iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209"

Transkript

1

2 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

3 TEMMUZ-A USTOS

4 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS 83), Baflkan Taylan Ulafl Evcimen (CE 02), Baflkan Yrd. Melda Tanr kulu (CP 06), Baflkan Yard. Baki Arslan (CE 89), Yazman Erdem Tüzün (ADM 82), Sayman Kamil Kanco lu (Me 87) Burcu Dikmen (CHE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i 428 Sk Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Müzik Kapak Foto raf Aysun Büyükcengiz Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. içindekiler Güncel Son Görüflme Dernekten 2011 Y l Mali Genel Kurulu Yap ld Konsey Ankara da Bulufltu 2011 Mezunlar Diploma Ald 2011 Mezunlar Günü Felsefe Kulübü fierife Tekin i Konuk Etti Burs Komitesi nden ODTÜ E itim- Ö retim Politikalar Komisyonunun Çal flmalar na Bir Bak fl Dervifl Zaim ODTÜ deydi 68 liler Anlat yor Su Aflk na! Afflin Elbistan Kömürleri Çal flma Gruplar Pikni i Viflnelik Havuzbafl nda Zekai Tunca yla Müzik Ziyafeti ODTÜ lülere Hoflgeldiniz Demek ster Misiniz? Babalar Günü ne Özel Pazar Kahvalt s Bulgar Gecesi klim çin Kareler Foto raf Sergisi Koromuz K br s ve Gaziantep Turnelerinde Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Ispanak Yata nda Tavuk Izgara Dernekten Keflanl Ali Destan Teknoloji Müzik Servisleri ODTÜ den ODTÜ Günü ODTÜ K br s Kampusu ndan Uluslararas Baflar Dosya Çoksesli Müzik Üzerine Çokseslilik Tekseslilik Müzi i Tüketmek Etkin Dinlemenin Tarihle Müzikal Ba Son Ki Üç Dört Müzik Yolcular na Kavramlar Do açlama Üzerine ODTÜ den Bir Köfle Çocuk C v lt lar n zleyip ODTÜ Yuvas n Bulun Hocam necek Var Van Denizi K y lar nda Kitaplar Aras nda Yaflam, Ses ve Öfke Tarihte Bu Ay Çizgiyle 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

5 B Z D E N S Z E Sevgili Üyelerimiz, Üniversitemizin kuruluflundan bugüne kadar 55 y l geçti. ODTÜ geçen 55 y lda, bu sene 4000 civar nda lisans, yüksek lisans ve doktora mezunumuzun da di er mezunlar m za eklenmesiyle, yaklafl k mezun verdi. Üniversitemiz, ça dafl akl ve bilimi ön plana ç kararak bizlere verdi i e itimle, mezunlar n n toplum taraf ndan tercih edilen kifliler olmas n n önünü açm flt r. Bizlere katt bilimsel düflünce sistemati- i ile biz mezunlar da, toplumun ayd nl k yüzü olmay sürdürmekteyiz. ODTÜ nün e itim sistemi ile mezunlar na kazand rd ayr cal klar ve de erler sistemi hem toplum taraf ndan, hem de uluslararas camiada kabul görmektedir. ODTÜ baflar s n y llar içinde kan tlam fl bir üniversite olarak, parlamentoya da milletvekilleri göndermeye devam etmektedir. Haziran 2011 seçimleri sonucunda 13 mezunumuz AKP, 6 mezunumuz CHP, 1 mezunumuz ise Ba ms z listesinden seçilmifllerdir. ki mezunumuz ise mevcut hükümette bakanl k görevini üstlenmifllerdir. Dünya üniversiteleri aras nda ilk 200 e giren tek devlet üniversitesi olan üniversitemizin ald bu derece ile gururlanmaktay z. Özel statü ile kurulan üniversitemizin özerk, bilimsel, akademik ve ça dafl normlar koruyan duruflu, bugünkü baflar s ndaki en önemli etkenlerdendir. YÖK ün kurulmas ve yüksek ö retim kanunundaki de ifliklikle ODTÜ nün özel statüsünün kalkmas na ra men bugünkü baflar lara imza atmas ise özgür düflünce, bilimsel ve ça dafl demokratik duruflun sürdürebilir olmas ndan kaynaklanmaktad r. Bu baflar lara imza atan üniversitemizin özerk yap s n n devam söz konusu olsayd dünya s ralamalar nda çok daha ön s ralarda yer alaca da bir baflka gözlem olarak aktar lmaktad r. Geçmiflten ald klar ö retim bilinci içinde, uluslararas bir çok makale ve araflt rmada ödül kazanan ö retim kadrolar n n sorumluluk ve fedakarl k duygular ile yaratt klar baflar sevindiricidir. Aç lan kimi vak f üniversitelerinin sa lam fl oldu u ekonomik ve sosyal imkanlara Devlet üniversitelerinin de sahip olmas, yüksek gelir imkanlar yla yap lan transferleri azaltacak, baflar lara imza atan ö retim görevlilerinin yerlerinde kalmalar n sa layacakt r. Bu seneki Mezunlar Günü ve 2011 mezunlar n n diploma ald klar Diploma Gün lerinde, Derne imiz eski ve yeni mezunlar m zla her zaman oldu u gibi bir araya gelerek, ODTÜ Ailesine mensup olman n getirdi i coflkuyu, mezunlar ve üyeleri ile birlikte paylaflm flt r. Temmuz ve A ustos aylar geçmiflimize damgas n vuran kimi önemli günleri de bünyesinde bar nd rmaktad r. 2 Temmuz 1993 günü Mad mak Oteli nin yak lmas ile toplumsal vicdan n ald yara hala tazeli- ini korumaktad r. Mad mak Oteli'nin müze olmas ile otel, atefle verenler için bir utanç abidesine dönüflecektir. Ülkeler, tarihlerini oluflturan tüm olay ve de erleri unutmadan geleceklerini flekillendirirler. Bir toplum, kendi toplumsal de erlerini ve vicdan n korudu u, insan haklar na ve cumhuriyete sayg l, eflitlikçi ve demokratik sosyal hukuk devleti kurallar na sad k oldu u sürece varl n sürdürebilir. Mustafa Kemal Atatürk ün önderli inde bafllayan büyük taarruz 30 A ustos zaferi ile sonuçlanm flt r. flgal birlikleri daha sonra ülke s n rlar n terk etmifl olsa da, sembolik olarak ülke topraklar n n geri al nd günü temsil etmesi ve emperyalist devletlere karfl durulabildi ini göstermesi bak m ndan çok önemli bir simgedir. Tüm üyelerimizin 30 A ustos Zafer Bayramlar n ve fieker Bayramlar n kutlar, sa l k ve esenlikler dileriz. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu TEMMUZ-A USTOS

6 N Gü ce l 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas ta Mad mak Oteli nin gericiler taraf ndan yak lmas sonucu 33 ayd n, 2 otel görevlisi ve 2 kundakç olmak üzere 37 kifli hayat n kaybetti. Sivas ta Pir Sultan Abdal fienlikleri esnas nda flenlik için bir araya gelmifl olan ve hayat n kaybeden, kimi yazar, kimi ozan, kimi sanatç, 33 ayd n m z sayg yla an yoruz: Ahmet Özyurt, Asaf Koçak, As m Bezirci, Asuman Sivri, Behçet Aysan, Belk s Çak r, Özlem fiahin, Carina Cuanna, Edibe Sulari, Erdal Ayranc, Gülender Akça, Gülsün Karababa, Handan Metin, Hasret Gültekin, Huriye Özkan, nci Türk, Koray Kaya, Mehmet Atay, Menekfle Kaya, Metin Alt ok, Muammer Çiçek, Muhibe Akarsu, Muhlis Akarsu, Murat Gündüz, Nesimi Çimen, Nurcan fiahin, Sait Metin, Sehergül Atefl, Serkan Do an, Serpil Canik, U ur Kaynar, Yasemin Sivri, Yeflim Özkan. Son Görüflme Doç. Dr. Mustafa Hilmi Bulut Sivas Cumhuriyet Üniversitesi E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümü Müzik E itimi A.B.D. Bölüm Baflkan 1993 ün Temmuz ay Pir Sultan Abdal flenlikleri düzenleniyor, üniversiteden de etkinlikler için görevlendirmeler yap l yor, bu görevlilerden birisi de benim, görevi kabul ederken beni en çok heyecanland ran iki fleyden biri, çocuklu umdan beri kitaplar n severek okudu um Aziz Nesin le tan flacak olmam, ikincisi ise çocukluk arkadafl m olan ve flenli e fliirleriyle kat lacak olan U ur Kaynar görecek olmamd. Evet, istedi im bu iki fley de gerçekleflti; ama keflke gerçekleflmeseydi demekten kendimi alam - yorum. Keflke olmasayd da hepsi birbirinden de erli o güzel insanlar ölmeseydi. U ur, Sivas a gelmeden önce beni telefonla aray p, Zara ya da gitmek istedi ini akrabalar n, dostlar n görmek istedi ini, fliir söyleflisinin yap laca günün ertesi günü (2 Temmuz 1993) Zara da bir organizasyon yapmam, belki di er konuklardan (Aziz Nesin, Erdal Ayranc ve Cevat Geray) baz lar n n da gelebilece ini söyleyince, ben hemen o s - rada Zara da bulunan sevgili dostum fiener i aray p, 2 Temmuz günü için haz rl k yapmas - n istedim. Zara da haz rl klar yap ladursun, 2 Temmuz sabah flenliklerdeki görevim gere- i Çifte Minarede yap lan etkinliklere (yazarlar n kitap imzalamas vb) gittim ve U ur la görüfltüm; kendisi bana, fliir söyleflisinin da bitebilece ini, saat bir gibi otelde buluflabilece imizi ve oradan da Zara ya gidebilece imizi söyledi. Saat bir sular nda otele giderken gözü dönmüfl kalabal n caddeleri kaplamakta oldu unu büyük bir korkuyla farkettim; otele vard mda, otel girifl kap s n tutmufl olan polislerden birisi bana, kimseyi içeri almayacaklar n söyleyip kimli imi göstermemi istedi. Polise kimli imi gösterip, flenlik düzenleme komitesinde görevli oldu umu, misafirlerden baz lar n Zara ya götürece imi, bunun için Valilikten izin al nd n söyleyince içeri girmeme izin verdi. Otelin ikinci kat nda U ur la bulufltuk. Orada oturan di er misafirlerle sohbete bafllad k, ben Zara da herfleyin haz r oldu undan, gitmek için kiralanan minibüsün saat iki gibi otele gelece inden, gelmek isteyen baflka kimse varsa onlar da kendi arabamla götürebilece- imden bahsederken, Aziz Nesin 1958 y l nda Zara da bulundu undan, Zara y tekrar görmeyi çok istedi inden filan bahsediyordu. Onlar sohbete devam ederken ben, afla ya inip güvenlik görevlilerine minibüsün gelip gelmedi ini sordum. Zara ya gidece imizi anlatmaya çal fl rken, polis, bana Zara pikni inin güvenlik nedeniyle iptal edildi ini bu yüzden minibüsün de gelmeyece ini söyledi. Bunun üzerine yukar ç k p durumu anlattm. Aziz Nesin o zaman ben yatmaya gidiyorum diyerek odas na ç kt. Piknik kesin iptal edilmiflti edilmeye ama, U ur ve ben Zara ya gitmeyi çok istiyorduk. Ben, böyle bir iptalin bizi ba lamayaca n, Valilikce gönderilecek olan minibüs olmadan da Zara ya gidebilece imizi srarla tekrarl yordum. Ancak, konuklar n bir bölümü, böyle bir durumda hepbirlikte olmalar n n daha do ru olaca, ayr lmamalar gerekti i görüflündeydiler. Saat üçbuçu a kadar yap lan bu gidelim gitmeyelim tart flmas n n ard ndan U ur bana, sen git Zara daki arkadafllar m za teflekkürlerimizi ilet diyerek beni Zara ya gitmem konusunda ikna etmeye çal flt. U ur la birlikte otelin lobisine indik, kendisine bir kere daha srarla benimle gelmesini söyledim ama o çok kararl yd. Lobinin önündeki merdivenlerde kucaklaflt k, otelden ayr l rken bir kez daha bak flt k ve son bir kez daha flans m deneyip, benimle gelmesi için adeta yalvard m ama bofluna, U ur, Zara ya gelmeyi çok istemesine ra men flenlik için görevli olarak gelmifl olan onca arkadafl n b rak p gidemeyece ini söyledi; bir kez daha kucaklaflt k ve ayr ld k. Bu, onu son görüflümdü. 4 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

7 rnektn de E 2011 Y l Mali Genel Kurulu Yap ld fiule fiahin (PSY 85) ODTÜ Mezunlar Derne i 2011 Y l Mali Genel Kurulu 5 Haziran 2011 günü Viflnelik te yap ld. Dernek tüzü ümüz gere i seçimli Genel Kurullar aras nda kalan y llarda mali hesaplar n de erlendirildi i Genel Kurul da, Divan Baflkan Süreyya Yücel Özden in (CE 64) ve di er divan üyelerinin seçimi ard ndan gündem maddelerinin görüflülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin (EDS 83), YK da, GYK da ve çal flma gruplar nda hep beraber çal flt klar tüm üyelere özverili destek ve kat l mlar ndan dolay sonsuz teflekkürlerini sunarak bafllad aç l fl konuflmas nda; ODTÜ Bileflenlerine olan inanc m zla, yani Üniversitemiz -Ö rencilerimiz Mezunlar - m z Derne imiz - Üyelerimiz ve Di er ODTÜ Mezun Derneklerimiz le birlikte hareket ederek onlar n haklar n gözettik. Bizler için insan haklar na ve cumhuriyete sayg l, eflitlikçi ve demokratik sosyal hukuk devleti kurallar na sad k olmak son derece önemli göstergelerdir. Çal flmalar m z daima bu kurallar gözeterek ve tüzü ümüzden ald m z güçle yürüttük. Burada yap lan paneller, çal fltaylar, söylefliler, gibi pek çok sosyal etkinlikle toplum, üniversite ve üyelerimizle aram zda büyük ve güçlü bir köprü oluflturduk diyerek birkaç k sa bilgiyi Genel Kurul da haz r bulunan kat l mc - lara sunmak istedi ini belirtti: Bildi iniz gibi 15 Aral k ve 5 Ocak 2011 günlerinde ODTÜ de e itim haklar n n iyilefltirilmesi konusunda gösteri yapan OD- TÜ ö rencilerinin eylemleri s ras nda Üniversitemiz, Kolluk Kuvvetleri ve Ö renciler aras nda iletiflim kurulmas ve arabuluculuk sa lanmas konular nda yard mc olduk. lk kez, ODTÜ nün önümüzdeki 5 y l boyunca e itim ö retiminin planland ve yeni stratejilerin gelifltirildi i ODTÜ E itim Ö retim Stratejik Plan n n oluflturulmas nda Üniversitemizin EÖPGK (E itim-ö retim Komisyonu) Komisyonu na e itimci kimli im nedeniyle bu y l davet edildim ve destek verdim. Bu, üniversitemizle yapt m z iflbirli i ve do ru iletiflimin bir sonucudur. Çok önemsedi imiz projelerimizden olan ODTÜ 4. s n f ö rencilerinin flimdiden Dernekle ba lant kurabilmeleri amac yla, tüm son s n flara Geçici Tesis Kullan m Kart verilmesi projesi baflar yla hayata geçirildi ve ö rencilerimiz Derne imizi kullanmaya bafllad lar y l nda 458 ö rencimize burs verdik. Bu art fl, bir sene içinde yap lm fl en büyük geliflmedir. Tüm üyelerimize, burs verenlerimize ve Burs Komitemize çok teflekkür ediyorum. Derne imizde yap lan olumlu ifllerin, burs verenlerimize verdi i güven ve aidiyet duygusuyla bu art fl yakalad k. OMD Tiyatro oyuncular taraf ndan bir y l boyunca çal fl larak sergilenen Keflanl Ali Destan n n ulaflt baflar dan ve kadrosunda bursiyerlerimizin de bulunmas ndan büyük mutluluk duymaktay z. Geçmifl kazan mlar, ba ms zl k, özgürlük, ald m z ahlak ve üyelerin egemenli- inin söz konusu oldu u bir yönetim biçiminin oluflturdu u bu yap korunup kollanmal d r. Bu yap bizlere bahfledilmifl kocaman bir oyuncak de ildir. Bu yap y korumak için sorumluluklar m z n neler oldu unun bilincindeyiz. Sizlerden de bizlerle birlikte dayan flma içinde çal flmalar n z sürdürmenizi ve tek yürek olarak durmaya devam etmenizi bekliyoruz. Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Yazman üyesi Baki Arslan (CE 89) Yönetim Kurulu olarak yöneten az nl k fikrine tamamen karfl olan bir durufl, ço ulcu ve fleffaf bir anlay flla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çal flma gruplar n desteklediklerini belirtti. Referans olarak bar fl, insan haklar, anti-ayr mc l k, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yaratt olumsuz koflullara ve hak ihlallerine karfl mücadele gelifltirebilen, demokratik bir yönetim anlay fl ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleflen Derne imizin, insan haklar na sayg l, eflitlikçi, demokratik sosyal hukuk devleti kurallar na sad k, ötekileyici ve ay r mc söylemlere ise karfl olan tavr n devam ettirmeyi sürdürece ini sözlerine ekledi ve geçen bir sene içinde yap lan faaliyetlerden oluflan kapsaml bir sunumu dev ekranda üyelerle paylaflt. Sunumun ard ndan flletme den sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Kamil Kanco lu (ME 87) flletme de yap lan iyilefltirmeler ve geliflmeleri üyelerle paylaflarak iflletmenin kar amac gütmeksizin birinci s n f yemek ve hizmet kalitesiyle çal flt n, üyelerin seçkin ve nezih bir ortamda bir araya gelmeleri amac yla personelin e itimden geçirildi ini ve ekipman n yenilendi ini, yeni yat r mlar n yap ld - n belirtti. Genel Kurul da son olarak Yönetim Kurulu Sayman üyesi Erdem Tüzün (ADM 82) mali verilerin aç klamas n yaparak, dönemsel bazda mali raporlar aktard. Viflnelik in y llar içinde eskiyen bölümlerinin yeniden ça dafl ve arzulanan boyuta getirilmesi için yat r mlar yap ld n ve Derne imize yeni mekanlarla yeni kullan m alanlar kazand r ld n anlatan Tüzün, bu flekilde y llar içinde yap lan yat r mlar n kara dönüflmesini hedeflediklerini söyledi. Spor Merkezi OMD Athletics ve Tenis Kortlar ile K fl Bahçesi ve K r Bahçesi Dü ün Alanlar na yap lan yat r mlarla üyelerin Derne i daha yo un kullanmaya bafllad klar n belirtti. Denetleme Kurulu raporu ve Ba ms z Yeminli Mali Müflavir taraf ndan haz rlanan mali raporlar n üyelerin dikkatine sunulmas - n n ard ndan ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin söz alarak, önümüzdeki döneme ait hedef ve projelerini aç klad. Üyelerin konu hakk ndaki görüflleri al nd ve Yönetim Kurulu ve dönemi oybirli i ile ibra edildi Dernek çal flma plan ve bütçesinin kabulünün ard ndan Dernek ve Çal flma Gruplar Yönetmeli i ile ilgili Yönetim Kurulu nca belirlenen öneriler üyelerin görüfllerine ve oylar na sunuldu ve Genel Kurul sona erdi. TEMMUZ-A USTOS

8 rnektn de E Konsey Ankara da Bulufltu Bülent Kurtaran Dernek Müdürü Konsey, Mezunlar Günü akflam Viflnelik te keyifli bir akflam yeme inin ertesinde ODTÜ Mezunlar Derne i nin ev sahipli inde topland. ezun derneklerinin ve Derneklerden Sorumlu Rektör Dan flman Prof. Dr. Bilgehan Ögel in bir araya geldi i ola an Konsey toplant s 3 Temmuz 2011 Pazar günü Ankara da yap ld. Toplant da derneklerin, üniversitenin sorunlar ve mezun-ö renci iletifliminde yaflanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm yollar ile ülkemizin gündemindeki önemli konular de erlendirildi. töreninde de çal flmalar n sürdürece ini, röportajlar n yap ld n, haz rlanan k sa tan t m filminin çok yak nda çeflitli paylafl m sitelerine yüklenece ini belirtti. Haz rlanan k sa filmin izlenmesinin ard ndan, filmle ilgili görüfller paylafl ld ve filmin da t m konusunda tüm derneklerimizden destek istendi. Filmin yay nlanmas ndan itibaren web kullan m n n takip edilmesinin ve röportajlarda halk n içinden mezunlara da yer verilmesinin önemine; tan - t mda üniversitemizin sosyal olaylara karfl duruflunun da önemli oldu una vurgu yap ld. Toplant da Mezun Bilgi Bankas oluflturulmas üzerine araflt rma yap lmas benimsendi. Mevcutta kullan mda olan linkedin, xing gibi bilgi kaynaklar n n bu amaca hizmet edebilece inden hareketle ayr nt lar n araflt r lmas na karar verildi. Ayr ca ODTÜ ö rencilerin nitelikli staj ihtiyac n karfl lamak amac yla yürütülen Staj Arama Program üzerine haz rlanan sunum izlendi. Programa dair gerekli görülen öneriler al nd, program n önümüzdeki dönem hayata geçirilmesi konusunda çal flmalar bafllat ld. Konsey Baflkan Himmet fiahin, YÖNDER Projesi nin bu y l da geçti- imiz y llarda oldu u gibi sürdürülece ini belirtti. Derneklerden ö renciler için kald r lacak otobüslerin, do rudan ODTÜ Kampusu na yönlendirilmesi önerildi. A ustos ay bafl nda s nav sonuçlar - n n aç klanmas n takiben ilk 1000 e giren ö rencilerin ODTÜ yü tercih etmeleri üzerine çal flma yap lmas fikrinin benimsendi i toplant, bir sonraki toplant n n Kocaeli ODTÜ Mezunlar Derne i evsahipli inde yap laca- bilgisi verilerek tamamland. Konsey Baflkan Himmet fiahin, aç - l fl konuflmas nda toplant ya gösterdikleri ilgiden ötürü tüm kat l mc lara teflekkür etti. Bu y l ilk uygulamas n yapt m z geçici tesis kullan m kartlar n n amac na ulaflt n dile getiren fiahin, yeni mezun ve ö rencilerimizin tesisimizi kullanmaya bafllad n bildirdi. Prof. Dr. Bilgehan Ögel, ODTÜ tan - t m çal flmalar hakk nda bilgi verdi i konuflmas nda, PR çal flmalar n n flirketin belirledi i biçimde sürdü ünü, medyada yer almaya baflland - n, flirketin mezunlar günü ve diploma 6 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

9 rnektn de E 2011 Mezunlar Diploma Ald fiule fiahin (PYS 85) 2011 y l diploma töreni 3 Temmuz 2011 Pazar günü ODTÜ stadyumunda gerçeklefltirildi. bilgi ve teknoloji üretme misyonunu baflar yla yerine getirdi ini dile getiren Prof. Dr. Acar, bu sayede ülkemizin sanayi konusunda uluslararas alanda rekabet gücünün artmas na da destek olduklar n belirtti. Konuflmas n n sonunda yeni mezunlara seslenen Rektör Acar, tüm ODTÜ mezunlar n bilimin ve akl n yolundan ayr lmayan, toplum için de er yaratmaya çal - flan bireyler olarak görmek istediklerini söyledi. Daha sonra kürsüye gelen ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin yapt konuflmada, ö rencilerin büyük bir özveri ile çal flarak üniversite s navlar ndan bafllamak üzere girdikleri maratonun sonuna geldiklerini ve diploma almaya hak kazand klar n söyleyerek konuflmas na flöyle devam etti: ODTÜ lü olmak; baflar n n simgesi oldu u kadar, toplumsal sorunlara karfl duyarl l k sahibi olmay da gerektirir. Burada alm fl oldu- unuz e itim ve kültür birikiminizle, sorgulayan, araflt ran ve çözüm üreten bireyler olarak yaflama at - l yorsunuz. taatkar, ezberci, kal plaflt r lm fl, ba ms z düflünceye yer vermeyen ö retimin tersine, Üniversitemizde verilen e itim modeli ile sizlere kazand r lan özgür ve ak lc düflünce yap s, akade- er sene oldu u gibi bu sene de ODTÜ den mezun olacak ö rencilerin aileleri ve yak nlar taraf ndan h ncah nç doldurulan ODTÜ stadyumu yine renkli ve nefleli bir diploma törenine tan kl k etti. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin in konuflmalar yla bafllayan programda, bu y l ODTÜ den birinci olarak mezun olan befl ö renci de birer konuflmayla duygular n aktard lar. lk olarak ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar yapt konuflmada 55 y l önce kurulan üniversitemizin 1960 y l nda yaln zca 31 lisans mezunu verebilmiflken, bugün e itimiyle örnek al nan bir noktaya geldi ini vurgulad. Araflt rma a rl kl bir üniversite olan ODTÜ nün mik bilgi, bilimsel bak fl aç s, elefltirel bilgi üretimi ve çeflitli ODTÜ sosyal kulüp ve topluluklar nda edindi iniz kat l mc demokrasi tecrübesi sizlerin önünde yepyeni ufuklar açacak ve topluma yararl bireyler olman z sa layacakt r. Yeni mezunlar n ODTÜ lü olman n ayr cal ile bilimsel bir dünya görüflü içinde ça dafl, demokratik, sosyal hukuk devleti kurallar na sad k, cumhuriyet de erlerine ba l kifliler olarak üniversiteden sonraki hayatlar nda da bu de erleri koruyacaklar n ve bu toplumsal bilinç içinde yaflayacaklar n belirten fiahin, tüm bu süreçte mezunlar n ODTÜ de ö rendikleri bilimsel ve ça dafl akl n üstünlü üne dair bak fl aç s n n yan s ra, ODTÜ lü dayan flmas, kardeflli i, yard mlaflmas ve iflbirli ini bundan sonraki yaflamlar nda sürdürmeyi unutmamalar n, bunun OD- TÜ ye olan borçlar oldu unu belirtti. Himmet fiahin, Biz ODTÜ Mezunlar Derne i nde dayan flman n en güzel örne ini sergiliyoruz. Bu dayan flma kapsam nda kimi zaman ö renci temsilcileriyle, kimi zaman üniversitemizin akademik kadrosu ve Rektörümüzle ve kimi zaman da mezunlar m z ve di er demokratik kitle örgütleriyle ba lant kuruyoruz. Tüm toplumsal ve sosyal hak aray fllar n zda ve hakl taleplerinizde sizlerin ve üniversitemizin yan nda durduk, durmaya da devam edece iz. K - saca; Sizler için, Sizlerle birlikte hareket ediyoruz diyerek mezunlara bundan sonraki hayatlar nda baflar lar diledi y l mezunlar içinde birinci ö renci ve yabanc ö renciler ad - na yap lan konuflmalardan sonra diploma törenine geçildi. Aileler ve mezunlar, diplomalar na kavuflman n mutlulu unu yaflad - lar y l mezunlar na aram za hofl geldiniz diyor, yollar n n aç k olmas n diliyoruz. TEMMUZ-A USTOS

10 rnektn de E Mezunlar Günü fiule fiahin ( PSY 85) Geleneksel ODTÜ Mezunlar Günü 2 Temmuz 2011 Cumartesi günü sabah ODTÜ de bafllad, akflam Viflnelik te sona erdi. u sene Mezunlar Günü nde her sene oldu u gibi yine eski arkadafllar n s cac k kucaklaflmalar ve keyifli sohbetlerine tan k olduk. ODTÜ deki mezunlar günü Cumartesi sabah önce Türk Sanat Müzi i Korosu nun konseri ile bafllad, sonras nda THBT sahne ald. Cübbelerini KKM den alan mezunlar m z, ODTÜ Hat ras 2011 stand nda hep beraber foto raf çektirip, eski arkadafllar ile hasret giderdiler. Bu sene de önceki seneler gibi bölümlerine giden mezunlar, eski dostlar ile büyük bir coflku içinde kucaklaflt lar. Mezunlar Günü nde ilk konuflmay yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ nün y llar için belirlenen Dünyan n En Baflar l 200 Üniversitesi listesinde yer ald - n belirterek, bu baflar için teflekkür edilmesi gereken pek çok insan oldu una dikkati çekti. Tüm mezunlar Derneklerimize, Üniversitemize ve ö rencilere destek vermek üzere iflbirli ine davet eden Prof. Dr. Acar, mezunlar m z n ODTÜ ye ve Derneklerimize sahip ç kmalar n istedi. Daha sonra kürsüye gelen ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin, mezunlara seslendi i konuflmas nda; Üniversite e itimimiz esnas nda kazanm fl oldu umuz ve gelece imizi flekillendiren interdisipliner yap sayesinde, bizler, ODTÜ Mezunlar olarak, hemen hemen her bölgeden ve her sosyoekonomik statüden gelen farkl fikirleri çat flmaya de il senteze dönüfltürmeyi, olaylara özgür bir bak fl aç s ve anlay fl ile bakmay ve toplumsal duyarl l kla flekillendirmeyi, özgüvenli, sorumlu, donan ml, ufku genifl bireyler olarak, bilimsel ve ça dafl akl n üstünlü üne dair rasyonel bak fl aç s kazanmay ö rendik. Tüm bunlar n yan s ra, burada, ODTÜ lü dayan flmas n, kardeflli ini, yard mlaflmas n ve iflbirli ini de ö rendik. Bu önemli özellikleri bizlere kazand ran ve bizleri akl n ve bilimin fl nda hayata haz rlayan üniversitemizde bugün an lar m z tazeleyecek, üniversitemizin misyonunu ve vizyonunu bizden sonraki nesillere tafl ma örne ini gösterece- iz diyerek bu duygu ve düflüncelerle ODTÜ Mezunlar Derne i ne üye olduklar n ve geliflimine destek verdiklerini belirtti. ODTÜ Mezunlar Derne i ne kat larak, mezunlar n bireysel farkl l klar - n, ortak noktalar n ve yeteneklerini keflfettiklerini söyleyen Himmet fiahin, üyelerimizle birlikte üretti imiz kolektif bilgiyi, edindi imiz birikimleri di er mezunlar m z ve toplumla paylaflt k. Üniversitemiz bileflenleri ile sürekli dayan flma içinde olduk. Göz bebe imiz olan üniversitemiz ve ö rencilerimizin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar na katk verme konusunda çaba gösterdik dedi. Mezun Dernekleri olarak 1200 OD- TÜ ö rencisine burs imkan sa land n, hakl taleplerinde de her zaman yanlar nda olmaya çal flt klar - n belirten fiahin, ODTÜ Mezunlar ad na yaflama geçirmeye çal flt - m z ODTÜ Mezunlar lkö retim Okulu nun ilk k sm n n %80 lik bölümünü bitirdik. Oluflturdu umuz çal flma gruplar ve kulüpler ile üyeler aras çift yönlü iletiflim ve bilgi al flverifli için olanaklar yarat yor, bireyin geliflmesine katk veriyoruz. OD- TÜ anlay fl n n yok edilmemesi ve kollanmas için bugün, sizlerle birlikteli e dünden daha çok ihtiyac m z oldu u bir gerçektir. Bizleri yaln z b rakmaman z diliyoruz diyerek sözlerini bitirdi. Konuflmalardan sonra kendilerini bekleyen mavi otobüslere binerek An tkabir e do ru yola ç kan mezunlar, Ata n n huzurunda sayg duruflunda bulundular. Yeniden Üniversite ye dönen mezunlar, yemekhanede nostalji yeme i yediler. Yeme in ard ndan, ad n 2 Aral k 1977 de Rektörlük binas ndan ö rencilere yönelik yap lan ve brahim Balo lu nun yaflam n yitirdi i silahl ve bombal sald r dan alan 2 Aral k An - t n n önünde buluflan mezunlar, 12 Eylül öncesinde öldürülen arkadafllar için bir anma toplant s gerçeklefltirdiler. Tören sonras nda bölümlerinde madalyalar n alan mezunlar, akflam yeme ini hep beraber yemek üzere Viflnelik e geldiler. ODTÜ Mezunlar Derne i haftalar öncesinden yap - lan haz rl klar ile bu geceye çok önceden haz rlanm flt. Y llara ve bölümlere göre yap lan rezervasyonlarla oluflturulan masalarda bu gece için özel haz rlanan birbirinden leziz yiyecekler eflli inde bölüm arkadafllar ile buluflan ODTÜ lüler, gecenin geç saatlerine kadar sahne alan müzik gruplar ile cofltular, sohbetin tad na vard lar kifli civar nda konu u a rlayan Viflnelik te o gece servis, hizmet, yemekler, müzikler ve ortam tek kelimeyle harikayd. Rektör ve Rektör Dan flman ile OD- TÜ Mezun Derneklerinin baflkan ve yönetim kurullar n n da kat ld gece haf zalara unutulmaz an lar ve renkli görüntülerle kaz nd. ODTÜ lü olman n ayr cal ve büyük bir aile olduklar n n bilinci içinde keyifle havuz bafl nda gönüllerince e lenen mezunlar, muhteflem bir mezunlar günü ve gecesi yaflad lar. 8 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

11 Felsefe Kulübü fierife Tekin i Konuk Etti fiule Çal fl Felsefe Kulübü geçti imiz haftalarda Kanada da yaflayan Dr. fierife Tekin i konuk etti. Tekin, Kuzey Amerika daki felsefeye dair gözlemlerini bize aktard. Felsefe çal flmalar n n, Kendini bil sözünün yol göstericili inde nas l flekillendi ini anlatan Tekin, konuflmas n n bafl nda felsefedeki projesinin üzerine kurulu oldu u sorular s ralad : E er felsefeci iseniz cevaplar bulmak yerine sorular ile yaflamay ö reneceksiniz. Biyolojik dönemler insan n benli ini ne derece etkiler? Kapal bir oda da d fl dünyayla ba lant kurmadan kendi benli imi, oluflturabilir miyim? Yoksa d fl çevrenin bir katk s var m d r? Beynimizin, benli- imizin flekillenmesinde ne gibi etkisi vard r? Benlik dedi imiz fleyin belli bir normu var m d r? Hangi durumlarda benlikten sapar z? Bu sorular ak l hastal ve delilik üzerinden cevaplamaya çal flt n dile getiren Tekin, Delilik kavram - n n ne oldu unu, insan n hayat nda delilik istenmeyen sonuçlar do uruyorsa bunun nas l tedavi edilebilece i sorular n n, insan n ne oldu u, benli in ne oldu- u sorusundan ba ms z cevaplanamayaca n düflünüyorum dedi. Benlik ile ilgili, içgörülerini, elefltirel düflüncelerini ak l hastal çerçevesinde incelemek istedi ini dile getiren fierife Tekin, Örne in flizofrenideki en yayg n semptomlardan biri halüsinasyon görmektir. Bu olay n d fl nda kalarak teoriler üretmek yerine biz bu hastal klar yaflayan insanlar tan yal m, onlarla konuflal m fikrindeyim. Ak l hastal üzerindeki araflt rmamda, bu ak l hastalar n n kendi yazd klar deneyimler üzerinde ilerliyor ve bunu bu yaratt m benlik kuram üzerine oturtuyorum dedi. Tekin, depresyon yaflayan insanlar ile bizim günlük yaflad m z s k nt lar n benzer belirtiler gösterdi ini, böyle durumlarda depresyon hastal n n ne oldu unu bir tak m mekanizmalardan anlatmaya çal flmak yerine normal insan n normal deneyimine bakarak anlatmaya çal flt n vurgulad : Doktora tezimde bu yoldan böyle bir analizde bulundum. nsana ak l hastal teflhisi konulmas na de indim. Belki bu teori Türkiye de çok anlaml gelmeyecek. Çünkü Türkiye de ak l hastalar na yaklafl m veya ak l hastalar n n deneyimleri, ak l hastal teflhisi ile Kuzey Amerika da farkl l klar gözlenmekte. fierife Tekin konuflmas n n ikinci bölümünde dinleyicilerden ak llar na gelen ilk filozofun ad n ka da yazmalar n istedi. Bu soruyu sormas n n nedenini ka - da yaz lan tüm filozoflar n erkek oldu una dikkat çekmek olarak aç klayan Tekin, Son befl y ld r Kuzey Amerika daki kad n felsefeciler bu soruyu sormaya bafllad lar. Felsefenin hatta dünyan n kad nlarla bir sorunu var dedi. Az nl k olmad halde hem sosyal hem ekonomik alanda bu kadar ayr m gören, ikinci s - n f muamelesi gören tek grubun kad nlar oldu unu ifade eden fierife Tekin, sözlerini flöyle sürdürdü: Birçok kad n n kad n oldu u için ayr mc l a u rad bir felsefe kongresi mutlaka vard r. Bu uzun y llar süren bir öfke kayd. Erkek felsefeciler belki bu kadar aç k bir flekilde bu bilgiye sahip de ildir. Konuflman n sonlar na do ru kat l mc larda konuyla ilgili görüfllerini dile getirdiler. Felsefe Kulübümüz Haziran ay n n son haftas itibariyle çal flmalar na ara vermifltir; yeni dönemde eski ve yeni kat l mc lar m z ile çal flmalar na devam edecektir. TEMMUZ-A USTOS

içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda

içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda 2 2 4 içindekiler 3 Bizden Size ODTÜLÜLER BÜLTEN ARALIK 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı