik k a te a l ı n malıdır. 59

60 H a s ta n e T e m iz li ği v e A t ı k Y ö n e tim i 60

61 Amaç: H a s ta n e o r ta m ı n d a n k a y n a k la n a b ile c e k e n fe k s iy o n la r ı ö n le m e k, h a s ta, h a s ta y a k ı n ı v e h a s ta n e ç a l ış a n la r ı iç in s a ğl ı k l ı b ir o r ta m o lu ş tu r m a k a m a c ı y la u y u lm a s ı g e r e k e n te m iz lik k u r a lla r ı n ı b e lir le m e k v e u y g u la n m a s ı n ı s a ğla m a k 61

62 M R S A, V R E, C o lo s tr id iu m d iffic ile k u r u y ü z e y le r d e g ü n le r c e, h a fta la r c a h a tta a y la r c a c a n l ı k a la b ilir. H a s ta n e y ü z e y le r in in M R S A ile k o n ta m in a s y o n o r a n ı % o la r a k b ild ir ilm i ş tir. V R E 7 g ü n -2 a y k o n ta m in e y ü z e y le r d e c a n l ı l ığı n ı d e v a m e ttir e b ilm e k te d ir. Ç e v r e n in V R E k o n ta m in a s y o n u % o r a n ı n d a b ild ir ilm e k te d ir. 62

63 H a s ta n e T e m iz li ğin in K a p s a m ı Y e te r li iz o la s y o n k o ş u lla r ı Y ü k s e k r is k li h a s ta y a m in im u m te m a s ı n s a ğla n m a s ı v e u y g u n tr a n s p o r t T a m ir a t v e y e n ile m e i ş le m le r i s ı r a s ı n d a m a n ta r e n fe k s iy o n la r ı n d a n k o r u n m a K e m ir g e n, b ö c e k v e d i ğe r fa k tö r le r e k a r şı ö n le m a l ı n m a s ı U y g u n a t ı k y ö n e tim i 63

64 H a s ta ne T em izliğ inde R is k S ınıfla m a s ı Yüksek R is kli Alanlar: A m e liy a th a n e, Y B Ü, H e m o d ia liz, Ö z e l A la n la r (K İT, s o lid o r g a n n a k il ü n ite le r i, n ö tr o p e n ik h a s ta o d a la r ı, o to p s i s a lo n u ) T E M İ Z L İ K + D E Z E N FE K S İ Y O N O rta R iskli Alanlar: L a b o r a tu a r la r, h a s ta o d a la r ı, m u tfa k T E M İ Z L İ K D üşük R is kli Alanlar: D o k to r o d a la r ı, o fis le r, k a fe te r y a, id a r i b ir im le r T E M İ Z L İ K 64

65 A TIK Y ÖN E TİM İ H a s ta n e a t ı k la r ı p a to je n m ik r o o r g a n iz m a la r iç in p o ta n s iy e l b ir k a y n a k, h a s ta v e ç a l ış a n g ü v e n li ği iç in d e p o ta n s iy e l b ir te h d ittir. A t ı k la r u y g u n, g ü v e n li b ir ş e k ild e to p la n ıp u z a k la ş t ı r ı lm a l ı d ı r. K a n la k ir le n m i ş k e s ic i, d e lic i c is im le r e n ö n e m li r is k fa k tö r le r in d e n d ir. 65

66 Tıbbi Atık: V ü c u t s ı v ı v e s a lg ı la r ı (k a n v e k a n ü r ü n le r i d a h il), V ü c u t s ı v ı v e s a lg ı la r ı ile k o n ta m in e o lm u ş h e r tü r a t ık, D o k u v e o r g a n p a r ç a la r ı (p a to lo ji a t ı k la r ı d a h il), B a k te r i v e v ir u s tu tu c u h a v a filtr e le r i, G ü n ü g e ç m i ş v e y a a r tm ış a n tin e o p la s tik ila ç la r v e b u ila ç la r la k o n ta m in e o lm u ş h e r tü r m a lz e m e 66

67 T I B B İ AT I K 67

68 E V S E L AT I K C A M AT I K 68

69 D E L İ C İ -K E S İ C İ A L E T K U T U S U 69

70 Ç a m a şı r la r ı n T o p la n m a s ı 70

71 T ü m ç a m a şı r la r e n fe k te k a b u l e d ile r e k m u a m e le e d ilm e lid ir. K ir li v e te m iz ç a r ş a fla r ı n ta şı n d ığı a r a b a la r fa r k l ı o lm a l ı d ı r. Ç a m a şı r a r a b a s ı k a p a ğı k a p a l ı o la r a k ç a m a şı r h a n e y e g ö n d e r ilm e lid ir. T e m iz ç a m a şı r la r ile k ir lile r fa r k l ı o d a la r d a b u lu n m a l ı d ı r. 71

72 72

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm T ü r k iy e V. T a rım E k o n o m is i K o n g re s i 18-20 E y lü l 2 0 0 2 E rz u ru m Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm I. Uiilcnt C;URBtZ A.Orkuıı EROL Orhan VAVLZ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) A. Ahmet YÜCER Tokat Tarım tl Müdürlüğü.Tokat,

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Ercan Türkan DPT -YPKD Genel Müdürlüü Finansman Dairesi Bakanlıı Planlama Uzmanı ODTÜ ktisat Bölümü 12 Kasım 1997 Alternatif Kamu Açıı Tanımları Kamu Kesimi

Detaylı

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi T Ü R K İY E VII. TARIM EKONOM İSİ KONGRESİ A N TALYA. % Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi Fahri YAVUZ1 fyavuz@ atauni edu.tr Atilla KESKİN' akeskin@atauni.edu.tr

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-26320 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEACS1FR* Sayı :83768245/300/ Konu :Felsefe Yaz Okulu FELSEFE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakültemiz

Detaylı

HEMOVİGİLANS. Dr. Hüsnü ALTUNAY

HEMOVİGİLANS. Dr. Hüsnü ALTUNAY HEMOVİGİLANS Dr. Hüsnü ALTUNAY TANIM Hemovijilans, kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü

Detaylı

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k,

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k, ümran j g g düşünce kültür sivasei Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri M üdürü Veli Kahraman Yayın K urulu Uğur Altım,

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Tü rkiye V. Tarım ko nom isi Kongresi 18-20 y lü l 2002 rzurum Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Aygül FA/LIOĞLÜ C ıa T Gölge K a lkın m a İdaresi Başkanlığı, W illy Grandi Sok N o.5 Çankaya/

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık Tü rkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık İ.Bülent GÜRBÜZ A. Orkun EROL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Iarım Ekonomisi

Detaylı

mîhaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi r^oer - ansı Yavın Organı > YıkJa Oırnez yayımlanır.

mîhaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi r^oer - ansı Yavın Organı > YıkJa Oırnez yayımlanır. mîhaber M armara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı A ğustos 2001 www.iletisim.marun.eclu.tr/mihaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi

Detaylı

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 ~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi Ver: 2011-4478 Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 rr t r u ^ v .. Z f ~ / f é - T \fsjl. U. 6 j r ^ 9 ^ s T A ^ i _ r İui-K. 'Z t**ol. ^.A u -fil ^ 9h^ -?^W

Detaylı

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri Orhan ÖZÇATALBAŞ A k d e n iz Ü n iv e r s it e s i Z

Detaylı

Ümran. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız. Yayın Koordinatörü Kani Torun

Ümran. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız. Yayın Koordinatörü Kani Torun Ümran s-.m* O düşünce * kültür siyaset Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Koordinatörü Kani Torun Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri Müdürü Veli Kahraman

Detaylı

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 1 Kablolu İnternet Bağlantısı Resmi Yazıyla 10 Gün 2 Kablosuz İnternet Bağlantısı Sözlü Başvuru 5 Dakika 3 Web Sayfası Güncelleme/İlan /Duyuru Resmi Yazı

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan

Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan B A Ğ IM L IL IK U z m. D r.a s l ıe n e z D a rç ın K a n u n i S u lta n S ü le y m a n E ğitim v e A ra şt ırm a H a s ta n e s i E k im,2 0 1 5 B a ğım lıı l k N e d ir? Bir maddenin belirgin bir etkiyi

Detaylı

Mantolama Sistemleri. Ü rü n ve Fiyat Listesi K atalogu

Mantolama Sistemleri. Ü rü n ve Fiyat Listesi K atalogu Ü rü n ve K atalogu 2016 16 DNS İZOSET KARBONLU MANTOLAMA PAKET SİSTEM İZOSET EPS Karbonlu Paket Liste Fiyatı Birim Br/m2 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm İzoset Yalıtım Levhası Karbonlu 16 kg/m3 240,00 TL

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 A ralık 2008 C U M A Resm î G azete S ayı : 27092 (M ü kerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orm an Bakanlığından: TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği Serpil

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ

ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ A. GENEL HÜKÜMLER A. Yapılacak her türlü binada "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır. A. Yürürlükteki

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Kurum :. Adı : YARGITAY Ay: Yılı : Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..,

Detaylı

G E OME T R İK B OY UT L AN DIRMA V E T OL E RAN S L AN DIRMA (G B &T ) V E F ON K S İY ON K ON T ROL T AS ARIMI AL AN L ARIN DA N E Y AP IY ORUZ,

G E OME T R İK B OY UT L AN DIRMA V E T OL E RAN S L AN DIRMA (G B &T ) V E F ON K S İY ON K ON T ROL T AS ARIMI AL AN L ARIN DA N E Y AP IY ORUZ, G E OME T R İK B OY UT L AN DIRMA V E T OL E RAN S L AN DIRMA (G B &T ) V E F ON K S İY ON K ON T ROL MAS T ARI T AS ARIMI AL AN L ARIN DA N E Y AP IY ORUZ, S İZİN İÇ İN N E Y AP AB İL İRİZ? Hazırlay an:

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA.

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü «f' # ^ ^ s EXP02016 ANTALYA Sayı ; 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa, Güzeloba 6927 ada 15 parsel

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I

ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I y T ) ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I Amblem & Logo Kullanımları UlasímP^rk 0 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak

Detaylı

T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü. U 'n r t n f f l ^ E g f k r )

T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü. U 'n r t n f f l ^ E g f k r ) T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü Savı :B.0 5.4.V L K.0.3 4.76.0 1-870-714 K onu : G önül E lçileri Projesi (K oruyucu A ile) A C E LE 19/02/2013 U 'n r t n f f l

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği

Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği T ü rk iy e V. T a rım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE ÖRGÜLÜ TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER VE ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI....4 A. Bütçe

Detaylı

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I İm ar ve Ş ehircilik D airesi Başl<aniığı B A Ş K A N L IK M A K A M IN A

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I İm ar ve Ş ehircilik D airesi Başl<aniığı B A Ş K A N L IK M A K A M IN A Antalya BûyOkşetur BeİeKliyesi Planlama Ş ul» Müöurloğu Sayr 90852262-301 03-E 273^ Tarih. 04.10.2017 Dosya Numargsi' 20i7-îT930l T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I

Detaylı

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r L YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YURTTAŞLIK ve EĞİTİM T Ü R K E Ğ İT İM D E R N E Ğ İ X X. E Ğ İT İM T O P L A N T I S I 21-2 2 K A S IM 1 9 S 6 ISBN 975-7583-15-4 f 3Ü ZELİŞ O

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

İÇ İN D E K İL E R G İR İŞ... 43

İÇ İN D E K İL E R G İR İŞ... 43 İÇ İN D E K İL E R İÇ İN D E K İL E R... 13 K IS A L T M A L A R...19 K A Y N A K Ç A... 21 G İR İŞ... 43 1. KO NUNUN T A K D İM İ V E S IN IR L A N D IR IL M A S I... 45 A. HACİZ Y O LU Y LA T A K İP...

Detaylı

HAFTALIK DERS PROGRAMI

HAFTALIK DERS PROGRAMI K f \ /s HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 1 N.Ö Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1 1 1 1 A.İ..T 2 T Ü R K DİL 2 E K O G R Ş 2 M.YILMAZ E.ÖZEREN C.AYDEMİR M AT 2 S.OĞRAŞ İKT TRH M.PIÇAK

Detaylı

BAĞIMSIZ SATIŞ SONRASI HİZMETTE HELLA MARKA KİMLİĞİ

BAĞIMSIZ SATIŞ SONRASI HİZMETTE HELLA MARKA KİMLİĞİ BAĞIMSIZ SATIŞ SONRASI HİZMETTE HELLA MARKA KİMLİĞİ Satış ayrıntılı bilgi için, İntermobil Otomotiv Mümessillik Tic. A.Ş. Akın Plaza, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:3/2 34382 Şişli İstanbul

Detaylı

Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi*

Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi* Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi* Avni BİRİNCİ Tccer ATSAN Kenan PEKER Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

H. ERDOĞAN VELİDEDEOĞLU'nun. H. ERDOĞAN VELİDEDEOĞLU'nun v e fa tın ı ö ğ r e n d im. H. ERDOĞAN VELİDEDEOĞLU'nun. H. ERDOĞAN VELİDEDEOĞLU'nun

H. ERDOĞAN VELİDEDEOĞLU'nun. H. ERDOĞAN VELİDEDEOĞLU'nun v e fa tın ı ö ğ r e n d im. H. ERDOĞAN VELİDEDEOĞLU'nun. H. ERDOĞAN VELİDEDEOĞLU'nun S e v g ili k a r d e ş im v e iş o r ta ğ ım, A lin u r V e lid e d e o ğ lu 'n u n v e ç o k s e v d iğ im H a lu k V e lid e d e o ğ lu 'n u n s e v g ili b a b a la rı 1 v e fa tın ı ö ğ r e n m iş

Detaylı

107 laboratuvarürünleri. T I P A L A R - k a u ç u k "

107 laboratuvarürünleri. T I P A L A R - k a u ç u k 2016 TIPALAR 107 laboratuvarürünleri T I P A L A R - k a u ç u k " > DİN 12871 standardına uygun olarak 40A sertlik derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal kauçuktan > -25 C ile +70 C arasındaki

Detaylı

T.C. AN TALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. AN TALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Pfanlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301,03-E 303 Tarih: 31.01.2017 21:53 Dosya Numarası. 2017-21340 T.C. AN TALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU İlçenizde bulunan Özel Motorlu Taşıt ve Sürücü Kurslarının sigorta prim borç sorgulamalarının yapılabilmesi için gereken işlemler ve izlenecek

Detaylı

l-(llse mezunlarına h ita b esi) Adana? Temmuz 1928

l-(llse mezunlarına h ita b esi) Adana? Temmuz 1928 tsm a ll Babibden örnekler» l-(llse mezunlarına h ita b esi) Adana? Temmuz 1928 "Gençler, bu günden itib aren hayata a t ıld ın ız ; fakat b ilin iz - k i, hayat, sadece penbe ren k li d e lild ir, hakikat

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Ş İ ç İ İ Ş ç ç ç ç Ö İ ç İ Ö İ ç ğ ç ç ç ç ç ğ Ö ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç İ Ç İ ğ ç ç ç ğ Ç ğ ç ç ç ğ Ö ğ İğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç

ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç İ Ğİ Ş «Ü İ Ç Ç İ İ Ş İ ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç Ü Ö ç ç İ ç ç ç ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç ç İç ç ç ç ç

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 28/04/2014 Konu : Teklife Davet Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Dünya Astım Günü

Detaylı

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 B erene B E L D İ2 G İR İŞ B ü tü n d ü n y ad a son y ıllard a genel an lam d a b ir eğitim refo rm u n u n g erçek leştirilm esi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ _N 'fi ' V) ü ASİL 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞKETİM YILI YURT İÇİ ÖNEM II YATAY GEÇİŞLERİ KABUL EİLEN ficwfnrtl.fr S.NO AI-SOYAI SINIFI AĞ IRLIKLAN İRİLMİŞ GELİĞİ ÜNİVERSİTE

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Bulaşı ı Hastalıklar Bazı Temel Kavramlar HÜTF HALK SAĞLIĞI AD. HA)I LIĞIDI EYLÜL

Bulaşı ı Hastalıklar Bazı Temel Kavramlar HÜTF HALK SAĞLIĞI AD. HA)I LIĞIDI EYLÜL Bulaşı ı Hastalıklar Bazı Temel Kavramlar HÜTF HALK SAĞLIĞI AD. HA)I LIĞIDI EYLÜL 6 Bu Su u Hazırlığı da Ha ettepe Ü iversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A a ili Dalı tarafı da Mart 2014 tarihinde düzenlenen

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

T.C. İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü

T.C. İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü F î l1 j g T.C G Ü LN A R K A Y M A K A M LIĞ I İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü Sayı: 14249564-1 4 0 / S / ö / 31/12/2013 Konu: İzm ir U ygulam a Oteli ve Ö ğretm en Eğitim M erkezi. M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N E

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ 206 TARTIM ÜRÜNLERİ laboratuvarürünleri S A A T C A M L A R I - c a m > DİN 234 standartlarına uygun borosilikat 3.3 camdan üretilir. Değişik malzemelerin ve kim yasalların tartım ı için idealdirler. no

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

SEMPOZYUMU SYMPOSIUM

SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ! IV L r A ' XV. % S ULUSLARARASI ANTALYA DEĞERLER EĞİTİMİ s ANTALYA VALUES EDUCATION SEMPOZYUMU SYMPOSIUM SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI SYMPOSIUM FULL TEXT BOOK 28-29 Mayıs / 28-29 May 2013 ULUSLARARASI ANTALYA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

1 > T.C. Talep T a r ih i/ N o : 1 5 / 0 2 /2 0 1 6... / 2 8 5 .../... / 20. EĞ.../... / 20.. V. BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri

1 > T.C. Talep T a r ih i/ N o : 1 5 / 0 2 /2 0 1 6... / 2 8 5 .../... / 20. EĞ.../... / 20.. V. BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri 1 > 4 T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İ Y E K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U A N K A R A İLİ 3. B Ö L G E K A M U H A S T A N E L E R İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ D

Detaylı

E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n

E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n D İY A B E T T E A Ğ IZ V E D İŞ S A Ğ L IĞ I E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n A ğ ız s a ğ l ığ ı de y in c e : Çürüksüz dişler Sağlıklı

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇Ğጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇厇nጇ勇 hጇ勇z厇rlጇ勇ጇ勇ጇ勇n: Prof.ጇ勇r.ጇ勇urol ጇ勇r厇k ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇Ğጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇厇nጇ勇 hጇ勇z厇rlጇ勇ጇ勇ጇ勇n:prof.ጇ勇r.ጇ勇urol ጇ勇r厇k ጇ勇S ronik böbrek ጇ勇etmezlikli

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı