Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý"

Transkript

1 Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim 2006 Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz 2006 o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn Açýklamalar hazýrladýðý * meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. Örneðin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algýlama bozukluðu olan görme engellilerin Sýnýf Öðretmeni olarak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan atamasý yapýlmamaktadýr. b) (1) Tercih etmek istediðiniz (2) programdaki öðrenim (3) sýrasýnda (4) (5) ve (6) programýn (7) hazýrladýðý (8) meslekte (9) (10) baþarýlý (11) olabilmeniz (12) için gerekli (1) becerilere sahip (2) olmanýz gerekir. Örneðin, (3) bazý (4) alanlarda (5) (6) el (7) ve parmaklarý (8) ustalýkla (9) kullanabilme (10) (11) önemlidir, (12) bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; Merkezi Yerleþtirme Ýþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu bir kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,74,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,74, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,74, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,74,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,77 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,74, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,74, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75,80 *** Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2, Biyoloji (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Biyoloji (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Fizik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Fizik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Matematik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Psikoloji 4 EA ,15,16, Sosyoloji 4 EA ,15,16, Tarih 4 SÖZ ,15,16, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,15,16, Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,15,16, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ,11,15, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,15,16, Týp Fakültesi 6 SAY *** Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4 SAY ,74 *** ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Matematik 4 SAY Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY , ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Arkeoloji 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Felsefe 4 EA

2 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Fizik 4 SAY Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,85, Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði 4 SAY Nazilli Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (ÝÖ) 4 EA Sosyal Hizmet 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78, Hemþirelik 4 SAY ,38, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,11,15,16, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 EA ,11,15,16,80, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði(ÝÖ) 4 EA ,2,11,15,16,80, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,11,15,16, AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Fizik 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Ýktisat 4 EA ,15, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA ,15, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17, Maliye 4 EA ,15, Maliye (ÝÖ) 4 EA Uluslararasý Ticaret ve Finansman 4 EA ,15, Gýda Mühendisliði 4 SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY , Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. (ÝÖ) 4 SAY , Metal Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Afyon Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15, AÐRI DAÐI ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRÞEHÝR) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,

3 Baþýrý Sýrasý 52 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Arkeoloji 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Eski Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,16, Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat 4 EA ,16, Ýþletme 4 EA ,16, Kamu Yönetimi 4 EA ,16, Maliye 4 EA ,16, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,16, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,16, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,16, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,16, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,16, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,16, Makine Mühendisliði 4 SAY ,16, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY ,16,21,134 *** Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,16, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,16, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,16,19,21 Antalya Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,3, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 EA ,11,16, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA , Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA , Alanya Ýþletme Fakültesi Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,16, AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþletme 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Çevre Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 SÖZ , Felsefe 4 EA , Sanat Tarihi 4 SÖZ , Sosyoloji 4 EA , Tarih 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,21, Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,125,127,162, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,46,75,169 *** Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,127,129,162, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77,162,169 *** Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) 4 DÝL 39 1,68, Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) 4 DÝL 1 1,68,251, Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,80,169 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75,169 *** Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,169 ***

4 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY ,21, Fizik 4 SAY ,21, Ýstatistik 4 SAY ,21, Kimya 4 SAY ,21, Matematik 4 SAY ,21, Hukuk Fakültesi 4 EA , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA , Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,21,28, Ýktisat (UOLP-SUNY Cortland) 4 EA , Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,21,28, Maliye 4 EA , Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 SÖZ ,21,86, Ýletiþim 4 SÖZ ,16,21, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ ,21,86, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,21,86, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28,169 *** Çevre Mühendisliði 4 SAY ,21,86, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,21,86, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28, Mimarlýk 4 SAY ,21,86, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým 4 SAY , Moda Tasarýmý 4 EA ,46, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY ,11,16,21,169 *** Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 EA ,11,16,21,169 *** Uçak Gövde - Motor Bakým 4 SAY ,11,16,21,169 *** Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 EA ,16,21, Açýköðretim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði (Adana) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Ankara) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Balýkesir) Açýköðretim 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Edirne) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Erzurum) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Eskiþehir) (Açýköðretim)4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Ýzmir) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Konya) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) ,9, Ýktisat Fakültesi Çalýþma Eko. ve Endüstri Ýliþkileri(Açýköðretim)4 9, Ýktisat (Açýköðretim) 4 9, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) 4 9, Maliye (Açýköðretim) 4 9,10 Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Açýköðretim) 4 9, ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** Antropoloji 4 EA Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arkeoloji 4 SÖZ Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA Bulgar Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Coðrafya 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Dilbilim 4 DÝL *** Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 EA Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Halkbilim 4 SÖZ Hindoloji 4 DÝL Hititoloji 4 SÖZ Hungaroloji 4 DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 1 *** Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Latin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Leh Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Psikoloji 4 EA Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Sanat Tarihi 4 SÖZ Sinoloji 4 DÝL Sosyoloji 4 EA ,15, Sümeroloji 4 SÖZ Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Urdu Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,46,75 *** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,46,75 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75 *** Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,46, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 *** Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY

5 Baþýrý Sýrasý 54 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Hukuk Fakültesi 4 EA *** Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,46 *** Gazetecilik 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16 *** Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,15, Fizik Mühendisliði 4 SAY ,15, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,15, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY ,15, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,15, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,15, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAY ,46, Hemþirelik 4 SAY , Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Maliye 4 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,15, Týp Fakültesi 6 SAY ,15,16 *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,15, Ziraat Mühendisliði 4 SAY , ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arkeoloji 4 SÖZ Arkeoloji (ÝÖ) 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Coðrafya (ÝÖ) 4 SÖZ Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,15,77 *** Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sanat Tarihi 4 SÖZ Sanat Tarihi (ÝÖ) 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY , Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ *** Gazetecilik 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 2013-2014 -LYS nin Genel İlkeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı iki aşamalı olacaktır. (-LYS) Adayların Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi ders grupları başarısı yerine, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya...

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Adaylara yardýmcý olmak üzere 2011-2012 ders yýlýnda Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnmasý Konten PROGRAMIN düþünülen yükseköðretim KODU VE ADI

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ 1/ 15 Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel talebinde

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Program Kodu Üniversite Türü Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Eğitim Dili Uyruk Durum Puan Türü 2015 Kont. 2015 Yerlş. 2015 Boş Kalan Kont. 2015 Doluluk Oranı En Küçük Puan En Büyük

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı