Giriş. A. Mevzuat Değişiklikleri. HUKUK BÜLTENİ Ocak Şubat 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. A. Mevzuat Değişiklikleri. HUKUK BÜLTENİ Ocak Şubat 2015"

Transkript

1 Giriş İçindekiler Giriş 1 A. Mevzuat Değişiklikleri 1 -Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 1 -Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetli Sözleşmesi, Paket Tur Sözleşmeleri, Taksitle Satış Sözleşmeleri, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmelikleri 2 -Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği 6 -Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Satış Yönetmeliği 7 -Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 8 -Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 9 -Rüzgar Enerjisi Santrallerinin RİTM e Bağlanması Hk. Yönetmelik 9 B. Mahkeme Kararları yılının Ocak-Şubat ayına ilişkin bültenimizde, güncel hukuki değişiklikler ve içtihatlar yer almaktadır. Ocak ayında yer alan mevzuatların çok büyük bir çoğunluğu tüketici hukukuna ilişkindir. Gürpınar Hukuk Bürosu olarak hazırladığımız Hukuk Bülteni nin sizlere faydalı olmasını dileriz. A. Mevzuat Değişiklikleri Haksız Ticari Uygulamalara Karşı Tüketicinin Korunmasını Amaçlayan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir tarihinde yürürlüğe giren işbu yönetmelik ile, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeler düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesinde aslında bir nevi genel hüküm niteliğinde reklamların içeriğinde yer verilmemesi gerekenler düzenlenmiştir. Buna göre reklamlar; genel ahlak kurallarına aykırı, kamu sağlığını ve düzenini bozan, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ve din dil ırk ayrımcılığı yapan içerikte düzenlenemez. Özel hayata ve kişilik haklarına aykırı olamaz. Tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar edemez; hastaların tedavi öncesi ve 1

2 sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez; toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez; güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez. Reklamların tüketicinin ayırt edebileceği şekilde yapılması gerekmekte, örtülü reklam yasaklanmaktadır. Yeni düzenleme ile, fiyat bilgisine yer verilen reklamlarda, tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yayınlanması zorunluluğu ve fiyat geçerliliği ile ilgili süre veya stok sınırlaması varsa bu hususlarında reklamlarda açıkça belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Karşılaştırmalı reklamın şartları belirtilmiştir. Reklamlarda yer alan doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlamalar, iddialar ya da örnekli anlatımlar üniversitelerden veya akredite olmuş kuruluşlarından veya bağımsız araştırma kuruluşlarından alınmış raporlarla kanıtlanmak zorundadır. Reklamlar kötüleyici ve aşağılayıcı olamaz. Başka bir kişi, kurum veya kuruluşun kurumsal kimlik unsurlarını tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanamaz veya itibarından yararlanamaz, taklit edemez. Reklamlarda yer alan alt yazı, durağan yazı ve dipnotlar okunabilir ve hız büyüklükte olacaktır ve alt yazıda saniye başına 4 kelime yer alması öngörülmüştür. Çocuklara yönelik reklamlar ve finansal hizmetlere ilişkin reklamlar ayrıca düzenlenmiştir. Doğrudan satış ve tele- alışveriş reklamlarında; ilk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak üzere, satıldı, satılacak gibi ifadelerle tüketicinin teşvik edilmesi yasaklanmıştır. Yönetmelik ile, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Karşılaştırmalı Reklamlara ilişkin 8. Maddesi yürürlük tarihinden bir sene sonra diğer yükümlülükler yayımı tarihinde yani tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tüketicileri yakından ilgilendiren tarih ve sayılı Resmi Gazete de Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri, Paket Tur Sözleşmeleri, Taksitle Satış Sözleşmeleri ve İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri Yönetmeliği ile, satıcı veya sağlayıcının hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye davette bulunması halinde, davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye bildirilecek ve bilgilendirmelerin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya ait olacaktır. Sözleşmeler (diğer paket tur, taksitle satış sözleşmeleri, işyeri dışında kurulan sözleşmeler de aynı şekilde), en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir bir şekilde düzenlenecek ve mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlayacaktır. 2

3 Sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir. Tüketici, sözleşmelerin kurulmasından itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olup, geçerli bir şekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere satışın ön ödemeli yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın satıcı veya sağlayıcı, cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyecektir. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilecek ve ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersiz olacaktır. Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecektir. Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde tüketiciye geri verilecektir. Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi halinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir. Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin ödemelerin, üyelik aidatı da dahil olmak üzere eşit olarak yıllık taksitlere bölündüğü bir ödeme planına göre yapılacağı düzenlenmiştir. Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde, devir veya teslim tarihine kadar tüketici herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecektir. Sözleşmeden dönme bildirimi şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla, ayni hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise noterlikler aracılığıyla satıcıya yöneltilecektir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciden sadece sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar tazminat talep edilebilecektir. Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde tüketiciye geri verilecektir. Tüketici, alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, 10 gün içinde edinimlerini iade edecektir. Sözleşme bedelinin kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde, belirtilen tazminat tutarı düşülerek kredi verene iade edilecektir. Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek ve taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekecektir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılacaktır. ~~~ 3

4 Paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik ise, paket turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya katılımcısı tarafından belirlendiği veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırıldığı, başka ülkelerdeki paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından düzenlenmekle birlikte Türkiye'deki bir aracı veya temsilci vasıtasıyla satışa sunulan, ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişilerle kurulan sözleşmelere de uygulanacaktır. Yurt dışı turlarda sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilecek olup, ödemede hangi kurun esas alınacağı sözleşmenin kurulması esnasında taraflarca belirlenecektir. Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde, turun başlamasından yurt içi turlar için en az 24 saat, yurt dışı turlar için ise 48 saat önce yolculukla ilgili konularda katılımcıyı bilgilendirecektir. Sözleşmede yer alan fiyat, fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça sözleşmede belirtilmesi, fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde değiştirilebilecektir. Söz konusu değişiklik, sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde yapılabilecektir. Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, kendisine tanınan hakları kullanabilecektir. Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da paket tur düzenleyicisi veya aracısına derhal bildirecek ve bu eksiklik giderilmediği takdirde sözleşme bedelinden indirim talep edebilecektir. Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunacak ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin edecektir. Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmesi durumunda paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erecek ve yapılan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç 14 gün içinde iade edilecektir. Ancak paket tur düzenleyicisi veya aracısı o ana kadar ifa ettiği edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilecektir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlü olacaktır. 4

5 Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek. Paket turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde ya da katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödediği bedel kendisine iade edilecektir. Paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilecektir. ~~~ Tüketici ile kurulan taksitle satış sözleşmeleri ile tüketicinin kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmelerini kapsayan taksitle satış yönetmeliği, kredi kartı ile yapılan alışverişler için uygulanmayacaktır. Sözleşmede malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli satış fiyatı, tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ile satıcı veya sağlayıcı tarafından faiz veya komisyon alınmışsa, ödenen miktara göre faiz ve komisyon indirimi talep etme hakkı olduğuna ilişkin bilgi, faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde 30 fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı gibi unsurlar yer alacaktır. Tüketici, 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacaktır. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir. Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlü olacaktır. Tüketici de malı 7 gün içinde satıcıya iade edecektir. Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilecektir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsayacak ve malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır. Yine, tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilecektir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlü olacaktır. ~~~ İşyeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliği, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanacaktır. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde "Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde 5

6 herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz" ifadesi birinci sayfada ve 16 punto büyüklüğünde koyu harflerle yazılması gerekmektedir. Satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı olmayacak. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 yıl sonra sona erecektir. Sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmenin kurulduğu tarihten sonra teslim veya ifasının kararlaştırılması halinde tüketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri masraflar talep edilemeyecektir. Doğrudan satış şirketleri hızlı zengin olma fırsatları, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler gibi sistemle ilgili yanıltıcı bilgiler veremeyecektir. Baskı kurma, aldatma, rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kişileri sisteme dahil olmaya zorlayamayacaktır. Bu Yönetmelikle 13 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan, ancak geçerlilik süresi devam eden kapıdan satış yetki belgeleri 1 Haziran 2015'e kadar yenilenecektir. Yönetmelik yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Elektrik, su, doğalgaz, sabit veya mobil telefon, internet gibi birçok mal veya hizmete ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüketicileri daha fazla koruyacak düzenlemeler içeren Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Yeni yönetmelikle, sözleşmelerinin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirildi. Tüketicilerin haklarının, aldıkları mal veya hizmetin bedellerinin, tüketicilerin katlanacağı maliyetlerin neler olduğu, satıcı ve sağlayıcının sorumlulukları, tüketicinin oluşan zararlarının nasıl ve ne kadar sürede tazmin edileceği ayrıntılı olarak bu sözleşmelerde yer alacaktır. Yeni düzenleme ile ön ödemeli hizmetler hariç olmak üzere hizmete ilişkin ücretlendirme işlemi hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlatılabilecektir. Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemi sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir ay olacaktır. Faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranına da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen zam oranını aşmamak kaydıyla üst sınır getirilmiştir. Yeni düzenleme ile tüketicinin onayı alınmadan abonelik sözleşmesi uzatılması gibi uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında değişiklik yapılamayacaktır. Ayrıca taahhüt hakkındaki tüm bilgiler (yönetmelikte neler olduğu belirtilmiştir) 6

7 taahhütnamelerde zorunlu olarak yer alacaktır. Yönetmeliğe göre, imzalanan taahhütnamenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi de zorunlu kılındı. Tüketici taahhütnameye ilişkin her ayrıntıyı bilecektir. Yönetmeliğe göre, taahhütlü aboneliğini süresinden önce fesheden tüketicilerden talep edilecek bedelin tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olacaktır. Tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkânsız olması durumunda, tüketici herhangi bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilecektir. Yeni düzenleme ile hizmet sağlayıcı taahhüt kapsamında verilen malın ayıbından da sorumlu tutulacaktır. Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir. Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek ve sözleşmenin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacaktır. Abonelik sözleşmesini fesheden tüketicilere yapılacak bedel iadesi, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde gerçekleştirilecek. Hizmet bedelini sonradan ödeyen tüketicilere fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde son bir fatura gönderilerek borçları konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Satış Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bankacılık, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödemelerle ilgili finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını belirledi. Yönetmeliğe göre, bir finansal hizmetin sunulmasına ilişkin sözleşmenin, hizmet tedarikine ilişkin ilk anlaşmayla buna bağlı ardışık işlemleri veya zaman içinde gerçekleşen aynı nitelikteki farklı işlemleri kapsaması halinde hükümler sadece ilk anlaşmaya uygulanacaktır. Bankacılık, kredi, sigorta, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetleriyle ilgili olanlar dışındaki ödemelerle konut finansmanı sözleşmelerine yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır. Sağlayıcının, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmenin kurulmasına yönelik iradesini açıklamadan önce kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak tüketiciyi bilgilendirmesi zorunlu olacaktır. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmede sağlayıcı, sözleşme düzenlemek ve sözleşmenin bütün şartlarını kağıt üzerinde veya kısa mesaj, e-posta, internet, disk, CD gibi kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye iletecektir. Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde ücret ödemeksizin sözleşmenin kağıt üzerinde yazılı örneğini talep edebilecek ve ayrıca tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması halinde, 7

8 kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirebilecektir. Diğer tüketiciye ilişkin sözleşmeler gibi, tüketici finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olacaktır. Sigorta ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanacaktır. Sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde, belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri tüketiciye iade etmekle yükümlü olacaktır. Sigorta ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise iade süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanacaktır. Sağlayıcı, belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve tüketiciye masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır. Bilgi ve belgeler 3 yıl boyunca saklanacaktır. Bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine yönelik talebini uzaktan iletişim aracıyla sağlayıcıya veya varsa aracıya iletmesi yeterli olacaktır. İşbu Yönetmelik, yayım tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girecektir Tarihinde Yayınlanan Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik ile Faktoring Şirketleri ve Bankalarca Yapılacak Faktoring İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlendi. İşbu yönetmelik ile, Finans kuruluşlarının sağladığı finansman tutarı ile bu işlemden kaynaklanan faiz ve komisyon gibi elde edilen gelirlerin toplamı, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin tutarını geçemeyecektir. Ayrıca gerek düzenlenen fatura gerekse müşteri hakkında faktoring şirketleri istihbarat çalışması yapacaktır. Mükerrer fatura kullanımının önlenmesi için müşteriden alınan faturalara direk Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilip teyidi yapılacaktır. Fatura iptallerinde, fatura iptallerinin bildirilmesi ve iptal edilen faturaların yerine yenilerinin düzenlenmesi halinde yeni faturaların kendilerine ibraz edilmesi konusunda faktoring işlemi esnasında müşterilerden taahhüt alınması gerekecektir. Faturalı alacağa istinaden kambiyo senedi veya diğer senetlerin alınması halinde, alınan kambiyo senedi veya diğer senetteki ciro silsilesinde kuruluşa kambiyo senedi veya diğer senedi ciro edip veren kişinin, devralınan faturada alacaklı olarak gözüken kişi ve bu kişiden bir önceki ciro eden kişi veya keşidecinin de faturadaki borçlu ile aynı kişi olması gerekecektir. 8

9 Müşterilerden ek teminat mahiyetinde alınan senet ve benzeri ödeme araçları için; devralınan ve fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile ilişkili olmayan kambiyo senedi veya diğer senetlerin tahsil edilebilmesi için; alacağın vadesinde ödenmeyip sorunlu hale gelmiş olması, alınan kambiyo senedi veya diğer senet karşılığında hiçbir şekilde kambiyo senedi ve diğer senedin ilgililerine finansman sağlanmaması, Kuruluşun işlem ve muhasebe kayıtlarında ek teminat mahiyetinde alınan kambiyo senedi veya diğer senedin ilgili borcun teminatı karşılığında alındığına ilişkin kayıt düşülmesi gerekecektir. Müşterilerden ek teminat mahiyetinde olmak üzere devralınan ve fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile ilişkili olmayan kambiyo senedi veya diğer senedin tahsil edilmesi, ancak kuruluşun vadesinde ödenmeyen alacağı ve müşteriden olan diğer alacaklarını ilgili mevzuat çerçevesinde alacağın geri ödenebilirliğine göre Tasfiye Olunacak Alacaklar veya Zarar Niteliğindeki Alacaklar hesabında sınıflandırması, buna göre özel karşılık ayırması ve hukuki takip süreçlerini başlatmış olması halinde mümkün olacaktır. Doğacak alacaklar açısından faktoring işleminin gerçekleşmesi, devralınan alacakların fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile tevsik edilebilir bir alacak olması ve alacağın doğduğu anda bu durumun fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile tevsik edildiğinin kuruluş tarafından takip edilmesine bağlı olacaktır. Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetlerinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik Tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşması ile Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılmakta olan barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin DSİ ve tüzel kişiler arasında imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmasında yer alması gereken hükümler, su kullanım hakkı anlaşmasının imzalanmasına, yenilenmesine, tadiline, sona ermesine dair usul ve esaslar ile su kullanım hakkı anlaşması imzalayacak tüzel kişilerin yükümlülükleri ile Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılmakta olan barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 9

10 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın hazırladığı Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine (RİTM) Bağlanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, 10 MW ve üzeri kurulu güce sahip RES`lerin, RİTM`e bağlanması zorunlu hale getiridi. 10 MW altı üretim lisanslı tesislerin RİTM e bağlanması zorunlu olmayacak ve talep etmeleri halinde RİTM e bağlantıları yapılacaktır. Yönetmelik ile RES sahibi tüzel kişi, santralinin geçici kabulünün yapılabilmesi için Bakanlığa başvuruda bulunmadan en az 30 takvim günü önce RİTM e bağlantı işlemlerini tamamlayacak ve RİTM e bağlanmayan RES lerin geçici kabulü yapılmayacaktır. RİTM e bağlandıktan sonra kapasite artırımına giden RES ler bu konudaki lisans tadili işlemlerini tamamladıktan ve bunu belgelendirdikten sonra Genel Müdürlüğe başvuracaktır. RİTM e bağlanacak RES sahibi tüzel kişi belirlenen teknik özelliklere sahip RGÇ yi, scada sistemini uygun hale getirerek kurmak zorundadır. RES sahibi tüzel kişi, kendi santralinin izleme verilerine ücretsiz erişim sağlayabilecektir. Tüzel kişi, santralinin 48 saatlik tahmin verilerine erişim sağlamak isterse hizmet bedelini Genel Müdürlüğe ödeyecektir. İzleme verileri anlık olarak verilecek ve kısa süreli tahmin verileri günlük olarak sonraki 48 saati gösterecek şekilde Türkiye saati ile da verilecektir. Çok kısa süreli tahmin verileri her saat başında yenilenecektir. Ocak ayı başından Aralık ayı sonuna kadar geçerli olan yıllık hizmet bedeli 1200 TL olacak. RES sahibi tüzel kişi tahminlere erişim sağlamasından sonraki ilk üç aylık hizmet bedelinden sadece bir defa muaf tutulacaktır. Genel Müdürlük, RES ten alınan her türlü verinin, bilginin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması, başka bir amaç için kullanılmaması ve bu verilerin tüzel kişi veya gerçek kişilerle paylaşılmamasından sorumlu olacaktır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeye alınan ve 5`inci madde kapsamındaki RES ler, RİTM e bağlanma işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacaklar. Mahkeme Kararları Yargıtay, Tapu Kütüğü Düzeltme Prosedürünü İzlemeden Tapu Düzeltim Davasının Dinlenme Olanağı Olmadığına hükmetti. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi nin tarihli 2015/1710 E. ve 2015/2269 K. sayılı kararında; tapu sicil tüzüğünün Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren, ilgililerin mahkemeye müracaat etmeden önce, ilk olarak tapu müdürlüklerine prosedüre uygun şekilde başvurması kaçınılmaz olup, değinilen prosedür izlenmeden mahkeme önüne getirilen davanın dinlenebilme olanağı yoktur. ( Tapu Sicili Tüzüğü m.26, 75) şeklinde karar vermiştir. Bu karara göre; ilgililerin tapu müdürlüklerine yaptıkları 10

11 yazılı ya da sözlü düzeltim başvuruları üzerine, tapu müdürlüklerinin Tüzüğün 75. maddesinde belirtilen araştırma ve soruşturmayı yapmadan verdikleri soyut içerikli ret kararları da davayı mahkeme önünde dinlenebilir hale getirmez. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi nin Alt İşverenin Yıllık İzin Ücretinden Sorumluluğu İlgili Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi nin tarihli 2013/26869 E. ve 2014/36042 K. sayılı kararında; Davacının fazla çalışma yaptığı şahit beyanlarıyla ispatlanmasına rağmen takdiri indirim yapılmamıştır. Fazla çalışmanın yazılı delille ispat edilmemesi durumunda takdiri indirim yapılması gerekliliği Yargıtay'ın yerleşik uygulamasıdır. Karar bu sebeple bozulmalıdır. Davalı şirket alt işverendir ancak son alt işveren değildir. Davacı çalışmasına kesintisiz devam etmiş ve değişen alt işverenler nezdinde çalışmıştır. 11 Kullandırılmayan izinler iş sözleşmesinin sona ermesiyle yıllık izin ücretine dönüşmekte olup, davacının yıllık izin ücretine hak kazandığı tarihte son alt işveren davalı şirket değildir. Değişen alt işverenler arasındaki ilişki de işyeri devri olduğuna göre davalı şirket yıllık izin ücretinden sorumlu tutulamaz. şeklinde karar vermiştir.

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği. Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği. Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236 Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Sirküler No : 2015/19 Sirküler Tarihi :16.02.2015 Konu : Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Finansal Hizmetlere İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/026 Ref:4/026 Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de Finansal Hizmetlere

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 27 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29188 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29232 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER PLAN 1. GENEL İLKELER 2. HAKSIZ ŞARTLAR 3. AYIPLI MAL 4. AYIPLI HİZMET 5. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER 6. MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 3 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ SAYI: 19 YAYIM TARİHİ 08/07/2013 1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Kararı Karar No:19 Tarih: 04/07/2013

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI ANKAR A BAROSU 4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu 2014 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312)

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı