ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16"

Transkript

1 FARMOKOLOJİ DERS BİLGİ MODÜL ADI SÜRESİ İLAÇLARA GİRİŞ 40/16 OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/8 SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/8 ÜRİNER SİSTEM İLAÇLARI 40/16 KEMOTEROPÖTİK İLAÇLAR 40/16 ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16

2 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN ÖN KOŞULLARI DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ FARMAKOLOJİ DERSİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 10. SINIFLAR Haftalık 3 Ders Saati Farmakoloji dersinin amacı; öğrenciye, farmakoloji ile ilgili temel kavramları, otonom sinir sistemine etkili ilaçları, santral sinir sistemine etkili ilaçları, dolaşım sistemine etkili ilaçları, solunum sistemine etkili ilaçları, sindirim sistemine etkili ilaçları, üriner sisteme etkili ilaçları, kemoteropötik ilaçları, endokrin sisteme etkili ilaçları ve otokoidleri bilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu ders, ilaçlarla ilgili genel bilgiler ile ilaçların endikasyonları, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında mesleki bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Anatomi Fizyoloji dersi modüllerini almış olmak Öğrenciye, dersin sonunda; 1. Farmakoloji ile ilgili temel kavramları ayırt etmek, 2. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 3. Santral sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 4. Dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 5. Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 6. Sindirim sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, 7. Üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etmek, 8. Kemoteropötik ilaçları ayırt etmek, 9. Endokrin sisteme etkili ilaçları ve otokoidleri ayırt etmek yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Farmakoloji ve ilaçlarla ilgili temel kavramlar 2. İlaçların vücuttaki etki mekanizmaları 3. Otonom sinir sisteminin fonksiyonları 4. Sempatomimetik (adrenerjik) ilaçlar 5. Sempatolitik (antiadrenerjik) ilaçlar 6. Parasempatomimetik (kolinerjik) etkili ilaçlar 7. Parasempatolitik (antikolinerjik) ilaçlar 8. Otonom ganglionları etkileyen ilaçlar 9. Sedatif ve hipnotik etkiye sahip ilaçlar 10. Antikonvülsan ilaçlar (antiepileptikler) 11. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar 12. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar 13. Narkotik analjezikler 14. Anestezikler 15. Nöromüsküler bloke edici ilaçlar 16. Konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar 17. Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar 18. Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar 19. Periferik vazodilatatörler 20. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar 21. Hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar

3 YÖNTEM VE TEKNİKLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMCİLER İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 22. Hematopoietik sisteme etkili ilaçlar 23. Antitusif ilaçlar 24. Ekspektoran ilaçlar 25. Bronkodilatör ilaçlar 26. Dijestan ve peptik ülsere etkili ilaçlar 27. Laksatif-purgatif ve antidiaretik ilaçlar 28. Emetik -antiemetik ilaçlar 29. Diüretikler 30. Sıvı elektrolit metabolizmasını etkileyen ilaçlar 31. Asit baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar 32. Plazma yerini tutan solüsyonlar 33. Kemoteropötiklerin etkilerini ayırt etme 34. Antibakteriyel ilaçlar 35. Çeşitli kemoterapötikler 36. Antineoplastik ilaçlar 37. Antiseptik dezenfektanlar 38. Endokrin hormonlar 39. Adrenal kortikosteroidler 40. Cinsiyet Hormonları 41. İnsülin ve oral hipoglisemik ilaçlar 42. Troid bezini etkileyen ilaçlar 43. Otokoidler 44. Acil durumlarda kullanılan ilaç ve solüsyonlar konularını içermektedir. Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; Demonstrasyon, anlatım, grup çalışması, araştırma, uygulama vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir. Ortam: Sınıf ve teknik laboratuar, kütüphane, bireysel öğrenme ortamları, ev, sağlık işletmeleri vb. Donanım: Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. sağlanmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Diğer alan öğretmenleri, Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, üniversiteler, özel ve devlet hastaneleri, komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyonları, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve meslek elemanları vb. ile işbirliği yaparak öğrencinin konuyla ilgili iletişim kurabileceği, araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar.

4 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ : ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ : FARMAKOLOJİ DERSİ : İLAÇLARA GİRİŞ : 421BB0003 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMALAR : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 2. Öğretmen, modülün konularının işlenişinde diğer derslerdeki konularla olan ilişkisini göz önünde bulundurmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Bu modülün işlenmesinde zümre öğretmenler kararlarına uyulmalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde; ilaç örnekleri, ilaç prospektüsleri, ilaç rehberi, farmakoloji ile ilgili kaynak kitaplar vb. araç, gereç ve ekipmanlar kullanılmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, demonstrasyon yöntem ve teknikleri uygulanabilir. : Öğrenci; uygun ortam ve koşul sağlandığında Farmakoloji ile ilgili temel kavramları ve ilaçların etkilerini ayırt edebilecektir. AMAÇLAR : 1. İlaçlar hakkında genel bilgileri ayırt edebilecektir. 2. İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarını ayırt edebilecektir. İÇERİK : 1. FARMAKOLOJİ VE İLAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Farmakoloji Bilimi Farmakolojinin Bölümleri 1.2. İlaç İlaçlarla Tedavi İlaçların Sınıflandırılması ve Adlandırılması İlaç Kaynakları 1.3. İlaçların Farmasötik Şekilleri

5 1.4. İlaçların Veriliş Yolları Lokal Uygulama Sistemik Uygulama 2. İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI 2.1. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon İlaçların Vücutta Dağılımı İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon) İlaçların Vücuttan İtrahı 2.2. İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik Etkiler) 2.3. İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler 2.4. İlaç Etkileşmeleri 2.5. İlaçların Laboratuvar Test Sonuçlarına Etkileri 2.6. İlaçların Toksik Etkileri Önlem Ve Tedavileri İlaçların Toksik Etkileri 2.7. İlaç Bağımlılığı 2.8. Akut Zehirlenme Tedavisi 2.9. Reçete Bilgisi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Farmakoloji Ve İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar (İlaçlar Hakkında Genel Bilgileri Ayırt Etmek) 1. Farmakoloji ile ilgili tanımları doğru açıklar. 2. Farmakoloji ile ilgili tıbbi terimleri doğru kullanır. 3. Farmakolojinin diğer bilimlerle ilişkilerini doğru açıklar. 4. Tedavi şekillerini doğru açıklar. 5. İlaçların elde edildiği kaynakları şematize ederek doğru sınıflandırır. 6. Bir grup ilaç içerisinden ilaçları farmosötik şekillerine göre ayırt eder ve farmosötik şekilleri doğru açıklar. B. İlaçların Vücuttaki Etki Mekanizmaları (İlaçların Vücuttaki Etki Mekanizmalarını Ayırt Etmek) 1. İlaçları etki mekanizmalarına göre doğru sınıflandırır. 2. İlaçların veriliş yollarını doğru açıklar. 3. Farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri doğru açıklar. 4. Alerji ve idiosenkraziyi doğru açıklar. 5. İlaç bağımlılığı tiplerini doğru açıklar. 6. İlaçların zararlı etkilerini ve zararlı etkilerine karşı alınacak önlemleri doğru açıklar. 7. Reçete örneği üzerinde reçetede yer alan bilgileri doğru açıklar.

6 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI İlaçlar hakkında genel bilgileri ayırt etmek YETERLİK Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramları Ayırt Etmek ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Sınıf ve/veya teknik laboratuvar Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri İlaçlar hakkında genel bilgileri ayırt etmek 1. Farmakoloji ile ilgili tanımları ayırt 2. Farmakolojinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini ayırt 3. Farmakoloji biliminin bölümlerini birbirinden ayırt etmek 4. Tedavi şekillerini ayırt 5. İlaçların elde edildiği kaynakları sınıflandırmak. 6. İlaçların farmosötik şekillerini ayırt 7. İlaçları etkilerine göre ayırt 8. İlaçların veriliş yollarını ayırt 1. FARMAKOLOJİ VE İLAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Farmakoloji Bilimi Farmakolojinin Bölümleri 1.2. İlaç İlaçlarla Tedavi İlaçların Sınıflandırılması Adlandırılması İlaç Kaynakları 1.3. İlaçların Farmasötik Şekilleri 1.4. İlaçların Veriliş Yolları Lokal Uygulama Sistemik Uygulama 1. Farmakolojinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi ve bölümlerini saymak 2. Bir grup ilaç içerisinden farmasötik şekillerine göre ilaçları seçmek. 3. İlaçların veriliş yollarını manken üzerinde ve göstermek. 4. Detaylara özen göstermek. 5. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Seçici olmak 3. Yaratıcı olmak 4. Gözlemci olmak 5. Araştırıcı olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 8 saat

7 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek. İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarını ayırt YETERLİK Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramları Ayırt Etmek ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Sınıf ve/veya teknik laboratuvar Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarını doğru ayırt etmek 1. İlaçların vücuda girdikten sonra geçirdiği evreleri ayırt etmek 2. İlaçların emilimini etkileyen faktörleri ayırt etmek 3. İlaçların vücut membranlarından geçiş yollarını ayırt etmek 4. İlaçların vücutta dağıldığı sıvı kompartmanlarını ayırt 5. İlaçların metabolizmasını ayırt 6. İlaçların vücuttan atılım yollarını ayırt 7. İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralamak. 8. İlaç etkileşimlerini ayırt 9. İlaçların laboratuvar test sonuçlarına etkilerini sıralayınız. 10. İlaçların toksik etkilerini ayırt 11. İlaçların dayanıksızlık reaksiyonlarını ayırt 12. Alerji ve idiosenkraziyi ayırt 13. İlaç alerjisinin klinik tiplerini ayırt 14. İlaç bağımlılığı tiplerini ayırt 15. Akut zehirlenme tedavi yöntemlerini birbirinden ayırt 16. Reçetede yer alan bilgileri ayırt 2. İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI 2.1. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon İlaçların Vücutta Dağılımı İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon) İlaçların Vücuttan İtrahı 2.2. İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik Etkiler) 2.3. İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler 2.4. İlaç Etkileşmeleri 2.5. İlaçların Laboratuvar Test Sonuçlarına Etkileri 2.6. İlaçların Toksik Etkileri Önlem Ve Tedavileri İlaçların Toksik Etkileri 2.7. İlaç Bağımlılığı 2.8. Akut Zehirlenme Tedavisi 2.9. Reçete Bilgisi 1. İlacın vücuttaki etkilerini saymak 2. İlaçların emilimini etkileyen faktörlerle ilgili yorum yapmak. 3. İlaçların vücutta membranlardan geçiş yollarını sıralamak. 4. İlaçların vücuttan atılım yollarını şema üzerinde göstermek. 5. İlacın laboratuvar test sonuçlarına etkilerini yorumlamak. 6. İlaçların toksik etkilerini saymak 7. İlaçların dayanıksızlık reaksiyonları hakkında yorum yapmak. 8. İlaç alerjisinin klinik tiplerini sıralamak 9. İlaç bağımlılığı tiplerini sıralamak. 10. Reçetede yer alması gereken bilgileri örnek reçete üzerinde göstermek SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme süresi: 8 saat NOT: 1. Dikkatli olmak 2. Araştırıcı olmak 3. Bilinçli olmak

8 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK / DAL DERS MODÜL KODU : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ :.ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ. : FARMAKOLOJİ DERSİ :OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI : 421BB0005 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMALAR : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 2. Öğretmen, modülün konularının işlenişinde diğer derslerdeki konularla olan ilişkisini göz önünde bulundurmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Bu modülün işlenmesinde zümre öğretmenler kararlarına uyulmalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde; sinir sistemine ait afiş, şema,vb. görseller, ilaç örnekleri, ilaç prospektüsleri, ilaç rehberi, farmakoloji ile ilgili kaynak kitaplar vb. araç, gereç ve ekipmanlar kullanılmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, demonstrasyon yöntem ve teknikleri uygulanabilir. : Öğrenci; Bu modül ile otonom sinir sistemini etkileyen ilaçları; ilaçların endikasyonlarını yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt edebilecektir. AMAÇLAR : 1. Otonom sinir sistemi fonsiyonlarını ayırt edebilecektir. 2. Sempatomimetik (Adrenerjik) etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 3. Sempatolitik (Antiadrenerjik) etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 4. Parasempatomimetik (Kolinerjik) etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 5. Parasempatolitik (Antikolinerjik) etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 6. Otonom Ganglionlara etkili ilaçları ayırt edebilecektir. İÇERİK : 1. OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN FONKSİYONLARI Otonom Uyarıların Değişik Organlardaki Etkileri

9 1.1. Otonom Sinir Sistemi İlaçlarının Sınıflandırılması 2. SEMPATOMİMETİK (ADRENERJİK) İLAÇLAR 2.1. Katekolaminler 2.2. Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar Alfa Reseptörleri Etkileyen İlaçlar Beta Reseptörleri Etkileyen İlaçlar 3. SEMPATOLİTİK (ANTİADRENERJİK) İLAÇLAR 3.1. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri 3.2. Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri (Antogonistleri) 3.3. Adrenerjik Nöron Blokörleri 4. PARASEMPATOMİMETİK (KOLİNERJİK) ETKİLİ İLAÇLAR 4.1. Parasempatomimetik İlaçların Farmakolojik Etkileri Parasempatomimetik Etkili İlaçlar 4.2. Antikolinesteraz İlaçlar 5. PARASEMPATOLİTİK (ANTİKOLİNERJİK) İLAÇLAR 5.1. Parasempatolitik İlaçların Farmakolojik Etkileri 5.2. Parasempatolitik Etkili İlaçlar 6. OTONOM GANGLİONLARI ETKİLEYEN İLAÇLAR 6.1. Otonom Ganglionları Stimüle Edenler 6.2. Otonom Ganglionları Bloke Eden İlaçlar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Otonom Sinir Sisteminin Fonksiyonları (Otonom Sinir Sistemi Fonsiyonlarını Ayırt Etmek) 1. Otonom sinir sisteminin etkilerini doğru açıklar. 2. Sempatik ve parasempatik uyarıların organlara etkilerini doğru açıklar. 3. Otonom sinir sistemi ilaçlarını şematize ederek doğru sınıflandırır. B. Sempatomimetik (Adrenerjik) İlaçlar (Sempatomimetik (Adrenerjik) Etkili İlaçları Ayırt Etmek.) 1. Sempatomimetik etkili ilaçları doğru sınıflandırır. 2. Katekolamin ilaçların endikasyonlarını doğru açıklar. 3. Katekolamin ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru sayar. 4. Katekolamin olmayan ilaçların endikasyonlarını doğru açıklar. 5. Katekolamin olmayan ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru sayar. C. Sempatolitik (Antiadrenerjik) İlaçlar (Sempatolitik (Antiadrenerjik) Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Sempatolitik etkili ilaçları şematize ederek doğru sınıflandırır. 2. Alfa adrenerjik reseptör blokörlerinin etkilerini doğru açıklar. 3. Beta adrenerjik reseptörleri blokörlerinin etkilerini doğru açıklar. 4. Adrenerjik nöron blokörlerinin etkilerini doğru açıklar. D. Parasempatomimetik (Kolinerjik) Etkili İlaçlar (Parasempatomimetik (Kolinerjik) Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Parasempatomimetik etkili ilaçların endikasyonlarını doğru açıklar.

10 2. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 3. Antikolinesteraz ilaçların etkisini doğru açıklar. 4. İnsektisid olarak kullanılan antikolinesterazlarla oluşan zehirlenmenin tedavisinde kullanılan ilaçları doğru açıklar. E. Parasempatolitik (Antikolinerjik) İlaçlar (Parasempatolitik (Antikolinerjik) Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Parasempatolitik etkili ilaçların farmakolojik etkilerini doğru sayar. 2. Parasempatolitik ilaçların endikasyonlarını doğru açıklar. 3. Parasempatolitik ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru sayar. F. Otonom Ganglionları Etkileyen İlaçlar (Otonom ganglionlara etkili ilaçları ayırt etmek) 1. Otonom ganglionları stimüle ve bloke eden ilaçların etkilerini doğru açıklar.

11 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI Otonom sinir sistemi fonsiyonlarını ayırt etmek YETERLİK Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek. Sınıf ve/veya teknik laboratuvar ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri Otonom sinir sistemi fonksiyonlarını doğru ayırt etmek 1. Otonom Sinir sisteminin etkilerini birbirinden ayırt 2. Sempatik uyarıların organlara etkilerini birbirinden ayırt 3. Sempatik Sinir sistemi reseptörlerini birbirinden ayırt 1. OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN FONKSİYONLARI 1.1. Otonom Uyarıların Değişik Organlardaki Etkileri 4. Parasempatik uyarıların organlara etkilerini birbirinden ayırt 5. Parasempatik sinir sistemi reseptörlerini 1.2. Otonom Sinir Sistemi İlaçlarının Sınıflandırılması birbirinden ayırt 6. Otonom sinir sistemi ilaçlarını sınıflandırmak. 1. Otonom sinir sisteminin etkilerini yorumlamak 2. Otonom uyarıların organlara etkilerini şema üzerinde göstermek. 3. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak 5. Araç gereci dikkatli kullanmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat NOT:

12 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 2 İŞLEMİN ADI Sempatomimetik (Adrenerjik) etkili ilaçları ayırt YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek. Sınıf, teknik laboratuvar Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri Sempatomimetik (Adrenerjik) ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Sempatomimetik etkiye sahip ilaçları sınıflandırmak 2. Katekolamin ilaçları birbirinden ayırt 3. Katekolamin ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt etmek 4. Katekolamin ilaçların yan etkilerini birbirinden ayırt 5. Katekolamin ilaçların kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 6. Katekolamin olmayan sempatomimetik ilaçları sınıflandırmak. 7. Alfa reseptörleri etkileyen ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt etmek 8. Alfa reseptörleri etkileyen ilaçların yan etkilerini birbirinden ayırt 9. Alfa reseptörleri etkileyen ilaçların kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 10. Beta resöpterleri etkileyen ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt etmek 11. Beta resöpterleri etkileyen ilaçların yan etkilerini birbirinden ayırt 12. Beta resöpterleri etkileyen ilaçların kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 2. SEMPATOMİMETİK (ADRENERJİK) İLAÇLAR 2.1. Katekolaminler 2.2. Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar Alfa Reseptörleri Etkileyen İlaçlar Beta Reseptörleri Etkileyen İlaçlar 1. Sempatomimetik etkiye sahip ilaç gruplarını gösteren tablo hazırlamak. 2. Sempatomimetik etkiye sahip ilaçların endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 3. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak 5. Araç gereci dikkatli kullanmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat NOT:

13 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 3 İŞLEMİN ADI Sempatolitik (Antiadrenerjik) etkili ilaçları ayırt YETERLİK: ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar Afiş, şema, manken, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD, tepegöz, ilaç örnekleri ve prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri Sempatolitik (Antiadrenerjik) ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt 1. Sempatolitik etkiye sahip ilaçları sınıflandırmak 2. Alfa adrenerjik reseptör Blokörlerinin etkilerini ayırt 3. Alfa adrenerjik reseptör blokörü ilaçları birbirinden ayırt 4. Alfa adrenerjik reseptör blokör ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt 5. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokör ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 6. Beta adrenerjik reseptörleri Blokörlerinin etkilerini birbirinden ayırt 7. Beta adrenerjik reseptörleri Blokörlerinin endikasyonlarını birbirinden ayırt 8. Beta adrenerjik reseptörleri Blokörlerinin yan etki ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 9. Adrenerjik nöron blokörlerinin etkilerini birbirinden ayırt 10. Adrenerjik nöron blokörlerinin endikasyonlarını birbirinden ayırt 3. SEMPATOLİTİK (ANTİADRENERJİK) İLAÇLAR 3.1. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri 3.2. Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri (Antogonistleri) 3.3. Adrenerjik Nöron Blokörleri 1. Sempatolitik etkiye sahip ilaç gruplarını saymak ve tablo hazırlamak. 2. Sempatolitik etkiye sahip ilaçların endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını n analiz ve sentezini yapmak. 3. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat NOT:

14 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 4 İŞLEMİN ADI Parasempatomimetik (Kolinerjik) etkili ilaçları ayırt etmek YETERLİK Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,tepegöz, ilaç örnekleri, prospektüsler, farmakoloji kitapları vb.eğitim materyalleri Parasempatomimetik (kolinerjik) ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların etkilerini birbirinden ayırt 2. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt 3. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların yan etki ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt etmek 4. Antikolinesteraz ilaçların etkisini ayırt 5. Antikolinesteraz ilaçları birbirinden ayırt 6. Antikolinesteraz ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt etmek. 7. İnsektisid antikolinesterazlarla oluşan zehirlenmenin belirtilerini birbirinden ayırt 8. İnsektisid antikolinesterazlarla oluşan zehirlenmenin tedavisinde kullanılan ilaçları birbirinden ayırt 4. PARASEMPATOMİMETİK (KOLİNERJİK) ETKİLİ İLAÇLAR 4.1. Parasempatomimetik İlaçların Farmakolojik Etkileri Parasempatomimetik Etkili İlaçlar 4.2. Antikolinesteraz İlaçlar 1. Tablo hazırlamak. 2. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların etkilerini yorumlamak. 3. Parasempatomimetik etkiye sahip ilaçların endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 4. Antikolinesteraz ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 5. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat NOT:

15 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 5 İŞLEMİN ADI Parasempatolitik (Antikolinerjik) etkili ilaçları ayırt etmek YETERLİK: Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar ORTAM (Araç gereç, Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,tepegöz, ilaç örnekleri, prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim donanım ve koşullar) materyalleri Parasempatolitik (Antikolinerjik) ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Parasempatolitik ilaçların farmakolojik etkilerini birbirinden ayırt 2. Parasempatolitik ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt 3. Parasempatolitik ilaçların yan etkilerini birbirinden ayırt 4. Parasempatolitik ilaçların kontrendikasyonlarını ayırt 5. Parasempatolitik ilaçlardan atropinin endikasyonlarını birbirinden ayırt 6. Atropinin yan etkilerini birbirinden ayırt 7. Atropinin kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt 8. Parasempatolitik etkili diğer ilaçları birbirinden ayırt 9. Parasempatolitik etkili diğer ilaçların endikasyonlarını birbirinden ayırt 10. Parasempatolitik etkili diğer ilaçların etkilerini birbirinden ayırt 5. PARASEMPATOLİTİK (ANTİKOLİNERJİK) İLAÇLAR 5.1. Parasempatolitik İlaçların Farmakolojik Etkileri 5.2. Parasempatolitik Etkili İlaçlar 1. Tablo hazırlamak. 2. Parasempatolitik ilaçların farmakolojik etkilerini yorumlamak. 3. Parasempatolitik ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 4. Tıbbi terimleri kullanmak. 5. Detaylara özen göstermek. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat NOT:

16 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 6 İŞLEMİN ADI Otonom ganglionlara etkili ilaçları ayırt etmek YETERLİK Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar ORTAM (Araç gereç, Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,tepegöz, ilaç örnekleri, prospektüsler, farmakoloji kitapları vb, eğitim donanım ve koşullar) materyalleri Otonom ganglionlara etkili ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Otonom ganglionları etkileyen ilaçları sınıflandırmak 2. Otonom ganglionları stimüle eden nikotinin etkilerini ayırt 3. Otonom ganglionları stimüle eden nikotinin yol açtığı komplikasyonları ayırt 4. Otonom ganglionları bloke eden ilaçların etkilerini ayırt 5. Otonom ganglionları bloke eden ilaçları birbirinden ayırt 6. Otonom ganglionları bloke eden ilaçların endikasyonlarını ayırt 7. Otonom ganglionları bloke eden ilaçların yan etkilerini ayırt 8. Otonom ganglionları bloke eden ilaçların kontrendikasyonlarını ayırt 6. OTONOM GANGLİONLARI ETKİLEYEN İLAÇLAR 6.1. Otonom Ganglionları Stimüle Edenler 6.2. Otonom Ganglionları Bloke Eden İlaçlar 1. Tablo hazırlamak. 2. Otonom ganglionları etkileyen ilaçları saymak. 3. Otonom ganglionları etkileyen ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 4. Tıbbi terimleri kullanmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: saat NOT: İşlemi Öğrenme Süresi:2

17 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK / DAL DERS MODÜL KODU : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ : ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ : FARMAKOLOJİ DERSİ : SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI :421BB0006 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMALAR : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 2. Öğretmen, modülün konularının işlenişinde diğer derslerdeki konularla olan ilişkisini göz önünde bulundurmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Bu modülün işlenmesinde zümre öğretmenler kararlarına uyulmalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde; santral sinir sistemine ait afiş, şema vb görseller, ilaç örnekleri, ilaç prospektüsleri, ilaç rehberi, farmakoloji ile ilgili kaynak kitaplar vb. araç, gereç ve ekipmanlar kullanılmalıdır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, demonstrasyon yöntem ve teknikleri uygulanabilir. GENEL AMAÇ : Öğrenci; Bu modül ile Santral sinir sistemini etkileyen ilaçları; ilaçların endikasyonlarını yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt edebilecektir. AMAÇLAR : 1. Sedatif - hipnotik etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 2. Antikonvülsan etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 3. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçları ayırt edebilecektir. 4. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları ayırt edebilecektir. 5. Narkotik analjezik etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 6. Anestezik etkili ilaçları ayırt edebilecektir. 7. Nöromüsküler bloke edici ilaçları ayırt edebilecektir. İÇERİK : 1. SEDATİF VE HİPNOTİK İLAÇLAR 1.1. Benzodiazepinler (Benzodiyazepinler) 1.2. Barbütüratlar

18 1.3. Barbütürat yapısında olmayanlar 1.4. Diğer sedatif ve hipnotikler 2. ANTİKONVÜLSAN İLAÇLAR (ANTİEPİLEPTİKLER) 2.1. Fenitoin 2.2. Fenobarbital 2.3. Pirimidon 2.4. Valproik asit 2.5. Karbamazepin 2.6. Etosüksimid 2.7. Benzodiazepinler 2.8. Diğer Antiepileptikler 3. PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 3.1. Parkinson Hastalığında Kullanılan İlaçlar Dopaminerjik Etkinliği Artıran İlaçlar (Dopaminerjikler) Antikolinerjik İlaçlar Antihistaminikler 4. PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 4.1. Anksiyolitik (Trankilizan) İlaçlar 4.2. Antipsikotik (Nöroleptik) İlaçlar 4.3. Antidepresan ve Antimanik İlaçlar 4.4. Santral Sinir Sistemi Stimülanları 4.5. Madde Bağımlılığı 5. NARKOTİK ANALJEZİK ETKİLİ İLAÇLAR 5.1. Morfin ve Benzerleri 5.2. Meperidin ve Benzerleri 5.3. Metadon ve Benzerleri 5.4. Opioid Agonist Antagonistleri (Karma Etkili Opioidler) 5.5. Saf Opioid Antagonistleri 5.6. Narkotik Olmayan Analjezikler 6. ANESTEZİK ETKİLİ İLAÇLAR 6.1. Anestezinin Aşamaları 6.2. Genel Anestezikler Gaz Anestezikler (İnhalasyon Anestezikleri) Parenteral Genel Anestezikler 6.3. Lokal Anestezikler Lokal Anestezik İlaçlar 7. NÖROMÜSKÜLER BLOKE EDİCİ İLAÇLAR 7.1. Depolarizasyonsuz Blok Yapan İlaçlar (Kompetatif = Yarışmalı Blok Yapan İlaçlar) 7.2. Depolarizasyonla Blok Yapan İlaçlar 7.3. Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myoreleksanlar) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Sedatif Ve Hipnotik İlaçlar (Sedatif Hipnotik Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Santral sinir sistemine etkili ilaçları şematize ederek sınıflandırır. 2. Sedatif ve hipnotik etkiye sahip ilaçları doğru sınıflandırır.

19 3. Benzodiazepinlerin etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 4. Barbitüratların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 5. Barbitürat yapısında olmayan ilaçların etkilerini doğru açıklar. 6. Diğer sedatif ve hipnotik ilaçların etkilerini doğru açıklar. B. Antikonvülsan İlaçlar (Antiepileptikler) (Antikonvülsan Etkili İlaçları Ayırt Etmek) 1. Antiepileptik ilaçların etkilerini doğru sıralar. 2. Antiepileptik etkiye sahip ilaçların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. C. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek) 1. Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. D. Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları ayırt etmek) 1. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların sınıflandırmasını gösteren tablo hazırlar. 2. Anksiyolitik ilaçların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 3. Antipsikotik ilaçların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 4. Antidepresan ve antimanik ilaçların etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 5. Santral sinir sistemi stimulan ilaçlarının etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 6. Madde bağımlılığı tiplerini ve yol açtığı bireysel ve sosyal zararları doğru açıklar. E. Narkotik Analjezik Etkili İlaçlar (Narkotik analjezik etkili ilaçları ayırt etmek) 1. Narkotik analjeziklerin etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar 2. Narkotik olmayan analjeziklerin etki, endikasyon, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar F. Anestezik Etkili İlaçlar (Anestezik etkili ilaçları ayırt etmek) 1. Genel anestezik ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. 2. Lokal anestezik ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar. G. Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar (Nöromüsküler bloke edici ilaçları ayırt etmek) 1. Nöromüsküler bloke edici ilaçlar ve santral etkili kas gevşetici ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarını doğru açıklar.

20 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçları Ayırt Etmek İŞLEM NO 1 İŞLEMİN ADI Sedatif hipnotik etkili ilaçları ayırt etmek YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçları Ayırt Etmek Sınıf ve/veya teknik laboratuvar Afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,tepegöz, epidiaskop, ilaç örnekleri, prospektüsler, farmakoloji kitapları vb. eğitim materyalleri Sedatif -hipnotik etkiye sahip ilaçların farmakolojik etkilerini doğru ayırt etmek 1. Santral sinir sistemine etkili ilaçları sınıflandırmak. 2. Sedatif ve hipnotik ilaçları sınıflandırmak. 3. Sedatif ve hipnotiklerin etkilerini ayırt 4. Benzodiyazepinlerin etkilerini ayırt 5. Benzodiyazepinlerin endikasyonlarını sıralamak. 6. Benzodiyazepin grubu ilaçları birbirinden den ayırt 7. Benzodiyazepinlerin yan etkilerini birbirinden ayırt 8. Benzodiyazepinlerin kontrendikasyonlarını ayırt 9. Barbitüratların etkilerini ayırt 10. Barbütüratların endikasyonlarını sıralamak. 11. Barbitürat grubu ilaçları birbirinden ayırt 12. Barbütüratların yan etkilerini birbirinden ayırt 13. Barbitüratların kontrendikasyonlarını ayırt 14. Barbütürat yapısında olmayan İlaçları birbirinden ayırt 15. Barbitürat yapısında olmayan ilaçların etkilerini birbirinden ayırt 16. Diğer sedatif ve hipnotik ilaçları birbirinden ayırt 17. Diğer sedatif ve hipnotik ilaçların etkilerini birbirinden ayırt SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: NOT: 1. SEDATİF VE HİPNOTİK İLAÇLAR 1.1. Benzodiazepinler (Benzodiyazepinler) 1.2. Barbütüratlar 1.3. Barbütürat yapısında olmayanlar 1.4. Diğer sedatif ve hipnotikler 1. Tıbbi terimleri kullanarak sedatif ve hipnotik ilaçları gruplandırmak. 2. Tablo hazırlamak. 3. Sedatif ve hipnotik etkiye sahip ilaçların etki, yan etki ve kontrendikasyonlarının analiz ve sentezini yapmak. 1. Dikkatli olmak 2. Araştırmacı olmak 3. Planlı olmak 4. Bilinçli olmak İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon.

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon. İlaçların Veriliş Yerleri Lokal Uygulama Yerleri Sistemik Uygulama Yerleri Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon Dağılım Metabolizma Atılım İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 2 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT- ALMANCA) 40/32 MESLEKİ YABANCI

Detaylı

FARMAKOLOJİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz.

FARMAKOLOJİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz. FARMAKOLOJİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Farmakoloji FTR 235 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin

Detaylı

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek CAM (CNC) PROGRAMLAMA Dersin Modülleri Otomatik üretim 1 Otomatik üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl İN ADI ALAN MESLEK/DAL İN OKUTULACAĞI DÖNEM /SINIF/YIL SÜRE İN AMACI İN TANIMI İN ÖN KOŞULLARI İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIMI ÖLÇME VE

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak PVC MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri PVC kapı pencere montajı Diğer imalat montajları Kazandırılan Yeterlikler PVC kapı ve pencere montaj yapmak PVC Diğer imalatların montajını yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Cilt Bakımı ve Güzellik. Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre

DERS BİLGİ FORMU. Cilt Bakımı ve Güzellik. Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ Dersin Modülleri Genel Mikrobiyoloji Personel Hijyeni İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Gıda muhafaza İlkeleri 1 Gıda Muhafaza İlkeleri 2 Gıda Üretiminde

Detaylı

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ MODÜL ADI VÜCUDUN TEMEL YAPISI HAREKET SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ ENDOKRİN SİSTEM SÜRESİ 40/16 40/24 40/16 40/8 VÜCUT SIVILARI, ELEKTROLİTLERİ VE KAN 40/8 DOLAŞIM SİSTEMİ 40/24 SOLUNUM

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak TEKSTİLDE KALİTE DERSİ Dersin Modülleri Kalite Güvence I Kalite Güvence II Kalite prosedörleri I Kalite prosedörleri II Reklamasyon İstatistik Kazandırılan Yeterlikler Kalite güvence sistemini hazırlamak

Detaylı

ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ

ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Cam üretim planlaması 40/16 Cam üretiminde yöntemleri belirlemek İşletme organizasyonu 40/16 İşletme l lorganizasyonu k yapmak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Podolojiye Giriş SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ Podoloji I. YARIYIL Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Meslek i X Seçmeli ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Saati Okul

Detaylı

Önsöz bromokriptin Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL

Önsöz bromokriptin Yrd. Doç.Dr.Ayşe GÜREL Önsöz Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olabilmesi için hemşireliğin yanısıra görev alanı iyice özelleşen sağlık teknikerleri yetiştiren yeni ön lisans bölümleri açılmaktadır. Bu bölümlerde öğrenciler,

Detaylı

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Hasar Tespiti Sigorta ve Müşteri İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Hasar tespit yöntemlerini kullanarak belirlediği hasara göre onarım yöntemine karar verebilecektir.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Satış İşlemlerinde Bilgisayar Kullanımı Satış Elemanlığı Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU Satış İşlemlerinde Bilgisayar Kullanımı Satış Elemanlığı Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI

ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ ENFEKSİYON ETMENLERİ 40/16 ENFEKSİYON HASTALIKLARI BAĞIŞIKLAMA DEKONTAMİNASYON 40/32 40/16 40/16 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayar Rezervasyon Programları 1 Bilgisayar Rezervasyon Programları 2 Kazandırılan Yeterlikler Acente rezervasyon otomasyon programlarını kullanmak Acente

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

AKILLI EV ALETLERİ. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü

AKILLI EV ALETLERİ. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü AKILLI EV ALETLERİ Dersin Modülleri Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü Kazandırılan Yeterlikler Elektrikli ev aletlerinin uzaktan kontrolünü

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı Biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ

BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayar Operasyon Programları 1 Bilgisayar Operasyon Programları 2 Kazandırılan Yeterlikler Acente operasyon otomasyon programlarını kullanmak Acente operasyon

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Bu sayfa Süzer Farmakoloji kitabından alıntıdır. Bilgi için www.onersuzer.com BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1

Bu sayfa Süzer Farmakoloji kitabından alıntıdır. Bilgi için www.onersuzer.com BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 İçindekiler BÖLÜM 1. FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Konu 1. Farmakolojiye giriş, ilaçların şekilleri ve uygulama yolları 3 Farmakolojiye giriş 3 İlaçların geliştirilmesi ve klinik araştırmalar 4 İlaçların adları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof.Dr. Göknur AKTAY :Yrd.Doç.Dr.İsmet YILMAZ Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar: Eczacılık

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 3. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Parkinson hastalığının tedavisinde, esas itibariyle ya dopamini artıran ilaçlar (örneğin Levodopa) veya SSS ye girebilen

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

SAĞLIK KURUMU BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ DERSİ

SAĞLIK KURUMU BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ DERSİ SAĞLIK KURUMU BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ RANDEVU 20/8 HASTA İŞLEMLERİ 1 40/24 HASTA İŞLEMLERİ 2 40/16 LABORATUVAR VE KAN BANKASI 40/16 PERSONEL VE HASTANE BİLGİ SİSTEMİ 20/8 STOK VE

Detaylı

ACİL SAĞLIK SİSTEMİ DERSİ

ACİL SAĞLIK SİSTEMİ DERSİ ACİL SAĞLIK SİSTEMİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ SAĞLIK MESLEKLERİ ETİĞİ 40/16 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPISI 40/24 HABERLEŞME 40/24 HABERLEŞME OPERASYON PROGRAMI 40/24 İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER 40/16 DERS BİLGİ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

TOPRAKSIZ KÜLTÜR. Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak

TOPRAKSIZ KÜLTÜR. Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak TOPRAKSIZ KÜLTÜR Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak Hidroponik Sistemler Hidroponik sistemleri kurmak DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri İş İçin Hazırlık Rezervasyon Sistemleri Rezervasyon İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler İş için hazırlık yapmak Rezervasyon sistemlerini tanımak

Detaylı

BAKIM PLANLAMASI DERSİ

BAKIM PLANLAMASI DERSİ BAKIM PLANLAMASI DERSİ Dersin Modülleri Atölye Planlaması İş Planlaması Kazandırılan Yeterlikler Atölye Planlaması Yapmak İş Planlaması Yapmak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

Farmakodinamik Etkileşmeler

Farmakodinamik Etkileşmeler İLAÇ ETKİLEŞMELERİ Bir ilacın diğerinin etkisini kalitatif ve/veya kantitatif bakımdan değiştirmesine ilaç etkileşmesi (veya ilaç-ilaç etkileşmesi) denir. Bir ilaç diğerinin farmakokinetiğini (absorpsiyon,

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 ÖN SÖZ Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem Ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek.

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek. ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ Dersin Modülleri Şaraplar ve Servisi Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi Kazandırılan Yeterlikler Şarapların servisini yapmak Diğer alkollü içkileri servis

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM Matematik Z 2 0 2 2 Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma Fizik Z 2 0 2 2 Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder.

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder. Emedur Draje FORMÜLÜ Bir drajede: Trimetobenzamid HCl 200 mg (Şeker, kinolin sarısı, indigo karmin ve titan dioksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Trimetobenzamid hidroklorür,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tıbbi Terminoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006 ANKARA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006 ANKARA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006 ANKARA 1 ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ ŞARTLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI EĞİTİMCİLER

Detaylı

(Saat) FİZYOLOJİ HSH112 2. YARIYIL 37 saat teorik 3

(Saat) FİZYOLOJİ HSH112 2. YARIYIL 37 saat teorik 3 Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA AKTS (Saat) FİZYOLOJİ HSH112 2. YARIYIL 37 saat teorik 3 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I Türkçe Zorunlu Lisans Prof.Dr.

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Anestezi Programı Ders İçeriği

Anestezi Programı Ders İçeriği Anestezi Programı Ders İçeriği İN ADI DÖNEMİ 1 KATEGORİSİ UYGULAMA I ZORUNLU LIK MESLEK İ X OKUL EĞİTİMİ BİREYSEL ÖĞRENME SEÇMELİ 6 155 235 390 Sİ AKTS Sİ 13 ÖĞRENCİYE GENEL UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Organik Tarım Hazırlığı Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Üretim Organik Tarımda Mücadele Kazandırılan Yeterlikler Organik tarım hazırlığı yapmak Organik tarımda

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM PİLATES EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM PİLATES EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM PİLATES EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

FARMAKOLOG TANIM A- GÖREVLER

FARMAKOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir. A- GÖREVLER - Hangi hastalıklarda, hangi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI EV CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRONİK VE OTOMASYON PROGRAM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ SĠNĠR VE ENDOKRĠN SĠSTEM ĠLAÇLARI 421BB0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ÜRÜN TANITIM ELEMANLARININ YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TASLAK) 1. AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Nedir? Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Nedir? AİK in ve Genel

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı. Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı. Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı