ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16"

Transkript

1 FARMOKOLOJİ DERS BİLGİ MODÜL ADI SÜRESİ İLAÇLARA GİRİŞ 40/16 OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/8 SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/8 ÜRİNER SİSTEM İLAÇLARI 40/16 KEMOTEROPÖTİK İLAÇLAR 40/16 ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16

2 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN ÖN KOŞULLARI DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ FARMAKOLOJİ DERSİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 10. SINIFLAR Haftalık 3 Ders Saati Farmakoloji dersinin amacı; öğrenciye, farmakoloji ile ilgili temel kavramları, otonom sinir sistemine etkili ilaçları, santral sinir sistemine etkili ilaçları, dolaşım sistemine etkili ilaçları, solunum sistemine etkili ilaçları, sindirim sistemine etkili ilaçları, üriner sisteme etkili ilaçları, kemoteropötik ilaçları, endokrin sisteme etkili ilaçları ve otokoidleri bilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu ders, ilaçlarla ilgili genel bilgiler ile ilaçların endikasyonları, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında mesleki bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Anatomi Fizyoloji dersi modüllerini almış olmak Öğrenciye, dersin sonunda; 1. Farmakoloji ile ilgili temel kavramları ayırt etmek, 2. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 3. Santral sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 4. Dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 5. Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 6. Sindirim sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 7. Üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etmek, 8. Kemoteropötik ilaçları ayırt etmek, 9. Endokrin sisteme etkili ilaçları ve otokoidleri ayırt etmek yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Farmakoloji ve ilaçlarla ilgili temel kavramlar 2. İlaçların vücuttaki etki mekanizmaları 3. Otonom sinir sisteminin fonksiyonları 4. Sempatomimetik (adrenerjik) ilaçlar 5. Sempatolitik (antiadrenerjik) ilaçlar 6. Parasempatomimetik (kolinerjik) etkili ilaçlar 7. Parasempatolitik (antikolinerjik) ilaçlar 8. Otonom ganglionları etkileyen ilaçlar 9. Sedatif ve hipnotik etkiye sahip ilaçlar 10. Antikonvülsan ilaçlar (antiepileptikler) 11. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar 12. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar 13. Narkotik analjezikler 14. Anestezikler 15. Nöromüsküler bloke edici ilaçlar 16. Konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar 17. Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar 18. Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar 19. Periferik vazodilatatörler 20. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar 21. Hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar

3 YÖNTEM VE TEKNİKLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMCİLER İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 22. Hematopoietik sisteme etkili ilaçlar 23. Antitusif ilaçlar 24. Ekspektoran ilaçlar 25. Bronkodilatör ilaçlar 26. Dijestan ve peptik ülsere etkili ilaçlar 27. Laksatif-purgatif ve antidiaretik ilaçlar 28. Emetik -antiemetik ilaçlar 29. Diüretikler 30. Sıvı elektrolit metabolizmasını etkileyen ilaçlar 31. Asit baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar 32. Plazma yerini tutan solüsyonlar 33. Kemoteropötiklerin etkilerini ayırt etme 34. Antibakteriyel ilaçlar 35. Çeşitli kemoterapötikler 36. Antineoplastik ilaçlar 37. Antiseptik dezenfektanlar 38. Endokrin hormonlar 39. Adrenal kortikosteroidler 40. Cinsiyet Hormonları 41. İnsülin ve oral hipoglisemik ilaçlar 42. Troid bezini etkileyen ilaçlar 43. Otokoidler 44. Acil durumlarda kullanılan ilaç ve solüsyonlar konularını içermektedir. Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; Demonstrasyon, anlatım, grup çalışması, araştırma, uygulama vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir. Ortam: Sınıf ve teknik laboratuar, kütüphane, bireysel öğrenme ortamları, ev, sağlık işletmeleri vb. Donanım: Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. sağlanmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Diğer alan öğretmenleri, Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, üniversiteler, özel ve devlet hastaneleri, komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyonları, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve meslek elemanları vb. ile işbirliği yaparak öğrencinin konuyla ilgili iletişim kurabileceği, araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar.

4 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ : ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ : FARMAKOLOJİ DERSİ : İLAÇLARA GİRİŞ : 421BB0003 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMALAR : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 2. Öğretmen, modülün konularının işlenişinde diğer derslerdeki konularla olan ilişkisini göz önünde bulundurmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Bu modülün işlenmesinde zümre öğretmenler kararlarına uyulmalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde; ilaç örnekleri, ilaç prospektüsleri, ilaç rehberi, farmakoloji ile ilgili kaynak kitaplar vb. araç, gereç ve ekipmanlar kullanılmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, demonstrasyon yöntem ve teknikleri uygulanabilir. : Öğrenci; uygun ortam ve koşul sağlandığında Farmakoloji ile ilgili temel kavramları ve ilaçların etkilerini ayırt edebilecektir. AMAÇLAR : 1. İlaçlar hakkında genel bilgileri ayırt edebilecektir. 2. İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarını ayırt edebilecektir. İÇERİK : 1. FARMAKOLOJİ VE İLAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Farmakoloji Bilimi Farmakolojinin Bölümleri 1.2. İlaç İlaçlarla Tedavi İlaçların Sınıflandırılması ve Adlandırılması İlaç Kaynakları 1.3. İlaçların Farmasötik Şekilleri

5 1.4. İlaçların Veriliş Yolları Lokal Uygulama Sistemik Uygulama 2. İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI 2.1. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon İlaçların Vücutta Dağılımı İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon) İlaçların Vücuttan İtrahı 2.2. İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik Etkiler) 2.3. İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler 2.4. İlaç Etkileşmeleri 2.5. İlaçların Laboratuvar Test Sonuçlarına Etkileri 2.6. İlaçların Toksik Etkileri Önlem Ve Tedavileri İlaçların Toksik Etkileri 2.7. İlaç Bağımlılığı 2.8. Akut Zehirlenme Tedavisi 2.9. Reçete Bilgisi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Farmakoloji Ve İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar (İlaçlar Hakkında Genel Bilgileri Ayırt Etmek) 1. Farmakoloji ile ilgili tanımları doğru açıklar. 2. Farmakoloji ile ilgili tıbbi terimleri doğru kullanır. 3. Farmakolojinin diğer bilimlerle ilişkilerini doğru açıklar. 4. Tedavi şekillerini doğru açıklar. 5. İlaçların elde edildiği kaynakları şematize ederek doğru sınıflandırır. 6. Bir grup ilaç içerisinden ilaçları farmosötik şekillerine göre ayırt eder ve farmosötik şekilleri doğru açıklar. B. İlaçların Vücuttaki Etki Mekanizmaları (İlaçların Vücuttaki Etki Mekanizmalarını Ayırt Etmek) 1. İlaçları etki mekanizmalarına göre doğru sınıflandırır. 2. İlaçların veriliş yollarını doğru açıklar. 3. Farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri doğru açıklar. 4. Alerji ve idiosenkraziyi doğru açıklar. 5. İlaç bağımlılığı tiplerini doğru açıklar. 6. İlaçların zararlı etkilerini ve zararlı etkilerine karşı alınacak önlemleri doğru açıklar. 7. Reçete örneği üzerinde reçetede yer alan bilgileri doğru açıklar.

6 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI İlaçlar hakkında genel bilgileri ayırt etmek YETERLİK Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramları Ayırt Etmek ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Sınıf ve/veya teknik laboratuvar Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri İlaçlar hakkında genel bilgileri ayırt etmek 1. Farmakoloji ile ilgili tanımları ayırt 2. Farmakolojinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini ayırt 3. Farmakoloji biliminin bölümlerini birbirinden ayırt etmek 4. Tedavi şekillerini ayırt 5. İlaçların elde edildiği kaynakları sınıflandırmak. 6. İlaçların farmosötik şekillerini ayırt 7. İlaçları etkilerine göre ayırt 8. İlaçların veriliş yollarını ayırt 1. FARMAKOLOJİ VE İLAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Farmakoloji Bilimi Farmakolojinin Bölümleri 1.2. İlaç İlaçlarla Tedavi İlaçların Sınıflandırılması Adlandırılması İlaç Kaynakları 1.3. İlaçların Farmasötik Şekilleri 1.4. İlaçların Veriliş Yolları Lokal Uygulama Sistemik Uygulama 1. Farmakolojinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi ve bölümlerini saymak 2. Bir grup ilaç içerisinden farmasötik şekillerine göre ilaçları seçmek. 3. İlaçların veriliş yollarını manken üzerinde ve göstermek. 4. Detaylara özen göstermek. 5. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Seçici olmak 3. Yaratıcı olmak 4. Gözlemci olmak 5. Araştırıcı olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 8 saat

7 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek. İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarını ayırt YETERLİK Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramları Ayırt Etmek ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Sınıf ve/veya teknik laboratuvar Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarını doğru ayırt etmek 1. İlaçların vücuda girdikten sonra geçirdiği evreleri ayırt etmek 2. İlaçların emilimini etkileyen faktörleri ayırt etmek 3. İlaçların vücut membranlarından geçiş yollarını ayırt etmek 4. İlaçların vücutta dağıldığı sıvı kompartmanlarını ayırt 5. İlaçların metabolizmasını ayırt 6. İlaçların vücuttan atılım yollarını ayırt 7. İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralamak. 8. İlaç etkileşimlerini ayırt 9. İlaçların laboratuvar test sonuçlarına etkilerini sıralayınız. 10. İlaçların toksik etkilerini ayırt 11. İlaçların dayanıksızlık reaksiyonlarını ayırt 12. Alerji ve idiosenkraziyi ayırt 13. İlaç alerjisinin klinik tiplerini ayırt 14. İlaç bağımlılığı tiplerini ayırt 15. Akut zehirlenme tedavi yöntemlerini birbirinden ayırt 16. Reçetede yer alan bilgileri ayırt 2. İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI 2.1. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon İlaçların Vücutta Dağılımı İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon) İlaçların Vücuttan İtrahı 2.2. İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik Etkiler) 2.3. İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler 2.4. İlaç Etkileşmeleri 2.5. İlaçların Laboratuvar Test Sonuçlarına Etkileri 2.6. İlaçların Toksik Etkileri Önlem Ve Tedavileri İlaçların Toksik Etkileri 2.7. İlaç Bağımlılığı 2.8. Akut Zehirlenme Tedavisi 2.9. Reçete Bilgisi 1. İlacın vücuttaki etkilerini saymak 2. İlaçların emilimini etkileyen faktörlerle ilgili yorum yapmak. 3. İlaçların vücutta membranlardan geçiş yollarını sıralamak. 4. İlaçların vücuttan atılım yollarını şema üzerinde göstermek. 5. İlacın laboratuvar test sonuçlarına etkilerini yorumlamak. 6. İlaçların toksik etkilerini saymak 7. İlaçların dayanıksızlık reaksiyonları hakkında yorum yapmak. 8. İlaç alerjisinin klinik tiplerini sıralamak 9. İlaç bağımlılığı tiplerini sıralamak. 10. Reçetede yer alması gereken bilgileri örnek reçete üzerinde göstermek SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme süresi: 8 saat NOT: 1. Dikkatli olmak 2. Araştırıcı olmak 3. Bilinçli olmak

8 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK / DAL DERS MODÜL KODU : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ :.ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ. : FARMAKOLOJİ DERSİ :OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI : 421BB0005 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMALAR : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 2. Öğretmen, modülün konularının işlenişinde diğer derslerdeki konularla olan ilişkisini göz önünde bulundurmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Bu modülün işlenmesinde zümre öğretmenler kararlarına uyulmalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde; sinir sistemine ait afiş, şema,vb. görseller, ilaç örnekleri, ilaç prospektüsleri, ilaç rehberi, farmakoloji ile ilgili kaynak kitaplar vb. araç, gereç ve ekipmanlar kullanılmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, demonstrasyon yöntem ve teknikleri uygulanabilir. : Öğrenci; Bu modül ile otonom sinir sistemini etkileyen ilaçları; ilaçların endikasyonlarını yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt edebilecektir. AMAÇLAR : 1. Otonom sinir sistemi fonsiyonlarını ayırt edebilecektir. 2. Sempatomimetik (Adrenerjik) etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 3. Sempatolitik (Antiadrenerjik) etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 4. Parasempatomimetik (Kolinerjik) etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 5. Parasempatolitik (Antikolinerjik) etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 6. Otonom Ganglionlara etkili ilaçları ayırt edebilecektir. İÇERİK : 1. OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN FONKSİYONLARI Otonom Uyarıların Değişik Organlardaki Etkileri

9 1.1. Otonom Sinir Sistemi İlaçlarının Sınıflandırılması 2. SEMPATOMİMETİK (ADRENERJİK) İLAÇLAR 2.1. Katekolaminler 2.2. Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar Alfa Reseptörleri Etkileyen İlaçlar Beta Reseptörleri Etkileyen İlaçlar 3. SEMPATOLİTİK (ANTİADRENERJİK) İLAÇLAR 3.1. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri 3.2. Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri (Antogonistleri) 3.3. Adrenerjik Nöron Blokörleri 4. PARASEMPATOMİMETİK (KOLİNERJİK) ETKİLİ İLAÇLAR 4.1. Parasempatomimetik İlaçların Farmakolojik Etkileri Parasempatomimetik Etkili İlaçlar 4.2. Antikolinesteraz İlaçlar 5. PARASEMPATOLİTİK (ANTİKOLİNERJİK) İLAÇLAR 5.1. Parasempatolitik İlaçların Farmakolojik Etkileri 5.2. Parasempatolitik Etkili İlaçlar 6. OTONOM GANGLİONLARI ETKİLEYEN İLAÇLAR 6.1. Otonom Ganglionları Stimüle Edenler 6.2. Otonom Ganglionları Bloke Eden İlaçlar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Otonom Sinir Sisteminin Fonksiyonları (Otonom Sinir Sistemi Fonsiyonlarını Ayırt Etmek) 1. Otonom sinir sisteminin etkilerini doğru açıklar. 2. Sempatik ve parasempatik uyarıların organlara etkilerini doğru açıklar. 3. Otonom sinir sistemi ilaçlarını şematize ederek doğru sınıflandırır. B. Sempatomimetik (Adrenerjik) İlaçlar (Sempatomimetik (Adrenerjik) Etkili İlaçları Ayırt Etmek.) 1. Sempatomimetik etkili ilaçları doğru sınıflandırır. 2. Katekolamin ilaçların endikasyonlarını doğru açıklar. 3. Katekolamin ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru sayar. 4. Katekolamin olmayan ilaçların endikasyonlarını doğru açıklar. 5. Katekolamin olmayan ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru sayar. C. Sempatolitik (Antiadrenerjik) İlaçlar (Sempatolitik (Antiadrenerjik) Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Sempatolitik etkili ilaçları şematize ederek doğru sınıflandırır. 2. Alfa adrenerjik reseptör blokörlerinin etkilerini doğru açıklar. 3. Beta adrenerjik reseptörleri blokörlerinin etkilerini doğru açıklar. 4. Adrenerjik nöron blokörlerinin etkilerini doğru açıklar. D. Parasempatomimetik (Kolinerjik) Etkili İlaçlar (Parasempatomimetik (Kolinerjik) Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Parasempatomimetik etkili ilaçların endikasyonlarını doğru açıklar.

10 2. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 3. Antikolinesteraz ilaçların etkisini doğru açıklar. 4. İnsektisid olarak kullanılan antikolinesterazlarla oluşan zehirlenmenin tedavisinde kullanılan ilaçları doğru açıklar. E. Parasempatolitik (Antikolinerjik) İlaçlar (Parasempatolitik (Antikolinerjik) Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Parasempatolitik etkili ilaçların farmakolojik etkilerini doğru sayar. 2. Parasempatolitik ilaçların endikasyonlarını doğru açıklar. 3. Parasempatolitik ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru sayar. F. Otonom Ganglionları Etkileyen İlaçlar (Otonom ganglionlara etkili ilaçları ayırt etmek) 1. Otonom ganglionları stimüle ve bloke eden ilaçların etkilerini doğru açıklar.

11 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI Otonom sinir sistemi fonsiyonlarını ayırt etmek YETERLİK Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek. Sınıf ve/veya teknik laboratuvar ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri Otonom sinir sistemi fonksiyonlarını doğru ayırt etmek 1. Otonom Sinir sisteminin etkilerini birbirinden ayırt 2. Sempatik uyarıların organlara etkilerini birbirinden ayırt 3. Sempatik Sinir sistemi reseptörlerini birbirinden ayırt 1. OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN FONKSİYONLARI 1.1. Otonom Uyarıların Değişik Organlardaki Etkileri 4. Parasempatik uyarıların organlara etkilerini birbirinden ayırt 5. Parasempatik sinir sistemi reseptörlerini 1.2. Otonom Sinir Sistemi İlaçlarının Sınıflandırılması birbirinden ayırt 6. Otonom sinir sistemi ilaçlarını sınıflandırmak. 1. Otonom sinir sisteminin etkilerini yorumlamak 2. Otonom uyarıların organlara etkilerini şema üzerinde göstermek. 3. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak 5. Araç gereci dikkatli kullanmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat NOT:

12 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI Sempatomimetik (Adrenerjik) etkili ilaçları ayırt YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek. Sınıf, teknik laboratuvar Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri Sempatomimetik (Adrenerjik) ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Sempatomimetik etkiye sahip ilaçları sınıflandırmak 2. Katekolamin ilaçları birbirinden ayırt 3. Katekolamin ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt etmek 4. Katekolamin ilaçların yan etkilerini birbirinden ayırt 5. Katekolamin ilaçların kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 6. Katekolamin olmayan sempatomimetik ilaçları sınıflandırmak. 7. Alfa reseptörleri etkileyen ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt etmek 8. Alfa reseptörleri etkileyen ilaçların yan etkilerini birbirinden ayırt 9. Alfa reseptörleri etkileyen ilaçların kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 10. Beta resöpterleri etkileyen ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt etmek 11. Beta resöpterleri etkileyen ilaçların yan etkilerini birbirinden ayırt 12. Beta resöpterleri etkileyen ilaçların kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 2. SEMPATOMİMETİK (ADRENERJİK) İLAÇLAR 2.1. Katekolaminler 2.2. Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar Alfa Reseptörleri Etkileyen İlaçlar Beta Reseptörleri Etkileyen İlaçlar 1. Sempatomimetik etkiye sahip ilaç gruplarını gösteren tablo hazırlamak. 2. Sempatomimetik etkiye sahip ilaçların endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 3. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak 5. Araç gereci dikkatli kullanmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat NOT:

13 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI Sempatolitik (Antiadrenerjik) etkili ilaçları ayırt YETERLİK: ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar Afiş, şema, manken, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri Sempatolitik (Antiadrenerjik) ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt 1. Sempatolitik etkiye sahip ilaçları sınıflandırmak 2. Alfa adrenerjik reseptör Blokörlerinin etkilerini ayırt 3. Alfa adrenerjik reseptör blokörü ilaçları birbirinden ayırt 4. Alfa adrenerjik reseptör blokör ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt 5. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokör ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 6. Beta adrenerjik reseptörleri Blokörlerinin etkilerini birbirinden ayırt 7. Beta adrenerjik reseptörleri Blokörlerinin endikasyonlarını birbirinden ayırt 8. Beta adrenerjik reseptörleri Blokörlerinin yan etki ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 9. Adrenerjik nöron blokörlerinin etkilerini birbirinden ayırt 10. Adrenerjik nöron blokörlerinin endikasyonlarını birbirinden ayırt 3. SEMPATOLİTİK (ANTİADRENERJİK) İLAÇLAR 3.1. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri 3.2. Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri (Antogonistleri) 3.3. Adrenerjik Nöron Blokörleri 1. Sempatolitik etkiye sahip ilaç gruplarını saymak ve tablo hazırlamak. 2. Sempatolitik etkiye sahip ilaçların endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını n analiz ve sentezini yapmak. 3. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat NOT:

14 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 4 İŞLEMİN ADI Parasempatomimetik (Kolinerjik) etkili ilaçları ayırt etmek YETERLİK Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,tepegöz, ilaç örnekleri, prospektüsler, farmakoloji kitapları vb.eğitim materyalleri Parasempatomimetik (kolinerjik) ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların etkilerini birbirinden ayırt 2. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt 3. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt etmek 4. Antikolinesteraz ilaçların etkisini ayırt 5. Antikolinesteraz ilaçları birbirinden ayırt 6. Antikolinesteraz ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt etmek. 7. İnsektisid antikolinesterazlarla oluşan zehirlenmenin belirtilerini birbirinden ayırt 8. İnsektisid antikolinesterazlarla oluşan zehirlenmenin tedavisinde kullanılan ilaçları birbirinden ayırt 4. PARASEMPATOMİMETİK (KOLİNERJİK) ETKİLİ İLAÇLAR 4.1. Parasempatomimetik İlaçların Farmakolojik Etkileri Parasempatomimetik Etkili İlaçlar 4.2. Antikolinesteraz İlaçlar 1. Tablo hazırlamak. 2. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların etkilerini yorumlamak. 3. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 4. Antikolinesteraz ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 5. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat NOT:

15 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 5 İŞLEMİN ADI Parasempatolitik (Antikolinerjik) etkili ilaçları ayırt etmek YETERLİK: Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar ORTAM (Araç gereç, Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,tepegöz, ilaç örnekleri, prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim donanım ve koşullar) materyalleri Parasempatolitik (Antikolinerjik) ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Parasempatolitik ilaçların farmakolojik etkilerini birbirinden ayırt 2. Parasempatolitik ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt 3. Parasempatolitik ilaçların yan etkilerini birbirinden ayırt 4. Parasempatolitik ilaçların kontrendikasyonlarını ayırt 5. Parasempatolitik ilaçlardan atropinin endikasyonlarını birbirinden ayırt 6. Atropinin yan etkilerini birbirinden ayırt 7. Atropinin kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 8. Parasempatolitik etkili diğer ilaçları birbirinden ayırt 9. Parasempatolitik etkili diğer ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt 10. Parasempatolitik etkili diğer ilaçların etkilerini birbirinden ayırt 5. PARASEMPATOLİTİK (ANTİKOLİNERJİK) İLAÇLAR 5.1. Parasempatolitik İlaçların Farmakolojik Etkileri 5.2. Parasempatolitik Etkili İlaçlar 1. Tablo hazırlamak. 2. Parasempatolitik ilaçların farmakolojik etkilerini yorumlamak. 3. Parasempatolitik ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 4. Tıbbi terimleri kullanmak. 5. Detaylara özen göstermek. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat NOT:

16 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 6 İŞLEMİN ADI Otonom ganglionlara etkili ilaçları ayırt etmek YETERLİK Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar ORTAM (Araç gereç, Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,tepegöz, ilaç örnekleri, prospektüsler, farmakoloji kitapları vb, eğitim donanım ve koşullar) materyalleri Otonom ganglionlara etkili ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Otonom ganglionları etkileyen ilaçları sınıflandırmak 2. Otonom ganglionları stimüle eden nikotinin etkilerini ayırt 3. Otonom ganglionları stimüle eden nikotinin yol açtığı komplikasyonları ayırt 4. Otonom ganglionları bloke eden ilaçların etkilerini ayırt 5. Otonom ganglionları bloke eden ilaçları birbirinden ayırt 6. Otonom ganglionları bloke eden ilaçların endikasyonlarını ayırt 7. Otonom ganglionları bloke eden ilaçların yan etkilerini ayırt 8. Otonom ganglionları bloke eden ilaçların kontrendikasyonlarını ayırt 6. OTONOM GANGLİONLARI ETKİLEYEN İLAÇLAR 6.1. Otonom Ganglionları Stimüle Edenler 6.2. Otonom Ganglionları Bloke Eden İlaçlar 1. Tablo hazırlamak. 2. Otonom ganglionları etkileyen ilaçları saymak. 3. Otonom ganglionları etkileyen ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 4. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: saat NOT: İşlemi Öğrenme Süresi:2

17 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK / DAL DERS MODÜL KODU : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ : ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ : FARMAKOLOJİ DERSİ : SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI :421BB0006 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMALAR : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 2. Öğretmen, modülün konularının işlenişinde diğer derslerdeki konularla olan ilişkisini göz önünde bulundurmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Bu modülün işlenmesinde zümre öğretmenler kararlarına uyulmalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde; santral sinir sistemine ait afiş, şema vb görseller, ilaç örnekleri, ilaç prospektüsleri, ilaç rehberi, farmakoloji ile ilgili kaynak kitaplar vb. araç, gereç ve ekipmanlar kullanılmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, demonstrasyon yöntem ve teknikleri uygulanabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci; Bu modül ile Santral sinir sistemini etkileyen ilaçları; ilaçların endikasyonlarını yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt edebilecektir. AMAÇLAR : 1. Sedatif - hipnotik etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 2. Antikonvülsan etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 3. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçları ayırt edebilecektir. 4. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları ayırt edebilecektir. 5. Narkotik analjezik etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 6. Anestezik etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 7. Nöromüsküler bloke edici ilaçları ayırt edebilecektir. İÇERİK : 1. SEDATİF VE HİPNOTİK İLAÇLAR 1.1. Benzodiazepinler (Benzodiyazepinler) 1.2. Barbütüratlar

18 1.3. Barbütürat yapısında olmayanlar 1.4. Diğer sedatif ve hipnotikler 2. ANTİKONVÜLSAN İLAÇLAR (ANTİEPİLEPTİKLER) 2.1. Fenitoin 2.2. Fenobarbital 2.3. Pirimidon 2.4. Valproik asit 2.5. Karbamazepin 2.6. Etosüksimid 2.7. Benzodiazepinler 2.8. Diğer Antiepileptikler 3. PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 3.1. Parkinson Hastalığında Kullanılan İlaçlar Dopaminerjik Etkinliği Artıran İlaçlar (Dopaminerjikler) Antikolinerjik İlaçlar Antihistaminikler 4. PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 4.1. Anksiyolitik (Trankilizan) İlaçlar 4.2. Antipsikotik (Nöroleptik) İlaçlar 4.3. Antidepresan ve Antimanik İlaçlar 4.4. Santral Sinir Sistemi Stimülanları 4.5. Madde Bağımlılığı 5. NARKOTİK ANALJEZİK ETKİLİ İLAÇLAR 5.1. Morfin ve Benzerleri 5.2. Meperidin ve Benzerleri 5.3. Metadon ve Benzerleri 5.4. Opioid Agonist Antagonistleri (Karma Etkili Opioidler) 5.5. Saf Opioid Antagonistleri 5.6. Narkotik Olmayan Analjezikler 6. ANESTEZİK ETKİLİ İLAÇLAR 6.1. Anestezinin Aşamaları 6.2. Genel Anestezikler Gaz Anestezikler (İnhalasyon Anestezikleri) Parenteral Genel Anestezikler 6.3. Lokal Anestezikler Lokal Anestezik İlaçlar 7. NÖROMÜSKÜLER BLOKE EDİCİ İLAÇLAR 7.1. Depolarizasyonsuz Blok Yapan İlaçlar (Kompetatif = Yarışmalı Blok Yapan İlaçlar) 7.2. Depolarizasyonla Blok Yapan İlaçlar 7.3. Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myoreleksanlar) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Sedatif Ve Hipnotik İlaçlar (Sedatif Hipnotik Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Santral sinir sistemine etkili ilaçları şematize ederek sınıflandırır. 2. Sedatif ve hipnotik etkiye sahip ilaçları doğru sınıflandırır.

19 3. Benzodiazepinlerin etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 4. Barbitüratların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 5. Barbitürat yapısında olmayan ilaçların etkilerini doğru açıklar. 6. Diğer sedatif ve hipnotik ilaçların etkilerini doğru açıklar. B. Antikonvülsan İlaçlar (Antiepileptikler) (Antikonvülsan Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Antiepileptik ilaçların etkilerini doğru sıralar. 2. Antiepileptik etkiye sahip ilaçların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. C. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek) 1. Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. D. Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları ayırt etmek) 1. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların sınıflandırmasını gösteren tablo hazırlar. 2. Anksiyolitik ilaçların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 3. Antipsikotik ilaçların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 4. Antidepresan ve antimanik ilaçların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 5. Santral sinir sistemi stimulan ilaçlarının etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 6. Madde bağımlılığı tiplerini ve yol açtığı bireysel ve sosyal zararları doğru açıklar. E. Narkotik Analjezik Etkili İlaçlar (Narkotik analjezik etkili ilaçları ayırt etmek) 1. Narkotik analjeziklerin etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar 2. Narkotik olmayan analjeziklerin etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar F. Anestezik Etkili İlaçlar (Anestezik etkili ilaçları ayırt etmek) 1. Genel anestezik ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 2. Lokal anestezik ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. G. Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar (Nöromüsküler bloke edici ilaçları ayırt etmek) 1. Nöromüsküler bloke edici ilaçlar ve santral etkili kas gevşetici ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar.

20 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI Sedatif hipnotik etkili ilaçları ayırt etmek YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,tepegöz, epidiaskop, ilaç örnekleri, prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri Sedatif -hipnotik etkiye sahip ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Santral sinir sistemine etkili ilaçları sınıflandırmak. 2. Sedatif ve hipnotik ilaçları sınıflandırmak. 3. Sedatif ve hipnotiklerin etkilerini ayırt 4. Benzodiyazepinlerin etkilerini ayırt 5. Benzodiyazepinlerin endikasyonlarını sıralamak. 6. Benzodiyazepin grubu ilaçları birbirinden den ayırt 7. Benzodiyazepinlerin yan etkilerini birbirinden ayırt 8. Benzodiyazepinlerin kontrendikasyonlarını ayırt 9. Barbitüratların etkilerini ayırt 10. Barbütüratların endikasyonlarını sıralamak. 11. Barbitürat grubu ilaçları birbirinden ayırt 12. Barbütüratların yan etkilerini birbirinden ayırt 13. Barbitüratların kontrendikasyonlarını ayırt 14. Barbütürat yapısında olmayan İlaçları birbirinden ayırt 15. Barbitürat yapısında olmayan ilaçların etkilerini birbirinden ayırt 16. Diğer sedatif ve hipnotik ilaçları birbirinden ayırt 17. Diğer sedatif ve hipnotik ilaçların etkilerini birbirinden ayırt SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: NOT: 1. SEDATİF VE HİPNOTİK İLAÇLAR 1.1. Benzodiazepinler (Benzodiyazepinler) 1.2. Barbütüratlar 1.3. Barbütürat yapısında olmayanlar 1.4. Diğer sedatif ve hipnotikler 1. Tıbbi terimleri kullanarak sedatif ve hipnotik ilaçları gruplandırmak. 2. Tablo hazırlamak. 3. Sedatif ve hipnotik etkiye sahip ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat

YAŞAM DESTEĞİ DERSİ SÜRESİ MODÜL ADI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16

YAŞAM DESTEĞİ DERSİ SÜRESİ MODÜL ADI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16 YAŞAM DESTEĞİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16 HASTA/ YARALININ BİRİNCİ DEĞERLENDİRMESİ HASTA/ YARALININ İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ YABANCI CİSME BAĞLI SOLUNUM

Detaylı

Önsöz bromokriptin Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL

Önsöz bromokriptin Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL Önsöz Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olabilmesi için hemşireliğin yanısıra görev alanı iyice özelleşen sağlık teknikerleri yetiştiren yeni ön lisans bölümleri açılmaktadır. Bu bölümlerde öğrenciler,

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayara Giriş 40/16 Bilgisayar donanım ve işletim sistemini kullanmak Ofis Programları 40/32 Ofis programları ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 ÖN SÖZ Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI

SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI Dersin Modülleri Paket Program Kurulumu Hesap Açma Poliçe İşlemleri Kambiyo İşlemleri İşlem Takibi Hasar İşlemleri Diğer Sigorta İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Paket

Detaylı

YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON SEYREK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA ANESTEZİ 723H00 Ankara, 202 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ENDOKRĠN SĠSTEM ĠLAÇLARI VE OTAKOĠDLER Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ HASTA VE YAŞLI İLAÇLARINI TAKİP ETME ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde makine metal sektöründe üretim yapan fabrikalar ve küçük ölçekli işletmeler, ülke ekonomisine

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 3. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Parkinson hastalığının tedavisinde, esas itibariyle ya dopamini artıran ilaçlar (örneğin Levodopa) veya SSS ye girebilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde makine sanayisi, ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine üretim ve istihdam düzeyinde

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı