TA K GENEL KURUL FAAL YET RAPORU. TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TA K GENEL KURUL 2005-2006 FAAL YET RAPORU. TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: 5 34394 Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY"

Transkript

1 TA K GENEL KURUL FAAL YET RAPORU TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY Tel: (90) (212) (pbx) (90) (212) Fax: (90) (212) Web: DE K Baflkan : Rifat Hisarc kl o lu DE K cra Kurulu Baflkan : Rona Y rcal DE K Direktörü: Çi dem Tüzün

2 TÜRK-ABD L fik LER N GEL fit RMEK Türkiye ile ABD aras ndaki iliflkiler demokrasi, özgürlükler, insan haklar ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri paylaflmak temeline dayan yor. Her iliflkide oldu u gibi zaman zaman ç kar veya öncelik farkl l klar iliflkilerde inifl ç k fllara neden olabilmektedir. Ancak, her iki ülke halk n n da ortak de erlere ba l l bu farkl l klar n afl labilmesini ve iliflkinin uzun soluklu ve sa lam temelli olmas n sa lamaktad r. Ülkeler aras ndaki iliflkilerin gelece ini düflünürken küresel boyuttaki iki geliflmeye de dikkat çekmek gerekiyor. Bunlardan birincisi ülkelerin güçleri ne olursa olsun, karfl l kl ba ml l klar n n art yor olmas d r. kinci önemli geliflme ise ülkeler aras ndaki iliflkilerin boyutlar n n zenginleflmesidir. Art k ülkeler aras ndaki iliflkiler sadece devlet kademeleriyle belirlenmiyor, ayn zamanda ifl dünyas n n, akademik ve sanat dünyas n n ve sivil toplum kurulufllar n n önemi art yor. Uluslararas iliflkiler gittikçe daha çok "sivil"lefliyor, devlet-d fl, hükümet-d fl bir kimlik kazan yor. Bu nedenle, Türk-ABD iliflkilerinin geliflmesinde de iflik toplum kesimlerine ve sivil toplum örgütlerine önemli görevler düflüyor. Türk-Amerikan fl Konseyi'nin, (TA K) çal flma dönemini bu geliflmelerin fl nda de erlendirmek do ru olacakt r. Bu dönemde TA K, Türk-Amerikan iliflkilerinin geliflmesini gözeten ve destekleyen bir sivil toplum kuruluflu olarak, iki ülke aras nda 2003 y l ndaki tezkere olay sonras nda oluflan k sa dönemli sorunlar n uzun vadeli ç karlar do rultusunda afl labilmesi için çaba göstermifltir. Bu dönemde stratejimizi flu varsay mlar üzerine kurduk: (i) Yo un, yayg n ve sürekli artan karfl l kl ticari ve yat r m iliflkileri gelifltirmenin siyasi iliflkileri de olumlu etkileyebilme potansiyeli önemlidir. (ii) ki ülke aras ndaki ortak ç kar ve de erleri içeren çeflitli boyutlar kamuoyunun dikkatine sunmak, k sa dönemli farkl l klar aflmaya yard mc olabilir. Bu nedenle, TA K Yönetim Kurulu çal flma döneminde dört strateji üzerine odakland : 1. Türkiye'de ve ABD'de yerel odaklara ve ifl dünyas na ulaflarak yayg nlaflmak, 2. liflkinin de iflik boyutlar n ortaya koyacak içerik gelifltirmek ve bunlar ulafl labilir k lmak, 3. letiflim ve etkileflim ortamlar yaratarak karfl l kl anlay fl n artmas na ve kamuoyu oluflturulmas na destek olmak, 4. Türk-ABD iliflkilerinin geliflmesine katk da bulunabilecek di er kurulufllarla iflbirlikleri gelifltirmek. Yayg nlaflma stratejisi çerçevesinde Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar ad alt nda ABD'ne ihracat yapabilme kapasitesi olan sanayilere sahip illerimizde Türkiye ile ABD aras nda ticaret ve yat r mlar n nas l gelifltirilebilece ini örnekleriyle ele alan bir faaliyet dizisi yürüttük. Yönetim Kurulu üyelerimizin farkl sektörlere odaklanmas için çaba sarfettik. D fl Ticaret Müsteflarl 'n n (DTM) ABD stratejisi oluflturmas na katk da bulunduk ve bu stratejinin eyaletler ve sektörler baz nda odaklanmas n sa layacak bilgi paylafl mlar sa lad k. Ancak, bu konuda önümüzdeki dönemde özellikle D fl Ticaret Müsteflarl n n (DTM) da deste i ile daha çok yol al nabilece i düflünülmektedir. DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 1

3 çerik gelifltirme stratejisi çerçevesinde Türk-ABD ticari ve yat r m iliflkilerini detayl bir flekilde irdeleyen raporlar yay nlad k. ABD stratejisinde odak olarak seçilen alt eyalet hakk nda detayl bilgiler içeren kitapç klar haz rland. Karma Ekonomik Komite haz rl klar na farkl sektörlerde ticareti güçlefltiren unsurlar gündeme getirilerek katk da bulunuldu. ki ülke aras ndaki ekonomik faaliyetlerdeki baflar hikayeleri ortaya ç kar ld. web sitesi ve ayl k e-bültenler ile iki ülke aras ndaki önemli ekonomik faaliyetler hakk nda bilgiler kolayca ulafl labilir hale getirildi. Ayr ca, Türk-ABD iliflkilerinin yüzy l aflan tarihini ortaya koyan Bo aziçi Üniversitesi-Harran Üniversitesi ortak çal flmas desteklendi. Ayr ca, çeflitli etkinliklerde kulland m z Türkiye'nin yat r m aç s ndan cazibesini dile getiren ABD'li CEO'lar n görüfllerini de içeren bir film haz rland. letiflim yoluyla olumlu gündem oluflturabilmek üzere her ay Türk-ABD iliflkilerinin farkl bir boyutunu ele alan, bas na aç k toplant lar düzenlemeye bafllad k. letiflim konusunda kurumsal etkinli i art rabilmek üzere TA K logosunun yenilenmesi ve iletiflimi sa lanarak Türk-ABD iliflkileri üzerinde çal flan farkl kurumlar aras nda TA K'in ayr flt r lmas sa land. Türkiye'nin Walt Disney/Epcot Uluslararas Yiyecek ve çecek Fuar na ilk kez kat l m organize edildi. Bu fuara kat lanlar n ilgisini çekecek flekilde Türkiye'nin özelliklerini anlatan broflürler haz rland ve Anadolu Atefli gösterisi Florida'da sunuldu. TAIK, çal flmalar nda ayn hedefleri paylaflan kamu ve özel sektör kurumlar yla, üniversiteler, düflünce merkezleri ve sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i yapman n önemine inanmaktad r. Bu nedenle, Türk-ABD iliflkilerini gelifltirmek üzere çal flan baflta karfl kanat organizasyonu American Turkish Council (ATC) olmak üzere farkl kurulufllarla iflbirli i yap larak çeflitli faaliyetler gerçeklefltirildi ve Türk-ABD iliflkilerini gelifltirme potansiyeli olan çeflitli heyetlerle görüflmeler yap ld. Baflar hikayelerinin ABD'de gündeme gelmesini sa layacak organizasyonlara ve Kuzey K br s'a giden ilk ABD Kongre heyetine destek sa land. Özetle, TA K olarak ana hedefimiz, Türkiye ve ABD aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkinin çeflitlenmesi, geliflmesi ve yayg nlaflmas na katk da bulunmakt r. Ortak de erleri paylaflan bu iki ülkenin, ortak ç karlar n n ve ekonomik olarak karfl l kl ba ml l n n artmas na katk da bulunman n, önceliklerimizle de uyum içinde oldu una inan yoruz. TA K'in çal flma dönemindeki çal flmalar m z da bu anlay fl çerçevesinde gerçeklefltirdik. TA K'in 20. y l n da kutlad m z bu dönemde hem bu iliflkinin geliflmesine bugüne kadar gönüllü destek veren tüm üyelerimize ve sponsorlar m za, hem iflbirli i ortaklar m za, hem de DE K/TA K çal flanlar na teflekkür ediyor, bu bayra n önümüzdeki dönemlerde çok daha ileriye tafl naca na olan inanc m paylaflmak istiyorum. Dr. Y lmaz ARGÜDEN Baflkan TA K 2 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 3

4 GENEL FAAL YETLER Y llar Ortak Y ll k Konferanslar TA K, döneminde Washington D.C.'de ATC (American-Turkish Council) ve AFOT (American Friends of Turkey) ile ortak olarak iki konferans düzenlemifltir. liflkilerden Sorumlu Bakan Yard mc s ile temaslar gerçeklefltirilmifltir. AIPAC, Congressional Research Center, Mc Guire Woods ve CFR gibi düflünce kurulufllar ile toplant yap larak, ABD Ticaret Gelifltirme Ajans (TDA) Bölge Direktörü, OPIC Proje Finansman Direktörü, Kongre Üyesi Kay Granger ve Büyükelçi Marc Grossman ile ortak çal flma planlar ile ilgili fikir al flveriflinde bulunulmufltur. Ayr ca, Ed Whitfield, Eddie Bernice Johnson gibi Kongre Üyelerinin eflli inde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an onuruna TA K'den de kat l mla Kongre binas nda bir resepsiyon gerçekleflmifltir. Konferanslarda iki ülke ekonomik ve politik iliflkilerinin yan s ra sektörel bazda iflbirli i imkanlar, sorunlar ve çözüm önerileri de erlendirilerek, karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunmak üzere uygun platform yarat lm flt r. Ayr ca, Türkiye - ABD iliflkilerinin gelece inde f rsat ve engellerin yan s ra, iliflkilerde geçen seneler içinde yaflanan önemli geliflmeler de erlendirilmifl ve bu do rultuda ortak politikalar oluflturulmas için çal fl lm flt r y l konferanslar nda inflaat, enerji, IT, telekomünikasyon, finans, bankac l k, 2005 sonras tekstil sektörü, tar m, g da, savunma, d fl iliflkiler, Avrupa Birli i süreci ve bunun Türk-Amerikan iliflkilerine yans mas, bölgedeki geliflmeler ve üçüncü ülkelerde iflbirli i imkanlar gibi konular n ifllendi i oturumlar yeralm flt r. 25.TA K-ATC-AFOT Ortak Y ll k Konferans 24. TA K-ATC-AFOT Ortak Y ll k Konferans 5-7 Haziran tarihleri aras nda düzenlenen 2005 y l konferans n, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, D fliflleri Bakan Abdullah Gül ve Savunma Bakan Vecdi Gönül'ün yan s ra, ABD Milli Güvenlik Kurulu Baflkan Yard mc s Stephen Hadley, ABD Enerji Bakan Samuel Bodman, ABD D fliflleri Bakan yard mc s Robert Zoellick, ABD Temsilciler Meclisi Ço unluk Lideri Yard mc s Roy Blunt, ABD Georgia Eyaleti Cumhuriyetçi Senatör Saxby Chambliss, ABD Genelkurmay Baflkan Yard mc s Peter Pace gibi birçok önemli isim onurland rm flt r. Sektörel oturumlar n yan s ra, bir kültürel etkinlik düzenlenerek "Gallipoli" filmi gösterilmifltir. Ayr ca, 2005 y l konferans nda Türk ve Amerikan flirketlerinin ortak ilgi ve amaçlar do rultusunda tan flmalar ve ifl görüflmeleri yapabilmeleri için bir "networking" oturumu düzenlenerek giriflimcilere tan flma f rsat tan nm flt r. Konferansta Türkiye'nin IMF program çerçevesinde elde etti i baflar lar ve kaydetti i ekonomik büyümeden bahsedilmifl, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde ABD'nin deste i ve bu süreçte ABD ile iliflkilerindeki hassasiyetlere dikkat etmesi gereklili i, iliflkilerde ortak ç kar ve de erler etraf nda hareket edilmesinin önemi gibi konular tart fl lm flt r.ayr ca, Ortado u'da bar fl, demokrasi, ve özgürlü ün yerlefltirilmesi konusunda iki ülkenin de üzerine düflen görevleri yerine getirmesi gerekti i mesajlar verilmifltir. Washington D.C.'de 2005 y l nda gerçeklefltirilen Konferans n yan s ra ABD'deki Türk Büyükelçili i'nden brifing al nm fl, ABD Ticaret Bakanl, Ulusal Güvenlik Konseyi Ege, Kafkasya ve Orta Asya Direktörü ve ABD D fliflleri Bakanl Ekonomik Mart tarihleri aras nda gerçekleflen 2006 y l 25. Ortak Y ll k Konferans na, üst düzey ifladamlar n n yan s ra Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, NATO Afganistan K demli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin, Tümgeneral Hilmi Ak n Zorlu, SSM Müsteflar Murad Bayar, IMKB Baflkan Osman Birsen, AKP Milletvekili ve Baflbakan Dan flman Egemen Ba fl, AKP Bal kesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Nabi fiensoy, TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu, EPDK Baflkan Yusuf Günay, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eflbaflkan Joost Lagendijk, ABD taraf ndan ise Genelkurmay Baflkan Orgeneral Peter Pace, Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson, ABD D fliflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s Matthew Bryza kat lm flt r. Aç l fl konuflmalar nda, Türk-Amerikan iliflkilerindeki olumlu geliflmeler ve Türkiye'nin AB sürecinde katetti i yol vurgulanm fl Türkiye'nin, ekonomik, demokratik ve insan haklar konular ndaki geliflmelerin memnun edici oldu unun alt çizilmifl ve AB'nin özellikle K br s konusunda Türkiye'ye karfl sözünü tutmad hususu s kl kla dile getirilmifltir. Ayr ca, PKK sorunu ve bu konuda ABD'den beklentiler, Hamas ziyaretinin farkl yorumlanmas ve Kurtlar Vadisi filminin iliflkiler üzerinde olas etkileri gibi konulara da de inilmifltir. Panellerde ise, Türkiye'deki özellefltirme sürecine iflaret edilerek özellikle enerji alan nda iflbirli i f rsatlar de erlendirilmifltir y l Konferans nda ayr ca, ulusal güvenlik, sa l k, ilaç ve tekstil sektörlerinde güncel konular n de erlendirildi i özel oturumlar düzenlenmifltir ve konferans n ikinci gününde sektörel yemekler organize edilmifltir. Temas "Patara" olan 2006 y l Konferans Kültür Gecesi, "American Friends of Turkey" ve "Patrons of Patara" taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Ayn ziyaret s ras nda TA K Yürütme Kurulu üyeleri taraf ndan, Washington D.C. ve New York'ta özel temaslar gerçekleflmifltir. Büyükelçilikte ikili iliflkilerin güncel durumu ile ilgili brifing al nm flt r. Washington D.C.'de Milli Güvenlik Konseyi, Pentagon, D fliflleri Bakanl, AIPAC (The American-Israeli Public Affairs Committee), Uluslararas Ticaret Kurulufllar Federasyonu, ve Kongre Üyeleri ile Dan flmanlar ziyaret edilmifltir. Ayr ca, bas n temsilcileri ile kahvalt edilerek Türkiye'deki son geliflmelerle ilgili bilgi verilmifltir. 4 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 5

5 ABD'den Gelen Heyetlerle Toplant lar döneminde gerçeklefltirilen genel tan t m faaliyetleri ve iki taraf n devlet kurulufllar yla s k temaslar sayesinde TA K, ABD'den bir çok kifli/heyetin Türkiye'ye gelmesine önayak olmufl, ifl ve politik amaçl ziyaretlerinde bu kifli/heyetlerin programlar na destek olup, buradaki ifladamlar yla bir araya getirmifl, Türkiye ve d fl iliflkileri hakk nda brifingler vererek evsahipli i yapm flt r. Bu faaliyetlerden en önemlileri; 2005 A ustos ay nda gerçeklefltirilen ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Üyelerinin Dan flmanlar n n stanbul ve Ankara ziyaretleri, ATC Baflkan General Brent Scowcroft'un 2005 Ekim ay nda gerçeklefltirdi i ve GAP projesinin, tar m ve hayvanc l kta güncel faaliyetlerin ve iflbirli i f rsatlar n n, organik tar m n, ve tar mda yeni model oluflumlar n n de erlendirildi i Gaziantep ve stanbul ziyaretleri, 2005 Eylül ay nda Kaliforniya Eyalet Senatosu Do al Kaynaklar ve Su Komitesi Baflkan Sheila Kuehl ve beraberindeki heyete brifing verilerek ve akflam yeme inde a rlanmas, Georgetown Universitesi International Executive MBA (IEMBA) Delegasyonuna ve Foreign Policy Association Yönetim Kurulu Heyetine Brifing verilmesi olarak s ralanabilir y l ABD Ziyaretleri ve Di er Etkinlikler Ortak Y ll k Konferanslar sebebiyle Washington D.C. ziyaretlerinin yan s ra, Türkiye'nin ekonomik ve yat r m ortam ndaki geliflmeleri bizzat anlatmak, yeni temaslar gelifltirerek iflbirli i f rsatlar n görüflmek üzere TA K, y l döneminde ABD'de New York, Florida, Massachusetts, Georgia, California, Illinois eyaletlerine ziyaretler gerçeklefltirmifltir. Bu ziyaretlerin bir k sm nda DTM stratejisi paralelinde potansiyel muhatap kurulufllarla görüflülerek bu eyaletlerle ilgili yürütülebilecek ortak faaliyetlerin üzerinden geçilmifltir y l konferans sonras nda fl Konseyi Yönetimi New York'ta baz temaslar gerçeklefltirmifl, Turkish American Business Forum ve Turkish-US Chamber of Commerce and Industry ile görüflerek ortak projeleri tart flm flt r. American Turkish Society Baflkan Ahmet Ertegün ve Yürütme Kurulu üyeleri ile de biraraya gelinerek, Türkiye-ABD iliflkilerinde baflar öykülerinin kamuoyu ile paylafl lmas n n yarar üzerinde görüfl birli ine var lm flt r. Bunlar n yan nda, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an onuruna Foreign Policy Association taraf ndan düzenlenen resepsiyon ve akflam yeme ine ifltirak edilmifltir. 6 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 7

6 TAIK / DEIK have been the most important group encouraging Turkish - American trade relations over the past 20 years. It has been a great pleasure and an honor to have been associated with them on some of their most worthwhile enterprises. We look forward to work with them in the future. Ahmet M. Ertegün Chairman The American Turkish Society 2006 y l konferans sonras nda ise New York'ta, New York Chamber of Commerce, ve Business Council For International Understanding ile iflbirli i f rsatlar görüflülmüfltür. Ayr ca, Türk-Amerikan iliflkilerinde 50 y l aflan bir baflar öyküsü olan Ford-Otosan iflbirli inin y l dönümü vesilesi ile ATS taraf ndan düzenlenen Gala Gecesine destek verilmifl ve kat l nm flt r. Yunanistan, Türkiye, ve ABD'de Yat r m ve flbirli i Olanaklar Konferans DE K bünyesindeki iki ifl konseyi; TA K ve Türk-Yunan fl Konseyi; ICC-Yunanistan (International Chamber of Commerce) ve Kolombiya Üniversitesi flletme Fakültesi Mezunlar Derne i deste i ile 31 Mart 2006 tarihinde New York' da, son y llarda büyük geliflmeler kaydeden Türk-Yunan ekonomik ve ticari iliflkilerinin ABD'deki giriflimcilere ve özellikle ABD'deki Yunan diasporas na aktar lmas amac yla, ABD HSBC Bankas evsahipli inde ABD-Türkiye-Yunanistan flbirli i Toplant s gerçeklefltirmifltir. Yunanistan Ekonomi ve Maliyeden Sorumlu Devlet Bakan Yard mc s Christos Folias, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Charles P. Ries, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Nabi fiensoy, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson, Yunanistan' n ABD Büyükelçisi Alexandros Mallias ve Türk-Yunan fl Konseyi Baflkan Selim Egeli'nin kat l mc lara seslendi i konferansta, Türkiye ve Yunanistan'daki ifl ve yat r m ortam hakk nda bilgi verilerek, "ABD Perspektifinden: Yunanistan ve Türkiye'de Yat r m ve flbirli i Olanaklar " ve "Türkiye ve Yunanistan Aras nda S n r Ötesi F rsatlar ve Ortakl klar" konulu paneller düzenlenmifltir. Panellerde gerek Türkiye ve Yunanistan, gerek ise Türkiye-Yunanistan ve ABD aras nda de erlendirilmeye müsait say s z iflbirli i f rsat oldu u konusunda görüfl birli ine var larak, uzun y llar n ard ndan Türkiye-Yunanistan ekonomik iflbirli inde kaydedilen geliflmelerden duyulan memnuniyet ve bu toplant n n her y l tekrarlanmas arzusu dile getirilmifltir. Ayr ca, Yunanistan Ulusal Bankas n n Finansbank ile görüflmelerinin olumlu sonuçlanmakta oldu u ilk kez bu toplant s ras nda kamuoyuna aç klanm flt r. 8 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 9

7 20. YIL FAAL YETLER Anadolu - ABD Köprüsü Toplant lar Anadolu'da büyük bir h zla geliflmekte olan küçük ve orta ölçekli giriflimcilerin, ABD ile ticarette büyük bir potansiyel teflkil ettikleri, fakat imkan ve bilgi eksikli inden, bu potansiyeli yeterince kullanamad klar düflüncesiyle, Anadolu-ABD Köprüsü bafll ile önemli sanayi merkezlerinde bir dizi toplant düzenlenmesi kararlaflt r lm flt r. Bu toplant lar ile Türk- Amerikan iliflkilerinin, Türkiye'de yerel odaklara ve ifl dünyas na ulaflarak yayg nlaflmas na katk da bulunulmas hedeflenmifltir. Sanayi Odalar ve ABD Büyükelçili i iflbirli iyle her ay bir flehir ziyaret edilerek, özellikle bu bölgelerdeki kuvvetli sektörlerde, ABD ile ticaret f rsat, imkan ve flartlar hakk nda firmalara bilgi verilmifl, bu firmalar n s k nt ve flikayetleri not edilmifltir. Ziyaret edilen flehirlerde ABD ile ticaret yapan flirketlerin baflar hikayeleri ifllenerek, kat l mc firmalar ABD ile ticarete teflvik edilmifltir. ABD pazarlar na hizmet ve ürün satabilmek ve ABD'li kurulufllarla ortak yat r m potansiyeline zemin haz rlamak üzere düzenlenen toplant lar n ilk aya Kahramanmarafl'ta gerçekleflmifl, bunu Eskiflehir, Çorlu, Bal kesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Adana ve Konya illerindeki toplant lar izlemifltir. Her ilde, il Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan, TA K Baflkan, ABD Ticaret Ataflesi/ Büyükelçilik temsilcisi, ABD ile ticarette baflar l firma temsilcileri taraf ndan konuflmalar yap larak, kat l mc lara ABD'de ifl yapma yöntemleri, fuar kat l mlar, ABD ticaret servisi ve finansman olanaklar hakk nda bilgi verilmifl ve sorunlar dinlenmifltir. D fl Ticaret Müsteflarl na yeni ABD stratejisinin oluflumu çerçevesinde destek sa layan TA K, stratejinin aç klanmas n takiben ziyaret edilen flehirlerde D fl Ticaret Müsteflarl temsilcilerinin de kat l m ile, strateji ve gelecek dönem etkinliklerini duyurmufltur. Bu ziyaretler s ras nda Türkiye - ABD aras ndaki ticareti zorlaflt r c etkenler afla daki gibi belirlenmifl, TA K, bu konudaki görüfllerini gerekli mercilerle temaslar nda gündeme getirmifltir. 10 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 11

8 Tekstil Sektöründe: a) Türkiye üretimi "big bag"lere yüksek gümrük vergisi uygulamas (Kanada, Meksika, srail ve Ürdün'e gümrük uygulanmaz iken) b) Türkiye'nin ABD y ll k tekstil ve konfeksiyon ithalat ndan ald pay n yüzde 2'den az olup artmamas, 2002 y l ndan beri talep edilen NSB'lerin kurulmamas / tekstil ve konfeksiyonun NSB'lere dahil edilmemesi Taflç l k-mermer flleme Sektöründe: Türkiye'nin, ABD'ye traverten ihracat nda ilk s rada olmas na ra men maruz kald yüksek gümrük vergisi uygulamas ve GSP program ndan ç kar lma tehdidi Yüksek Navlun Fiyatlar, vergi ve kota uygulamalar Aç k gümrük kontrolü (ek masraf ve teslimat sorunlar na yol aç yor) Firma temsilcilerinin karfl laflt klar vize sorunu (gerekçesiz red dahil olmak üzere) neticesi, teknik ekiplerin sat fl sonras hizmet verememeleri, fuar kat l mlar nda aksamalar Da t m kanallar nda sorunlar (Gemi seferlerinin yetersiz olmas / DHL, TNT gibi flirketlerden Türkiye içinde al nan aktif hizmetin ABD'de sa lanamamas ) Sat fl sözleflmelerinde belirtilen, ABD standartlar na uygunluk hususlar na uymada yaflanan zorluklar (sat fl sonras hizmetler, teslimat ve 1-2 y ll k fiyat garantisi gibi) çerik Gelifltirme TA K, Türk ve Amerikan ifl dünyas na bilgi ve iletiflim kaynaklar sunmak ve böylece iki ülke aras ndaki s nai ve ticari iliflkilerin geliflmesine yard mc olmak için içerik gelifltirme konusuna ayr ca önem göstermifl ve arflivlerine de erli kaynaklar eklemifltir. Türkiye'nin genifl ifl imkanlar n n ABD'de tan t m na yönelik ilk kapsaml referans noktalar ndan biri olan bu web sayfas nda, Türkiye'de ifl yapmay düflünen potansiyel yat r mc lar için "Doing Business in Turkey / Türkiye'de fl Yapma Yöntemleri" bölümü gelifltirilmifl, ve bu bölüm düzenli olarak güncel ve kapsaml bilgilerle beslenmifltir. Sitenin bu bölümünde kullan c lara faydal sektörel raporlar, pazar f rsatlar na iliflkin de erlendirmeler ve ifl rehberleri sa lanm flt r. PriceWaterhouse Coopers, Türkiye fl Bankas ve Yap Kredi Bankas gibi kurumlardan sa lanan raporlar ve Türkiye'de yat r m yapman n hukuki boyutu ve bilinmesi gerekenler gibi birçok konu potansiyel yat r mc lar ayd nlatmak ad na sitede yerlerini alm flt r. Ayr ca, sitede kritik önem tafl yan ekonomik veri ve analizler, yat r m göstergeleri ve özellefltirme konusundaki güncel haberler gibi makro-ekonomik aç dan da, kapsaml bir içerik sunulmaktad r. Türkiye'nin ekonomik durumu ve Türk- Amerikan politik ve ekonomik iliflkilerine dair ayr nt l raporlar "Economy /Ekonomi" bölümünde yer almaktad r. "Success Stories / Baflar Öyküleri" bölümünde ise, ayn bafll k alt nda bafllat lan yaz dizisi sunulmaktad r. Bu yaz dizisiyle, ABD taraf ndan Türkiye'de yap lan yat r mlara dikkat çekilerek, Nike, General Electric, Gap, Microsoft, Ford Otosan, gibi baflar l olmufl firmalar n deneyimleri aktar lmakta ve, di er ABD flirketlerinin de Türkiye'de yat r ma teflvik edilmektedir. Bu röportajlarla okuyucular, Türkiye pazar konusunda ayd nlatmak ve geliflen bu pazarda yat r m yapmay düflünen kiflileri do ru yönlendirebilmek amaçlanmaktad r. Ayr ca, bu baflar l iflbirli i hikayelerinin teflvik amaçl duyurulmas ad na, 2006 y l nda ATS'e (American - Turkish Society) destek verilerek, Koç Holding ve Ford Otosan onuruna, New York Belediye Baflkan Michael Bloomberg'ün de kat l m ile, bir gece düzenlenmifl, ve bu vesileyle Baflar Öyküleri etkinlikleri projesi bafllat lm flt r. Bu konuda, 2005 ve 2006 y llar nda iki ayr çal flma ile, Türkiye-ABD Ekonomik iliflkisi incelenerek, oldukça kapsaml ekonomik raporlar haz rlanm fl, bu raporlar ilgili kurulufllarla paylafl lm flt r. Bunlar n yan nda, afla da da de inildi i üzere, (DTM) D fl Ticaret Müsteflarl 'n n 2006 ABD stratejisine verilen destek çerçevesinde, seçilen alt eyalet hakk nda detayl pazar araflt rmalar yap larak, oluflturulan kitapç klarda bu eyaletler hakk nda, demografik ve ekonomik yap, d fl ticaret, bafll ca sektör bilgileri, ifl yapma aç s ndan faydal bilgiler ve ikili iliflkilerle ilgili bilgiler bir araya getirilmifltir. Ayr ca, 5-9 Haziran 2006 tarihleri aras nda Bo aziçi ve Harran Üniversitesi kampüslerinde TA K'in de deste iyle düzenlenecek "The History of Turkish-American Relations " (Türk-Amerikan liflkilerinin Tarihi ) bafll kl konferanslarda elde edilecek önemli bilimsel çal flmalar ve oluflturulacak yay nlar, iki ülkenin iliflkilerinin bugünü ve yar n n n etkin bir flekilde de erlendirilmesine önemli bir katk da bulunacakt r. Yukar da bahsedilen bütün çal flmalar ve daha fazlas n n yay nland, ve genifl bir kitleye hitap etmesi hedeflenen bir di er kaynak ise adresli web sitesi olmufltur. Bunlar n yan nda, web sayfas ndaki "Newsmakers / Gündemi Belirleyenler" bölümündeki makaleler, TA K okuyucular n Türk ifl dünyas n n liderleri ve çeflitli alanlarda dünya çap nda göze çarpan Türk vatandafllar yla buluflturma amac tafl maktad r. Bir ülkenin toplumsal canl l ve kültürü, o ülkenin geliflim ve baflar s ile do rudan ilintili oldu undan, sitesinin " About Turkey / Türkiye Hakk nda" bölümünde, ülke çap nda yaflanan heyecan verici geliflmelere de yer ayr lmaktad r. Düzenli olarak güncellenen bu bölümde, Türkiye'nin kültür, e itim ve sosyal yaflam nda gözlemlenen olumlu de iflimlerin üzerine yaz lm fl özgün makalelerin yan s ra, cazip seyahat önerileri ve keyifli tan t m yaz lar n okumak mümkündür. ABD'de ifl yapmay düflünen Türk yat r mc lara yönelik "Doing Business in the US / ABD'de fl Yapma Yöntemleri bölümü ise kapsaml ngilizce ve Türkçe içerikleri ile yat r mc lar için önemli bir kaynak niteli ini tafl maktad r. Global ifl dünyas ndaki Türk liderlerini tan tan makaleler arac l yla, Türk vatandafllar n n yurtd fl ndaki baflar lar da bu bölümde yer almaktad r. 12 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 13

9 Son olarak, her ay bu de erli kaynaklardan en göze çarpanlar seçilip bir e-bülten haz rlanarak, ço unlu u ABD'de, 1500'ün üstünde adresten oluflan, bir listeye gönderilmektedir. Devlet yetkililerinden lobi faaliyetleri yapan kurulufllara, ifl adamlar ndan, Türkiye ve ABD'de etkili olmufl kiflilere kadar genifl bir çevre taraf ndan takip edilen, ve her gün yüzlerce kere t klanan web sayfas na ilgi 2005'ten bu yana ayda ortalama 8000'e ulaflan ziyaretçi say s ile, gözle görülür bir flekilde büyüme kaydetmifltir. Türkiye-ABD liflkilerinin Çeflitli Yönlerini Ele Alan Ayl k Toplant lar TA K döneminde olumlu gündem oluflturulabilmesine katk amac yla her ay, Türkiye - ABD iliflkilerinin farkl bir boyutunu, de iflik bak fl aç lar yla de erlendirerek, bas na aç k yemekli toplant lar gerçeklefltirmifltir. Bas n ve ifl çevrelerinden genifl çapta kat l m sa lanan ö le yemekleri büyük ilgi görmüfl, bas nda s kl kla yer alm flt r. TA K 20. Y l Kurulufl Y ldönümü TA K, kuruluflunun 20. y l n özel bir organizasyonla, 2 Haziran 2005 tarihinde stanbul Bo aziçi Üniversitesi'nde 2 panelden oluflan bir konferans ve ard ndan Esma Sultan Yal s nda düzenlenen Gala yeme iyle kutlam flt r. Devlet Bakan Ali Babacan ve Büyükelçi Eric Edelman' n aç l fl konuflmas n yapt konferansa, AKP Milletvekili - Türkiye / ABD Parlamentolar Aras Dostluk Grubu Baflkan Egemen Ba fl, Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jack Buechner, Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Larry LaRocco, Eski ABD Büyükelçisi Nüzhet Kandemir, Amerikan-Yahudi Stratejik Çal flmalar Komitesi Direktörü Barry Jacobs, Washington Post Yazar David Ignatius, Alman Marshall Fonu Direktörü Ronald Asmus konuflmac olarak kat lm fllard r. Panellerde Türkiye'nin bölgedeki yeni rolü, AB'nin 17 Aral k karar sonras Türkiye - ABD iliflkilerinin alaca ivme gibi konular ele al nm flt r. Ayn günün akflam nda, TA K üyeleri, gazeteciler ve TA K faaliyetlerine destek olmufl kifli ve kurulufl temsilcilerinin de kat l mlar yla Esma Sultan Yal s nda TA K'in 20. y l Gala Yeme i gerçeklefltirilmifltir. Ayl k toplant lar n ilki, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Büyükelçi Yi it Alpogan' n bölgedeki geliflmeler çerçevesinde Türk-Amerikan liflkileri konusunda görüfl bildirmesiyle bafllam flt r. TA K'in ABD'nin stanbul Baflkonsolosu David Arnett'a veda amac yla Temmuz ay nda düzenlemifl oldu u bir di er toplant da ise, hem Türk hükümetinin hem de ABD'nin d fla dönük politikalar, son 20 y lda at lan ad mlar, 11 Eylül'ün sonuçlar ve Ortado u gündemi nedeniyle önem kazanan Türk-Amerikan iliflkileri ve T.C. Baflbakan Erdo an-abd Baflkan Bush görüflmesinden ç kan mesajlar de erlendirilmifltir. 6 Eylül 2005'te ABD Baflkonsolosu Deborah Jones'un da kat l m ile Türk NBA Basketbol Oyuncular Hidayet Türko lu ve Mehmet Okur'un davet edildi i yemekte, ABD Konsolosu Deborah Jones öncelikle göreve yeni bafllamas nedeniyle kendisini tan tarak, Türkiye'nin ABD'deki sel felaketiyle ilgili yard mlar na ABD hükümeti olarak müteflekkir olduklar n ve bu tip yard mlaflmalar n devletleraras iliflkilere büyük katk da bulundu u konusunu dile getirmifltir. 19 Aral k'ta Türkiye'nin Washington D.C. Büyükelçisi Nabi fiensoy ile düzenlenen toplant da Büyükelçi, iliflkilerin ekonomik ve ticari boyutunun önemine ve bu konuda gerçekleflecek görüfl al flverifllerinin faydas na dikkat çekerek, Türkiye - ABD aras nda savunma sanayi odakl bafllayan ticari iliflkilerin zaman içinde çeflitlenmesini hedefledikleri mesaj n vermifl ve DE K/TA K ile yak n iflbirli i içinde çal flaca n vurgulam flt r. Ayn tarihte yap lan ikinci bir toplant da, yeni Büyükelçi Ross Wilson ise görevine di er büyükelçilerden biraz daha farkl bir misyonla getirilmifl oldu unu belirterek, amac n n, iki ülke aras ndaki olas yanl fl anlaflmalar ya da kopuklu u engellemek ve Türkiye'yi "dinlemek" oldu unu dile getirmifltir. slam Konferans Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu ise kat ld ayl k yemekli toplant da Irak savafl n takiben ortaya ç kan Büyük Ortado u Projesi (BOP) ile ABD'nin slam ülkeleriyle iliflkilerinin önem kazanmas çerçevesinde, Türkiye'nin rolü ve önemi hakk ndaki gözlemlerini Türk ifl camias ile paylaflm flt r. Ödül töreni ve konuflmalarla bafllayan gecede, Ahmet Ertegün'e Yaflam Boyu Baflar ödülü, ABD Büyükelçisi Edelman'a TA K Özel ödülü ve TA K eski baflkanlar na an plaketleri verilmifltir. Tarihte ilk defa Kuzey K br s'a giden ABD Kongre heyetinde bulunan, ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu Eflbaflkan Ed Whitfield, Gala Gecesinin ana konuflmac s olarak Kuzey K br s ziyaretinin baflar lar na de inmifl, ABD ile Türkiye'nin ortak hedefler baz nda iflbirli i içinde oldu unu, uzun bir gelecek paylaflacaklar n ve Türkiye'nin AB sürecinde ABD ve AB aras nda seçim yapmak zorunda kalmamas gerekti ini dile getirmifltir. Son olarak, DTM stratejisi ile paralel olarak Georgia ve Ilinois eyaletlerinin Avrupa Ofisi Müdürleri ile düzenlenen yemekli toplant da Türk firmalar için bu eyaletlerdeki f rsatlar hakk nda bilgi verilmifltir. flbirli i f rsatlar aç s ndan Illinois eyaletinde makine imalat, elektrik, elektronik ve otomotiv sektörleri öne ç karken, Georgia eyaletinde ise, g da, tekstil, haz r giyim ve ev tekstili, toprak ürünleri, makine imalat ve otomotiv yan sanayileri sektörlerinin üzerinde durulmufltur. 14 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 15

10 TA K Markas TA K markas n n oturtulmas ve zihinlerde yer etmesi ad na yeni logo, pankart, broflür, dosya, kalem, not defteri vs çal flmalar yap lm flt r. Bunun yan nda, faaliyetlerde iletiflim boyutuna da önem verilerek, her büyük etkinlik öncesi bas n toplant lar düzenlenmifl, faaliyetlerde bas n taraf ndan kat l ma da ayr ca özen gösterilmifltir. sayfas n n nternet üzerindeki reklamlar ndan, TA K misyonu ile örtüflen bir çok bas mda yer alan tan t m çal flmalar na kadar her alanda TA K ad n n markalaflmas na önem verilerek, potansiyel yat r mc lara teflvik ve destek için TA K'in do ru adres olma konumu güçlendirilmifltir. Ayr ca, Türkiye'deki ifl ve yat r m f rsatlar n n tan t lmas amac yla Yürütme Kurulu Üyesi Nuri Çolako lu'nun destekleriyle gelifltirilen TA K Türkiye tan t m filmi ile yurtiçi ve yurtd fl ziyaretlerde kullan labilecek görsel malzeme oluflturulmufltur. Bunlar n yan nda, TA K'in tan t m n hedefleyen bir 20. y l bas n eki ç kar lm fl, Türk ve ABD'li firma ve otoritelerden ve TA K eski baflkanlar ndan mesajlar yay mlanarak Capital Dergisi 2005 Haziran ay eki olarak da t lm flt r. Walt Disney / Epcot Uluslararas Yiyecek ve çecek Festivaline Kat l m Türkiye, 1995 senesinden beri Disneyland' n e lence parklar ndan EPCOT'ta düzenlenmekte olan "Uluslararas Yiyecek ve çecek Festivali"ne 2005 y l nda ilk kez kat lm flt r. T.C. D fliflleri Bakanl himayesinde ve TA K koordinasyonunda kat l m sa lanan EPCOT Festivali süresince Florida'da bir dizi etkinlik organize edilmifltir y l nda yaklafl k 1 milyon kiflinin ziyaret etti i Epcot Uluslararas Yiyecek ve çecek Festivali'nde Türkiye temsil edilerek, Türkiye mutfa ve kültürü tan t lm flt r. Türkiye'ye özel yemek sunum ve tad mlar na yaklafl k kifli kat lm fl, özellikle Anadolu Atefli dans grubu taraf ndan gerçeklefltirilen performanslar Festival genelindeki en çarp c etkinlikler aras nda nitelendirilmifltir. Ekim ve Kas m aylar süresince düzenlenen "Odyssey" Yemek Sunumlar ve Authentic Tastes'in (Otantik Lezzetler) sunumlar na genifl çapta kat l m sa lanm fl, ve kat l mc lar Türk mutfa n n yaprak sarma, çerkez tavu u, viflneli ekmek, köfte, imam bay ld, mant, patl can salatas, k s r gibi lezzetlerinin haz rlan fl hakk nda bilgi sahibi olma ve tatma f rsat bulmufllard r. 5 ve 12 Kas m tarihlerinde düzenlenen ve 10 ülkenin yan s ra, Türkiye'nin seçkin fleflerinin haz rlad klar yemek ve Türk flaraplar n n sunuldu u, sohbet eflli indeki "Party of the Senses" etkinli i oldukça ra bet görmüfl, 3 Kas m 2005 tarihindeki Gala Yeme i kat l mc lar na ise Türk fleflerinin haz rlad özel mönü, Efe Rak ve Türk kahvesi ikram edilmifltir. FSAK' n Türkiye foto raflar sergisi teflhirinin yap ld Gala Gecesi'nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Tan tma Genel Müdürlü ü taraf ndan haz rlat lan Türkiye ve stanbul tan t m filmleri gösterilmifl ve Türkiye hakk nda sorulan sorular do ru cevaplayan konuklar aras nda yap lan çekilifl sonucunda bir çifte iki kiflilik uçak bileti ve stanbul'da bir hafta konaklama olana hediye edilmifltir. 16 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 17

11 Geceden ayr l rken, seyahat programlar nda Türkiye'yi en üst s ralara alacaklar n ifade eden Gala yeme i kat l mc lar na Türk motifleri tafl yan minik bohçalar içinde nazar boncuklar, znik çinili bardak altl klar, Türkiye ile ilgili dergiler, Türkiye ve DE K/TA K hakk nda tan t c broflürler hediye edilmifltir. DTM'nin 2006 Y l ABD Stratejisine Destek 2006 y l nda D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) taraf ndan Amerika k tas hedef belirlenerek eyalet ve sektör baz nda bir strateji oluflturulmufl ve bu stratejide ABD'nin, ekonomileri önde gelen eyaletlerinden Kaliforniya, Illinois, Florida, Georgia, Teksas ve New York hedef pazarlar olarak belirlenmifltir. Bu çerçevede, 2006 y l nda ABD pazar na yönelik yo un bir tan t m kampanyas yürütülmesi kararlaflt r lm flt r. Türkiye ile ABD aras nda ifl iliflkilerini gelifltirmek amac yla 21 y ld r ABD'nin birçok eyaletinde etkinlikler düzenleyerek bu eyaletlerdeki kurulufllarla temaslarda bulunmufl olan TA K, birikim ve deneyimleriyle DTM ile iflbirli i yaparak bu stratejiye destek sa lamaktad r. Hedef olarak belirlenen Kaliforniya, Illinois, Florida, Georgia, Teksas ve New York eyaletleri ile ilgili TA K taraf ndan gerekli pazar araflt rma ve çal flmalar yap larak her eyalet için kitapç klar oluflturulmufl ve stratejiyi takiben düzenlenen tüm etkinliklerde bu çal flmalar kat l mc larla paylafl lm flt r. Bu kapsamda, Devlet Bakan Sn. Kürflad Tüzmen, 2006 Nisan ay nda TA K'in evsahipli i yapt bir ö le yeme ine kat larak, ifladamlar na hitaben stanbul'da "ABD Stratejisini" ilk defa aç klam fl ve iki ülke ticari iliflkilerindeki son durumu de erlendiren bir konuflma yapm flt r. 18 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 19

12 TA K FAAL YETLER Bas n Toplant lar Türk-Amerikan fl Konseyi Bas n Yeme i (2 fiubat 2005) OCAK MAYIS 2006 TA K Köfle Yazarlar na Brifing Toplant s (6 May s, 2005) 20. Y l Konferans ve Gala Yeme i Öncesi Bas n Toplant s, DE K (25 May s 2005) Epcot Uluslararas G da ve fiarap Festivali Sunumu, DE K (14 Temmuz 2005) Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar, Eskiflehir (4 fiubat 2005) Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar, Çorlu (16 Mart 2005) Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar, Bal kesir (18 Nisan 2005) Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar, Denizli (27 Haziran 2005) Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar, Kayseri (13 Eylül 2005) Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar, Gaziantep (19 Ekim 2005) Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar, Adana (8 Mart 2006) Anadolu-ABD Köprüsü Toplant lar, Konya (8 May s 2006) ABD'ye Ziyaretler *ATC - AFOT/ TA K - DE K Ortak Y ll k Konferanslar ATC-AFOT / TA K-DE K Ortak Y ll k Konferans, Washington D.C. (5-7 Haziran 2005) ATC-AFOT / TA K-DE K Ortak Y ll k Konferans, Washington, D.C. (26-29 Mart 2006) *Di er ATAA-Florida Üyesi Güney Adak ile Görüflme, Florida (16 Ocak 2005) Walt Disney World Co. le Yap lan Görüflme, Florida (18 Ocak 2005) World Trade Center Bay Area Temsilcisi ile Toplant (28 Ocak 2005) World Boston ile Görüflme, Boston (31 Ekim 2005) Atlanta, GA'da Yap lan Görüflmeler (2-3 Kas m 2005) Epcot Uluslararas Yiyecek ve çecek Festivaline Türkiye'nin ilk kez kat l m, 3 Kas m 2005 Türkiye Gala Yeme i ve 4 Kas m 2004 Türkiye Tan t m Yeme i, Florida New York'da Yap lan Görüflmeler (7 Kas m 2005) TA K'in DTM ile Eyalet Ziyaretleri, Los Angeles, Chicago, New York (14-22 Kas m 2005) TA K Deste i ile ATS Gala Yeme i, New York (29 Mart 2006) Türkiye - Yunanistan flbirli i F rsatlar Konferans, New York (31 Mart 2006) Epcot Yemek ve G da Festivali sonras Bas n Toplant s, DE K (25 Ekim, 2005) Köfle Yazarlar ile Akflam Yeme i, Hyatt Regency Hotel, stanbul (15 Mart 2006) TA K Bas n Toplant s (16 Mart 2006) ABD'den Gelen Kifli / Heyetler ile Toplant lar Ohio ''Department of Development'' - Do u Akdeniz Müdürü Richard Schottenstein ile Görüflme, stanbul (8 A ustos 2005) ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Üyelerinin Dan flmanlar n n Türkiye Ziyareti, stanbul, Ankara (19-28 A ustos 2005) Kaliforniya Eyalet Senatosu Do al Kaynaklar ve Su Komitesi Baflkan Sheila Kuehl ve beraberindeki heyete Brifing ve Heyet Onuruna Akflam Yeme i, stanbul (26 Eylül 2005) ATC Baflkan General Brent Scowcroft Onuruna Resepsiyon ve Akflam Yeme i, stanbul (16 Ekim 2005) Georgetown Universitesi International Executive MBA (IEMBA) Delegasyonuna Brifing, DE K (4 Nisan 2006) Foreign Policy Association Yönetim Kurulu Heyetine Brifing, DE K (17 Nisan 2006) 20. Y l Etkinlikleri * 20. Y l Konferans (Bo aziçi Üniversitesi) ve 20. Y l Gala Yeme i, Esma Sultan Yal s (2 Haziran 2005 ) * Capital Dergisi Haziran 2005 say s ile özel TA K 20. Y l Eki ç kar lmas * TA K filminin haz rlanmas * ifl portal n n faaliyete geçmesi *DTM'nin 2006 ABD stratejisine destek verilmesi Devlet Bakan Kürflad Tüzmen'in Kat l m yla "ABD ile Ticareti Gelifltirme Stratejisi"ne liflkin Çal flma Yeme i, stanbul (10 Mart 2006) * Özel Konuflmac lar ile Ayl k Yemekler MGK Genel Sekreteri Büyükelçi Yi it Alpogan' n konuflmac oldu u Ayl k Yemek, stanbul (30 Mart 2005) TA K'in Baflkonsolos Dr. D. Arnett ile Kahvalt l Toplant, stanbul (11 Nisan 2005) ABD Konsolosu Deborah Jones, NBA Basketbol Oyuncular Mehmet Okur ve Hidayet Türko lu ile Ayl k Yemek, stanbul (6 Eylül 2005) Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Nabi fiensoy ile Toplant (19 Aral k 2005) ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson Onuruna Ö le Yeme i, stanbul (19 Aral k 2005) slam Konferans Teflkilat Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu'nun Kat l m ile TA K Yeme i, stanbul (21 Nisan 2006) Georgia ve Illinois Eyaletleri Avrupa Ofisi Müdürleri ile Yemekli Toplant, stanbul (10 May s 2006) 20 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 21

13 Di er Toplant lar: D fliflleri Bakanl nda Toplant ya Kat l m, Ankara (10 Ocak 2005) EPCOT Uluslararas fiarap ve G da Fuar ile lgili kinci Koordinasyon Toplant s (10 fiubat 2005) ABD Büyükelçili i Müsteflar Nancy McEldowney ile Görüflme, stanbul (13 Temmuz) TAYSAD Genel Sekreter Yard mc s M.A. Poyraz Savc ile Görüflme, stanbul (21 Temmuz 2005) TA K Yürütme Kurulu Üyelerinin ABD Büyükelçilik Müsteflar Nancy McEldowney ile Tan flma Toplant s, DE K (23 A ustos 2005) ABD Baflkonsolosu Deborah Jones ile Kahvalt, stanbul (12 Eylül 2005) Ekonomik Ortakl k Komisyonu (EOK) Haz rl k Toplant s IV, Ankara (14 Eylül 2005) USTDA (United States Trade Development Agency) Türkiye Sorumlusu J. Snyder'a Veda Yeme i, stanbul (15 Eylül 2005) TA K Filmi Toplant s, DE K (22 Eylül 2005) ATC ve TA K Tar m ve G da Komiteleri "Tar m ve Hayvanc l kta Bölgesel flbirli i Olanaklar " Konulu GAP Bölgesi Ziyaret Program (18-19 Ekim 2005) TIFA Haz rl k Toplant s na Kat l m, Ankara (27 Ekim 2005) ABD Baflkonsoloslu unda Düzenlenen Toplant ya Kat l m (17 Kas m 2005) NSF International Taraf ndan Düzenlenen "Kuzey Amerika'ya Pasaport" Adl Seminere Kat l m, stanbul (2 Aral k 2005) ABD Baflkonsoloslu unda Kahvalt (12 Aral k 2005) D fliflleri Bakanl Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Selahattin Alpar ile Toplant, stanbul(19 Aral k 2005) Y ll k Konferans Haz rl k Toplant s, DE K (6 Ocak 2006) ABD Ticaret Müsteflar John Lancia ve Jeremy Keller ile Toplant (31 Ocak, 2006) TA K Tar m ve G da Komitesi Toplant s, DE K (9 fiubat 2006) ATC Baflkan Büyükelçi Jim Holmes ile Toplant (15 fiubat 2006) Savunma Sanayii Müsteflarl (SSM) ile Görüflme, Ankara (11 Nisan 2006) TA K YÜRÜTME KURULU L STES S M TA K ÜNVAN fi RKET Dr. Y lmaz Argüden Baflkan ARGE DANIfiMANLIK S. Yücel Özden Baflkan Yrd. GAMA fierif Egeli Baflkan Yrd. SHENCO Ali Koç Baflkan Yrd. KOÇ.NET Birol Altan Üye NUROL HOLD NG Koray Ar kan Üye JP MORGAN - CHASE Gülsüm Azeri Üye T.fi fie CAM Mustafa Bayraktar Üye BAYRAKTAR HOLD NG Emre Berkin Üye Sedat Birol Üye ECZACIBAfiI Nuri Çolako lu Üye DO AN YAYIN HOLD NG Haluk Dinçer Üye SABANCI HOLD NG Murad Dural Üye ALTAY GRUBU Feyhan Kalpakl o lu Üye YAfiAR HOLD NG Davut Ökütçü Üye AYGAZ Bar fl Öney Üye TURKCELL Kürflat Özkan Üye GENERAL ELECTRIC Ayfle Ülgen Üye DELTA AIR LINES Hasan Yal nkaya Üye GOLDAfi ÖNÜMÜZDEK DÖNEM ETK NL KLER Cüneyd Zapsu Üye AZ ZLER HOLD NG Bo aziçi Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve ABD Konsoloslu u taraf ndan düzenlenen ve "The History of Turkish American Relations " konulu konferans, Bo aziçi Üniversitesi, Harran Üniversitesi (4-10 Haziran 2006) "New York Times" Gazetesi Ulusal Kültür Muhabiri ve stanbul masas eski flefi Stephen Kinzer ile TA K yeme i, (8 Haziran 2006) Emory Universitesi Heyetine Brifing, (14 Haziran 2006) Dr. Vural Ak fl k fieref Üyesi NSF International adl sertifikaland rma, denetleme ve dan flmanl k hizmetleri kuruluflu ile "Your Certification Passport to the North American Market" bafll kl seminer, (Haziran 2006) Eyalet Ziyaretleri (2006 Sonbahar) TA K-ATC-AFOT Ortak Y ll k Konferans (25-28 Mart 2007) Direktör: Çi dem Tüzün Grup Koordinatörü: Baflak K z ldemir fl Konseyi Koordinatör Yard mc s : Bala Çolako lu fl Konseyi Koordinatör Yard mc s : Serra Tanman 22 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K) 23

14 TA K YÜRÜTME KURULU GÖREV DA ILIMI KOM TELER BAfiKAN F RMA nflaat ve Taahhüt S. Yücel Özden GAMA A.fi. Bankac l k - Finans Koray Ar kan JP Morgan - Chase Üçüncü Ülkeler Gülsüm Azeri T. fiifle Cam Otomotiv Mustafa Bayraktar Bayraktar Holding IT Emre Berkin Sa l k Sedat Birol Eczac bafl Holding Medya Nuri Çolako lu CNN Türk Perakendecilik Haluk Dinçer Sabanc Holding Savunma Murad Dural Altay Tar m - G da Feyhan Kalpakl o lu Yaflar Holding AB Davut Ökütçü Aygaz Telekomunikasyon Bar fl Öney Turkcell Enerji Kürflat Özkan GE Turizm Ayfle Ülgen Delta Airlnes Kuyumculuk Hasan Yal nkaya Goldafl Hükümetle liflkiler Cüneyd Zapsu Azizler Holding Kültür ve Sanat Feyhan Kalpakl o lu Yaflar Holding 24 DE K / Türk Amerikan fl Konseyi (TA K)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yabanc Ülkelerle lgili Toplant ve flbirli i Faaliyetleri

Yabanc Ülkelerle lgili Toplant ve flbirli i Faaliyetleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 12 Yabanc Ülkelerle lgili Toplant ve flbirli i Faaliyetleri Odam z n gerek Büyükelçilikler, gerekse uluslararas kurulufllarla temaslar n n ve iflbirli i imkanlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ

ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye nin ve Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine yüksek katma değerli entegrasyonunu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı