Trombofili: Tan da zlenecek Yol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trombofili: Tan da zlenecek Yol"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s Trombofili: Tan da zlenecek Yol Prof. Dr. Burhan Ferhano lu Trombofili tan s nda hastan n dikkatle sorgulanmas, muayenenin bilinçli bir flekilde yap lmas, tarama testlerinde zamanlaman n do ru belirlenmesi, yafl ve risk grubuna göre önceliklerin dikkate al nmas, testlerin sonuçlar n n do ru yorumlanmas ve testleri etkileyen parametrelerin iyi bilinmesi gerekmektedir. TROMBOF L SORGULAMA Trombofili aç s ndan sorgulanan kiflide ilk yap lacak fley hastan n ve ailesinin dikkatli sorgulanmas d r. Tromboz ile karfl laflma yafl, lokalizasyonu, varsa tromboza ait dokümantasyon, trombozu tetikleyen nedenler (operasyon, hamilelik, immobilizasyon, ileri yafl, hormon replasman, nefrotik sendrom, inflamatuar hastal klar, obesite) dikkatle araflt r lmal d r. Düflük hikayesi, intrauterin fetus ölümü ve. derece yak nlarda tromboz öyküsünün olup olmad özellikle sorgulanmal d r. leri yafllarda malignitenin de trombofili ye neden olabilece i dikkate al narak ifltahs zl k, kilo kayb, yorgunluk, hemoptizi, hematoflezi, melena varl aç s ndan sorgulama yap lmal ve bu aç - dan fizik muayene dikkatle tamamlanmal d r. Ancak kanser için invaziv bir araflt rma genelde önerilmemektedir. Terapötik dozlarda antikoagülan kullan m na ra men tromboz nüksü malignite olas l n hat rlatmal d r. Muayenede vasküler sistem üzerinde özelikle durulmal derin ven trombozu (DVT) araflt r lmas, livedo retikularis,uçlarda nekroz, malignite aç s ndan rektal ve jinekolojik muayene yap lmal d r. Hastan n lupus antikoagülan pozitifli i durumunda pozitiflik yapabilecek ilaçlar aç s ndan hidralazin, prokainamid, fenotiazin sorgulanmal d r. 43

2 Burhan Ferhano lu Tablo. Trombofilide anamnez özellikleri Venöz tromboemboli varl dikkatle sorgulanmal ve varsa kan t oluflturacak veriler dikkatle incelenmelidir. Trombozun varl kan tlanam yor ise hastan n o dönemdeki yak nmalar dikkatle de erlendirilmeli ve bazen sadece anamneze dayanarak karar verilebilmeli veya 7 günü aflan antikoagülan kullan m tromboz lehine alg lanmal d r. Trombozla kaç nc kez karfl lafl ld kaydedilmeli (ilk, tekrarlayan) Tromboz riskini artt ran faktörler (hasta yafl, immobilizasyon, travma, cerrahi giriflim, nefrotik sendrom, inflamatuvar hastal klar, hormon kullan m, gebelik, lohusal k, fliflmanl k) özellikle sorgulanmal d r. Düflük hikayesi, intrauterin fetus ölümü sorgulanmal Ailede trombüs öyküsü dikkatle araflt r lmal Malignite aç s ndan kaba sorgulama yap lmal (kilo kayb, hemoptizi, hematoflezi, melena) Myeloproliferatif hastal klar aç s ndan kaba sorgulama (flebotomi hikayesi) Kullan lan ilaçlar: Hidralazin, prokainamid, fenotiazin vb. gözden geçirilmelidir. KL N K TABLO Trombofilik hastan n genel olarak baflvurusu bacaklarda derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli, daha seyrek olarak yüzeyel ven trombozu, serebral, visseral, aksiler venlerde tromboz fleklinde olacakt r. Olgular n yaklafl k yar s nda cerrahi giriflim, immobilizasyon, ileri yafl, hamilelik, oral kontraseptif kullan m veya hormon replasman gibi trombozu tetikleyen bir baflka neden vard r. Herediter trombotik hastal klar genelde karfl m za tromboz ile ç karlar. ATIII, PC, PS eksikli i olanlar DVT ile baflvuranlar n sadece %5 ini olufltursa da 50 yafltan genç hasta grubunda bu proteinlerin eksikli ine rastlama olas l - daha fazlad r. Protein C rezistans, protrombin gen mutasyonu, hiperhomosistinemi ye ba l DVT ye 50 yafl n ilerisindeki grupta daha s k rastlan r. Bu nedenle 50 yafl üstünde FV Leiden, Protrombin gen mutasyonu, hiperhomosistinemi taramak daha uygun olacakt r.keza oral kontraseptif kullanan kad nlarda veya gebelerde trombotik olaylarda özellikle FV mutasyonu taranmal d r. Portal, hepatik, serebral ven trombozu atipik tromboz lokalizasyonu olup trombofili aç s ndan taramay gerekli k lar. Aksiler ven trombozunun alt nda herediter bir defekt bulma olas l küçüktür. Üst ekstremite trombozunun en s k nedeni venöz kateter tak lmas olup genelde bir araflt rmay gerekli k lmaz. Trombofili aç s ndan konjeital veya kazan lm fl nedenler olarak iki farkl gruptan söz edilse de ço u kez konjenital bir veya birden fazla nedenin kazan lm fl bir veya birden fazla nedenle birleflmesi sonucu trombozun ortaya ç kt unutulmamal d r. 44

3 Trombofili: Tan da zlenecek Yol Tablo 2. Trombofilide klinik bulgular Venöz Tromboembolizm - Alt ekstremitelerde derin ven trombozu (s k) - Pulmoner embolizm (s k) - Yüzeyel tromboflebit - Mezenterik ven trombozu (seyrek fakat karakteristik) - Serebral ven trombozu (seyrek fakat karakteristik) - Renal ven trombozu (seyrek fakat karakteristik) - V.Hepatika trombozu (seyrek fakat karakteristik) Neonatal Purpura Fulminans (homozigot Protein C ve Protein S eksikli i) Warfarine ba l deri Nekrozu (PC ve PS eksikli i Arteriyel Tromboz (seyrek, APA, Hiperhomosistinemi) TROMBOF L TARAMA TESTLER NE NEDEN GEREKS N M DUYULUR? Tablo 3 de özetlendi i gibi venöz tromboz ve komplikasyonlar en s k morbidite ve mortalite nedenidir. Tromboembolik olay n tekrarlama olas l yüksek olan hasta grubunda koruyucu tedavi gerekmektedir. Tablo 3. Trombofili aç s ndan tarama testlerine neden gereksinim vard r?. Venöz Tromboembolinin Önlenmesi DVT en s k morbidite ve mortalite nedeni Venöz tromboemboli ile karfl lafl ld ktan sonraki haftada %25 hasta ölmekte Ölenlerin %2 sinde de olay bir t bbi müdahale imkan bulmaks z n gerçekleflmekte DVT ve PE sonras yaflam beklenenden çok daha az Tromboz riski artm fl grupta profilaksi gereksinimi vard r 2. Tekrarlayan Tromboembolinin Önlenmesi Tromboembolinin 0 y lda tekrarlama olas l %30 Tromboembolik olay n pulmoner emboli ile karfl m za ç kmas durumunda 2 haftal k yaflam %55 DVT fleklin de nüks oldu unda venöz staz sendromu olas l 6 kat artar. K MLER TARANMALI? Trombofili tarama aç s ndan önerilen eski ve yeni kriterler tabloda özetlenmifltir. Malignite ve katetere ba l olaylar hariç tüm trombotik ve tromboembolik alaylar, arteriyel tromboz, fetus kayb olan kad nlar taramaya al nmal - d r (Tablo 4). 45

4 Burhan Ferhano lu Tablo 4. Kimler trombofili aç s ndan taranmal Eski Öneri diyopatik veya tekrarlayan venöz tromboembolism 40 yafl n alt nda venöz tromboemboli tespit edilenler Ailede venöz tromboemboli öyküsü olanlar Neonatal purpura fulminans (Stefano et. al. Blood 996; Lane et. al. Thromb Haemost 996) Yeni Öneri Malignite veya katatere ba l venöz tromboembililer d fl ndaki tüm tromboembolik olaylar yafl, cinsiyet, rk dikkate al nmaks z n ister ilk ister tekrarlay c olsun, aile öyküsü olsun olmas n Fetus kayb olan kad nlar ve izah edilemeyen arteriel tromboz (Bleeding and Thrombosing Diseases, Mayo School of Continuing Medical Education, August 4-5,2000) Faktör V Leiden ve Protrombin gen mutasyonunun DVT riskini artt rd bilinmesine ra men ayn nedenlerin tromboz tekrarlama riskini artt rd tespit edilememifltir. Trombofili genel olarak venöz tromboz riskini artt rd ndan, hipertansiyon, diabet, sigara içme, hiperlipidemi öyküsü olanlarda arteriel tromboz aç s ndan herediter trombofili taramas s ras nda bir neden bulma olas l düflüktür. Antifosfolipid antikor sendromu ve hiperhomosistinemi d fl nedenler genel olarak arteriel tromboz etyolojisinde yer almaz. Hastalar n zay f trombofili veya güçlü trombofilik olarak ayr lmas n önerenler (Tablo 5) zay f trombofilik özelliklere sahip hastalarda ATIII, PC, PS tayininin ihmal edilebilece ini ifade etmektedirler. Keza hiperhomosistinemi aç s ndan homosistin tayini öneriliyor ise de homozigot metilen tetrahidrofolat reduktaz mutasyonu(c677t) için araflt rma önerilmemektedir. Çünkü ad geçen mutasyonun relatif tromboz riskini artt rmad veya riskin basit homosistin yükselmesi ile karfl laflt r lamayacak kadar düflük oldu u gösterilmifltir. TARAMA TESTLER NDE ZAMANLAMA Akut trombozda hastalara antikoagülan bafllanmas ve akut fazda faktörlerin tüketimi nedeniyle 3-6 ayl k antikoagülan tedavi tamamland ktan ve antikoagülan tedavi kesildikten 5 gün sonra tarama testlerinin yap lmas en uy- Tablo 5. Trombofilli hastalar n risk de erlendirmesi Klinik öykü Zay f trombofilik A r trombofilik DVT yafl < Tekrarlayan tromboz - + Aile öyküsü

5 Trombofili: Tan da zlenecek Yol gun zamanlama olarak kabul edilmektedir. Antikoagülan tedaviye ara verilmesinin sak ncal olabilece i durumlarda düflük molekül a rl kl heparine geçilerek testler tekrarlanabilir. TROMBOF L TARAMA TESTLER VE YÖNTEM Kal tsal trombofili tan s nda tarama testi olarak önerilen tek bir test mevcut de ildir.tarama amac yla hastan n dikkatle de erlendirilmesi sonras planlanacak tarama testleri belirlenmelidir.bu testler ço u maliyeti yüksek ve yap lmas nda güçlük olabilecek testlerdir. Trombozun ilk görülme yafl tarama yaparken önceliklerimizi belirlemede önem kazanmaktad r.yüksek riskli (ATIII, PC, PS) hastalar ilk tromboembolik olay ile ço unlukla genç yafllarda karfl laflt klar ndan ileri yafl taramalar nda ihmal edilebilir. leri yaflta tromboz varl nda en s k görülen FV Leiden anomalisinin taranmas ile ifle bafllanmal d r. Tablo 6. Trombofili tarama testleri Aktive protein C rezistans (p ht laflma esasl ) FV Leiden Plasma homosistin ölçümü Protombin gen mutasyonu (genetik) Fonksiyonel olarak ATIII tayini (heparin-kofaktör assay) Kromojenik esasa dayal PC* tayini Fonksiyonel PS tayini, immunolojik total, serbest protein S tayini Disfibrinojenemi aç s ndan immunolojik ve fonksiyonel fibrinojen tayini, trombin zaman Lupus Antikoagülan testi (p ht laflma esasl ), Antikardiolipin antikorlar (serolojik test) TESTLER ETK LEYEN PARAMETRELER ATIII Tayinini Etkileyen Parametreler ATIII ün fonksiyonel tayini Tip I ve Tip II ATIII eksikli ini ortaya koyaca- ndan tercih edilmelidir. Bu amaçla en uygun kabul edilen test heparin kofaktör aktivite testidir.klinik amaçl ATIII mutasyonunun tespiti gereksiz bulunmaktad r. ATIII aktivitesi premenoposal dönemde ayn yafl gurubu erkekten biraz daha düflüktür. Keza oral kontraseptif alanlarda da biraz daha düflük aktivite görülmektedir. Heparin tedavisi alt nda ve trombozun erken evresinde ATIII aktivitesinde daha belirgin düflüfl gözlenir. Keza DIC, Nefrotik senrom ve karaci er yetersizli inde de düflük de erlere rastlanabilir. Protein C Tayinini Etkileyen Parametreler Kromojenik esasa dayal testler basit olmas ve her iki tip Protein C eksikli ini göstermesi aç s ndan tercih edilmelidir. Koagülasyon esasl testler örne- in FVIII yüksekli inde Protein C düzeyini düflük gösterecektir. Lupus anti- 47

6 Burhan Ferhano lu koru, FV Leiden varl nda ve hiperlipidemide de yanl fll k olabilecektir. Edinsel protein C eksikli i yapan nedenler gözden kaç r lmamal d r (Tablo 7). Protein S Eksikli i Fonksiyonel olarak tayin edilmelidir. Kofaktör aktivitesi esas na göre tayin edilmektedir. Serbest Protein S, protein S in aktif k sm n gösterdi inden serbest Protein S tayini daha fazla tercih edilir. Hamilelik, östrojen kullan m, hormon replasman, oral antikoagülanlar, karaci er yetersizli i, DIC ve antifosfolipit antikor sendromu varl nda düflük Protein S de erleriyle karfl lafl - labilir. Tablo 7. Kazan lm fl ATII, PC, PS eksikli i nedenleri ATIII Neonatal periyot Hamilelik Karaci er hast. DIC Nefrotik sendrom Majörcerrahigiriflim Akut tromboz Heparin L-asparaginase Östrojen PC Neonatal periyot - KC.hastal DIC Kemoterapi (CMF)_ nflamatuvar durumlar Akut tromboz Warfarin L-asparaginase PS Neonatal periyot Hamilelik K.C. hastal DIC Akut tromboz Warfarin L-asparaginase CMF: Cyclophosphamide, methotrexate, 5-fluorouracil AKT VE PROTE N C TAY N (apc) Koagülasyon esasl apc testlerinde aptt apc eflli inde ve apc olmaks z n ölçülerek bir oran bulunur. Bu oran apc sentitivite oran olarak belirtilir. Oran n <2 olmas anormal kabul edilir. apc rezistans n n en s k nedeni FV Leiden dir. FV Leiden tayini apc rezistans olanlarda genetik yöntemle gösterilebilmektedir. F V Leiden d fl nda Tablo 8 da özetlenen FVIII düzeyinde art fl, hamilelik, oral kontraseptiv kullan m, APA varl da apc ye rezistan oluflturabilmektedir (Tablo 8). Bu nedenli rezistans n klinik önemi bilinmemektedir. Tablo 8. Aktive prot. C rezistans nedenleri FV LE DEN Hamilelik Oral kontraseptif kullan m APA sendromu varl 48

7 Trombofili: Tan da zlenecek Yol PROTROMB N 2020 GEN MUTASYONU Protrombin gen mutasyonunda protrombin düzeyinde yükselme oldu u bilinmesine ra men protrombin düzeyinin tayinine dayal test önerilmemektedir. Bu nedenle Protrombin gen mutasyonunda DNA esas na dayal teste baflvurma zorunlu hale gelmektedir. ED NSEL TROMBOF L NEDENLER Edinsel trombofili nedenleri aras nda APA sendromu, hiperhomosistinemi ve malignitelere ba l trombotik olaylar özetlenecektir. H PERHOMOS ST NEM Homosistin metionin metabolizmas nda oluflan sülfür ihtiva eden bir aminoasittir. Homosistin düzeyi konjenital veya edinsel çeflitli nedenlerle yükselebilmektedir. Tüm nedenlerin 2/3 ünü Vit B2 ve Vit B6 eksikli i oluflturmaktad r. Artm fl homosistin düzeyi ile arteriel t kan kl k aras nda belirgin korelasyon vard r. Homosistin düzeyleri normalin %2 üzerinde olanlarda koroner arter hastal geliflme riski 3 kat artar.baz çal flmalar stroke, myokart infarktüsü, venöz tromboz ve ölüm riskinin de artt n göstermifltir. Hiperhomosistinemi aç s ndan yap lacak test, 2 saat açl ktan sonra homosistin tayini olmal d r. Oral metionin yüklemeden 4-8 saat sonra yap lacak total plasma homosistin tayini %0 daha fazla hiperhomosistinli hasta tespitini sa layacakt r. Hiperhomosistinemi ile ilgili bilgiler Tablo 9 da özetlenmifltir. ANT FOSFOL P T ANT KOR (APA) SENDROMU Lupus antikoagülan terimi ilk kez SLE li ve trombozu olan 2 kad nda tespit edilen antikorlar için kullan l r. Bugün SLE si olmayan pek çok hastada da Tablo 9. Hiperhomosistinemi metionin metabolizma ürünü genetik faktörler: sistation beta sintaz, metilen tetrahidrofolat reduktaz enzim yetersizli i hipotroidi, kronik renal yetersizlik, baz maligniteler, metotreksat, fenitoin, teofilin kullan m folat, Vit B6, Vit B2 eksikli i (olgular 2/3) Hiperhomosistinemi Arteriel ve Venöz tromboz riskini artt r r: normal düzey <5mikromol/L hafif yükseklik 5-30 mikromol/l orta derecede yükseklik mikromol/l ileri derecede yükseklik >00 mikromol/l Tedavi: vit. eksikli i olanlarda vit. replasman Di erleri: Folik asit -2 g/gün ile düzeyde %50 düflüfl ancak tromboz riski? 49

8 Burhan Ferhano lu ad geçen antikorlar n varl tespit edilebilmektedir. Lupus antikoagülanlar veya antikardiolipin antikorlar fosfolipitlere ba lanan proteinlerle etkileflime girerek koagülasyon testlerinde uzamaya neden olurlar. S kl kla aptt bazen aptt ve PT de uzama meydana gelir. Koagülasyon testlerinde uzamaya karfl n bu hastalarda kanama e ilimi görülmez aksine venöz tromboz, arteriyel tromboz tekrarlayan düflükler ve hafif trombositopeniye neden olurlar. Antifosfolipit antikor sendromu tan s için en az bir klinik (venöz tromboz, arteriyel tromboz, tekrarlayan düflükler) ve bir labotatuvar verinin (Lupus antikoagülan, antikardiyolipinantikor) varl gerekmektedir (Tablo 0). nfeksiyonlar ve baz ilaçlar bu testlerde geçici pozitifli e neden oldu undan asgari 6 hafta arayla ikinci kez tekrarlanan testlerin pozitif oldu u kan tlanmal d r. Lupus antikoagülanlar koagülasyon esas na dayal testler (aptt, suland r lm fl Russel viper venom zaman, kaolin klotting time) dir. Antikardiyolipin antikorlar ise EL SA ile tayin edilir. Tablo 0. Antifosfolipit antikor (APA) sendromu (Saporo kriterleri). Tromboz: Arteriyel,venöz veya küçük damar trombozuna yol açan bir veya daha fazla atak 2. Gebelik morbiditesi: <0 haftada aç klanamayan 3 veya daha fazla spontan fetus kayb >0 haftada morfolojik olarak normal oldu u gösterilmifl bir veya daha fazla fetus kayb >34. haftada preeklampsi,eklampsi veya plasental yetersizlik sonucu fetus kayb veya prematüre do um Laboratuvar Kriterler. Lupus Antikoagülan testleri 2. Antikardiyolipin IgM/IgG MAL GN TEDE TROMBOZ Kanserli hastalarda tromboz insidensi % bulunmufltur. Otopsiserilerinde bu oran %30 düzeyine ç kmaktad r. Pankreas kanseri, gastrointestinal tümörler, prostat, akci er kanseri en s k tromboza neden olan kanserlerdir. Tekrarlayan idiyopatik venöz trombozda kanser olas l akla getirilmelidir. DVT veya Pulmoner emboli (PE) ile baflvuran hastalar n daha sonraki 24 ayl k periyotta %20 sinde kanser tespit edilmekte. GEBEL K VE ORAL KONTRASEPT VE KULLANIMI Gebelikte venöz tromboemboli riski 6 kat artm flt r. Pulmoner emboli gebelik döneminde ölümlerin %2 sini oluflturur. Gebelikten sonraki 6 hafta ola- 50

9 Trombofili: Tan da zlenecek Yol Tablo. Malignitede tromboz Trombozla iliflkili klinik bulgular DVT PE gezici yüzeysel tromboflebit (Trousseau s sendromu) non-bakteriyel trombotik endokardit ile birlikte arteriel emboli Kr DIC ile birlikte tromboz Mitomycin e ba l trombotik mikroanjiopati Kanser aç s ndan nas l bir tarama planlanmal öykü fizik muayene, rektal tufle gaitada gizli kan kad nlarda jinekolojik muayene tam kan say m, rutin biokimya analizi, kalsiyum akci er grafisi kilo kayb, kanama,a r öksürük, ses k s kl, barsak al flkanl nda de ifliklik olmad kça daha fazla test genelde önerilmiyor (Bu gurup hastada daha ileri tetkikler yaflam uzatm yor ve maliyet yararl l k aç s ndan gereksiz bulunuyor). Tedavi Oral antikoagülan alt nda nüksler olabilir. Bu durumda LMWH önerilir. rak tan mlanan lohusal k döneminde tromboz riski gebelikten daha fazla artar. Bu dönemde tromboza e ilimden koagülasyon faktörlerinde art fl ve staz sorumlu tutulmaktad r. Oral kontraseptiv kullan m tromboemboli riskini 4 kat kadar artt r r. POST-OPERAT F VE TRAVMA SONRASI TROMBOZ 40 yafl üstü hasta grubunda cerrahi giriflim sonras DVT %20-25, pulmoner emboli ise %-2 oran nda görülür. Ortopedik cerrahide bu risk daha da artmaktad r. Travma sonras hastalar n %2-22 sinde PE görülmektedir. Spinal kord travmas ve alt ekstremite k r klar nda risk en yüksektir. OBES TE Ateroskleroz ve kardiyovasküler hastal k aç s ndan risk faktörü oluflturan obesite ile ilgili tromboz riskinin artt veya sadece venöz yetersizlik yaratt - fleklinde iki farkl görüfl vard r. 5

10 Burhan Ferhano lu DER N VEN TROMBOZU VE PULMONER EMBOL TANI YÖNTEMLER DVT tan yöntemlerini 3 gruba ay rabiliriz.. Giriflimsel (invaziv), 2. Giriflimsel olmayan (non-invaziv), 3. Biyokimyasal testler. Giriflimsel testler, (venografi) alt n standart kabul edilmesine ve en sensitif ve spesifik sonuç veren yöntem olmas na karfl n uygulayan için deneyim gerektirmesi,yöntemin bizzat tromboza neden olmas, alerjik reaksiyonlara yol açmas dezavantajlar n oluflturur. Ultrasonografi (B mode venöz kompresyon ultrasonografisi) ise kolay uygulanabilir olmas, tekrarlanabilmesi,hasta bafl na ulaflabilmesi, ekonomik olmas avantajlar n oluflturur. Proksimal venlerde tromboz saptanmas aç s ndan %97 sensitivite ve %94 spesifiteye sahipitir. Bald r venlerinin trombozunda ise sensitivitesi %73 düzeyindedir. Proksimal venlerin bas nçla komprese edilebilmesi esas na dayan r. Di er noninvasiv yöntemlere (venöz doppler ultrasonografi, impedans pletismografi, I-25 ile iflaretli fibrinojen ile tarama) tercih edilir. Proksimal ven trombozu semptomlar ile baflvuranlar n %20 sinde isole bald r venlerinde tromboz vard r ve bunlar nda %30 unda sonradan proksimal venlerde trombus geliflmektedir. Bu nedenle distal ven trombozunun proksimal venlere yay l m n göstermek amac yla aral kl ultrasonografik (USG) tetkike ihtiyaç vard r. Aral kl USG tayininin maliyeti yüksek oldu undan Wells skorlama sistemi kullan larak tek bir USG tetkiki ile tan ya gitmek mümkün olabilmektedir. Biyokimyasal testlerin bafl nda D-Dimer tayini gelir. D-Dimer çapraz ba lar (trombin etkisi ile) oluflmufl fibrinin plasmin ile parçalanma ürünüdür. ELISA yöntemi ile tayini sensitif ve kantitatif sonuç vermesine karfl n DVT için spesifik de ildir ve çok az miktarda ve farkl nedenlerle oluflan (enfeksiyon, inflamasyon, vaskülit, gebelik, travma, kanama) fibrini tespit etti inden spesifik de ildir. Lateks-aglutinasyon yöntemi ise ekonomik ve DVT için %80 sensitiveteye sahiptir. Kantitatif latex tayini ise sensitif ve spesifik bir test olup tercih edilmektedir. Tam kandan aglutinasyon yöntemine göre tayin edilen D- Dimer testi ise %00 sensitiviteye sahipitir. Ancak deneyim gerektirir. D-Dimer testinin negatif oluflunun DVT yi ekarte etmekte yard mc oldu u araflt rmalarla gösterilmifltir. Klinikte DVT aç s ndan hasta de erlendirmesinde kullan lacak puanlama yöntemleri gelifltirilmifl ve buna göre hastalar n yüksek, orta ve düflük risk olarak ayr lmas ve bu veriler do rultusunda di er testlerin tamamlanmas önerilmekte. Burada Wells puanlama sistemi ve de erlendirilmesi tablo olarak verilmifltir (Tablo 2). 52

11 Trombofili: Tan da zlenecek Yol Tablo 2. Klinik de erlendirme için Wells puanlama yöntemi Klinik özellikler Aktif kanserli olgular (son alt ay içinde veya tedavi halen devam edenler ve palyatif olarak takip edilenler) Skor Alt ekstremitenin paralizisi, parestezisi veya flaster ile immobilizasyonu 3 gün veya daha uzun süren yatak istirahati veya son 2 hafta içinde lokal veya genel anestezi gerektiren cerrahi giriflim Derin venöz sistem trajesi boyunca lokal hassasiyet Bir alt ekstremitenin bütünüyle fliflmesi Tek tarafl bald r bölgesinin di er tarafa göre >3 cm den daha fazla fliflmesi (ölçülen nokta-tibial ç k nt n n 0 cm alt ) Semptomatik bacakta godet b rakan ödem (her iki bacak etkilenmiflse en fazla etkilenen göz önüne al nacak) Kontralateral yüzeyel venlerde kollatarellerin gözlenmesi (variköz olmayacak) Dökümante edilmifl DVT öyküsü DVT d fl nda alternatif tan n n yüksek olas l kl olmas -2 Yap lan araflt rmalar Wells skorlama sistemine göre düflük alas l kl hastada D-Dimer negatifli i söz konusu ise USG ye gerek olmad n göstermifltir. Afla daki tabloda Wells skorlamas sonucu orta ve yüksek riskli hastada izlenecek yol gösterilmifltir. Venöz Kompresyon Ultrasonografisi (VKUS) pozitif olanlar DVT olarak de erlendirilirken negatif olup D-Dimer testi yüksek bulunanlarda VKUS un tekrar ndan sonra karar aflamas na gelinmektedir. Pulmoner Emboli (PE) tan s nda hemoptizi, nefes darl, taflipne, taflikardi, yan a r s gibi yak nmalar n non-spesifik oldu u dikkate al narak skorlama sistemleri gelifltirilmifl ve bunu takiben ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi, venografi, tomografi ve D-Dimer yard m ile tan n n do rulanmas ve akarte edilmesi planlanm flt r. 53

12 Burhan Ferhano lu Tablo 3. Wells puanlamas n n de erlendirilmesi Klinik Olas l k De erlendirilmesi (toplam puan dikkate al n r) Yüksek olas l k 3 Orta derecede olas l k -2 Düflük olas l k < Pulmoner emboli (PE) tan s nda 30 y l aflk n süredir kullan lan ventilasyon-perfüzyon sintigrafisinin (VFS)negatif bulunuflu PE yi d fllamam z sa larken yüksek olas l kl emboli yorumu ise nerdeyse kesin PE tan s koydurmaktad r. Kompüterize tomografi ise %57-00 sensitivite ve %78-00 spesifiteye sahiptir. Ana pulmoner arterleri tutan emboli varl nda daha yüksek, segmental, subsegmental venlerin t kanmas nda daha düflük baflar ya sahipitir. Pulmoner anjiyografi ise PE tan s nda gold standart olmas na karfl n deneyim gerektirmesi, invaziv oluflu, kontrast madde allerjisi dezavantajlar n oluflturur. fiüphel DVT Kinik olas l k de erlendirmesi (Wells skorlamas ) Düflük olas l k D-dimer (ELISA-Az duyarl?) Negatif-DVT yok Pozitif VKUS Perrier A, Lancet 999 Hirsh J, Blood 2002 Negatif-DVT yok Pozitif-DVT yok fiekil. Klinik de erlendrmeye göre düflük olas l kl DVT de izlenecek yol 54

13 Trombofili: Tan da zlenecek Yol fiüphel DVT Kinik olas l k de erlendirmesi (Wells skorlamas ) Orta veya yüksek olas l k VKUS Pozitif-DVT var Negatif D-dimer-pozitif Negatif-DVT yok Negatif-DVT yok Tekrarlanan VKUS Pozitif-DVT var Perrier A, Lancet 999 Hirsh J, Blood 2002 fiekil 2. Klinik de erlendirmeye göre orta ve yüksek olas l kl DVT de izlenecek yol Tablo 4. PE de klinik olas l k puanlamas (poliklinik hastalar için) Klinik özellikler DVT nun klinik bulgular n n olmas (etkilenen bacakta fliflme, a r ve venlerin palpe edilebilmesi) Pulmoner emboliden baflka alternatif tan n n olma olas l n n az olmas Nab z say s >00/dak Son 4 hafta içinde geçirilmifl büyük cerrahi giriflim veya immobilizasyon DVT-PE öyküsü Hemoptizi Aktif kanserli olgular (son alt ay içinde veya tedavi halen devam edenler veya palyatif olarak takip edilenler) Skor

14 Burhan Ferhano lu Tablo 5. PE de klinik olas l k de erlendirilmesi Klinik Olas l k De erlendirilmesi (toplam puan dikkate al n r) Yüksek olas l k >6 Orta derecede olas l k 2-6 Düflük olas l k <2 fiüphel PE Kinik olas l k de erlendirmesi Düflük olas l k D-dimer testi Negatif-PE yok Pozitif Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Kearon C, CMAJ 2003 fiekil 3. Klinik de erlendirmede düflük olas l kl PE de izlenecek yol Yeni çal flmalar Wells kriterlerine göre düflük olas l kl PE olarak de erlendirilmifl bir hastan n D-Dimer testinin negatif olmas durumunda PE nin ekarte edilebilece ini göstermifltir. Keza ayn de erlendirmede orta-yüksek olas - l kl bir hastada ventilasyon perfüzyon sintigrafisinin yüksek olas l kl pozitif bulunmas PE tan s n koydururken CT skan veya VPS (vantilasyon perfuzyon sintigrafisi) negatif bulunmas durumunda alt ekstremitenin USG ile incelenmesi pozitif bulunmas durumunda PE tan s n n konfirme edilmesi negatif bulunmas durumunda ise anjiyografi veya alt ekstremitelerin aral kl USG ile de erlendirilmesine göre karar verilmesi önerilmektedir. 56

15 Trombofili: Tan da zlenecek Yol fiüphel PE Kinik olas l k de erlendirmesi Orta veya yüksek olas l k Ventilasyon-perfüzyon akci er sintigrafisi Normal Nondiagnostik Yüksek PE var VKUS PE var Negatif-seri VKUS Pozitif-PE var Negatif-PE yok Pozitif-PE var Kearon C, CMAJ 2003 fiekil 4. Klinik de erlendirmeye göre orta veya yüksek olas l kl PE de izlenecek yol KAYNAKLAR. Kenneth A Bauer. The Thrombophilias: Well-Defined Risk Factors with Uncertain Therapeutic Implications. Annals of Internal Medicine 200; 35: Investigation and management of heritable Thrombophilia (Guideline).British Journal Haematology 200; 4: U Seligsohn and A Lubetsky. Genetic Susceptibilty to venous Thrombosis. NEJM 200; 344: DG Federman, RS Kirsner. An Update on Hypercoagulable Disorders. Arch Intern Med 200; 6: RD Rosenberg, WC Aird. Vascular-Bed-Spesific Hemostasis and Hypercoagulable States. NEJM 999; 340: MA Crowther, JG Kelton.Congenital Thrombophilic States Associated with Venous Thrombosis: A Qualitative Overview and Proposed Classification System. Annnals of Internal Medicine 2003; 38: Bleeding and Thrombosing Diseases: The Basics and Beyond. Course Syllabus. August 4-5, 2000, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. 8.Peter F Fedullo and Victor F Tapson.The evaluation os suspected pulmonary embolism.n Engl J Med 2003; 349;3: Paula Bockenstedt.D-Dimer in venous thromboembolism N Engl J Med 2003; 349:3: Philip S Wells, David R. Anderson and Marck Rodger et all. Evaluation of D-Dimer in the diagnosis of suspected deep vein thrombosis. N Engl J Med 2003; 349;3:

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL Doç. Dr. Özgür Yeniel Hemostaz Kan kaybının önlenmesi Kan ve dokular pıhtılaşma sistemini etkikleyen çok sayıda faktör içermektedir Prokoagülan < Antikoagülan Sınırlandırılmış

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI Dr. Orhan ARSEVEN KLİNİK TANI Klinik bulgular ; pulmoner emboli tanısı için spesifik değil ve duyarlılığı düşük Altta yatan kardiyopulmoner hastalığı bulunan

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013. Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır

Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013. Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013 Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır Trombofili etkenleri ve gebelik Kalıtsal trombofili Faktör V Leiden Prothrombin

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOZ TANISINDA LABORATUVAR YÖNTEMLERİ

ÇOCUKLARDA TROMBOZ TANISINDA LABORATUVAR YÖNTEMLERİ ÇOCUKLARDA TROMBOZ TANISINDA LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 21. yüzyıl çocuk hasta TROMBOEMBOLİ ciddi bir sorun 1. Hastalıkların tedavişansının

Detaylı

Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas l Aramal y z?

Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas l Aramal y z? Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas l Aramal y z? Cengiz BEYAN Gülhane Askeri T p Akademisi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Venöz trombozun (VT) en s k klinik formlar alt ekstremitelerde

Detaylı

DVT PROFLAKSİ & TEDAVİ. Doç. Dr. Ali Özdemir FSM Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

DVT PROFLAKSİ & TEDAVİ. Doç. Dr. Ali Özdemir FSM Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği DVT PROFLAKSİ & TEDAVİ Doç. Dr. Ali Özdemir FSM Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Derin ven trombozu (DVT) Pulmoner embolizm (PE) Venöz tromboembolizm (VTE) Yıllık insidensi %0,1(60 yaş

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi Ekim 2012, İstanbul

Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi Ekim 2012, İstanbul Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul Obstetrik Pratiğinde Trombofili Taramalarını Kime, Nasıl Yapalım? Trombofili Kalıtsal Edinsel Literatür ve Kadın-doğum birliklerinin önerileri

Detaylı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Ölüm Nedenleri Roos- Hesselink JW Heart 2009 Gebelikte Tromboembolik Olay Epidemiyoloji

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SİSTEMİK HASTALIKLARDA TROMBOZ

SİSTEMİK HASTALIKLARDA TROMBOZ SİSTEMİK HASTALIKLARDA TROMBOZ Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ zeynepkar@hotmail.com İ.Ü. İTF. Pediatrik Hematoloji&Onkoloji B.D ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TROMBOZ THROMBOS (Yunanca) Küme, yığın veya yumru Leucophlegmasia

Detaylı

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Trombofili Pıhtılaşmaya eğilim Akkiz veya edinsel Psikiyatri dahil tıbbın tüm dallarını kapsar!!! Koagulasyon-Kanama

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

GEBELİK VE TROMBOFİLİ

GEBELİK VE TROMBOFİLİ GEBELİK VE TROMBOFİLİ Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana B.D. Hematoloji Bilim Dalı e-posta:mtobu@yahoo.com EHOK, 15. 3. 2015 SUNUM PLANI Trombofili tanım Gebelikte

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI. Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD. alev.gurgun@ege.edu.tr

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI. Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD. alev.gurgun@ege.edu.tr PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD alev.gurgun@ege.edu.tr HİPERKOAGÜLABİLİTE PRİMER 1. Anormal fibrin oluşumuna neden olanlar: AT III

Detaylı

Venöz Tromboembolizm 17

Venöz Tromboembolizm 17 Venöz Tromboembolizm 17 Venöz Tromboembolizm Venöz tromboembolizm (VTE), venöz dolafl mda oluflan tüm patolojik trombozlar n genel ad d r. En s k olarak alt ekstremite derin venlerinde (derin ven trombozu,

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Son Güncellenme

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Venöz Tromboembolizm

Venöz Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm 65 Medikal Hastalarda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Akut dahili hastal klar nedeniyle hastaneye yatan hastalar VTE aç s ndan önemli bir risk alt ndad rlar. Genel medikal

Detaylı

TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI. Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004

TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI. Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004 TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004 1 Plasental dolaşım Yeterli ve sürekli bir plasental dolaşım başarıyla sonuçlanacak bir gebeliğin temel şartıdır. 2 Plasental

Detaylı

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD.

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Trombofili nedir? Trombofili tromboza eğilim oluşturan durumları tanımlamakta

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik Pulmoner Tromboemboli Prof. Dr. Pınar Çelik PTE Sistemik venlerden gelen trombüslerin pulmoner arter ya da dallarında obstrüksiyon yapması sonucunda ortaya çıkar. Ölümlerin % 15-20 sini oluşturur. Etkenler:

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVIII, Say 3, 2004 KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF FOURTYNINE CASES WITH PULMONARY EMBOLISM Ahmet Emin

Detaylı

TROMBOFİLİ. İntern Dr. Nilay BAKOĞLU Eylül 2011

TROMBOFİLİ. İntern Dr. Nilay BAKOĞLU Eylül 2011 TROMBOFİLİ İntern Dr. Nilay BAKOĞLU Eylül 2011 Hemostatik sistemlerin görevi kanın damar içinde pıhtılaşmadan sıvı formunda akışkanlığının devam etmesini ve damar bütünlüğü bozulduğu durumlarda da kanın

Detaylı

Pediatrik Tromboz. Doç.Dr. Serap Karaman

Pediatrik Tromboz. Doç.Dr. Serap Karaman Pediatrik Tromboz Doç.Dr. Serap Karaman Hemostaz nedir? - Kanamanın durdurulması - Dolaşımın bütünlüğünün korunması Trombofili thrombos.. pıhtı philein.. sevmek trombofili.. tromboza eğilim genellikle

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

V. BÖLÜM KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

V. BÖLÜM KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 KALITSAL TROMBOFİLİ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Trombofili, kanda

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D.

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Pulmoner arter veya dallarının trombüs veya emboli ile tıkanmasına pulmoner tromboemboli (PTE)

Detaylı

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var!

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var! Hassasiyeti YÜKSEK ve GÜVENİLİR Bir Tarama Testi Fetal trizomilerin taranması ve Y kromozomunun değerlendirilmesinde kullanılan son derece gelişmiş bir kan testi Amniyosentezden önce bir şansınız daha

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Brunicardi FC, et al. 2010. Schwartz s Principles of Surgery, 9th Ed. USA, The McGraw Hill. Townsend CM, et al. 2008. Sabiston Textbook of Surgery, 18. Baskı. Philadelphia,

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

HEREDITARY THROMBOPHILIAS AND LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN (HEREDİTER TROMBOFİLİLERDE DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN KULLANIMI)

HEREDITARY THROMBOPHILIAS AND LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN (HEREDİTER TROMBOFİLİLERDE DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN KULLANIMI) HEREDITARY THROMBOPHILIAS AND LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN (HEREDİTER TROMBOFİLİLERDE DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN KULLANIMI) Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

Heterozigot FVL sonucu oluflan APC direnci G20210A protrombin gen mutasyonu Homosistein yüksekli i

Heterozigot FVL sonucu oluflan APC direnci G20210A protrombin gen mutasyonu Homosistein yüksekli i .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 175-183 Trombofilide Tedavi Uz. Dr. Cem Ar Kanda p ht laflma e iliminin artmas

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Venöz Tromboembolizm ve Hemflirelik Bak m Venous Thromboembolism and Nursing Care

Venöz Tromboembolizm ve Hemflirelik Bak m Venous Thromboembolism and Nursing Care Venöz Tromboembolizm ve Hemflirelik Bak m Venous Thromboembolism and Nursing Care SEM HA AKIN* EMEL HORASAN** ÖZET Venöz tromboembolizm toplum sa l n etkileyen majör sa l k sorunlar ndan birisidir. Venöz

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pulmoner arter veya dallarının tıkanmasıdır. Hayatı tehdit eden bir durumdur. Ani, beklenmedik, travma dışı ölümlerde 2. sırada Gerçek

Detaylı

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar PULMONER EMBOLİZM Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar Derin ven trombozu Pulmoner embolizm Bacak Post-trombotik Şok Non- rezolüsyon İskemisi sendrom Nüks Rekürren tromboembolizm Mortalite

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LUCENTIS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Göz içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonun 0,3 ml si 3 mg ranibizumab içerir. Yardımcı maddeler: Alfa,alfa-trehaloz dihidrat,

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Gebelikte Venöz Tromboembolizm Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Mekanizma Lokasyon Hastalıklar Arteriel tromboz Aterosklerotik plak rüptürü Sol kalp boşluğu

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL PRENATAL VE POSTNATAL MOLEKÜLER TANI TESTLERİ Dr.Belgin Eroğlu Kesim *1800 lerde Mendel ile başlayan serüven, *1900 lerde kalıtım biriminin gen

Detaylı

ACOG diyor ki! GEBELİKTE TROMBOEMBOLİZM. Özeti Yapan: Dr. Aytül Esmer Çorbacıoğlu

ACOG diyor ki! GEBELİKTE TROMBOEMBOLİZM. Özeti Yapan: Dr. Aytül Esmer Çorbacıoğlu ACOG diyor ki! GEBELİKTE TROMBOEMBOLİZM Özeti Yapan: Dr. Aytül Esmer Çorbacıoğlu GİRİŞ Gebe bir kadında tromboemboli görülme olasılığı diğer kadınlara kıyasla 4-5 kat daha fazladır. Gebelikteki tromboembolik

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

TROMBOFİLİLİ HASTADA TANISAL YAKLAŞIM

TROMBOFİLİLİ HASTADA TANISAL YAKLAŞIM TROMBOFİLİLİ HASTADA TANISAL YAKLAŞIM Cengiz Beyan GATA Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Trombofili nedir? Trombofilinin genel olarak kabul görmüş bir tanımı yoktur. Yıllar boyu bu terim tromboza meyil yaratan

Detaylı