TÜRKİYE DE BÜYÜYEN CARİ AÇIK RİSKİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE BÜYÜYEN CARİ AÇIK RİSKİ"

Transkript

1 * ÖDP Ekonomi Çalışma Grubu Türkiye Ekonomisi Raporu-1 Türkiye de Büyüyen Cari Açık Riski TÜRKİYE DE BÜYÜYEN CARİ AÇIK RİSKİ Günümüzde emperyalizmin yeni taktiklerinden biri finansal sermaye akımlarıdır. Emperyalist ülkeler sermayeyi finansallaştırarak bağımlı ülkelerin ekonomisinde rantiye peşinde koşmaktadırlar. Sermaye ihraç eden emperyalist ülkeler finans kapitali çevre ülkelere aktararak kar elde etmekte, bu karı da ülkelerine geri taşımaktadır. Kaynağın genellikle sıcak para dediğimiz kısa vadeli portföy yatırımları biçiminde aktarıldığı çevre ülkeler faiz ödeme yükümlülüğü ile borçlandırılmakta ve finans kapitalin giderek artan ihtiyaçları neticesinde bu borç yükü gün geçtikçe daha da büyümektedir. Finans kapitalin spekülatif kar elde etmek için metropol dediğimiz emperyalist ülkeler tarafından çevre ülkelerin ekonomisine hücum etmesi ile çevre ülkelerde cari açık oluşmaktadır. Metropol-çevre arasında kaynak- faiz/kar trafiği arttıkça, çevre ülkelerin ekonomileri de daha bağımlı hale gelmektedir. 20. yy ın son çeyreğinde neoliberalizmin küresel sermayeye yeni kar olanağını finansallaşma aracı ile sunması, bağımlı ülke ekonomilerini birer spekülatif rant merkezine dönüştürmüştür. Bu dönüşüm sürecinde ise finansal sermayenin faiz, kur, borsa üçgeninde kazanç fırsatlarının yaratılması amacı ile bağımlı ülke ekonomilerinde sosyal devlet tasfiye edilmiş ve işsizlik, yoksulluk gibi kavramlar rafa kaldırılmıştır. Artık sanayileşme ve kalkınmaya dönük politikaların yerini tamamen uluslararası finansal sermayenin sınıfsal ayrıcalıklarını önemseyen ve rant taleplerini karşılamaya dönük piyasacı politikalar almıştır. Ulusal tasarruflar kalkmış, yerini dış tasarruflara önem veren teslimiyetçi uygulamalar almıştır. Türkiye nin özellikle 1980 sonrası tarihsel sürecindeki dış sermayeye artan bağımlılık süreci de cari açığın giderek büyüdüğü ve finans kapitale bağımlı bir yapıya dönüşmesi ile gözlenmektedir. Çoğunlukla iktidar partilerinin finanse edilebildiği sürece sorun yok gözü ile baktıkları cari açık, ülkede öncelikle istihdam, sonrasında da sanayi ve kamu yatırımlarını doğrudan etkilemektedir. Ülkemiz ekonomisindeki kurgu, dış kaynağın ülkeye çekilmesi amacına uygun bir yapılanma tarzı ile yüksek reel faizli ve dalgalı kur sisteminde düşük kur sağlanan bir yapıda tutulmakta, ancak bu sayede ülkeye çekilen dış kaynak akımları ile cari açık finanse edilebilmektedir. Cari açığın finanse edilmesi ise günümüzde daha yüksek faiz ile borçlanma anlamına gelmekte ve cari açıkta sürekli bir artış ile sonuçlanmaktadır.

2 Cari Açık Nedir? Ödemeler Bilançosu veya cari denge bir ülkenin aynası gibidir, ekonominin nasıl yönetildiğini yansıtır. Çok genel bir tanımı ile ödemeler bilançosu bir ülkenin dış alem/yurtdışı piyasalar ile gerçekleştirdiği iktisadi faaliyetlerin bir bilanço hesabını kapsar. Ödemeler bilançosu dört ana hesaptan oluşur, Cari İşlemler Dengesi, Sermaye Hesabı, Net Hata ve Noksan ve Rezervler Hareketleri. Bilanço tanımı ve prensibi gereği Ödemeler Bilançosu genel dengesinin de sıfır olması mecburidir. Bilinen adı ile cari açık, Ödemeler Bilançosu nun cari işlemler dengesinde açık vermesidir. İhracat- ithalat dengesinin, yurtdışı işçi döviz giriş-çıkışlarının, faiz ödemeleri ile kar transferlerinin bulunduğu bu hesap, kısaca ülkenin dış ticaret dengesi ile döviz gelir- giderlerinin dengesini verir. Bu hesabın açık vermesi, gelirlerin giderleri karşılamadığı durumdur ve zorunlu olarak borçlanmayı doğrur. Borçlanmanın sağlandığı hesap ise Sermaye Hesabı dır. Bu hesap finansal sermaye hareketlerinin oluştuğu, yurtdışı sermayenin giriş-çıkışlarının izlendiği hesaptır. Alt kalemlerini doğrudan yabancı yatırımlar, finansal portföy yatırımları ve dış krediler oluşturur. Türkiye de cari açığın önemli ölçüde finansmanı, yaygınlaşan adı ile sıcak para olarak anılan finansal portföy yatırımlarıdır. Sıcak para doğası gereği ülkeyi net borçlanıcı konumuna getirmekte ve aşağıda ayrıntılı olarak değinileceği üzere ekonomik kırılganlığı arttırmaktadır. Türkiye de muazzam boyutlara ulaşan Net Hata ve Noksan kalemi ise kayıt dışı döviz giriş- çıkışlarını gösterir. Son yıllarda nereden geldiği belli olmayan ve kaynağı hakkında farklı yorumlar geliştirilen bu kalem, cari açığın finansmanında önemli bir araç olarak kullanılmakta, ekonominin belirsiz kaynaklar ile yönetildiğine işaret etmektedir. Son hesap olarak Rezerv Hareketleri de aslında ilk üç hesabın durum özetini vermektedir. Eğer ilk üç hesap fazla veriyorsa, bu fazlalık Rezerv lere aktarılır, eğer eksi veriyorsa da Rezervlerde aynı oranda bir azalma meydana gelir.

3 AKP İktidarında Cari Açık AKP iktidara geldiği 2002 yılında, 24 Ocak 1980 kararları ve 1998 yılında IMF ye teslimiyetçiliği sağlayan Yakın İzleme Planı ile neoliberal politikalar ışığında şekillenmeye başlayan bir ekonomiyi devralmıştır yılından bu yana da AKP hükümeti, Türkiye ekonomisi üzerinde neoliberal politikaların baş taşıyıcılığı ile yapısal değişimleri yaratmakta ve bu değişimler ile Türkiye ekonomisini küresel piyasalarda egemen sermayenin hegemonyası altına sokmaktadır. AKP nin ekonomideki bu misyonunda genel olarak yerli sermayenin küresel pazara entegrasyonu, uluslararası ve yerli finansal semayeye maksimum getiri imkanı, ekonomide kamu payının en aza indirilmesi ve kamu hizmetlerinin serbest piyasaya havale edilmesi, işgücü piyasasının kuralsızlaştırılarak ve esnekleştirilerek birer maliyet unsuruna dönüşen işgücünün en ucuz hale dönüştürülmesi gibi sıralayabileceğimiz yapısal değişiklikler yer almaktadır. Nihai hedef ise sermaye birikiminde sıkışan ve yeni karlı alanlar arayan sermayeye bir yandan finansal rant merkezini oluşturmak ve bir yandan da ucuz işgücü ve ucuz ithal girdiler ile küresel pazara ucuz üretim olanağı yaratmaktır. AKP nin iktidara geçtiği yıl olan 2002 yılından önce 2001 de, emperyalizmin yürütücü kurumları IMF ve Dünya Bankası misyonerliğinde Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulanmaya başlanmıştı. Özellikle 1990 sonrası sıklaşan krizler periyodunun aşılması, mevcut istikrarsız ve suni büyüme olgusunda oluşacak krizlere yapısal önlemler alınması maksadı ile 2001 de yaşanan krizin ardından Dünya Bankası ndan transfer Kemal Derviş elçiliğinde bu sistem ekonomiye yerleştirilmiştir. Cari Açık ta yaşanan tırmanışın en belirgin hali ise bu 2001 yılından sonra incelenmektedir. Bankacılık Krizi olarak adlandırılan ve hakikatte hızlı bir yapısal sürece gerekçe gösterilen bu kriz sonrasında, IMF ve Dünya Bankası nın reçeteleri başta Kemal Derviş ardından da iktidarı ele geçiren AKP hükümeti tarafından başarılı bir şekilde ekonomiye adapte edilmiştir. Daha önceye gidersek, 1990 yılında bir kararname ile Ödemeler Bilançosu nda yer alan tüm sermaye hareketlerindeki denetim kaldırılmış, uluslararası finans sermayesine sınırsız sayılabilecek serbestlik kazandırılmıştı. Böylece Türkiye ekonomisi, küresel alanda rant kovalayan finans kapitalin kısa vadeli akımları ile yabancı sermayeye bağımlı hale gelmeye başlamış ve ekonomideki mevcut yapıda da reel sektörde yer alan sermaye yatırımları hızla finansal piyasalarda spekülatif rantlara yönelmeye başlamıştı. İşte 2001 yılında kurgulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı da böylesi bir yapının zeminini yapısal hale getirmek ve kaynak mekanizmasını sağlamlaştırarak oluşabilecek krizlerin önüne geçmeyi amaç edinmiştir. Yüksek reel faiz ve düşük kur üzerine kurulan bu model, sıkı para politikası ve sıkı maliye politikasının uygulanmasını da gerekli kılmıştır. Yani Merkez Bankası finans kapitalin baş düşmanı/ amortismanı olan enflasyonun ve düşük kur seviyesinin dizginlenmesini sağlayacak, hükümet ise olağanca gücü ile kamu bütçesinde tasarruf yapacaktı. Söz konusu bu sistem en başarılı hali ile AKP de hayat buldu. Daha sonra sistemin geliştirilip AKP iktidarlığı döneminde Enflasyon Hedeflemesi programına da geçişi ile sistemde yapısal değişiklikler pürüzsüzce hayata geçirildi. Merkez Bankası mali piyasalara aktif müdahale yeteneğini kaybederken artık finans kapitalin rezerv deposu haline gelmiş, hükümet ise kamu bütçesinde tasarruf adı altında tüm kamu hizmetlerinden sıyrılma ve bu hizmetleri serbest piyasa nın güdümüne sokma eğilimine girmiştir. AKP eli ile yapısal hale getirilen bu sistemde kurgulanan yüksek reel faiz ve düşük kur ülkeyi istihdamsız dediğimiz kalkınma yaratmayan, sosyal refahı ilerletmeyen bir suni büyüme sürecine itmiştir. Cari Açık vererek büyüme diye de adlandırabileceğimiz bu sistem, dışa bağımlılığı derinleştirdiği gibi ülke ekonomisine de tamamen dış gelişmelere karşı edilgen bir yapı kazandırmıştır. AKP iktidarı ile yüksek seviyelerde çapa atan cari açık, AKP nin tüm istihdam politikalarının ve sosyal devlet anlayışının yansıması olarak karşımızdadır. AKP finansal sermaye girişleri ile yarattığı suni büyüme ortamında, finans kapitalin artan talepleri ile emek üzerinden sömürü derecesini gün geçtikçe arttırmaktadır. AKP, finans kapitali besledikçe ülkeye giren yeni finansal kaynak ile de cari açığı finanse etmekte, bu sayede kurduğu bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

4

5 Dış Ticaret Açığı ve İthal Bağımlılık Hastalığı Cari açığın yüksek seviyelerde kalıcı bir hal almasının en temel faktörü dış ticaret açığıdır. Dış ticaret açığı kabaca bir ülkede ihracat gelirlerinin ithalat giderlerini karşılamaması, dış ticaret dengesinin eksi vermesi durumudur. Bu kapsamda dış ticaret dengesinde oluşan açığın nedenlerine bakmak için yapısal bir dönüşüme uğrayan üretim sürecine/bileşenlerine bakmak yerinde olacaktır. Üretim sürecinde ithalat bağımlılığı olarak tabir ettiğimiz, üretim değerindeki ithalat bileşenlerinin yüksek olması durumu, AKP hükümetinin dış talep odaklı politikaları ile son 12 yıl içinde sürekli bir artış eğilimindedir. Özellikle imalat sanayi de ara mal ve yatırım mallarının artan bir oran ile ithal mallara yönelmesi, toplam sanayii de döviz kuruna ve dış fiyat gelişmelerine karşı savunmasız bırakmış ve dış gelişmeler karşısında kırılgan bir yapıya itmiştir. Dolayısı ile bu durum sanayi ve istihdam yatırımlarında döviz kurunu da belirleyici bir unsura dönüştürmüştür. Küreselleşme ile beraber dünya ekonomisinde bir ortak pazar alanının daha da genişlediği gözlemlenmektedir. Neoliberal politikalar ile emperyalist merkez ülkeler, çevre ülkeler üzerinde IMF ve Dünya Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri bir dizi yapısal değişimler eşliğinde yeni üretim biçiminin ağlarını örmektedirler. Artık ucuz işgücü ile bir ülke tarafından üretilen bir parça, bir sonraki aşamada baska bir ülkeye gönderilmekte, bu süreç nihai mal ortaya çıkana kadar devam etmektedir. Sermayenin ucuz işgücü ve hammadde arayışı görece daha az sanayileşmiş, çevre ülkeleri birer üretim çiftliği veya Türkiye gibi üretim taşeronuna çevirmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 1 ve 2 de görüleceği üzere Türkiye de ara malda ithalat bağımlılığı giderek artmaktadır. Bu durum ise üretimin maliyet bileşenlerinde yoğunluğu işgücünden hammaddeye veya ara mala doğru bir kaymaya itmektedir. Tablo 3 de ise bir başka boyutu ile verilen ithalat bağımlılığı, dış fiyat gelişmeleri ve döviz kuruna karşı edilgen bir yapı kazanan üretim modelinin işgücünde maliyet yönlü bir daralma eğilimini göstermektedir. Ödemeler, tüm faktörlerin durağan olduğunu varsaysak bile sadece döviz kurunda yaşanacak olası bir artış, işgücüne yapılan ödemeleri anında kısmaktadır. Bu durum dış ticaret açığı riskinin, ülke kararları dışında dış gelişmelere karşı işgücü gibi yapısal alanlarda oldukça kırılgan ve edilgen etkisini ortaya koymaktadır. AKP politikaları ihracatçı kesimi ithal girdilerin rekabetçi gücüne karşı koruyamadığı gibi, özel sektörün tümünde de emeği koruyan uygulamalar geliştirmekten yoksundur. Keza izlediği politikalarla da bunun tersi bir niyette olduğu açıkça görülmektedir. Özel sektörde işgücü maliyetlerinin sermaye lehine olabildiğince kısılması, işgücünün örgütlü yapısının önüne geçilerek oluşabilecek bir karşı direncin önceden kırılması gibi AKP nin açık niyetleri zaten kendisinin de işgücüne karşı faal bir saldırı içinde olduğunu göstermektedir. Tablo 1 Ara Malı İthalatı Endeksinin Sanayi Üretim Endeksine Oranı Kaynak: TÜİK

6 Tablo 2 Ana Mal Grupları İtibarıyla İhracatın ve İthalatın Dağılımı (Yüzde) Tablo 3 Üretim Maliyet Yapısının Gelişimi Kaynak:TCMB Dış ticaret açığının yapısal bir özellik kazandığı ekonomilerde, yüksek dış ticaret açığının istihdam üzerindeki olumsuz etkisi yapılan araştırmalar ile de kanıtlanmıştır. Örneğin Kucera ve Milberg in 10 OECD ülkesi üzerinde yaptıkları araştırmaya göre dünya imalat sanayi ticaretindeki değişimlerin imalat sanayideki istihdamını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varılmıştır. Aynı araştırmaya göre bu yapı, tekstil, hazır giyim, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde ise daha yoğunluklu bir istihdam kaybı yaratmaktadır.

7 AKP nin Ekonomik Büyümesi Halkı Yoksullaştırıyor Kaynak : TÜİK Dış ticaret açığının yüksek seviyelerde demir atması istihdam yatırımlarının önüne geçmekte ve işsizlik sorununu kamçılamaktadır. İstihdamda yatırım kararlarını geri çektiği gibi mevcut işgücü yapısını da değiştirmekte olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle işgücünde yapısal dönüşümün mimarı olarak tarihte yer kaplayacak AKP hükümeti, bu politikaların hızlı ve başarılı bir uygulayıcısıdır. Torba yasa ve devamında eklediği işsizlik prim alma sürelerinin düşürülmesi, kıdem tazminatının kaldırılması, emekli maaşlarının eşitlik adı altında aşağı yönlü revize edilmesi gibi birçok hak gaspının meşruiyet kazandığını görüyor ve tanık oluyoruz. DİSK tarafından hazırlanan 2010 yılı Sanayide İstihdam ve Reel Ücretler Raporu nda da işaret edildiği üzere 2008 kriz anında reel ücretlerde en sert düşüşler ithal girdilerin yoğun kullanıldığı sektörlerde görülmüştür. Dış kaynak Hareketleri Uluslararası Sermayenin Sömürü Tuzağı Kaynak: BDDK

8 Türkiye ekonomisine adeta akın eden uluslararası finansal sermaye girişlerinin çoğunluğunu menkul kıymet alımları oluşturmaktadır. Yüksek reel faiz sayesinde Türk Lirası cinsinden yatırım araçları, (devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senetleri gibi) gelen bu sermayeye dünya ölçeğinde muazzam bir kazanç fırsatı sunmaktadır. Türkiye de finansal piyasaların kuralsızlaştırılmış ve vergilendirme sisteminden de nispeten temizlenmiş kazanç cazibesi küresel alanda hızlı hareket etme yeteneğine sahip sıcak para dediğimiz bu akımları ülkeye çekmektedir. Sermaye Hesabı nda toplanan bu giriş- çıkışlar ilk etapta cari açığın finansmanında büyük rol oynasa da, aslında oluşturdukları yapı cari açığın hızlıca daha yüksek seviyelere tırmanmasını sağlamaktadır. Gelen dış finansal akımlar ile döviz kuru düşmekte ve yukarıda bahsettiğimiz ithalata bağımlı üretim yapısında ithal bileşenli üretimde itici gücü oluşturmaktadır. Dolayısı ile kur avantajından dolayı suni yani istihdamsız bir büyüme sağlanmakta fakat bu büyüme ithalat yönü ile daha da yüksek bir cari açık yaratmaktadır. AKP mimarisi ile, temelleri Kemal Derviş, IMF ve Dünya Bankası işbirliğince 2001 yılında atılan düşük kur - yüksek reel faiz modeli, küresel piyasalarda rant avcılığına çıkmış finans kapitalin kendine rant merkezi kurma çabalarının bir ürünü olmuştur. IMF ve Dünya Bankası kardeşlerin gelişmekte olan ülkeler üzerinde kurguladıkları bu yapıdan Türkiye de 2001 yılında payını almış, AKP eli ile de tamamen sisteme entegre olmuştur. Türkiye de yaratılan ekonomik büyümenin finansal dış kaynak akımları üzerine kurulması, yüksek cari açık ve yüksek işsizlik ile sonuçlanmaktadır. Bilindiği üzere istihdam kısa bir süre içinde işsizliğe dönüşebilmekte fakat tedavisinde uzun süren bir süreç istemektedir. Dolayısı ile sıcak paranın girişi ile kırılganlaşan ve istikrarsızlık kazanan ekonomik modelde krizler daha sert ve derin bir şekilde istihdam üzerinde hissedilir. Burada en yakın örnek Türkiye nin edilgen bir şekilde etkilendiği ama daha derin yaşadığı 2008 krizidir lerden itibaren sanayi işletmelerinde gerileyen karları, finansal/spekülatif yani risk ve beklentinin oluşturduğu karlar ile gidermeye çalışan sermaye, derinleşen finansallaşma ile şişirdiği balonunu Amerika ekonomisinde patlatmış ve tüm dünyaya yaymıştır. Bu krizden en çok etkilenen ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir krizini bir yıl rötarlı olarak yaşayan Türkiye ekonomisinde krizin etkileri finansal sermayenin çıkışı ile başlamış, reel sektörde de döviz kuru ve borçlanmaya bağlı olarak bir şok etkisi yaratmıştır. Tüm makro büyüklüklerin, üretim ve istihdam başta olmak üzere, dip seviyelere ulaşması kriz ile başlayan bu şokun kalıcı bir sorunlar bütününe dönüşmesi ile günümüzde de devam etmektedir Krizinden kısaca bahsetmek gerekirse, Amerika merkezli başlayan, finansallaşmanın sürdürülemeyeceğini ve sonunun mutlak bir kriz olduğunu kanıtlayan bir krizdir. Her büyüme nin iyi bir büyüme olmadığının bir kanıtı olan finansal sermaye girişlerine dayalı bir büyüme modelinin istihdam üzerindeki etkisi detaylı incelendiğinde oluşan tablonun emek yönünden oldukça tehditkâr olduğu da açık bir şekilde görülmektedir. Aşağıdaki tablonun da gösterdiği gibi, 2008 krizi en derin etkisini istihdam üzerinde göstermiştir yılında yüzde 10 seviyelerinde olan işsizlik oranı 2009 yılında bir anda yüzde 14 lere ulaşmış (gizli işsizlik yüzde 18) ve bugün 2011 de bile kriz öncesi seviyelere ulaşamamıştır. AKP nin istihdam politikasında da geçici işçiliğe yöneldiği ve gün geçtikçe geçmiş kazanımlarını kestiği bir süreçte yüzde 14 lerden yüzde 11 e düşürdüğü işsizliği ise bir başarı olarak saymakta, böyle lanse etmektedir. İstihdam Değişim YIL İşsizlik Oranı (%) , , ,9 Milli Gelir Değişim YIL Sabit Fiyatlarla GSYH yıllık değişim (%) 2008 krizinde finansal sermaye çıkışlarının bir diğer etkisi de milli gelir ve cari açık üzerinde görülmektedir. Burada da krizin etkisini diğer ülkelere göre daha derin yaşamış olan Türkiye ekonomisi, bugün bu dip seviyeleri baz alıp büyüme rakamları üzerinden de açık bir rant sağlamaktadır.

9 Sonuç: Cari Açık Finansal Sermayenin Tahakkümüne İzin Veren Bağımlı Ülkelerde Bir Kapitalist Sistem Hastalığıdır Sürekli ve yüksek seviyelerde cari açık veren bir ekonomi, Marks ın 150 yıl önceden bizlere ilettiği kapitalizmin sürekli istikrarsızlıklara mahkûm bir sistem öğretisinin somut bir örneği, finansal sermayenin tahakkümüne izin veren ülkelerde bir kapitalist sistem hastalığıdır. Bu hastalık, ülke kaynaklarını sermayeye pompalayan bir sistemde kansere dönüşmekte ve öldürücü etkisini ise en başta emekçi kitleler üzerinde göstermektedir. Cari açık veren ekonomilerde sıkı maliye politikası çerçevesinde kamu tasarrufu ön plandadır. Yüksek faiz ödemeleri neticesinde kamu giderlerinin büyük ölçüde kısılması, gelirlerin ise çeşitlendirilerek arttırılması hayatidir. Bu çeşitlendirme, çoğu zaman halkın üzerinde vergilerin çeşitlendirilmesi şeklinde olup, halkın gelirinin artan oranlarda sermaye kesimi için kamu bütçesine aktarılması ile sonuçlanmaktadır. Kamunun sosyal devlet rolünü tamamen tasfiye ederek bütçesini, refah devleti kavramını tasfiye ederek eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri gibi toplumsal kalkınmaya dönük yatırımlardan arındırarak finans kapitalin yüksek faiz rüşvetine yoğunlaştırması bu sistemin bir parçasıdır. AKP nin yarattığı ekonomik büyüme cari açık yaratan bir model üzerine kuruludur. Cari açığın ekonomide varlığı ise dış kaynak bağımlılığını yaratmakta, makro dengeleri de bu bağımlılık ilişkisi ile kurmaktadır. AKP, sürekli bir işsizlik üreten, gelir adaletsizliğinin uçurumlaştığı ve yoksulluğun toplum içinde daha da yayıldığı bir büyüme yi süreklileştirmektedir. Böylesi bir yapıda emeğin kazanımlarının her geçen gün yok edilmesi, sistemin işçi ve emekçiler üzerindeki sömürü oranının katlanarak arttırıldığı görülmektedir. AKP nin dışa dönük ekonomik yapısında ithal girdi bağımlılığı ile yeniden yapılandırılan üretim yapısı, ülke sanayisini finansal piyasalarda spekülatif fiyatlanan döviz kurunun vicdanına bırakmaktadır. Uluslararası sermayenin adeta bir kumarhanesi konumuna gelen finansal piyasaların reel sektörde oluşturacağı bir daralma ise işsizlik gibi yapısal sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye bunu özellikle 1980 sonrası yaşadığı krizler ile sıklıkla yaşamaktadır. Emekten sermaye çevrelerine sürekli bir kaynak aktarımını gerektiren AKP nin büyüme modelinde, oluşturulacak örgütlü ve güçlü bir emek cephesi ise bu sisteme karşı geliştirilebilecek en etkili silahtır. Bu hatta örülecek güçlü ve örgütlü bir mücadelenin, makro politikalar üzerinde de bir karşı direnç noktası oluşturacağı kaçınılmaz olacaktır. Bu sayede AKP nin sermayeye kaynak yaratan istihdam paketlerindeki güvencesizleştirme ve esnekleştirme saldırılarına karşı bir mücadele geliştirilirken, aynı zamanda makro çerçevede de ithalatın önünü kesici ve yerli üretimde özendirici, sıcak para hareketlerinde kısıtlayıcı ve denetimci bir yönetim anlayışının hâkim olduğu değişimler zorlanmalıdır.

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 Bu sayıda; Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor s (S&P) un yerel para cinsinden Türkiye nin kredi not artış kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65 i Bu sayıda; Mayıs ayı Sanayi Üretim Verisi, TCMB nin Dövize Müdahaleleri değerlendirilmiştir. i 1 Sanayi Üretimi Umut Vermiyor Mayıs

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu Ödemeler Bilançosunun Parçaları: Cari İşlemler Hesabı Sermaye ve Finans Hareketleri Hesabı Cari İşlemler

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Eser Pirgan Matur Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Kalkınma Bakanlığı 24 Ekim 2014 03.11.2014 1 Sunum Planı Yurtiçi Tasarrufların Kalkınma

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Sokaktaki insan için cari işlemler hesabı rehberi

Sokaktaki insan için cari işlemler hesabı rehberi Türk Ekonomi Bankası Makro Yorum Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 24 Şubat 2006 emin.ozturk@teb.com.tr Sokaktaki insan için cari işlemler hesabı rehberi Cari işlemler dengesi neyi gösterir? Bir ülkenin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38 i Bu sayıda; Haziran Ayı Ödemeler Dengesi Verileri, Haziran Ayı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Cari açığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. TURALAY KENÇ BANKA MECLİSİ ÜYESİ PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel Bilgi Notu 8/2 23.7.28 Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri Seyfettin Gürsel Bu bilgi notunda büyümekte olan cari açığın (22-27) yatırım mallarının finansmanı, enerji fiyatları, reel kur

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

Politika Notu Nisan ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırması. Müge Adalet Sumru Altuğ

Politika Notu Nisan ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırması. Müge Adalet Sumru Altuğ nokta dikkati çekiyor. Birincisi, kriz öncesi döneme bakıldığında, 21 krizinde zirveye daha hızlı ulaşıldığını, bir başka deyişle, büyümenin daha keskin olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, zirveden inişte,

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI II

MALİYE POLİTİKASI II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MALİYE POLİTİKASI II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

CARİ AÇIK Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

CARİ AÇIK Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Cari açık, ülkenin elde ettiği döviz gelirlerinin, döviz giderlerinden düşük olmasıdır. Cari açık, yurtdışı borçlanarak veya önceden kalan rezervlerin kullanılması ile finanse edilir. Sermaye hesabı, açığı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 77

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 77 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 77 i Bu sayıda; Eylül ayı sanayi üretim verileri, Eylül ayı ödemeler dengesi verileri, Türkiye nin yapısal cari açığına ilişkin veriler değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012 14.02.2012 EKONOMİ YAVAŞLAMAYI AĞIRDAN ALIYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti Aralık ayı verilerinin yayımlanması ile 4. çeyrek verileri tamamlanmış

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 16-31 Ekim 2011 Sayı: 23 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu GÜNCEL EKO-YORUM: MERKEZ BANKASI GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 26 Ekim tarihinde yayınladığı

Detaylı

Orta Vadeli Program 2013-15: Bir AKP Masalı Ekim 2012

Orta Vadeli Program 2013-15: Bir AKP Masalı Ekim 2012 Orta Vadeli Program 2013-15: Bir AKP Masalı Ekim 2012 Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili 1 Temel Sorunlarımız- Yeni Riskler Sıcak paraya yaslanan büyüme modeli

Detaylı

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak Yazan By Reza Moghadam, Aasim M. Husain ve Anna Ilyina 29 Nisan 214 Avro bölgesindeki toparlanmanın akabinde Orta,

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 2015

HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 2015 23Q4 24Q2 24Q4 2Q2 2Q4 26Q2 26Q4 27Q2 27Q4 28Q2 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 212Q4 213Q2 213Q4 214Q2 214Q4 HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 21 Makro ekonomik değişkenlerin takipteki alacaklar üzerindeki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME. Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548

İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME. Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548 İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548 İhracat Tarihsel Bakış 1980 yılına kadar tarım ağırlıklı ihracat hacmi; Tarım ürünlerinin payı: 1923 %86, 1963 %77.2, 1980 %57.4

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 i Bu sayıda; Kısa vadeli Dış Borç Stoku, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu rakamları Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ve İmalat Sanayi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı