TÜRKİYE DE BÜYÜYEN CARİ AÇIK RİSKİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE BÜYÜYEN CARİ AÇIK RİSKİ"

Transkript

1 * ÖDP Ekonomi Çalışma Grubu Türkiye Ekonomisi Raporu-1 Türkiye de Büyüyen Cari Açık Riski TÜRKİYE DE BÜYÜYEN CARİ AÇIK RİSKİ Günümüzde emperyalizmin yeni taktiklerinden biri finansal sermaye akımlarıdır. Emperyalist ülkeler sermayeyi finansallaştırarak bağımlı ülkelerin ekonomisinde rantiye peşinde koşmaktadırlar. Sermaye ihraç eden emperyalist ülkeler finans kapitali çevre ülkelere aktararak kar elde etmekte, bu karı da ülkelerine geri taşımaktadır. Kaynağın genellikle sıcak para dediğimiz kısa vadeli portföy yatırımları biçiminde aktarıldığı çevre ülkeler faiz ödeme yükümlülüğü ile borçlandırılmakta ve finans kapitalin giderek artan ihtiyaçları neticesinde bu borç yükü gün geçtikçe daha da büyümektedir. Finans kapitalin spekülatif kar elde etmek için metropol dediğimiz emperyalist ülkeler tarafından çevre ülkelerin ekonomisine hücum etmesi ile çevre ülkelerde cari açık oluşmaktadır. Metropol-çevre arasında kaynak- faiz/kar trafiği arttıkça, çevre ülkelerin ekonomileri de daha bağımlı hale gelmektedir. 20. yy ın son çeyreğinde neoliberalizmin küresel sermayeye yeni kar olanağını finansallaşma aracı ile sunması, bağımlı ülke ekonomilerini birer spekülatif rant merkezine dönüştürmüştür. Bu dönüşüm sürecinde ise finansal sermayenin faiz, kur, borsa üçgeninde kazanç fırsatlarının yaratılması amacı ile bağımlı ülke ekonomilerinde sosyal devlet tasfiye edilmiş ve işsizlik, yoksulluk gibi kavramlar rafa kaldırılmıştır. Artık sanayileşme ve kalkınmaya dönük politikaların yerini tamamen uluslararası finansal sermayenin sınıfsal ayrıcalıklarını önemseyen ve rant taleplerini karşılamaya dönük piyasacı politikalar almıştır. Ulusal tasarruflar kalkmış, yerini dış tasarruflara önem veren teslimiyetçi uygulamalar almıştır. Türkiye nin özellikle 1980 sonrası tarihsel sürecindeki dış sermayeye artan bağımlılık süreci de cari açığın giderek büyüdüğü ve finans kapitale bağımlı bir yapıya dönüşmesi ile gözlenmektedir. Çoğunlukla iktidar partilerinin finanse edilebildiği sürece sorun yok gözü ile baktıkları cari açık, ülkede öncelikle istihdam, sonrasında da sanayi ve kamu yatırımlarını doğrudan etkilemektedir. Ülkemiz ekonomisindeki kurgu, dış kaynağın ülkeye çekilmesi amacına uygun bir yapılanma tarzı ile yüksek reel faizli ve dalgalı kur sisteminde düşük kur sağlanan bir yapıda tutulmakta, ancak bu sayede ülkeye çekilen dış kaynak akımları ile cari açık finanse edilebilmektedir. Cari açığın finanse edilmesi ise günümüzde daha yüksek faiz ile borçlanma anlamına gelmekte ve cari açıkta sürekli bir artış ile sonuçlanmaktadır.

2 Cari Açık Nedir? Ödemeler Bilançosu veya cari denge bir ülkenin aynası gibidir, ekonominin nasıl yönetildiğini yansıtır. Çok genel bir tanımı ile ödemeler bilançosu bir ülkenin dış alem/yurtdışı piyasalar ile gerçekleştirdiği iktisadi faaliyetlerin bir bilanço hesabını kapsar. Ödemeler bilançosu dört ana hesaptan oluşur, Cari İşlemler Dengesi, Sermaye Hesabı, Net Hata ve Noksan ve Rezervler Hareketleri. Bilanço tanımı ve prensibi gereği Ödemeler Bilançosu genel dengesinin de sıfır olması mecburidir. Bilinen adı ile cari açık, Ödemeler Bilançosu nun cari işlemler dengesinde açık vermesidir. İhracat- ithalat dengesinin, yurtdışı işçi döviz giriş-çıkışlarının, faiz ödemeleri ile kar transferlerinin bulunduğu bu hesap, kısaca ülkenin dış ticaret dengesi ile döviz gelir- giderlerinin dengesini verir. Bu hesabın açık vermesi, gelirlerin giderleri karşılamadığı durumdur ve zorunlu olarak borçlanmayı doğrur. Borçlanmanın sağlandığı hesap ise Sermaye Hesabı dır. Bu hesap finansal sermaye hareketlerinin oluştuğu, yurtdışı sermayenin giriş-çıkışlarının izlendiği hesaptır. Alt kalemlerini doğrudan yabancı yatırımlar, finansal portföy yatırımları ve dış krediler oluşturur. Türkiye de cari açığın önemli ölçüde finansmanı, yaygınlaşan adı ile sıcak para olarak anılan finansal portföy yatırımlarıdır. Sıcak para doğası gereği ülkeyi net borçlanıcı konumuna getirmekte ve aşağıda ayrıntılı olarak değinileceği üzere ekonomik kırılganlığı arttırmaktadır. Türkiye de muazzam boyutlara ulaşan Net Hata ve Noksan kalemi ise kayıt dışı döviz giriş- çıkışlarını gösterir. Son yıllarda nereden geldiği belli olmayan ve kaynağı hakkında farklı yorumlar geliştirilen bu kalem, cari açığın finansmanında önemli bir araç olarak kullanılmakta, ekonominin belirsiz kaynaklar ile yönetildiğine işaret etmektedir. Son hesap olarak Rezerv Hareketleri de aslında ilk üç hesabın durum özetini vermektedir. Eğer ilk üç hesap fazla veriyorsa, bu fazlalık Rezerv lere aktarılır, eğer eksi veriyorsa da Rezervlerde aynı oranda bir azalma meydana gelir.

3 AKP İktidarında Cari Açık AKP iktidara geldiği 2002 yılında, 24 Ocak 1980 kararları ve 1998 yılında IMF ye teslimiyetçiliği sağlayan Yakın İzleme Planı ile neoliberal politikalar ışığında şekillenmeye başlayan bir ekonomiyi devralmıştır yılından bu yana da AKP hükümeti, Türkiye ekonomisi üzerinde neoliberal politikaların baş taşıyıcılığı ile yapısal değişimleri yaratmakta ve bu değişimler ile Türkiye ekonomisini küresel piyasalarda egemen sermayenin hegemonyası altına sokmaktadır. AKP nin ekonomideki bu misyonunda genel olarak yerli sermayenin küresel pazara entegrasyonu, uluslararası ve yerli finansal semayeye maksimum getiri imkanı, ekonomide kamu payının en aza indirilmesi ve kamu hizmetlerinin serbest piyasaya havale edilmesi, işgücü piyasasının kuralsızlaştırılarak ve esnekleştirilerek birer maliyet unsuruna dönüşen işgücünün en ucuz hale dönüştürülmesi gibi sıralayabileceğimiz yapısal değişiklikler yer almaktadır. Nihai hedef ise sermaye birikiminde sıkışan ve yeni karlı alanlar arayan sermayeye bir yandan finansal rant merkezini oluşturmak ve bir yandan da ucuz işgücü ve ucuz ithal girdiler ile küresel pazara ucuz üretim olanağı yaratmaktır. AKP nin iktidara geçtiği yıl olan 2002 yılından önce 2001 de, emperyalizmin yürütücü kurumları IMF ve Dünya Bankası misyonerliğinde Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulanmaya başlanmıştı. Özellikle 1990 sonrası sıklaşan krizler periyodunun aşılması, mevcut istikrarsız ve suni büyüme olgusunda oluşacak krizlere yapısal önlemler alınması maksadı ile 2001 de yaşanan krizin ardından Dünya Bankası ndan transfer Kemal Derviş elçiliğinde bu sistem ekonomiye yerleştirilmiştir. Cari Açık ta yaşanan tırmanışın en belirgin hali ise bu 2001 yılından sonra incelenmektedir. Bankacılık Krizi olarak adlandırılan ve hakikatte hızlı bir yapısal sürece gerekçe gösterilen bu kriz sonrasında, IMF ve Dünya Bankası nın reçeteleri başta Kemal Derviş ardından da iktidarı ele geçiren AKP hükümeti tarafından başarılı bir şekilde ekonomiye adapte edilmiştir. Daha önceye gidersek, 1990 yılında bir kararname ile Ödemeler Bilançosu nda yer alan tüm sermaye hareketlerindeki denetim kaldırılmış, uluslararası finans sermayesine sınırsız sayılabilecek serbestlik kazandırılmıştı. Böylece Türkiye ekonomisi, küresel alanda rant kovalayan finans kapitalin kısa vadeli akımları ile yabancı sermayeye bağımlı hale gelmeye başlamış ve ekonomideki mevcut yapıda da reel sektörde yer alan sermaye yatırımları hızla finansal piyasalarda spekülatif rantlara yönelmeye başlamıştı. İşte 2001 yılında kurgulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı da böylesi bir yapının zeminini yapısal hale getirmek ve kaynak mekanizmasını sağlamlaştırarak oluşabilecek krizlerin önüne geçmeyi amaç edinmiştir. Yüksek reel faiz ve düşük kur üzerine kurulan bu model, sıkı para politikası ve sıkı maliye politikasının uygulanmasını da gerekli kılmıştır. Yani Merkez Bankası finans kapitalin baş düşmanı/ amortismanı olan enflasyonun ve düşük kur seviyesinin dizginlenmesini sağlayacak, hükümet ise olağanca gücü ile kamu bütçesinde tasarruf yapacaktı. Söz konusu bu sistem en başarılı hali ile AKP de hayat buldu. Daha sonra sistemin geliştirilip AKP iktidarlığı döneminde Enflasyon Hedeflemesi programına da geçişi ile sistemde yapısal değişiklikler pürüzsüzce hayata geçirildi. Merkez Bankası mali piyasalara aktif müdahale yeteneğini kaybederken artık finans kapitalin rezerv deposu haline gelmiş, hükümet ise kamu bütçesinde tasarruf adı altında tüm kamu hizmetlerinden sıyrılma ve bu hizmetleri serbest piyasa nın güdümüne sokma eğilimine girmiştir. AKP eli ile yapısal hale getirilen bu sistemde kurgulanan yüksek reel faiz ve düşük kur ülkeyi istihdamsız dediğimiz kalkınma yaratmayan, sosyal refahı ilerletmeyen bir suni büyüme sürecine itmiştir. Cari Açık vererek büyüme diye de adlandırabileceğimiz bu sistem, dışa bağımlılığı derinleştirdiği gibi ülke ekonomisine de tamamen dış gelişmelere karşı edilgen bir yapı kazandırmıştır. AKP iktidarı ile yüksek seviyelerde çapa atan cari açık, AKP nin tüm istihdam politikalarının ve sosyal devlet anlayışının yansıması olarak karşımızdadır. AKP finansal sermaye girişleri ile yarattığı suni büyüme ortamında, finans kapitalin artan talepleri ile emek üzerinden sömürü derecesini gün geçtikçe arttırmaktadır. AKP, finans kapitali besledikçe ülkeye giren yeni finansal kaynak ile de cari açığı finanse etmekte, bu sayede kurduğu bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

4

5 Dış Ticaret Açığı ve İthal Bağımlılık Hastalığı Cari açığın yüksek seviyelerde kalıcı bir hal almasının en temel faktörü dış ticaret açığıdır. Dış ticaret açığı kabaca bir ülkede ihracat gelirlerinin ithalat giderlerini karşılamaması, dış ticaret dengesinin eksi vermesi durumudur. Bu kapsamda dış ticaret dengesinde oluşan açığın nedenlerine bakmak için yapısal bir dönüşüme uğrayan üretim sürecine/bileşenlerine bakmak yerinde olacaktır. Üretim sürecinde ithalat bağımlılığı olarak tabir ettiğimiz, üretim değerindeki ithalat bileşenlerinin yüksek olması durumu, AKP hükümetinin dış talep odaklı politikaları ile son 12 yıl içinde sürekli bir artış eğilimindedir. Özellikle imalat sanayi de ara mal ve yatırım mallarının artan bir oran ile ithal mallara yönelmesi, toplam sanayii de döviz kuruna ve dış fiyat gelişmelerine karşı savunmasız bırakmış ve dış gelişmeler karşısında kırılgan bir yapıya itmiştir. Dolayısı ile bu durum sanayi ve istihdam yatırımlarında döviz kurunu da belirleyici bir unsura dönüştürmüştür. Küreselleşme ile beraber dünya ekonomisinde bir ortak pazar alanının daha da genişlediği gözlemlenmektedir. Neoliberal politikalar ile emperyalist merkez ülkeler, çevre ülkeler üzerinde IMF ve Dünya Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri bir dizi yapısal değişimler eşliğinde yeni üretim biçiminin ağlarını örmektedirler. Artık ucuz işgücü ile bir ülke tarafından üretilen bir parça, bir sonraki aşamada baska bir ülkeye gönderilmekte, bu süreç nihai mal ortaya çıkana kadar devam etmektedir. Sermayenin ucuz işgücü ve hammadde arayışı görece daha az sanayileşmiş, çevre ülkeleri birer üretim çiftliği veya Türkiye gibi üretim taşeronuna çevirmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 1 ve 2 de görüleceği üzere Türkiye de ara malda ithalat bağımlılığı giderek artmaktadır. Bu durum ise üretimin maliyet bileşenlerinde yoğunluğu işgücünden hammaddeye veya ara mala doğru bir kaymaya itmektedir. Tablo 3 de ise bir başka boyutu ile verilen ithalat bağımlılığı, dış fiyat gelişmeleri ve döviz kuruna karşı edilgen bir yapı kazanan üretim modelinin işgücünde maliyet yönlü bir daralma eğilimini göstermektedir. Ödemeler, tüm faktörlerin durağan olduğunu varsaysak bile sadece döviz kurunda yaşanacak olası bir artış, işgücüne yapılan ödemeleri anında kısmaktadır. Bu durum dış ticaret açığı riskinin, ülke kararları dışında dış gelişmelere karşı işgücü gibi yapısal alanlarda oldukça kırılgan ve edilgen etkisini ortaya koymaktadır. AKP politikaları ihracatçı kesimi ithal girdilerin rekabetçi gücüne karşı koruyamadığı gibi, özel sektörün tümünde de emeği koruyan uygulamalar geliştirmekten yoksundur. Keza izlediği politikalarla da bunun tersi bir niyette olduğu açıkça görülmektedir. Özel sektörde işgücü maliyetlerinin sermaye lehine olabildiğince kısılması, işgücünün örgütlü yapısının önüne geçilerek oluşabilecek bir karşı direncin önceden kırılması gibi AKP nin açık niyetleri zaten kendisinin de işgücüne karşı faal bir saldırı içinde olduğunu göstermektedir. Tablo 1 Ara Malı İthalatı Endeksinin Sanayi Üretim Endeksine Oranı Kaynak: TÜİK

6 Tablo 2 Ana Mal Grupları İtibarıyla İhracatın ve İthalatın Dağılımı (Yüzde) Tablo 3 Üretim Maliyet Yapısının Gelişimi Kaynak:TCMB Dış ticaret açığının yapısal bir özellik kazandığı ekonomilerde, yüksek dış ticaret açığının istihdam üzerindeki olumsuz etkisi yapılan araştırmalar ile de kanıtlanmıştır. Örneğin Kucera ve Milberg in 10 OECD ülkesi üzerinde yaptıkları araştırmaya göre dünya imalat sanayi ticaretindeki değişimlerin imalat sanayideki istihdamını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varılmıştır. Aynı araştırmaya göre bu yapı, tekstil, hazır giyim, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde ise daha yoğunluklu bir istihdam kaybı yaratmaktadır.

7 AKP nin Ekonomik Büyümesi Halkı Yoksullaştırıyor Kaynak : TÜİK Dış ticaret açığının yüksek seviyelerde demir atması istihdam yatırımlarının önüne geçmekte ve işsizlik sorununu kamçılamaktadır. İstihdamda yatırım kararlarını geri çektiği gibi mevcut işgücü yapısını da değiştirmekte olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle işgücünde yapısal dönüşümün mimarı olarak tarihte yer kaplayacak AKP hükümeti, bu politikaların hızlı ve başarılı bir uygulayıcısıdır. Torba yasa ve devamında eklediği işsizlik prim alma sürelerinin düşürülmesi, kıdem tazminatının kaldırılması, emekli maaşlarının eşitlik adı altında aşağı yönlü revize edilmesi gibi birçok hak gaspının meşruiyet kazandığını görüyor ve tanık oluyoruz. DİSK tarafından hazırlanan 2010 yılı Sanayide İstihdam ve Reel Ücretler Raporu nda da işaret edildiği üzere 2008 kriz anında reel ücretlerde en sert düşüşler ithal girdilerin yoğun kullanıldığı sektörlerde görülmüştür. Dış kaynak Hareketleri Uluslararası Sermayenin Sömürü Tuzağı Kaynak: BDDK

8 Türkiye ekonomisine adeta akın eden uluslararası finansal sermaye girişlerinin çoğunluğunu menkul kıymet alımları oluşturmaktadır. Yüksek reel faiz sayesinde Türk Lirası cinsinden yatırım araçları, (devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senetleri gibi) gelen bu sermayeye dünya ölçeğinde muazzam bir kazanç fırsatı sunmaktadır. Türkiye de finansal piyasaların kuralsızlaştırılmış ve vergilendirme sisteminden de nispeten temizlenmiş kazanç cazibesi küresel alanda hızlı hareket etme yeteneğine sahip sıcak para dediğimiz bu akımları ülkeye çekmektedir. Sermaye Hesabı nda toplanan bu giriş- çıkışlar ilk etapta cari açığın finansmanında büyük rol oynasa da, aslında oluşturdukları yapı cari açığın hızlıca daha yüksek seviyelere tırmanmasını sağlamaktadır. Gelen dış finansal akımlar ile döviz kuru düşmekte ve yukarıda bahsettiğimiz ithalata bağımlı üretim yapısında ithal bileşenli üretimde itici gücü oluşturmaktadır. Dolayısı ile kur avantajından dolayı suni yani istihdamsız bir büyüme sağlanmakta fakat bu büyüme ithalat yönü ile daha da yüksek bir cari açık yaratmaktadır. AKP mimarisi ile, temelleri Kemal Derviş, IMF ve Dünya Bankası işbirliğince 2001 yılında atılan düşük kur - yüksek reel faiz modeli, küresel piyasalarda rant avcılığına çıkmış finans kapitalin kendine rant merkezi kurma çabalarının bir ürünü olmuştur. IMF ve Dünya Bankası kardeşlerin gelişmekte olan ülkeler üzerinde kurguladıkları bu yapıdan Türkiye de 2001 yılında payını almış, AKP eli ile de tamamen sisteme entegre olmuştur. Türkiye de yaratılan ekonomik büyümenin finansal dış kaynak akımları üzerine kurulması, yüksek cari açık ve yüksek işsizlik ile sonuçlanmaktadır. Bilindiği üzere istihdam kısa bir süre içinde işsizliğe dönüşebilmekte fakat tedavisinde uzun süren bir süreç istemektedir. Dolayısı ile sıcak paranın girişi ile kırılganlaşan ve istikrarsızlık kazanan ekonomik modelde krizler daha sert ve derin bir şekilde istihdam üzerinde hissedilir. Burada en yakın örnek Türkiye nin edilgen bir şekilde etkilendiği ama daha derin yaşadığı 2008 krizidir lerden itibaren sanayi işletmelerinde gerileyen karları, finansal/spekülatif yani risk ve beklentinin oluşturduğu karlar ile gidermeye çalışan sermaye, derinleşen finansallaşma ile şişirdiği balonunu Amerika ekonomisinde patlatmış ve tüm dünyaya yaymıştır. Bu krizden en çok etkilenen ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir krizini bir yıl rötarlı olarak yaşayan Türkiye ekonomisinde krizin etkileri finansal sermayenin çıkışı ile başlamış, reel sektörde de döviz kuru ve borçlanmaya bağlı olarak bir şok etkisi yaratmıştır. Tüm makro büyüklüklerin, üretim ve istihdam başta olmak üzere, dip seviyelere ulaşması kriz ile başlayan bu şokun kalıcı bir sorunlar bütününe dönüşmesi ile günümüzde de devam etmektedir Krizinden kısaca bahsetmek gerekirse, Amerika merkezli başlayan, finansallaşmanın sürdürülemeyeceğini ve sonunun mutlak bir kriz olduğunu kanıtlayan bir krizdir. Her büyüme nin iyi bir büyüme olmadığının bir kanıtı olan finansal sermaye girişlerine dayalı bir büyüme modelinin istihdam üzerindeki etkisi detaylı incelendiğinde oluşan tablonun emek yönünden oldukça tehditkâr olduğu da açık bir şekilde görülmektedir. Aşağıdaki tablonun da gösterdiği gibi, 2008 krizi en derin etkisini istihdam üzerinde göstermiştir yılında yüzde 10 seviyelerinde olan işsizlik oranı 2009 yılında bir anda yüzde 14 lere ulaşmış (gizli işsizlik yüzde 18) ve bugün 2011 de bile kriz öncesi seviyelere ulaşamamıştır. AKP nin istihdam politikasında da geçici işçiliğe yöneldiği ve gün geçtikçe geçmiş kazanımlarını kestiği bir süreçte yüzde 14 lerden yüzde 11 e düşürdüğü işsizliği ise bir başarı olarak saymakta, böyle lanse etmektedir. İstihdam Değişim YIL İşsizlik Oranı (%) , , ,9 Milli Gelir Değişim YIL Sabit Fiyatlarla GSYH yıllık değişim (%) 2008 krizinde finansal sermaye çıkışlarının bir diğer etkisi de milli gelir ve cari açık üzerinde görülmektedir. Burada da krizin etkisini diğer ülkelere göre daha derin yaşamış olan Türkiye ekonomisi, bugün bu dip seviyeleri baz alıp büyüme rakamları üzerinden de açık bir rant sağlamaktadır.

9 Sonuç: Cari Açık Finansal Sermayenin Tahakkümüne İzin Veren Bağımlı Ülkelerde Bir Kapitalist Sistem Hastalığıdır Sürekli ve yüksek seviyelerde cari açık veren bir ekonomi, Marks ın 150 yıl önceden bizlere ilettiği kapitalizmin sürekli istikrarsızlıklara mahkûm bir sistem öğretisinin somut bir örneği, finansal sermayenin tahakkümüne izin veren ülkelerde bir kapitalist sistem hastalığıdır. Bu hastalık, ülke kaynaklarını sermayeye pompalayan bir sistemde kansere dönüşmekte ve öldürücü etkisini ise en başta emekçi kitleler üzerinde göstermektedir. Cari açık veren ekonomilerde sıkı maliye politikası çerçevesinde kamu tasarrufu ön plandadır. Yüksek faiz ödemeleri neticesinde kamu giderlerinin büyük ölçüde kısılması, gelirlerin ise çeşitlendirilerek arttırılması hayatidir. Bu çeşitlendirme, çoğu zaman halkın üzerinde vergilerin çeşitlendirilmesi şeklinde olup, halkın gelirinin artan oranlarda sermaye kesimi için kamu bütçesine aktarılması ile sonuçlanmaktadır. Kamunun sosyal devlet rolünü tamamen tasfiye ederek bütçesini, refah devleti kavramını tasfiye ederek eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri gibi toplumsal kalkınmaya dönük yatırımlardan arındırarak finans kapitalin yüksek faiz rüşvetine yoğunlaştırması bu sistemin bir parçasıdır. AKP nin yarattığı ekonomik büyüme cari açık yaratan bir model üzerine kuruludur. Cari açığın ekonomide varlığı ise dış kaynak bağımlılığını yaratmakta, makro dengeleri de bu bağımlılık ilişkisi ile kurmaktadır. AKP, sürekli bir işsizlik üreten, gelir adaletsizliğinin uçurumlaştığı ve yoksulluğun toplum içinde daha da yayıldığı bir büyüme yi süreklileştirmektedir. Böylesi bir yapıda emeğin kazanımlarının her geçen gün yok edilmesi, sistemin işçi ve emekçiler üzerindeki sömürü oranının katlanarak arttırıldığı görülmektedir. AKP nin dışa dönük ekonomik yapısında ithal girdi bağımlılığı ile yeniden yapılandırılan üretim yapısı, ülke sanayisini finansal piyasalarda spekülatif fiyatlanan döviz kurunun vicdanına bırakmaktadır. Uluslararası sermayenin adeta bir kumarhanesi konumuna gelen finansal piyasaların reel sektörde oluşturacağı bir daralma ise işsizlik gibi yapısal sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye bunu özellikle 1980 sonrası yaşadığı krizler ile sıklıkla yaşamaktadır. Emekten sermaye çevrelerine sürekli bir kaynak aktarımını gerektiren AKP nin büyüme modelinde, oluşturulacak örgütlü ve güçlü bir emek cephesi ise bu sisteme karşı geliştirilebilecek en etkili silahtır. Bu hatta örülecek güçlü ve örgütlü bir mücadelenin, makro politikalar üzerinde de bir karşı direnç noktası oluşturacağı kaçınılmaz olacaktır. Bu sayede AKP nin sermayeye kaynak yaratan istihdam paketlerindeki güvencesizleştirme ve esnekleştirme saldırılarına karşı bir mücadele geliştirilirken, aynı zamanda makro çerçevede de ithalatın önünü kesici ve yerli üretimde özendirici, sıcak para hareketlerinde kısıtlayıcı ve denetimci bir yönetim anlayışının hâkim olduğu değişimler zorlanmalıdır.

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş EKONOMİK ARAŞTIRMALAR İKTİSADİ DÖNEMLER İTİBARİYLE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA (1923-2004) 2004) B. Ali EŞİYOK Kd. Uzman GA-06-02-02 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2006 Ankara

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 10. KALKINMA PLANI (2014 2018) SANAYİ, KALKINMA, BÖLGESEL FARKLILIKLAR, MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER, YATIRIMLAR, KİT LER VE ENERJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER (Özet Değerlendirme)

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1

SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Sayı : 82, ss. 1-22 SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 Burak GÜRBÜZ * Özet Çalışmanın birinci amacı borcun zaman

Detaylı

GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA STRATEJİLERİ ve SANAYİLEŞME (Dün-Bugün-Yarın) GA / 04-2-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ. Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Detaylı

Türkiye de Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Sosyo-Ekonomik Yansımaları

Türkiye de Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Sosyo-Ekonomik Yansımaları Türkiye de Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Sosyo-Ekonomik Yansımaları Aynur UÇKAÇ * Özet Bu çalışmada Türkiye de uygulanan neoliberal ekonomi politikalarının yarattığı serbest piyasa yanlı dönüşümün

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Forum ANKARA SANAYİ ODASI KASIM/ARALIK 2008

Forum ANKARA SANAYİ ODASI KASIM/ARALIK 2008 Forum Dünyada yaşanan finansal krizin de etkisiyle bir süredir yavaşlamakta olan büyüme hızının düşmesi hatta eksiye dönme olasılığı giderek artmaktadır. Bu süreçte kredi hacmindeki daralma, işletmelerin

Detaylı