TA K GENEL KURUL FAAL YET RAPORU. TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TA K GENEL KURUL 2005-2006 FAAL YET RAPORU. TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: 5 34394 Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY"

Transkript

1 TA K GENEL KURUL FAAL YET RAPORU TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY Tel: (90) (212) (pbx) (90) (212) Fax: (90) (212) Web: DE K Baflkan : Rifat Hisarc kl o lu DE K cra Kurulu Baflkan : Rona Y rcal DE K Direktörü: Çi dem Tüzün

2 TÜRK-ABD L fik LER N GEL fit RMEK Türkiye ile ABD aras ndaki iliflkiler demokrasi, özgürlükler, insan haklar ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri paylaflmak temeline dayan yor. Her iliflkide oldu u gibi zaman zaman ç kar veya öncelik farkl l klar iliflkilerde inifl ç k fllara neden olabilmektedir. Ancak, her iki ülke halk n n da ortak de erlere ba l l bu farkl l klar n afl labilmesini ve iliflkinin uzun soluklu ve sa lam temelli olmas n sa lamaktad r. Ülkeler aras ndaki iliflkilerin gelece ini düflünürken küresel boyuttaki iki geliflmeye de dikkat çekmek gerekiyor. Bunlardan birincisi ülkelerin güçleri ne olursa olsun, karfl l kl ba ml l klar n n art yor olmas d r. kinci önemli geliflme ise ülkeler aras ndaki iliflkilerin boyutlar n n zenginleflmesidir. Art k ülkeler aras ndaki iliflkiler sadece devlet kademeleriyle belirlenmiyor, ayn zamanda ifl dünyas n n, akademik ve sanat dünyas n n ve sivil toplum kurulufllar n n önemi art yor. Uluslararas iliflkiler gittikçe daha çok "sivil"lefliyor, devlet-d fl, hükümet-d fl bir kimlik kazan yor. Bu nedenle, Türk-ABD iliflkilerinin geliflmesinde de iflik toplum kesimlerine ve sivil toplum örgütlerine önemli görevler düflüyor. Türk-Amerikan fl Konseyi'nin, (TA K) çal flma dönemini bu geliflmelerin fl nda de erlendirmek do ru olacakt r. Bu dönemde TA K, Türk-Amerikan iliflkilerinin geliflmesini gözeten ve destekleyen bir sivil toplum kuruluflu olarak, iki ülke aras nda 2003 y l ndaki tezkere olay sonras nda oluflan k sa dönemli sorunlar n uzun vadeli ç karlar do rultusunda afl labilmesi için çaba göstermifltir. Bu dönemde stratejimizi flu varsay mlar üzerine kurduk: (i) Yo un, yayg n ve sürekli artan karfl l kl ticari ve yat r m iliflkileri gelifltirmenin siyasi iliflkileri de olumlu etkileyebilme potansiyeli önemlidir. (ii) ki ülke aras ndaki ortak ç kar ve de erleri içeren çeflitli boyutlar kamuoyunun dikkatine sunmak, k sa dönemli farkl l klar aflmaya yard mc olabilir. Bu nedenle, TA K Yönetim Kurulu çal flma döneminde dört strateji üzerine odakland : 1. Türkiye'de ve ABD'de yerel odaklara ve ifl dünyas na ulaflarak yayg nlaflmak, 2. liflkinin de iflik boyutlar n ortaya koyacak içerik gelifltirmek ve bunlar ulafl labilir k lmak, 3. letiflim ve etkileflim ortamlar yaratarak karfl l kl anlay fl n artmas na ve kamuoyu oluflturulmas na destek olmak, 4. Türk-ABD iliflkilerinin geliflmesine katk da bulunabilecek di er kurulufllarla iflbirlikleri gelifltirmek. Yayg nlaflma stratejisi çerçevesinde Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar ad alt nda ABD'ne ihracat yapabilme kapasitesi olan sanayilere sahip illerimizde Türkiye ile ABD aras nda ticaret ve yat r mlar n nas l gelifltirilebilece ini örnekleriyle ele alan bir faaliyet dizisi yürüttük. Yönetim Kurulu üyelerimizin farkl sektörlere odaklanmas için çaba sarfettik. D fl Ticaret Müsteflarl 'n n (DTM) ABD stratejisi oluflturmas na katk da bulunduk ve bu stratejinin eyaletler ve sektörler baz nda odaklanmas n sa layacak bilgi paylafl mlar sa lad k. Ancak, bu konuda önümüzdeki dönemde özellikle D fl Ticaret Müsteflarl n n (DTM) da deste i ile daha çok yol al nabilece i düflünülmektedir. DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 1

3 çerik gelifltirme stratejisi çerçevesinde Türk-ABD ticari ve yat r m iliflkilerini detayl bir flekilde irdeleyen raporlar yay nlad k. ABD stratejisinde odak olarak seçilen alt eyalet hakk nda detayl bilgiler içeren kitapç klar haz rland. Karma Ekonomik Komite haz rl klar na farkl sektörlerde ticareti güçlefltiren unsurlar gündeme getirilerek katk da bulunuldu. ki ülke aras ndaki ekonomik faaliyetlerdeki baflar hikayeleri ortaya ç kar ld. web sitesi ve ayl k e-bültenler ile iki ülke aras ndaki önemli ekonomik faaliyetler hakk nda bilgiler kolayca ulafl labilir hale getirildi. Ayr ca, Türk-ABD iliflkilerinin yüzy l aflan tarihini ortaya koyan Bo aziçi Üniversitesi-Harran Üniversitesi ortak çal flmas desteklendi. Ayr ca, çeflitli etkinliklerde kulland m z Türkiye'nin yat r m aç s ndan cazibesini dile getiren ABD'li CEO'lar n görüfllerini de içeren bir film haz rland. letiflim yoluyla olumlu gündem oluflturabilmek üzere her ay Türk-ABD iliflkilerinin farkl bir boyutunu ele alan, bas na aç k toplant lar düzenlemeye bafllad k. letiflim konusunda kurumsal etkinli i art rabilmek üzere TA K logosunun yenilenmesi ve iletiflimi sa lanarak Türk-ABD iliflkileri üzerinde çal flan farkl kurumlar aras nda TA K'in ayr flt r lmas sa land. Türkiye'nin Walt Disney/Epcot Uluslararas Yiyecek ve çecek Fuar na ilk kez kat l m organize edildi. Bu fuara kat lanlar n ilgisini çekecek flekilde Türkiye'nin özelliklerini anlatan broflürler haz rland ve Anadolu Atefli gösterisi Florida'da sunuldu. TAIK, çal flmalar nda ayn hedefleri paylaflan kamu ve özel sektör kurumlar yla, üniversiteler, düflünce merkezleri ve sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i yapman n önemine inanmaktad r. Bu nedenle, Türk-ABD iliflkilerini gelifltirmek üzere çal flan baflta karfl kanat organizasyonu American Turkish Council (ATC) olmak üzere farkl kurulufllarla iflbirli i yap larak çeflitli faaliyetler gerçeklefltirildi ve Türk-ABD iliflkilerini gelifltirme potansiyeli olan çeflitli heyetlerle görüflmeler yap ld. Baflar hikayelerinin ABD'de gündeme gelmesini sa layacak organizasyonlara ve Kuzey K br s'a giden ilk ABD Kongre heyetine destek sa land. Özetle, TA K olarak ana hedefimiz, Türkiye ve ABD aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkinin çeflitlenmesi, geliflmesi ve yayg nlaflmas na katk da bulunmakt r. Ortak de erleri paylaflan bu iki ülkenin, ortak ç karlar n n ve ekonomik olarak karfl l kl ba ml l n n artmas na katk da bulunman n, önceliklerimizle de uyum içinde oldu una inan yoruz. TA K'in çal flma dönemindeki çal flmalar m z da bu anlay fl çerçevesinde gerçeklefltirdik. TA K'in 20. y l n da kutlad m z bu dönemde hem bu iliflkinin geliflmesine bugüne kadar gönüllü destek veren tüm üyelerimize ve sponsorlar m za, hem iflbirli i ortaklar m za, hem de DE K/TA K çal flanlar na teflekkür ediyor, bu bayra n önümüzdeki dönemlerde çok daha ileriye tafl naca na olan inanc m paylaflmak istiyorum. Dr. Y lmaz ARGÜDEN Baflkan TA K 2 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 3

4 GENEL FAAL YETLER Y llar Ortak Y ll k Konferanslar TA K, döneminde Washington D.C.'de ATC (American-Turkish Council) ve AFOT (American Friends of Turkey) ile ortak olarak iki konferans düzenlemifltir. liflkilerden Sorumlu Bakan Yard mc s ile temaslar gerçeklefltirilmifltir. AIPAC, Congressional Research Center, Mc Guire Woods ve CFR gibi düflünce kurulufllar ile toplant yap larak, ABD Ticaret Gelifltirme Ajans (TDA) Bölge Direktörü, OPIC Proje Finansman Direktörü, Kongre Üyesi Kay Granger ve Büyükelçi Marc Grossman ile ortak çal flma planlar ile ilgili fikir al flveriflinde bulunulmufltur. Ayr ca, Ed Whitfield, Eddie Bernice Johnson gibi Kongre Üyelerinin eflli inde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an onuruna TA K'den de kat l mla Kongre binas nda bir resepsiyon gerçekleflmifltir. Konferanslarda iki ülke ekonomik ve politik iliflkilerinin yan s ra sektörel bazda iflbirli i imkanlar, sorunlar ve çözüm önerileri de erlendirilerek, karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunmak üzere uygun platform yarat lm flt r. Ayr ca, Türkiye - ABD iliflkilerinin gelece inde f rsat ve engellerin yan s ra, iliflkilerde geçen seneler içinde yaflanan önemli geliflmeler de erlendirilmifl ve bu do rultuda ortak politikalar oluflturulmas için çal fl lm flt r y l konferanslar nda inflaat, enerji, IT, telekomünikasyon, finans, bankac l k, 2005 sonras tekstil sektörü, tar m, g da, savunma, d fl iliflkiler, Avrupa Birli i süreci ve bunun Türk-Amerikan iliflkilerine yans mas, bölgedeki geliflmeler ve üçüncü ülkelerde iflbirli i imkanlar gibi konular n ifllendi i oturumlar yeralm flt r. 25.TA K-ATC-AFOT Ortak Y ll k Konferans 24. TA K-ATC-AFOT Ortak Y ll k Konferans 5-7 Haziran tarihleri aras nda düzenlenen 2005 y l konferans n, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, D fliflleri Bakan Abdullah Gül ve Savunma Bakan Vecdi Gönül'ün yan s ra, ABD Milli Güvenlik Kurulu Baflkan Yard mc s Stephen Hadley, ABD Enerji Bakan Samuel Bodman, ABD D fliflleri Bakan yard mc s Robert Zoellick, ABD Temsilciler Meclisi Ço unluk Lideri Yard mc s Roy Blunt, ABD Georgia Eyaleti Cumhuriyetçi Senatör Saxby Chambliss, ABD Genelkurmay Baflkan Yard mc s Peter Pace gibi birçok önemli isim onurland rm flt r. Sektörel oturumlar n yan s ra, bir kültürel etkinlik düzenlenerek "Gallipoli" filmi gösterilmifltir. Ayr ca, 2005 y l konferans nda Türk ve Amerikan flirketlerinin ortak ilgi ve amaçlar do rultusunda tan flmalar ve ifl görüflmeleri yapabilmeleri için bir "networking" oturumu düzenlenerek giriflimcilere tan flma f rsat tan nm flt r. Konferansta Türkiye'nin IMF program çerçevesinde elde etti i baflar lar ve kaydetti i ekonomik büyümeden bahsedilmifl, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde ABD'nin deste i ve bu süreçte ABD ile iliflkilerindeki hassasiyetlere dikkat etmesi gereklili i, iliflkilerde ortak ç kar ve de erler etraf nda hareket edilmesinin önemi gibi konular tart fl lm flt r.ayr ca, Ortado u'da bar fl, demokrasi, ve özgürlü ün yerlefltirilmesi konusunda iki ülkenin de üzerine düflen görevleri yerine getirmesi gerekti i mesajlar verilmifltir. Washington D.C.'de 2005 y l nda gerçeklefltirilen Konferans n yan s ra ABD'deki Türk Büyükelçili i'nden brifing al nm fl, ABD Ticaret Bakanl, Ulusal Güvenlik Konseyi Ege, Kafkasya ve Orta Asya Direktörü ve ABD D fliflleri Bakanl Ekonomik Mart tarihleri aras nda gerçekleflen 2006 y l 25. Ortak Y ll k Konferans na, üst düzey ifladamlar n n yan s ra Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, NATO Afganistan K demli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin, Tümgeneral Hilmi Ak n Zorlu, SSM Müsteflar Murad Bayar, IMKB Baflkan Osman Birsen, AKP Milletvekili ve Baflbakan Dan flman Egemen Ba fl, AKP Bal kesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Nabi fiensoy, TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu, EPDK Baflkan Yusuf Günay, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eflbaflkan Joost Lagendijk, ABD taraf ndan ise Genelkurmay Baflkan Orgeneral Peter Pace, Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson, ABD D fliflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s Matthew Bryza kat lm flt r. Aç l fl konuflmalar nda, Türk-Amerikan iliflkilerindeki olumlu geliflmeler ve Türkiye'nin AB sürecinde katetti i yol vurgulanm fl Türkiye'nin, ekonomik, demokratik ve insan haklar konular ndaki geliflmelerin memnun edici oldu unun alt çizilmifl ve AB'nin özellikle K br s konusunda Türkiye'ye karfl sözünü tutmad hususu s kl kla dile getirilmifltir. Ayr ca, PKK sorunu ve bu konuda ABD'den beklentiler, Hamas ziyaretinin farkl yorumlanmas ve Kurtlar Vadisi filminin iliflkiler üzerinde olas etkileri gibi konulara da de inilmifltir. Panellerde ise, Türkiye'deki özellefltirme sürecine iflaret edilerek özellikle enerji alan nda iflbirli i f rsatlar de erlendirilmifltir y l Konferans nda ayr ca, ulusal güvenlik, sa l k, ilaç ve tekstil sektörlerinde güncel konular n de erlendirildi i özel oturumlar düzenlenmifltir ve konferans n ikinci gününde sektörel yemekler organize edilmifltir. Temas "Patara" olan 2006 y l Konferans Kültür Gecesi, "American Friends of Turkey" ve "Patrons of Patara" taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Ayn ziyaret s ras nda TA K Yürütme Kurulu üyeleri taraf ndan, Washington D.C. ve New York'ta özel temaslar gerçekleflmifltir. Büyükelçilikte ikili iliflkilerin güncel durumu ile ilgili brifing al nm flt r. Washington D.C.'de Milli Güvenlik Konseyi, Pentagon, D fliflleri Bakanl, AIPAC (The American-Israeli Public Affairs Committee), Uluslararas Ticaret Kurulufllar Federasyonu, ve Kongre Üyeleri ile Dan flmanlar ziyaret edilmifltir. Ayr ca, bas n temsilcileri ile kahvalt edilerek Türkiye'deki son geliflmelerle ilgili bilgi verilmifltir. 4 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 5

5 ABD'den Gelen Heyetlerle Toplant lar döneminde gerçeklefltirilen genel tan t m faaliyetleri ve iki taraf n devlet kurulufllar yla s k temaslar sayesinde TA K, ABD'den bir çok kifli/heyetin Türkiye'ye gelmesine önayak olmufl, ifl ve politik amaçl ziyaretlerinde bu kifli/heyetlerin programlar na destek olup, buradaki ifladamlar yla bir araya getirmifl, Türkiye ve d fl iliflkileri hakk nda brifingler vererek evsahipli i yapm flt r. Bu faaliyetlerden en önemlileri; 2005 A ustos ay nda gerçeklefltirilen ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Üyelerinin Dan flmanlar n n stanbul ve Ankara ziyaretleri, ATC Baflkan General Brent Scowcroft'un 2005 Ekim ay nda gerçeklefltirdi i ve GAP projesinin, tar m ve hayvanc l kta güncel faaliyetlerin ve iflbirli i f rsatlar n n, organik tar m n, ve tar mda yeni model oluflumlar n n de erlendirildi i Gaziantep ve stanbul ziyaretleri, 2005 Eylül ay nda Kaliforniya Eyalet Senatosu Do al Kaynaklar ve Su Komitesi Baflkan Sheila Kuehl ve beraberindeki heyete brifing verilerek ve akflam yeme inde a rlanmas, Georgetown Universitesi International Executive MBA (IEMBA) Delegasyonuna ve Foreign Policy Association Yönetim Kurulu Heyetine Brifing verilmesi olarak s ralanabilir y l ABD Ziyaretleri ve Di er Etkinlikler Ortak Y ll k Konferanslar sebebiyle Washington D.C. ziyaretlerinin yan s ra, Türkiye'nin ekonomik ve yat r m ortam ndaki geliflmeleri bizzat anlatmak, yeni temaslar gelifltirerek iflbirli i f rsatlar n görüflmek üzere TA K, y l döneminde ABD'de New York, Florida, Massachusetts, Georgia, California, Illinois eyaletlerine ziyaretler gerçeklefltirmifltir. Bu ziyaretlerin bir k sm nda DTM stratejisi paralelinde potansiyel muhatap kurulufllarla görüflülerek bu eyaletlerle ilgili yürütülebilecek ortak faaliyetlerin üzerinden geçilmifltir y l konferans sonras nda fl Konseyi Yönetimi New York'ta baz temaslar gerçeklefltirmifl, Turkish American Business Forum ve Turkish-US Chamber of Commerce and Industry ile görüflerek ortak projeleri tart flm flt r. American Turkish Society Baflkan Ahmet Ertegün ve Yürütme Kurulu üyeleri ile de biraraya gelinerek, Türkiye-ABD iliflkilerinde baflar öykülerinin kamuoyu ile paylafl lmas n n yarar üzerinde görüfl birli ine var lm flt r. Bunlar n yan nda, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an onuruna Foreign Policy Association taraf ndan düzenlenen resepsiyon ve akflam yeme ine ifltirak edilmifltir. 6 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 7

6 TAIK / DEIK have been the most important group encouraging Turkish - American trade relations over the past 20 years. It has been a great pleasure and an honor to have been associated with them on some of their most worthwhile enterprises. We look forward to work with them in the future. Ahmet M. Ertegün Chairman The American Turkish Society 2006 y l konferans sonras nda ise New York'ta, New York Chamber of Commerce, ve Business Council For International Understanding ile iflbirli i f rsatlar görüflülmüfltür. Ayr ca, Türk-Amerikan iliflkilerinde 50 y l aflan bir baflar öyküsü olan Ford-Otosan iflbirli inin y l dönümü vesilesi ile ATS taraf ndan düzenlenen Gala Gecesine destek verilmifl ve kat l nm flt r. Yunanistan, Türkiye, ve ABD'de Yat r m ve flbirli i Olanaklar Konferans DE K bünyesindeki iki ifl konseyi; TA K ve Türk-Yunan fl Konseyi; ICC-Yunanistan (International Chamber of Commerce) ve Kolombiya Üniversitesi flletme Fakültesi Mezunlar Derne i deste i ile 31 Mart 2006 tarihinde New York' da, son y llarda büyük geliflmeler kaydeden Türk-Yunan ekonomik ve ticari iliflkilerinin ABD'deki giriflimcilere ve özellikle ABD'deki Yunan diasporas na aktar lmas amac yla, ABD HSBC Bankas evsahipli inde ABD-Türkiye-Yunanistan flbirli i Toplant s gerçeklefltirmifltir. Yunanistan Ekonomi ve Maliyeden Sorumlu Devlet Bakan Yard mc s Christos Folias, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Charles P. Ries, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Nabi fiensoy, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson, Yunanistan' n ABD Büyükelçisi Alexandros Mallias ve Türk-Yunan fl Konseyi Baflkan Selim Egeli'nin kat l mc lara seslendi i konferansta, Türkiye ve Yunanistan'daki ifl ve yat r m ortam hakk nda bilgi verilerek, "ABD Perspektifinden: Yunanistan ve Türkiye'de Yat r m ve flbirli i Olanaklar " ve "Türkiye ve Yunanistan Aras nda S n r Ötesi F rsatlar ve Ortakl klar" konulu paneller düzenlenmifltir. Panellerde gerek Türkiye ve Yunanistan, gerek ise Türkiye-Yunanistan ve ABD aras nda de erlendirilmeye müsait say s z iflbirli i f rsat oldu u konusunda görüfl birli ine var larak, uzun y llar n ard ndan Türkiye-Yunanistan ekonomik iflbirli inde kaydedilen geliflmelerden duyulan memnuniyet ve bu toplant n n her y l tekrarlanmas arzusu dile getirilmifltir. Ayr ca, Yunanistan Ulusal Bankas n n Finansbank ile görüflmelerinin olumlu sonuçlanmakta oldu u ilk kez bu toplant s ras nda kamuoyuna aç klanm flt r. 8 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 9

7 20. YIL FAAL YETLER Anadolu - ABD Köprüsü Toplant lar Anadolu'da büyük bir h zla geliflmekte olan küçük ve orta ölçekli giriflimcilerin, ABD ile ticarette büyük bir potansiyel teflkil ettikleri, fakat imkan ve bilgi eksikli inden, bu potansiyeli yeterince kullanamad klar düflüncesiyle, Anadolu-ABD Köprüsü bafll ile önemli sanayi merkezlerinde bir dizi toplant düzenlenmesi kararlaflt r lm flt r. Bu toplant lar ile Türk- Amerikan iliflkilerinin, Türkiye'de yerel odaklara ve ifl dünyas na ulaflarak yayg nlaflmas na katk da bulunulmas hedeflenmifltir. Sanayi Odalar ve ABD Büyükelçili i iflbirli iyle her ay bir flehir ziyaret edilerek, özellikle bu bölgelerdeki kuvvetli sektörlerde, ABD ile ticaret f rsat, imkan ve flartlar hakk nda firmalara bilgi verilmifl, bu firmalar n s k nt ve flikayetleri not edilmifltir. Ziyaret edilen flehirlerde ABD ile ticaret yapan flirketlerin baflar hikayeleri ifllenerek, kat l mc firmalar ABD ile ticarete teflvik edilmifltir. ABD pazarlar na hizmet ve ürün satabilmek ve ABD'li kurulufllarla ortak yat r m potansiyeline zemin haz rlamak üzere düzenlenen toplant lar n ilk aya Kahramanmarafl'ta gerçekleflmifl, bunu Eskiflehir, Çorlu, Bal kesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Adana ve Konya illerindeki toplant lar izlemifltir. Her ilde, il Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan, TA K Baflkan, ABD Ticaret Ataflesi/ Büyükelçilik temsilcisi, ABD ile ticarette baflar l firma temsilcileri taraf ndan konuflmalar yap larak, kat l mc lara ABD'de ifl yapma yöntemleri, fuar kat l mlar, ABD ticaret servisi ve finansman olanaklar hakk nda bilgi verilmifl ve sorunlar dinlenmifltir. D fl Ticaret Müsteflarl na yeni ABD stratejisinin oluflumu çerçevesinde destek sa layan TA K, stratejinin aç klanmas n takiben ziyaret edilen flehirlerde D fl Ticaret Müsteflarl temsilcilerinin de kat l m ile, strateji ve gelecek dönem etkinliklerini duyurmufltur. Bu ziyaretler s ras nda Türkiye - ABD aras ndaki ticareti zorlaflt r c etkenler afla daki gibi belirlenmifl, TA K, bu konudaki görüfllerini gerekli mercilerle temaslar nda gündeme getirmifltir. 10 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 11

8 Tekstil Sektöründe: a) Türkiye üretimi "big bag"lere yüksek gümrük vergisi uygulamas (Kanada, Meksika, srail ve Ürdün'e gümrük uygulanmaz iken) b) Türkiye'nin ABD y ll k tekstil ve konfeksiyon ithalat ndan ald pay n yüzde 2'den az olup artmamas, 2002 y l ndan beri talep edilen NSB'lerin kurulmamas / tekstil ve konfeksiyonun NSB'lere dahil edilmemesi Taflç l k-mermer flleme Sektöründe: Türkiye'nin, ABD'ye traverten ihracat nda ilk s rada olmas na ra men maruz kald yüksek gümrük vergisi uygulamas ve GSP program ndan ç kar lma tehdidi Yüksek Navlun Fiyatlar, vergi ve kota uygulamalar Aç k gümrük kontrolü (ek masraf ve teslimat sorunlar na yol aç yor) Firma temsilcilerinin karfl laflt klar vize sorunu (gerekçesiz red dahil olmak üzere) neticesi, teknik ekiplerin sat fl sonras hizmet verememeleri, fuar kat l mlar nda aksamalar Da t m kanallar nda sorunlar (Gemi seferlerinin yetersiz olmas / DHL, TNT gibi flirketlerden Türkiye içinde al nan aktif hizmetin ABD'de sa lanamamas ) Sat fl sözleflmelerinde belirtilen, ABD standartlar na uygunluk hususlar na uymada yaflanan zorluklar (sat fl sonras hizmetler, teslimat ve 1-2 y ll k fiyat garantisi gibi) çerik Gelifltirme TA K, Türk ve Amerikan ifl dünyas na bilgi ve iletiflim kaynaklar sunmak ve böylece iki ülke aras ndaki s nai ve ticari iliflkilerin geliflmesine yard mc olmak için içerik gelifltirme konusuna ayr ca önem göstermifl ve arflivlerine de erli kaynaklar eklemifltir. Türkiye'nin genifl ifl imkanlar n n ABD'de tan t m na yönelik ilk kapsaml referans noktalar ndan biri olan bu web sayfas nda, Türkiye'de ifl yapmay düflünen potansiyel yat r mc lar için "Doing Business in Turkey / Türkiye'de fl Yapma Yöntemleri" bölümü gelifltirilmifl, ve bu bölüm düzenli olarak güncel ve kapsaml bilgilerle beslenmifltir. Sitenin bu bölümünde kullan c lara faydal sektörel raporlar, pazar f rsatlar na iliflkin de erlendirmeler ve ifl rehberleri sa lanm flt r. PriceWaterhouse Coopers, Türkiye fl Bankas ve Yap Kredi Bankas gibi kurumlardan sa lanan raporlar ve Türkiye'de yat r m yapman n hukuki boyutu ve bilinmesi gerekenler gibi birçok konu potansiyel yat r mc lar ayd nlatmak ad na sitede yerlerini alm flt r. Ayr ca, sitede kritik önem tafl yan ekonomik veri ve analizler, yat r m göstergeleri ve özellefltirme konusundaki güncel haberler gibi makro-ekonomik aç dan da, kapsaml bir içerik sunulmaktad r. Türkiye'nin ekonomik durumu ve Türk- Amerikan politik ve ekonomik iliflkilerine dair ayr nt l raporlar "Economy /Ekonomi" bölümünde yer almaktad r. "Success Stories / Baflar Öyküleri" bölümünde ise, ayn bafll k alt nda bafllat lan yaz dizisi sunulmaktad r. Bu yaz dizisiyle, ABD taraf ndan Türkiye'de yap lan yat r mlara dikkat çekilerek, Nike, General Electric, Gap, Microsoft, Ford Otosan, gibi baflar l olmufl firmalar n deneyimleri aktar lmakta ve, di er ABD flirketlerinin de Türkiye'de yat r ma teflvik edilmektedir. Bu röportajlarla okuyucular, Türkiye pazar konusunda ayd nlatmak ve geliflen bu pazarda yat r m yapmay düflünen kiflileri do ru yönlendirebilmek amaçlanmaktad r. Ayr ca, bu baflar l iflbirli i hikayelerinin teflvik amaçl duyurulmas ad na, 2006 y l nda ATS'e (American - Turkish Society) destek verilerek, Koç Holding ve Ford Otosan onuruna, New York Belediye Baflkan Michael Bloomberg'ün de kat l m ile, bir gece düzenlenmifl, ve bu vesileyle Baflar Öyküleri etkinlikleri projesi bafllat lm flt r. Bu konuda, 2005 ve 2006 y llar nda iki ayr çal flma ile, Türkiye-ABD Ekonomik iliflkisi incelenerek, oldukça kapsaml ekonomik raporlar haz rlanm fl, bu raporlar ilgili kurulufllarla paylafl lm flt r. Bunlar n yan nda, afla da da de inildi i üzere, (DTM) D fl Ticaret Müsteflarl 'n n 2006 ABD stratejisine verilen destek çerçevesinde, seçilen alt eyalet hakk nda detayl pazar araflt rmalar yap larak, oluflturulan kitapç klarda bu eyaletler hakk nda, demografik ve ekonomik yap, d fl ticaret, bafll ca sektör bilgileri, ifl yapma aç s ndan faydal bilgiler ve ikili iliflkilerle ilgili bilgiler bir araya getirilmifltir. Ayr ca, 5-9 Haziran 2006 tarihleri aras nda Bo aziçi ve Harran Üniversitesi kampüslerinde TA K'in de deste iyle düzenlenecek "The History of Turkish-American Relations " (Türk-Amerikan liflkilerinin Tarihi ) bafll kl konferanslarda elde edilecek önemli bilimsel çal flmalar ve oluflturulacak yay nlar, iki ülkenin iliflkilerinin bugünü ve yar n n n etkin bir flekilde de erlendirilmesine önemli bir katk da bulunacakt r. Yukar da bahsedilen bütün çal flmalar ve daha fazlas n n yay nland, ve genifl bir kitleye hitap etmesi hedeflenen bir di er kaynak ise adresli web sitesi olmufltur. Bunlar n yan nda, web sayfas ndaki "Newsmakers / Gündemi Belirleyenler" bölümündeki makaleler, TA K okuyucular n Türk ifl dünyas n n liderleri ve çeflitli alanlarda dünya çap nda göze çarpan Türk vatandafllar yla buluflturma amac tafl maktad r. Bir ülkenin toplumsal canl l ve kültürü, o ülkenin geliflim ve baflar s ile do rudan ilintili oldu undan, sitesinin " About Turkey / Türkiye Hakk nda" bölümünde, ülke çap nda yaflanan heyecan verici geliflmelere de yer ayr lmaktad r. Düzenli olarak güncellenen bu bölümde, Türkiye'nin kültür, e itim ve sosyal yaflam nda gözlemlenen olumlu de iflimlerin üzerine yaz lm fl özgün makalelerin yan s ra, cazip seyahat önerileri ve keyifli tan t m yaz lar n okumak mümkündür. ABD'de ifl yapmay düflünen Türk yat r mc lara yönelik "Doing Business in the US / ABD'de fl Yapma Yöntemleri bölümü ise kapsaml ngilizce ve Türkçe içerikleri ile yat r mc lar için önemli bir kaynak niteli ini tafl maktad r. Global ifl dünyas ndaki Türk liderlerini tan tan makaleler arac l yla, Türk vatandafllar n n yurtd fl ndaki baflar lar da bu bölümde yer almaktad r. 12 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 13

9 Son olarak, her ay bu de erli kaynaklardan en göze çarpanlar seçilip bir e-bülten haz rlanarak, ço unlu u ABD'de, 1500'ün üstünde adresten oluflan, bir listeye gönderilmektedir. Devlet yetkililerinden lobi faaliyetleri yapan kurulufllara, ifl adamlar ndan, Türkiye ve ABD'de etkili olmufl kiflilere kadar genifl bir çevre taraf ndan takip edilen, ve her gün yüzlerce kere t klanan web sayfas na ilgi 2005'ten bu yana ayda ortalama 8000'e ulaflan ziyaretçi say s ile, gözle görülür bir flekilde büyüme kaydetmifltir. Türkiye-ABD liflkilerinin Çeflitli Yönlerini Ele Alan Ayl k Toplant lar TA K döneminde olumlu gündem oluflturulabilmesine katk amac yla her ay, Türkiye - ABD iliflkilerinin farkl bir boyutunu, de iflik bak fl aç lar yla de erlendirerek, bas na aç k yemekli toplant lar gerçeklefltirmifltir. Bas n ve ifl çevrelerinden genifl çapta kat l m sa lanan ö le yemekleri büyük ilgi görmüfl, bas nda s kl kla yer alm flt r. TA K 20. Y l Kurulufl Y ldönümü TA K, kuruluflunun 20. y l n özel bir organizasyonla, 2 Haziran 2005 tarihinde stanbul Bo aziçi Üniversitesi'nde 2 panelden oluflan bir konferans ve ard ndan Esma Sultan Yal s nda düzenlenen Gala yeme iyle kutlam flt r. Devlet Bakan Ali Babacan ve Büyükelçi Eric Edelman' n aç l fl konuflmas n yapt konferansa, AKP Milletvekili - Türkiye / ABD Parlamentolar Aras Dostluk Grubu Baflkan Egemen Ba fl, Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jack Buechner, Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Larry LaRocco, Eski ABD Büyükelçisi Nüzhet Kandemir, Amerikan-Yahudi Stratejik Çal flmalar Komitesi Direktörü Barry Jacobs, Washington Post Yazar David Ignatius, Alman Marshall Fonu Direktörü Ronald Asmus konuflmac olarak kat lm fllard r. Panellerde Türkiye'nin bölgedeki yeni rolü, AB'nin 17 Aral k karar sonras Türkiye - ABD iliflkilerinin alaca ivme gibi konular ele al nm flt r. Ayn günün akflam nda, TA K üyeleri, gazeteciler ve TA K faaliyetlerine destek olmufl kifli ve kurulufl temsilcilerinin de kat l mlar yla Esma Sultan Yal s nda TA K'in 20. y l Gala Yeme i gerçeklefltirilmifltir. Ayl k toplant lar n ilki, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Büyükelçi Yi it Alpogan' n bölgedeki geliflmeler çerçevesinde Türk-Amerikan liflkileri konusunda görüfl bildirmesiyle bafllam flt r. TA K'in ABD'nin stanbul Baflkonsolosu David Arnett'a veda amac yla Temmuz ay nda düzenlemifl oldu u bir di er toplant da ise, hem Türk hükümetinin hem de ABD'nin d fla dönük politikalar, son 20 y lda at lan ad mlar, 11 Eylül'ün sonuçlar ve Ortado u gündemi nedeniyle önem kazanan Türk-Amerikan iliflkileri ve T.C. Baflbakan Erdo an-abd Baflkan Bush görüflmesinden ç kan mesajlar de erlendirilmifltir. 6 Eylül 2005'te ABD Baflkonsolosu Deborah Jones'un da kat l m ile Türk NBA Basketbol Oyuncular Hidayet Türko lu ve Mehmet Okur'un davet edildi i yemekte, ABD Konsolosu Deborah Jones öncelikle göreve yeni bafllamas nedeniyle kendisini tan tarak, Türkiye'nin ABD'deki sel felaketiyle ilgili yard mlar na ABD hükümeti olarak müteflekkir olduklar n ve bu tip yard mlaflmalar n devletleraras iliflkilere büyük katk da bulundu u konusunu dile getirmifltir. 19 Aral k'ta Türkiye'nin Washington D.C. Büyükelçisi Nabi fiensoy ile düzenlenen toplant da Büyükelçi, iliflkilerin ekonomik ve ticari boyutunun önemine ve bu konuda gerçekleflecek görüfl al flverifllerinin faydas na dikkat çekerek, Türkiye - ABD aras nda savunma sanayi odakl bafllayan ticari iliflkilerin zaman içinde çeflitlenmesini hedefledikleri mesaj n vermifl ve DE K/TA K ile yak n iflbirli i içinde çal flaca n vurgulam flt r. Ayn tarihte yap lan ikinci bir toplant da, yeni Büyükelçi Ross Wilson ise görevine di er büyükelçilerden biraz daha farkl bir misyonla getirilmifl oldu unu belirterek, amac n n, iki ülke aras ndaki olas yanl fl anlaflmalar ya da kopuklu u engellemek ve Türkiye'yi "dinlemek" oldu unu dile getirmifltir. slam Konferans Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu ise kat ld ayl k yemekli toplant da Irak savafl n takiben ortaya ç kan Büyük Ortado u Projesi (BOP) ile ABD'nin slam ülkeleriyle iliflkilerinin önem kazanmas çerçevesinde, Türkiye'nin rolü ve önemi hakk ndaki gözlemlerini Türk ifl camias ile paylaflm flt r. Ödül töreni ve konuflmalarla bafllayan gecede, Ahmet Ertegün'e Yaflam Boyu Baflar ödülü, ABD Büyükelçisi Edelman'a TA K Özel ödülü ve TA K eski baflkanlar na an plaketleri verilmifltir. Tarihte ilk defa Kuzey K br s'a giden ABD Kongre heyetinde bulunan, ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu Eflbaflkan Ed Whitfield, Gala Gecesinin ana konuflmac s olarak Kuzey K br s ziyaretinin baflar lar na de inmifl, ABD ile Türkiye'nin ortak hedefler baz nda iflbirli i içinde oldu unu, uzun bir gelecek paylaflacaklar n ve Türkiye'nin AB sürecinde ABD ve AB aras nda seçim yapmak zorunda kalmamas gerekti ini dile getirmifltir. Son olarak, DTM stratejisi ile paralel olarak Georgia ve Ilinois eyaletlerinin Avrupa Ofisi Müdürleri ile düzenlenen yemekli toplant da Türk firmalar için bu eyaletlerdeki f rsatlar hakk nda bilgi verilmifltir. flbirli i f rsatlar aç s ndan Illinois eyaletinde makine imalat, elektrik, elektronik ve otomotiv sektörleri öne ç karken, Georgia eyaletinde ise, g da, tekstil, haz r giyim ve ev tekstili, toprak ürünleri, makine imalat ve otomotiv yan sanayileri sektörlerinin üzerinde durulmufltur. 14 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 15

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2007 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD 2002 y l çal flmalar 3 cilt olarak düzenlenmifltir. Cilt 1:

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International

Detaylı