Academic Cooperation and Exchange Agreement between Hacettepe University. And. T okyo Women' s Medical Uni ver sity

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Academic Cooperation and Exchange Agreement between Hacettepe University. And. T okyo Women' s Medical Uni ver sity"

Transkript

1 Academic Cooperation and Exchange Agreement between Hacettepe University And Tokyo Women's Medical University In order t o prom ot e mutual cooperat io n and t o extend mutual understanding, Hacettepe Uni ve rsity, Ankara, Turkey and Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan agree to ent er into a pr ot ocol on the following article s. 1- Hacettepe Uni ve rsity and Tokyo Wo men's Medical Un iversity agree to im plement the following items, within the extent of each universit y's regulation s and facilities. - 1) Promotion of joint research Works includ ing exchange of faculty and research members. 2) Development o f student exchange programs, double major pr ograms. 3) Exchange of academic research data and tea ching materials. 4) Cooperat io n in publication acti vities or cult ural acti vities. 5) Organization of joint academ ic confere nces. 11- As fo r exchan ge area s and each university' s facilitates and cond it io ns to be provided for joint research works; they shall be agreed and specified in the separate written pr otocol by each individual plan Thi s protocol shall be in effect for fi ve years after th e date of signature. This protocol may be complemented or amended by the written con sent of authorized representatives of both uni versit ies. After five years period of the first protocol, it ma y be extended for another fi ve years by mutual con sent. IV- Each university shall re serve th e right to te rminate th e protocol by six months, notice of such int ent io n to the other party. This protocoi shaii becom e effe cti ve aft er signing by th e aut ho rized re presentative s of both uni versities. Prof. Dr. A. Murat TUN CER M~~ acettepe Uni ver sity Ankara, Turkey Dr. Hiroshi KASANUKI President j..l~i--~:;. T okyo Women' s Medical Uni ver sity Tokyo, Japan Date :.2 g. ~ (. 1Y Date : It. 1. J :J 1A ( '

2 -- EK PROTOKOL A - TOKYOWOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY - JAPONYA Ve HACETTEPE UNivERSiTESi - TURKiYE Arasm da ki Akade rnlk l$bir ligi Protokolu Ceregmce TOKYO WOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY - JAPONYA He HACETTEPE UNivERSiTESi REKTORLUGU - ANKARA TURKiYE Arasmdaki Ogrenci Degtsirnine Iliskin Protokol Madde 1- Hacettep e Universitesi ile Tokyo Women's Medical University ar asinda kar srlrkh i~birligini ve ortak anl ayisi tesvik etmek ve gelistirrnek arnaciyla imzalanan Akademik i~birligi Protokolu uyarrnca her iki universite aras mda karsihkh cgre nct degisiminin destekjenmesi ve tesvik edilmesine iliskin asagidaki esaslar cercevesiride isbu pr otokol imzalanrrustrr, Mad de 2- Bu protokolun arnaci, taraflann ulke mevzuatlarina uygun olmas i kaydiyl a egitim bgretim alanlarinda iki kurum arasmda lisans ve yuk sek lisan s bgrenci degisiminin desteklenmesi ve tes vik edilmes i ve lisans ve yuksek lisan s ogre ncilerinin degisirni ile i1giji usul ve esaslarm belirlenmesidir. Madd e 3- Tan rrnlar Ev Sahibi Kururn : Ogrencinin degisirn kosull an ajtmda gecici olar ak ogre nirn gordli gu kurumdur. Misaftr Kurum: Ogr encinin dipl oma alm ak uzer e du zenli ogrenc: olarak resrnen kayith oldugu universited ir. Degisim Ogrencisi: Degisim pr ogramma katrlan ogrencidir. adde 4 - Ogrencilerin Secilmesi vl isa fi r kurum bu pr ograma katilac ak ogrencilertn secimini kendi belirleyecegi ve ev sahibi kururnun on erebilecegi kriterl er dogrultusunda yapmakta serbest olup, ev sa hibi kurum misafir kurum tarafmdan secil en ogrencileri kabul edecektir. Madde 5- Genel Esaslar a) Her degisirn ogr encisi ev sahibi kurumdaki herhangi bir Jisans ya da yuk sek lisans pr ogramma basvurabilir. b) Mi safir kurumdan gelen ogr enctler ev sa hibi kururnda degi ~im ogrencisi statusune sahip olacaktrr ve bu ogre nciler ev sahibi kurumdan dipl oma alma hakkina sahip degildir. c) Ev sahi bi kurumda degisirn ogrencis: olarak alman kr ediler rnisafir kurum tarafmdan kabul edilip, kurumun kendi icind e belirledigi olcutlere gor e yeterlilik kayitlartna dahil edilir. d] Degisirn suresinln tarnamlanmasirun ardindan d egi ~im bgrencileri rnisafir kuruma don er. Degisim suresinin uzatilabilrnesi icin bu durumun bnce likle her iki kurum tarafindan da onaylanm asi gerekir. e} Her d egi ~im ogre ncisi degi sim prograrm suresin ce ev sahibi kurumun akade mik usull erine, kurum kur allarma ve kururn rnevzuatina tabidir. JY

3 Madde 6-To kyo Wom en's Medi cal University (TMWU)'den Hacettepe Univer sit esi'ne degisim ogrencisi olarak gidecek ogrenciler icin sartlar ve kosullar: a) Hacettepe Universitesi ev sahibi,twmu misafir kurumdur. b) Hacettepe Universitesi her yi] TWMU tarafrndan secilen iki Tip Fakultesi 5. siruf ogrencisini degi~im bgrenci olarak kabul edecektir. c) O egi~im ogrencileri en fazla 3 ay kalabilirler. d) Degisim ogrencileri iletisim kurabilecek duzeyde lngilizce veya Turkce bilmelidirler. Oil bilgisi seviyesi misafir kururn tarafindan belirlenecektir. e) Ogrencilenn egitim j bgretim doriemi boyunca gelmeleri uygundur. f) Hacettepe Oniversit esi mevzuati elverdigi olcude degisim ogrencilerine ucretsiz yurt irnkaru saglarnayi kabul eder. g) Hacettepe Oniversitesi, degisirn bgr encilerinden bu egitsel derslerjkurslar icin ucr et talep etmeyecek ve bu egitimi iyi niyet ve akademik isbirlig] anlayisi kapsarmrida gerceklestirecektir. h) Hacettepe Universitesi sad ece derslere j kursl ara degisirn ogrencisinin katilrnasma imkan saglanmasindan sorumlu olacaktir. i) Hacettepe Oniversit esi TIp Fakiilt esi, ogrencileri notlandirrnak 1 ~1O "TWMU degerlendirme forrnu" nu dolduracaktir. Bu form TWMU tarafmdan verilecektir. j) Degisirn bgrencilerinin Turkiye'de kaldiklan sureyi kapsayan bir uluslararasi saghk stgortasr olmahdir. k) Ogrenciler ev sahibi kurumda kayit Ucreti ve har clardan muaftir. Madde 7-Hacett epe Universitesi'nden Tokyo Women's Medical University'ye degisim ogrencisi olarak gidecek bgrenciler icin sartlar ve kosull ar: a) TWMU ev sahibi, Hacettepe Oniversitesi misafir kurumdur. b) TWMU, her yil Hacettepe Oniver sitesi tarafindan secilen iki TIp Fakultesi 5. siruf ogrencisini degisim bgrenci olarak kabul ede cektir. c) Degisirn ogr encileri en fazla 2 ay kalabilirler. TWMU her ogrenciye bir seferliglne 70,000 jpyburs saglayacaktir. d) Degisim ogrencileri iletisirn kurabilecek duzeyde ingilizce veya Japonca bilmelidirler. Oil bilgisi seviyesi misafir kurum tarafindan belirlenecektir. e) Degisim ogrencileri sadece guz ve bahar egitim donernindeki secmeli stajlan icin TWMU'ye gidebilirler. f) TWMU degisirn ogrencilerine 1 aya kadar yurtlarda ucretsiz konaklama imkaru saglayacaktir. g) TWMU, degisim ogrencilertnden bu egitsel dersler/ kurslar icin ucret talep etmeyecek ve bu egitim: iyi niyet ve akademik isbirligi anlayisi kapsarninda gerc eklestirecektir. h) TWMU sadece derslerejkurslara degisim ogrencisinin katilmasma irnkan sagl anmasindan sorumlu olacaktir. i) Degisirn ogrencilerinin [aponya'da kaldiklari sureyi kapsayan bir uluslararasi saglik sigortasi olmalidrr. j) Ogrenciler ev sahibi kurumda kayit iicreti ve harclardan rnuaftir. k) TWMU, ogrencileri notlandirrnak icin "Hacettep e Oniversitesi Degerleridirme Forrnu " nu dolduracaknr. Bu form Hacettepe Oniversitesi tarafmdan verilecektir. adde 8-Ev sahibi kururn egitirn kapsarrnndaki kur slar dersler dismda asagida siralanan konularda herhangi bir mali ve fiili sorumlulugu kabul etrnez: a) Ogrencilerin transfer ve yolculuklari [karnpusler arasi, havaalam-karnpus arasi, bos za man aktiviteleri vb.) b) Ogrencil erin sosyal aktiviteleri c) Ogrencilerin tavir ve davrarnslardan kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sonuc. d) Herh angi bir saghk problemi e) Ogren cilerin Hacettepe Universitesinde kaldiklari surede ogr enci aleyhine dogabilecek herh angi bir mali yukumluluk. ;Y

4 f) Vize pr osedurleri ile ilgili konu ve sorunlar g) Sigort a ile ijgili i ~ ve islernler h) Derslerin dogasindan kaynaklanan herhangi bir risk (orn, klinik lab oratuvar, HIVHe ilgili calismalar vb.) Madde 9- lsbu pro tokol; taraflar protokol hiikumlerini degist irrnek veya pr otokoli.l so na erdirmek istedigini bildirmedikteri ta kdirde 14 Haziran 2018 tarihine Ka da r geceriidir. Bes yillik sure nin so na ermes inde n bir ay once ta raflar pr otok oli.l sona erd irme iste klerini karsi tara fa bildirmedikleri takdirde pr otokol ayrn sureyle yenilernis olur. Protokolde ya pilacak degisiklikler ve iiavel er her iki tar afin imzalarnas mda n so nra gecerli olur. Bu protokol her iki tarafta n birinin - yaz ih bildirimiyle 6 ay icinde iptal ed iiebilir. Bu durumda baslarrus olan pr ojeler devam ede r. Madde 10- Bu protokol uluslar arasi meden i hukuka gore her bir kurumun kanunlari ve yasal duzenleme leri hukrnu altmdadir. Taraflar bagh olduklan mevzuat ger egi kurum ir;i ya da kurum drsindan gereken onayi almak icin so ru mludurlar. Bu pr otokol her biri ayrn der ecede gecerlilige sahip Turkce ve ingilizce olmak uzere iki dilde ikiser nu sh a ola ra k imzalanrmstir. HU: TWMU: HAC ETTEPE UNivE RSiTESi TOKYO WOM EN'S MEDIC AL UNIVERS ITY ANKARA - TURKiYE TOKYO, japonya ~}l!u tl\\i A~ ' J[" (J,vQ~ Prof. Dr. A. Murat Tun cer Rekto r Hacette pe Unive rsit esi Tarih : d /-----.rti Gun Ay / ~ Yll Dr. Hirosh i Kasanuki Rektor Tokyo Women' s Medical University Tarih : ~/ / /~ o / ~ Gun Ay Yil Posta Adres i: Hacettepe Univer sitesi Ulusal ve Uluslararasi Egitim lsbi rligi Genel Koordin atorlugu Beyetepe Kampusu, Rektor luk Binasi Ankara, Turkiye Telefon : Posta Adresi: Tokyo Women's Medi cal University 8-1, Kawada-cho, Shinju ku-ku Toky o, JAPAN TeJefon: Faks:

5 ADDENDUM A PROTOCOL REGARDINGTHESTUDENT EXCHANGE BETWEEN HACETTEPE UNIVERSITYAND TOKYO WOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY Under The Memorandum of Understanding Between HACET fepe UNIVERSITY AND TOKYO WOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY Article 1- Th is proto col hereby was s ig ne d in order to suppo rt a nd e ncourage reciproca l excha nge between Hacettep e University a nd Tokyo Women's Medi cal University in th e light of th e provision s of th e Memor andum of Und erstanding s igne d between th e two uni versities in orde r to promo te mutual coo pe ra tio n and to exte nd mu tu al u nde rs ta n ding. Ar ticle 2- Th e aim of thi s pro to co l hereby is t o s u pp o rt a nd encourage un dergradua te a nd po st gradua te s tud e nt ex cha ng e between th e two in stituti on s in th e field of ed uca t io n in acco rda nce with th e la ws a nd regulati on s o f both parti es, a nd to d etermine relevant procedures a nd p rin cipl es regarding undergradua te a nd post-gradua te s tuden t excha nge. Article 3- Definitiuns Host Institution: Th e uni versi ty a t w hich th e s tu de nt temporarily rec ei ves ed ucatio n as o f th e excha nge provision s. Guest Institution : Th e uni versity to which th e s tude n t is registered as regul ar st ude nt for th e purpose o f getting a d ip lo ma. Exch an ge Stu de n t: Th e s tude n t pa rti cipating in th e excha nge p rogra m. Article 4- Selection of the Students Th e guest institution shall be fr ee to choose th e s tu de n ts to particip ate in th e program acco rding to th e criteria it determines a nd th e h ost in stitution a dv ices. a nd th e host Institu tion s ha ll accept the s t ude nts cho se n by the gue s t ins titu tio n. Article 5 - General Provisions a) Eve ry exch ange s tu de nt can apply to a n undergraduate o r po st-graduate program within th e foreign instit uti on. b) Stude nts coming from th e gue s t institution s ha ll have th e stat us of ex cha nge s tud ent at th e host instituti on, an d do not ha ve the right to ge t a diplom a from th e h ost in stitution. jv

6 c) The cre dits o btai ne d as an exc ha nge s tu de nt at th e host institution shall be accepted by th e gu est institution and in cluded in th e p rofici en cy regi stration s in acco rda nce with th e criteria th e institution determines. d) Exch an ge stude n ts s ha ll go back to th e guest institution a fte r th e excha nge peri od is co mpleted. ln o rde r to extend the excha nge period. t he situation s hould first be ap pro ve d by the two institution s. e) Every exc ha nge student is s ubjec ted to th e academic procedures and principles of th e host institution during th e exc ha nge program. - Article 6- Terms and Conditions for th e exch ange s tudents fro m Tokyo Women 's Medical Un iversity (TMWU) to Hacettepe University: a) Hacettep e University is th e host institution, TWMU is th e home institution. b) Every year, Hacettepe University w ould accept two medi cal s t udents on th eir 5 t h year which wi ll be se lected by TWMU. c) Stude nts may stay for a m aximal 3 months pe riod. d) Th e exc ha nge s tude nts s ho uld be a ble to co m munica te in English or Turkish to follow up th e courses. Th e proficien cy of English level will be determin ed by th e home institution. e) It is appropriate for students to co me du ring acad emic yea r only. fj Hacettepe Univers ity accepts to provide with free accom mo datio n in th e s tudent do rm ito ries w ithin th e scope of its regul ation g} Hacettep e Univers ity w ill not ask for any mon ey for t he educatio na l classes/courses and will pr ovid e this ed ucat io n bas ed on th e understandin g of go od will a nd academic colla bo ra tio n. h) Hacettep e University will only be r espon sible for th e ed ucat iona l clas ses/ courses. i} Hacettepe University, Faculty of Medicin e would fill th e "TW MU eva luatio n form" for grading th e s tudents. Thi s eva lua tio n form will be given by TWMU. j) Stud ents sha ll hav e an international he alth insuran ce covering th eir stay in Turkey. k) Excha nge students are exe m pte d from paying a registration fee and othe r fees to th e host institution. Article 7-Terms an d Condition s for the exc hange students fromhacettep e Uni versity to Tokyo Women 's Medical University: a) TWMU is th e host institution; I-I acettep e University is th e horn e institution. b) Eve ry yea r, TWMU wo uld acc ep t two m ed ical stude nts on t he ir 5 th year which will be sele cte d by Hacettep e University. c) Th e study p ro gra m is for one month but studen ts may stay for a maximal 2 months period. TW MU will give JPY 70,00 0 to each exchange student as a sc ho la rs hip on ce. d) Th e exc ha nge s tudents sh ould be a ble to co m munica te in Eng lis h or Japan es e to follow up the co urs es. The profi ciency of English lev el will be determined by th e horn e institution. e) Excha nge students may study in TW MU onl y in fall and s pr ing se meste rs for th eir elec tive train ings. r

7 f) TWMU accepts to provid e with fr ee acc o mmo da tion in th e s tude nt d ormitories up to one m onth. g) TWMU will not as k for an y mon ey for th e ed ucatio na l classes/cours es and will provid e thi s educa t ion based o n th e understanding of good wi ll a nd academ ic collab oration. h) TWMU w ill only be respon si ble for th e educa t io na l classes/co urses. i) St ude nts sha ll have an internation al health insuran ce covering th eir sta y in Jap an. j) Excha nge s tude nts are exem pted fr om paying a registra tion fee a nd ot he r fees to th e host instituti on. k) TMWU s ha ll use "Hace ttepe Univ ersity Evaluation Forms" to grade Hacettepe University stude nts. Th ese forms w ill be give n by Hacettep e University. Arti cle 8 The host institution is o nly respo nsi ble for providing th e education al co ursesclasses and is not responsibl e for a ny finan cial activity othe r th an ed uca tion, s uc h as; a) Tran sfer o r trav el of st ude nts (be twee n th e ca m p uses a nd air port, tra ve l for lei sure, a nd so on) b) Soc ial ac tivities of th e s tud ents c) Any legal or punitive conseq ue nces of ex cha nge stude ntsbeha viors a nd attit udes d) Any health probl em s e) Any finan cial obliga tio n w hic h may a rise during th e s tay of th e students f) Vis a-related iss ues and matters g) Insu ran ce-r elated issu es h) Any ri sks a risi ng from th e na ture of educatio na l co urses (e.g. clinica l lab oratori es, HIV r elated stud ies, and so on) Articl e 9 - Thi s protocol hereb y s ha ll be va lid until 14th Jun e 2018 unl ess th e parties declare th at th ey want to cha nge th e provisi on s of th e protocol or to an nul the protoc ol. In case that th e parties do not decla re th at th ey want to annu l th e protocol o ne month before the end of th e five-year period, the protoc ol s ha ll be co ns ide re d to be ren ewed. Th e ch an ges in and additio ns to the protocol sha ll be valid a fte r bo t h pa rties signe d th e prot ocol. Thi s protocol hereby s ha ll be annulled wi thin 6 months up on th e w ritten declaration of one of the parti es. In th at case, on-going projects s ha ll co ntinue. Article 10 - Thi s protocol is subjecte d to t he laws a nd legal regul ati on s of each institution herein as of the interna tion al civil law. Th e parties a re respon si ble for ob ta ining th e required in-ho use or othe r app rovals in accordance wi t h th e legislation t hey are s ub jecte d to. Th is protocol hereb y is signed in du plic ate in two lan gu ages, Turkish a nd Englis h eac h co py be ing equa lly va lid. fy

8 HU: Hacettepe University Ankara /TURKEY TWMU: Tokyo Women's Medical University Tokyo, JAPAN Prof. Dr. A. Murat Tuncer Rector Hacettepe University u: Dr. Hiroshi Kasanuki Presiden t Tokyo Women's Medical University l Dat e: 2'1/ 01 /~ Day Month Year Date:.;1/ / / p/>c Day Month Year Postal Addr ess: HacettepeOniversit esi UIusalveUIuslararasiEgitimlsbi rligi GenelKoordi nat orl Ligli Beytepe Kampusu, Rektorluk llinasr Ankara, Tu rkiye Teleph one: Post al Addr ess: Tokyo Women's Medical University 8-1, Kawada-cho, Shinjuku-ku Tokyo, JAPAN Teleph one: Fax:

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PROTOCOL ON ESTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA (UiTM) AND YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY TURKEY (YTU) This PROTOCOL ON INTERNATIONAL

Detaylı

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University Faculty of Fisheries Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University

Detaylı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Prof.Dr. Nihat TOSUN EDİTÖR / EDITOR Prof.Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Prof.Dr. Raci AYDIN, Prof.Dr. Ali KOŞAR, Prof.Dr. Ahmet KUTLUHAN, Doç.Dr.

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILACAK MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012) COAST GUARD COMMAND PROCUREMENT DEPARTMENT ADMINISTRATIVE

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

BEFORE EXCHANGE DOCUMENTATION FOR ERASMUS PROGRAM. For all students of Koç University degree, programs going on exchange on Fall 2012/Spring 2013

BEFORE EXCHANGE DOCUMENTATION FOR ERASMUS PROGRAM. For all students of Koç University degree, programs going on exchange on Fall 2012/Spring 2013 BEFORE EXCHANGE DOCUMENTATION FOR ERASMUS PROGRAM For all students of Koç University degree, programs going on exchange on Fall 2012/Spring 2013 FORMS 52 1. Pre-Nomination Survey/Confirmation of Participation

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi Dr. Itır TARI CÖMERT, a Dr. Kültegin ÖGEL a a Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, İstanbul

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

BALKANLAR LİSANS BURSU

BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

15 eylül - 15 ekim 2011

15 eylül - 15 ekim 2011 15 eylül - 15 ekim 2011 Kapak: Andy Warhol, Elizabeth Taylor, Serigrafi, Offset Litography, 58.7 x 58.7 cm. metin / text Efe Korkut Kurt çeviri / translation Ömer Turan fotoğraflar / photography Kayhan

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

~A.RTICLES OF Associifr~ii,v:M~~in1tt' c.. \. -o. '~~9 e-mail: llt1hi!knik{i!i.!r."":.(!'

~A.RTICLES OF Associifr~ii,v:M~~in1tt' c.. \. -o. '~~9 e-mail: llt1hi!knik{i!i.!r.:.(!' ./ J i,.r,.. i. cm Te~cümeBürosu / Transla~ "li:i~n:;r::;~;fromturk'tercümj= rtere'j'1.anslator:ugur NgO3 YILMAZ) 2 2 O "- çiragan Cad. No:5/4-80690 Besiktas / ISTANBUL - TR Phone: (212) 2591275-227 55

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara YARDIMCI EDİTÖRLER - ASSOCIATE EDITORS Dr. Suat DOĞANCI, Ankara Dr. Zafer İŞCAN, Ankara Dr. Nevzat ERDİL, Malatya Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul KURUCU EDİTÖR -

Detaylı

HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı