MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu"

Transkript

1 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam Adý olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin (1) kayýt listesinde adýnýz (2) yer almýþ olsa (3) bile (4) programa (5) (6) kaydýnýz (7) (8) yapýlmaz. (9) ve 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal özürünüz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. Örneðin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algýlama bozukluðu olan görme engellilerin Sýnýf Öðretmeni olarak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan atmasý yapýlmamaktadýr. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. ve c) Tercih etmek istediðiniz Adý programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; Merkezi Yerleþtirme Ýþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu bir kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. Adý ve Adý ve ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,74 F Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,74,75 F Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,74, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL , 74, 75, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,74,75 TS Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,74,75 TM Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75 S Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,74, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75 S Biyoloji (Ýngilizce) 4 SAY , 17, 28, 74 F Fizik (Ýngilizce) 4 SAY , 17, 28, 74 F Kimya (Ýngilizce) 4 SAY , 17, 28, 74 F Matematik (Ýngilizce) 4 SAY , 17, 28, 74 M Ýktisat 4 EA TM Ýþletme 4 EA TM Ýþletme (Ýkinci Öðretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA S Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4 SAY , 74 F Akçakoca Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA , 74 TM-24 Düzce Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY M Orman Mühendisliði 4 SAY F Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY , 74 M -23 Bolu Düzce Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,74 F -77 Düzce Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY ,74,75 M Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY ,74 M Yapý Öðretmenliði 4 SAY ,74 M Düzce Týp Fakültesi 6 SAY F -13 ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 F Hemþirelik 4 SAY ,38,78 F Biyoloji 4 SAY 30 1 F Klasik Arkeoloji 4 SÖZ 30 1 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 50 2 TS Veteriner Fakültesi 5 SAY 40 1 F Týp Fakültesi 6 SAY 30 1 F -14 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA , 79 TM Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA , 79 TM Turist Rehberliði 4 DÝL ,77,79, Bitkisel Üretim 4 SAY Hayvansal Üretim 4 SAY 30 1 Nazilli Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak Ýktisat 4 EA 50 2 TM Ýþletme 4 EA 60 2 TM Maliye 4 EA 50 2 TM-29 AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Afyon Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, Biyoloji 4 SAY 30 1 F Biyoloji(Ýkinci Öðretim) 4 SAY F Coðrafya 4 SÖZ Matematik 4 SAY 45 2 M Matematik(Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Tarih 4 SÖZ 45 2 TS Tarih(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 45 2 TS Türk Dili ve Edebiyatý(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ TS Ýktisat 4 EA TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 46 TM Ýþletme 4 EA TM Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 46 TM Maliye 4 EA TM Maliye(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 46 TM-33 Teknik Metal Öðretmenliði 4 SAY M Yapý Öðretmenliði 4 SAY M Veteriner Fakültesi 5 SAY 45 2 F -68 Uþak Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 S Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 TS-10 Uþak Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 4 SAY M Makine Mühendisliði 4 SAY Seramik Mühendisliði 4 SAY M Seramik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 81 M Tekstil Mühendisliði 4 SAY 30 1 M -07 Uþak Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 F -83

2 Adý ve Adý ve AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Antalya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 F Hemþirelik 4 SAY ,38 F Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Biyoloji 4 SAY 30 1 F Eskiçað Dilleri ve Kültürleri 4 SÖZ 30 1 TS Fizik 4 SAY 30 1 F Kimya 4 SAY 30 1 F Klasik Arkeoloji 4 SÖZ 30 1 TS Matematik 4 SAY 30 1 M Tarih 4 SÖZ 30 1 TS Ýktisat 4 EA 60 2 TM Ýþletme 4 EA 60 2 TM Kamu Yönetimi 4 EA 50 2 S Maliye 4 EA 50 2 TM Çevre Mühendisliði 4 SAY M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY M Týp Fakültesi 6 SAY F -09 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA TM Konaklama Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA TM Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Bitkisel Üretim 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY 30 1 M Hayvansal Üretim 4 SAY Tarým Teknolojisi 4 SAY 40 1 Antalya Akseki Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , 38 F Burdur Veteriner Fakültesi 5 SAY 35 1 F -61 ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY F -14 Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji 4 SÖZ TS Sanat Tarihi 4 SÖZ TS Sosyoloji 4 EA S Tarih 4 SÖZ TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,15, Almanca Öðretmenliði 4 DÝL , 8, 82, 83 D Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY , 8,75 M Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL , 8, 84, 85 D Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , 8,75 M Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,8,15, 75, 77 D Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ , 8, 75, 80 S Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , 8,75 TS Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 8,75 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 8,75 S Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ , 8, 75, 80 S -15 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY ,15,16 F Fizik 4 SAY ,15,16 F Ýstatistik 4 SAY ,15,16 M Kimya 4 SAY ,15,16 F Matematik 4 SAY ,15,16 M Hukuk Fakültesi 4 EA S Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA TM Ýktisat 4 EA TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 8 TM Ýþletme 4 EA TM Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 8 TM Maliye 4 EA TM-17 Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basým ve Yayýmcýlýk 4 SÖZ , 15, 17, 86 TS Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý 4 SÖZ , 15, 17, 86 S Ýletiþim Sanatlarý 4 SÖZ , 15, 17, 86 S Sinema ve Televizyon 4 SÖZ , 15, 17, 86 TS Çevre Mühendisliði 4 SAY , 15, 17, 86 M Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY , 15, 17, 86 M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY , 15, 17, Kimya Mühendisliði 4 SAY , 15, 17, 86 M Mimarlýk 4 SAY ,15,17, 72, 86 M Seramik Mühendisliði 4 SAY , 15, 17, 86 M -11 Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY , 8,15, 86, 87 M Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 EA , 8,15, 86, 87 TM Uçak Gövde Bakým 4 SAY , 8,15, 86, 87 M Uçak Motor Bakým 4 SAY , 8,15, 86, 87 M Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 EA ,8,15,16 TM-16 ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Ankara Cebeci Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY , 38, 46, Hemþirelik 4 SAY , 38, 46, 78 Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 83 D Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 30 1 D Bulgar Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 1 D Coðrafya 4 SÖZ S Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 1 D Dil Bilimi 4 DÝL D Etnoloji 4 SÖZ 10 1 TS Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 1 D Felsefe 4 EA S Fizik Antropoloji 4 SAY F Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 85 D Halkbilimi(Folklor) 4 SÖZ 30 1 TS Hindoloji 4 DÝL 15 1 D Hititoloji 4 SÖZ TS Hungaroloji 4 DÝL 20 1 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 77 D Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL D Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL D Klasik Arkeoloji 4 SÖZ TS Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Kütüphanecilik 4 SÖZ Latin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL D Leh Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 1 D Paleoantropoloji 4 SAY F Prehistorya 4 SÖZ TS Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 4 SÖZ TS Psikoloji 4 EA S Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 40 1 D Sanat Tarihi 4 SÖZ TS Sinoloji 4 DÝL 20 1 D Sosyal Antropoloji 4 SÖZ S Sosyoloji 4 EA S Sümeroloji 4 SÖZ TS Tarih 4 SÖZ TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ TS-03 37

3 Adý ve Adý ve Urdu Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 10 1 D Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL D Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY , 90 F Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY F -11 Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,46,75 M Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,46,75 TS Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 SÖZ , 75 S Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,46,75 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 S Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 S -20 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY M Astronomi ve Uzay Bilimleri (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 46 M Biyoloji 4 SAY F Biyoloji(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 46 F Elektronik Mühendisliði 4 SAY M Fizik 4 SAY F Fizik Mühendisliði 4 SAY M Ýstatistik 4 SAY M Jeofizik Mühendisliði 4 SAY M Jeofizik Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 46 M Jeoloji Mühendisliði 4 SAY M Jeoloji Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 46 M Kimya 4 SAY F Kimya Mühendisliði 4 SAY M Matematik 4 SAY M Matematik(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 46 M Hukuk Fakültesi 4 EA S -02 Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ , 46 TS Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 TS-14 Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ TS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ TS Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ TS-02 Saðlýk Saðlýk Eðitimi 4 EA TM Saðlýk Yönetimi 4 EA TM-13 Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA TM Ýktisat 4 EA TM Ýþletme 4 EA TM Kamu Yönetimi 4 EA S Maliye 4 EA TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA S Týp Fakültesi 6 SAY F Veteriner Fakültesi 5 SAY F Bitkisel Üretim 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY M Hayvansal Üretim 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY , 72 M Tarým Teknolojisi 4 SAY Ev Ekonomisi Yüksekokulu 4 EA TM-32 Çankýrý Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY F -74 Çankýrý Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , 38 ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY F Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY 30 1 F -15 Erzurum Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 F Hemþirelik 4 SAY ,38,78 F Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 83 D Alman Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 DÝL ,82,83 D Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 40 1 D Arap Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 DÝL D Biyoloji 4 SAY 90 3 F Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY F Coðrafya 4 SÖZ 30 1 S Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 40 1 D Fars Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 DÝL D Felsefe 4 EA 30 1 S Felsefe (Ýkinci Öðretim) 4 EA S Fizik 4 SAY 80 2 F Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 85 D Fransýz Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 DÝL ,84,85 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 77 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 DÝL ,15,77 D Kimya 4 SAY 50 2 F Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY F Klasik Arkeoloji 4 SÖZ 30 1 TS Klasik Arkeoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ TS Matematik 4 SAY 80 2 M Matematik(Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Sanat Tarihi 4 SÖZ 30 1 TS Sanat Tarihi (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ TS Sosyoloji 4 EA 30 1 S Sosyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 EA S Tarih 4 SÖZ 70 2 TS Tarih (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 50 2 TS Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ TS Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,38,78 F Ýktisat 4 EA TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA TM Ýþletme 4 EA TM Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA TM-36 Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ TS Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS-12 Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 40 1 Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,82,83 D Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY , Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 S Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA ,75,76 S Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , 75 F Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2 F Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,84,85 D Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2 M Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL , 15, 75, 77 D Ýngilizce Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 DÝL , 2, 15, 77 D Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 M Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , 75 TS Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 SÖZ S Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 S Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 TS Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 TS Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS Türkçe Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 TS Çevre Mühendisliði 4 SAY 40 1 M Çevre Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 60 2 M Ýnþaat Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Kimya Mühendisliði 4 SAY 60 2 M -21

4 Adý ve Adý ve Kimya Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Makine Mühendisliði 4 SAY 50 2 M Makine Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Týp Fakültesi 6 SAY F Bitkisel Üretim 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY 50 2 M Hayvansal Üretim 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY M Tarým Teknolojisi 4 SAY 80 2 Aðrý Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , 75 F Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS-10 Erzincan Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , 75 F Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS Erzincan Hukuk Fakültesi 4 EA 60 2 S -04 Erzincan Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 45-77, 92 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5-77, 92 D -18 Ýþletme Fakültesi Ýktisat 4 EA 40-17, 92 TM Ýktisat (Burslu) 4 EA 4-17, 92 TM Ýþletme 4 EA , 92 TM Ýþletme (Burslu) 4 EA 10-17, 92 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 25-17, 92 S Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 5-17, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 32-17, 92 M Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 4-17, 92 BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY 15-17, 18 Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ 50-17, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Burslu) 4 SÖZ 5-17, Radyo TV ve Sinema 4 SÖZ 50-17, Radyo TV ve Sinema (Burslu) 4 SÖZ 5-17, 18 Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA 50-17, Ýþletme (Burslu) 4 EA 5-17, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 40-17, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 7-17, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 40-17, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 5-17, 18 BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY , 3, 38, 78 F Saðlýk Memurluðu 4 SAY , 3 F Biyoloji 4 SAY 30 1 F Fizik 4 SAY 30 1 F Kimya 4 SAY 30 1 F Matematik 4 SAY 30 1 M Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 30 1 TS Endüstri Mühendisliði 4 SAY 30 1 M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 60 2 M Ýnþaat Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Makine Mühendisliði 4 SAY 60 2 M Makine Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Mimarlýk 4 SAY M -09 Necatibey Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , 75 F Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2 F Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2 M Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 M Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 S Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 TS Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 TS-10 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA , 58 TM Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA TM Turist Rehberliði 4 DÝL , 80, 93 D -18 Balýkesir Bandýrma Saðlýk Y.O Hemþirelik 4 SAY , 3, 38, 78 F -84 Bandýrma Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak Ýktisat 4 EA , 16, 21, 94 TM Ýþletme 4 EA , 16, 21, 94 TM-15 BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 30-20,21,77 D Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5-20,21,77 D Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 50-16,20, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) 4 SAY 5-16,20, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 50-16,20, Türk Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 SÖZ 5-16,20, Hukuk Fakültesi 4 EA ,20,21 S Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 5-16,20,21 S Ýktisat 4 EA 45-16,20,21 TM Ýktisat (Burslu) 4 EA 5-16,20,21 TM Ýþletme 4 EA 55-16,20,21 TM Ýþletme (Burslu) 4 EA 5-16,20,21 TM Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 50-16,20,21 S Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 5-16,20,21 S Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 45-16,20,21 TM Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA 5-16,20,21 TM-02 Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ 55-16,20,21 TS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Burslu) 4 SÖZ 5-16,20,21 TS Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 40-16,20,21 M Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 5-16,20,21 M Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 40-16,20,21 M Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) 4 SAY 5-16,20,21 M Endüstri Mühendisliði 4 SAY 40-16,20,21 M Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 5-16,20,21 M -02 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 50-16,20, Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 5-16,20, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY 35-16,20,21 F Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Burslu)4 SAY 5-16,20,21 F Hemþirelik 4 SAY 25-16,20,21, 38,78 F -89

5 Adý ve Adý ve Hemþirelik (Burslu) 4 SAY 5-16,20,21, 38,78 F Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 4 EA 50-16,20,21 TM Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA 5-16,20,21 TM-08 Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4 SAY 50-1, 16, 20, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) 4 SAY 5-1, 16, 20, Týp Fakültesi 6 SAY 35-16,20,21 F Týp Fakültesi (Burslu) 6 SAY 5-16,20,21 F -05 Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk 4 EA 50-1, 16, 20, Bankacýlýk (Burslu) 4 EA 5-1, 16, 20, Sigortacýlýk 4 EA 50-1, 16, 20, Sigortacýlýk (Burslu) 4 EA 5-1, 16, 20, Uluslararasý Ticaret 4 EA 50-1, 16, 20, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA 5-1, 16, 20, 21 BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5-95 D Matematik-Bilgisayar 4 SAY 45-17, 95 M Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY 5-17, 95 M -17 Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV 4 SÖZ 95-17, 95 TS Sinema-TV (Burslu) 4 SÖZ 5-17, Ýþletme 4 EA 90-17, 95 TM Ýþletme (Burslu) 4 EA 10-17, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 50-17, 95 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 45-17, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 5-17, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 45-17, Yönetim Biliþim Sistemleri (Burslu) 4 EA 5-17, 95 Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY 75-17,72,95 M Mimarlýk (Burslu) 4 SAY 5-17,72,95 M -11 BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Fen Fakültesi Fizik (Burslu) 4 SAY 15-17,23,24 F Kimya (Burslu) 4 SAY 15-17,23,24 F Matematik (Burslu) 4 SAY 15-17,23,24 M Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)4 SAY 15-17,23,24 F -01 Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fak Ýktisat 4 EA ,23,24 TM Ýktisat (Burslu) 4 EA 20-17,23,24 TM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA ,23,24 S Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu) 4 EA 20-17,23,24 S Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,23,24 S Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 20-17,23,24 S -01 Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fak Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,24,77 D Amerikan Kültürü ve Edebiyatý(Burslu)4 DÝL 5-23,24,77 D Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 SÖZ ,23,24 TS Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Burslu) 4 SÖZ 5-17,23,24 TS Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,24,77 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5-23,24,77 D -01 Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA ,23,24 TM Ýþletme (Burslu) 4 EA 20-17,23,24 TM Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 50-17,23,24 M Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 50-17,23,24 M Elektrik-Elektronik Müh. 4 SAY 50-17,23,24 M Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) 4 SAY 50-17,23,24 M Endüstri Mühendisliði 4 SAY 50-17,23,24 M Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 50-17,23,24 M Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 115-1, 17, 23, 24 TM Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA 5-1, 17, 23, 24 TM Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 4 EA 50-1, 17, 23, 24 TM Turizmde Büro Yönetimi 4 EA 60-1, 17, 23, 24 TM-47 Uygulamalý Yabancý Diller Y.O Bankacýlýk ve Finans 4 EA 100-1, 16, 23, 96 D Bankacýlýk ve Finans (Burslu) 4 EA 5-1, 16, 23, 96 D Muhasebe 4 EA 100-1, 16, 23, 96 D Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce- Fransýzca-Türkçe) 4 DÝL 65-23, 96 D Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce- Fransýzca-Türkçe)(Burslu) 4 DÝL 5-23, 96 D -01 BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,17,75, 97, 98 M Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,17,75, 97, 98 F Fizik Öðretmenliði 5 SAY , 17, 75, 76, 97, 98 F Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,17,75, 97, 98 M Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,75,77, 97, 98 D Kimya Öðretmenliði 5 SAY , 17, 75, 76, 97, 98 F Matematik Öðretmenliði 5 SAY , 17, 75, 76, 97, 98 M Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,17,75, 97, 98 TS Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 SÖZ , 75, 97, 98 S Felsefe 4 EA ,97,98 S Fizik 4 SAY ,97,98 F Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 98 D Kimya 4 SAY ,97,98 F Matematik 4 SAY ,97,98 M Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY ,97,98 F Psikoloji 4 EA ,97,98 S Sosyoloji 4 EA ,97,98 S Tarih 4 SÖZ ,97,98 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,97,98 TS Ýktisat 4 EA ,97,98 TM Ýþletme 4 EA ,97,98 TM Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,97,98 S Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,97,98 M Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,97,98 M Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,97,98 M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,97,98 M Kimya Mühendisliði 4 SAY ,97,98 M Makine Mühendisliði 4 SAY ,97,98 M -01 Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði 4 EA , 17, 97, 98 TM Uluslararasý Ticaret 4 EA , 17, 97, 98 TM Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA , 17, 97, 98 TM-01 Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL , 98 D -01

6 Adý ve Adý ve CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , 3, 75, 99 F Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2, 3, 99 F Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 3, 75, 99 TM Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2, 3, 99 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 3, 75, 99 S Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2, 3, 99 S Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 3, 75, 99 TS Türkçe Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2, 3, 99 TS Biyoloji 4 SAY F Biyoloji(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Fizik 4 SAY F Fizik(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Kimya 4 SAY F Kimya(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Matematik 4 SAY M Tarih 4 SÖZ TS Tarih(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 3 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ TS Türk Dili ve Edebiyatý(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 3 TS Ýktisat 4 EA TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA TM Ýþletme 4 EA TM Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA TM Maliye 4 EA TM Maliye(Ýkinci Öðretim) 4 EA TM-29 Manisa Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY , 3, 38, 78 F Gýda Mühendisliði 4 SAY M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY M Ýnþaat Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Makine Mühendisliði 4 SAY M Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Týp Fakültesi 6 SAY 40 1 F -11 Akhisar Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Uluslararasý Ticaret 4 EA ,15,17, 86, Tütün Eksperliði Yüksekokulu 4 SAY ,101 F -52 CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY F Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Biyoloji 4 SAY 40 1 F Fizik 4 SAY 30 1 F Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 85 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 77 D Kimya 4 SAY 40 1 F Matematik 4 SAY 30 1 M Sosyoloji 4 EA 40 1 S Sosyoloji(Ýkinci Öðretim) 4 EA S Tarih 4 SÖZ 30 1 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 40 1 TS Türk Dili ve Edebiyatý(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ TS Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY , 38 F Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Ýktisat 4 EA TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Ýþletme 4 EA TM Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Kamu Yönetimi 4 EA S Kamu Yönetimi(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 S Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ TS Çevre Mühendisliði 4 SAY 35 1 M Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY 40 1 M Kimya Mühendisliði 4 SAY 30 1 M Maden Mühendisliði 4 SAY 40 1 M Makine Mühendisliði 4 SAY 40 1 M -22 Sivas Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 F Týp Fakültesi 6 SAY F -16 ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝÇEL-TARSUS) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 40-27, 77 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5-27, 77 D Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL 70-1,27,77 D Ýngilizce Öðretmenliði (Burslu) 4 DÝL 5-1,27,77 D Ýktisat 4 EA 32-17,27,28 TM Ýktisat (Burslu) 4 EA 8-17,27,28 TM Ýþletme 4 EA 70-17,27,28 TM Ýþletme (Burslu) 4 EA 5-17,27,28 TM Uluslararasý Finans 4 EA 40-17,27,28 TM Uluslararasý Finans (Burslu) 4 EA 7-17,27,28 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 70-17,27,28 S Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 5-17,27,28 S Hukuk Fakültesi 4 EA 80-16, 27 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 F Hemþirelik 4 SAY ,38,78 F Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,82,83 D Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2 M Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 S Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , 75 F Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2 F Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL , 15, 75, 77 D Ýngilizce Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 DÝL , 2, 15, 77 D Japonca Öðretmenliði 4 DÝL ,102 D Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , 75 TS Okul Öncesi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TS Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 TS Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 TS Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 TS-09 Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY 35 1 F Coðrafya 4 SÖZ 30 1 S Fizik 4 SAY 35 1 F Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 77 D Kimya 4 SAY 35 1 F Klasik Arkeoloji 4 SÖZ 30 1 TS-13

7 Adý ve Adý ve Matematik 4 SAY 35 1 M Sanat Tarihi 4 SÖZ 30 1 TS Tarih 4 SÖZ 35 1 TS Tarih (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 35 1 TS Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ TS Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 30 1 M Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY 30 1 F Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA ,103 TM Bitkisel Üretim 4 SAY Hayvansal Üretim 4 SAY 30 1 Biga Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA 40 1 TM Ýktisat 4 EA 40 1 TM Ýþletme 4 EA 40 1 TM Kamu Yönetimi 4 EA 40 1 S Maliye 4 EA 40 1 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 40 1 S -07 ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 50-30,31,77 D Matematik-Bilgisayar 4 SAY 16-17,30,31 M Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY 14-17,30,31 M Hukuk Fakültesi 4 EA , 46 S Ýktisat 4 EA 50-17,30,31 TM Ýþletme 4 EA ,30,31 TM Uluslararasý Ticaret 4 EA 70-17,30,31 TM Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 51-17,30,31 M Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 29-17,30,31 M Endüstri Mühendisliði 4 SAY 51-17,30,31 M Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 29-17,30,31 M -07 ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY , 3, 38, 78 F Hemþirelik 4 SAY , 3, 38 F Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY , 90 F Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,82,83 D Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY , 3, Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA , 3, 75, 76 S Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,84,85 D Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL , 15, 75, 77 D Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , 3, 75 TS Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 SÖZ , 75 S Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 3, 75 TM Sýnýf Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2, 3 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 3, 75 S Biyoloji 4 SAY F Biyoloji(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Fizik 4 SAY , 46 F Fizik(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Kimya 4 SAY , 46 F Kimya(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Matematik 4 SAY , 46 M Matematik(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ TS Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 3 TS Ekonometri 4 EA , 16 TM Ýktisat 4 EA , 16 TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Ýþletme 4 EA , 16 TM Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Maliye 4 EA , 16 TM-15 Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ , 3 TS Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ , 3, 75 TS Çevre Mühendisliði 4 SAY M Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 M Endüstri Mühendisliði 4 SAY , 46 M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY , 46 M Ýnþaat Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Jeoloji Mühendisliði 4 SAY , 46 M Jeoloji Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Maden Mühendisliði 4 SAY M Maden Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 M Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 15, 17, 28 M Mimarlýk 4 SAY ,46,72 M Tekstil Mühendisliði 4 SAY , 46 M Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY F Su Ürünleri Fak. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Týp Fakültesi 6 SAY ,104 F Bitkisel Üretim 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY M Hayvansal Üretim 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY , 72 M Tarým Teknolojisi 4 SAY DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY F -17 Diyarbakýr Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , 3, 38, 78 F Saðlýk Memurluðu 4 SAY , Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,82,83 D Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , 75 F Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,84,85 D Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2 M Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL , 15, 75, 77 D Ýngilizce Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 DÝL , 2, 15, 77 D Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 M Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 TS Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 40 1 D Biyoloji 4 SAY 50 2 F Biyoloji (Ýkinci Öðretim) 4 SAY F Felsefe 4 EA 40 1 S Fizik 4 SAY 50 2 F Fizik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY F Kimya 4 SAY 50 2 F Kimya (Ýkinci Öðretim) 4 SAY F Klasik Arkeoloji 4 SÖZ 40 1 TS Matematik 4 SAY 50 2 M Matematik (Ýkinci Öðretim) 4 SAY M Psikoloji 4 EA 40 1 S Sosyoloji 4 EA 40 1 S Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA S -04 Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ TS Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 42

8 Adý ve Adý ve Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 20 1 M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 25 1 M Maden Mühendisliði 4 SAY 25 1 M Makine Mühendisliði 4 SAY 20 1 M Mimarlýk 4 SAY M Týp Fakültesi 6 SAY 90 3 F Veteriner Fakültesi 5 SAY 30 1 F Bitkisel Üretim 4 SAY 30 1 Batman Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY , Makine Öðretmenliði 4 SAY Mardin Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 F -99 Siirt Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM-34 Siirt Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 F -99 DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 36-30,33,77 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 4-30,33,77 D Ýþletme (Türkçe) 4 EA 81-33, 46 TM Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA 9-33, 46 TM Ýþletme 4 EA 63-17,30,33 TM Ýþletme (Burslu) 4 EA 7-17,30,33 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 45-17,30,33 S Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 5-17,30,33 S Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 63-17,30,33 M Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 7-17,30,33 M Endüstri Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY 63-33, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY 7-33, Endüstri Mühendisliði 4 SAY 63-17,30,33 M Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 7-17,30,33 M -07 DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Buca Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,82,83 D Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 S Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , 75 F Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,84,85 D Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , 75 M Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2 M Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL , 15, 75, 77 D Ýngilizce Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 DÝL , 2, 15, 77 D Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 F Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 M Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , 75 TS Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 SÖZ S Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 75 TM Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 EA , 2 TM Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 S Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 TS Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 TS Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 2 TS-08 Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Ýngilizce) 4 EA , 15, 17, 28 TM Güverte (Ýngilizce) 4 SAY , 15, 17, 28, 49,105 M -09 Fen ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 D Fizik 4 SAY ,17,86 F Ýstatistik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 M Matematik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 M Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY ,15,16 F -18 Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV 4 SÖZ 30 1 TS Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY , 15, 16, 38 F Hukuk Fakültesi 4 EA S Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA 75 2 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) 4 EA TM Ekonometri 4 EA 50 2 TM Ýktisat 4 EA , 16 TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA ,15,16 TM Ýþletme 4 EA , 16 TM Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA ,15,16 TM Kamu Yönetimi 4 EA 60 2 S Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) 4 EA S Maliye 4 EA TM Maliye(Ýkinci Öðretim) 4 EA TM-16 Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ TS Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ , 75 TS-15 Ýþletme Fakültesi Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,17,28 TM Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17,28 TM Turizm Ýþletmeciliði (Fransýzca-Ýngilizce) 4 EA ,106 D Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA ,17,28 S -01 Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY M Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY M Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 M Çevre Mühendisliði 4 SAY , 16 M Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 M Endüstri Mühendisliði 4 SAY , 16 M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY , 16 M Ýnþaat Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY ,15,16 M Jeofizik Mühendisliði 4 SAY , 16 M Jeoloji Mühendisliði 4 SAY , 16 M Jeoloji Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY ,15,16 M Maden Mühendisliði 4 SAY , 16 M Maden Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY ,15,16 M Makine Mühendisliði 4 SAY , 16 M Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY ,15,16 M Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY , Tekstil Mühendisliði 4 SAY , 16 M Týp Fakültesi 6 SAY , 16 F -07 DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Biyoloji 4 SAY F Biyoloji(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Fizik 4 SAY F Fizik(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 F Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 77 D Ýngiliz Dili ve Edebiyatý(Ýkinci Öðretim) 4 DÝL , 3, 77 D Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY M Matematik(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Sosyoloji 4 EA S Sosyoloji(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 S Tarih 4 SÖZ TS Tarih(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 3 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ TS Türk Dili ve Edebiyatý(Ýkinci Öðretim) 4 SÖZ , 3 TS Ýktisat 4 EA TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Ýþletme 4 EA TM-28 43

9 Adý ve Adý ve Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Kamu Yönetimi 4 EA S -10 Kütahya Saðlýk Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY , 3 F Hemþirelik 4 SAY , 3, 38, 78 F Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY M Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Endüstri Mühendisliði 4 SAY M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY M Ýnþaat Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Maden Mühendisliði 4 SAY M Maden Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Makine Mühendisliði 4 SAY M Makine Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M Seramik Mühendisliði 4 SAY M Seramik Mühendisliði(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 3 M -30 Bilecik Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak Ýktisat 4 EA TM Ýktisat(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Ýþletme 4 EA TM Ýþletme(Ýkinci Öðretim) 4 EA , 3 TM Kamu Yönetimi 4 EA S -10 Simav Teknik Mobilya ve Dekorasyon Öðr. 4 SAY , 3 M Mobilya ve Dekorasyon Öðr. (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2, 3 M Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY , 3 M Talaþlý Üretim Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 2, 3 M -36 EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY , 39, 90,107 F Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY , 39, 107 F -12 Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 83, 107 D Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL , 77, 107 D Coðrafya 4 SÖZ , 39, 107 S Felsefe 4 EA , 39, 107 S Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , 77, 107 D Klasik Arkeoloji 4 SÖZ , 39, 107 TS Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 4 SÖZ , 39, 107 TS Psikoloji 4 EA , 39, 107 S Sanat Tarihi 4 SÖZ , 39, 107 TS Sosyoloji 4 EA , 39, 107 S Tarih 4 SÖZ , 39, 107 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ , 39, 107 TS Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY , 15, 39, 75, 107,108 M Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , 15, 39, 75, 107,108 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY , 39, 107 M Biyokimya 4 SAY , 39, 107 F Biyoloji 4 SAY , 39, 107 F Fizik 4 SAY , 39, 107 F Ýstatistik 4 SAY , 39, 107 M Kimya 4 SAY , 39, 107 F Matematik 4 SAY , 39, 107 M Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,15,38, 39,107 F Ýktisat 4 EA , 39, 94,107 TM Ýþletme 4 EA , 39, 94,107 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA , 39, 94,107 S -02 Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ , 39, 107,109 TS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ , 39, 107,109 TS Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ , 39, 107,109 TS-03 Ýzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,15,38, 39, 78, 107 F Hemþirelik 4 SAY , 15, 38, 39, 78,107 F -76 Ýzmir Ödemiþ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,15,38, 39, 78, 107,110 F Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY , 39, 94,107 M Deri Mühendisliði 4 SAY , 39, 94, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY , 39, 94,107 M Gýda Mühendisliði 4 SAY , 39, 94,107 M Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY , 39, 94,107 M Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY , 21, 28,107 M Makine Mühendisliði 4 SAY , 39, 94,107 M Tekstil Mühendisliði 4 SAY , 94, 107,111 M Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY ,107, 111 F Týp Fakültesi 6 SAY , 39, 107 F Bitkisel Üretim 4 SAY , 39, Hayvansal Üretim 4 SAY , 39, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY , 39, 72,107 M Tarým Teknolojisi 4 SAY , 39, 107 ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ(KAYSERÝ) Biyoloji 4 SAY F Biyoloji(Ýkinci Öðretim) 4 SAY , 40 F Çin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Fizik 4 SAY F -41

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiþtir. Ýlk iki sütunda sütun) "- - -" iþareti bulunuyorsa bu programý, ilgili ÖSS puan türünde 120,000 alfabetik sýrayla üniversitelerin adlarý verilmektedir.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

SEÇİLEN ADAY PUAN EN EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI N.YER EK YER TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

SEÇİLEN ADAY PUAN EN EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI N.YER EK YER TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Düzce Orman Fakültesi 111277 Orman Endüstrisi Mühendisliği 33 2 M 419.639 493.664 413.191 413.191 111173 Peyzaj Mimarlığı 32 M 431.917 463.387 Düzce Teknik Eğitim

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL Cerrahpaşa Tıp Cerrahpaşa Tıp Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133 100110124 Fizik (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3182 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3240 100110169

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı