S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009"

Transkript

1

2

3

4 2

5 3

6 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL ER MAK NE / UN VER...Arka Kapak çi FEMSAN...35 FESTO...1 GED K KAYNAK...Ön Kapak çi 6 Halefflan Sümen Terminatörün mesaj 8 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak nterneti kullanma zaman geldi, art k sektörünüzün güçlü bir portal var 10 Kapak / G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 11 Robotlar insan n yapamayaca çok hassas ya da çok zor proseslerde daima görev bafl nda! 14 G da ve A r Sanayide robot uygulamalar ve getirdikleri 18 Entegrasyonda sürprizlerin önüne geçmek için analiz ve fizibilite çal flmas çok iyi yap lmal 20 Robotlar n sisteme entegrasyonunda ürünle ilgili kriterler iyi analiz edilmeli 22 Schunk tan g da endüstrisi için hijyenik tasar mlar Haber 23 Makina Mühendisleri Odas, üniversite ö rencilerini gelece in mesle i mekatronik le tan flt rd 24 Daha iyi yongalar üretmenin yeni yolu 26 Elsys ten TÜ de yar nlar için çözümler semineri 27 Pilz yeni makina direktifi ve emniyet konsepti ni anlatt GÜNEfi H DROL K...43 GÜNMAK...7 HABER ORTAK...21 HELUKABEL...48 KALE ALTINAY...Arka Kapak OTES...9 SCHMALZ...39 SYSRT...5 TEKNODROM Özdisan, Marmara Üniversitesi Mekatronik Bölümü nde Panasonic PLC semineri verdi 28 Robotik merakl lar TÜ de Staubli deste i ile bir araya geldi 28 Genç mucitin bomba imha robotu inceleniyor! 30 Pilz Türkiye nin onur gecesi! Röportaj 32 Yapay Görme Sistemleri nde çözüm orta n z AB Kontrol 34 Uygulamaya özel ürünlerle maliyet art fllar n n önüne geçiyoruz Dosya 36 Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Teknik Makale 38 Türkiye de en çok kullan lan robot, neden mutfak robotudur? 40 Autonics ten yeni ürünler 42 Delmia Robotics 44 LOSTPED, do rusal hareket sistemlerinin boyutland r lmas nda ve seçiminde nas l yard mc olur? 46 Robot uygulamalar için yüksek teknoloji alan taray c ve engel alg lay c sensörler 46 Laser sensör ile 0.05 m ile 500 m aras nda hassas ölçüm 47 S300: Dünyan n en küçük güvenlik laser taray c s 47 Panasonic A4 Serisi servo motor ve sürücüler HAZ RAN AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM ROBOT K-MEKATRON K Say : 2009/03 Haziran 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

7 5

8 halefflan sümen Terminatörün mesaj G elece in robotlar na iliflkin fikirlerin bulunabilece i en iyi yerlerden birinin bilim kurgu yap tlar oldu- u düflüncesi ile Terminatör Kurtulufl filmini izledim. Film 2018 y l nda geçiyor. Dünyay büyük ölçüde ele geçirmifl olan yapay zeka Skynet hayatta kalmay baflar p yer alt na yerleflen insanlar tamamen ortadan kald rmak için ileri bir terminatör üretiyor. Terminatörün özellikleri yeni nesil robotlara fl k tutuyor. Robotlar endüstride pek çok fleyi de ifltirdiler. Otomobil üretiminde, boyama ifllemlerinde, materyal yönetiminde süreçleri bambaflka hale getirdiler. Tehlikeli iflleri bizden devralmalar, tekrarl görevleri her seferinde tamamen ayn hassasl kta yerine getirmeleri çok de erli üstünlükler. Hizmet robotlar çok daha karmafl k görevleri ifa edebiliyorlar. Ancak gerçekçi olursak robotlar n bugünkü otomasyon düzeyi hayalimizdekinden çok geride. Robotlar henüz çok yönlü çal flabilen, esnek davranabilen, ba ms z karar verebilen yarat klar de- iller. Bilindi i gibi sorun mekanik yap - da de il. Giderilmesi gereken eksiklikleri beyinde gibi duruyor. Bu aç dan iyimser olmak için çeflitli gerekçelerimiz var. Örne in her 18 ayda hesaplama gücünün iki kat na ç kaca n ifade eden ve halen geçerli olan Moore yasas lerde saniyede bir milyon komut iflleyebilen yongalar bugün komut/saniye düzeyindeler y l nda saniyede 100 trilyon komut icra edilece i beklentisi var. Bu hesaplama kapasitesi tek bafl - na yeterli olmasa da iyi kullan lmas halinde robotlar flimdi yapt klar ndan daha farkl görevleri ifa etmeye aday k l - yor. Robotlar di er yandan alg lama, yapay görme, malzeme teknolojilerinden de yararlanarak geliflmelerini sürdürüp kullan m alanlar n geniflletiyorlar. Bununla beraber yaln zca iyi bir beyin ve güçlü kaslarla bir robot geliflmifl say lam yor. Filmde Skynet de bunun fark na varm fl; onun için hem fiziksel, hem de ruhsal aç dan insana benzeyen bir terminatör üretiyor. Skynet in as l niyeti insanlar n aras na bir truva at sokmak, insanlardan ay rt edilmeyen birisi ile kendi isteklerini gerçeklefltirmek. Ancak filmin verdi i ana mesaj duygular n, özellikle de aflk n gücü. Ruhu da olan yeni jenerasyon terminatör aflk n n saf na geçerek Skynet in planlar n suya düflürüyor. Bir gün robotlar kendiliklerinden düflünebilir ve ö renebilir hale gelirlerse baflta aflk olmak üzere duygular n önemini ve gücünü öncelikle idrak etmeleri gerekecek. Bunu hala daha becerememifl nice insan olunca umudun robotlara ba lanmas da do al. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 endüstride iletiflim recep akbayrak nterneti kullanma zaman geldi, art k sektörünüzün güçlü bir portal var H urriyet.com.tr, Milliyet.com.tr, Ntvmsnbc.com, Sabah.com.tr gibi gazete ve TV kurulufllar n n sahip oldu u bu web siteleri, Türkiye nin en çok ziyaret edilen haber siteleri aras nda yer al yor. Günlük 250 bin - 1 milyon aras nda tekil ziyaretçileri olan bu haber siteleri, ayl k 20 bin TL ve 100 bin TL aras nda de iflen reklam fiyatlar yla hizmet veriyor. Bu reklam fiyatlar n astronomik bulabilirsiniz ama reklam n z 1 milyar kez gösterme garantisi verdiklerini düflününce insan bir duraks yor! Evet, yanl fl okumad n z reklam n z 1 milyar kez tekrarlanacak. E er böyle bir bütçeniz varsa ve sat fl n yapt n z ürün 7 den 70 e herkesi ilgilendiriyorsa hiç tereddüt etmeyin derim. nan n çok k sa bir zamanda tan n rl k oran n z çok iyi yerlere getirebilirsiniz. Hay r, Bizim böyle bir bütçemiz yok, olsa da bu 1 milyar kez reklam m görecek kiflilerden kaç tanesi benim için müflteri aday olabilir ki? diyorsan z, hakl s n z! flte biz de buradan hareketle, kendi alan m z olan reel sektöre sahip ç kt k. Büyük bir yat r mla Haberortak.com sitesini haz rlad k. Her sektörden haberleri 7/24 güncel olarak sundu umuz Haberortak.com, özgün içeri i, yaz l m ve kulland d fl linklerle çok be enildi. Evet, yukar da birkaç örnek verdi imiz haber siteleriyle k yasland nda, onlar n 2 günlük trafi i Haberortak.com un 1 ayl k trafi ine eflit. Eflit ama, Haberortak.com nerelerden ve kimler taraf ndan ziyaret ediliyor? Bunu da Google raporlar yla aç klayal m. Lütfen afla daki tabloya bir bak n. Haberortak.com u en çok ziyaret eden iller: stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Kocaeli fleklinde s raland n göreceksiniz. Yani endüstrinin yo un oldu u iller. Peki Türkiye de (flimdilik) ayl k 700 bin ziyaretçisi olan böyle bir site var m? Tüm endüstrinin yararlanmas dile iyle, Haberortak.com hay rl olsun. 8

11 9

12 kapak G da Endüstrisinde ve A r Sanayide robot uygulamalar A r sanayideki robotik uygulamalarda, kullan lan ilave otomatik yörünge takip sistemleri ve kaynak parametre takip yap lar sayesinde kaynak düzenlili i ve istenen kalitenin devaml l garanti alt na al nabilirken, imalat süreleri k salmakta, baflta iflçi güvenli i olmak üzere imalat adetleri ve fabrika düzenleri en uygun hale gelmektedir. Robotlu sistemler g da sanayinde de baflta paletleme, paketleme, etiketleme ve tafl ma uygulamalar olmak üzere birçok alanda kullan lmakta, hijyenik bir çal flma ortam n, çal flma ergonomisini ve üretimde esnekli i vaat etmektedir. Biz de yeni say m zda bu iki alanda robot uygulamalar n n getirdiklerini inceliyoruz. 10

13 kapak Robotlar insan n yapamayaca çok hassas ya da çok zor proseslerde daima görev bafl nda! Otes Elektronik Ltd.fiti Departmanlar Müdürü A.Ali fien: Dünyadaki g da endüstrilerinde insan gücüyle yap lan proses ve operasyonlar n yerini robot inisiyatifiyle gerçeklefltirilen süreçler al rken; demir - çelik sektöründe insan gücüyle ve dayan m ile yap lamayacak birçok zor proses ve operasyon çok kolay, çok güvenli yollar ile robotlar taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Böylelikle endüstride robot kullan m n n, ifl kazalar n n hiç yaflanmamas, üretim art fl, darbo az çözümleri, süreç içinde yönetimin kolaylaflmas, tasar m ve iflçilik kalitesinin artmas gibi birçok avantaj bulunuyor. Say n Ali bey robotlar n g da/demir-çelik sektörüne sundu u kullan m avantajlar nelerdir. A.Ali fien: Globalleflen endüstri pazar yla birlikte dünyan n dört bir yan ndan robot üreticisi Türkiye pazar nda yerini alm flt r. Endüstrimizin olgunlaflmas yla otomatik kontrol gereksinimimiz bir hayli yükselmifltir. Bu yüzden endüstriyel otomasyon ile birlikte robot teknolojileri de son y llarda ülkemizde artan bir ivme yakalam flt r. Dünyadaki g da endüstrilerinde insan gücüyle yap lan proses ve operasyonlar n yerini robot inisiyatifiyle gerçeklefltirilen süreçler almaktad r. Bahsi geçen robot inisiyatifi üreticiye; maliyet tasarrufu, verim art fl, efektif alan kullan m, kay t d fl l n azalt lmas, kalite art fl, kay p ve hatal ürünlerin azalt lmas gibi muazzam avantajlar bir arada sunmaktad r. Çok spesifik almas na ra men bahsetti imiz bu konular n iyileflmesine ortalama %40 - %70 seviyesinde katk lar oldu- unu söyleyebiliriz. Demir - Çelik sektöründe ise özellikle ifl güvenli i konular nda robotlar n katk lar tart fl lmazd r. Ayr ca insan gücüyle ve dayan m ile yap lamayacak bir çok zor proses ve operasyon çok kolay ve güvenli yollar ile robotlar taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Böylelikle ifl kazalar n n hiç yaflanmamas, üretim art fl, darbo az çözümleri, süreç içinde yönetimin kolaylaflmas tasar m ve iflçilik kalitesinin artmas gibi birçok avantaj vard r. lk fiyat, bak m giderleri, robot al m kararlar n nas l etkilemektedir. A.Ali fien: Yamaha Endüstriyel Robotlar n Türkiye Genel Müdürlü ü olarak öncelikli amaçlar - m z, sat fl ve teknik destek stratejilerimizi de belirlememizde rehber niteli indedir. fiöyle ki; hedeflerimiz aras nda en önemli unsur ülkemizde endüstriyel robot kullan m n artt - rarak sanayileflmede itici güce dâhil olmak ve bu güce katk sa lamakt r. Geliflmifl ülkelere bak ld nda her y l ülkelerine kazand rd klar yeni robot say s yaklafl k olarak ; Japonya adet/y l Amerika adet/y l Almanya adet/y l ( IRF istatistiklerinin ortalamas dikkate al nm flt r.) Türkiye de ise bu rakamlar 2001 y l ndan beri h zla artarak y lda 55 adetten 2006 y - l na kadar y lda 400 adete ve 2009 itibari ile yaklafl k olarak y lda adete ulaflm flt r. Ülkemiz endüstrisinin geldi i noktaya bak lacak olursa rakamlar çok az seviyededir. Bu potansiyelin de erlendirilmesi için Yamaha Robotlar n Türkiye sat fl üssü olarak, sistem entegratörlerimizi sürekli destekleyip markas n ispat etmifl, üstün özelliklere ve kaliteye sahip, h zl temin imkan bulunan,18 ay garantili, uzun ömürlü ve Türkiye kaynakl servis imkanlar yla ile uygun fiyat avantajlar n onlara sunmaktay z. Say n Cihan bey, robot yat r m nda analiz ve fizibilite çal flmalar nas l yürütülmelidir. Otes Elektronik Ltd.fiti Departmanlar Müdürü A.Ali fien ve Otes Elektronik Ltd.fiti Endüstriyel Robot Uygulama Mühendisi Cihan fiensoy Cihan fiensoy: Türkiye de robot al m yap - l rken göz ard edilen ve etkin olmayan seçim sonuçlar na götüren en önemli unsur; yap lmayan fizibilite veya yanl fl yap lan fizibilitedir. Bu yüzden robotlarda zaman içerisinde deformasyon ve ar za art fllar gözlemlenmektedir. Bir firmada veya iflletmede bir endüstriyel robotun kullan labilmesi için firman n üretim teknolojisi yeterli düzeyde olmas gerekir. Üretim teknolojisinde otomasyon sisteminin çok büyük önemi vard r. Robot ve otomasyon sistemi için gerekli olan alt yap çal flmalar n n gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Robotun montaj n n yap laca firman n sahip olmas gereken alt yap flöyledir; 1) Yönetim ve organizasyonun haz r olmas Çal flanlar n seviyesi Kalite anlay fl Üretim tekni i Sat n alma standard Çal flan güvenli i 2) Proje bütçesinin sistem için gerekli her türlü yat r m sa layabilecek durumda olmas 3) Esnek otomasyon sisteminin performans ölçümü. Yap lacak yat r m n geriye dönüflü, Sistemin operasyonel esnekli i; çal flma flartlar ndaki bozucu etkilere gösterdi i mukavemet Kapasitenin esnekli i; üretimin ihtiyaç duydu u de iflik üretim h zlar nda ve de iflik reçetelerde çal flabilme imkân Stratejik esneklik; sistemin geniflleye- 11

14 kapak bilme veya farkl ürünlere adapte olabilme kabiliyeti Bak m için gerekli seviye; temel, orta ve ileri mühendislik bilgisi Projeyi yapan firman n de erlendirilmesi; kalite, tecrübe, servis, e itim, mühendislik gücü Hali haz rda var olan sistemlerde robota uygun ifl dönüflümleri yap lmaz, ifle uygun robot seçilir. Sadece sistem adaptasyonu için gerekli birkaç de iflim veya yeni çevre birim ilavesi yap labilir. Genel koflullar n baz lar n de erlendirecek olursak ; 1) Çevresel koflullar: yi bir fizibilite ilk önce ortam flartlar göz önüne al narak yap lmaya bafllanmal d r. Robot ömrünü birebir etkileyen faktörlerden birisi de çevre faktörleridir. Yönetimsel istatistiklere ilaveten robotun çal flaca- iflletmedeki ortam n nemi, s cakl, tozlu ve sulu ortam olup olmad, patlay c ortamlarda çal flabilme standartlar ve üstte sayd m z maddelerde düflünülerek hesap edilip araflt r lmal, ölçülmeli. 2) Yük: Her robot modeli için belirli tafl ma kapasiteleri mevcuttur. Bu tafl ma kapasitesinin üstünde bir tafl ma yap l rsa robot milinde ve yataklar nda afl nmaya, deformasyona neden olur. Yük hesab yap l rken tafl nacak malzemenin a rl n n yan nda tutucular n a rl klar n ilave etmeyi unutmamak gerekir. 3) H z: Robotlar teknolojilerinde üretim h z na karfl l k gelecek h zlar çeflitli süreçlerden sonra belirlenir. Bunlar s ras yla Matematiksel statistik, Soft Simülasyon ve mümkünse prototip çal flmas ( Hard Simülasyon ) olmal d r. Robotlarda h z ve Cycle süreleri konusunda yap lacak etüd sonras e er bir demo üzerinde deneme imkân varsa denemek suretiyle teyit edilmeli ve robotun ifl için uygunlu u onaylanmal d r. 4) Hassasiyet: Yap lacak ifl e er silikon çekme, Pick & Place, tafl ma, karmafl k ürünlerin yapay görme ile alg lanarak dizilmesi, CNC router vb. ifller gibi ise hassasiyet ön planda demektir. Yamaha robotlar hassasiyet konusunda kendi kategorisinde, di er robot firmalar na göre oldukça üstündür. -/ mm hassasiyetle çal flan robotlar m z bulunmaktad r. 5) Çal flma alan : Biz daha çok montaj robotlar olarak Scara Robot, Kartezyen Robot ve Pick & Place robotlar gibi ürünlere sahip oldu umuz için di er bir önemli unsurda robotun çal flmas için gereken alan n belirlenmesidir. yi belirlenmeyen bir çal flma alan hem maliyeti artt r r ve verimi düflürür, hem de gereksiz bir yer kalabal na neden olur. Bunun için iyi bir ölçümden sonra istenilen yatay ve dikey olarak stroke de erleri belirlenmesi gerekir. Ayr ca robot seçimi yap l rken gerekli di- er kriterlere de k saca de inecek olursak fiöyle ki; Tafl yaca Yük Kalite ve Fonksiyon Standartlar Kol Uzunlu u ve Eksen Say s H z, Hassasiyet fle Göre Çevrim Süresi Geri Dönüfl Süresi (Maliyet) Verim Ülke çinde Servis Deste i Ülke çinde Donan m ve Yaz l m Deste- i Esneklik ve Gelecekte Gelifltirilebilir Olmas Haberleflme A n n ve Veri Yollar n n Standart Protokolleri Desteklemesi (Profibus, Ethernet, Device Net, Cc-Link) Bak m Maliyet ve Zaman n Düflük Olmas Kameral Yapay Görme ve Geri Beslemeli Takip Sistemleri Gereksinimi Simülasyon Tekni inin Kullan lmas. Gündeminizi ö renebilir miyiz. A.Ali fien: Yak n zamanda üniversitelerde verece imiz e itimler ve seminer ile gelece in teknik ünvana sahip kiflilerine endüstriyel robot teknolojisini anlatmak, bu konuda gençlerimizi bilgilendirmek gayesindeyiz. Bu e itimlerle ilgili programlar internet, yaz l medya kurulufllar arac l - yla duyurulacakt r. Ayr ca gene g da sektöründe önemli bir yeri olan 2009 Tüyap Ambalaj Fuar nda ve 2010 WIN fuar nda 100mÇ lik stand m zda sergileyece imiz teknolojilerle, yapt m z istihdam art fllar yla, il il verilecek seminer ve etkinliklerle, Türk Sanayicisine hizmet, Türk Entegratörlerine teknoloji, Türk E itimine de kaynak sa lamak ad na yat - r mlar yapmaktay z ve daha büyük ad mlarla yapmaya devam edece iz. Dünyadan uygulama örnekleri nelerdir. Cihan fiensoy: Robot teknolojileri h zla geliflmekte iken endüstriyel robot teknolojilerinin d fl nda hizmet sektörü, T p, Biyokimya, Fizik, Uzay Araflt rmalar Nano Teknoloji gibi alanlarda da robotlar h zla beklentilerin ve tahminlerin üstüne ç kmaktad r. Örne in y llard r robotlarla insanlar güvenlik ve standartlar gere i birbirinden uzak tutulmak istenmifltir. Lakin robot teknolojilerindeki son geliflmelere bak lacak olursa insan davran fllar na ve hislerine duyarl robotik sistemler ortaya ç kt. Dolay s yla art k robotlar insanlar n sosyal yaflam alanlar na kadar girmesi an meselesidir diyebiliriz. Hatta baz ülkelerde girmifl görünüyor. Endüstriyel robotlarda da geliflmeler kaydedilmekte, mesela; duyargalarda yap lan iyilefltirmeler ile robotlar n çevre birimlerle etkileflimleri artt r lmakta, fonksiyonlar art r lm fl kontrolörler ile esnek ve potansiyel yetenekler kazand r lmakta, motor teknolojilerindeki geliflmelere paralel olarak, h zlarda, do ruluklarda ve hassasiyetlerde yaflanan art fl ve yeni kinematik yap lar bunlara örnektir. Dünyadaki robot uygulamalar na örnek verecek olursak; Kaynak, Boyama (Gemi, Otomotiv, nflaat, Makina ve Parça malat ) Tafllama (Seramik ve Döküm Seramik Endüstrisi) Büyük Tafl ma (Demir- Çelik, Mobilya sektörü) Paletleme (Demir- Çelik, Kimya, G da Endüstrisi, Su Sektörü) Dizme, Kesme, Küçük Tafl ma ( laç, Kimya, G da, Makina, Otomotiv Endüstrisi) Paketleme, Kolileme, Markalama ( laç, Kimya, G da, Makina, Otomotiv Endüstrisi) Vidalama, Delme, Puntolama, ( laç, Kimya, G da, Makina, Otomotiv Endüstrisi) Silikon Çekeme ve Yap flt rma (Makina, Otomotiv, Beyaz Eflya ve Mobilya Üretim) 12 devam sayfa 14 de

15 13

16 kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar yayg nlafl yor Ça atay Nizam fl Gelifltirme ve Sat fl Mühendisi Teknodrom Robotik ve Otomasyon San. Tic Ltd. fiti. A r sanayide robot kullan m, kaynak kalitesinin art r lmas n ve optimum kaynak miktar n n devaml l n sa larken, insan gücüne oranla 3 kata varan h zda üretim yapabilme imkan sunuyor. G da sektöründe ise robotlu otomasyon sistemleri, üretim proseslerini iyilefltirmeyi hedefleyen g da üreticileri için vaat etti i daha seri üretim, daha az iflçilik ve maliyet kazanc ile rekabet gücünü yükseltmek aç s ndan önemini artt r yor. Teknodrom, endüstriyel robotik uygulamalar üzerine proje gelifltiren bir firmad r. Baflta robotik gazalt kaynak uygulamas olmak üzere, paletleme/paketleme, boya, laser-su jeti-plasma kesme, tafl ma ve parça besleme, pres otomasyonlar Teknodrom un baflar yla proje gelifltirdi i Endüstriyel Robotik Uygulamalar bulunmaktad r. Teknodrom rekabetçi dünya pazarlar nda büyümesinin ve gelifliminin, uzman kadrosu, verimli ifl planlama yap s ve Ar-Ge ye dayal projeleri ile sürekli ilerleyen, teknik alt yap s n sürekli gelifltiren ve güçlenen, baflar ve hizmetin kayna n n insan gücü ve zekâs oldu u bilinciyle yat r mlar n insan odakl olarak gelece e yapan, yenilikçi ve giriflimci bir firmad r. TÜB TAK destekli 11 Ar-Ge projesini baflar ile gerçeklefltirmifltir. Kriz döneminde de Ar-Ge faaliyetlerine art rarak devam etmektedir. Özellikle robotik kesme ve robotik üretim teknikleri üzerine Ar-Ge projeleri devam etmektedir y l nda kurulan firmam z geçti imiz y llarda baflta otomotiv ana ve yan sanayi olmak üzere yerli ve yabanc firmalar için birçok büyük robotik hatl projelere baflar ile imza atm flt r. Bilhassa robotik gaz alt kaynak uygulamalar baflta olmak üzere birçok uygulamada sundu u Ar-Ge tabanl teknolojik çözümlemeler ile konusunda çal flma yapan di er firmalar aras nda fark yaratm flt r. Teknodrom Japon menfleili Yaskawa gurubuna ba l Motoman robotlar n n Türkiye distribütörüdür. Motoman en önde gelen robot markalar ndan biri olup dünyada % 24,7 lik oranla en yüksek pazar pay na sahiptir. Bu sektörde, endüstriyel robotik uygulamalar n her birine en uygun çal flma flartlar nda cevap verebilen bir ürün gam n bünyesinde bar nd rmaktad r. Hizmetleri aras nda projelendirme ve kurulum çal flmalar olmakla beraber, sat fl sonras servis ve bak m hizmetleri, e itim hizmetleri e itimli ve deneyimli kadrosu taraf ndan sa lanmaktad r. ngiltere, sveç, Türkmenistan, Çek Cumhuriyeti flu ana kadar ihracat yap lan ülkelerdir. ran, Almanya, Macaristan, talya ve Fransa ile görüflmeler devam etmektedir. NEDEN ROBOT KULLANILMALI? Birincil Kazan mlar Verimlilik art fl 14

17 kapak Üretim kalitesinin gelifltirilmesi Üretim süreklili i Proseslerin kontrol alt na al nmas Üretimde güvenilirli in artt r lmas malatta emniyet koflullar n n gelifltirilmesi Çal flma ergonomisinin sa lanmas Zararl ortamlardan çal flanlar n korunmas kincil Kazan mlar Planl bak m sürecine geçme Sabit maliyet Üretimde duraksamadan devaml l k Üretimde esneklik Kümülatif artan maliyet kazanc Pazarlamada kalite avantaj Otomasyon seviyesinde firma geliflimi Çal flan memnuniyeti 1. ROBOTLARIN KULLANILDI I A IR SANAY LER A r Sanayi Alanlar : 1. Arazi araçlar imalat 2. Makina imalat 3. Tersaneler 4. Kamyon, t r, treyler, dorse imalat 5. Demir çelik, 6. Çimento, 7. Döküm, 8. Kimyasal tesisler, 9. Cam sanayi Robotik kaynak uygulamalar n n her geçen gün artarak talep gördü ü a r sanayideki ihtiyaçlar, üretim adetlerinin artmas na ve kalite ihtiyac na paralel olarak geliflmektedir. Ülkemizde kendi üretimini dünya markas haline getirmeye çal flan firmalar n rekabet güçlerini artt rmak için uygulamaya soktuklar robotik hatlarda elde edilen baflar lar birer birer artmaktad r. Baflta arazi araçlar imalat sektörü olmak üzere makina imalat sektörlerinde robotik yat r mlar baflar l sonuçlar getirmektedir. Bu sonuçlar flu flekilde listeleyebiliriz. 1. Kalite Kaynak kalitesinin art r lmas ve optimum kaynak miktar n n devaml l n n sa lanmas : Birçok manuel kaynak imalat nda imalatç lar m z n en s kl kla karfl laflt sorun pasolu kaynaklarda kök paso kaynaklar n n düzgün at l p at lmad d r. Bu kayna- n güvencesi olmamas ndan dolay hareketli ve dayan m gerektiren bölgelerdeki k r lma olas l klar na karfl gerekli pasodan daha fazla paso ile imalat gerçeklefltirilmek zorunda kal nmaktad r. Robotik uygulamalar ile kullan lan ilave otomatik yörünge takip sistemleri ve kaynak parametre takip yap lar ile kaynak düzenlili i ve istenen kalitenin devaml l garanti alt na al nmaktad r. Mühendislik hesaplar ile elde edilen miktarda kaynak yap lmas ile en uygun kaynak optimizasyonu robotik kaynak sistemleri ile gerçeklefltirilebilmektedir. 2. malat Süresinin K salmas nsan gücüne oranla 3 kata varan h zda üretim yapabilme imkan : Kaynak boylar ayn olmas na ra men, parçalar n en uygun pozisyonda ve ilave ask sistemlerine gerek kalmadan yap lan robotik kaynak uygulamalar nda kaynak harici zorluklardan ötürü oluflan kay p zamanlar ortadan kalkmakta ve bu da imalat sürelerini k saltan bir avantajd r. 3. malat Ak fl Düzeninin Sa lanmas Stoktan, kesim, çat m, kaynak ve iflleme hatlar na uygun ak fl sa lanmas : Stok bölgesinden al nan sac parçalar n n plazma ve laser kesim alan ndan sonraki yeri çat m ve kaynak hatlar d r. Bu bölgede manuel yap lan imalatlarda, parça boylar artt kça düzensiz, karmafl k ve riskli çal flma koflullar oluflmaktad r. Parça transferleri bu alanlarda çok ciddi s k nt yaratmakta ve bu da imalat süreçlerini ve ak fl n olumsuz etkileyebilmektedir. Robotik imalat sayesinde en ergonomik ve sa l kl ak fl yöntemleri fabrika alan nda gerçeklefltirilebilmektedir. Bu sayede baflta iflçi güvenli i olmak üzere imalat adetleri, kalite ve fabrika düzenleri en uygun hale getirilebilmektedir. Robot yat r m sonras a r sanayi kaynak fabrikas hat düzeni Robotik kaynak uygulamas ile ülkemizde imalat gerçeklefltirilen baz örnek imalatlar Robotik Kaynak Sistemi (GANTRY S STEM) Büyük ve a r ifl parçalar n n robotlu kaynak sisteminde kullan lan, robota X, Y ve Z eksenlerinde hareket imkân sa layarak istenilen üretimin yap lmas nda kolayl k sa layan standart sistemlerdir. Bu sistemler ço unlukla a r kaynak uygulamalar nda olmak üzere abkant besleme ve tafl ma vb. di er uygulamalarda da kullan labilmektedir. Bu sistemlerde tekli ya da çoklu robotlarla üretim mümkündür. Gantry sistemleri koordinat eksenlerinde; X= 3 m den 24 m ye, Y=1.6 m den 3.1 m ye, Z= 1.2 m den 2.5m ye kadar de iflen hareket kabiliyetlerine sahiptir. Üretimi yap lacak olan ifl parçalar n n boyut ve a rl klar na ba l olarak belirlenen gantry sistem yap lar, 250 kg dan 20 ton a kadar kald rma kapasitesine sahip pozisyonerlerle birlikte kullanarak üretim gerçeklefltirilmektedir. 2. GIDA SANAY NDE ROBOT K UYGULAMALAR G da sanayinde robotlu sistemlerin uygulama alanlar ; 1. Paletleme uygulamalar 2. Paketleme uygulamalar 3. Etiketleme uygulamalar 4. Tafl ma uygulamalar Son dönemlerde g da sektöründe robotlu otomasyon sistemleri üretim proseslerini iyilefltirmeyi hedefleyen g da üreticileri için vaat etti i daha seri üretim, daha az iflçilik, maliyet kazanc ile rekabet gücü kazanmak aç s ndan önemini artt rm flt r. Yaz m z n bu k sm nda rekabet gücünü yükselterek rakiplerinin bir ad m önünde olmay isteyen üreticiler için g da sanayinde robotlu otomasyon sistemlerinin kazan mlar ndan bahsedece iz. Bu kazan mlar flöyle s ralayabiliriz; 15

18 kapak 1. Hijyenik Çal flma Ortam Yayg n flekilde oluflan yanl fl fikir robotlar n çal flt bir ortam n hijyenik olamayaca konusundad r. San lan n aksine robot ve ekipmanlar n n seçimi uygun olarak yap ld ndan g da sanayinde baflar ile kullan lmaktad rlar. G da üretimi yap lan fabrikalarda her ne kadar eldiven, galofl vb. ekipmanlar kullan larak hijyenik bir ortam yarat lmaya çal - fl lsa da risk ortadan kalkmamaktad r. Robotlu sistemlerle bu risk minimize edilmektedir. 2. Çal flma Ergonomisinin Sa lanmas Fire ve revizyon iflçili inin düflürülmesi: G da sektöründe üretim hatlar genellikle seri flartlarda çal flmaktad r. Bu durum, hatlarda çal flan operatörler için süreklilik ve tekrar gerektiren ifl ortamlar yaratarak kay p ve hata yap lmas na zemin haz rlar. Sürekli ayn ifli hatas z ve kay ps z yapma imkan na sahip olan robotlu sistemler bu uygulamalarda rakipsizdir. Bu uygulamalara örnek olarak paketleme, paletleme ve tafl ma uygulamalar verilebilir. 3. Üretimde Esneklik Çeflitli tipte ürün gruplar n n tek robotlu A r makina sanayi kaynak uygulamalar nda üretilecek olan ifl parças n n üzerindeki kaynak uzunluklar, kaynak geniflli i vb. di er veriler özel olarak gelifltirmifl oldu umuz yaz l m program m za girilerek, sistemde kullan lacak robot say s, üretim adetleri vb. veriler belirlenmektedir. Ayn flekilde g da sanayinde yap lan bir paketleme ve paletleme uygulamas içinde benzer üretim analizleri yap - larak sistem için gerekli tüm detaylar belirlenmektedir. sistem ile proses çözümü: Yukar da bahsetti imiz nedenlerle üreticiler insan kaynakl problemleri bazen kartezyen sistem çözümleri ile bertaraf etmeye çal flmaktad rlar. Kartezyen sistem çözümler bir oranda insan gücüne göre avantajl olsa da endüstriyel robot ile k yasla birçok noktada yetersiz kalmaktad r. Bunlardan en önemli olan ; çal flma esnekli i olarak karfl m za ç kmaktad r. Ürün çeflitlili inin fazla oldu- u proseslerde kartezyen sistemler s n rl say da ürünlere hizmet verebilmektedir. Robotlu sistemler ise programlanabilir 6 ekseni ile eriflim mesafesi dahilinde uygun sistem yap lar yla farkl ürünlerle çal flabilir. Ülkemizde özellikle endüstriyel uygulama alanlar nda robotlu üretime geçifl h z kazanmaktad r. Bu süreçte yat r m kararlar - n n al nmas nda önem arz eden hususlar afla da s ralanm flt r. LK F YAT VE BAKIM G DERLER N N ROBOT ALIM KARARLARINA ETK S Robotlu otomasyon sistem yat r mlar na karar verme sürecinde ilk yat r m maliyeti ve robot bak m giderleri firmalar taraf ndan öncelikli de erlendirilen kriterlerdendir. Ancak robotlu sistem yat r ma karar verme sürecinde öncelikli dikkate al nmas gereken hususlar: 1. Yat r m n geri dönüfl süresi, 2. Firmaya sa lanacak verimlilik ve toplam kalite art fl d r. Bu de erlendirmelerle birlikte robotlu otomasyon sisteminde karar süreci daha net de erlendirilmektedir. ANAL Z VE F Z B L TE ÇALIfiMALARININ YÜRÜTÜLME SÜREC ; Bu süreçte robotlu otomasyon sistemine yat r m yapacak olan firman n üretim gereksinimlerini eksiksiz flekilde ortaya koymas, firman n ihtiyaç ve beklentilerinin net bir flekilde belirlenmesi, maliyet ve üretim kalitesi aç s ndan do ru çal flmalar n yap lmas na yard mc olacakt r. Bu çal flmalar n yap lma aflamas nda, ilgili uygulama alan na yönelik özel yaz l mlar kullan larak fizibilite çal flmalar yap l p, projenin detaylar belirlenmektedir. Örne- in a r makina sanayi kaynak uygulamalar nda üretilecek olan ifl parças n n üzerindeki kaynak uzunluklar, kaynak geniflli i vb. di er veriler özel olarak gelifltirmifl oldu umuz yaz l m program m za girilerek, sistemde kullan lacak robot say s, üretim adetleri vb. veriler belirlenmektedir. Ayn flekilde g da sanayinde yap lan bir paketleme ve paletleme uygulamas içinde benzer üretim analizleri yap larak sistem için gerekli tüm detaylar belirlenmektedir. Paletleme ile ilgili bir projede de paletlenecek ürünün hat ak fl h z, palet üzerine dizilifl flekilleri, katlar aras na seperatörün olup olmad, vb. di er detaylar fizibilite çal flmalar nda kullan larak sistem yap s - na karar verilip, projeyi gerçeklefltirmeyi planlayan firmaya sunulmaktad r. Yine bu fizibilite çal flmalar, uygulamaya yönelik gelifltirdi imiz özel yaz l mlarla yap lmaktad r. ÜRET M PROSESLER NDE, ROBOTLU S STEM YAPILARININ ENTEGRASYONU ki flekilde gerçekleflmektedir. 1. Üretimin yap ld mevcut bir hatta robotlu otomasyon sistemin entegrasyonu, 2. Üretim hatt ndaki ak fltan ba ms z, yeni oluflturulmufl robotlu sistemin entegrasyonudur. Bu hususlar çal fl lacak sistem yap s na ba l olarak de iflkenlik göstermektir. Ancak bafll ca önemli noktalar afla daki gibi s ralayabiliriz; Çal fl lacak olan üretim hatlar n n robotlu otomasyon sistemiyle çal flmaya uygun olmas veya uygun hale getirilebilmesi, Üretimi yap lacak olan parçalar n belli standartlar ve/veya toleranslarla robotlu otomasyon sistemine gelmesidir. Di er bir önemli husus ise; ilk yat r m maliyetini düflürmek amac yla ikinci el kullan lm fl robotlu sistemlerin tercih edilme riskidir. Bu yöntem düflünülenin aksine genellikle daha maliyetli olmaktad r. Kullan lm fl robotlarda ar za oluflma riskinin çok daha yüksek olmas, teknik destek ve yedek parça temininde karfl lafl lan güçlükler bu durumun ana sebebidir. Bu sebeple yat r m karar almadan önce yedek parça fiyatlar, sistemi entegre edecek firman n teknik servis yeterlili i ve kullan lacak robotlar n istatistiksel ar za oranlar n n araflt r lmas, potansiyel maliyet oluflturacak unsurlar öngörmek aç s ndan hayatidir. 16 devam sayfa 18 de

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24 2 Firma ilgileri 4 Firma 5 Garanti 6 Sertifikalar 7 Sistem Grupları 24 Tek çılım Sistem Tablosu 25 Vasistas Sistem Tablosu 26 Çift çılım Sistem Tablosu / Dikey Devirmeli Uygulama 27 Çift çılım Sistem Tablosu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç.

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç. DrugWipe Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç www.aktifdiagnostik.com DrugWipe Trafik Uygulamalar nda Uyuflturucu Madde Testi 1995 2012 17 Yıllık Tecrübe DrugWipe özellikleri 1- En ileri teknoloji: Patentli,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı