Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Transmisyon Çelikleri Demir Grubu Coflkun Çelik Tan t m Sementasyon Çelikleri Standartlar n Karfl laflt r lmas Üretim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Transmisyon Çelikleri Demir Grubu Coflkun Çelik Tan t m Sementasyon Çelikleri Standartlar n Karfl laflt r lmas Üretim"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Coflkun Çelik Tan t m Üretim S cak Hadde So uk Hadde Kabuk Soyma Tafllama, Pah K rma ve Testler Ürünler Çelik Grubu Standartlar n karfl laflt r lmas Karbon Çelikleri Otomat Çelikleri Transmisyon Çelikleri Sementasyon Çelikleri Islah Çelikleri Yay Çelikleri Paslanmaz Çelikler Özel Profiller Ray Ekipmanlar THN Profiller So uk Çekme Toleranslar Çelik Çubuklar n Birim A rl klar Alaflım Elementlerinin Çeliklerin Özelliklerine Etkileri Demir Grubu Standartlar n Karfl laflt r lmas NPINPU Profiller HIPEUPE Prof lleri EflitkenarÇeflitkenar Köflebentler TLama Kare Demirleri Saclar Baklaval Saclar Kare Profiller Dikdörtgen Profiller Sanayi Borular Su ve Gaz Borular Çelik Yap Profilleri

3 YÖNET M KURULU BAfiKANI MUSTAFA COfiKUN 1943 y l nda Tokat' ta do dum. 3 çocuk babas y m. Köyümüzde okul olmad ndan dolay d flar köylerde eski yaz (Arapça) okuma yazmay ö rendim. Çocuklu um çiftçilik yaparak geçti. Askerlik hizmetinden sonra günümüz koflullar nda köyde çiftçilik sonlanmak üzere oldu u için; 1965 y l nda stanbul'a geldim, bir y l sonra lkokul diplomas alarak ifl hayat na stanbul'da bafllad m y l nda Perflembe pazar nda Demir Çelik ticaretine bafllayana kadar birçok ifl dal nda çal flt m y l nda Demirin d fl pasl içi temiz anlay fl ile Coflkun Çelik Metal San Tic.Ltd fiti' ni kurdum y l nda o ullar m n bilgi deneyim ve tecrübe konusunda gerekli yetkinli e sahip olduklar n düflünerek Yönetim Kurulu Baflkanl na terfi ettim. Halen bu görevimi üstlenmekteyim.

4 COfiKUN ÇEL K DIfi T CARET Yönetim kurulu baflkan m z Mustafa Coflkun taraf ndan Perflembe Pazar nda 100m 2 alan üzerine kurulan Coflkun Çelik, 1983 y l nda demir çelik ticaretine ad m atm flt r. Müflteri ihtiyaçlar do rultusunda hizmet kalitesini art rmak amac ile 1990 y l nda ithalata bafllam fl ve edindi i ticari birikimi sürekli ve do ru yat r mlarla art rarak günümüz demir çelik sektörünün önde gelen firmalar aras na girme baflar s n göstermifltir. Kuruluflundan bu yana istikrarl bir flekilde büyüyen firmam z bugün baflta inflaat, makine, otomotiv ve imalat olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren yüzlerce müflterisine, kendi üretimi olan ürünlerin yan s ra iç ve d fl piyasalardan temin etti i ürünlerle hizmet sunmaktad r. Coflkun Çelik Metal, sürekli artan müflterilerinin bütün ihtiyaçlar na cevap verebilmek için bir yandan ürün çeflit ve kalitesini artt r rken di er yandan daha uygun fiyat ve daha h zl servis anlay fl yla da hizmet kalitesini en üst seviyeye ç kartmak için aral ks z çal flmaktad r. Bu amaçla, flu anda üç ayr depoya, toplam m 2 kapal alana ve m 2 aç k alana sahip olan firmam z, yapt yat r mlarla hem üretim ve stok kapasitesini artt rm fl hem de hizmette süreklili i daha etkin hale getirmeyi baflarm flt r. Her zaman kaliteli hizmet anlay fl yla çal flan Coflkun Çelik, dün oldu u gibi bugün de dinamik, genç ve deneyimli kadrosunun enerjisini ve bilgisini müflterilerinden ald güç ve güvenle birlefltirerek demirçelik sektöründe daha büyük hedeflere do ru yürümektedir m 2 'si kapal alan olmak üzere toplam m 2 üzerinde kurulu bir s cak ve so uk hadde tesisi olan ve 1988'den beri faaliyette bulunan Alp Çelik, 2007 y l n n bafl nda Coflkun Haddecilik taraf ndan devir al n p teknolojisi gelifltirilerek demir çelik endüstrisine kazand r lm flt r. Tesisin 15,000 ton/y l olan kapasitesi yap lan revizyonlarla k sa sürede ton/y l'a ç kart lm fl bulunmaktad r. Bu kapasiteyi ton/y l'a ç kartacak yat r mlara da ayr ca bafllanm fl bulunulmaktad r. Ayn zamanda tesisimize entegre etmifl oldu umuz so uk çekme, kabuk soyma ve tafllama ekipmanlar m z da bizlere ton/y l kapasitede ve TS EN standard nda parlak çelik çubuk üretme imkan vermektedir. Demir çelik sektöründe dünya standartlar do rultusunda üretim yapan Coflkun Haddecilik ISO 9001:2008 belgesi sahibidir. Coflkun Çelik olarak sürekli kendisini gelifltiren, müflterisine de er veren, dinleyen ve teknolojiyi yak ndan takip etmenin getirdi i vizyon ile, müflterilerine farkl ve efektif çözümler üreten bir firma olman n gurunu yafl yoruz y l itibariyle bafllam fl oldu umuz ihracat faaliyetlerini, 24 y ll k sat fl ve üretim tecrübelerimizle gün geçtikçe artt rarak Orta Do u, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerinin demir çelik taleplerini karfl lamaya etkin bir flekilde devam etmekteyiz.

5 M SYONUMUZ Demir Çelik sektörünün son y llarda en h zl büyüyen flirketlerinden biri olarak baflar n n s rr n biliyoruz; kalite, uygun fiyat, genifl ürün yelpazesi ve süreklilik. Misyonumuz; tedarik olanaklar m z n köklerini daha da derinlere yaymakt r. Bu amaçla edinmifl oldu umuz s cak ve so uk hadde tesislerimizde üniversitelerimizden destek alarak daha yüksek kaliteyi, daha düflük maliyetle elde etme araflt rmalar m z geniflleterek sürdürece iz. Ürün yelpazemiz içerisine yeni kalemleri ekleyerek ve stratejik stok seviyelerimizi kontrol alt nda tutarak piyasam z n en güçlü tedarikçilerinden biri olmaya devam edece iz. KAL TEM Z Müflteri memnuniyetini temel ilke olarak belirlemifl kadrosuyla müflterilerin tüm gereksinimlerini dikkate alarak hizmet vermek, Ürünlerinin di er sanayi kurulufllar taraf ndan kolay ulafl labilir olmas n sa lamak, Güvenilir ürünler gelifltirmek, üretmek, sunmak ve sat fl sonras hizmetler vermek, Bünyesinde çal flan tüm personelin kiflisel ve mesleki becerilerini sürekli gelifltirerek büyümek, Her zaman tüketicisine daha iyiyi sunmak. V ZYONUMUZ Önce insana yat r md r. Bafllang çta küçük bir flirket iken birbirimizle kurmufl oldu umuz aile ba lar m z kurumsal bir kimli e tafl maktay z. Ülkemizi Demir Çelik piyasas aç s ndan son derece avantajl bir co rafik konumda görüyor ve orta uzun vadeli stratejilerimizi yak n komflular m za daha fazla ihracat yapacak flekilde haz rl yoruz.

6 ÜRET M 1988 y l nda 7500 m 2 kapal m 2 aç k alan üzerine kurulmufl s cak haddeleme tesisi olan ALP ÇEL K, 2007 y l nda COfiKUN GRUP bünyesine kat lm flt r. COfiKUN HADDEC L K olarak 7500 m 2 kapal alan m z m 2 ' ye ç kar lm flt r. S cak hadde tesisimizde yap lan revizyonlar ve yeni sistemlerin devreye al nmas ile s cak hadde üretim kesit aral klar m z ve miktarlar m z artt r larak y lda ton olan kapasitemiz tona ç kar lm flt r. So uk Çekme, Kabuk Soyma ve Tafllama tesislerimiz devreye al nm flt r.

7

8 SICAK HADDE S cak hadde tesisimizde afla da belirtilmifl kesit aral klar na göre üretim yap lmaktad r. r S ALTIKÖfiE DIN mm s b LAMA DIN 4620 Kal nl k: 640 / 820 mm Genifllik: / 120 mm d S r S YUVARLAK DIN mm b LAMA DIN 1017 Kal nl k: 640 mm Genifllik: mm b LAMA DIN Kal nl k: 845 mm Genifllik: mm d R200 R1.6 r a KARE DIN mm r1 R r2 b LAMA DIN 1570 Kal nl k: 816 mm Genifllik: mm S DIN Kal nl k: 2250 mm Genifllik: mm b LAMA s

9

10 SO UK HADDE So uk hadde tesisimizde afla da belirtilmifl kesit aral ve standartlar na göre üretim yap lmaktad r. YUVARLAK mm ALTIKÖfiE 7 60 mm KARE mm LAMA Kal nl k 320 mm Genifllik 2060 mm Özel Profil üretimimiz mevcuttur.

11

12 KABUK SOYMA VE TAfiLAMA Kabuk soyma tesisimizde yuvarlak 10 mm. ile 60 mm. aras nda kabuk soyma ve tafllama üretimimiz mevcuttur. TESTLER Müflteri taleplerine ba l olarak afla da belirtilen testlerle hizmet vermekteyiz. Kimyasal Analiz Çekme Testi K r lma Testi Mikro Yap Testi Dekarbürizasyon Derinlik Testi Sertlefltirme Band Testi Sertlik Testi Yüzey Çatlak Testi Geometrik Projeksiyon Ölçü Testi Do rusall k Testi PAH KIRMA Otomat çeliklerinde standart olarak yap lan pah k rma ifllemi di er çelik çeflitlerinde müflteri iste ine ba l olarak yap lmaktad r.

13 DEM R GRUBU NPI PROF LLER NPU PROF LLER H PROF LLER IPE PROF LLER DEM R GRUBU UPE PROF LLER Efi TKENAR KÖfiEBENTLER ÇEfi TKENAR KÖfiEBENTLER ÇEL K HASIR DEM R GRUBU T DEM RLER LAMA DEM RLER KARE DEM RLER SAC GRUBU LEVHA SACLAR S YAH SACLAR DKP SACLAR HRP SACLAR BASKILI SACLAR SAC GRUBU BAKLAVALI SACLAR ÇETA/GÖZ DAMLASI SACLAR GEN filet LM fi SACLAR GALVAN Z SACLAR TRAPEZ SACLAR PROF L GRUBU D KDÖRTGEN PROF LLER KARE PROF LLER ÇEL K YAPI PROF LLER BORU GRUBU SANAY BORULARI SU BORULARI GAZ BORULARI ÇEL K GRUBU KARBON ÇEL KLER OTOMAT ÇEL KLER TRANSM SYON ÇEL ISLAH ÇEL KLER ÇEL K GRUBU SEMENTASYON ÇEL KLER YAY ÇEL KLER RULMAN ÇEL KLER ÖZEL PROF L KRAPO GERG KISKACI OLUKLU LAMALAR CEB RE ÖZEL PROF L MENTEfiE GRUPLARI FORKL FT PARÇALARI YÜRÜR PALET BA LANTI ELAMANLARI FORKL FT PARÇALARI fi MAK NALARI BA LANTI PARÇALARI PASLANMAZ GRUBU ÖSTEN T K ÇEL KLER MARTENZ T K ÇEL KLER FERR T K ÇEL KLER

14 ÇEL K GRUBU

15 STANDARTLARIN KARfiILAfiTIRILMASI STANDARTLARIN KARfiILAfiTIRILMASI Malzeme No. Almanya DIN Avrupa EN ngiltere B. S. talya UNI Fransa AFNOR Japonya JIS ABD AISI / SAE / ASTM (Fe 360 B) St 372 (Fe 430 B) St 442 S235JR S275JR Fe 360 B / 6323ERW3.CEW / 23 HR Fe 430 B FN / /25 HR.HS B/ 6323 HFW 4 HFS4. ERW 3. CEW 4. SAW 4 Fe 360 B / C / D Fe 430 B Fe 430 B FN E 24 2 E 28 2 STKM 12 A / C SM 400 A / B / C 1015 A 283 Gr. C 1020 A 570 Gr. 40 A 572 Gr DC 01 St 2/ St CR CS FeP 00 FeP 01 TC SPCC A 366 (1012) C 10 C 75 9 SMn 28 9 SMnPb S SPb S S S 20 C SMn SMnPb SPb S A M CS HS 230 M M A M M 36 C 10 1 C 10 C 75 CF 9 SMn 28 CF 9 SMnPb 28 CF 10 S 20 CF 10 SPb 20 C 10 AF 34 C10 XC 10 C 75 S 250 S 250 Pb 10 F 2 10 PbF 2 35 MF 6 S 10 C SUM 22 SUM 22 L SUM 23 L SUM 24 L SUM L L S 20 9 SMn 36 9 SMnPb 36 Ck Mn 5 Ck 15 Ck Mn 4 Ck Mn 5 46 S SMn SMnPb 30 C 10 E C 15 E C 22 E C 25 E 040 A M A M M M M M M M 28 CF 9 SMn 36 CF 9 SMnPb 36 C 10 2 C 10 2 C 15 G 22 Mn 3 20 Mn 7 C 15 C 16 C 20 C 25 C MF 4 S 300 S 300 Pb C 10 XC M 5 XC 12 XC 15 C 18 /XC 18 2 C 22 XC 18 / XC M 5 40 M 5 2 C 25 XC M 5 SUM 25 S 9 Ck S 10 C SMnC 420 S 15 S 15 Ck S 20 C S 20 Ck / S 22 C S 25 C S 28 C SMn 433 H SCMn L Mn 5 SMn 433 H Mn 5 28 Mn 6 Ck 30 CM 35 Ck 35 C 15 C 22 C 25 C 35 C 45 C 40 C 55 C 50 C 30 E C 35 R C 35 E 150 M M M M A A M A M CS 55 M M 20 / HS. CS 070 M A A M 36 / CS 060 A M HS. CS 080 M M C 28 Mn C 30 C 35 C 15 C 16 1 C 15 C 20 C 21 / C 25 C 25 1 C 25 C 35 1 C 35 C 45 1 C 45 C 40 1 C 45 C 55 1 C 55 C M 5 40 M 5 20 M 5 28 Mn 6 XC 32 3 C 35 XC 32 C 35 / 2 C 35 XC 32 XC 38 H 1 C 18 AF 37 C 12 XC 18 AF 42 C 20 XC 25 / 1 C 22 1 C 25 C 35 1 C 35 AF 55 C 35 / XC 38 C 45 1 C 45 AF 65 C 45 1 C 40 AF 60 C 40 C 54/ 1 C 55 AF 70 C 55 C 50 SMn 438 H SCMn 1 SCMn 1 S 30 CM S 35 C S 15 C S 20 C S 22 C S 35 C S 45 C S 55 C M 1015 M 1016 M 1017 M 1020 M 1023 M C A 62 / / 60 HS. CS C 60 1 C 60 C 60/ 1 C 55 AF 70 C 55 S 58 C C A / 60 HS. CS C 67 C 68 XC

16 KARBON ÇEL KLER Kimyasal bileflenleri gere i karbon miktar yüksek alafl ml ya da alafl ms z çeliklerdir. Is l ifllem sonucu mekanik özellikleri de ifltirilebilir; karbon oran na göre s l ifllem sonucu sertlefltirilebilen çeliklerin çekme kopma dayan m, tokluk de eri yani mukavemeti artar. Karbon çelikleri slah ifllemine tabi tutularak veya tutulmaks z n kullan labilir. Bu tür çelikler çeflitli miller, krank milleri, diflliler, motor parçalar, civata somun saplamalar, dövme parçalar, akslar, konstrüksiyon, tafl ma ekipmanlar, imalat sanayinin birçok alan nda kullan lmaktad r. malat çelikleri tornalarda, CNC tezgahlar nda, dikey yatay ya da özel tezgahlarda ifllenmektedir. malat çelikleri flekil olarak yuvarlak, kare, lama, alt köfle olabilir. Ölçüler Ø 4 mm den Ø 1000 mm ye kadar büyümektedir. Coflkun Çelik D fl Ticaret ürünlerinin tamam listede tan mlanan tüm kalitelerde s cak haddelenmifl, so uk çekilmifl, kabuk soyulmufl ve tafllanm fl olarak siz de erli müflterilerimizin iste i do rultusunda teslim edilmektedir. Malzeme seçimi veya istenilen sertlik de erine ç kma yöntemi ile ilgili teknik müdürlü ümüz firman za yol gösterecektir. ÇEL KLER LE LG L ÖNEML DIN STANDARTLARI 174 So uk çekilmifl ( parlak) lama çelikler 175 h9 toleransına göre parlak yuvarlak çelikler 176 So uk çekilmifl altıköfle çelikler 178 So uk çekilmifl kare çelikler 668 h11'e göre so uk çekilmifl çelikler 670 h8'e göre tafllanmıfl yuvarlak çelikler 671 h9'a göre tafllanmıfl yuvarlak çelikler 1013 Sıcak haddelenmifl yuvarlak çelikler 1014 Sıcak haddelenmifl kare çelikler 1015 Sıcak haddelenmifl altıköfle çelikler 1017 Sıcak haddelenmifl lama çelikler 4620 Sıcak haddelenmifl yaylık çelik lamalar Genel yapı (kütle) çelikleri KARBON ÇEL KLER Kalite SAE AISI St 37 St 42 St 502 St 523 St 60 St Kimyasal Bileflim (%) C Si Mn P max S max N Civata,somun,perçin için düflük karbonlu çelikler Tellik çubuklar (filmaflin) Dikiflli yuvarlak borular Dikiflsiz yuvarlak borular Islah Çelikleri Sementasyon çelikleri Nitrürleme çelikleri ndiksiyonla sertleflen çelikler Yaylı çelikler Bilya (rulman) çelikler 1651 Otomat çelikleri 1654 So uk bafl ezmeye müsait civatasomun çelikleri C 22 C 35 C 45 C 60 Ck 15 Ck

17 OTOMAT ÇEL KLER OTOMAT ÇEL KLER Otomat çelikleri yüksek oranda Kükürt (S) ve Mangan (Mn) içeren alafl ms z çeliklerdir. Mangan ve Kükürt'ün oluflturdu u ManganSülfür (MnS) sayesinde küçük ve k r lgan talafl oluflumu nedeni ile seri üretime yönelik çal flan h zl tak m tezgahlar nda (tek veya çok milli) ifllenirler. Bu çeliklere % oran nda ilave edilen kurflun (Pb) sayesinde kesme h zlar artt r lmaktad r. Bazen kurflun (Pb) yerine Tellür (Te), Bizmut (Bi) ve Selenyum (Se) da ayn amaçla kullan lmaktad r. Di er çeliklere oranla daha yüksek Fosfor (P) içermeleri talafl k r lganl ve kesme yüzeyi kalitesini iyilefltirir. Otomat çelikleri uygulanan s l ifllemlere göre, a) Is l ifllem uygulanmayanlar b) Is l ifllem uygulananlar b1) Islah ifllemi uygulananlar b2) Sementasyon ifllemi uygulananlar olmak üzere grupland r l rlar. Talafl kald rma gere i duyulmadan yüzeylerin hassas ölçü toleranslar nda olmas gere inden, otomat çelikleri daha ziyade so uk çekilmifl olarak kullan l r. Yaklafl k %0.12 kükürt ve düflük karbon ihtiva eden ve yar otomat çeli i olarak adland r lan çelikler, iyi bir ifllenebilirlik özelli inin yan s ra, s cak ve so uk dövme ve z mbalama parçalar n n imalat nda kullan lmaktad r. (Örnek : Somunlar). Yüksek kükürt ihtiva eden 9SMn28 kalitesi, s cak dövme uygulamas nda baflar yla kullan lmaktad r. Malzeme No Kalite 9 S 20 9 S Mn 28 9 S Mn Pb 28 9 S Mn 36 9 S Mn Pb 36 11SMn Pb 30 11SMn Pb S S Pb S S S 20 C Si Mn Pmax S Pb Kimyasal Bileflim (%) fllem Uygulanmayanlar Sementasyon Uygulananlar Islah fllemi Uygulananlar OTOMAT ÇEL KLER N N KULLANIM AVANTAJLARI Otomat çelikleri, süratli ve seri üretim yapabilen torna ve otomat tezgahlar nda, yanda belirtilen avantajlar sa lar. KARfiILAfiTIRMA TABLOSU Kalite Malzeme No. Avrupa (EN) Amerika (SAE) talya (UNI) ngiltere(bs) Fransa(AFNOR) Japonya(JIS) SMn 28 10, SMn SMn M 07 S 52 SUM 22 9 SMn Pb 28 10, SMnPb L 13 9 SMnPb M07LEADED S 250 Pb SUM 23 9 SMn 36 10, SMn SMn M07 S 30 SUM 25 9 SMnPb 36 10, SMnPb L 14 9 SMnPb 36 S 300 Pb SUM S 20 10, S M MF4 10 SPb 20 10, SPb L SPb 13 MF4+Pb 35 S 20 10, S M MF 6 35 SMnPb SMnPb L SMnPb M MF 6 Pb 45 S 20 10, S S 20 10,728 ISIL filem UYGULANMAYANLAR SEMENTASYON filem UYGULANANLAR ISLAH filem UYGULANANLAR fl parçalar n n kolay ifllenmesi ve tezgahtaki rahat hareketini mümkün k lan iyi bir talafl k r lganl sa lar 2. Çok düflük kesme kuvvetleri gere i, ifllenen parçada iyi bir yüzeysel kalite sa lar.

18 TRANSM SYON ÇEL KLER Materyal DIN SAE EU K MYASAL B LEfi M ( % ) No. NORMU AISI STANDART C Si Mn P S St.372 S235JR < 0,17 < 0,30 < 1,40 < 0,045 < 0, St.422 S275JR < 0,23 < 0,30 < 1,50 < 0,045 < 0, St.502 E295 < 0,30 < 0,30 < 1,40 < 0,045 < 0, St.523 S355J2G3 < 0,20 < 0,55 < 1,60 < 0,045 < 0, St.602 E335 < 0,40 < 0,30 0,60 0,90 < 0,045 < 0, St.702 E360 < 0,50 < 0,30 0,60 0,90 < 0,045 < 0,045 Transmisyon çelikleri ticari isimlendirme d fl nda; kimyasal kompozisyondan çok, kopma ve çekme dayan m na göre adland r lmaktad rlar. Bu malzemeler St37, St 44, St52 vb. çekme mukavemetini simgeleyecek flekilde belirtilirler. Karbon (C ) de erleri düflük oldu undan mukavemet artt r m içeri indeki mangan (Mn) de eri ile yükseltilir. Örne in St 37 malzemenin min. 370 N/mm 2 çekme mukavemetini sa lamas gereklidir. Transmisyon çeli i ifadesi ise genellikle SAE 1008 SAE 1010 SAE 1012 SAE 1013 ve St37 kalite çelikler için kullan lmaktad r. Bu malzemelerin so uk çekilmifl yani kalibre edilmifl flekli ticari piyasada transmisyon olarak adland r lmaktad r. Transmisyon çelikleri düflük karbon de eri sayesinde yüksek kaynak kabiliyeti sa lamaktad r. Bu da ifllem sonras veya montaj s ras nda kaynak ifllemi gerektiren makina parçalar nda, otomotiv ekipmanlar nda millerde ve imalat n bir çok parças nda kullan m n kolaylaflt rmakta ve tercih sebebi olmaktad r. Transmisyon çeli i talafl kald r lmas nda sert olmad için rahat ifllenmektedir. Fakat otomat çeli i gibi talafl k r lmad için ifllem süresi uzamaktad r. Özellikle kullan lma sebebi otomat çeliklerine k yasla ekonomik olmas d r. St 44 ve St 52 malzemeler daha mukavim bir yap içermektedir. Bu da içerlerindeki karbon ve mangan miktar n n artt r lmas neticesi oluflmaktad r. Örne in SAE 1050 malzemenin s l ifllemsiz mukavemet de erleri, yar s na yak n karbon ihtiva eden St52 malzeme ile hemen hemen ayn d r. Transmisyon üretiminde ürün yüzey kalitesi yüksek olup h8, h9, h11 toleranslar nda düzgün, parlak ve ovalitesiz malzeme flekillendirmekteyiz.

19 SEMENTASYON ÇEL KLER SEMENTASYON ÇEL KLER Malzeme No Kalite Kimyasal Bileflim (%) DIN SAE / AISI C Si Mn Pmax Smax Cr Mo Ni C 10 C 15 Ck 10 Cm 15 Ck MnCr 5 20 MnCr 5 20 MoCr 4 25 MoCr 4 15 CrNi 6 18 CrNi 8 17 CrNiMo 6 21 CrNiMo 2 15Cr 3 16 MnCrS 5 20 MnCrS 5 20 MoCrS 4 25 MoCrS 4 13 NiCr 6 14 NiCr CrMo / SINIFLANDIRMA TABLOSU Sementasyon çelikleri düflük karbonlu çelikler oldu u için ifllenmesi karbon çeliklerine göre kolay ama otomat çeliklerine göre ise daha zordur. Bu isim sementasyon ifllemine tabi tutulabilir çelikler oldu u için al nm flt r. Sementasyon bir s l ifllem yöntemidir. Bu s l ifllem sonucu yüzeyde sert ve mukavim bir tabaka, malzeme içine do ru daha yumuflak ve tok bir bölümü içerir. Bu sayede darbe dayan m yüksek bir çelik elde edilmifl olur. Sert d fl yüzey malzemeyi korurken yumuflak iç k s m ise darbeyi emerek etkisini azalt r. Malzemenin bu özelli i yüzeye karbon emdirilmesi ile sa lanmaktad r. Bu tür çelikler a rl kla difllilerde, makaralarda, makina parçalar nda, millerde, piston millerinde kullan l r. Kısa iflareti Malzeme No. AB (EN) Amerika (SAE) talya (UNI) ngiltere(bs) Fransa(AFNOR) Designation C 10 10, C A 10 CC 10 C 15 10, A 15 XC 18 Ck 10 11,121 C10 E 1010 C M 10 XC 10 Ck 15 11,141 C15 E 1015 C A 15 XC 18 Cm 15 11, XC MnCr5 17, MnCr5 590 H MC 4 16 MnCrS5 17, MnCrS MnCr5 590 H MC 4 20MnCr5 17, MnCr5 20 MC 5 20MnCrS5 17, MnCrS MnCr5 20 MC 5 20MoCr4 15 Cr 3 17,321 17, M C 3 20MoCrS4 17,323 20MoCrS4 25MoCr4 25MoCrS5 13NiCr6 17,325 17,326 15, NC 6 14NiCr14 15, H NC 12 15CrNi6 15, A NC 6 18CrNi8 17CrNiMo6 15,920 16, NiCrMo7 En NC 6 18 CND 6 21 NiCrMo 2 16,523 20NiCrMo NiCrMo2 805 H NCD 2

20 ISLAH ÇEL KLER Islah çelikleri, kimyasal bileflimleri özellikle karbon miktar bak m ndan, sertlefltirilmeye elveriflli olan ve slah ifllemi sonunda belirli bir çekme dayan m nda yüksek tokluk özelli i gösteren, alafl ms z ve alafl ml makine imalat çelikleridir. Islah ifllemi, sonuçta çelik parçaya yüksek tokluk özelli inin kazand r laca, önce bir sertlefltirme ve arkas ndan meneviflleme ifllemlerinin bütünü olarak tarif edilir. Islah çelikleri, slah ifllemi sonunda kazand klar üstün mekanik özelliklerinden dolay, çeflitli makina ve motor parçalar, dövme parçalar, çeflitli c vata, somun ve saplamalar, krank milleri, akslar, kumanda ve tahrik parçalar, piston kollar, çeflitli miller, diflliler gibi parçalar n imalinde olmak üzere genifl bir alanda kullan l rlar. KARfiILAfiTIRMA TABLOSU Kısa flaretli Malzeme No. S AE/AISI BS (En) AFNOR UNI JIS C 22 10, A 20 XC 25 Ck 22 11, (3 A, 3 C) C 20 C 35 10, A 35 (8A) XC 38 S 22 C Cm 35 11, A 35 C 35 Ck 35 C 45 11,181 10,503 XC45 Cm 45 11, M 46 C 45 S 35 C Ck 45 C 55 Cm 55 11,191 10,535 11, M 55 XC 55 C 55 S 45 C Ck 55 C 60 11,203 10, A 62 Cm 60 11, (43D) XC 60 C 60 Ck Mn 4 11,221 15, M M 5 S 55 C 28 Mn 6 15, M M 25 C 28 Mn S 60 C 38 Cr 2 17, C 2 38 Cr 2 46 Cr 2 17, C 2 45Cr 2 34 Cr 4 17, A C 4 34 Cr 4 34 CrS 4 17,037 (18 B) (KB) 37 Cr 4 17, A C 4 36 Cr Mn 4 37 CrS 4 17,038 (18C) 38 Cr 4 41 Cr 4 17, M C 4 41 Cr 4 SCR 430 H 41 CrS 4 17,039 (18 D) 25 CrMo 4 17, CSD 25 CD 4 25 CrMo 4 SCR 435 H 34 CrMo 4 34 CrMoS 4 42 CrMo 4 42 CrMoS 4 50 CrMo 4 17, A CD 4 35 CrMo 4 SCR 440 H 17,226 (19B) 17, M CD 4 42 CrMo 4 SCM ,227 (19C) 17, SCM 432

21 ISLAH ÇEL KLER ISLAH ÇEL KLER Malzeme No. Kalite Kimyasal Bileflim (%) DIN SAE / AISI C Si Mn Pmax Smax Cr Mo Ni V C 22 C 35 C 45 C 55 C 60 Ck 22 Cm 35 Ck 35 Ck 40 Ck 45 Cm 45 Ck 55 Ck 50 Cm 55 Ck 60 Cm Mn 4 28 Mn 6 36 CrNiMo 4 30 CrNiMo 8 34 CrNiMo 6 38 Cr 2 46 Cr 2 34 Cr 4 37 Cr 4 41 Cr 4 34 CrS 4 37 CrS 4 41 CrS 4 25 CrMo 4 34 CrMo 4 42 CrMo 4 34 CrMoS 4 42 CrMoS 4 50 CrMo 4 32 CrMo CrMo V 9 50 CrV / /

22 YAY ÇEL KLER YAY ÇEL Çeli in Kısa Gösterilifli Kimyasal bileflim kütle % Malzm. W.No C Si Mn 55Si7 65Si7 60SiMn5 60SiCr7 C55S C60S C90S C125S C67S C75S C85S C100S 125Cr2 102Cr6 48Si7 56Si7 75Ni8 55Cr3 51CrMoV4 51CrV4 50CrV4 P S Cr Mo MAX MAX MAX MAX ,520,60 1,501,80 0,701, ,600,68 1,501,80 0,701, ,550,65 1,001,30 0,901, ,550,65 1,501,80 0,701,00 0,200, ,520,59 0,150,40 0,701,00 0,600, ,480,56 0,150,40 0,701,10 0,901,20 0,150, MAX ,470,55 0,150,40 0,701,10 0,901,20 Yay çeliklerinden beklenen özellikler; bir yük alt nda elastik alanda flekil de iflikli i yapabilme ve yükün kald r lmas ile eski haline gelebilme özelli ine sahip olmas fleklindedir. Bu noktada, yay n yap m nda kullan lan malzemenin yaylanabilme özelli i önem kazanmaktad r. Yay çeli i de, çeflitli yaylar n yap m nda kullan lan çelik malzemeleridir. Yaylar n yap m nda kullan lan çelik malzemeler, çal flma flartlar na göre de iflmektedir. Yaylar n çal flma flartlar nda yüklemeler; çeki, bas ve burkulma (ters döndürmek) fleklinde olabilir. Yükleme çeflitlerine göre yaylar için tipik örnekler s ralanabilir; bükülerek zorlanan yaprak yaylar, bükülebilen yaylar; çekme ve basmayla zorlanan helisel yaylar, burkularak zorlanan yayl rondelalar, ters yüzüne çevrilen yaylar, stabilizatörler. SINIFLANDIRILMASI Kalite çeliklerinden yap lan yay çelikleri alafl m elementlerine göre flu flekilde s n fland r l r; Silisyumlu (38 Si 7,46 Si7, 5lSi 7, 55 Si 7, 65 Si 7) SilisyumluKromlu (60 Si Cr 7) SilisyumManganl (60 Si Mn 5) Asal çeliklerden yap lan yay çelikleri alafl m elementlerine göre Silisyumlu (66 Si 7) Kromlu (55 Cr 3) SilisyumVanadyumlu (50 Cr V 4 ve 58 Cr V 4) KromMolibdenVanadyumlu (51 Cr Mo V 4) Di er taraftan bir k s m özellikle ince kesitli olanlar so uk, kal n kesitli olanlar s cak sar l m esas na göre çeflitlenir. So uk yaylar n C yüzdesi nispeten yüksektir, yüzey düzgünlü ü fazla ve genellikle so uk ifllem görmüfl haldedirler. S cak sar lm fl yaylar daha büyük kesitlerde olup mutlaka sertleflebilirlik özellikleri mevcuttur. FABR KAMIZ ÜRET M NDE YAY ÇEL KLER DIN 1017, DIN 4620, DIN ve DIN standartlar nda olmak üzere üretilmektedir.

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri.1. Üretim Teknolojisi Paslanmaz çelik üretimi büyük yat r m ve uzmanl k gerektiren bir teknolojidir. Bu çeliklerin

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI

RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI P R NÇ DÖKÜMHANELER NDEN ÇIKAN RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 38. Grup Bakır, Bakır

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri.

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri. Ç NDEK LER ED TÖR Bir ortak hikaye anlatmak ve onun parças olmak Kas m-aral k 2003 Y l 44 Say 235 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji...

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... VESTEL BEYAZ EfiYA 2008 DE VESTEL BEYAZ EfiYA... 02 Kurumsal Profil 04 Büyümenin Kilometre Tafllar 06 Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda 09 Bafll ca Göstergeler

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı