Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý"

Transkript

1 Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgelerine göre yer almaktadýr. Bu tablodaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirmede öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylara verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanlarý ile ilgili yükseköðretim programlarýný Tablo-6C de bulabileceklerdir. Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara genel lise mezunlarý ile meslek liselerinden kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn programýn puan türündeki puanlarý esas alýnacaktýr. 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.309) YGS , ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (Uzaktan Eðitim) YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (Uzaktan Eðitim) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.310) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Uzaktan Eðitim) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý YGS Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Saç Bakýmý ve Güzellik Hiz. (ÝÖ) (Bk.309) YGS , ,2,D, Þarap Üretim Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,Ý,92 Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Aðýz ve Diþ Saðlýðý YGS ,2,Ý, Anestezi YGS ,2,Ý, Anestezi (ÝÖ) YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri (ÝÖ) YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Teknik Bilimler Elektrik YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Makine YGS ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi YGS ,3,Ý,89 Ceyhan Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Tarým Makineleri YGS ,2,D, Tarým Makineleri (ÝÖ) YGS Ceyhan Saðlýk Hizmetleri Diþ Protez Teknolojisi YGS Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,Ý, Yaþlý Bakýmý YGS Karaisalý Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Harita ve Kadastro YGS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði YGS Makine YGS ,2,D, Seracýlýk YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Kozan Bahçe Tarýmý YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Tohumculuk YGS Yerel Yönetimler YGS

2 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Pozantý Bahçe Tarýmý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Yumurtalýk Organik Tarým YGS Su Altý Teknolojisi YGS Su Ürünleri YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D,91 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Aþçýlýk YGS ,3,D, Aþçýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) (Bk.312) YGS , ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) (Bk.312) YGS , Mimari Dekoratif Sanatlar YGS Mimari Dekoratif Sanatlar (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Sondaj Teknolojisi YGS Sondaj Teknolojisi (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý,87 Besni Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgi Yönetimi YGS Bilgi Yönetimi (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Bilgisayar Teknolojisi YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS-6 30 Gölbaþý Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Kahta Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Seracýlýk YGS Su Ürünleri YGS Tarla Bitkileri YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AFYONKARAHÝSAR AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Afyon Aþçýlýk YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.365) YGS , ,2,Ý, Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine (ÝÖ) (Bk.316) YGS , ,2,D, Mimari Restorasyon YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.316) YGS , ,2,D, Pazarlama YGS Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS ,3,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.314) YGS , Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Atatürk Saðlýk Hizmetleri Elektronörofizyoloji YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,D, Fizyoterapi (ÝÖ) YGS ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez YGS Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS Uzaktan Eðitim Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Baþmakçý Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Dýþ Ticaret YGS Bayat Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi YGS Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Bolvadin Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Çay Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS-6 50

3 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Kimya Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D,92 Dazkýrý Elektrik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 30 Dinar Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Halýcýlýk ve Kilimcilik YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Emirdað Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Yapý Denetimi YGS Ýscehisar Ýþ Makineleri Operatörlüðü YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS Makine YGS-1 35 Sandýklý Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS Sinanpaþa Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 30 Sultandaðý Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Otobüs Kaptanlýðý YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 Þuhut Gýda Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AÐRI AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Elektrik (ÝÖ) (Bk.317) YGS , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Makine YGS Makine (ÝÖ) (Bk.317) YGS , Mekatronik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,D,92 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AKSARAY AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Aksaray Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çevre Koruma ve Kontrol YGS Elektrik YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS Güzelyurt Aþçýlýk YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Gýda Teknolojisi YGS Mimari Restorasyon YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Ortaköy Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektronik Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 55 Þereflikoçhisar Berat Cömertoðlu Ýþletme Yönetimi YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Yerel Yönetimler YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AMASYA AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Aþçýlýk YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) (Bk.320) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.320) YGS , ,2,Ý, Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk. 322) YGS , Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Merzifon Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS Pazarlama YGS-6 40 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANKARA ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Hukuk Fakültesi Adalet YGS Adalet Meslek YO (Uzaktan Eðitim) YGS , Baþkent Eser Koruma YGS , Saðlýk Hizmetleri Anestezi YGS ,2,Ý, Eczane Hizmetleri YGS ,2,D, Odyometri YGS ,3,Ý,92

4 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Ortopedik Protez ve Ortez YGS Radyoterapi YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eðitim) YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý,92 Beypazarý Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS , ,2,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Uzaktan Eðitim) YGS Turizm Rehberliði DÝL , Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþl. (Uzaktan Eðitim) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS , ,2,Ý,90 Elmadað Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý,92 Haymana Fizyoterapi YGS , Ýlk ve Acil Yardým YGS , Yaþlý Bakýmý YGS , Kalecik Bahçe Tarýmý YGS Gýda Teknolojisi YGS ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Þarap Üretim Teknolojisi YGS GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. YGS ,2,D,88 Adalet Adalet YGS Ankara Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,4,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) YGS ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (ÝÖ) YGS Grafik Tasarýmý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,2,Ý,92 Atatürk Elektrik (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,3,Ý, düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS , Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Mekatronik (ÝÖ) YGS , Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,2,Ý,92 Gazi Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) YGS , ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (ÝÖ) YGS , ,3,D,91 Ostim Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý (ÝÖ) YGS düstri Ürünleri Tasarýmý YGS düstri Ürünleri Tasarýmý (ÝÖ) YGS Kaynak Teknolojisi YGS Kaynak Teknolojisi (ÝÖ) YGS Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS Lastik ve Plastik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS Mekatronik (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Çevre Saðlýðý YGS Çevre Saðlýðý (ÝÖ) YGS Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri (ÝÖ) YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Yaþlý Bakýmý YGS Uzaktan Eðitim Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS ,4,D, Ýþletme Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eðitim) YGS ,2,Ý, Lojistik (Uzaktan Eðitim) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Uzaktan Eðitim) YGS Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Beypazarý Teknik Bilimler Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS ,2,D, Moda Tasarýmý YGS HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Diþ Protez Teknolojisi YGS ,2,D, Eczane Hizmetleri YGS ,2,Ý, Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Odyometri YGS ,3,Ý, Ortopedik Protez ve Ortez YGS ,2,D, Radyoterapi YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,Ý, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý,92 Sosyal Bilimler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,3,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,3,Ý,91 Bala Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,Ý, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,Ý,92 Polatlý Saðlýk Hizmetleri Diþ Protez Teknolojisi YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Tanýtým ve Pazarlama YGS ,2,D,91 Polatlý Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,Ý, Harita ve Kadastro YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,Ý, Sahne ve Gösteri Sanatlarý Teknolojisi YGS ,3,Ý,92 ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.324) YGS ,156, ,4,Ý,92 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANTALYA AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Adalet Adalet YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Diyaliz YGS , ,2,D, Fizyoterapi YGS , ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS , ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS , ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS , Sosyal Bilimler Meslek Y.O Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.345) YGS , Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.346) YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Uzaktan Eðitim) YGS Pazarlama YGS ,2,D, Pazarlama (ÝÖ) YGS Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS , ,2,D,90

5 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþl. (Uzaktan Eðitim) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,3,Ý, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,3,Ý,91 Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.344) YGS , ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,4,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Çevre Koruma ve Kontrol YGS Çevre Koruma ve Kontrol (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,D, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) (Bk.344) YGS , Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.344) YGS , Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.344) YGS , Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik YGS ,2,D, Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik (ÝÖ) YGS , Yapý Denetimi YGS Yapý Denetimi (ÝÖ) YGS Akseki Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Ýkram Hizmetleri YGS ,2,D, Ýkram Hizmetleri (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Elmalý Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Seracýlýk YGS Tarým Makineleri YGS-1 30 Finike Bahçe Tarýmý YGS Deniz ve Liman Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Deniz ve Liman Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS ,2,D, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Gazipaþa M. Rahmi Büyükballý Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , Korkuteli Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Bahçe Tarýmý YGS Maliye YGS ,2,D, Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 35 Kumluca Bahçe Tarýmý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Seracýlýk YGS-6 40 Manavgat Aþçýlýk YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,D,93 Serik Geleneksel El Sanatlarý YGS ,2,D, Grafik Tasarýmý YGS ,3,D, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Moda Tasarýmý YGS ,3,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D,91 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARDAHAN ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ardahan Saðlýk Hizmetleri Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Ardahan Sosyal Bilimler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Ýþletme Yönetimi YGS Maliye YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 45 Ardahan Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik (ÝÖ) (Bk.347) YGS , Gýda Teknolojisi YGS-2 30 Çýldýr Dýþ Ticaret YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS-6 30 Göle Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARTVÝN ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ Artvin Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektrik YGS Elektrik (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Ýþletme Yönetimi YGS Makine YGS Makine (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS ,2,D, Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 30 Arhavi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS Hopa Mekatronik YGS Lojistik YGS

6 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Aydýn Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Çocuk Geliþimi YGS ,3,D, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Giyim Üretim Teknolojisi YGS ,2,Ý, Giyim Üretim Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) (Bk.351) YGS , ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.351) YGS , ,2,D, Pazarlama YGS ,2,D,91 Aydýn Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS Çevre Saðlýðý YGS Diyaliz YGS Fizyoterapi YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92 Atça Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Tarýmsal Ýþletmecilik YGS Bozdoðan Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Su Ürünleri YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Çine Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Didim Aþçýlýk YGS , ,3,D, Aþçýlýk (ÝÖ) YGS ,15, ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,15, Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS , ,3,D, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,15, Karacasu Memnune Ýnci Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý (ÝÖ) YGS Mimari Dekoratif Sanatlar YGS ,2,D, Mimari Dekoratif Sanatlar (ÝÖ) YGS Mimari Restorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,15, Koçarlý Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tarým Makineleri YGS-1 30 Kuyucak Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Kooperatifçilik (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Nazilli Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS ,2,D, Lojistik (ÝÖ) YGS Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý YGS Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý (ÝÖ)YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Nazilli Saðlýk Hizmetleri Yaþlý Bakýmý YGS Söke Alternatif erji Kaynaklarý Teknolojisi YGS Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS ,3,D, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,2,D, Moda Tasarýmý YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS-1 55 Söke Saðlýk Hizmetleri Ameliyathane Hizmetleri YGS Ýlk ve Acil Yardým YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Sultanhisar Pazarlama YGS Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri YGS , ,2,D, Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,38, ,2,D, Tarýmsal Ýþletmecilik YGS-6 30 Yenipazar Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Emlak ve Emlak Yönetimi YGS Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BALIKESÝR BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Balýkesir Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.470) YGS , ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.357) YGS , Grafik Tasarýmý (ÝÖ) (Bk.357) YGS , ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,D, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,Ý, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS Maden Teknolojisi YGS Maden Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.354) YGS , ,2,D, Pazarlama YGS ,2,D, Pazarlama (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk. 357) YGS , ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS

7 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Altýnoluk Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS ,2,D, Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ) YGS Ayvalýk Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Mimari Restorasyon (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS ,2,D, Pazarlama (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Bandýrma Dýþ Ticaret YGS ,2,D, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gemi Ýnþaatý YGS Gemi Ýnþaatý (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS ,2,D, Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Bigadiç Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri YGS Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri (ÝÖ) YGS Burhaniye Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Dursunbey Geleneksel El Sanatlarý YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Edremit Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektrikli Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,D, Mekatronik YGS ,3,D, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,2,D, Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi YGS-6 40 Erdek Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Gönen Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Tarýmsal Ýþletmecilik YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Havran Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS-6 40 Ývrindi Saðlýk Hizmetleri Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Ýlk ve Acil Yardým (ÝÖ) YGS , Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D,91 Manyas Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Savaþtepe Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Sýndýrgý Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Susurluk Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BARTIN BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ Bartýn Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Seracýlýk YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,46 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BATMAN BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) (Bk.362) YGS , Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.361) YGS , ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Gýda Teknolojisi YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) (Bk.362) YGS , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi YGS Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS Sondaj Teknolojisi YGS Sondaj Teknolojisi (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS

8 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BAYBURT BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ Bayburt Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.363) YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.363) YGS , Ýþletme Yönetimi YGS Kimya Teknolojisi YGS Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Bayburt Saðlýk Hizmetleri Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝLECÝK BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS ,2,D, Metalurji YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.364) YGS , ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Üretimde Kalite Kontrol YGS Bozüyük Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Dýþ Ticaret YGS Grafik Tasarýmý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Pazarlama YGS Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 30 Gölpazarý Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Osmaneli Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Makine YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,D,92 Pazaryeri Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, düstri Ürünleri Tasarýmý YGS Kozmetik Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS Tekstil Teknolojisi YGS Týbbi Tanýtým ve Pazarlama YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 Söðüt Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,2,D, Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 50 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝNGÖL BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ Bingöl Sosyal Bilimler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Medya ve Ýletiþim YGS Bingöl Teknik Bilimler Arýcýlýk YGS Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS düstriyel Kalýpçýlýk YGS Halýcýlýk ve Kilimcilik YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk (ÝÖ) YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tarla Bitkileri YGS Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 Saðlýk Hizmetleri Çocuk Geliþimi YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Genç Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS Organik Tarým YGS Su Ürünleri YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝTLÝS BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ Saðlýk Hizmetleri Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (Uzaktan Eðitim) YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Sosyal Bilimler Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Teknik Bilimler Ýnþaat Teknolojisi YGS Makine YGS Mekatronik YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Yapý Denetimi YGS-1 30 Adilcevaz Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS-6 35 Ahlat Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS-6 35 Hizan Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Lojistik YGS Tatvan Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D,91

9 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi YGS Harita ve Kadastro YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Laboratuvar Teknolojisi YGS ,2,D, Laboratuvar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BOLU ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Grafik Tasarýmý (ÝÖ) (Bk.372) YGS , ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Makine (ÝÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.372) YGS , Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Gerede Ayakkabý Tasarým ve Üretimi YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Deri Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D,91 Mengen Aþçýlýk YGS ,3,Ý, Aþçýlýk (ÝÖ) YGS Mudurnu Süreyya Astarcý Ýþletme Yönetimi YGS Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði YGS Organik Tarým YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Yeniçaða Yaþar Çelik Ýnþaat Teknolojisi YGS Lojistik YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURDUR MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ (BURDUR) Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine (ÝÖ) (Bk.374) YGS , Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 35 Aðlasun Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Elektrik YGS Elektronik Teknolojisi YGS Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 Bucak Hikmet Tolunay Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi YGS ,2,D, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,D, Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 Gölhisar Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Elektronik Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 60 Gölhisar Saðlýk Hizmetleri Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Tefenni Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURSA ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,Ý, Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý,92 Sosyal Bilimler Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,3,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS ,3,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi YGS ,2,D, Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Pazarlama YGS ,2,Ý, Pazarlama (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý,92

10 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,3,D, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,2,D, Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Elektrik YGS ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,D, düstriyel Kalýpçýlýk YGS ,3,Ý, düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS ,2,Ý, Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Grafik Tasarýmý YGS ,3,Ý, Grafik Tasarýmý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Makine YGS ,4,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Mekatronik YGS ,4,Ý, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Otomotiv Teknolojisi YGS ,4,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) YGS Tarým Makineleri YGS ,2,Ý, Tarým Makineleri (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,3,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý,92 Büyükorhan Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS Gemlik Asým Kocabýyýk Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bahçe Tarýmý YGS Deniz ve Liman Ýþletmeciliði YGS , ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS , ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS ,2,D, Harita ve Kadastro YGS ,2,Ý, Makine YGS ,2,Ý,91 Harmancýk Aþçýlýk YGS ,3,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Ýnegöl Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D,92 Ýznik Gýda Teknolojisi YGS Harita ve Kadastro YGS ,2,D, Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Seramik, Cam ve Çinicilik YGS Turizm Rehberliði DÝL-1 30 Karacabey Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.377) YGS , ,2,Ý, Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Keles Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Gýda Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Organik Tarým YGS-6 30 Mustafakemalpaþa Meslek Y.O Elektrik (ÝÖ) (Bk.384) YGS , ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine (ÝÖ) (Bk.384) YGS , ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.390) YGS , Tohumculuk YGS-6 30 Orhaneli Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS-6 30 Orhangazi Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Yeniþehir Ýbrahim Orhan Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.378) YGS , ,2,Ý, Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Makine YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Seracýlýk YGS-6 30 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Çanakkale Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.496) YGS , ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) (Bk.395) YGS , ,2,D, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk YGS ,2,D, Gemi Ýnþaatý YGS Giyim Üretim Teknolojisi YGS Grafik Tasarýmý YGS ,3,D, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine (ÝÖ) (Bk.395) YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.395) YGS , ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Çanakkale Saðlýk Hizmetleri Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92 Ayvacýk Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Halýcýlýk ve Kilimcilik YGS-4 30

11 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Bayramiç Bahçe Tarýmý YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Biga Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Gýda Teknolojisi YGS Kooperatifçilik YGS Makine YGS ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Yerel Yönetimler YGS Çan Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Lojistik YGS ,2,D, Lojistik (ÝÖ) YGS Maden Teknolojisi YGS Mekatronik YGS ,2,Ý, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Ezine Dýþ Ticaret YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Gelibolu Piri Reis Deniz ve Liman Ýþletmeciliði YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Gökçeada Dýþ Ticaret YGS , ,2,D, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS , Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,D, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS , Lapseki Bitki Koruma YGS Fidan Yetiþtiriciliði YGS Laboratuvar Teknolojisi YGS Laboratuvar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Maliye YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Tekn.YGS-6 30 Yenice Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D,92 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS ,2,D, Mekatronik (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Kýzýlýrmak Organik Tarým YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÇORUM) Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.398) YGS , Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.399) YGS , Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Pazarlama YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.399) YGS , Yapý Denetimi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) (Bk.313) YGS , Ýskilip Geleneksel El Sanatlarý YGS Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) YGS Osmancýk Ömer Derindere Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektronik Teknolojisi YGS-1 30 Sungurlu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,D,92 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DENÝZLÝ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ) Denizli Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.401) YGS , Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.402) YGS ,402

12 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Moda Tasarýmý YGS Moda Tasarýmý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.402) YGS , ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,D,92 Denizli Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,D, Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Diyaliz YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92 Bekilli Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS-6 45 Buldan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Moda Tasarýmý YGS ,3,D, Moda Tasarýmý (ÝÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS-6 35 Çal Organik Tarým YGS Þarap Üretim Teknolojisi YGS-2 30 Çivril Atasay Kamer Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Honaz Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði YGS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Lojistik (ÝÖ) YGS Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý YGS Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DÝYARBAKIR DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Diyarbakýr Aþçýlýk YGS ,2,D, Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.332) YGS , ,2,Ý, Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Tekn. (ÝÖ) (Bk.330) YGS , ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) (Bk.331) YGS , Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.329) YGS , ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS Makine (ÝÖ) (Bk.329) YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.329) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.331) YGS , ,2,Ý, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Radyo ve Televizyon Prog. (ÝÖ) (Bk.330) YGS , Saç Bakýmý ve Güzellik Hiz. (ÝÖ) (Bk.332) YGS , ,2,D, Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.332) YGS , ,2,Ý, Tohumculuk YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,Ý,90 Atatürk Saðlýk Hizmetleri Anestezi YGS ,2,D, Diyaliz YGS Fizyoterapi YGS ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92 Bismil Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.328) YGS , ,2,Ý, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Þarap Üretim Teknolojisi YGS Tarým Makineleri YGS Çermik Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Çüngüþ Mehmet güzel Elektrik YGS ,2,Ý,91 Ergani Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.333) YGS , ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Silvan Çocuk Geliþimi YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DÜZCE DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Tarým Makineleri YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D,91 Saðlýk Hizmetleri Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý,92 Sosyal Bilimler Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Sosyal Güvenlik YGS ,2,D, Sosyal Güvenlik (ÝÖ) YGS Akçakoca Dýþ Ticaret YGS

13 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Cumayeri düstriyel Kalýpçýlýk YGS Makine YGS Çilimli Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS-6 30 Gölyaka Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Grafik Tasarýmý YGS ,2,D, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Gümüþova Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði YGS Kaynak Teknolojisi YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS Metalurji YGS Üretimde Kalite Kontrol YGS-1 30 Kaynaþlý Dýþ Ticaret YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Harita ve Kadastro YGS Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS Lojistik YGS Yapý Ressamlýðý YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: EDÝRNE TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) Edirne Sosyal Bilimler Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS ,2,D, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Lojistik YGS ,2,D, Lojistik (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Edirne Teknik Bilimler Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Grafik Tasarýmý YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,D, Mimari Dekoratif Sanatlar YGS ,2,D, Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Mimari Restorasyon (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS ,2,D, Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,3,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý,91 Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,D, Odyometri YGS ,2,Ý, Ortopedik Protez ve Ortez YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS Perfüzyon Teknikleri YGS Radyoterapi YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92 Tunca Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Ýþletme Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Arda Gýda Teknolojisi YGS Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Yað düstrisi YGS-6 50 Havsa Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Lojistik (ÝÖ) YGS Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 30 Ýpsala Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Pazarlama YGS-6 30 Keþan Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Uzunköprü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Yerel Yönetimler YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ELAZIÐ FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,D, Otopsi Yardýmcýlýðý YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri (ÝÖ) YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Sosyal Bilimler Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D,91

14 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Grafik Tasarýmý YGS ,2,D, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.418) YGS , Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.418) YGS , ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.417) YGS , Karakoçan Bilgisayar Programcýlýðý YGS Keban Çevre Koruma ve Kontrol YGS Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS ,2,Ý, Geoteknik YGS Gýda Teknolojisi YGS Ýpek Böcekçiliði YGS Maden Teknolojisi YGS Seracýlýk YGS Su Ürünleri YGS Kovancýlar Bilgisayar Programcýlýðý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Maden Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi YGS Elektronik Teknolojisi YGS Kimya Teknolojisi YGS Sivrice Arýcýlýk YGS Harita ve Kadastro YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ERZÝNCAN ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ Adalet Adalet YGS Adalet (ÝÖ) YGS Alternatif erji Kaynaklarý Teknolojisi YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.419) YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.420) YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Makine YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Pazarlama YGS-6 30 Saðlýk Hizmetleri Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS ,2,D, Çocuk Geliþimi YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,46 Kemah Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Emlak ve Emlak Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Kemaliye Hacý Ali Akýn Bilgisayar Programcýlýðý YGS Mimari Restorasyon YGS Refahiye Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Mekatronik YGS Mekatronik (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Posta Hizmetleri YGS ,2,D, Posta Hizmetleri (ÝÖ) YGS Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Tekn. YGS ,4,D, Raylý Sistemler Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Raylý Sistemler Yol Teknolojisi YGS ,3,D,92 Tercan Bilgisayar Programcýlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektrik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 30 Üzümlü Bilgisayar Programcýlýðý YGS Dýþ Ticaret YGS Emlak ve Emlak Yönetimi YGS Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi YGS Maliye YGS Organik Tarým YGS-6 30 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ERZURUM ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Açýköðretim Fakültesi Çaðrý Merkezi Hizmetleri (Açýköðretim) 500 9, Ýlahiyat (Önlisans) (Açýköðretim) , Adalet Adalet YGS Erzurum Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.423) YGS , Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) YGS Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.424) YGS , Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Giyim Üretim Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.424) YGS , Harita ve Kadastro (ÝÖ) (Bk.646) YGS , ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði YGS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.423) YGS , ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Radyo ve Televizyon Programcýlýðý YGS Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,D, Diþ Protez Teknolojisi YGS Diyaliz YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92

15 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Yaþlý Bakýmý YGS Aþkale Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektrik YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Hýnýs Gýda Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Ýspir Hamza Polat Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Kooperatifçilik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS-6 30 Narman Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Gýda Teknolojisi YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Oltu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Gýda Teknolojisi YGS Grafik Tasarýmý YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Pasinler Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Harita ve Kadastro YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS-6 30 Tortum Bilgisayar Programcýlýðý YGS Grafik Tasarýmý YGS ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ESKÝÞEHÝR ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Açýköðretim Fakültesi Adalet (Açýköðretim) 9, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) 9, Bilgi Yönetimi (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (Açýköðretim) 9, Coðrafi Bilgi Sistemleri (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) YGS , Çaðrý Merkezi Hizmetleri (Açýköðretim) 9, Dýþ Ticaret (Açýköðretim) 9, Eczane Hizmetleri (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) YGS , Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý (Açýköðretim) 9, Emlak ve Emlak Yönetimi (Açýköðretim) 9, Ev Ýdaresi (Açýköðretim) 9, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk (Açýköðretim) 9, Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) YGS , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Açýköðretim) 9, Ýlahiyat (Önlisans) (Açýköðretim) , Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Açýköðretim) 9, Ýþletme Yönetimi (Açýköðretim) 9, Kimya Tekn. (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) YGS ,2,Ý, Kültürel Miras ve Turizm (Açýköðretim) 9, Laborant ve Veteriner Saðlýk (Açýköðretim) YGS , Lojistik (Açýköðretim) 9, Marka Ýletiþimi (Açýköðretim) 9, Medya ve Ýletiþim (Açýköðretim) 9, Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý (Açýköðretim) 9, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Açýköðretim) 9, Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi (Açýköðretim) 9, Radyo ve Televizyon Prog. (Açýköðretim) 9, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 9, Sosyal Hizmetler (Açýköðretim) YGS , Spor Yönetimi (Açýköðretim) 9, Tarým (Açýköðretim) 9, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) YGS , ,2,D, Týbbi ve Aromatik Bitkiler (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 9,10, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açýköðretim) YGS , Yerel Yönetimler (Açýköðretim) 9,10 Eskiþehir Aþçýlýk YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS , Dýþ Ticaret YGS ,3,D, Emlak ve Emlak Yönetimi YGS ,2,D, Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) YGS , Lojistik YGS ,3,D, Lojistik (ÝÖ) YGS , ,2,D, Pazarlama YGS ,2,D, Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri YGS ,169, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS , ,2,Ý,93 Porsuk Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,3,D, Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS , ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) (Bk.425) YGS ,169, ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.426) YGS ,169, ,2,Ý, düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) (Bk.426) YGS ,169, ,2,Ý, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.427) YGS ,169, Grafik Tasarýmý YGS ,3,D, Kontrol ve Otomasyon Tekn. (ÝÖ) (Bk.426) YGS ,169, ,2,Ý, Makine (ÝÖ) (Bk.425) YGS ,169, ,2,Ý, Makine (ÝÖ) (Bk.428) YGS ,169, ,2,Ý, Makine, Resim ve Konst. (ÝÖ) (Bk.425) YGS ,169, ,2,D, Mekatronik YGS ,4,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.425) YGS ,169, ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.425) YGS ,169, ,2,Ý, Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS ,3,D, Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,2,D, Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Tekn. YGS ,4,Ý, Raylý Sistemler Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Raylý Sistemler Makine Teknolojisi YGS ,4,D, Raylý Sistemler Makinistlik YGS ,3,Ý, Raylý Sistemler Yol Teknolojisi YGS ,3,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk. 427) YGS ,169, ,2,D, Uçak Teknolojisi YGS , Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri YGS Yunus Emre Çocuk Geliþimi YGS ,3,D, Eczane Hizmetleri YGS ,2,D, Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,D, Optisyenlik YGS ,2,Ý, Ortopedik Protez ve Ortez YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS Sivrihisar Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Makine YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D,92 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GAZÝANTEP GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Gaziantep Aþçýlýk YGS ,3,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D,89

16 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS düstriyel Kalýpçýlýk YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS Gýda Teknolojisi YGS Giyim Üretim Teknolojisi YGS ,2,D, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS ,3,D, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,2,D, Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Pazarlama YGS Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Naci Topçuoðlu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Dýþ Ticaret YGS Gýda Teknolojisi YGS Halýcýlýk ve Kilimcilik YGS Ýþletme Yönetimi YGS Kuruyemiþ Üretimi ve Teknolojisi YGS Lojistik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Aðýz ve Diþ Saðlýðý YGS ,2,D, Diþ Protez Teknolojisi YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS Turizm ve Otelcilik Ýkram Hizmetleri YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,21, Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,21 Araban Organik Tarým YGS-6 30 Ýslahiye Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS-6 30 Nizip Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS-6 35 Nurdaðý Organik Tarým YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 Oðuzeli Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GÝRESUN GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS , Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS , Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Fýndýk Eksperliði YGS Grafik Tasarýmý YGS ,2,D, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS , Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS , Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.438) YGS , Moda Tasarýmý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS , Pazarlama YGS Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.440) YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Alucra Turan Bulutçu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 30 Eynesil Kamil Nalbant Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS-6 55 Keþap Emlak ve Emlak Yönetimi YGS Þebinkarahisar Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektrik YGS Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Makine YGS Mekatronik YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi YGS Týbbi Tanýtým ve Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Tirebolu Mehmet Bayrak Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS

17 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Geleneksel El Sanatlarý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GÜMÜÞHANE GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ Gümüþhane Bahçe Tarýmý YGS Bahçe Tarýmý (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Elektrik (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS Mekatronik YGS Mekatronik (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Gümüþhane Saðlýk Hizmetleri Ýlk ve Acil Yardým YGS ,38, ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým (ÝÖ) YGS ,6,38, ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Kelkit Aydýn Doðan Bilgisayar Programcýlýðý YGS Elektronik Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Ýrfan Can Köse Lojistik YGS Lojistik (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Þiran Mustafa Beyaz Gýda Teknolojisi YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS-6 30 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: HAKKARÝ HAKKARÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Hakkari Bahçe Tarýmý YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Tanýtým ve Pazarlama YGS Yüksekova Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Posta Hizmetleri YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY) Antakya Basýn ve Yayýncýlýk YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Bilgisayar Teknolojisi YGS ,2,Ý, Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.311) YGS , ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Emlak ve Emlak Yönetimi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Lojistik (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Yerel Yönetimler YGS Denizcilik Deniz ve Liman Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Deniz ve Liman Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Su Altý Teknolojisi YGS Hatay Saðlýk Hizmetleri Anestezi YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92 Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Altýnözü Gýda Teknolojisi YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 Belen Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Dörtyol Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Su Ürünleri YGS-6 30 Erzin Elektronik Teknolojisi YGS Metalurji YGS Harbiye Bilgisayar Teknolojisi YGS ,3,Ý, Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Mimari Restorasyon YGS Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi YGS-6 30 Hassa Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Teknolojisi YGS Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS Ýskenderun Basýn ve Yayýncýlýk YGS Basýn ve Yayýncýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Bilgisayar Teknolojisi YGS ,3,D, Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS

18 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çevre Koruma ve Kontrol YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) YGS Giyim Üretim Teknolojisi YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,Ý, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS Mekatronik YGS ,2,Ý, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,2,D, Metalurji YGS Metalurji (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kýrýkhan Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon YGS Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon (ÝÖ) YGS , Bilgisayar Teknolojisi YGS ,3,Ý, Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Ýnternet ve Að Teknolojileri YGS ,2,D, Ýnternet ve Að Teknolojileri (ÝÖ) YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 Reyhanlý Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Lojistik (ÝÖ) YGS Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Samandað Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Yayladaðý Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Lojistik (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 30 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: IÐDIR IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ Iðdýr Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik (ÝÖ) (Bk.447) YGS , Geleneksel El Sanatlarý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS-6 30 Iðdýr Saðlýk Hizmetleri Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ISPARTA SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) Isparta Dýþ Ticaret YGS ,2,D, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,Ý, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,15, Isparta Saðlýk Hizmetleri Anestezi YGS , ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS , Týbbi Görüntüleme Teknikleri (ÝÖ) YGS ,38, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS , ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS ,38, ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS , Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,4,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Radyo ve Televizyon Programcýlýðý YGS Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D,91 Uzaktan Eðitim Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eðitim) YGS Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Çevre Koruma ve Kontrol YGS Organik Tarým YGS Su Ürünleri YGS-6 30 Atabey Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Fidan Yetiþtiriciliði YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS ,2,D, Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) YGS ,2,D, Pazarlama YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Tohumculuk YGS-6 30 Eðirdir Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi YGS ,2,D, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Þarap Üretim Teknolojisi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,15,38 Gelendost Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi YGS Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (ÝÖ) YGS

19 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 60 Gönen Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS Mimari Dekoratif Sanatlar YGS Mimari Dekoratif Sanatlar (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Keçiborlu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS ,2,D, Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS Makine YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D,91 Senirkent Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Lojistik YGS Lojistik (ÝÖ) YGS Makine YGS Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS Optisyenlik YGS ,2,D, Pazarlama YGS-6 30 Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Ýþletme Yönetimi YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS ,2,D, Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) YGS Þarkikaraaðaç Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 45 Uluborlu Selahattin Karasoy Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Bilgisayar Teknolojisi YGS Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS Emlak ve Emlak Yönetimi YGS Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 35 Yalvaç Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Turizm Rehberliði DÝL , Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS , Yalvaç Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Giyim Üretim Teknolojisi YGS ,2,D, Mimari Restorasyon YGS Mimari Restorasyon (ÝÖ) YGS Yapý Denetimi YGS-1 35 Yeniþarbademli Fidan Yetiþtiriciliði YGS Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS ,2,D, Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÝSTANBUL GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme (ÝÖ) (Bk.473) YGS ,295, ,3,Ý, Gemi Makineleri Ýþletme (ÝÖ) (Bk.473) YGS ,295, ,3,Ý,92 ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ Hukuk Fakültesi Adalet YGS Adalet Meslek YO (Uzaktan Eðitim) YGS Veteriner Fakültesi Gýda Teknolojisi YGS ,3,Ý,92 Ormancýlýk Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,Ý, Sulama Teknolojisi YGS Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Aðýz ve Diþ Saðlýðý YGS ,2,D, Diþ Protez Teknolojisi YGS Radyoterapi YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,Ý, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý,92 Sosyal Bilimler Meslek Y.O Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,3,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Uzaktan Eðitim) YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS ,3,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Dýþ Ticaret (Uzaktan Eðitim) YGS Emlak ve Emlak Yönetimi YGS ,2,Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi YGS ,3,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.485) YGS , ,2,Ý, Pazarlama YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,3,Ý,92 Teknik Bilimler Meslek Y.O Ayakkabý Tasarým ve Üretimi YGS ,3,D, Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,4,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Deri Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,3,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,3,Ý, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS ,2,D, Makine YGS ,3,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi YGS ,3,Ý, Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS ,3,Ý, Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Seramik, Cam ve Çinicilik YGS Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri YGS ,2,Ý, Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik YGS ,2,Ý, Su Altý Teknolojisi YGS Uçak Teknolojisi YGS ,4,Ý,92 MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Adalet Adalet YGS

20 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,Ý, Anestezi (ÝÖ) YGS Diþ Protez Teknolojisi YGS Diþ Protez Teknolojisi (ÝÖ) YGS , Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Ýlk ve Acil Yardým (ÝÖ) YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri (ÝÖ) YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS ,2,D,92 Sosyal Bilimler Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,3,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS ,3,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Pazarlama YGS ,2,Ý, Pazarlama (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Turizm Rehberliði DÝL ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,3,Ý, Yerel Yönetimler YGS Teknik Bilimler Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,3,Ý, Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,4,Ý, Elektrik YGS ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,4,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,4,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Giyim Üretim Teknolojisi YGS ,3,Ý, Giyim Üretim Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS ,2,Ý, Makine YGS ,3,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Moda Tasarýmý YGS ,3,Ý, Su Ürünleri YGS Su Ürünleri (ÝÖ) YGS MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Giyim Üretim Teknolojisi YGS ,3,Ý, Mimari Restorasyon YGS ,3,Ý,92 YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Yýldýz Alternatif erji Kaynaklarý Teknolojisi YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,3,Ý, Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,4,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi YGS ,2,Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Harita ve Kadastro YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi YGS ,3,Ý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði YGS Makine YGS ,3,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,3,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Seramik, Cam ve Çinicilik YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý,91 Milli Saraylar ve Tarihi Yapýlar Mimari Restorasyon YGS ,3,Ý,92 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÝZMÝR DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Hukuk Fakültesi Adalet YGS Ýzmir Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS , ,3,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,4,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS , Döküm YGS Elektrik YGS ,3,D, Elektrik (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,3,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Harita ve Kadastro YGS ,2,D, Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS , Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS , Kimya Teknolojisi YGS ,2,Ý, Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS ,2,D, Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý (ÝÖ) YGS , Makine YGS ,3,D, Makine (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS , ,2,D, Mekatronik YGS ,4,D, Mekatronik (ÝÖ) YGS , ,3,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,3,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Pazarlama YGS ,3,D, Pazarlama (ÝÖ) YGS , ,2,Ý, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý, Tarýmsal Ýþletmecilik YGS ,2,Ý, Tarýmsal Ýþletmecilik (ÝÖ) YGS , Tekstil Teknolojisi YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS , ,3,Ý, Yapý Tesisat Teknolojisi YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS , Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,Ý, Odyometri YGS ,3,Ý, Radyoterapi YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Lojistik YGS Marina Ýþletme YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Torbalý Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi YGS düstriyel Cam ve Seramik YGS Geoteknik YGS Sondaj Teknolojisi YGS EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Atatürk Saðlýk Hizmetleri Anestezi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi YGS ,3,D, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Diyaliz YGS ,2,D, Eczane Hizmetleri YGS Eczane Hizmetleri (ÝÖ) YGS Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,Ý, Odyometri YGS ,3,Ý, Optisyenlik YGS ,3,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,92 Ege Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,3,Ý, Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,4,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Elektrik YGS ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,3,D,92

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları (Tablo Listesi 3A) Programın Puan En Küçük Yerleştirme Kodu Programın Adı Türü Kont. Puan Öncelikleri 2035475 Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN VE BAŞARI SIRALARI SON KİŞİNİN SON KİŞİNİN ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama Hizmetleri 70 ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011- ÖSYS Yükseköğre

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra

Detaylı

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 4 4 YGS-2

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 347,80000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 1 1 413,05000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları 1.Bu tablo, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri Puanlı Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme Program Kodu Üniversite Adı Şehir Meslek Yüksekokulu Program Adı Öğretim Türü Burs Oranı Eğitim Dili Uyruk Durumu Özel

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 202203 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ LARI YATAY GEÇİŞ I 4 Aydın Meslek Yüksekokulu 7 00354 Basım ve Yayın Teknolojileri

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK GENEL BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK OKUL BİRİNCİSİ EN EN KÜÇÜK BÜYÜK KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. Eğitim Fakültesi

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 0 3, 20 349,93241 16,3,İ,98 438,05000 200650974

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TABLO 4: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI 5. YARIYIL

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Program Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Puan Türü Puanlı Yerleştirme Sınavsız Geçiş Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan OBP Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Bankacılık ve Sigortacılık Programı 5 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö.) 5 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 9 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (İ.Ö.)

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu 7 109252993 Adalet 2 4 Isparta Meslek Yüksekokulu 7 109252693 Aşçılık 2 1 7 109271875 Aşçılık (İÖ) 2 1 7 109252921 Bankacılık ve Sigortacılık

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 Adalet (İÖ) 2 Isparta

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS VE LARI BİRİM ADI Adalet Meslek Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Atabey Meslek Eğirdir Meslek Adalet YGS-3 375,644 396,247 153.149 89.998

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN 2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS-3 376,6 Adalet Meslek

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 3 0 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR.

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ ( BAHAR DÖNEMİ İÇİN EK1 MADDE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KONTENJANLARININ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ / AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 20 4 27 5 27 5 40 8 50 10 60 12 70 14

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 164 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 YGS-1 62 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 MF-2 67 İLK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları OBP 204550027 Bilgisayar cılığı Tam lu 4 14,3,İ,96 404,35000 1 2 0 204551952 Bilgisayar cılığı %75 lu 32 14,2,İ,96 341,90000 1 22 7.560 204550045 Bilgisayar cılığı (İkinci Tam lu 2 14,3,İ,96 371,75000

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI - ÖN LİSANS PROGRAMLARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI - ÖN LİSANS PROGRAMLARI ADALET MESLEK ADALET PR. 6 3 ADALET MESLEK ADALET PR. 6 3 ANADOLU BİL MESLEK AŞÇILIK PR. ANADOLU BİL MESLEK AŞÇILIK PR. ANADOLU BİL MESLEK AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PR. 6 3 ANADOLU BİL MESLEK BANKACILIK

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI ÜNİVERSİTELER : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA COĞRAFYA (İÖ) FELSEFE FELSEFE (İÖ) MATEMATİK SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ (İÖ) TARİH TARİH (İÖ) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2013 2014 En Küçük Taban Puan

2013 2014 En Küçük Taban Puan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Türü 2013 2014 En Küçük Taban Türü En Küçük Taban 2. Sınıf Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI YILLARA GÖRE TABAN PUANLARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI YILLARA GÖRE TABAN PUANLARI ADALET MESLEK ADALET MESLEK İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI YILLARA GÖRE TABAN LARI ADALET-1. Öğr. YGS-3 267,276 272,845 197,888 234,868 205,514 196,640 ADALET-2. Öğr. YGS-3 170,119 196,171

Detaylı

Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5.

Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5. PROGRAM ADI KDV DAHİL ÜCRETİ Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5.913 Adalet (İÖ) (%50 Burslu) 11.826 Ağız ve

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2016 2017 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türü TIP FAKÜLTESİ MF-3 468,46 528,29 466,22 467,55 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKULTE PROGRAM 1. SINIF YURTİÇİ KONTENJAN 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN ADALET MESLEK

Detaylı

2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN-TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS3 339, ,

2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN-TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS3 339, , 2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI - PUANLARI VE SIRALARI BİRİMADI BÖLÜMADI PUAN Adalet Meslek Adalet Meslek Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Atabey Meslek

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları

Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Anestezi YGS-2 20 20 333,83000

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 4 373,85341 402,79022 41.000,00 Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 14 235,11378 235,11378 25.000,00 17.500,00 Arapça Öğretmenliği

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

Puan Türü. Kontenjan Anestezi YGS , ,3,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,3,İ,96

Puan Türü. Kontenjan Anestezi YGS , ,3,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,3,İ,96 Program Kodu Program Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 Anestezi YGS-2 20 20 381,25000 14,3,İ,96 109751654 İlk ve

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

104850573 Elektronörofizyoloji 20 20 YGS-1 2013,2,D,95 373,75000 ------- 100351676 Tapu ve Kadastro 40 40 YGS-6 - - - - 271,67358 -------

104850573 Elektronörofizyoloji 20 20 YGS-1 2013,2,D,95 373,75000 ------- 100351676 Tapu ve Kadastro 40 40 YGS-6 - - - - 271,67358 ------- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Teknik Bilimler 102970882 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 30 4 YGS-1 - - - - 172,32893 ------- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN

Detaylı