Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Transmisyon Çelikleri Demir Grubu Coflkun Çelik Tan t m Sementasyon Çelikleri Standartlar n Karfl laflt r lmas Üretim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Transmisyon Çelikleri Demir Grubu Coflkun Çelik Tan t m Sementasyon Çelikleri Standartlar n Karfl laflt r lmas Üretim"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Coflkun Çelik Tan t m Üretim S cak Hadde So uk Hadde Kabuk Soyma Tafllama, Pah K rma ve Testler Ürünler Çelik Grubu Standartlar n karfl laflt r lmas Karbon Çelikleri Otomat Çelikleri Transmisyon Çelikleri Sementasyon Çelikleri Islah Çelikleri Yay Çelikleri Paslanmaz Çelikler Özel Profiller Ray Ekipmanlar THN Profiller So uk Çekme Toleranslar Çelik Çubuklar n Birim A rl klar Alaflım Elementlerinin Çeliklerin Özelliklerine Etkileri Demir Grubu Standartlar n Karfl laflt r lmas NPINPU Profiller HIPEUPE Prof lleri EflitkenarÇeflitkenar Köflebentler TLama Kare Demirleri Saclar Baklaval Saclar Kare Profiller Dikdörtgen Profiller Sanayi Borular Su ve Gaz Borular Çelik Yap Profilleri

3 YÖNET M KURULU BAfiKANI MUSTAFA COfiKUN 1943 y l nda Tokat' ta do dum. 3 çocuk babas y m. Köyümüzde okul olmad ndan dolay d flar köylerde eski yaz (Arapça) okuma yazmay ö rendim. Çocuklu um çiftçilik yaparak geçti. Askerlik hizmetinden sonra günümüz koflullar nda köyde çiftçilik sonlanmak üzere oldu u için; 1965 y l nda stanbul'a geldim, bir y l sonra lkokul diplomas alarak ifl hayat na stanbul'da bafllad m y l nda Perflembe pazar nda Demir Çelik ticaretine bafllayana kadar birçok ifl dal nda çal flt m y l nda Demirin d fl pasl içi temiz anlay fl ile Coflkun Çelik Metal San Tic.Ltd fiti' ni kurdum y l nda o ullar m n bilgi deneyim ve tecrübe konusunda gerekli yetkinli e sahip olduklar n düflünerek Yönetim Kurulu Baflkanl na terfi ettim. Halen bu görevimi üstlenmekteyim.

4 COfiKUN ÇEL K DIfi T CARET Yönetim kurulu baflkan m z Mustafa Coflkun taraf ndan Perflembe Pazar nda 100m 2 alan üzerine kurulan Coflkun Çelik, 1983 y l nda demir çelik ticaretine ad m atm flt r. Müflteri ihtiyaçlar do rultusunda hizmet kalitesini art rmak amac ile 1990 y l nda ithalata bafllam fl ve edindi i ticari birikimi sürekli ve do ru yat r mlarla art rarak günümüz demir çelik sektörünün önde gelen firmalar aras na girme baflar s n göstermifltir. Kuruluflundan bu yana istikrarl bir flekilde büyüyen firmam z bugün baflta inflaat, makine, otomotiv ve imalat olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren yüzlerce müflterisine, kendi üretimi olan ürünlerin yan s ra iç ve d fl piyasalardan temin etti i ürünlerle hizmet sunmaktad r. Coflkun Çelik Metal, sürekli artan müflterilerinin bütün ihtiyaçlar na cevap verebilmek için bir yandan ürün çeflit ve kalitesini artt r rken di er yandan daha uygun fiyat ve daha h zl servis anlay fl yla da hizmet kalitesini en üst seviyeye ç kartmak için aral ks z çal flmaktad r. Bu amaçla, flu anda üç ayr depoya, toplam m 2 kapal alana ve m 2 aç k alana sahip olan firmam z, yapt yat r mlarla hem üretim ve stok kapasitesini artt rm fl hem de hizmette süreklili i daha etkin hale getirmeyi baflarm flt r. Her zaman kaliteli hizmet anlay fl yla çal flan Coflkun Çelik, dün oldu u gibi bugün de dinamik, genç ve deneyimli kadrosunun enerjisini ve bilgisini müflterilerinden ald güç ve güvenle birlefltirerek demirçelik sektöründe daha büyük hedeflere do ru yürümektedir m 2 'si kapal alan olmak üzere toplam m 2 üzerinde kurulu bir s cak ve so uk hadde tesisi olan ve 1988'den beri faaliyette bulunan Alp Çelik, 2007 y l n n bafl nda Coflkun Haddecilik taraf ndan devir al n p teknolojisi gelifltirilerek demir çelik endüstrisine kazand r lm flt r. Tesisin 15,000 ton/y l olan kapasitesi yap lan revizyonlarla k sa sürede ton/y l'a ç kart lm fl bulunmaktad r. Bu kapasiteyi ton/y l'a ç kartacak yat r mlara da ayr ca bafllanm fl bulunulmaktad r. Ayn zamanda tesisimize entegre etmifl oldu umuz so uk çekme, kabuk soyma ve tafllama ekipmanlar m z da bizlere ton/y l kapasitede ve TS EN standard nda parlak çelik çubuk üretme imkan vermektedir. Demir çelik sektöründe dünya standartlar do rultusunda üretim yapan Coflkun Haddecilik ISO 9001:2008 belgesi sahibidir. Coflkun Çelik olarak sürekli kendisini gelifltiren, müflterisine de er veren, dinleyen ve teknolojiyi yak ndan takip etmenin getirdi i vizyon ile, müflterilerine farkl ve efektif çözümler üreten bir firma olman n gurunu yafl yoruz y l itibariyle bafllam fl oldu umuz ihracat faaliyetlerini, 24 y ll k sat fl ve üretim tecrübelerimizle gün geçtikçe artt rarak Orta Do u, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerinin demir çelik taleplerini karfl lamaya etkin bir flekilde devam etmekteyiz.

5 M SYONUMUZ Demir Çelik sektörünün son y llarda en h zl büyüyen flirketlerinden biri olarak baflar n n s rr n biliyoruz; kalite, uygun fiyat, genifl ürün yelpazesi ve süreklilik. Misyonumuz; tedarik olanaklar m z n köklerini daha da derinlere yaymakt r. Bu amaçla edinmifl oldu umuz s cak ve so uk hadde tesislerimizde üniversitelerimizden destek alarak daha yüksek kaliteyi, daha düflük maliyetle elde etme araflt rmalar m z geniflleterek sürdürece iz. Ürün yelpazemiz içerisine yeni kalemleri ekleyerek ve stratejik stok seviyelerimizi kontrol alt nda tutarak piyasam z n en güçlü tedarikçilerinden biri olmaya devam edece iz. KAL TEM Z Müflteri memnuniyetini temel ilke olarak belirlemifl kadrosuyla müflterilerin tüm gereksinimlerini dikkate alarak hizmet vermek, Ürünlerinin di er sanayi kurulufllar taraf ndan kolay ulafl labilir olmas n sa lamak, Güvenilir ürünler gelifltirmek, üretmek, sunmak ve sat fl sonras hizmetler vermek, Bünyesinde çal flan tüm personelin kiflisel ve mesleki becerilerini sürekli gelifltirerek büyümek, Her zaman tüketicisine daha iyiyi sunmak. V ZYONUMUZ Önce insana yat r md r. Bafllang çta küçük bir flirket iken birbirimizle kurmufl oldu umuz aile ba lar m z kurumsal bir kimli e tafl maktay z. Ülkemizi Demir Çelik piyasas aç s ndan son derece avantajl bir co rafik konumda görüyor ve orta uzun vadeli stratejilerimizi yak n komflular m za daha fazla ihracat yapacak flekilde haz rl yoruz.

6 ÜRET M 1988 y l nda 7500 m 2 kapal m 2 aç k alan üzerine kurulmufl s cak haddeleme tesisi olan ALP ÇEL K, 2007 y l nda COfiKUN GRUP bünyesine kat lm flt r. COfiKUN HADDEC L K olarak 7500 m 2 kapal alan m z m 2 ' ye ç kar lm flt r. S cak hadde tesisimizde yap lan revizyonlar ve yeni sistemlerin devreye al nmas ile s cak hadde üretim kesit aral klar m z ve miktarlar m z artt r larak y lda ton olan kapasitemiz tona ç kar lm flt r. So uk Çekme, Kabuk Soyma ve Tafllama tesislerimiz devreye al nm flt r.

7

8 SICAK HADDE S cak hadde tesisimizde afla da belirtilmifl kesit aral klar na göre üretim yap lmaktad r. r S ALTIKÖfiE DIN mm s b LAMA DIN 4620 Kal nl k: 640 / 820 mm Genifllik: / 120 mm d S r S YUVARLAK DIN mm b LAMA DIN 1017 Kal nl k: 640 mm Genifllik: mm b LAMA DIN Kal nl k: 845 mm Genifllik: mm d R200 R1.6 r a KARE DIN mm r1 R r2 b LAMA DIN 1570 Kal nl k: 816 mm Genifllik: mm S DIN Kal nl k: 2250 mm Genifllik: mm b LAMA s

9

10 SO UK HADDE So uk hadde tesisimizde afla da belirtilmifl kesit aral ve standartlar na göre üretim yap lmaktad r. YUVARLAK mm ALTIKÖfiE 7 60 mm KARE mm LAMA Kal nl k 320 mm Genifllik 2060 mm Özel Profil üretimimiz mevcuttur.

11

12 KABUK SOYMA VE TAfiLAMA Kabuk soyma tesisimizde yuvarlak 10 mm. ile 60 mm. aras nda kabuk soyma ve tafllama üretimimiz mevcuttur. TESTLER Müflteri taleplerine ba l olarak afla da belirtilen testlerle hizmet vermekteyiz. Kimyasal Analiz Çekme Testi K r lma Testi Mikro Yap Testi Dekarbürizasyon Derinlik Testi Sertlefltirme Band Testi Sertlik Testi Yüzey Çatlak Testi Geometrik Projeksiyon Ölçü Testi Do rusall k Testi PAH KIRMA Otomat çeliklerinde standart olarak yap lan pah k rma ifllemi di er çelik çeflitlerinde müflteri iste ine ba l olarak yap lmaktad r.

13 DEM R GRUBU NPI PROF LLER NPU PROF LLER H PROF LLER IPE PROF LLER DEM R GRUBU UPE PROF LLER Efi TKENAR KÖfiEBENTLER ÇEfi TKENAR KÖfiEBENTLER ÇEL K HASIR DEM R GRUBU T DEM RLER LAMA DEM RLER KARE DEM RLER SAC GRUBU LEVHA SACLAR S YAH SACLAR DKP SACLAR HRP SACLAR BASKILI SACLAR SAC GRUBU BAKLAVALI SACLAR ÇETA/GÖZ DAMLASI SACLAR GEN filet LM fi SACLAR GALVAN Z SACLAR TRAPEZ SACLAR PROF L GRUBU D KDÖRTGEN PROF LLER KARE PROF LLER ÇEL K YAPI PROF LLER BORU GRUBU SANAY BORULARI SU BORULARI GAZ BORULARI ÇEL K GRUBU KARBON ÇEL KLER OTOMAT ÇEL KLER TRANSM SYON ÇEL ISLAH ÇEL KLER ÇEL K GRUBU SEMENTASYON ÇEL KLER YAY ÇEL KLER RULMAN ÇEL KLER ÖZEL PROF L KRAPO GERG KISKACI OLUKLU LAMALAR CEB RE ÖZEL PROF L MENTEfiE GRUPLARI FORKL FT PARÇALARI YÜRÜR PALET BA LANTI ELAMANLARI FORKL FT PARÇALARI fi MAK NALARI BA LANTI PARÇALARI PASLANMAZ GRUBU ÖSTEN T K ÇEL KLER MARTENZ T K ÇEL KLER FERR T K ÇEL KLER

14 ÇEL K GRUBU

15 STANDARTLARIN KARfiILAfiTIRILMASI STANDARTLARIN KARfiILAfiTIRILMASI Malzeme No. Almanya DIN Avrupa EN ngiltere B. S. talya UNI Fransa AFNOR Japonya JIS ABD AISI / SAE / ASTM (Fe 360 B) St 372 (Fe 430 B) St 442 S235JR S275JR Fe 360 B / 6323ERW3.CEW / 23 HR Fe 430 B FN / /25 HR.HS B/ 6323 HFW 4 HFS4. ERW 3. CEW 4. SAW 4 Fe 360 B / C / D Fe 430 B Fe 430 B FN E 24 2 E 28 2 STKM 12 A / C SM 400 A / B / C 1015 A 283 Gr. C 1020 A 570 Gr. 40 A 572 Gr DC 01 St 2/ St CR CS FeP 00 FeP 01 TC SPCC A 366 (1012) C 10 C 75 9 SMn 28 9 SMnPb S SPb S S S 20 C SMn SMnPb SPb S A M CS HS 230 M M A M M 36 C 10 1 C 10 C 75 CF 9 SMn 28 CF 9 SMnPb 28 CF 10 S 20 CF 10 SPb 20 C 10 AF 34 C10 XC 10 C 75 S 250 S 250 Pb 10 F 2 10 PbF 2 35 MF 6 S 10 C SUM 22 SUM 22 L SUM 23 L SUM 24 L SUM L L S 20 9 SMn 36 9 SMnPb 36 Ck Mn 5 Ck 15 Ck Mn 4 Ck Mn 5 46 S SMn SMnPb 30 C 10 E C 15 E C 22 E C 25 E 040 A M A M M M M M M M 28 CF 9 SMn 36 CF 9 SMnPb 36 C 10 2 C 10 2 C 15 G 22 Mn 3 20 Mn 7 C 15 C 16 C 20 C 25 C MF 4 S 300 S 300 Pb C 10 XC M 5 XC 12 XC 15 C 18 /XC 18 2 C 22 XC 18 / XC M 5 40 M 5 2 C 25 XC M 5 SUM 25 S 9 Ck S 10 C SMnC 420 S 15 S 15 Ck S 20 C S 20 Ck / S 22 C S 25 C S 28 C SMn 433 H SCMn L Mn 5 SMn 433 H Mn 5 28 Mn 6 Ck 30 CM 35 Ck 35 C 15 C 22 C 25 C 35 C 45 C 40 C 55 C 50 C 30 E C 35 R C 35 E 150 M M M M A A M A M CS 55 M M 20 / HS. CS 070 M A A M 36 / CS 060 A M HS. CS 080 M M C 28 Mn C 30 C 35 C 15 C 16 1 C 15 C 20 C 21 / C 25 C 25 1 C 25 C 35 1 C 35 C 45 1 C 45 C 40 1 C 45 C 55 1 C 55 C M 5 40 M 5 20 M 5 28 Mn 6 XC 32 3 C 35 XC 32 C 35 / 2 C 35 XC 32 XC 38 H 1 C 18 AF 37 C 12 XC 18 AF 42 C 20 XC 25 / 1 C 22 1 C 25 C 35 1 C 35 AF 55 C 35 / XC 38 C 45 1 C 45 AF 65 C 45 1 C 40 AF 60 C 40 C 54/ 1 C 55 AF 70 C 55 C 50 SMn 438 H SCMn 1 SCMn 1 S 30 CM S 35 C S 15 C S 20 C S 22 C S 35 C S 45 C S 55 C M 1015 M 1016 M 1017 M 1020 M 1023 M C A 62 / / 60 HS. CS C 60 1 C 60 C 60/ 1 C 55 AF 70 C 55 S 58 C C A / 60 HS. CS C 67 C 68 XC

16 KARBON ÇEL KLER Kimyasal bileflenleri gere i karbon miktar yüksek alafl ml ya da alafl ms z çeliklerdir. Is l ifllem sonucu mekanik özellikleri de ifltirilebilir; karbon oran na göre s l ifllem sonucu sertlefltirilebilen çeliklerin çekme kopma dayan m, tokluk de eri yani mukavemeti artar. Karbon çelikleri slah ifllemine tabi tutularak veya tutulmaks z n kullan labilir. Bu tür çelikler çeflitli miller, krank milleri, diflliler, motor parçalar, civata somun saplamalar, dövme parçalar, akslar, konstrüksiyon, tafl ma ekipmanlar, imalat sanayinin birçok alan nda kullan lmaktad r. malat çelikleri tornalarda, CNC tezgahlar nda, dikey yatay ya da özel tezgahlarda ifllenmektedir. malat çelikleri flekil olarak yuvarlak, kare, lama, alt köfle olabilir. Ölçüler Ø 4 mm den Ø 1000 mm ye kadar büyümektedir. Coflkun Çelik D fl Ticaret ürünlerinin tamam listede tan mlanan tüm kalitelerde s cak haddelenmifl, so uk çekilmifl, kabuk soyulmufl ve tafllanm fl olarak siz de erli müflterilerimizin iste i do rultusunda teslim edilmektedir. Malzeme seçimi veya istenilen sertlik de erine ç kma yöntemi ile ilgili teknik müdürlü ümüz firman za yol gösterecektir. ÇEL KLER LE LG L ÖNEML DIN STANDARTLARI 174 So uk çekilmifl ( parlak) lama çelikler 175 h9 toleransına göre parlak yuvarlak çelikler 176 So uk çekilmifl altıköfle çelikler 178 So uk çekilmifl kare çelikler 668 h11'e göre so uk çekilmifl çelikler 670 h8'e göre tafllanmıfl yuvarlak çelikler 671 h9'a göre tafllanmıfl yuvarlak çelikler 1013 Sıcak haddelenmifl yuvarlak çelikler 1014 Sıcak haddelenmifl kare çelikler 1015 Sıcak haddelenmifl altıköfle çelikler 1017 Sıcak haddelenmifl lama çelikler 4620 Sıcak haddelenmifl yaylık çelik lamalar Genel yapı (kütle) çelikleri KARBON ÇEL KLER Kalite SAE AISI St 37 St 42 St 502 St 523 St 60 St Kimyasal Bileflim (%) C Si Mn P max S max N Civata,somun,perçin için düflük karbonlu çelikler Tellik çubuklar (filmaflin) Dikiflli yuvarlak borular Dikiflsiz yuvarlak borular Islah Çelikleri Sementasyon çelikleri Nitrürleme çelikleri ndiksiyonla sertleflen çelikler Yaylı çelikler Bilya (rulman) çelikler 1651 Otomat çelikleri 1654 So uk bafl ezmeye müsait civatasomun çelikleri C 22 C 35 C 45 C 60 Ck 15 Ck

17 OTOMAT ÇEL KLER OTOMAT ÇEL KLER Otomat çelikleri yüksek oranda Kükürt (S) ve Mangan (Mn) içeren alafl ms z çeliklerdir. Mangan ve Kükürt'ün oluflturdu u ManganSülfür (MnS) sayesinde küçük ve k r lgan talafl oluflumu nedeni ile seri üretime yönelik çal flan h zl tak m tezgahlar nda (tek veya çok milli) ifllenirler. Bu çeliklere % oran nda ilave edilen kurflun (Pb) sayesinde kesme h zlar artt r lmaktad r. Bazen kurflun (Pb) yerine Tellür (Te), Bizmut (Bi) ve Selenyum (Se) da ayn amaçla kullan lmaktad r. Di er çeliklere oranla daha yüksek Fosfor (P) içermeleri talafl k r lganl ve kesme yüzeyi kalitesini iyilefltirir. Otomat çelikleri uygulanan s l ifllemlere göre, a) Is l ifllem uygulanmayanlar b) Is l ifllem uygulananlar b1) Islah ifllemi uygulananlar b2) Sementasyon ifllemi uygulananlar olmak üzere grupland r l rlar. Talafl kald rma gere i duyulmadan yüzeylerin hassas ölçü toleranslar nda olmas gere inden, otomat çelikleri daha ziyade so uk çekilmifl olarak kullan l r. Yaklafl k %0.12 kükürt ve düflük karbon ihtiva eden ve yar otomat çeli i olarak adland r lan çelikler, iyi bir ifllenebilirlik özelli inin yan s ra, s cak ve so uk dövme ve z mbalama parçalar n n imalat nda kullan lmaktad r. (Örnek : Somunlar). Yüksek kükürt ihtiva eden 9SMn28 kalitesi, s cak dövme uygulamas nda baflar yla kullan lmaktad r. Malzeme No Kalite 9 S 20 9 S Mn 28 9 S Mn Pb 28 9 S Mn 36 9 S Mn Pb 36 11SMn Pb 30 11SMn Pb S S Pb S S S 20 C Si Mn Pmax S Pb Kimyasal Bileflim (%) fllem Uygulanmayanlar Sementasyon Uygulananlar Islah fllemi Uygulananlar OTOMAT ÇEL KLER N N KULLANIM AVANTAJLARI Otomat çelikleri, süratli ve seri üretim yapabilen torna ve otomat tezgahlar nda, yanda belirtilen avantajlar sa lar. KARfiILAfiTIRMA TABLOSU Kalite Malzeme No. Avrupa (EN) Amerika (SAE) talya (UNI) ngiltere(bs) Fransa(AFNOR) Japonya(JIS) SMn 28 10, SMn SMn M 07 S 52 SUM 22 9 SMn Pb 28 10, SMnPb L 13 9 SMnPb M07LEADED S 250 Pb SUM 23 9 SMn 36 10, SMn SMn M07 S 30 SUM 25 9 SMnPb 36 10, SMnPb L 14 9 SMnPb 36 S 300 Pb SUM S 20 10, S M MF4 10 SPb 20 10, SPb L SPb 13 MF4+Pb 35 S 20 10, S M MF 6 35 SMnPb SMnPb L SMnPb M MF 6 Pb 45 S 20 10, S S 20 10,728 ISIL filem UYGULANMAYANLAR SEMENTASYON filem UYGULANANLAR ISLAH filem UYGULANANLAR fl parçalar n n kolay ifllenmesi ve tezgahtaki rahat hareketini mümkün k lan iyi bir talafl k r lganl sa lar 2. Çok düflük kesme kuvvetleri gere i, ifllenen parçada iyi bir yüzeysel kalite sa lar.

18 TRANSM SYON ÇEL KLER Materyal DIN SAE EU K MYASAL B LEfi M ( % ) No. NORMU AISI STANDART C Si Mn P S St.372 S235JR < 0,17 < 0,30 < 1,40 < 0,045 < 0, St.422 S275JR < 0,23 < 0,30 < 1,50 < 0,045 < 0, St.502 E295 < 0,30 < 0,30 < 1,40 < 0,045 < 0, St.523 S355J2G3 < 0,20 < 0,55 < 1,60 < 0,045 < 0, St.602 E335 < 0,40 < 0,30 0,60 0,90 < 0,045 < 0, St.702 E360 < 0,50 < 0,30 0,60 0,90 < 0,045 < 0,045 Transmisyon çelikleri ticari isimlendirme d fl nda; kimyasal kompozisyondan çok, kopma ve çekme dayan m na göre adland r lmaktad rlar. Bu malzemeler St37, St 44, St52 vb. çekme mukavemetini simgeleyecek flekilde belirtilirler. Karbon (C ) de erleri düflük oldu undan mukavemet artt r m içeri indeki mangan (Mn) de eri ile yükseltilir. Örne in St 37 malzemenin min. 370 N/mm 2 çekme mukavemetini sa lamas gereklidir. Transmisyon çeli i ifadesi ise genellikle SAE 1008 SAE 1010 SAE 1012 SAE 1013 ve St37 kalite çelikler için kullan lmaktad r. Bu malzemelerin so uk çekilmifl yani kalibre edilmifl flekli ticari piyasada transmisyon olarak adland r lmaktad r. Transmisyon çelikleri düflük karbon de eri sayesinde yüksek kaynak kabiliyeti sa lamaktad r. Bu da ifllem sonras veya montaj s ras nda kaynak ifllemi gerektiren makina parçalar nda, otomotiv ekipmanlar nda millerde ve imalat n bir çok parças nda kullan m n kolaylaflt rmakta ve tercih sebebi olmaktad r. Transmisyon çeli i talafl kald r lmas nda sert olmad için rahat ifllenmektedir. Fakat otomat çeli i gibi talafl k r lmad için ifllem süresi uzamaktad r. Özellikle kullan lma sebebi otomat çeliklerine k yasla ekonomik olmas d r. St 44 ve St 52 malzemeler daha mukavim bir yap içermektedir. Bu da içerlerindeki karbon ve mangan miktar n n artt r lmas neticesi oluflmaktad r. Örne in SAE 1050 malzemenin s l ifllemsiz mukavemet de erleri, yar s na yak n karbon ihtiva eden St52 malzeme ile hemen hemen ayn d r. Transmisyon üretiminde ürün yüzey kalitesi yüksek olup h8, h9, h11 toleranslar nda düzgün, parlak ve ovalitesiz malzeme flekillendirmekteyiz.

19 SEMENTASYON ÇEL KLER SEMENTASYON ÇEL KLER Malzeme No Kalite Kimyasal Bileflim (%) DIN SAE / AISI C Si Mn Pmax Smax Cr Mo Ni C 10 C 15 Ck 10 Cm 15 Ck MnCr 5 20 MnCr 5 20 MoCr 4 25 MoCr 4 15 CrNi 6 18 CrNi 8 17 CrNiMo 6 21 CrNiMo 2 15Cr 3 16 MnCrS 5 20 MnCrS 5 20 MoCrS 4 25 MoCrS 4 13 NiCr 6 14 NiCr CrMo / SINIFLANDIRMA TABLOSU Sementasyon çelikleri düflük karbonlu çelikler oldu u için ifllenmesi karbon çeliklerine göre kolay ama otomat çeliklerine göre ise daha zordur. Bu isim sementasyon ifllemine tabi tutulabilir çelikler oldu u için al nm flt r. Sementasyon bir s l ifllem yöntemidir. Bu s l ifllem sonucu yüzeyde sert ve mukavim bir tabaka, malzeme içine do ru daha yumuflak ve tok bir bölümü içerir. Bu sayede darbe dayan m yüksek bir çelik elde edilmifl olur. Sert d fl yüzey malzemeyi korurken yumuflak iç k s m ise darbeyi emerek etkisini azalt r. Malzemenin bu özelli i yüzeye karbon emdirilmesi ile sa lanmaktad r. Bu tür çelikler a rl kla difllilerde, makaralarda, makina parçalar nda, millerde, piston millerinde kullan l r. Kısa iflareti Malzeme No. AB (EN) Amerika (SAE) talya (UNI) ngiltere(bs) Fransa(AFNOR) Designation C 10 10, C A 10 CC 10 C 15 10, A 15 XC 18 Ck 10 11,121 C10 E 1010 C M 10 XC 10 Ck 15 11,141 C15 E 1015 C A 15 XC 18 Cm 15 11, XC MnCr5 17, MnCr5 590 H MC 4 16 MnCrS5 17, MnCrS MnCr5 590 H MC 4 20MnCr5 17, MnCr5 20 MC 5 20MnCrS5 17, MnCrS MnCr5 20 MC 5 20MoCr4 15 Cr 3 17,321 17, M C 3 20MoCrS4 17,323 20MoCrS4 25MoCr4 25MoCrS5 13NiCr6 17,325 17,326 15, NC 6 14NiCr14 15, H NC 12 15CrNi6 15, A NC 6 18CrNi8 17CrNiMo6 15,920 16, NiCrMo7 En NC 6 18 CND 6 21 NiCrMo 2 16,523 20NiCrMo NiCrMo2 805 H NCD 2

20 ISLAH ÇEL KLER Islah çelikleri, kimyasal bileflimleri özellikle karbon miktar bak m ndan, sertlefltirilmeye elveriflli olan ve slah ifllemi sonunda belirli bir çekme dayan m nda yüksek tokluk özelli i gösteren, alafl ms z ve alafl ml makine imalat çelikleridir. Islah ifllemi, sonuçta çelik parçaya yüksek tokluk özelli inin kazand r laca, önce bir sertlefltirme ve arkas ndan meneviflleme ifllemlerinin bütünü olarak tarif edilir. Islah çelikleri, slah ifllemi sonunda kazand klar üstün mekanik özelliklerinden dolay, çeflitli makina ve motor parçalar, dövme parçalar, çeflitli c vata, somun ve saplamalar, krank milleri, akslar, kumanda ve tahrik parçalar, piston kollar, çeflitli miller, diflliler gibi parçalar n imalinde olmak üzere genifl bir alanda kullan l rlar. KARfiILAfiTIRMA TABLOSU Kısa flaretli Malzeme No. S AE/AISI BS (En) AFNOR UNI JIS C 22 10, A 20 XC 25 Ck 22 11, (3 A, 3 C) C 20 C 35 10, A 35 (8A) XC 38 S 22 C Cm 35 11, A 35 C 35 Ck 35 C 45 11,181 10,503 XC45 Cm 45 11, M 46 C 45 S 35 C Ck 45 C 55 Cm 55 11,191 10,535 11, M 55 XC 55 C 55 S 45 C Ck 55 C 60 11,203 10, A 62 Cm 60 11, (43D) XC 60 C 60 Ck Mn 4 11,221 15, M M 5 S 55 C 28 Mn 6 15, M M 25 C 28 Mn S 60 C 38 Cr 2 17, C 2 38 Cr 2 46 Cr 2 17, C 2 45Cr 2 34 Cr 4 17, A C 4 34 Cr 4 34 CrS 4 17,037 (18 B) (KB) 37 Cr 4 17, A C 4 36 Cr Mn 4 37 CrS 4 17,038 (18C) 38 Cr 4 41 Cr 4 17, M C 4 41 Cr 4 SCR 430 H 41 CrS 4 17,039 (18 D) 25 CrMo 4 17, CSD 25 CD 4 25 CrMo 4 SCR 435 H 34 CrMo 4 34 CrMoS 4 42 CrMo 4 42 CrMoS 4 50 CrMo 4 17, A CD 4 35 CrMo 4 SCR 440 H 17,226 (19B) 17, M CD 4 42 CrMo 4 SCM ,227 (19C) 17, SCM 432

21 ISLAH ÇEL KLER ISLAH ÇEL KLER Malzeme No. Kalite Kimyasal Bileflim (%) DIN SAE / AISI C Si Mn Pmax Smax Cr Mo Ni V C 22 C 35 C 45 C 55 C 60 Ck 22 Cm 35 Ck 35 Ck 40 Ck 45 Cm 45 Ck 55 Ck 50 Cm 55 Ck 60 Cm Mn 4 28 Mn 6 36 CrNiMo 4 30 CrNiMo 8 34 CrNiMo 6 38 Cr 2 46 Cr 2 34 Cr 4 37 Cr 4 41 Cr 4 34 CrS 4 37 CrS 4 41 CrS 4 25 CrMo 4 34 CrMo 4 42 CrMo 4 34 CrMoS 4 42 CrMoS 4 50 CrMo 4 32 CrMo CrMo V 9 50 CrV / /

22 YAY ÇEL KLER YAY ÇEL Çeli in Kısa Gösterilifli Kimyasal bileflim kütle % Malzm. W.No C Si Mn 55Si7 65Si7 60SiMn5 60SiCr7 C55S C60S C90S C125S C67S C75S C85S C100S 125Cr2 102Cr6 48Si7 56Si7 75Ni8 55Cr3 51CrMoV4 51CrV4 50CrV4 P S Cr Mo MAX MAX MAX MAX ,520,60 1,501,80 0,701, ,600,68 1,501,80 0,701, ,550,65 1,001,30 0,901, ,550,65 1,501,80 0,701,00 0,200, ,520,59 0,150,40 0,701,00 0,600, ,480,56 0,150,40 0,701,10 0,901,20 0,150, MAX ,470,55 0,150,40 0,701,10 0,901,20 Yay çeliklerinden beklenen özellikler; bir yük alt nda elastik alanda flekil de iflikli i yapabilme ve yükün kald r lmas ile eski haline gelebilme özelli ine sahip olmas fleklindedir. Bu noktada, yay n yap m nda kullan lan malzemenin yaylanabilme özelli i önem kazanmaktad r. Yay çeli i de, çeflitli yaylar n yap m nda kullan lan çelik malzemeleridir. Yaylar n yap m nda kullan lan çelik malzemeler, çal flma flartlar na göre de iflmektedir. Yaylar n çal flma flartlar nda yüklemeler; çeki, bas ve burkulma (ters döndürmek) fleklinde olabilir. Yükleme çeflitlerine göre yaylar için tipik örnekler s ralanabilir; bükülerek zorlanan yaprak yaylar, bükülebilen yaylar; çekme ve basmayla zorlanan helisel yaylar, burkularak zorlanan yayl rondelalar, ters yüzüne çevrilen yaylar, stabilizatörler. SINIFLANDIRILMASI Kalite çeliklerinden yap lan yay çelikleri alafl m elementlerine göre flu flekilde s n fland r l r; Silisyumlu (38 Si 7,46 Si7, 5lSi 7, 55 Si 7, 65 Si 7) SilisyumluKromlu (60 Si Cr 7) SilisyumManganl (60 Si Mn 5) Asal çeliklerden yap lan yay çelikleri alafl m elementlerine göre Silisyumlu (66 Si 7) Kromlu (55 Cr 3) SilisyumVanadyumlu (50 Cr V 4 ve 58 Cr V 4) KromMolibdenVanadyumlu (51 Cr Mo V 4) Di er taraftan bir k s m özellikle ince kesitli olanlar so uk, kal n kesitli olanlar s cak sar l m esas na göre çeflitlenir. So uk yaylar n C yüzdesi nispeten yüksektir, yüzey düzgünlü ü fazla ve genellikle so uk ifllem görmüfl haldedirler. S cak sar lm fl yaylar daha büyük kesitlerde olup mutlaka sertleflebilirlik özellikleri mevcuttur. FABR KAMIZ ÜRET M NDE YAY ÇEL KLER DIN 1017, DIN 4620, DIN ve DIN standartlar nda olmak üzere üretilmektedir.

Çelikler genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır;

Çelikler genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır; ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir (Fe) Karbon (C) alaşımıdır. C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin kimyasal

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

1. GENEL YAPI ÇELiKLERi 2. ISLAH ÇELiKLERi 3. PASLANMAZ ÇELĐKLER. 1.0035 St33-1.0501 C35 1035 1.4002 X 7 CrAI 13 405

1. GENEL YAPI ÇELiKLERi 2. ISLAH ÇELiKLERi 3. PASLANMAZ ÇELĐKLER. 1.0035 St33-1.0501 C35 1035 1.4002 X 7 CrAI 13 405 1. GENEL YAPI ÇELiKLERi 2. ISLAH ÇELiKLERi 3. PASLANMAZ ÇELĐKLER 1.1. ÇEKME DAYANIMINA GÖRE ĐFADE EDĐLEN G.Y.Ç Malzeme No DIN SAE / AISI Malzeme No DIN SAE / AISI Malzeme No DIN SAE / AISI 1.0402 C22 1020

Detaylı

Merkez (Bayrampaşa) :

Merkez (Bayrampaşa) : 1963 DEN BERİ SİZLERLEYİZ... Merkez (Bayrampaşa) : 0212 576 73 30 0212 576 56 55 Şube (İkitelli) : 0212 549 11 02 0212 549 11 03 E-Posta : erdemir@erdemirmetal.com.tr Web : www.erdemirmetal.com.tr MERKEZ

Detaylı

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

MAKİNA ELEMANLARI I CETVELLER

MAKİNA ELEMANLARI I CETVELLER MAKİNA ELEMANLARI I CETVELLER Not: Cetveller Makina Elemanlarının Projelendirilmesi (A. Bozacı, İ. Koçaş, Ö. Ü. Çolak) kitabından alınmıştır. Cetvel numaraları bu kitaptaki numaralar ile aynıdır. Dinamik

Detaylı

ÜNLÜ ÖZYILMAZ DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. LTD.ŞTİ.

ÜNLÜ ÖZYILMAZ DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. ÜNLÜ ÖZYILMAZ DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. TARİHÇEMİZ 1995 Yılında Seyfi Özyılmaz önderliğinde ÖZYILMAZ ÇELİK adı altında Bayrampaşa da kurulan firmamız başta yuvarlak çelik ve sıcak çekme lama mamullerinin

Detaylı

METRAJ CETVELİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

METRAJ CETVELİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ METRAJ CETVELİ Demirciler Sitesi 9.Yol No:68 Zeytinburnu/İSTANBUL İÇİNDEKİLER Sayfa No NPU Demiri... 1 NPI Demiri... 1 Eşit Kenar Köşebent... 1 Çeşit Kenar Köşebent... 1 TE Demiri... 1 Baklavalı Sac...

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 OTOMOTİV PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 ÇELİK STANDARTLARI Prof.

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Standartlar Örnek TSE Türk Standartları Ensititüsü ASTM American Society for

Detaylı

Isıl işlem: Metal veya alaşımlara amaca uygun özellikler kazandırmak için yapılan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleridir.

Isıl işlem: Metal veya alaşımlara amaca uygun özellikler kazandırmak için yapılan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleridir. ISIL İŞLEM Isıl işlem: Metal veya alaşımlara amaca uygun özellikler kazandırmak için yapılan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleridir. Isıl işlem; uygulamada, ısıtma, belli bir süre bekleme ve amaca uygun

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ Kalınlık : 1,2-25,4 mm Genişlik : 800-1650 mm Bobin Ağırlığı : 10-39 ton Mandrel Çapı : 762 mm Not : Tablolarda belirtilen ÇOLAKOĞLU kimyasal analiz değerleri

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş KALİTE POLİTİKAMIZ Modern işletmeciliğin ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla ilerlemek

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

İçerik. Bünyemizde mevcut diğer hizmetler. Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları. Dövme ürünler. Isıl İşlem

İçerik. Bünyemizde mevcut diğer hizmetler. Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları. Dövme ürünler. Isıl İşlem Grup Tanıtımı İçerik Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları Bünyemizde mevcut diğer hizmetler Dövme ürünler Isıl İşlem Haddelenmiş ürünler (sac, plaka, slab) Testere kesim (büyük çap) Yuvarlak malzeme

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş KALİTE POLİTİKAMIZ Modern işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262 Ürün Kataloğu 2013 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş 147

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

- L-NS 20 5 3 L-NiSiCr 20 5 3

- L-NS 20 5 3 L-NiSiCr 20 5 3 TS TS DIN Amerika AISI/SAE/ASTM Japonya JIS Fransa AFNOR Ingiltere BS EN Aciklama - DDL-10 GGL-100 A48-20 B FC 10 Ft 10 D - - DDL-15 GGL-150 A48-25 B FC 15 Ft 15 D Grade 150 - DDL-20 GGL-200 A48-30 B FC

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Çelik Borulara Uygulanan Başlıca Standartlar /Main Standards Applicated for the Pipes Standartlar / Standards Konu / Subject DIN 2615 Özel kalite istekleri içermeyen

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi.

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi. SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vmak.com Ç NDEK LER SERT LEH M ALAfiIMLARI 2 CP CPS S B A BAKIR-FOSFOR SERT LEH M ALAfiIMLARI BAKIR-FOSFOR-GÜMÜfi SERT LEH M

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K TR ÜRÜN KATALO U BM TEKN K HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindi imiz tecrübe ile siz de erli mü terilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ula t rmay hedefliyoruz. 2009 y l ndan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Sementasyon çelikleri dişli kutusunda

Detaylı

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri CP 50 KOMPOZİT PANEL ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems 439 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Drenaj (Kondens) kanalı sayesinde maksimum hava ve su tahliye performansı, Silikon cephe görüntüsü,ve sabit bölümlerde

Detaylı

inox ege www.inoxege.com.tr 1

inox ege www.inoxege.com.tr 1 İNOX EGE 1999 yılında İzmir de kuruldu. Yüzde yüz yabancı sermayeli bir firma olup başlangıçta ağırlıklı olarak paslanmaz boru ithalatı ve pazarlaması üzerine çalışmış, daha sonra paslanmaz bağlantı elemanları

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD KARDEMİR A.Ş. 1 2 Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3 2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4 Türkiye

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ

STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ KALİTE ODA SICAKLIĞINDA 800 C'ye kadarki yüksek sıcaklık oksidasyonuna dayanıklılığı iyidir. Oksitleyici ortamda kloride karșı hassastır. Düșük

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları

ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikliği 2004 DIN EN 10203-91 T50, T52 2005 DIN EN 10203-91 T57 2006 DIN EN 10203-91

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

PN 16 FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250)

PN 16 FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) PN FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 10 & 10) ÖZELL KLER Flanfllar ve gövde GG pik dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Küre s zd rmazl k ringi, d fl s zd rmazl k ringi

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları Faydalar Karabük Üniversitesi 17 Ekim 2014 Kenan Candar ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü İçerik Erdemir Grup Tanıtımı Standart ve Standardizasyon

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir. Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı