iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209"

Transkript

1

2 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

3 TEMMUZ-A USTOS

4 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS 83), Baflkan Taylan Ulafl Evcimen (CE 02), Baflkan Yrd. Melda Tanr kulu (CP 06), Baflkan Yard. Baki Arslan (CE 89), Yazman Erdem Tüzün (ADM 82), Sayman Kamil Kanco lu (Me 87) Burcu Dikmen (CHE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i 428 Sk Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Müzik Kapak Foto raf Aysun Büyükcengiz Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. içindekiler Güncel Son Görüflme Dernekten 2011 Y l Mali Genel Kurulu Yap ld Konsey Ankara da Bulufltu 2011 Mezunlar Diploma Ald 2011 Mezunlar Günü Felsefe Kulübü fierife Tekin i Konuk Etti Burs Komitesi nden ODTÜ E itim- Ö retim Politikalar Komisyonunun Çal flmalar na Bir Bak fl Dervifl Zaim ODTÜ deydi 68 liler Anlat yor Su Aflk na! Afflin Elbistan Kömürleri Çal flma Gruplar Pikni i Viflnelik Havuzbafl nda Zekai Tunca yla Müzik Ziyafeti ODTÜ lülere Hoflgeldiniz Demek ster Misiniz? Babalar Günü ne Özel Pazar Kahvalt s Bulgar Gecesi klim çin Kareler Foto raf Sergisi Koromuz K br s ve Gaziantep Turnelerinde Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Ispanak Yata nda Tavuk Izgara Dernekten Keflanl Ali Destan Teknoloji Müzik Servisleri ODTÜ den ODTÜ Günü ODTÜ K br s Kampusu ndan Uluslararas Baflar Dosya Çoksesli Müzik Üzerine Çokseslilik Tekseslilik Müzi i Tüketmek Etkin Dinlemenin Tarihle Müzikal Ba Son Ki Üç Dört Müzik Yolcular na Kavramlar Do açlama Üzerine ODTÜ den Bir Köfle Çocuk C v lt lar n zleyip ODTÜ Yuvas n Bulun Hocam necek Var Van Denizi K y lar nda Kitaplar Aras nda Yaflam, Ses ve Öfke Tarihte Bu Ay Çizgiyle 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

5 B Z D E N S Z E Sevgili Üyelerimiz, Üniversitemizin kuruluflundan bugüne kadar 55 y l geçti. ODTÜ geçen 55 y lda, bu sene 4000 civar nda lisans, yüksek lisans ve doktora mezunumuzun da di er mezunlar m za eklenmesiyle, yaklafl k mezun verdi. Üniversitemiz, ça dafl akl ve bilimi ön plana ç kararak bizlere verdi i e itimle, mezunlar n n toplum taraf ndan tercih edilen kifliler olmas n n önünü açm flt r. Bizlere katt bilimsel düflünce sistemati- i ile biz mezunlar da, toplumun ayd nl k yüzü olmay sürdürmekteyiz. ODTÜ nün e itim sistemi ile mezunlar na kazand rd ayr cal klar ve de erler sistemi hem toplum taraf ndan, hem de uluslararas camiada kabul görmektedir. ODTÜ baflar s n y llar içinde kan tlam fl bir üniversite olarak, parlamentoya da milletvekilleri göndermeye devam etmektedir. Haziran 2011 seçimleri sonucunda 13 mezunumuz AKP, 6 mezunumuz CHP, 1 mezunumuz ise Ba ms z listesinden seçilmifllerdir. ki mezunumuz ise mevcut hükümette bakanl k görevini üstlenmifllerdir. Dünya üniversiteleri aras nda ilk 200 e giren tek devlet üniversitesi olan üniversitemizin ald bu derece ile gururlanmaktay z. Özel statü ile kurulan üniversitemizin özerk, bilimsel, akademik ve ça dafl normlar koruyan duruflu, bugünkü baflar s ndaki en önemli etkenlerdendir. YÖK ün kurulmas ve yüksek ö retim kanunundaki de ifliklikle ODTÜ nün özel statüsünün kalkmas na ra men bugünkü baflar lara imza atmas ise özgür düflünce, bilimsel ve ça dafl demokratik duruflun sürdürebilir olmas ndan kaynaklanmaktad r. Bu baflar lara imza atan üniversitemizin özerk yap s n n devam söz konusu olsayd dünya s ralamalar nda çok daha ön s ralarda yer alaca da bir baflka gözlem olarak aktar lmaktad r. Geçmiflten ald klar ö retim bilinci içinde, uluslararas bir çok makale ve araflt rmada ödül kazanan ö retim kadrolar n n sorumluluk ve fedakarl k duygular ile yaratt klar baflar sevindiricidir. Aç lan kimi vak f üniversitelerinin sa lam fl oldu u ekonomik ve sosyal imkanlara Devlet üniversitelerinin de sahip olmas, yüksek gelir imkanlar yla yap lan transferleri azaltacak, baflar lara imza atan ö retim görevlilerinin yerlerinde kalmalar n sa layacakt r. Bu seneki Mezunlar Günü ve 2011 mezunlar n n diploma ald klar Diploma Gün lerinde, Derne imiz eski ve yeni mezunlar m zla her zaman oldu u gibi bir araya gelerek, ODTÜ Ailesine mensup olman n getirdi i coflkuyu, mezunlar ve üyeleri ile birlikte paylaflm flt r. Temmuz ve A ustos aylar geçmiflimize damgas n vuran kimi önemli günleri de bünyesinde bar nd rmaktad r. 2 Temmuz 1993 günü Mad mak Oteli nin yak lmas ile toplumsal vicdan n ald yara hala tazeli- ini korumaktad r. Mad mak Oteli'nin müze olmas ile otel, atefle verenler için bir utanç abidesine dönüflecektir. Ülkeler, tarihlerini oluflturan tüm olay ve de erleri unutmadan geleceklerini flekillendirirler. Bir toplum, kendi toplumsal de erlerini ve vicdan n korudu u, insan haklar na ve cumhuriyete sayg l, eflitlikçi ve demokratik sosyal hukuk devleti kurallar na sad k oldu u sürece varl n sürdürebilir. Mustafa Kemal Atatürk ün önderli inde bafllayan büyük taarruz 30 A ustos zaferi ile sonuçlanm flt r. flgal birlikleri daha sonra ülke s n rlar n terk etmifl olsa da, sembolik olarak ülke topraklar n n geri al nd günü temsil etmesi ve emperyalist devletlere karfl durulabildi ini göstermesi bak m ndan çok önemli bir simgedir. Tüm üyelerimizin 30 A ustos Zafer Bayramlar n ve fieker Bayramlar n kutlar, sa l k ve esenlikler dileriz. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu TEMMUZ-A USTOS

6 N Gü ce l 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas ta Mad mak Oteli nin gericiler taraf ndan yak lmas sonucu 33 ayd n, 2 otel görevlisi ve 2 kundakç olmak üzere 37 kifli hayat n kaybetti. Sivas ta Pir Sultan Abdal fienlikleri esnas nda flenlik için bir araya gelmifl olan ve hayat n kaybeden, kimi yazar, kimi ozan, kimi sanatç, 33 ayd n m z sayg yla an yoruz: Ahmet Özyurt, Asaf Koçak, As m Bezirci, Asuman Sivri, Behçet Aysan, Belk s Çak r, Özlem fiahin, Carina Cuanna, Edibe Sulari, Erdal Ayranc, Gülender Akça, Gülsün Karababa, Handan Metin, Hasret Gültekin, Huriye Özkan, nci Türk, Koray Kaya, Mehmet Atay, Menekfle Kaya, Metin Alt ok, Muammer Çiçek, Muhibe Akarsu, Muhlis Akarsu, Murat Gündüz, Nesimi Çimen, Nurcan fiahin, Sait Metin, Sehergül Atefl, Serkan Do an, Serpil Canik, U ur Kaynar, Yasemin Sivri, Yeflim Özkan. Son Görüflme Doç. Dr. Mustafa Hilmi Bulut Sivas Cumhuriyet Üniversitesi E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümü Müzik E itimi A.B.D. Bölüm Baflkan 1993 ün Temmuz ay Pir Sultan Abdal flenlikleri düzenleniyor, üniversiteden de etkinlikler için görevlendirmeler yap l yor, bu görevlilerden birisi de benim, görevi kabul ederken beni en çok heyecanland ran iki fleyden biri, çocuklu umdan beri kitaplar n severek okudu um Aziz Nesin le tan flacak olmam, ikincisi ise çocukluk arkadafl m olan ve flenli e fliirleriyle kat lacak olan U ur Kaynar görecek olmamd. Evet, istedi im bu iki fley de gerçekleflti; ama keflke gerçekleflmeseydi demekten kendimi alam - yorum. Keflke olmasayd da hepsi birbirinden de erli o güzel insanlar ölmeseydi. U ur, Sivas a gelmeden önce beni telefonla aray p, Zara ya da gitmek istedi ini akrabalar n, dostlar n görmek istedi ini, fliir söyleflisinin yap laca günün ertesi günü (2 Temmuz 1993) Zara da bir organizasyon yapmam, belki di er konuklardan (Aziz Nesin, Erdal Ayranc ve Cevat Geray) baz lar n n da gelebilece ini söyleyince, ben hemen o s - rada Zara da bulunan sevgili dostum fiener i aray p, 2 Temmuz günü için haz rl k yapmas - n istedim. Zara da haz rl klar yap ladursun, 2 Temmuz sabah flenliklerdeki görevim gere- i Çifte Minarede yap lan etkinliklere (yazarlar n kitap imzalamas vb) gittim ve U ur la görüfltüm; kendisi bana, fliir söyleflisinin da bitebilece ini, saat bir gibi otelde buluflabilece imizi ve oradan da Zara ya gidebilece imizi söyledi. Saat bir sular nda otele giderken gözü dönmüfl kalabal n caddeleri kaplamakta oldu unu büyük bir korkuyla farkettim; otele vard mda, otel girifl kap s n tutmufl olan polislerden birisi bana, kimseyi içeri almayacaklar n söyleyip kimli imi göstermemi istedi. Polise kimli imi gösterip, flenlik düzenleme komitesinde görevli oldu umu, misafirlerden baz lar n Zara ya götürece imi, bunun için Valilikten izin al nd n söyleyince içeri girmeme izin verdi. Otelin ikinci kat nda U ur la bulufltuk. Orada oturan di er misafirlerle sohbete bafllad k, ben Zara da herfleyin haz r oldu undan, gitmek için kiralanan minibüsün saat iki gibi otele gelece inden, gelmek isteyen baflka kimse varsa onlar da kendi arabamla götürebilece- imden bahsederken, Aziz Nesin 1958 y l nda Zara da bulundu undan, Zara y tekrar görmeyi çok istedi inden filan bahsediyordu. Onlar sohbete devam ederken ben, afla ya inip güvenlik görevlilerine minibüsün gelip gelmedi ini sordum. Zara ya gidece imizi anlatmaya çal fl rken, polis, bana Zara pikni inin güvenlik nedeniyle iptal edildi ini bu yüzden minibüsün de gelmeyece ini söyledi. Bunun üzerine yukar ç k p durumu anlattm. Aziz Nesin o zaman ben yatmaya gidiyorum diyerek odas na ç kt. Piknik kesin iptal edilmiflti edilmeye ama, U ur ve ben Zara ya gitmeyi çok istiyorduk. Ben, böyle bir iptalin bizi ba lamayaca n, Valilikce gönderilecek olan minibüs olmadan da Zara ya gidebilece imizi srarla tekrarl yordum. Ancak, konuklar n bir bölümü, böyle bir durumda hepbirlikte olmalar n n daha do ru olaca, ayr lmamalar gerekti i görüflündeydiler. Saat üçbuçu a kadar yap lan bu gidelim gitmeyelim tart flmas n n ard ndan U ur bana, sen git Zara daki arkadafllar m za teflekkürlerimizi ilet diyerek beni Zara ya gitmem konusunda ikna etmeye çal flt. U ur la birlikte otelin lobisine indik, kendisine bir kere daha srarla benimle gelmesini söyledim ama o çok kararl yd. Lobinin önündeki merdivenlerde kucaklaflt k, otelden ayr l rken bir kez daha bak flt k ve son bir kez daha flans m deneyip, benimle gelmesi için adeta yalvard m ama bofluna, U ur, Zara ya gelmeyi çok istemesine ra men flenlik için görevli olarak gelmifl olan onca arkadafl n b rak p gidemeyece ini söyledi; bir kez daha kucaklaflt k ve ayr ld k. Bu, onu son görüflümdü. 4 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

7 rnektn de E 2011 Y l Mali Genel Kurulu Yap ld fiule fiahin (PSY 85) ODTÜ Mezunlar Derne i 2011 Y l Mali Genel Kurulu 5 Haziran 2011 günü Viflnelik te yap ld. Dernek tüzü ümüz gere i seçimli Genel Kurullar aras nda kalan y llarda mali hesaplar n de erlendirildi i Genel Kurul da, Divan Baflkan Süreyya Yücel Özden in (CE 64) ve di er divan üyelerinin seçimi ard ndan gündem maddelerinin görüflülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin (EDS 83), YK da, GYK da ve çal flma gruplar nda hep beraber çal flt klar tüm üyelere özverili destek ve kat l mlar ndan dolay sonsuz teflekkürlerini sunarak bafllad aç l fl konuflmas nda; ODTÜ Bileflenlerine olan inanc m zla, yani Üniversitemiz -Ö rencilerimiz Mezunlar - m z Derne imiz - Üyelerimiz ve Di er ODTÜ Mezun Derneklerimiz le birlikte hareket ederek onlar n haklar n gözettik. Bizler için insan haklar na ve cumhuriyete sayg l, eflitlikçi ve demokratik sosyal hukuk devleti kurallar na sad k olmak son derece önemli göstergelerdir. Çal flmalar m z daima bu kurallar gözeterek ve tüzü ümüzden ald m z güçle yürüttük. Burada yap lan paneller, çal fltaylar, söylefliler, gibi pek çok sosyal etkinlikle toplum, üniversite ve üyelerimizle aram zda büyük ve güçlü bir köprü oluflturduk diyerek birkaç k sa bilgiyi Genel Kurul da haz r bulunan kat l mc - lara sunmak istedi ini belirtti: Bildi iniz gibi 15 Aral k ve 5 Ocak 2011 günlerinde ODTÜ de e itim haklar n n iyilefltirilmesi konusunda gösteri yapan OD- TÜ ö rencilerinin eylemleri s ras nda Üniversitemiz, Kolluk Kuvvetleri ve Ö renciler aras nda iletiflim kurulmas ve arabuluculuk sa lanmas konular nda yard mc olduk. lk kez, ODTÜ nün önümüzdeki 5 y l boyunca e itim ö retiminin planland ve yeni stratejilerin gelifltirildi i ODTÜ E itim Ö retim Stratejik Plan n n oluflturulmas nda Üniversitemizin EÖPGK (E itim-ö retim Komisyonu) Komisyonu na e itimci kimli im nedeniyle bu y l davet edildim ve destek verdim. Bu, üniversitemizle yapt m z iflbirli i ve do ru iletiflimin bir sonucudur. Çok önemsedi imiz projelerimizden olan ODTÜ 4. s n f ö rencilerinin flimdiden Dernekle ba lant kurabilmeleri amac yla, tüm son s n flara Geçici Tesis Kullan m Kart verilmesi projesi baflar yla hayata geçirildi ve ö rencilerimiz Derne imizi kullanmaya bafllad lar y l nda 458 ö rencimize burs verdik. Bu art fl, bir sene içinde yap lm fl en büyük geliflmedir. Tüm üyelerimize, burs verenlerimize ve Burs Komitemize çok teflekkür ediyorum. Derne imizde yap lan olumlu ifllerin, burs verenlerimize verdi i güven ve aidiyet duygusuyla bu art fl yakalad k. OMD Tiyatro oyuncular taraf ndan bir y l boyunca çal fl larak sergilenen Keflanl Ali Destan n n ulaflt baflar dan ve kadrosunda bursiyerlerimizin de bulunmas ndan büyük mutluluk duymaktay z. Geçmifl kazan mlar, ba ms zl k, özgürlük, ald m z ahlak ve üyelerin egemenli- inin söz konusu oldu u bir yönetim biçiminin oluflturdu u bu yap korunup kollanmal d r. Bu yap bizlere bahfledilmifl kocaman bir oyuncak de ildir. Bu yap y korumak için sorumluluklar m z n neler oldu unun bilincindeyiz. Sizlerden de bizlerle birlikte dayan flma içinde çal flmalar n z sürdürmenizi ve tek yürek olarak durmaya devam etmenizi bekliyoruz. Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Yazman üyesi Baki Arslan (CE 89) Yönetim Kurulu olarak yöneten az nl k fikrine tamamen karfl olan bir durufl, ço ulcu ve fleffaf bir anlay flla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çal flma gruplar n desteklediklerini belirtti. Referans olarak bar fl, insan haklar, anti-ayr mc l k, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yaratt olumsuz koflullara ve hak ihlallerine karfl mücadele gelifltirebilen, demokratik bir yönetim anlay fl ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleflen Derne imizin, insan haklar na sayg l, eflitlikçi, demokratik sosyal hukuk devleti kurallar na sad k, ötekileyici ve ay r mc söylemlere ise karfl olan tavr n devam ettirmeyi sürdürece ini sözlerine ekledi ve geçen bir sene içinde yap lan faaliyetlerden oluflan kapsaml bir sunumu dev ekranda üyelerle paylaflt. Sunumun ard ndan flletme den sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Kamil Kanco lu (ME 87) flletme de yap lan iyilefltirmeler ve geliflmeleri üyelerle paylaflarak iflletmenin kar amac gütmeksizin birinci s n f yemek ve hizmet kalitesiyle çal flt n, üyelerin seçkin ve nezih bir ortamda bir araya gelmeleri amac yla personelin e itimden geçirildi ini ve ekipman n yenilendi ini, yeni yat r mlar n yap ld - n belirtti. Genel Kurul da son olarak Yönetim Kurulu Sayman üyesi Erdem Tüzün (ADM 82) mali verilerin aç klamas n yaparak, dönemsel bazda mali raporlar aktard. Viflnelik in y llar içinde eskiyen bölümlerinin yeniden ça dafl ve arzulanan boyuta getirilmesi için yat r mlar yap ld n ve Derne imize yeni mekanlarla yeni kullan m alanlar kazand r ld n anlatan Tüzün, bu flekilde y llar içinde yap lan yat r mlar n kara dönüflmesini hedeflediklerini söyledi. Spor Merkezi OMD Athletics ve Tenis Kortlar ile K fl Bahçesi ve K r Bahçesi Dü ün Alanlar na yap lan yat r mlarla üyelerin Derne i daha yo un kullanmaya bafllad klar n belirtti. Denetleme Kurulu raporu ve Ba ms z Yeminli Mali Müflavir taraf ndan haz rlanan mali raporlar n üyelerin dikkatine sunulmas - n n ard ndan ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin söz alarak, önümüzdeki döneme ait hedef ve projelerini aç klad. Üyelerin konu hakk ndaki görüflleri al nd ve Yönetim Kurulu ve dönemi oybirli i ile ibra edildi Dernek çal flma plan ve bütçesinin kabulünün ard ndan Dernek ve Çal flma Gruplar Yönetmeli i ile ilgili Yönetim Kurulu nca belirlenen öneriler üyelerin görüfllerine ve oylar na sunuldu ve Genel Kurul sona erdi. TEMMUZ-A USTOS

8 rnektn de E Konsey Ankara da Bulufltu Bülent Kurtaran Dernek Müdürü Konsey, Mezunlar Günü akflam Viflnelik te keyifli bir akflam yeme inin ertesinde ODTÜ Mezunlar Derne i nin ev sahipli inde topland. ezun derneklerinin ve Derneklerden Sorumlu Rektör Dan flman Prof. Dr. Bilgehan Ögel in bir araya geldi i ola an Konsey toplant s 3 Temmuz 2011 Pazar günü Ankara da yap ld. Toplant da derneklerin, üniversitenin sorunlar ve mezun-ö renci iletifliminde yaflanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm yollar ile ülkemizin gündemindeki önemli konular de erlendirildi. töreninde de çal flmalar n sürdürece ini, röportajlar n yap ld n, haz rlanan k sa tan t m filminin çok yak nda çeflitli paylafl m sitelerine yüklenece ini belirtti. Haz rlanan k sa filmin izlenmesinin ard ndan, filmle ilgili görüfller paylafl ld ve filmin da t m konusunda tüm derneklerimizden destek istendi. Filmin yay nlanmas ndan itibaren web kullan m n n takip edilmesinin ve röportajlarda halk n içinden mezunlara da yer verilmesinin önemine; tan - t mda üniversitemizin sosyal olaylara karfl duruflunun da önemli oldu una vurgu yap ld. Toplant da Mezun Bilgi Bankas oluflturulmas üzerine araflt rma yap lmas benimsendi. Mevcutta kullan mda olan linkedin, xing gibi bilgi kaynaklar n n bu amaca hizmet edebilece inden hareketle ayr nt lar n araflt r lmas na karar verildi. Ayr ca ODTÜ ö rencilerin nitelikli staj ihtiyac n karfl lamak amac yla yürütülen Staj Arama Program üzerine haz rlanan sunum izlendi. Programa dair gerekli görülen öneriler al nd, program n önümüzdeki dönem hayata geçirilmesi konusunda çal flmalar bafllat ld. Konsey Baflkan Himmet fiahin, YÖNDER Projesi nin bu y l da geçti- imiz y llarda oldu u gibi sürdürülece ini belirtti. Derneklerden ö renciler için kald r lacak otobüslerin, do rudan ODTÜ Kampusu na yönlendirilmesi önerildi. A ustos ay bafl nda s nav sonuçlar - n n aç klanmas n takiben ilk 1000 e giren ö rencilerin ODTÜ yü tercih etmeleri üzerine çal flma yap lmas fikrinin benimsendi i toplant, bir sonraki toplant n n Kocaeli ODTÜ Mezunlar Derne i evsahipli inde yap laca- bilgisi verilerek tamamland. Konsey Baflkan Himmet fiahin, aç - l fl konuflmas nda toplant ya gösterdikleri ilgiden ötürü tüm kat l mc lara teflekkür etti. Bu y l ilk uygulamas n yapt m z geçici tesis kullan m kartlar n n amac na ulaflt n dile getiren fiahin, yeni mezun ve ö rencilerimizin tesisimizi kullanmaya bafllad n bildirdi. Prof. Dr. Bilgehan Ögel, ODTÜ tan - t m çal flmalar hakk nda bilgi verdi i konuflmas nda, PR çal flmalar n n flirketin belirledi i biçimde sürdü ünü, medyada yer almaya baflland - n, flirketin mezunlar günü ve diploma 6 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

9 rnektn de E 2011 Mezunlar Diploma Ald fiule fiahin (PYS 85) 2011 y l diploma töreni 3 Temmuz 2011 Pazar günü ODTÜ stadyumunda gerçeklefltirildi. bilgi ve teknoloji üretme misyonunu baflar yla yerine getirdi ini dile getiren Prof. Dr. Acar, bu sayede ülkemizin sanayi konusunda uluslararas alanda rekabet gücünün artmas na da destek olduklar n belirtti. Konuflmas n n sonunda yeni mezunlara seslenen Rektör Acar, tüm ODTÜ mezunlar n bilimin ve akl n yolundan ayr lmayan, toplum için de er yaratmaya çal - flan bireyler olarak görmek istediklerini söyledi. Daha sonra kürsüye gelen ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin yapt konuflmada, ö rencilerin büyük bir özveri ile çal flarak üniversite s navlar ndan bafllamak üzere girdikleri maratonun sonuna geldiklerini ve diploma almaya hak kazand klar n söyleyerek konuflmas na flöyle devam etti: ODTÜ lü olmak; baflar n n simgesi oldu u kadar, toplumsal sorunlara karfl duyarl l k sahibi olmay da gerektirir. Burada alm fl oldu- unuz e itim ve kültür birikiminizle, sorgulayan, araflt ran ve çözüm üreten bireyler olarak yaflama at - l yorsunuz. taatkar, ezberci, kal plaflt r lm fl, ba ms z düflünceye yer vermeyen ö retimin tersine, Üniversitemizde verilen e itim modeli ile sizlere kazand r lan özgür ve ak lc düflünce yap s, akade- er sene oldu u gibi bu sene de ODTÜ den mezun olacak ö rencilerin aileleri ve yak nlar taraf ndan h ncah nç doldurulan ODTÜ stadyumu yine renkli ve nefleli bir diploma törenine tan kl k etti. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin in konuflmalar yla bafllayan programda, bu y l ODTÜ den birinci olarak mezun olan befl ö renci de birer konuflmayla duygular n aktard lar. lk olarak ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar yapt konuflmada 55 y l önce kurulan üniversitemizin 1960 y l nda yaln zca 31 lisans mezunu verebilmiflken, bugün e itimiyle örnek al nan bir noktaya geldi ini vurgulad. Araflt rma a rl kl bir üniversite olan ODTÜ nün mik bilgi, bilimsel bak fl aç s, elefltirel bilgi üretimi ve çeflitli ODTÜ sosyal kulüp ve topluluklar nda edindi iniz kat l mc demokrasi tecrübesi sizlerin önünde yepyeni ufuklar açacak ve topluma yararl bireyler olman z sa layacakt r. Yeni mezunlar n ODTÜ lü olman n ayr cal ile bilimsel bir dünya görüflü içinde ça dafl, demokratik, sosyal hukuk devleti kurallar na sad k, cumhuriyet de erlerine ba l kifliler olarak üniversiteden sonraki hayatlar nda da bu de erleri koruyacaklar n ve bu toplumsal bilinç içinde yaflayacaklar n belirten fiahin, tüm bu süreçte mezunlar n ODTÜ de ö rendikleri bilimsel ve ça dafl akl n üstünlü üne dair bak fl aç s n n yan s ra, ODTÜ lü dayan flmas, kardeflli i, yard mlaflmas ve iflbirli ini bundan sonraki yaflamlar nda sürdürmeyi unutmamalar n, bunun OD- TÜ ye olan borçlar oldu unu belirtti. Himmet fiahin, Biz ODTÜ Mezunlar Derne i nde dayan flman n en güzel örne ini sergiliyoruz. Bu dayan flma kapsam nda kimi zaman ö renci temsilcileriyle, kimi zaman üniversitemizin akademik kadrosu ve Rektörümüzle ve kimi zaman da mezunlar m z ve di er demokratik kitle örgütleriyle ba lant kuruyoruz. Tüm toplumsal ve sosyal hak aray fllar n zda ve hakl taleplerinizde sizlerin ve üniversitemizin yan nda durduk, durmaya da devam edece iz. K - saca; Sizler için, Sizlerle birlikte hareket ediyoruz diyerek mezunlara bundan sonraki hayatlar nda baflar lar diledi y l mezunlar içinde birinci ö renci ve yabanc ö renciler ad - na yap lan konuflmalardan sonra diploma törenine geçildi. Aileler ve mezunlar, diplomalar na kavuflman n mutlulu unu yaflad - lar y l mezunlar na aram za hofl geldiniz diyor, yollar n n aç k olmas n diliyoruz. TEMMUZ-A USTOS

10 rnektn de E Mezunlar Günü fiule fiahin ( PSY 85) Geleneksel ODTÜ Mezunlar Günü 2 Temmuz 2011 Cumartesi günü sabah ODTÜ de bafllad, akflam Viflnelik te sona erdi. u sene Mezunlar Günü nde her sene oldu u gibi yine eski arkadafllar n s cac k kucaklaflmalar ve keyifli sohbetlerine tan k olduk. ODTÜ deki mezunlar günü Cumartesi sabah önce Türk Sanat Müzi i Korosu nun konseri ile bafllad, sonras nda THBT sahne ald. Cübbelerini KKM den alan mezunlar m z, ODTÜ Hat ras 2011 stand nda hep beraber foto raf çektirip, eski arkadafllar ile hasret giderdiler. Bu sene de önceki seneler gibi bölümlerine giden mezunlar, eski dostlar ile büyük bir coflku içinde kucaklaflt lar. Mezunlar Günü nde ilk konuflmay yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ nün y llar için belirlenen Dünyan n En Baflar l 200 Üniversitesi listesinde yer ald - n belirterek, bu baflar için teflekkür edilmesi gereken pek çok insan oldu una dikkati çekti. Tüm mezunlar Derneklerimize, Üniversitemize ve ö rencilere destek vermek üzere iflbirli ine davet eden Prof. Dr. Acar, mezunlar m z n ODTÜ ye ve Derneklerimize sahip ç kmalar n istedi. Daha sonra kürsüye gelen ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin, mezunlara seslendi i konuflmas nda; Üniversite e itimimiz esnas nda kazanm fl oldu umuz ve gelece imizi flekillendiren interdisipliner yap sayesinde, bizler, ODTÜ Mezunlar olarak, hemen hemen her bölgeden ve her sosyoekonomik statüden gelen farkl fikirleri çat flmaya de il senteze dönüfltürmeyi, olaylara özgür bir bak fl aç s ve anlay fl ile bakmay ve toplumsal duyarl l kla flekillendirmeyi, özgüvenli, sorumlu, donan ml, ufku genifl bireyler olarak, bilimsel ve ça dafl akl n üstünlü üne dair rasyonel bak fl aç s kazanmay ö rendik. Tüm bunlar n yan s ra, burada, ODTÜ lü dayan flmas n, kardeflli ini, yard mlaflmas n ve iflbirli ini de ö rendik. Bu önemli özellikleri bizlere kazand ran ve bizleri akl n ve bilimin fl nda hayata haz rlayan üniversitemizde bugün an lar m z tazeleyecek, üniversitemizin misyonunu ve vizyonunu bizden sonraki nesillere tafl ma örne ini gösterece- iz diyerek bu duygu ve düflüncelerle ODTÜ Mezunlar Derne i ne üye olduklar n ve geliflimine destek verdiklerini belirtti. ODTÜ Mezunlar Derne i ne kat larak, mezunlar n bireysel farkl l klar - n, ortak noktalar n ve yeteneklerini keflfettiklerini söyleyen Himmet fiahin, üyelerimizle birlikte üretti imiz kolektif bilgiyi, edindi imiz birikimleri di er mezunlar m z ve toplumla paylaflt k. Üniversitemiz bileflenleri ile sürekli dayan flma içinde olduk. Göz bebe imiz olan üniversitemiz ve ö rencilerimizin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar na katk verme konusunda çaba gösterdik dedi. Mezun Dernekleri olarak 1200 OD- TÜ ö rencisine burs imkan sa land n, hakl taleplerinde de her zaman yanlar nda olmaya çal flt klar - n belirten fiahin, ODTÜ Mezunlar ad na yaflama geçirmeye çal flt - m z ODTÜ Mezunlar lkö retim Okulu nun ilk k sm n n %80 lik bölümünü bitirdik. Oluflturdu umuz çal flma gruplar ve kulüpler ile üyeler aras çift yönlü iletiflim ve bilgi al flverifli için olanaklar yarat yor, bireyin geliflmesine katk veriyoruz. OD- TÜ anlay fl n n yok edilmemesi ve kollanmas için bugün, sizlerle birlikteli e dünden daha çok ihtiyac m z oldu u bir gerçektir. Bizleri yaln z b rakmaman z diliyoruz diyerek sözlerini bitirdi. Konuflmalardan sonra kendilerini bekleyen mavi otobüslere binerek An tkabir e do ru yola ç kan mezunlar, Ata n n huzurunda sayg duruflunda bulundular. Yeniden Üniversite ye dönen mezunlar, yemekhanede nostalji yeme i yediler. Yeme in ard ndan, ad n 2 Aral k 1977 de Rektörlük binas ndan ö rencilere yönelik yap lan ve brahim Balo lu nun yaflam n yitirdi i silahl ve bombal sald r dan alan 2 Aral k An - t n n önünde buluflan mezunlar, 12 Eylül öncesinde öldürülen arkadafllar için bir anma toplant s gerçeklefltirdiler. Tören sonras nda bölümlerinde madalyalar n alan mezunlar, akflam yeme ini hep beraber yemek üzere Viflnelik e geldiler. ODTÜ Mezunlar Derne i haftalar öncesinden yap - lan haz rl klar ile bu geceye çok önceden haz rlanm flt. Y llara ve bölümlere göre yap lan rezervasyonlarla oluflturulan masalarda bu gece için özel haz rlanan birbirinden leziz yiyecekler eflli inde bölüm arkadafllar ile buluflan ODTÜ lüler, gecenin geç saatlerine kadar sahne alan müzik gruplar ile cofltular, sohbetin tad na vard lar kifli civar nda konu u a rlayan Viflnelik te o gece servis, hizmet, yemekler, müzikler ve ortam tek kelimeyle harikayd. Rektör ve Rektör Dan flman ile OD- TÜ Mezun Derneklerinin baflkan ve yönetim kurullar n n da kat ld gece haf zalara unutulmaz an lar ve renkli görüntülerle kaz nd. ODTÜ lü olman n ayr cal ve büyük bir aile olduklar n n bilinci içinde keyifle havuz bafl nda gönüllerince e lenen mezunlar, muhteflem bir mezunlar günü ve gecesi yaflad lar. 8 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

11 Felsefe Kulübü fierife Tekin i Konuk Etti fiule Çal fl Felsefe Kulübü geçti imiz haftalarda Kanada da yaflayan Dr. fierife Tekin i konuk etti. Tekin, Kuzey Amerika daki felsefeye dair gözlemlerini bize aktard. Felsefe çal flmalar n n, Kendini bil sözünün yol göstericili inde nas l flekillendi ini anlatan Tekin, konuflmas n n bafl nda felsefedeki projesinin üzerine kurulu oldu u sorular s ralad : E er felsefeci iseniz cevaplar bulmak yerine sorular ile yaflamay ö reneceksiniz. Biyolojik dönemler insan n benli ini ne derece etkiler? Kapal bir oda da d fl dünyayla ba lant kurmadan kendi benli imi, oluflturabilir miyim? Yoksa d fl çevrenin bir katk s var m d r? Beynimizin, benli- imizin flekillenmesinde ne gibi etkisi vard r? Benlik dedi imiz fleyin belli bir normu var m d r? Hangi durumlarda benlikten sapar z? Bu sorular ak l hastal ve delilik üzerinden cevaplamaya çal flt n dile getiren Tekin, Delilik kavram - n n ne oldu unu, insan n hayat nda delilik istenmeyen sonuçlar do uruyorsa bunun nas l tedavi edilebilece i sorular n n, insan n ne oldu u, benli in ne oldu- u sorusundan ba ms z cevaplanamayaca n düflünüyorum dedi. Benlik ile ilgili, içgörülerini, elefltirel düflüncelerini ak l hastal çerçevesinde incelemek istedi ini dile getiren fierife Tekin, Örne in flizofrenideki en yayg n semptomlardan biri halüsinasyon görmektir. Bu olay n d fl nda kalarak teoriler üretmek yerine biz bu hastal klar yaflayan insanlar tan yal m, onlarla konuflal m fikrindeyim. Ak l hastal üzerindeki araflt rmamda, bu ak l hastalar n n kendi yazd klar deneyimler üzerinde ilerliyor ve bunu bu yaratt m benlik kuram üzerine oturtuyorum dedi. Tekin, depresyon yaflayan insanlar ile bizim günlük yaflad m z s k nt lar n benzer belirtiler gösterdi ini, böyle durumlarda depresyon hastal n n ne oldu unu bir tak m mekanizmalardan anlatmaya çal flmak yerine normal insan n normal deneyimine bakarak anlatmaya çal flt n vurgulad : Doktora tezimde bu yoldan böyle bir analizde bulundum. nsana ak l hastal teflhisi konulmas na de indim. Belki bu teori Türkiye de çok anlaml gelmeyecek. Çünkü Türkiye de ak l hastalar na yaklafl m veya ak l hastalar n n deneyimleri, ak l hastal teflhisi ile Kuzey Amerika da farkl l klar gözlenmekte. fierife Tekin konuflmas n n ikinci bölümünde dinleyicilerden ak llar na gelen ilk filozofun ad n ka da yazmalar n istedi. Bu soruyu sormas n n nedenini ka - da yaz lan tüm filozoflar n erkek oldu una dikkat çekmek olarak aç klayan Tekin, Son befl y ld r Kuzey Amerika daki kad n felsefeciler bu soruyu sormaya bafllad lar. Felsefenin hatta dünyan n kad nlarla bir sorunu var dedi. Az nl k olmad halde hem sosyal hem ekonomik alanda bu kadar ayr m gören, ikinci s - n f muamelesi gören tek grubun kad nlar oldu unu ifade eden fierife Tekin, sözlerini flöyle sürdürdü: Birçok kad n n kad n oldu u için ayr mc l a u rad bir felsefe kongresi mutlaka vard r. Bu uzun y llar süren bir öfke kayd. Erkek felsefeciler belki bu kadar aç k bir flekilde bu bilgiye sahip de ildir. Konuflman n sonlar na do ru kat l mc larda konuyla ilgili görüfllerini dile getirdiler. Felsefe Kulübümüz Haziran ay n n son haftas itibariyle çal flmalar na ara vermifltir; yeni dönemde eski ve yeni kat l mc lar m z ile çal flmalar na devam edecektir. TEMMUZ-A USTOS

12 rnektn de E Derne imize ODTÜ den Teflekkür Orta Do u Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ekonomik deste e gereksinim duyan ODTÜ ö rencilerine burs ve yard m sa layan kifli ve kurulufllar onuruna 06 Haziran 2011 Pazartesi günü bir kokteyl verdi. Kokteyl in bafllang c nda, Prof. Dr. Ahmet Acar ODTÜ deki burs çal flmalar hakk nda k sa bir konuflma yapt. ODTÜ ö rencilerine burs veren kiflilerin ve kurum yöneticilerinin davetli oldu u kokteylde Derne imize ve di- er davetlilere Ahmet Acar taraf ndan bursa katk lar için teflekkür belgeleri verildi. Derne imize verilen teflekkür belgesini Yönetim Kurulu Baflkan - m z Himmet fiahin ald. Bursiyerlerimizin Mezuniyet Yeme i Ö retim Dönemi nde mezun olan bursiyerlerimiz ve Burs Komitesi üyeleri, 1 Temmuz 2011 tarihinde, akflam yeme inde bir araya geldiler. Zekai Tunca n n söyledi i flark - lar n renk katt gecede yeni mezunlar m z n gelece e iliflkin planlar hakk nda bol bol sohbet edildi. Yeni mezunlara, bundan sonraki hayatlar nda baflar lar dileriz. BURS VE YARDIMLAR FONU HESAP NUMARALARI: fi BANKASI ODTÜ fiubes IBAN:TR GARANT BANKASI MALTEPE fiubes IBAN: TR YAPI KRED BANKASI ODTÜ fiubes IBAN: TR Z RAAT BANKASI ODTÜ fiubes -EURO IBAN: TR fi BANKASI ODTÜ fiubes - USD IBAN: TR "BURS FONU'NA DESTEKLER N Z BEKL YORUZ BURS FONU MUZA KATKI SA LAYAN ÜYELER M ZE, MEZUNLARIMIZA VE ODTÜ DOSTLARINA, BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA TEfiEKKÜRLER BÜLENT AfiKAR- F KRET ORUÇO LU- Ç DEM BELG NER ERDEM R BURSU - BA Ifi YAPAN-K MYA MEZUNLARI ADNAN ERDEM R AYfiE GÖKÇÜMEN CEMAL KOZACI ÇET N ÖZGÜL EKREM ERDEML GÜLAY TUNCEL GÜNEfi CANER HAM DE ERTEPINAR HASAN GÖKMAN H LAL TANBO A NC GÖKMEN SMA L G RG N LAT FE TÜRKYILMAZ MELEK TANLAK NAC YE LEYLA AÇAN NAH DE ALTUNDAfi NERM N ERHAN NUBAR ÖZBALIK OYA KEM K SAVAfi KOÇ SEVAN BAfiLI SONER KILIÇ TANER ONAT SM N N AÇIKLANMASINI STEMEYEN 2 S CE 94 BA IfiÇISI OLMAK ÜZERE TOPLAM 7 BURS VEREN ÜYE VE MEZUN BULUNMAKTADIR. CE '94 BURS FONU'NA KATKIDA BULUNAN ÜYE VE MEZUNLARIMIZ A.SERHAT BAfiARAN AL / FEYZA AYDIN BERNA / MERT DEM RAYAK CEM FIRAT ÇALIfiKAN EL F SELDA KANCABAfi GÜRSES ERDAL TOLGA TÜRERER FULYA URAS HAKAN ELMALI LHAN OKTAY ÖNER K.METE BASTIRMACI LEVENT GÜVEN M. ATAKAN FALAY MUSTAFA ERS N ALTINTOP NAZLI fi MfiEK SELÇUK DO ULU TOLGA GÜRES BURS VERENLER AHMET AYKUT TOKEL ALEV GÜRBÜZ AYGÜL TÜRKMEN AYfiE ENG N ERENO LU BURCU TÜRKÖVER EL F ÖZTÜRK EM NE BERR N ÖNAL FATMA KÜBRA GÖKDEM R FUNDA ALTUN GÜLDEN ÇET N MEHMET KEMAL SÜRÜCÜ MEHMET TOMANBAY MÜF T AKYOS ÖMER FARUK TÜRKMEN ÖZGÜR ÖZCAN PEL N OKUMUfi BAfi SABA AKMAN fier FE ÖZDEN TOKEL ÜNAL KARASU N YAZ ERKAN MUSTAFA FEVZ TORUN HAZ RAN AYI T BAR LE BURS FONU MUZA BA IfiTA BULUNUP ESK TAL MATLARINI GÜNCELLEYEN YEN BA Ifi VEREN ÜYELER M Z, F RMA VE ODTÜ DOSTLARI BÖLÜM/MEZUN YET YILI CE 84 CHEM'86 BIOL'82 CHE'71 MATH'98 ME'90 CHEM'86 SOC'05 CHE'76 CE'89 METE'90 ECON'76 IE'76 EE'83 CE'97 STAT'96 ARCH'81 CHE'84 ECON'76 EE 71 ME'78 BABASI SMET YILMAZ ANISINA YALIN TOLGA YILMAZ AL OYTUN GÖKHAN ANISINA A LES Ç DEM-YAVUZ GÖKHAN ODTÜ DOSTLARI K.BERR N TEK NER 10 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

13 rnektn de E ODTÜ E itim- Ö retim Politikalar Komisyonunun Çal flmalar na Bir Bak fl Aysun Büyükcengiz ODTÜ de oluflturulan E itim-ö retim Politikalar Komisyonu nun çal flmalar na Üniversite taraf ndan kat l m uygun görülerek görevlendirilen ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin ile ODTÜ Stratejik Plan hakk nda konufltuk: - E itimci kimli iniz ve mezunlar temsilen görevlendirildi iniz OD- TÜ E itim Ö retim Politikalar Komisyonu nun çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? 25 senelik bir e itimci olarak, bu sene bafl nda kurulan ve ODTÜ nün e itimö retim gündemi ile gelecek planlamas n n yap land r ld ODTÜ E itim Ö retim Politikalar Komisyonu nun çal flmalar na kat ld m. Bu komisyon, OD- TÜ nün lisans ve lisansüstü e itim-ö retim etkinliklerini de erlendirmek amac yla oluflturulan ODTÜ Stratejik Plan çerçevesinde çal flmalar - n yürütüyor. Üniversite e itim ve ö retim program bafltan sona masaya yat - r larak ö renciler, e itim araç gereçleri ve akademik kadro aç s ndan sorunlar belirleniyor ve çözüm önerileri sunuluyor. - Üniversiteye gelen ö rencilerin ne tür eksikliklerinin oldu unun belirlenmesi çok önemli bir ad m. OD- TÜ deki e itim programlar n n genifl bir bak fl aç s ile oluflturulmas ndan nas l sonuçlar bekleniyor? Üniversiteye haz rlanan ö rencilerden edindi im tecrübe ile söyleyebilirim ki; ODTÜ de zaten var olan e itim ve ö retim modelinin daha da gelifltirilmesi çok önemli bir ad md r ODTÜ Stratejik Plan ile üniversiteyi yeni kazanan ö rencilerin eksikleri gözetilmifl, oryantasyondan geçirilmifl, e itim düzeyleri daha da yükseltilmifl olacak ve ö rencilerin üniversiteye girdiklerinde yaflad klar bocalaman n önüne geçilecektir. Lise düzeyindeki ö rencilerin zay f olduklar dersler ve davran fl kal plar n y llard r inceleyen ve çözüm bulan bir e itimci olarak, bu yaklafl m n çok büyük fayda sa layaca- n görüyorum. Bu ö rencilerin Üniversitemizi kazand ktan sonra hangi konularda eksik olabilecekleri ve nas l desteklere ihtiyaç duyduklar, komisyon için haz rlad m z raporlarda var. Önemli gözlemlerden bir tanesi de, ezberci ö retim modeli ile farkl liselerden gelen ö rencilerin belli bir süreç sonucunda ö renme davran fllar n n geliflti- i ve grafiksel olarak ortak çizgiyi yakalad klar d r. Bu program n amac ; ça dafl ve özgür bir bilim yuvas olan Üniversitemizdeki mevcut e itimin gelifltirilmesi, ça dafl normlara uyarlanmas ve uygulanabilirli inin sa lanmas d r. - Ö rencilerin üniversiteye haz rl k dönemleri ve tercih yapma süreci de üniversiteye girifl ve sonraki süreçte önemli rol oynuyor san r m Kesinlikle hakl s n z. Ö rencilerin üniversiteye girmek üzere bafllad klar maratonun en son halkas do ru tercih yapabilmekten geçiyor. ODTÜ Tan t m Günleri nde, y llard r Derne imizde ve Üniversitemizde binlerce ö renciye yapt m Tercih Dan flmanl Programlar ile oluflturdu um Tercih Sistemati i ve Üniversite Girifl Rehberi çal flmas n son iki senedir önce OD- TÜ de, daha sonra da ODTÜ K. K br s Kampusu nda Rektörlük ve di er Akademik kadroyla zaman zaman paylafl - yorum. Bu sistematik ile ö rencilerin üniversite seçimlerinde do ru tercihi yapabilmeleri ve üniversitenin kendi çal flma programlar n gözden geçirmesi sa lan yor. - ODTÜ Stratejik Program n oluflturan komisyonda kimler yer al yor? Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri, Senato Üyeleri, Akademik Yöneticiler, Rektörlük Temsilcileri ve OD- TÜ Mezunlar Derne i Baflkan var. E itim -Ö retim Komisyonu dokuz alt komisyondan olufluyor. Bu alt komisyonlarda haz rlanan bilgi ve raporlar ile ODTÜ nün önümüzdeki 5 y l içinde izleyece i e itim ö retim politikalar oluflturuluyor. Üniversitedeki e itim ö retim süreçlerine ö rencilerin de kat l - m ve iflbirli i amaçlan yor. Tüm çal flmalar Bologna Süreci göz önüne al - narak yap l yor. Üniversitenin ve program n uluslararas geçerlili i aç s ndan bu çok önemli ODTÜ Stratejik Plan na alt komisyonlar nas l bir bilgi ak fl ve destek sa l yorlar? Dokuz adet alt komisyon oldukça kapsaml bir flekilde e itim ö retim gerçe- ine büyük bir pencereden bak yor. Örne in; Lisans Programlar na Yerlefltirilen Ö renci Yeterlik Düzeyi Alt Komisyonu; benim de içinde oldu um komisyon olarak, ilk ve orta ö retime iliflkin de erlendirme, s nav sistemi de- iflimleri ve önerilerde bulunuyor. Üniversiteye yerlefltirilen ö renci profilinin lisans programlar na yans mas konusunda gözlem ve öneriler yap yor. ngilizce E itim Alt Komisyonu; ngilizcenin kullan m ve yeterlili inin ölçülmesini, O DB Hizmetlerini De erlendirme Alt Komisyonu; ö renci ifllerine ait ifllemleri ve kay t sürecini, Ö retim Mekanlar Bilgi fllem-kütüphane ve Benzeri Destekler Alt Komisyonu; e itim-ö retim mekanlar n ve teknik donan m, Ö retim Teknolojileri Alt Komisyonu; ö retim teknolojilerinin etkili kullan m n, Ö renci Akademik Baflar Düzeyi ile lgili Alt Komisyon; ö renci baflar düzeyini, Ö renci, Ö retim Eleman, ve dari Personel Davran fllar ile lgili Alt Komisyon; ö rencilerin ve ö retim elemanlar n n tutum, motivasyon, al flkanl k ve beklentilerini, Ders Programlar ve Dersler ile lgili Alt Komisyon; ders programlar n n gözden geçirilmesini, ölçme-de- erlendirme sistemlerini, Lisansüstü E itim Alt Komisyonu; ö rencilerin niteliklerini ve bütünleflik doktora programlar n de erlendiriyorlar. - Komisyon çal flmalar n n ODTÜ Stratejik Plan n n altyap s n oluflturmas bak m ndan çok önemli oldu u anlafl l yor. Çal flmalar öncesinde nas l bir haz rl k yafland? Çal flmalara ifllerlik kazand rmas için baz ihtiyaç analizi çal flmalar n n önceden yap lmas süreci çok olumlu etkiledi. Ayr ca toplumdan gelen talepler do rultusunda, rekabeti de getiren h zl büyüme, bilgi teknolojilerinin geliflimi, bilgi toplumunun ve ifl dünyas n n ihtiyaçlar da göz önüne al narak ön çal flmalar yap ld. ODTÜ nün e itim-ö retim etkinliklerindeki baflar s, baflta ö retim kadrosu ve ö rencileri olmak üzere insan faktörü, modern e itim programlar, altyap olanaklar ve kurum kültürü de bu çal flmalarda göz önüne al - nan unsurlard. - Komisyon çal flmalar n n sürece katk s nas l oluyor? Asl nda süreç çal flmaya bafllad y l n n bafl ndan beri yapt m z çal flmalar, belli raporlar ve bilgiler fl - nda komisyonlarda paylafl lmaya baflland. Dolay s yla son derece yo- un bir çal flma dönemi geçirdik. Programda, ö rencilerin yan s ra, üniversitenin topluma olan sorumluluklar ve mezunlar n mesleki yaflamlar na haz rlanmalar da önemli bir yer tutuyor. Yüksek Ö retim Kurumlar nda Akademik De erlendirme ve Kalite Gelifltirme Stratejileri de göz önünde bulunduruluyor. Tüm bu çal flmalar nihai olarak Üniversite Senatosu nun onay na sunulacak. - Verdi iniz bilgiler için çok teflekkür eder, çal flmalar n zda kolayl klar dileriz. TEMMUZ-A USTOS

14 rnektn de E Dervifl Zaim ODTÜ deydi Esra Mert (CHEM 01) Yavuz Mert (CE 02) ODTÜ de Dr. Necdet Bulut Amfi sinde 27 May s Cuma akflam "Gölgeler ve Suretler" filminin gösteriminin ard ndan, filmin yönetmeni Dervifl Zaim ile keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik. K br s ta, 1964 y l nda do an Dervifl Zaim, farkl sinema anlay fl - n, dünyay araba çalmay al flkanl k haline getiren bir flarapç n n gözünden anlatt ve ilk profesyonel filmi olan Tabutta Rövaflata ile izleyiciye göstermiflti y l nda çekilen bu filmin ard ndan, 2000 y l nda Filler ve Çimen filmiyle geleneksel sanatlar maceras bafllar Zaim in. Yönetmen Nokta ve Cenneti Beklerken filmleri ile gelenekleri harmanlayan sinema çizgisini ortaya koyar. Dervifl Zaim, bugüne kadar, kendi tabiriyle, geleneksel el sanatlar yla hasbihal ederek bu sanatlar n esteti i ile kurgular n harmanlad dört film gerçeklefltirdi. Zaim in ebru sanat n temel ald - n söyledi i Filler ve Çimen de rastlant sonucu ortaya ç kan bir skandal anlat lmakta olup hikayenin kurgusunda t pk ebrudaki gibi kaos, tesadüf, belirsizlik ve bir kerelik görülmekteydi. Minyatür sanat na iliflkin bir film olan Cenneti Beklerken de ise minyatür sanat ndaki gibi her bir düzlemin ayr ayr düflünüldü ü, arka plan n her bir sayfada, her bir resimde de iflti i bir yap sergilenmekteydi. Hat sanat n esas alan Nokta da Zaim, bombofl bir mekân olan Tuz Gölü nü kullanarak mekânsal bütünlük yakalam flt r. Mekân, geleneksel hat sanat ndaki yaz n n zemin üzerindeki kesintisizli ine benzer olarak düflünen yönetmen, Tuz Gölü nün beyazl n n yaratt bofllu u dolduran bir oluflu gözler önüne sermekteydi. Cuma akflam ODTÜ de izledi imiz Gölgeler ve Suretler filminde yine bir geleneksel sanattan yararlanan yönetmen, Karagöz oynat c s olan babas ndan ayr lan bir genç k - z n gözünden 1963 y l ndaki K br s olaylar n ve bu süreçte genç k z n yaflad de iflim ve olgunlaflma sürecini anlat yor. Gölgeler ve Suretler neyi temsil ediyor?, diye soruldu unda, meseleyi Eflatun un ma ara alegorisine kadar götürüyor Dervifl Zaim. nsan n rasyonel yan ve karanl k taraf - n n belki de al fl ld k hikayesi asl nda. Karanl k tarafa insan n açgözlülü ünü, h rslar n koyabiliriz. Ancak insanl a mutlulu u, bar fl ve özgürlü ü getirecek olan bu rasyonel ve karanl k taraf n dengesi midir, bunu irdeliyor Zaim K br s olaylar çerçevesinde, içeriden birinin gözünden, insanlar n iyi ve kötü yanlar n n, gölgelerin ve suretlerin, toplumlar n ac lar na olan yans malar n görüyoruz Bu film sadece Dervifl Zaim için de il, ayn zamanda K br s Türkleri, Rumlar, Türkiye ve Yunanistan için de önemli bir film y l ndaki olaylara her taraftan bakan, insanla derdi olan bir film Binlerce masum insan n katledildi i, intikam için komflular n birbirlerini öldürdü ü bir zaman n hikâyesi... nsanlar n karanl k taraf n n neler yapabilece inin hikâyesi... Bu filmde yer alan Rum oyuncular n büyük bir risk ald n ifade eden Dervifl Zaim, hepsinin birer kahraman oldu unu düflünüyor. Çünkü Zaim e göre, 60 l y llar ve 63 ü, ilk büyük bölünmeyi ele alan ve kuzeyde geçecek olan bir projede ve üstelik Türklerin yapt bir projede K br sl Rum olarak görev almak, güneyli bir oyuncu için gerçek bir risk. Filmin di er bir özelli i de dönemle ilgili yap lan ilk film olmas... Her tarihi film gibi gelecek için yap lm fl bir film oldu unu düflünüyor Zaim. Eski bar fl n bu flekilde daha kolay gelece ine inan yor... Lefkofla y ikiye bölen Yeflil Hat n üzerinde Birleflmifl Milletler e ait küçük bir mekânda DVD den ekrana yans tarak ve s n rl say da Rum ve Türk izleyiciye beraber gösterilmifl film. Bunun filmin ruhuna uygun sembolik bir aç l fl olaca n ve bir de güzel bir bahar akflam OD- TÜ de bizlerle paylaflmay düflünmüfl Dervifl Zaim. nsan seven bir yönetmenle geçen bu güzel Cuma akflam için baflta Dervifl Zaim olmak üzere ODTÜ Mezunlar Derne i ve ODTÜ Medya ve Kültürel Çal flmalar Anabilim Dal na teflekkürler liler Anlat yor Kamil Akdo an (ES 90) O DTÜ Mezunlar Derne- i nde 1 Haziran 2011 tarihinde 68 liler Anlat - yor isimli bir belgeselin gösterimi yap ld. Kamil P narc ve efli Ayfle P narc taraf ndan haz rlanan bu belgesel, May s ta yitirdi- imiz 68 kufla önderlerinden ve derne imiz üyesi Halil Çelimli ile yap lm fl röportaja da yer verdi i için özel bir anlam vard. Belgesel Türkiye de devrimci gençli in mücadelesinde kilometre tafl denebilecek olaylar n foto raflar yla bafllad. Amerikan 6. Filosu ndan askerlerin denize dökülmesi, Vietnam Kasab diye bilinen ABD büyükelçisi Komer in arabas n n ODTÜ ziyaretinde yak lmas, aralar nda Halil Çelimli nin de bulundu u bir grubun bu olay yüzünden aran r duruma düfltükten sonra kald klar köyde çekilmifl foto raflar, ODTÜ de ve baflka yerlerde dönemin önemli eylemlerine ve gençlik önderlerine ait görüntüler vard. Halil Çelimli nin evinde gerçeklefltirilen röportajda Çelimli, baflta büyükelçi Komer in arabas n n 6 Ocak 1969 tarihinde yak lmas olay olmak üzere dönemin öne ç kan olaylar n anlatt. Belgesel yine dönemin ODTÜ ö rencilerinden Tuncay Çelen ile yap lm fl bir röportaj n ard ndan sona erdi. (Belgeselden bir kopya edinmek isteyenler adresine yazabilirler.) 12 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

15 rnektn de E Su Aflk na! Kamil Akdo an (ES 90) ODTÜ Mezunlar Derne i Sinema Kulübü birinci dönemini geride b rak rken, son iki buluflmas n Büyük Anadolu Yürüyüflü ile bir kez daha gündeme oturan su ya ve su konulu belgesellere ay rd. 23 Haziran 2011 tarihinde gerçeklefltirilen toplant da "Anadolu syan " isimli belgesel izlendi ve ard ndan bu belgesel üzerinden Anadolu halk n n isyan ettigi do a k - y m na karfl mücadelenin önemli aflamalar ndan biri olan Büyük Anadolu Yürüyüflü hakk nda sohbet edildi. Kulüp üyelerinden Sema Atamer'in yönetti i oturumda yürüyüfle kat lan kifliler de söz alarak deneyimlerini ve düflüncelerini paylaflt. Anadolu syan isimli belgesel Anadolu nun dört bir yan nda borulara hapsedilmek istenen derelerin özgür akmas için bir ça r niteli indeydi. 30 Haziran 2011 tarihinde gerçeklefltirilen buluflmada ise konumuz iki belgesel üzerinden bir önceki hafta bafllayan sohbeti sürdürmekti. Önce Even the Rain isimli belgesel izlendi ve ard ndan kulüp üyelerinden Ebru Vural bu belgesel hakk nda bilgiler verdi. Sohbet Flow: For the Love of Water isimli belgesel üzerine konuflmalarla sona erdi Frans z yönetmen Irene Salina (1968) taraf ndan haz rlanan Flow: For the Love of Water belgeseli, yeryüzünde yaflayan bütün insanlar n en temel haklar ndan biri olan suyun, belli bafll uluslararas flirketler taraf ndan nas l bir kar amac olarak kullan ld n anlat yordu. Uzmanlarla, yerel halkla ve su flirketlerinin yöneticileriyle röportajlara s kça yer veren belgesel, suyun insan için önemini aktaran bilgilendirmelerle bafll yor, suyu kirleten kimyasallar n oluflturdu u tehlikeleri çarp c örneklerle gösteriyordu. Temiz suyun art k tükenme noktas na geldi ini vurgulayan belgeselde Amerika Birleflik Devletleri, Hindistan, Bolivya, Güney Afrika gibi yerlerden verilen örnekler, bir yandan bilimsel tespitlerle gözler önüne serilmeye çal fl l rken, bir yandan da art k geç bile kal nan çözüm (ya da çözümsüzlük) konusunda herkesi bir fleyler yapmaya davet ediyordu. Asl nda bir kamu hizmeti olarak hükümetlerin yükümlülükleri alt nda olmas gereken su temini ve da t m n n, sadece kar amac güden birkaç Avrupal su flirketi taraf ndan pek çok yerde nas l kontrol alt na al nd belgeselin özellikle vurgulamaya çal flt - noktalardan biriydi. Suda Dünya Bankas taraf ndan dayat lan özellefltirme örnekleri, özellikle Bolivya da 1999 y l nda bafllayan ve ülkeyi savafl alan na çevirdikten sonra Ocak 2007 de halk n zaferiyle sonuçlanan deneyim de özel bir yer tutuyordu. Özgün ad yla Tambien la Iluvia (Even the Rain) ise, 2010 y l nda Bolivya da çekilmifl spanya, Fransa ve Meksika ortak yap m bir film. spanyol sinemac Iclar Bollain in yönetmenli ini üstlendi i film, Bolivya n n Cochabamba flehrine bir film çekmek üzere gelen spanyol ekibin tan k oldu u dev bir mücadeleyi tan t yordu. spanya n n 500 y l önce alt n için yeni dünya y ya malamaya giriflti i günleri anlatacak filme yerel halktan oyuncu seçimi s ras nda spanyol ekip, hiç ummad klar bir protesto ve kifliyle karfl lafl r. Bafltan savma bir flekilde oyuncu seçildi ini gören Daniel isminde bir yerli gösterdi- i hakl tepki sonucu filmde rol verilmek üzere ifle al n r. Daniel e verilen rol, 500 y l önce spanyol sömürgecilere karfl verilen mücadelenin liderini oynamak rolüdür. Film ekibi zaman içinde anlayacakt r ki, Daniel, ayn zamanda Bolivya da su savafllar mücadelesinin aktif eylemcilerinden, liderlerinden biridir. Filmin çekildi i bölge ise o s - ralarda tam da büyük bir halk direnifline haz rlanmaktad r. lk günlerde filmin baflar - s ndan baflka bir fley düflünmeyen ekip, zaman içerisinde Cochabamba halk n n onurlu mücadelesini görecek, önceleri hakir gördükleri Daniel ve halk na sempati ile bakmaya bafllayacakt r. TEMMUZ-A USTOS

16 rnektn de E Afflin-Elbistan Kömürleri Büyük Potansiyel Nas l De erlendirilmeli? Taylan G. Önerci (EE 09) A fflin Elbistan Linyitleri ve Enerji Üretimi Paneli, 28 May s Cumartesi günü ODTÜ Mezunlar Derne i nde enerji komisyonu üyesi Budak Dilli nin moderatörlü ünde gerçekleflti. Halil Al fl, Muzaffer Baflaran, Ömer Ünver ve Orhan Baybars n konuflmac olarak kat ld panelde, Afflin Elbistan n mevcut durumu, potansiyeli, en son kömür santrali teknolojileri, yat r m flartlar ve bölgenin gelece i ele al nd. lk konuflmac Ömer Ünver, Türkiye nin linyit rezervinin 12 milyar ton civar nda oldu unu ve bunun 4,3 milyar tonu Afflin Elbistan bölgesinde bulundu unu dile getirerek bafllad konuflmas nda, kömür kalitesinin düflük olmas nedeniyle kömür santrali d fl ndaki amaçlar için kullan lmas n n mant kl olmad n söyledi. Bölgedeki rezervin petrol olarak karfl l n n 450 milyon ton civar nda, bunun parasal karfl - l n n 365 milyar USD oldu unu belirtti. Ömer Ünver, fiu anki dekapaj maliyetleri ile bölgede yak t n maliyeti 1,1 Uscent/kWh mertebesindedir; yeni bir santralin 6500 saat çal flaca varsay larak personel, bak m-onar m, amortisman ve yak t maliyetleri dikkate al nd nda, üretimin toplam maliyeti yaklafl k 7 UScent/kWh civar nda diyerek bu de erli kayna n devletin elinde heba edildi ini vurgulad. Yeni Yat r mlarda Mutlaka Devlet Deste i Olmal Panelin ikinci konuflmac s Orhan Baybars, bölgede istimlak, so utma suyu gibi özel sektörün çözmesinin çok zor olaca sorunlar oldu unu ifade ederek, yeni yap lacak yat r mlarda mutlaka devlet deste inin bulunmas gerekti inin alt n çizdi. En son kömür teknolojileri ile ilgili teknik içerikli bir sunum yapan Baybars, pulvarize ve ak flkan yatakl sistemler aras ndaki farklar, santralden havaya verilecek gaz n temizlenmesi için kurulmas gereken FGD, elektrofiltre, wet scrubber (kireç sütüyle gaz y kamak) sistemlerini anlatt. Orhan Baybars, konuflmas n finansman modellerini özetleyerek tamamlad. Düflük De erlerin Nedeni Ar zalar Konuflmas na A ve B santrallerinin mevcut durumlar ndan söz ederek bafllayan Muzaffer Baflaran, A santralinin üretiminin 4,5 5 milyar kwh civar nda, kapasite faktörü %17, emre amadeli i %40 ve verimi %27,5 diyerek, bu düflük de erlerin en önemli sebebinin yaflanan ar zalar oldu unu ifade etti. Üretimi en çok etkileyen ar zalar n bafl nda türbinden kaynaklanan ar zalar n oldu unu söyleyen Baflaran, benzer bir analizi B santrali için de yapt : 7,5 milyar kwh civar nda üretimi bulunan B santralinin kapasite faktörü %60, emre amadeli i %70 ve verimi %34 seviyelerinde. Yap lacak yat r mlar n özel sektör taraf ndan m yoksa kamu taraf ndan m yap lmas gerekti ine de inen konuflmac, sözlerine flöyle devam etti: Kamu yat r mlar n n en önemli avantajlar kredi maliyetlerinin düflük olmas ve halk n devlet yat r mlar na daha s cak bakmas d r. Buna karfl n, yürürlükte olan kamu ihale kanunu, ödemelerdeki yetersizlik ve kamudaki personel erozyonu sebepleriyle kamu taraf ndan bu yat r mlar n yap lmas çok zordur. Özel sektör yat r mlar n n ise K K e tabi olmamas en büyük avantaj d r. Ancak kredi maliyetleri ve kamulaflt rma maliyetlerinin yüksek olmas, halk n özel yat r mc lara olan yaklafl m, yat r mlar n gerçeklefltirilmesinde ciddi engeller teflkil etmektedir. Bu bölgedeki yat r mlar n sadece özel veya kamu taraf ndan yap lamayaca n söyleyen Baflaran, uygun bir PPP(kamu-özel iflbirli i) modeliyle mutlaka yap lmas gereken bir master plan do rultusunda bu yat r mlar n gerçeklefltirilebilece ini ifade etti. Bölgede Kurulabilecek Toplam Santral Kapasitesi MW Panelin son konuflmac s Halil Al fl, sözlerine MTA taraf ndan yeni bulunan 2,8 milyar tonluk kömür rezervinin 516 milyon tonunun Afflin- Elbistan da bulundu unu ve bölgede kurulabilecek santral kapasitesinin toplam MW oldu unu ifade ederek bafllad. Al fl, yeni yat - r mlardaki en büyük engellerden birinin hava kalitesi s n r de eri oldu unu belirtti. B santralinin ÇED raporunun flartl oldu unu hat rlatan konuflmac, yeni bir düzenlemeye gidilerek yeni santralin A n n kapat lmas flart ile yap labilece ini söyledi. A santralinin mevcut haliyle verimli ve sa l kl çal flmas n n mümkün olmad n sözlerine ekleyen Halil Al fl, yeni santrallerin infla edilmesi öngörülen C, D ve E sektörleri için mutlaka bölgeden geçen iki çay n derive edilmesi gerekti ini vurgulad. Al fl, so utma suyu temini için Karakuz baraj n n da infla edilmesi gerekti ini sözlerine ekledi. Bölgedeki kamulaflt rma problemlerinin özel sektör taraf ndan çözülmesinin mümkün olmad n ifade eden konuflmac, Ço ulhan ve Alemdar köylerinin tamam n n yeniden iskan edilmesi gerekti ini belirtti. Al fl, EÜAfi taraf ndan ön ÇED çal flmalar n n bafllat ld n, C ve E sahalar n n ihalelerinin öncelikli olarak yap laca n ; ancak altyap çal flmalar n n devlet taraf ndan yap lmamas durumunda burada yeni bir yat r m yapman n hayal oldu unu ifade etti. Yat r mlar n büyük bir ihtimalle PPP modeliyle veya kamu taraf ndan tüm yat r m n yap l p daha sonra özellefltirilmesi fleklinde olaca n belirten Halil Al fl, yat r m ve özellefltirmeler için gerekli kayna n nereden bulunaca n merak etti ini söyledi. Al fl konuflmas n her y l MW l k yeni termik kapasitenin kurulmas gerekti inin alt n çizerek bitirdi. 14 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

17 TEMMUZ-A USTOS

18 rnektn de E Çal flma Gruplar Pikni i Derne imizin çal flma gruplar için düzenlenen piknik, 10 Temmuz Pazar günü üyelerimiz ve ailelerinin kat l m yla Havuzbar önünde gerçekleflti. Keyifli bir Pazar ö leden sonra yaflayan kat l mc lar, kendileri için haz rlanan mangal n ve dostlarla bir arada olman n tad n ç kard lar. Küba Gecesi yle Yaza Merhaba ODTÜ Mezunlar Derne i, 22 Haziran Çarflamba akflam Havuzbafl nda gerçeklefltirdi i Küba Gecesi yle yaza Merhaba dedi. Uzun süre etkisini gösteren ya murun ard ndan gelen güzel havayla birlikte, havuzbafl nda buluflmay özlemle bekleyen üyelerimiz, yaz akflamlar na e lenceli bir bafllang ç yapt. 550 kiflinin kat ld geceye, Küba Ankara Büyükelçisi Jorge Queseda, efli ve büyükelçilik çal flanlar konuk oldu. Kübal sanatç lardan oluflan Robinson P. Fernandez Küba Orkestras, havuzun ortas na kurulan platformda Latin müzi inden örnekler sunarken, Kübal dansç lar da danslar yla e lenceyi doru a ç kard. Samimi ve s cak davran fllar yla gece boyu pistte kalan Büyükelçi Queseda ve kendisine efllik eden konuklar doyas ya dans etti. E lenceli müziklerinin yan s ra konuklara sunulan birbirinden lezzetli ve ilginç Küba yemekleri de geceye renk katt. Tatl olarak Cumana Banana ad yla ikram edilen çikolata soslu k zarm fl muzun tad damaklarda kald. Bir ara Viflnelik Havuzbafl nda yaklafl k 300 kiflinin birlikte salsa yapmas da görülmeye de erdi. Viflnelik te Mavi Geceler Mavi Geceler in ilk etkinli i 4 Haziran Cumartesi akflam Zuhal Olcay ve Bülent Ortaçgil konseriyle Çim Amfi de gerçekleflti izleyicinin bulundu u konserde, ilk olarak sahne alan Bülent Ortaçgil in performans n n ard ndan, Zuhal Olcay flark lar yla dinleyenleri büyüledi. Mavi Geceler, 30 Haziran Perflembe akflam Romanist Latino ve lhan fieflen konseriyle devam etti da sahne alan Romanist Latino, birbirinden güzel Balkan ezgileriyle Çim Amfi yi dolduran konuklara e lenceli anlar yaflatt. Romanist Latino nun ard ndan müzikseverlerle buluflan lhan fieflen, Viflnelik in Ankara manzaras eflli inde doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu. Viflnelik Havuzbafl nda Zekai Tunca yla Müzik Ziyafeti Viflnelik Havuzbafl, 1 Temmuz da usta yorumcu Zekai Tunca n n seslendirdi i birbirinden güzel flark larla eflsiz bir Türk Sanat Müzi i gecesine sahne oldu. 350 kiflinin kat ld gecede, program na flelale içerisine kurulan platformda bafllayan Tunca n n söyledi i flark lara, konuklar da efllik etti. 16 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

19 Tn Nek E Yeni ODTÜ lülere Hoflgeldiniz demek ister misiniz? ODTÜ de okumaya hak kazanan ve kay t yapt rmak amac yla Türkiye nin çeflitli illerinden Ankara ya gelen yeni ö renciler için ODTÜ, ODTÜ Mezunlar Derne i ve Orta Do u Ö retim Elemanlar Derne i taraf ndan bu y l dördüncüsü gerçeklefltirilecek ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program gönüllülerini ar yor. Türkiye nin çeflitli illerinden ODTÜ ye kay t yapt rmak için gelen ve genellikle maddi durumu yetersiz ö rencilere Ankara ya gelifllerinden itibaren sahip ç karak desteklemeyi amaçlayan ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program, ö rencilere ODTÜ nün kendilerine her anlamda sahip ç kaca duygusunu benimsetiyor. Program sayesinde, ö rencilerimizin ö retim süreleri boyunca maddi s k nt lar n yan s ra, büyük bir kente ve üniversiteye uyum sorunu yaflamalar n n da önlenmesi hedefleniyor. Gönüllüler kendilerine verilecek kitapç klar yard m yla, ö rencilerin OD- TÜ ye getirilmeleri s ras nda serviste ve kampusta baflvuru noktalar konusunda destek verecekler. Kay tlar Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleflecek. Gönüllüler kay t tarihlerinden kendilerine uygun herhangi iki günü 12 A ustos 2011 tarihine kadar adresine bildirecek. 23 A ustos 2011 Sal günü ODTÜ Mezunlar Derne i nde saat de gönüllü ö retim elemanlar m z n ve mezunlar m z n bir araya gelece i bir toplant düzenlenecek. TEMMUZ-A USTOS

20 rnektn de E Koromuz K br s Ve Gaziantep Turnelerinde Serap Özpolat Çete (ME 96) H eyecanl bir koflturmaca yaflan r her perflembe Derne imizin Koçumbeli Salonu civar nda. Musikiyle buluflulacakt r zira. Ve musikinin kazand rd dostlarla. Hangi makamlara yolculuk yap lacakt r kim bilir Hangi flark larda hangi duygular tad lacak Hangi unutulmaz na melere, taksimlere tan k olunacakt r. Mevlâna n n düflüncelerini do rular adeta buluflmam z. "Dünyada hiçbir fley raks ve müzik kadar insanlar n birli ini sa layamaz." Hayat bir musiki midir bilemem ama musikinin bafll bafl na bir hayat oldu una her taksimde, her peflrevde yeniden tan k olurum. Sabâ n n yar m kalm fl sözünü tamamlarken hüznündeki isyan k r nt lar n da yok eden bestenigâr, ulvî ve hüzünlü hicaz, ilâhi duygular ça r flt ran uflflak. Hüzünlerin coflkularla seviflti i kürdilî hicazkâr. Hangi makamda kaybedilmiflse de sevgili, onun geliflini müjdeleyen nihavend. Nas l yan lmaz suzînakla ney in bizi içimize döndüren na melerinde? ODTÜ Mezunlar Türk Müzi i Korosu olarak, musikimizin güzel duygular n ODTÜ Kuzey K br s Kampüsü ndeki ve Gaziantep deki dostlar m zla paylaflmal yd k. Aylar öncesinden bafllayan görüflmeler, yaz flmalar, haz rl klar, bitmeyen toplant lar... Tahir Aydo du nun iste i ve Rektör Yard mc s Çi dem Erçelebi nin yolumuzu açmas yla bafllad K br s maceram z. Baflkan m z Dilek Ergeçen in detayl çal flmas yla gezi plan m z da haz rd. Eeee K br s a gidip de gezmemek olmazd. 31 Mart günü havaalan nda bulufltu umuzda çocuklar gibi flendik. Akflam Güzelyurt taki kampusa varmam zla ö rencilik günlerimize yeniden dönmüfltük. 1 Nisan sabah sar mimozalar, gelincikler ve türlü k r çiçekleri karfl lad bizleri flaka yapar gibi. Kahvalt sonras turumuz bafllad. Güzelyurt Arkeoloji müzesi, Soli Harabeleri, Vuni Palace, Lefke. Ö leden sonra topland m zda Nisan 1 flakalar, do umgünü kutlamalar, prova ve konser saati. "Ömrümüzün Bahar " isimli konserimiz. Bizleri en çok heyecanland ran KTMT li ve THBT li gençlerin ilgisi oldu. Koromuza takdirler, teflekkürler, tekrar gelin ça r lar. Duyguland k. Gurur duyduk. Ertesi gün tura devam Mavi Köflk, Ç kartma Plaj, Bellapais, Girne kalesi. Akflam Acapulco Otel de bir konser daha. Konser sonras gece de aç k çorbac bulma ümidinin kaybolmas, so uk sandviçler ve yurda dönüfl. Uyumay p dönüflümüzü bekleyen gençlerle yapt m z türkü flöleni inan lmaz güzellikteydi. 3 Nisan dönüfl günü. Yeflil Hat, Girne Kap s, Lokmac Barikat Bu y l n ilk Nisan ya muruna K br s ta yakalanmak ayr bir keyifti. Dönüfl yolculu u, duty free hikâyeleri ve Ankara. Zaman su gibi ak p gitmiflti yine unutulmaz an lar ve güzellikler b rakarak. Ankara da dinlenmeye vakit yoktu. 3 hafta sonraki Gaziantep konseri ve gezisi için haz rl klar h zland rmal yd k. Atatürkçü Düflünce Derne i Gaziantep fiubesi konserimizi organize edecekti. Tabii yine gezmeden, hele Gaziantep de yiyip içmeden hiç olmazd. 28 Nisan Perflembe akflam saat de teker döner demifltik. Öyle de oldu. Cuma sabah Gaziantep yolunun güzelli ine hayran olanlar m z bir kez de katmerli kahvalt ya hayran oldular. Kahvalt sonras ilk dura m z dünyan n en büyük mozaik müzesi oldu. Ve sonras... Belk s antik kenti... Birecik, Birecik Köprüsü, nesli tükenen kelaynak kufllar, serin, derin ve zalim F rat n kenar nda ö le yeme i, meflhur patl - can kebab. Yüzler gülüyordu. Ne iyi edilip gelinmiflti. Zümrüt yeflili F rat' n üzerinde tekne turu, suya gömülmüfl bir minare ve Rumkale... Gönülleri zengin kasaba insan n n güleryüzle sundu u odun ateflinde yap lan çay, dal ndan kopar lan mevsimin ilk eri i ne kadar da lezzetliydi. Ve Gaziantep fi ra Han ndaki akflam yeme i. 30 Nisan konser günü gezimiz k sayd. Tarihi Naib Hamam, Cam Müzesi, Kale, Bak rc lar Çarfl s, bolca al flverifl ve Tütünhan da menengiç kahvesi. Gaziantep bir kez daha flafl rtm flt konuklar n tarihiyle, kültürüyle, Gazi fiehrin flehitlerinin ve Kuvayi Milliye çetelerinin hikâyeleri ve insanlar n n çal flkanl yla. Dinlenme sonras konserimizin yap laca Seçkin Koleji ne var fl. ADD Gaziantep fiube Yönetimi konser salonunu çoktan haz rlam flt. H zl bir prova, yöresel peynir böre ini ayaküstü at flt rmaca ve haz rlanma. Ve konser saati. fi k ve özenle salona gelen izleyiciler. fiafl rma s ras onlardayd art k. Sihirli elleriyle hem kanununu çal p hem yöneten bir flef, baflar l ve güleryüzlü bir koro, muhteflem kanun ve ut düetleri, sololar ve alk fllar, alk fllar. En a r eserlerde bize efllik eden ve ço u eserde usul vurarak dinleyen seyirciyle daha önce karfl laflmam flt k. Bitmeyen tebrikler sonras nda çok tatl bir yorgunlukla yedi imiz beyran ve otelimize dönüfl. 1 May s. Gezimizin son günü... Miting kat l mc lar n n "OD- TÜ lü gençlik görev bafl na" ça r - s na alk fllarla yan t... Bayazhan Kent Müzesi, fiehitler Abidesi, Kendirli Kilisesi, tarihi Bey Mahallesi nin gezilmesi ve Papirüs de çay, kahve, fal ve gazete molas. Katmer, baklava ve kahke al flveriflleri ile Gaziantep den ayr lmadan u ran lan son kebapç. Ver elini Ankara. Yine an lara kaz lan dostluk, sevgi ve güzelliklerle dolu bir turneyi daha geride b rakm flt k. Nice güzel baflar l turnelere... Nice hofl sadalara... Teflekkürler Say n Çi dem Erçelebi. Teflekkürler sevgili flefimiz, hocam z, arkadafl m z Tahir Aydo du. Teflekkürler ODTU KKK ve K br s. Teflekkürler ADD Gaziantep fiube. Teflekkürler Gaziantep. Teflekkürler sevgili baflkan m z Dilek Ergeçen. Teflekkürler tüm koro arkadafllar m, bu güzellikler beraber olmadan yaflanamazd. 18 ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı