EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI"

Transkript

1 EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E

2 Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/ Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette, 424/ Torino - Ýtalya Yayýn No: Ýngilizce. Ýtalya Türkçe. Ýstanbul

3 Önsöz Bu yayýn kalifiye ve yetkili personel için hazýrlanmýþtýr. Üst yapýcý tesisatýn tasarýmýndan, modifikasyonundan ve uygulamasýndan sorumludur ve hem bu yayýna hem de yürürlükteki yasal yönetmeliklere uyumunu saðlamalýdýr. Herhangi bir iþe baþlamadan önce üzerinde çalýþmaya baþlayacaðýnýz araç modeliyle ilgili yayýna sahip olduðunuzdan emin olunuz. Ayrýca örneðin gözlük, baret, eldiven, emniyet ayakkabýsý gibi tüm kaza önleyici ekipmanlarýn ve bununla beraber çalýþma, kaldýrma ve iþleme ekipmanlarýnýn mevcut ve iyi çalýþýr durumunda olduðundan emin olunuz. Son olarak, araç üzerinde maksimum güvenliðin saðlandýðý koþullarda çalýþtýðýnýzdan emin olunuz. Ýþin yukarýdaki tedbirlere sýký sýkýya uygun olarak yapýlmasýnýn yaný sýra gösterilen parçalarýn kullanýmý, iþin doðru ve güvenli yapýlmasýný saðlar. Bu el kitabýnda ele alýnmayan ve IVECO tarafýndan açýkça yazýlý olarak onaylanmayan herhangi bir modifikasyon veya tesisat IVECO'nun sorumluluðunu ortadan kaldýrarak özellikle garantiyi geçersiz kýlacaktýr. IVECO, ayrýca bu yayýnda kapsanmayan vakalarý ele almanýza yardým etmek üzere her türlü tüm açýklamayý saðlamak için hazýrdýr. Her bir iþlemden sonra, fonksiyon, etkinlik ve IVECO tarafýndan ortaya konmuþ güvenlik koþullarý yeniden saðlanmýþ olmalýdýr. Gerekiyorsa IVECO aðý ile baðlantý kurunuz. IVECO araçla ilgili olarak herhangi bir deðiþiklik, modifikasyon veya montaj için sorumlu olmayacaktýr. Bu yayýnda içerilen veri ve bilgi, IVECO tarafýndan teknik veya ticari sebeplerle herhangi bir zamanda yapýlan deðiþiklikler veya deðiþik ülkelerde yürürlükteki yasal yönetmeliklere araçlarýn uymasý için yapýlmýþ deðiþiklikler sebebiyle güncel olmayabilir. Aracýn gerçek yapýsý ile burada bildirilenlerle bir uyumsuzluk olmasý söz konusu olduðunda, herhangi bir iþe baþlamadan önce IVECO ile temasa geçiniz. Semboller Uyarýlar Ýnsanlara yönelik tehlike Bu talimatlarýn eksik veya yarým gözetilmesi kiþisel güvenlik için ciddi tehlike doðurabilir. Araç için ciddi hasar tehlikesi. Bu önlemlere kýsmen ya da tamamen uyulmamasý, araca ciddi hasar verebilir ve bazen gecikmelere neden olabilir.! Genel tehlike Yukarýda belirtilen iþaretlerdeki tehlikeleri içerir. Doðanýn korunmasý ile ilgili tehlike Aracýn mümkün olduðunca doða dostu olmasý için doðru davranýþ þeklini belirtir. Önsöz

4 Ýçindekiler BÖLÜM GENEL ÖZELLÝKLER 1 ÞASÝ MODÝFÝKASYONLARI 2 ÜST YAPILARIN TAKILMASI 3 PTO LAR 4 ÖZEL BÝLGÝ VE TALÝMATLAR 5 Ýçindekiler

5 I GENEL ÖZELLÝKLER Genel Özellikler 1 1

6 Ýndeks 1 Genel Özellikler 1.1 Üst yapýcý talimatlarýnýn amacý Deðiþiklikler ve uygulamalar için IVECO onayý Yükümlülükler Garantiler Onay Talebi Tescilli Markalar ve Logolar Kazalarý önleme Kullanýlacak malzeme tercihi: Ekoloji - Geri dönüþüm Araç Teslimatý Kurallar 1 7 Genel Özellikler 1 2

7 1.1 Üst yapýcý talimatlarýnýn amacý Bu talimatlarýn amacý aracýn ve parçalarýnýn çalýþmasýnýn güvenliðini ve güvenilirliðini muhafaza ederken modifikasyonlara izin vermek ve/veya orijinal IVECO parçalarý takmaktýr. 1.2 Deðiþiklikler ve montaj için IVECO onayý Deðiþiklikler aþaðýda belirtilen direktiflere göre yapýlmalýdýr. Aþaðýdaki modifikasyonlar yalnýzca IVECO dan onay alýnmasýndan sonra yapýlabilir. - Yeni elde edilen dingil mesafesi IVECO sýnýfýndaki ayný araç için en büyük en küçük deðerler arasýna düþmediði durumlardaki dingil mesafesi modifikasyonlarý. - Fren sistemi üzerinde yapýlan çalýþmalar. - Süspansiyon sistemi üzerinde yapýlan çalýþmalar. - Direksiyon modifikasyonlarý - Dengeleme çubuklarý ve süspansiyonlara yapýlacak deðiþiklikler - Kabin, kabin destekleri, devirme kilit mekanizmalarýna yapýlacak deðiþiklikler; - Motor hava emiþ ve egzoz sistemi modifikasyonlarý. - Motor soðutma sistemi modifikasyonlarý. - Güç ünitesi ve sürüþ parçalarý modifikasyonlarý. - Ön ve arka akslarda yapýlan çalýþmalar. - Ek aks takýlmasý - Hýz azaltýcý frenlerin takýlmasý - PTO takýlmasý - Lastik ebatlarýnýn deðiþtirilmesi. - Baðlantý elemanlarý (kancalar, beþinci teker) modifikasyonlarý. - Elektrik/elektronik ünite modifikasyonlarý Aþaðýdaki standartlarca kapsanan ve aynýsýna uygun olarak yapýlmýþ diðer modifikasyonlar IVECO dan özel onay gerektirmez. Bu standartlarca kapsanmayan herhangi bir modifikasyon veya montaj iþlemi önceden IVECO tarafýndan onaylanmalýdýr. 1.3 Yükümlülükler IVECO tarafýnda verilen onay, orijinal IVECO aracý üzerinde yapýlacak modifikasyonun ve/veya uygulamanýn sadece teknik/kavramsal uygunluðu hakkýndadýr. Üst yapýcý aþaðýdakiler için sorumludur: - Modifikasyon veya uygulamanýn projesi; - Kullanýlan parçalarýn özellikleri ve seçimi; - Modifikasyon veya uygulamanýn iþçiliði; - Projenin ve uygulamasýnýn IVECO tarafýndan saðlanmýþ tüm talimatlara uygunluðundan; - Projenin ve uygulamasýnýn aracýn kayýtlý olduðu ülkede yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygunluðu; - Aracýn çalýþmasý, güvenliði, güvenilirliði ve genel olarak iyi kullaným ve aracýn performansýna ve teknik özelliklerine de dahil olmak üzere modifikasyonlarýn ve uygulamanýn etkileri. Genel Özellikler 1 3

8 1.4 Garantiler Üst yapýyý yapan veya þasiyi modifiye eden uygulamacý bu el kitabýnda kapsanan þartnamelere tam uyum içerisinde iþin profesyonel þekilde yapýldýðýný garanti etmelidir. IVECO aþaðýdaki durumlarda kendi garantisinin geçersiz olduðunu açýklama hakkýný saklý tutar: - Bu þartnamelere baðlý kalýnmadýðý veya onaylanmamýþ ekipman takýldýðý veya onaylanmamýþ modifikasyonlar yapýldýðýnda. - Þasi, aracýn misyonuna uygun olmayan bir þekilde kullanýldýðýnda. - Çalýþmalarýn hatasýz uygulanmasý için üretici tarafýndan yayýnlanmýþ olan þartnameler, standartlar ve talimatlara dikkat edilmemiþse. - Bazý özel uygulamalar için üretici tarafýndan sunulan orijinal parçalar veya komponentler kullanýlmamýþsa 1.5 Onay Talebi Modifikasyon için destek veya onay talepleri IVECO da yetkili ve sorumlu departmana iletilmelidir. Üst yapýcý onay almak için düþünülen uygulama ve kullanýmý ve araç üzerindeki kullanýmlarýný gösteren uygun dokümanlarý saðlamalýdýr. Çizimler, -varsa- bu el kitabýnda kapsanan talimatlardan ayrýlan unsurlarý aydýnlatmalýdýr. 1.6 Tescilli Markalar ve Logolar Tescilli markalarýn isim plakalarýndaki isimler ve bunlarýn yerleri orijinal tasarýmlarýna göre deðiþtirilmemelidir. Aracýn görünümü deðiþtirilip modifiye edilmemelidir. Dönüþüm veya trim seviyelerine baðlý ticari isimlerin uygulanmasý IVECO tarafýndan onaylanmalýdýr. Bunlar IVECO ticari isimlerinin veya logolarýnýn yanýna uygulanmamalýdýr. Eðer montaj iþlemi veya dönüþüm gereklere uymazsa IVECO ticari isimlerini logolarýný geri çekme hakkýný saklý tutar. Üst yapýcý tüm araç için sorumluluðu kabul eder. Genel Özellikler 1 3

9 1.7 Kazalarý önleme Araçlara takýlan yapýlar ve cihazlar araçlarýn kullanýlacaðý ülkelerdeki mevcut kazalarý önleme yönetmeliklerine ve yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine uygun olmalýdýr. Bu yönetmeliklere uymak yapýlarýn ve cihaz üreticilerinin sorumluluðu olacaktýr. 1.8 Kullanýlacak malzeme tercihi: Ekoloji - Geri dönüþüm Giderek artan bir þekilde kullanýlacak malzeme seçimine çalýþma ve tasarým aþamasýnda daha fazla dikkat edilmektedir. Bu baðlamda: Herkes asbest, kurþun, halojen katkýlarý, florokarbonlar, kadmiyum, cýva, heksavalent krom gibi maddeleri içeren zararlý ve potansiyel olarak zararlý malzemeler hakkýndaki yasaklardan haberdar olmalýdýr. Ýþlenmeleri sýnýrlý atýk üreten ve ilk kullanýmýndan sonra kolay þekilde geri dönüþtürülebilen malzemeler kullanýnýz. Ayrýca diðer geri kazanýlmýþ bileþenlerin eklenmesiyle olasý kullanýmlarýný da öngörerek kompozit sentetik malzemelerle birbiriyle uyum saðlayan bileþenleri kullanýnýz. Yürürlükteki yönetmeliklere uygun iþaretler yapýþtýrýnýz. Genel Özellikler 1 5

10 1.9 Araç teslimi Aracýn tesliminden önce üst yapýcý aþaðýdakileri yapmalýdýr: Ýþin doðru þekilde yapýldýðýný kontrol etmelidir. araç ve/veya ekipman ayarýný yerine getirecektir. Aracýn ve/veya ekipmanýn çalýþma ve güvenliðini kontrol etmelidir. Son kullanýcýya uygulamanýn servis ve bakýmý için gerekli talimatlarý ve varsa ek üniteleri hazýrlayýp teslim etmelidir. Özel etiketler üzerine yeni verileri yazmalýdýr. Yapýlan iþin araç üreticisi tarafýndan saðlanan göstergelere ve yasal mevzuata uyduðunu teyit etmelidir. IVECO teslimat öncesi kontrol listesinde bulunan (IVECO aðýnda mevcut olan) yapýlan iþten etkilenen unsurlarla ilgili olarak kontrolleri yapmalýdýr. Yapýlan modifikasyon için garanti saðlamalýdýr. Orijinal olarak cývatalarla yapýlmýþ baðlantýlar sökülüp takýldýðýnda ayný cývatalar tekrar kullanýlmamalýdýr. Böyle bir durumda veya perçinler cývatalarla deðiþtirildiðinde baðlantýnýn sýkýlýðýný yine ortalama km yol yaptýktan sonra kontrol etmelisiniz. Akü voltajýný ölçünüz. En az 12,5 V luk bir þarjýn olduðundan emin olunuz. Eðer voltaj deðeri 12.1 ve V arasýnda ise aküyü þarj ediniz (yavaþ þarjda). Eðer voltaj 12.1 V tan düþükse akü yenisiyle deðiþtirilmelidir. Genel Özellikler 1 6

11 1.10 Kurallar Üst yapýcýlar için bu talimatlarda dingil mesafesi, ilk dümenlenebilir aksýn orta noktasýndan ve ilk arka aksýn (tahrikli veya tahriksiz) ortasýna kadar olan mesafe anlamýnda alýnmýþtýr. Arka uzunluk son dingilin ekseni ile þasinin arka ucu arasýndaki mesafe olarak alýnýr. Þasi kesitlerinin A, B, ve t mesafeleri için lütfen aþaðýdaki þekle bakýnýz. Þekil Genel Özellikler 1 7

12 2 ÞASÝ MODÝFÝKASYONLARI Þasi Modifikasyonlarý 2 1

13 Ýndeks 2 Þasi Modifikasyonlarý 2.1 Þasi modifikasyonlarý için genel talimatlar Paslanmaya karþý koruma ve boyama Orijinal parçalar Ek veya modifiye boyalý parçalar Önlemler Þasiyi delmek Cývatalar ve somunlar Þasiyi modifiye ederken kullanýlacak malzemenin karakteristikleri Þasideki gerilmeler Þasiye kaynatmak Dingil aralýðýný deðiþtirmek Genel Özellikler Onay Sürüþ için sonuçlar Frenleme üzerindeki etki Tavsiye edilen prosedür Þasi Gerilim düzeyi Þasi Traversleri Güç aktarým hattýnýn modifiye edilmesi Maksimum uzunluklar Tahrik mili konumlarýný belirlemek Arka uzantýnýn modifiye edilmesi Onay Arka uzantýnýn azaltýlmasý Arka uzantýnýn uzatýlmasý Çekme tertibatý takýlmasý Genel Özellikler Kanca Seçimi Çekilebilir Kütleleri arttýrmak Alçaltýlmýþ arka travers Merkezi akslý Treylerler (Rijit Çekme çubuðu) Çekme traversi alçaltýlmýþ ve ileri konumda (kýsa baðlantý) Standart Arka Traversin Kuvvetlendirmesi 2-32 Þasi Modifikasyonlarý 2-2

14 Merkezi akslý Treylerler için çekme kancalarý Süspansiyon üzerinde çalýþma Motor hava emiþ ve egzoz sistemi üzerindeki modifikasyonlar Motor Soðutma Sisteminin Modifikasyonu Klima sistemi takýlmasý Kabin Modifikasyonlarý Genel Özellikler Çatý paneli modifikasyonlarý Spoyler ya da üst yatak takýlmasý Lastiklerin Ebadýnýn deðiþtirilmesi Fren Sistemi Modifikasyonlarý Genel Özellikler Fren borularý ABS sistemli araçlar Sistemden hava almak Elektrik sistemi üzerindeki iþlemler Genel bilgi Elektrik Sistemi Modifiye Etmek Ek Devreler Ýlave ekipman takmak Ýlave ekipman güç kaynaðý Ýlave aküler ve Alternatörler Güç çekmek Dingil Açýklýðý veya Uzantý Deðiþimden Dolayý Kablo Demeti Modifikasyonlarý Sistem voltajýndan deðiþik voltajda güç çekimi Akü ana þalteri (opsiyonel ekipman) Yan iþaret ýþýklarýnýn takýlmasý Parçalarý yeniden konumlandýrmak, ek gruplar ve ekipmanlar monte etmek Ön Koruma (FUP) Dikiz aynalarý Arka çamurluklar ve tekerlek yuvasý Kenar Korumalarý Takozlar 2-70 Þasi Modifikasyonlarý 2-3

15

16 2.1 Þasi modifikasyonlarý için genel talimatlar Aþaðýdaki noktalara özellikle dikkat edilmelidir: Þasinin yatak yapýlarýna kaynak yapýlmasý açýkça yasaklanmýþtýr. (2.7,2.8 ve 2.9 da açýklanmýþ unsurlar haricinde olmak üzere) Yan elemanlarýn flanþlarýnda delik açýlmasýna izin verilmemektedir. (3.4. maddesinde açýklanmýþ unsurlar hariç olmak üzere) Perçinli baðlantýlar mevcut olduðunda ve aþaðýda açýklandýðý gibi modifiye edilebilirler. Bunlar en az 8.8 kalite flanþ kafalý cývatalarla ve somunlarla veya bir büyük çaptaki altýgen cývatalarla ve kendinden kilitli somunlarla deðiþtirilebilirler. Baþka türlü belirtilmediði sürece M14 ölçüsünden daha büyük vidalar kullanýlmamalýdýr (en büyük delik çapý 15 mm). Orijinal birleþtirilen yerlerin ayrýlmasý ve cývatalarla tekrar birleþtirilmesi durumunda eski cývatalarý kullanmak yasaktýr. Perçinlerin cývatalarla deðiþtirilmesi durumunda cývataya uygulanmýþ tork araç ortalama km yol yaptýktan sonra tekrar kontrol edilmelidir. Özellikle plastikten yapýlmýþ olan fren sistemi borularý ve elektrik kablolarý civarýnda kaynak, delme, frezeleme veya kesme iþlemlerini yaparken her zaman borularý ve kablolarý korumak için gerekli önlemleri alýnýz gerekiyorsa onlarý önce çýkartýnýz (2.7, 2.17 ve 2.19 maddelerinde verilen açýklamalara uygun olarak). Þekil Þasi Modifikasyonlarý 2 4

17 2.2 Paslanmaya karþý koruma ve boyama Orijinal parçalar Tablo 2.1. orijinal aracýn parçalarýný koruma ve boyama iþlemlerini listelemektedir. (Boyalý parçalar için Tablo 2.1, boyanmayan veya alüminyum parçalar için Tablo 2.2). Tablo 2.1 Koruma Sýnýflarý Sýnýf Parça Özellikleri Parça tipinin örnekleri A B B1 C D Atmosferik etkenlerle doðrudan temas halinde olan parçalar Atmosferik etkenlerle doðrudan temas halinde olan genellikle yapýsal özellikli doðrudan görünen parçalar. Atmosferik etkenlerle doðrudan temas halinde olan, doðrudan görünmeyen parçalar Atmosferik etkenlerle doðrudan temas halinde olmayan parçalar Kabin, arka aynalarý, kabini tutan parçalar Þasi ve ilgili parçalar, baðlantý elemanlarý ve kaput altýndaki parçalar dahil Arka ve Ön Akslar Motor ve ilgili parçalar Pedallar, koltuk çerçeveleri, sabitleme parçalarý, iç kabin sütunlarý Mekanik yüzey temizleme (çapak/pas temizliði ve modifiye parçalarýn temizliði dahil ) Ön iþlem Döngü fazýn tanýmý Tablo 2.2 Boyalý Parçalar Kumlama Fýrçalama Zýmparalama Gresten arýndýrma Fosfatla Gresten arýndýrma Aðýr demirin fosfatlanmasý Çinkonun Fosfatlanmasý Yüksek kalýnlýk (30 40 µm) Katoferik iþlem Düþük kalýnlýk (15 25 µm) evet (2) Akrilik finiþ (>35 µm) Sýnýflar A B(5) B1 C D evet evet evet evet evet evet evet evet evet (1) evet (4) evet (6) evet Çift bileþenli (30 40 µm) evet (7) Anti pas Tek bileþenli evet (30 40 µm) Çapaða dirençli taban Tek (130 C) veya çift bileþenli evet (2) (30-40 µm) Tek (130 C) veya çift bileþenli evet evet evet evet (30-40 µm) Boya a t Toz (50 60 µm) evet (3) evet Düþük sýcaklýktaki tek Bileþenli evet (30-40 µm) (1) = Ýki kat hazýrlýðý için döngü (2) = Üç kat hazýrlýðý için döngü (3) = Tek veya çift bileþenli boyaya alternatif olarak sadece kabin parçalarý (Ön cam silecekleri, arka aynalarý v.b.) (4) = Geometrilerinden (hava tanklarý), geniþ büyüklüklerinden (dökümler) veya fonksiyonlarýný bozacaðýndan (mekanik parçalar) dolayý ön iþlem ve boya banyolarýna daldýrýlamayan parçalarýn hariç tutulmasý (5) = Ferro çelik veya önceden kaplanmýþ yakýt tanklarý, Tablo 2,3 ye bakýnýz. (6) = Sadece motora takýlan parçalar (7) = Katafofretik olarak iþlem göremeyen parçalar (4) = Ýþlenen parçayla uyumlu olduðu sürece ayný sýnýf için alternatif ürün ve döngüler. Þasi Modifikasyonlarý 2 5

18 Tablo 2.3 Çeþitli boyanmamýþ ve/veya alüminyum parçalar ve bileþenler Koruma Tipi Sýnýf A B B1 C D Paslanmaz Çelik evet Dacromet DAC 320/8/PL DAC 500/8/PL DAC 320/5 Fe/Zn 12 III evet evet Çinko c t kaplama eat e t Fe/Zn 12 V evet Fe/Zn 25 V Alüminyum Anot Kaplama evet evet evet evet Boyama evet Ek veya modifiye boyalý parçalar Aracýn eklenmiþ veya modifikasyona uðramýþ tüm parçalarý (kabin, þasi, gövde v.b.) pastan ve korozyondan korunmalýdýr. Demir kökenli malzemeler üzerinde korunmamýþ alanlar olamaz. Tablo 2.4 (boyalý ) ve Tablo 2.5 (boyalý deðil) IVECO orijinal parçalarýndaki ayný korumayý saðlamak mümkün olmadýðýnda modifiye edilmiþ veya eklenmiþ parçalar için en az olmasý gereken iþlemleri göstermektedir. Pas ve korozyona karþý ayný düzeyde korumanýn garanti edilmesi þartýyla deðiþik iþlemlere izin verilir. Gresten arýndýrmadan hemen sonra toz emayeleri kullanmayýnýz. Hafif alaþýmlý parçalar, pirinç ve bakýr korunmamalýdýr. Tablo 2.4 Eklenmiþ veya modifiye edilmiþ parçalar Döngü fazýn tanýmý Mekanik yüzey temizleme (çapaklarýn/ pasýn ve modifiye parçalarýn temizlenmesi dahil) c Ön iþlem Anti pas Boya Sýnýf A B D(1) Fýrçalama / zýmparalama / kumlama Gresten arýndýrma Ýki bileþenli (30-40µm) (2) Ýki bileþenli (30-40µm) (3) (1) = Arka akslara, ön akslara ve motora (Sýnýf B1 ve C) modifikasyona izin verilmez. (2) = Tercihen Epoksi (3) = Tercihen Poliüretan Tablo 2.5 Eklenmiþ veya modifiye edilmiþ boyanmamýþ ve/veya alüminyum parçalar Sýnýf Koruma Tipi A B(1) D Paslanmaz Çelik Dacromet evet Çinko kaplama evet (1) = Arka akslara, ön akslara ve motora (Sýnýf B1 ve C) modifikasyona izin verilmez. Þasi Modifikasyonlarý 2 6

19 2.2.3 Önlemler Korumalarý ve çalýþmalarý boya tarafýndan hasara uðratýlabilecek parçalara uygun önlemler alýnmalýdýr; örneðin: Hava ve hidrolik tesisat için olan lastik veya plastik hortumlar; Contalar, plastik veya lastik parçalar; Ýletim millerinin veya PTO larýn flanþlarý Radyatörler; Amortisörler ve hidrolik veya hava silindir kollarý; Boþaltým veya havalandýrma valflarý (mekanik parçalar, hava tanklarý, soðukta çalýþtýrma ýsýtýcý soketi, ön ýsýtma tanklarý v.b.) Yakýt çökelti filtresi; Ýsim plakalarý ve Logolar. motora ve elektrikli ve elektronik parçalarýna özel dikkat göstererek aþaðýdakileri korumak için uygun önlemler alýnmalýdýr : Þase baðlantýlarý da dahil olmak üzere tüm motor ve araç kablolamasý; Tüm konektörlerin üzerini hem sensor/aktüatör hem de kablo tarafýnda; Volan ve volan devir sensör braketi üzerindeki tüm sensör/aktüatörlerin üzerini; Tüm dizel sistem borularýnýn üzerini (plastik ve metal); Dizel yakýt filtre tabanýnýn tamamýný; Kontrol ünitesi ve kontrol ünitesi tabanýný; Bütün ses yalýtým kaplamasýnýn iç tarafýný (enjektörler, yakýt yolu, borular); Regülatör dahil ortak yakýt yolu pompasýný; Araç elektrikli pompasýný; Tanký; Ön kayýþ devresini ve ilgili kasnaklarý; Hidrolik direksiyon pompasýný ve ilgili hortumlarýný; Eðer tekerlekler çýkartýlmýþsa poyralar üzerindeki temas yüzeyleri korunmalýdýr; kalýnlýklarýnýn artmasý özellikle birleþen flanþlarý ve tekerlek diskleri ve tespit somunlarýnýn dayanma noktalarý üzerinde boya birikmesi önlenmelidir. Disk frenlerinin uygun biçimde korunduðundan emin olunuz. Elektronik parçalar ve modüller sökülmelidir. Boyama iþlemi fýrýn kurutma ile tamamlanacaksa (en yüksek sýcaklýk 80ºC) sýcaklýðýn etkisiyle hasar görebilecek tüm parçalar (örneðin tüm elektronik kontrol üniteleri) sökülmelidir. Þasi Modifikasyonlarý 2 7

20 2.3 Þasiyi delmek Þasi üzerine gruplar veya ilave üniteler monte etmek gerekli olduðunda genel kural olarak, fabrikada yapýlmýþ mevcut delikler kullanýlmalýdýr. 3.4 maddesinde verilen açýklamalara uygunluk olmamasý durumunda, hiçbir þekilde destek elemanlarýnýn flanþlarý delinmemelidir. Þu tip durumlarda (raf, braket v.s takýlmasý v.b.) yeni deliklerin delinmesi gerekiyorsa yan elemanýn dikey aðý üzerine delinmelidir ve dikkatlice çapaklarý alýnmalý ve raybalanmalýdýrlar. Konum ve Boyut Yeni delikler yüksek gerilme altýndaki yerlere (örneðin makas destekleri) ve yan elemanlarýn deðiþik kesit alanlý yerlerine delinmemelidir. Deliklerin çaplarý çeliðin kalýnlýðýyla orantýlý olmalýdýr. Aksi belirtilmediði taktirde hiçbir þart altýnda bu 15 mm deðerini geçmemelidir. Deliðin merkezinden yan elemanlarýn kenarýna olan mesafe 40 mm den az olmamalýdýr. Delik merkezleri mevcut deliklere göre birbirlerinden 45 mm den daha düþük bir konumda bulunmamalýdýr. Delikler, Þekil 2.2 de görüldüðü gibi kademeli olmalýdýr. Makas veya travers desteklerinin yerlerini deðiþtirirken her zaman orijinal delme þemalarýna baðlý kalýnýz. Þekil Þasi Modifikasyonlarý 2 8

21 2.4 Cývatalar ve somunlar Genel olarak orijinal araç üzerindeki benzer baðlantýlarla ayný tip ve sýnýf sabitleme kullanýnýz (Tablo 2.6) Genel kural olarak 8.8 kalite malzeme kullanýnýz. 8.8 ve 10.9 vidalar sertleþtirilmiþ ve tavlanmýþ olmalýdýr. Çaplarý 6 mm olan uygulamalar için paslanmaz çelik tavsiye edilir. Onay verilmiþ kaplamalar Tablo 2,3. de belirtildiði gibi Dacromet ve çinko kaplamadýr. Eðer cývatalar kaynatýlacaksa Dacromet kaplama tavsiye edilmez. Eðer boþluk müsaade ediyorsa flanþ baþlý cývatalar ve somunlar kullanýnýz. Kendinden kilitlemeli somunlar kullanýnýz. Somunlar sýkma için doðru tork ayarýna ayarlanmýþ bir torkmetre kullanýlarak sýkýlmalýdýr. Tablo Cývatalar için dayaným sýnýflarý Dayaným Kullaným Çekme Dayanýmý (N/mm 2 ) Akma Noktasý (N/mm 2 ) Sýnýfý 4 Yük kaldýrmayan cývatalar Düþük dirençli cývatalar Orta dirençte cývatalar (travers, birleþtirme plakalarý, braketler) 10.9 Yüksek dayaným cývatalarý (yay destekleri, denge çubuklarý ve darbe emiciler) 2.5 Þasiyi modifiye ederken kullanýlacak malzemenin karakteristikleri Aracýn þasisini modifiye ederken ve yan elemanlarýný doðrudan takviye yapýlan uygulamalarda malzeme kalite ve kalýnlýk olarak orijinal þasininkine karþýlýk gelmelidir. Belirtilen kalýnlýktaki malzemeleri saðlamak mümkün olmazsa üst standart kalýnlýktaki malzeme kullanýlabilir. Þasi Modifikasyonlarý 2 9

22 2.6 Þasideki gerilmeler Statik durumlarda aþaðýdaki gerilme deðerlerini geçmeyiniz. Tablo 2.6 Sýnýf Þaside izin verilen statik gerilme (N/mm 2 ), ó amm Yolda Aðýr iþ (örneðin: damperli ve arazi) EuroCargo Ulusal yönetmelikler emrettiðinde üst yapýcý gerilim sýnýrlarýnýn aþýlmadýðýný kontrol etmelidir. Kaynak iþlemi malzeme özelliklerinde bozunmaya yol açacaktýr. Dolayýsýyla, ýsýl olarak deðiþmiþ bölgelerdeki gerilmeleri kontrol ederken dayaným karakterlerinde en az %15 düzeyinde bir azalmayý göz önüne alýnýz. 2.7 Þasiye kaynatmak Kaynak iþlemleri yalnýzca uygun ekipmanlar kullanarak ve tam usta yaklaþýmýyla uzmanlar ve eðitimli personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Aþaðýdaki durumlarda kaynaða izin verilir: dingil mesafesini veya arka uzunluðu uzatmak veya kýsaltmak için yapýsal elemanlarý birleþtirirken. Aþaðýda detaylandýrýldýðý gibi modifiye edilecek bir yan eleman üzerinde destekleyici L kesitli hatýl uygulamasýnda. (bkz. Þekil 2,5). Eðer araç üzerinde elektrik kaynaðý yapýlacaksa sistemi izole ediniz, kontrol ünitesi konektörlerini çýkartýnýz, akünün artý kutbundan güç kablosunu çýkartýnýz ve onu þaseye baðlayýnýz. Elektronik ünitesi konektör pimlerine dokunmayýnýz. Kontrol ünitesi yakýnýnda kaynak iþlemleri yapmak gerekli olduðunda kontrol ünitesini sistemden ayýrýnýz ve konumundan sökünüz. Kaynak sýrasýnda elektrikli ekipmaný (alternatör, akü) korumak için kaynak makinesini doðrudan kaynaklanacak parçaya topraklayýnýz. Akünün eksi kutbunun çýkartýldýðýndan emin olunuz. Þasi Modifikasyonlarý 2 10

23 Plastik parçalar ýsý kaynaklarýndan ve kaynak sýrasýndaki sýçrantýlardan korunmalýdýr. Gerekiyorsa bu parçalar sökülmelidir. Makas yüzeyleri ve hava körükleri kaynak sýrasýndaki kaynak sýçrantýlarýna karþý korunmalýdýr. Prosedürün bir parçasý olarak kaynak iþleminden etkilenen parçalarýn ve ayrýca olasý desteklerle kaplanabilecek olan parçalarýn da boyasýný kaldýrmak ve parçalarý deokside etmek gerekli olacaktýr. Ýþ tamamlandýktan sonra modifiye edilmiþ parça uygun pas koruma ile korunmalýdýr (bkz. madde 2.2.). Aþaðýda verilen talimatlar kaynaðýn doðru yapýldýðýný saðlamak için takip edilmelidir. a) Lonjeronu çapraz veya dikey olarak kesiniz. Özellikle dingil mesafesi arasýndaki kýsýmda çapraz kesmeyi öneriyoruz. Lonjeronun profilinin bununla beraber þasi geniþliðinin deðiþtiði veya yüksek gerilme yýðýlmasýnýn olduðu bölgelerde (örneðin yay braketleri) kesmeye izin verilmez. Kesitler mevcut deliklerin ortasýndan geçerek yapýlmamalýdýr. (bkz. Þekil 2.3). Þekil 2.3 HAYIR HAYIR EVET EVET b) Lonjeronlarýn iç tarafýnda birleþtirilecek parçalara kaynak edilecek tüm uzunluk boyunca V þekilli 60º pah (kaynak aðzý) kýrýnýz.(bkz. Þekil 2.4.) c) Yapýlarý kuru olan temel elektrotlarla dikkatlice uzantýlarýn üzerini kaynaklayýnýz. Elektrot çapý 2,5 mm dir, akým yoðunluðu ortalama 90 A (her milimetre elektrot çapý için maks. 40 A) MIG-MAG kaynaðý kullandýðýnýzda kaynak edilecek malzemeyle ayný özelliklerde bir kaynak çubuðu kullanýnýz. (çap mm). Aþýrý akým yüklemekten kaçýnýnýz. Kaynaklar büyük kesiklerden ve atýk malzemelerden arýnmýþ olmalýdýr. d) (c) noktasýnda detaylandýrýldýðý gibi iþlemi karþý tarafta tekrarlayýnýz. e) Yan elemanlarý yavaþ ve düzgün þekilde soðumaya býrakýnýz. Hava veya su ve benzer yöntemlerle soðutmaya izin verilmemektedir. f) Kaynak iþleminden dolayý biriken fazla malzemeyi taþlayarak alýnýz. Þasi Modifikasyonlarý 2 11

24 Þekil g) Ýç taraf desteklerinde L kesitli hatýl kullanýlmalýdýr. Bunlar çelikten yapýlmalý ve þasi için kullanýlan çelikle ayný özelliklere sahip olmalýdýrlar. En küçük boyutlar Þekil 2.5 te verilmiþtir. Destekler kaynak dikiþi, delik kaynaðý, cývatalar veya perçinlerle (Huck perçinleri de kullanýlabilir) yalnýzca lonjeronun dikey aðýna sabitlenebilirler. Kaynak dikiþinin kesit alaný ya da uzunluðu, punto kaynak daðýlýmý, vidalar ya da perçinler kesitlerin esneme ve kesme momentlerini taþýyabilecek þekilde yapýlmalýdýr. Þekil Mevcut deliklerin kapatýlmasý Yeni delikler açarken mevcut delikler çok yakýnda bulunurlarsa (bkz. Þekil 2.2) bunlar kaynakla doldurulabilir. Bu iþlemin baþarýsýný saðlamak için deliðin dýþ çapýna pah kýrýlmalý ve iç parça için bakýr parça kullanýlmalýdýr. 20 mm den büyük çaplý delikler için pah kýrýlmýþ tapalar kullanýlarak her iki taraftan da kaynaklanmalýdýr. Þasi Modifikasyonlarý 2 12

25 2.8 Dingil aralýðýný deðiþtirmek Genel Özellikler Kural olarak her araç için dingil mesafesi deðiþikliði IVECO tarafýndan standart dingil açýklýðý olarak öngörülenler arasýnda gerekli olan dingil açýklýðýna yakýn veya onun üzerinde yapýlmalýdýr. Þasiyi kesme 2.7 maddesinde verilmiþ açýklamalara uygun olarak yapýlmalýdýr. Gövde büyüklüðü tarafýndan izin verildiði taktirde dingil açýklýklarý üretimimizde planlana eþit olarak yapýlmalýdýr. Bu orijinal kardan milinin kullanýlmasýna ve daha önceden tanýmlý travers pozisyonunun kullanýlmasýna olanak verir. Dingil açýklýðýný normal IVECO dingil açýklýðýndan daha uzun yaparken ulusal yönetmeliklerce özellikle genel boyutlarla ilgili (belirtilmiþse) sýnýrlara uymaya özel dikkat harcanmalýdýr Onay Dingil açýklýðý deðiþimi IVECO dan özel onay alýnmaksýzýn aþaðýdaki durumlarda yapýlabilir: Eðer dingil açýklýðý uzatýlacak ve yeni deðer orijinali ile ayný yan eleman kesiti ve malzemesi ile hala standart uzunluk aralýðýnda ise. Eðer dingil açýklýðý her model için belirlenen standart en küçük deðerden daha küçük bir deðere kýsaltýlmýyorsa. Ýþlemleri yapan atölye yeterli teknolojik ve kalite kontrol garantilerini (kalifiye personel, uygun iþlem prosedürleri v.b) saðlamalýdýr. Karþýlýk gelen orijinal dingil açýklýklarý için öngörülen bu direktiflere uygun olarak gerektiðinde uygun ayarlarý ve uyarlamalarý kullanarak ve gerekli önlemleri alarak (örneðin, egzoz borularýnýn ayarlanmasý, arka aksta en az dara aðýrlýðýnýn gözetilmesi v.b) iþlemler yapýlmalýdýr. Þasi Modifikasyonlarý 2 13

26 2.8.3 Sürüþ için sonuçlar Genellikle dingil açýklýðýný uzatmak sürüþ özellikleri üzerine olumsuz yansýr. Ulusal yönetmelikler talep ettiðinde genel boyutlar üzerindeki sýnýrlara bununla beraber direksiyona uygulanan kuvvetle ilgili sýnýrlara ve ilgili iþletme sürelerine (örneðin ECE R 79/01 standardý veya mevcut AB direktifi) uyulmalýdýr. Özel olarak donanýmlý araçlar için daha uzun dingil açýklýklarý gerekli olduðunda IVECO dan özel onay talep ediniz ve ön aksta izin verilen maksimum yükün azaltýlmasý veya sýnýrlý ofsetli lastik ve jant kullanýmý gibi sürüþ özelliklerini iyileþtirmek için gerekli tüm önlemeleri alýnýz. Ýlave pompa kullaným seçeneði tarafýmýzca onaylanmalý ve pompa bu tip iþlemde uzman bir firma tarafýndan uygulanmalýdýr Frenleme üzerindeki etki Genellikle dingil açýklýðýný kýsaltmak frenleme özelliklerine olumsuz yansýr. Tablo dingil açýklýðý deðiþtirme sýnýrlarýný vermektedir. Yetkili bir IVECO satýcýsýna (fren silindiri, minimum dara ayarlarý için bölüme bakýnýz, teknik olarak izin verilen aðýrlýklara, lastiklere, aðýrlýk merkezi yüksekliðine) bu deðerlerin hangi þartlarda izin verildiðini sorunuz. Eðer belirli tip gövde için daha uzun dingil açýklýðý gerekliyse IVECO dan özel onay talep edilmeli ve direksiyon özelliklerini iyileþtirmek için ön aksta en büyük yük sýnýrýný azaltmak, fren silindirlerini deðiþtirmek veya daha düþük yarýçapa sahip lastik ve jant kullanmak gibi önlemler alýnmalýdýr. Þasi Modifikasyonlarý 2 14

27 2.8.5 Tavsiye edilen prosedür Dönüþüm iþleminin baþarýsýndan emin olmak için aþaðýdaki gibi devam ediniz: Uygun sehpalar kullanarak aracý tam olarak düz olacak þekilde ayarlayýnýz. Kardan millerini, fren sistemi borularýný, kablo demetini ve iþin doðru yapýlmasýna engel olacak herhangi bir ekipmaný sökünüz. Þasi üzerinde referans noktalarý iþaretleyiniz (örneðin kýlavuz delikleri, süspansiyon destekleri). Referans noktalarýný zýmba iþaretlerinden hafif bir çizgi hat olarak birleþen çizgilerinin aracýn boylamasýna olan ekseniyle tam olarak bir dik açýda olduðundan emin olduktan sonra her iki yan elemanýn üst flanþýnda iþaretleyiniz. Yay aský braketlerini yeniden konumlandýrýrken yeni konumu daha önce yapýlmýþ referans iþaretlerini kullanarak belirleyiniz. Yeni ölçülerin solda ve saðda özdeþ olduklarýný kontrol ediniz. Çapraz gönye kontrolünde 1500 mm boyda 2 mm den daha büyük farklar çýkmamalýdýr. Baþka bir takým yoksa traverslerin destekleri ve bayrak plakalarýný þablon olarak kullanýp yeni delikler açýnýz. Destekleri ve traversleri perçinlerle veya cývatalarla sabitleyiniz. Cývatalar kullanýldýðýnda destekleri delikleri raybalayarak ve 10.9 kalibre cývatalar kullanarak gevþemelerini önleyen bir tertibatla donatýlmýþ somunlarla beraber takýnýz. Eðer boþluk müsaade ediyorsa flanþ baþlý cývatalar ve somunlar kullanýnýz. Eðer þasiyi kesiyorsanýz modifikasyondan etkilenen bölge bu ve önceki noktalar arasýna dahil edilecek þekilde ikinci bir referans çizgisi yapýnýz (her durumda iþ bitirildiðinde 1500 mm den az olmamak kaydýyla bir mesafe saðlayýnýz). Bu iki referans çizgisi arasýnda kesilecek alaný iþaretlemek için noktalar yapýnýz sonra madde 2.7 de belirtildiði gibi devam ediniz. Kaynaktan önce yan elemanlarýn varsa eklenmiþ kýsým da dahil olmak üzere daha önce açýklandýðý üzere her iki taraftan ve çapraz olarak ölçü alarak tam olarak hizalý olduðundan emin olunuz. Destekleri 2.7 maddesinde açýklandýðý gibi takýnýz. Ýleri açýklamalar Yüzeyleri oksidasyondan 2.2 maddesinde anlatýldýðý gibi koruyunuz. Elektrik ve fren sistemlerini 2.17 ve 2.19 maddelerinde anlatýldýðý gibi yeniden eski durumuna getiriniz. Güç aktarým hattýndaki çalýþma için maddesinde verilmiþ olan talimatlarý izleyiniz. Þasi Modifikasyonlarý 2 15

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Çekme birimleri. Çekme birimleri hakkında genel bilgiler PGRT

Çekme birimleri. Çekme birimleri hakkında genel bilgiler PGRT hakkında genel bilgiler hakkında genel bilgiler, bir aracın römork çekebilmesi için donatılmış olması gereken bir veya birden fazla parçanın hepsine birden verilen isimdir. Çekme biriminin amacı, aracın

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Sökülebilen gövdeli kamyonlar. Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi

Sökülebilen gövdeli kamyonlar. Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen üstyapılı kamyonlar torsiyonel olarak esnek kabul edilir. Sökülebilen üstyapılı kamyonlar

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur.

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur. Öne monteli ekipmanın takılması Öne monteli ekipmanın takılması Bu belgede öne monteli ekipmanın takılması için bir çok çözüm yolu açıklar. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Yükü şasi çerçevesi üzerine düzgün bir şekilde dağıtmak için Tekerlekler ve çerçeve üzerinde dik duran diğer parçalar için boşluk sağlamak amacıyla Üstyapıyı

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI

GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr. www.swegon.com 1 1. MONTAJ 1.4 Klima Santralinin Monte Edilmesi 1.1 Genel İlgili tüm

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINETB Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

`fokkkk cfkkkkk cfakkkk `ftkkkk. Montaj talimatlarý

`fokkkk cfkkkkk cfakkkk `ftkkkk. Montaj talimatlarý `fokkkk cfkkkkk cfakkkk `ftkkkk tr Montaj talimatlarý Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Kurulum olanaklarý... 3 Tekli cihaz... 3 Yan yana kurulum... 3 Ayýrma duvarlý tekli cihazlar... 4 Ankastre

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı