Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı"

Transkript

1 Tıp Araştırmaları Dergisi: : (2) : T AD Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Giriş Pulmoner vasküler dirençte yükselmeyle karakterize olan pulmoner hipertansiyon (PHT), sağ kalp yetersizliği ve ölüme neden olabilen kompleks ve ilerleyici bir hastalıktır. İdiyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyonun (İPAH) insidansı milyonda 1-2 civarındadır. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görülür ve genelde ikinci veya üçüncü dekadda ortaya çıkar. PHT semptomlarının spesifik olmaması, diğer hastalıklarla karıştırılması, tanımlaması ve sınıflamasının nispeten az bilinir olması nedeniyle ilk semptomdan tanıya kadar olan süreçte genellikle gecikme olmaktadır. PHT seyrinde ilk olarak uzun süren asemptomatik evre bulunmakta, bu süreçte genellikle istirahat kalp debisi korunurken egzersiz kalp debisinde belirgin olmayan düşüşler meydana gelmektedir. Pulmoner arter basıncının (PAB) yükselmesi ile birlikte hasta semptomatik hale gelmekte, hem istirahat hem de egzersiz kalp debisi azalmaktadır. İlk ipuçları genellikle efor dispnesi, halsizlik ve çarpıntıdır. Daha sonra bu semptomlara göğüs ağrısı, senkop ve öksürük eşlik edebilir. İleri evrede ise hastada ödem, asit, iştahsızlık gibi sağ kalp yetersizliğinin semptom ve bulguları görülmektedir. PHT li hastaların erken evrede asemptomatik olması veya semptomların başlangıçta hafif ve nonspesifik olması nedeniyle tanı konulabilmesi için riskli popülasyonların da taranması gerekmektedir. PHT için risk altındaki gruplar; PHT hastalarının 1. derece akrabaları, bağ dokusu hastalığı olanlar, konjenital kalp hastaları, portal hipertansiyon hastaları, pulmoner emboli öyküsü olanlar ve HIV pozitif hastalardır. Erken evrede tanı ve tedavi ile sağ kalım şansı arttığından bu risk gruplarının taranması oldukça önemlidir. Tarama yapılırsa hastaların %61 i fonksiyonel kapasite I-II de tanı almakta, tarama yapılmadığında ise bu oran ancak %25 olmaktadır (1,2). PHT, sağ kalp kateterizasyonunda ortalama istirahat PAB ın 25 mmhg ölçülmesi olarak tanımlanmaktadır (Tablo 1) (3). Ortalama PAB ın mmhg olmasının önemi henüz aydınlatılamamıştır. Bu grupta daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak yine de bu değerlere sahip kişileri takibe almak gerekir. Eski tanımlamada sınır değerler ortalama PAB için istirahatte 25 mmhg, egzersiz sırasında 30 mmhg olarak verilirken yeni tanımlamada istirahat-egzersiz ayırımı kaldırılmıştır. PHT nin en yeni klinik sınıflaması ise 2008 yılında yapılan Dana Point sınıflamasıdır (Tablo 2) (3). Pulmoner kapiller kama basıncının (PKB) >15 mmhg olduğu durumlar postkapiller PHT olarak adlandırılmakta olup, grup 2 (sol kalp hastalıklarına sekonder gelişen) PHT ye ait bir bulgudur. PKB <15 mmhg ve kalp debisi normal ya da biraz azalmış ise bu durum prekapiller PHT olarak adlandırılmakta olup, tablo 2 de belirtilmiş olan grup PHT ye (1-Pulmoner arteryel hipertansiyon (PAH), 3-Akciğer hastalıklarına bağlı PHT/Hipoksemi, 4-Kronik tromboembolik PHT, 5-Multifaktoriyel PHT) ait bir bulgudur. Yeni kılavuzda ortaya konmuş bir terminoloji de orantısız PHT dir (out of proportion). Bu terminoloji asıl olarak grup 2 (sol kalbe bağlı) ve grup 3 (akciğer hastalıklarına-hipoksemiye bağlı) PHT için geçerlidir. Orantısız PHT, hastada söz konusu olan PHT nin altta yatan sol kalp ya da akciğer hastalığının şiddeti ya da hemodinamik parametreleriyle tam olarak açıklanamadığı durumu tarif eder. Grup 2 için söz konusu olan orantısız PHT yi göstermek daha kolaydır. Sol kalp hastalığına bağlı PHT de genellikle transpulmoner basınç gradyanının (TBG) (TBG=Ortalama PAB- Ortalama PKB) artması beklenmez, diğer bir deyişle PAB ve PKB birbiriyle orantılı artar ve TBG genelde 12 mmhg nin altında kalır. Oysa TBG nin arttığı hallerle de karşılaşılmaktadır ve bu durumda sol kalp patolojisinin neden olduğu PHT nin üzerine, pulmoner arterdeki bir takım

2 12 Tekbaş ve ark. Tablo 1. Pulmoner hipertansiyonun hemodinamik tanımları (3). Tanım Özellikler Klinik grup(lar) Pulmoner hipertansiyon Ortalama PAB 25 mmhg Tümü Prekapiller PHT Postkapiller PHT Ortalama PAB 25 mmhg PKB 15 mmhg KD normal veya azalmış a Ortalama PAB 25 mmhg PKB >15 mmhg KD normal veya azalmış a 1. Pulmoner arteryel hipertansiyon 3. Akciğer hastalıklarına bağlı PHT 4. Kronik tromboembolik PHT 5. Mekanizması açık olmayan ve/veya çok faktörlü olan PHT 2. Sol kalp hastalıklarına bağlı PHT Pasif Reaktif (orantısız) TBG 12 mmhg TBG >12 mmhg Tüm değerler istirahat sırasında ölçülmüştür. a Sistemikten pulmonere şant (yalnızca pulmoner dolaşımda), anemi, hipertiroidi vb. hiperkinetik durumların varlığında yüksek KD mevcut olabilir. KD = kalp debisi; PAB = pulmoner arteriyel basınç; PHT = pulmoner hipertansiyon; PKB = pulmoner kama basıncı; TBG = transpulmoner basınç gradyanı (ortalama PAB ortalama PKB). değişikliklerin etki etmesi suretiyle beklenenden daha yüksek PAB değerleri ölçülmektedir. Bu hastaların teorik olarak spesifik ilaç tedavilerinden fayda göreceği düşünülmekle birlikte bu teori henüz klinik çalışmalarla desteklenmediğinden rutin olarak değil, klinik çalışmalar çerçevesinde ya da özelleşmiş PHT tedavi merkezlerinde değerlendirilmek üzere önerilmektedir. Sol kapak hastalığı tamir edilmiş ve kalp debisi ile PKB si tamamen normale dönmüş olan hastalarda ölçülen ısrarcı PHT durumu orantısız PHT nin örneklerinden biridir. Grup 3 hastalarda orantısız PHT yi tarif etmek grup 2 kadar kolay değildir. Çünkü grup 3, prekapiller PHT grubundandır ve bu hastalarda zaten PKB normal değerlerde beklendiğinden, orantısız PHT nin hemodinamik ispatı söz konusu değildir. Bu hastalarda akciğer patolojisinin yaygınlığı, hipokseminin derinliği, hastalığın süresi, hastanın kliniği, solunum fonksiyon testi (SFT), bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer fonksiyonel tetkikler birlikte değerlendirildiğinde tüm bu parametrelerle açıklanamayacak boyutta bir PHT söz konusu ise orantısız PHT den bahsedilebilir. Bu hastalardaki PHT nin de teorik olarak direkt pulmoner arterdeki bir takım değişikliklerden köken alan bir fraksiyonu olduğu düşüncesiyle spesifik PHT tedavilerinden fayda görebilmeleri mümkündür, ancak bu hastaların da klinik çalışmalar çerçevesinde ya da özelleşmiş PHT tedavi merkezlerinde değerlendirilmesi önerilmektedir. Sınırlı parankim tutulumu olmasına rağmen belirgin PHT si olan skleroderma hastaları da orantısız PHT hastaları olarak düşünülebilir ve sistemik sklerozun direkt pulmoner arter tutulumuna bağlı gelişen bir PHT ye hükmedilebileceğinden bu hastaların spesifik tedavilerle tedavi edilmesi önerilmektedir sınıflamasında ve alt başlıklarıyla grup 1 PHT altında sınıflanan pulmoner veno-oklusif hastalık (PVOH) ve pulmoner kapiller hemanjiyomatozis (PKH) yeni kılavuzda 1' olarak sınıflanmıştır (3). Bunlar sınıflaması zor hastalıklardır ve İPAH ile ciddi benzerlikler göstermelerine rağmen belirgin farklılıklar da içermektedirler (septal venülleri tutan tıkayıcı tarzda fibrotik lezyonlar, kapiller proliferasyon, pulmoner ödem, alveoler kanama, lenfatik dilatasyon vs gibi). Bu nedenle ayrı bir kategori olmaları fakat İPAH dan tamamen farklılaştırılmamaları da düşünülerek 1' olarak sınıflandırılmışlardır. PHT, kompleks ve ilerleyici bir hastalık olduğundan tedavi ve sağ kalım şansını arttırmak için daha erken evrede tanı koymak şarttır. PHT de tanıdan sonra 3 yılda mortalite oranı yaklaşık %50 dir. Diğer bir deyişle, semptomların başlamasından sonra ortalama sağkalım 2-3 yıldır (4,5). Tanı için ya semptomlardan yola çıkmak (ki çoğu zaman gecikmeye neden olabiliyor) ya da risk gruplarını taramak (daha mantıklı olan yol) gerekmektedir.

3 13 Tablo 2. Pulmoner hipertansiyonun klinik sınıflaması (Dana Point 2008) (3). 1. Pulmoner arteriyel hipertansiyon 1.1. İdiyopatik 1.2. Kalıtımsal BMPR2 mutasyonu ALK1, endoglin mutasyonu Bilinmeyen 1.3. İlaç ve toksinlere bağlı 1.4. İlişkili hastalıklar Bağ dokusu hastalıkları HIV enfeksiyonu Portal hipertansiyon Konjenital kalp hastalığı Şistozomiazis Kronik hemolitik anemi 1.5. Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu 1. Pulmoner venookluziv hastalık ve/veya pulmoner kapiller hemanjiomatozis 2. Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 2.1. Sistolik disfonksiyon 2.2. Diyastolik disfonksiyon 2.3. Kapak hastalıkları 3. Akciğer hastalıklarına ve/veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon 3.1. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 3.2. İnterstisyel akciğer hastalıkları 3.3. Karışık obstrüktif ve restriktif paterne sahip diğer akciğer hastalıkları 3.4. Uykuda solunum bozukluğu 3.5. Alveolar hipoventilasyon bozuklukları 3.6. Uzun süre yüksek rakıma maruziyet 3.7. Gelişme bozuklukları 4. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon 5. Sebebi bilinmeyen/multifaktöriyel pulmoner hipertansiyon 5.1. Hematolojik bozukluklar: miyeloproliferatif hastalıklar, splenektomi 5.2. Sistemik hastalıklar: sarkoidoz, pulmoner Langerhans hücreli histiyositoz, nörofibromatozis, vaskülit 5.3. Metabolik bozukluklar: glikojen depo hastalıkları, Gucher hastalığı, tiroid hastalıkları 5.4. Diğer: tümöral obstrüksiyon, fibröz mediastinit, diyaliz alan kronik böbrek yetersizliği BMPR2: bone morphogenetic protein receptor 2, ALK-1: Activin receptor-like kinase 1 gene, HIV: human immunodeficiency virus. Tablo 3. Pulmoner hipertansiyonun fonksiyonel sınıflaması (6). Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV Hastanın normal fiziksel aktivitesinde kısıtlılık yok. Gündelik aktiviteleri nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı veya presenkopa yol açmıyor. Fiziksel aktivitede hafif kısıtlılık var. Dinlenme sırasında rahatsızlık yok, ancak gündelik fiziksel aktivite hastada nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı veya presenkopa neden oluyor. Fiziksel aktivitede belirgin kısıtlılık var. Dinlenme sırasında rahatsızlık yok, ancak hafif aktiviteler dahi nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı veya presenkopa yol açıyor. Dinlenme sırasında hiçbir aktivitede bulunamayan ve sağ kalp yetersizliği olabilen hastalar. Nefes darlığı ve/veya halsizlik istirahatte de olabilir ve yakınmalar herhangi bir fizik aktivite ile artar.

4 14 Tekbaş ve ark. PHT tanısı için invaziv olmayan, hasta tarafından kabul edilebilir, tekrar edilebilir, ucuz, kolay, hızlı, takipte faydalı ve prognostik bilgi sunan tek bir yöntem maalesef bulunmamaktadır. Bu yüzden birden çok tanı aracını kullanarak, bu araçların sağladığı bilgileri birleştirip sentez etmek gerekmektedir. Önce tanı ve takipte faydalı olabilecek araçlardan bahsettikten sonra bir algoritma sunmaya çalışacağız. PHT Tanısında Kullanılan Yöntemler 1. Hikaye ve fizik muayene: Hikaye alırken hastanın semptomu olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. PHT nin semptomları spesifik olmayıp en sık nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, göğüs ağrısı, presenkop, senkop ve çarpıntıyı içerir. Daha nadiren hemoptizi, ses kısıklığı, ayaklarda şişme, abdominal distansiyon, anoreksi, siyanoz, Reynaud fenomeni, artralji ve kuru öksürük görülebilir. Bazı hastalar, egzersiz dispnesini kondüsyonsuzluğa bağlamakta veya yaşının gereği olduğunu düşünmekte ve bu yüzden gözden kaçmaktadır. Hastanın fonksiyonel kapasitesi ve sınıfı mutlaka belirlenmelidir (Tablo 3) (6). rastlanabilir. Siyanoz nadirdir ancak varsa konjenital kalp hastalıkları, pulmoner venooklüzif hastalık mutlaka dışlanmalıdır. Ayrıca çok ilerlemiş olgularda ciddi olarak azalmış kardiyak debi nedeniyle oluşan sistemik vazokonstrüksiyona bağlı da olabilir. Juguler venöz basınç artışı olabilir (belirgin a dalgası, artmış sağ ventrikül doluş basıncını gösterir) (7). Kardiyak oskültasyonda ikinci kalp sesinde çiftleşme ve pulmoner odakta ikinci kalp sesinin pulmoner komponentinde sertleşme olabilir. Atriyal septal defektle birlikte olan olgularda ikinci kalp sesinde sabit çiftleşme duyulabilir. Sağ ventrükül S3 veya S4 galo ritmi, triküspit yetmezliği varsa holosistolik üfürüm, pulmoner regürjitasyona bağlı diyastolik üfürüm, pulmoner odakta sistolik ejeksiyon üfürümü duyulabilir. Sağ ventrikülün güçlü kasılmasına bağlı sol parasternal lift, genişlemiş ve gergin pulmoner artere bağlı sol 2. interkostal aralıkta sistolik pulsasyon, hepatomegali, pulsatil karaciğer, hepatojuguler reflü, alt ekstremitelerde ödem, asit, spider telenjiektazi, palmar eritem, testiküler atrofi bulunabilir. Ağız mukozasında telenjiektazilerin görülmesi durumunda herediter hemorajik telenjiektazi araştırılmalıdır. Kalsinosis, sklerodaktili, Raynaud fenomeni ve digital ülserasyonlar sklerodermayı akla getirmelidir. Çomaklaşma, kongenital kalp hastalığı veya pulmoner veno-oklüziv hastalığı düşündürür. Resim 1. PA akciğer grafisi; santral pulmoer arterlerde genişleme, pulmoner konusta belirginleşme ve periferik pulmoner arterlerde incelme izleniyor (11). PHT hastalarında fizik muayene, hastalığın başlangıç dönemlerinde normal olabilir. Ancak PHT birçok klinik durumla ilişkili olduğu için fizik muayene bu klinik durumlarla ilgili ipuçları sunabilir. PHT ye özgü fizik muayene bulguları daha çok hastalığın belli bir evreye geldiğinin habercisidir. Sağ ventrikül hipertrofisi veya ventrikül yetersizliği ile ilgili bulgulara Resim 2. Lateral akciğer grafisi; sağ ventrikülde genişlemenin neticesinde okla işaretli bölgede retrosternal mesafenin azaldığı görülmekte (11). 2. Elektrokardiyografi (EKG): Erken evrede normal olabilir. Tarama testi olarak kullanmada duyarlılığı (%55) ve özgüllüğü (%70) düşüktür (3). Ancak çoğu hastada PHT varlığını düşündürecek veya destekleyecek değişiklikler vardır. Eğer kor pulmonale varsa EKG nin

5 15 prognostik olduğu belirtilmektedir (7). PHT li olguların % 87 sinde sağ ventrikül hipertrofisi, %79 unda sağ aks sapması görülür (8). DII, DIII, avf de p pulmonale, V1-V3 de T negatifliği ve ST-T depresyonu, V1 de R/S oranı > 1, V5-V6 da R/S oranı <1, S1Q3, S1S2S3 paterni bulunabilir (9). Ventriküler aritmiler nadirdir ancak atriyal fibrilasyon, flutter gibi atriyal aritmiler daha sık görülür. Nadiren, pulmoner arter kökünün dilate olduğu durumlarda EKG de anginayı ve iskemiyi düşündürecek değişiklikler görülür (10). EKG bulguları, hemodinamik bulgularla ve ekokardiyografi bulguları ile korele değildir (3). 3. Akciğer grafisi: Hastaların yaklaşık %90 ında PHT tanısı sırasında akciğer grafisi normal değildir (8). Akciğer grafisinde tipik bulgular, oligemik parankim alanlarının olduğu periferik damarlarda incelme ve santral pulmoner arterlerde genişlemedir (Resim 1) (11). Sağ atriyum dilatasyonunu düşündüren belirgin sağ kalp konturu ve sağ ventrikül genişlemesini düşündüren lateral grafide azalmış retrosternal mesafe görülebilir (Resim 2) (11). Akciğer grafisi özellikle interstisyel akciğer hastalığı gibi pulmoner kaynaklı PHT de ek fayda sağlayabilir. Fakat akciğer grafisindeki anormallikler ile PHT ciddiyeti arasında korelasyon yoktur (9). hafif anormallik gösterdiği durumlarda PHT nin pulmoner hastalıklara bağlanması güçtür çünkü PHT nin kendisi de SFT anormalliklerine yol açabilir. Örneğin, idiyopatik PAH ı olan hastaların yarısından fazlasında birinci saniye zorlu ekspirasyon volümünde (FEV1) veya zorlu vital kapasitede (FVC) hafif-orta derecede azalma olabilir. PHT de karbonmonoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) genellikle azalmıştır. PHT de saptanan hipoksi, altta yatan primer bir akciğer patolojisi yoksa hafif, varsa orta-ileri derecede olabilir. Arteriyel kan gazı bu konuda fikir verebilir. 5. Ekokardiyografi (EKO): PHT şüphesi olan her durumda ekokardiyografi mutlaka yapılmalıdır. Transtorasik ekokardiyografi (TTE) PAB ın tespit edilmesinde uygulanabilir, invaziv olmayan bir yöntemdir. Ayırıcı tanıda, tedaviye yanıtın gözlenmesinde, risk gruplarının taranmasında ve takipte yararlıdır. Ancak kesin tanı koydurucu bir yöntem değildir. TTE de PAB ı yüksek bulunan hastalara PHT tanısını kesinleştirmek için sağ kalp kateterizasyonu yapılmalıdır. Ayrıca TTE de güvenilir olarak PAB ölçülemeyen sağ kalp boşlukları genişlemiş, perikard efüzyonu olan şüpheli hastalara da kateter yapılmalıdır. Pulmoner arter basıncı tahmini: TTE de triküspit regurjitasyon (TR) jetinin tespiti ve bu jetin Doppler ile maksimal hızının ölçümü, sistolik PAB ın tahmini değerini verir. TR jeti maksimal hızı (v) belirlendikten sonra sistolik PAB = 4v 2 + sağ atriyum basıncı formülü ile hesaplanır (Resim 3) (11). Bu yöntemle PAB ın tespitinde duyarlılığı ve özgüllüğü dir (12). Sağ atriyum basıncını (SAB) tahmin etmek için subkostal pencerede vena cava inferiyorun (VCI) genişliği ve inspiryumda küçülmesi değerlendirilir (Resim 4, 5). Resim 3. Doppler ile triküspit yetersizlik jeti( maksimal hız 4.13 m/s) (11).Sistolik PAB= 4 V 2 + sağ atriyum basıncı= ( 4x 4.132) + sağ atriyum basıncı= sağ atriyum basıncı. 4. Solunum fonksiyon testi (SFT) ve arteriyel kan gazı analizi: Bu testlerin yapılma amacı PHT ye yol açabilecek ya da katkıda bulunabilecek altta yatan akciğer hastalığını saptamaktır. Obstrüktif bozukluk kronik obstrüktif akciğer hastalığını düşündürürken, restriktif bozukluk interstisyel akciğer hastalıkları, nöromusküler hastalıklar veya göğüs duvarı hastalıklarını akla getirmelidir. SFT nin Resim 4. Pulmoner hipertansiyonlu bir hastada subkostal görüntü. Sağ atrium ve vena cava inferiyor (VCİ) da genişleme izlenmekte.

6 16 Tekbaş ve ark. Genişlememiş (<2.0 cm) ve inspiryumda normal olarak >%50 küçülen bir VCI var ise SAB=5 mmhg alınmalıdır. Geniş (>2.0 cm) ve inspiryumda normal olarak >%50 küçülen bir VCI var ise SAB=10 mmhg alınmalıdır. SAB, VCI genişlemiş ve inspiryumda <%50 küçülüyorsa 15 mmhg, VCI genişlemiş ve inspiryumda hiç küçülmüyorsa 20 mmhg olarak belirlenmelidir. SAB ın bu şekilde tahmini Doppler ile hesaplanan sistolik PAB ın doğruluk yüzdesini artırmaktadır. Yaşlı ve obez hastalarda normal PAB değerlerinin daha yüksek olabileceğinin göz ardı edilmemesi gereksiz yalancı pozitifliği önlemede yardımcı olabilir. Ortalama PAB ise; ortalama PAB = (0.61 X sistolik PAB) + 2 mmhg formülü ile hesaplanabilir. Doppler ile tahmin edilen basıncın sağ kalp kateterizasyonu ile doğrudan ölçülen PAB ile iyi korelasyon gösterdiği bildirilmişse de %10-15 hastada TR jeti gösterilemez veya ölçüm yapmaya uygun değildir. Bu hastalarda kontrast ajanlar kullanılabilir. TR tespit edilemeyen hastalarda ise pulmoner yetersizlik velositesi ortalama PAB ve diyastol sonu PAB için yol gösterici olabilir. Sağ ventrikül çıkış yolu akselerasyon zamanı (Act) kullanılarak da ortalama PAB tahmini yapılabileceği bildirilmiştir (ortalama PAB = xAct). Resim 5. VCİ nin M-mod görüntüsü. Dilate ve inspiratuar kollapsı %50 nin altında izlenmekte. Triküspit regürjitasyon hızı 2.8 m/sn, sistolik PAB ın 36 mmhg olduğu ve PHT yi çağrıştıracak başka bir EKO bulgusunun (sağ kalp odacıklarının genişlemesi, interventriküler septumda anormal şekil ya da hareket, sağ ventrikül duvar kalınlığının artması, ana pulmoner arterde dilatasyon ve pulmoner arter akselerasyon zamanının kısalması gibi) olmadığı durumda, hastada PHT olma ihtimali son derece zayıftır. Triküspit regürjitasyon hızı >3.4 m/sn, sistolik PAB ın >50 mmhg olduğu durumda, üstelik bir de PHT yi çağrıştıracak başka bir EKO bulgusu da eşlik ediyorsa, hastada PHT olma ihtimali son derece kuvvetlidir. Bu iki durumun arasında kalan ölçümlerde, PHT olasılığı söz konusudur ve yol gösterici olan PHT yi çağrıştıracak başka bir EKO bulgusunun varlığı, hastanın risk grubunda olup olmadığı ya da semptomlarının olup olmadığıdır. Hastanın ek bir EKO bulgusu varsa, hasta grup-1 PHT risk grubundaysa ya da dispneik semptomlar sergiliyorsa bu ara grup hastalarda sağ kalp kateterizasyonu yapılması düşünülebilir. Her 3 durum da söz konusu değilse bu hastaların EKO ile takibi önerilmektedir. PHT ve 2 boyutlu ekokardiyografi: PHT hastalarında TTE, PAB ölçülmesi dışında da faydalı bilgiler sağlayabilir. Hastalığa eşlik eden sağ kalp boşluklarının genişlemesi, interventriküler septumun sola doğru yer değiştirmesi, perikard efüzyonu ve sağ ventrikül hipertrofisi, 2-boyutlu EKO ile gösterilebilir (Resim 6). PHT sınıflamasında TTE yeri: TTE, PHT nin sebebinin tanımlanmasında da kullanılır. Sol atriyumda genişleme, sol kalp dolum basıncının yükseldiği hastalıkları akla getirir. Yine sol ventrikül hipertrofisi, bozulmuş sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları, kapak hastalığının varlığı, konjenital kalp hastalığının varlığı ve tipi, şantın lokalizasyonu gibi PHT ye neden olabilecek kardiyak sebeplerin aydınlatılmasında yol göstericidir. TTE nin yeterli olmadığı konjenital kalp hastalığı olanlarda özellikle atriyum seviyesindeki şantları göstermede, sağ kalp boşluklarına yerleşen trombüslerin saptanmasında transözofageal ekokardiyografi kullanılabilir. TTE ayrıca prognostik bilgiler de sağlar. Prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmiş EKO parameteleri; perikardiyal efüzyon, sağ atriyum alan indeksi, sol ventrikül egzantrisite indeksi, sağ ventrikülün miyokard performans indeksi (TEI indeksi) ve triküspit anuler sistolik hareketin maksimum yüksekliğidir (TAPSE) (13-17). 6. Ventilasyon/perfüzyon (V/Q) sintigrafisi: V/Q sintigrafisi, etiyolojide tromboembolik olayları saptamada yararlıdır (Resim 7) (11). Duyarlılığı BT den daha yüksek olduğundan kronik tromboembolik PHT taramasında seçilecek yöntemdir (18). Eğer V/Q sintigrafisi normal ise kronik tromboembolik hastalığı, % duyarlılık ve % özgüllükle ekarte eder (3). V/Q sintigrafisinin kronik tromboembolik hastalığı düşündürdüğü durumlarda, pozitif V/Q sintigrafisini doğrulamak ve hastalığın

7 17 Perikardiya l efüzyon SV Sol V SA Sol A Resim 6. PHT tanılı bir hasta, Apikal 4 boşluk görüntü, geniş ve hipertrofik sağ kalp boşlukları, küçük sol kalp boşlukları, interventriküler septumda sola doğru itilme, perikardiyal efüzon izlenmekte SV: sağ ventrikül, SA: sağ atriyum, Sol V: sol ventrikül. Sol A: sol atriyum (11). Resim 7. Pulmoner emboli olan bir vakada normal ventilasyon (sol panel) ve anormal perfüzyon sintigrafisi (sağ panel) (11).

8 18 Tekbaş ve ark. Resim 8. Solda: İdiyopatik PHT olan bir hastanın pulmoner anjiyografi örneği. Sağ pulmoner arterin proksimaline kontrast madde injeksiyonuyla elde edilen görüntüde santral pulmoner arterin genişlediği, periferik pulmoner arter dallarında belirgin incelmelerin olduğu ve emboliyi destekleyecek lümen içi dolma defektinin olmadığı görülmektedir (11). Sağda: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonu olan bir hastanın pulmoner anjiyografisinde trombüsle uyumlu imaj izlenmekte. A B Resim 9. Pulmoner veno-okluziv hastalığa bağlı PHT olan bir hastaya ait YÇBT incelemesi: A) buzlu cam görüntüsü, B) septal çizgiler (11). yaygınlığını belirlemek için pulmoner anjiyografi önerilmektedir. Kronik tromboembolik PHT cerrahi olarak tedavi edilebileceğinden V/Q sintigrafisi, tanı koyma ve/veya dışlamada çok önemlidir. 7. Pulmoner anjiyografi: Pulmoner anjiyografi, V/Q sintigrafisinin kronik tromboembolik PHT yi desteklediği durumlarda tanıyı doğrulamak, yaygınlığını belirlemek ve operabiliteyi değerlendirmek için gereklidir (Resim 8) (11). Az miktarda iyonik olmayan kontrast madde iyi

9 19 Tablo 4. Pulmoner arteryel hipertansiyonda prognoz tayini (3). İyi prognoz Prognoz belirteçleri Kötü prognoz Yok Sağ ventrikül yetersizliği bulguları Var Yavaş Semptomların ilerleme hızı Hızlı Yok Senkop Var Sınıf I-II WHO-FK Sınıf IV Uzun (>500 m)* 6DYT Kısa (<300 m) Zirve O 2 tüketimi >15 ml/dk/kg KPET Zirve O 2 tüketimi <12 ml/dk/kg Normal veya normale yakın Plazma BNP/NT-proBNP düzeyleri Çok yüksek Perikardiyal efüzyon yok TAPSE >2 cm Ekokardiyografi bulguları ** Perikardiyal efüzyon TAPSE <1.5 cm SAB <8 mmhg Kİ 2.5 L/dk/m 2 Hemodinamikler SAB >15 mmhg Kİ <2L/dk/m 2 * Yaşa bağlı olarak, ** Hastaların çoğunda ölçülebildiği için TAPSE ve perikardiyal efüzyon seçilmiştir. WHO-FK: Dünya sağlık örgütü (World Health Organization) fonksiyonel kapasite 6DYT: 6 dk yürüme testi, KPET: Kardiyopulmoner egzersiz testi, BNP: Brain natriüretik peptid, TAPSE: Tricuspid annular plane systolic excursion, SAB: Sağ atriyum basıncı, Kİ: Kardiyak indeks. Tablo 5. Vazoreaktivite testinde kullanılan ilaçlar (3). İlaç Uygulama Yarı ömür Doz aralığı * Artış Süre Epoprostenol İntravenöz 3 dk 2-12 ng/kg/dk 2 ng/kg/dk 10 dk Adenozin İntravenöz 5-10 sn µg/kg/dk 50 µg/kg/dk 2 dk Nitrik oksit İnhale sn p.p.m. - 5 dk *: Başlangıç ve maksimum tölere ettiği doz (maksimal doz hipotansiyon, baş ağrısı, flaşing gibi yan etkilerle sınırlıdır). : Her basamaktaki doz artışı : Her basamaktaki uygulama süresi : Nitrik oksit için uygulanacak doz tek basamakta verilir. tolere edilebilir. Özellikle sağ ventrikül diyastol sonu basıncı yüksek olan, sağ ventrikül yetersizliği olanlarda dikkatli uygulanmalıdır. Bradikardi, hipotansiyon, kardiyak arrest olabilir. 8. Bronkoalveoler lavaj: Bazı vakalarda gerekebilir. Bronkoalveoler lavaj kronik postkapiller obstrüksiyon ve persistan pulmoner ödem ile ilişkili alveoler hemorajiyi göstermede faydalıdır. PHT de demir yüklü makrofajlar nadirken, pulmoner veno-okluziv hastalıkta sıktır. PHT de transbronşiyal parankim biyopsisinden kaçınmak gerekir. 9. Yüksek çözünürlüklü BT (YÇBT) ve kontrast BT anjiyografi: PHT de YÇBT özellikle etiyolojiyi belirlemede faydalıdır. Akciğer parankiminin detaylı görüntülenmesini sağlar. YÇBT, PVOH ta tanı koydurucu olabilir. Diffüz santral buzlu cam görünümü ve interlobüler septalarda kalınlaşma (Resim 9) ile birlikte interstisyel ödemin karakteristik değişiklikleri PVOH yi düşündürür (11). Lenfadenomegali ve plevral efüzyon eşlik edebilir. YÇBT ile kronik tromboembolik PHT ve İPAH da santral pulmoner arterlerin dilatasyonunun eşlik ettiği mozaik görünüm (hipoperfüze alanlar) saptanabilir. Hipoperfüze alanlar genelde iyi sınırlı ve geniştir. Mozaik görünüm diffüz infiltratif hastalıklar, küçük havayolu obstruksiyonu ve küçük pulmoner arter dallarının kronik tıkanıklığında da görülebilir. Kronik tromboembolik PHT nin tanısında ve cerrahi olarak tedavisinin değerlendirilmesinde pulmoner arterlerin BT anjiografisi yardımcı olmaktadır. 10. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme: Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme kardiyak debi, sağ ventrikül çap, kütle, morfoloji ve fonksiyonları hakkında direkt ve non-invaziv bilgi sağlar. Prognoz için en iyi göstergelerden biri olan sağ ventrikül diyastol sonu hacmini ölçmede de manyetik rezonans çok başarılıdır. Kullanımını kısıtlayan faktörler ise manyetik rezonansın henüz çok yaygın olmayışı ve bu konuda yeterli tecrübe birikiminin eksikliğidir.

10 20 Tekbaş ve ark. Grafik. Pediatrik kardiyologların vazoreaktivite testi için ilaç seçim oranları (11). 11. Yardımcı laboratuar testleri: PHT li hastalarda rutin kan biyokimyası, tam kan sayımı, tiroid fonksiyonları mutlaka istenmelidir (7). PHT tanısında kullanılan yardımcı kan testleri şunları içermelidir; 1. HIV ile ilişkili PHT yi taramak için HIV serolojisi, 2. Portopulmoner hipertansiyonu taramak için karaciğer fonksiyon testleri, 3. Bağ dokusu hastalıklarına bağlı PHT yi araştırmak için antinükleer antikor (ANA), romatoid faktor (RF), anti sentromer antikorları, anti dsdna antikoru ve antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) seviyeleri 4. Kronik tromboembolik PHT düşünülenlerde trombofili taraması için antifosfolipid antikoru, lupus antikoagülanı ve antikardiyolipin antikorları. N-terminal pro-brain natriuretic peptid (NTproBNP) ve brain natriuretic peptid (BNP), gerilme durumunda sağ ve sol ventrikül miyokard dokusundan salınırlar ve ventrikül disfonksiyonunu erken evrede gösterir. Sağ ventrikül yetersizliği PHT de mortalitenin önemli bir sebebidir ve BNP/NT-proBNP düzeyleri sağ ventrikül disfonksiyonunun derecesini yansıtır. Artmış plazma düzeyleri kötü prognozla ilişkilidir (19). Sonuç olarak; 2009 ESC/ERS pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzunda önerilen, BNP/NT-proBNP plazma düzeylerinin başlangıç risk değerlendirmesi ve tedavinin etkinliğini monitorize etmek için kullanılmasıdır. 12. Batın ultrasonografisi: Batın ultrasonografisi karaciğer sirozu ve portal hipertansiyonu ekarte etmek için kullanılabilir. 13. Sağ kalp kateterizasyonu: Sağ kalp kateterizasyonu PHT şüphesi varlığında tanıyı doğrulamak, spesifik tanıyı koymak, PHT nin şiddetini belirlemek ve tedaviyi yönlendirmek için yapılır. Sağ kalp kateterizasyonu sırasında kalp hızı, SAB, PAB, PKB, kalp debisi (termodilusyon veya şant varlığında Fick yöntemi ile), sistemik kan basıncı, pulmoner ve sistemik vasküler direnç, arteriyel ve miks venöz oksijen saturasyonu değerlendirilir. Ortalama PAB 25 mmhg, pulmoner vasküler direnc (PVR) >3 Wood ünite ise PHT den bahsedebiliriz ve PKB nın tayini ile pre-postkapiller PHT ayrımı yapabiliriz. PKB 15 mmhg ise prekapiller PHT (grup 1,3,4,5), PKB>15 mmhg ise postkapiller PHT (grup 2) dir. Ayrıca başlangıç sağ kalp kateterizasyonu sırasında kısa etkili pulmoner vazodilatatörler kullanılarak akut vazodilatatör test (vazoreaktivite testi) yapılır. Vazoreaktivite testi için kullanılacak ilaçlar intravenöz (i.v) prostasiklin (epoprostenol), i.v adenosin ve inhale nitrik oksittir (Tablo 5) (11). Vazoreaktivite testinde kullanılan diğer bir ilaç ise inhale iloprost dur. İnhale iloprost 50 mikrogram, 5 ml serum fizyolojik içinde sulandırıldıktan sonra nebulizer ile 15 dk boyunca aerosolize doz mikrogram olacak şekilde verilir ve hemodinamik ölçüm inhalasyonun son dakikasında yapılır. Ancak inhale iloprost ile vazoreaktivite testi henüz PHT kılavuzunda yer almamıştır. Vazoreaktivite testi icin kalsiyum kanal blokerleri ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Pozitif vazoreaktivite testi, önerilen ilaçların kullanılması ile ortalama PAB da 10 mmhg azalma ile birlikte, mutlak ortalama PAB ın 40 mmhg değerine ulaşması ve kalp debisinde değişme olmaması veya artış olması olarak kabul edilmektedir. Neden vazoreaktivite testi? Non-invaziv testler PHT değerlendirmesinde oldukça yardımcı olmalarına rağmen, kalp kateterizasyonu gerekliliğini hala korumaktadır. Yetişkinlerde, kalp kateterizasyonu sırasında elde edilen hemodinamik değerler prognoz için belirleyici olmasına karşın, çocuklarda özellikle konjenital

11 21 Elektrokardiyografi Akciğer grafisi Transtorasik ekokardiyografi Pulmoner hipertansiyon şüphesi Pulmoner hipertansiyonun tespiti Solunum fonksiyon testleri Arteryel kan gazları Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Yüksek çözünürlüklü BT, spiral BT Pulmoner anjiyografi Kontrast EKO, TEE Laboratuar testleri Batın ultrasonografisi Sağ kalp kateterizasyonu Vazoreaktivite testi Egzersiz testleri (6DYT, KPET) Klinik sınıflandırması Pulmoner hipertansiyonun değerlendirilmesi Şekil 1: Pulmoner hipertansiyon tanı algoritması Şekil 2: Pulmoner hipertansiyona tanısal yaklaşım (3). kalp hastalıklarına bağlı PHT de tek başına yeterli değildir. Vazoreaktivite testinde iki temel hedef vardır: 1) İPAH da, kalsiyum kanal blokerleri ile tedaviye başlama. Tüm dünyada vazoreaktivite testinin tedaviyi yönlendirmek amacıyla geçerli olan en büyük endikasyonudur. İPAH da hastanın vazoreaktivite testine yanıtı, tedavide kalsiyum kanal blokerlerinin kullanılıp

12 22 Tekbaş ve ark. kullanılamayacağını ve daha da önemlisi hayatta kalma süresini belirlemede rol oynar. 2) Konjenital kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyonda, cerrahi ve cerrahi sonrası mortalite/morbidite değerlendirilmesi. Çocuk kardiyologlarının vazoreaktivite testini en sık kullandıkları durumdur. Yüksek pulmoner vasküler dirence sahip bir hastanın kardiyak cerrahi sonrası yaşama oranını belirlemek için gereklidir. Kardiyak cerrahi öncesi yapılan vazoreaktivite testine alınan olumlu yanıt, hastanın cerrahi mortalitesi ve cerrahi sonrası yaşamda kalma süresinde anlamlı değere sahiptir. Ne zaman yapalım? Beraberinde getirdiği riskler göz önüne alındığında her hastaya vazoreaktivite testi yapmak gerekli değildir. PHT li bir hastaya vazoreaktivite testi yapmak icin kabul gören kriterler: 1. İPAH, herediter ve anoreksik ilaç kullanımına bağlı PHT de kalsiyum kanal blokeri tedavisine yanıtın belirlenmesinde 2. Soldan sağa şantlı konjenital kalp hastalıklarında pulmoner direncin 6 Wood Unite /m 2 nin üzerinde olması ya da pulmoner/sistemik vasküler direnc oranının (Rp/Rs) 0.3 den büyük olmasıdır. Dikkat edilmesi gereken noktalar: Vazoreaktivite testi yararları yanında önemli riskler de taşır. Ağır pulmoner vasküler hastalığı olanlarda, özellikle çocuklarda (pulmoner vasküler yatak daha reaktif olacağından) kalp kateterizasyonunun riskleri yüksektir. Bu hastalarda kateterizasyon sırasında pulmoner hipertansif krizden korunmak için bazı önlemlerin alınması gereklidir. Bunlar; solunum depresyonu yapmadan uygun sedasyon, hipovolemi ve hipokseminin önlenmesidir. Sağ ventrikül kateterizasyonu sırasında komplikasyon oranı yaklaşık %1.1 dir. Bunun yaklaşık %20 si vazoreaktivite testine bağlıdır ve en sık görülenler sistemik hipotansiyon ve bronkospazmdır (20). Komplikasyon görülme sıklığını etkileyen en önemli faktörler, PHT nin derecesi, işlem süresi ve hipoksidir (21). Eğer hastada pulmoner veno-okluziv hastalık ya da pulmoner kapiller hemanjiomatozis varsa test sırasında akut akciğer ödemi gelişebileceği unutulmamalıdır. Bu komplikasyon özelikle epoprostenol ile yapılan testlerde daha sık görülmektedir. Bu nedenle test öncesinde, hastada bu iki durumun varlığı araştırılmalıdır. Bunun için birden fazla yerden PKB ölçülmelidir. Ayrıca sol kalbin doluş basınçlarının ciddi olarak yükseldiği durumlarda da akut vazodilatatör test zararlı olabilir (22). Hangi ajanı kullanalım? Literatüre göz atıldığında vazoreaktivite testi için kullanılması öncelikli olarak önerilen bir ajan bulunmamaktadır. Hatta, yaygın olarak kullanılan inhale iloprostun kalsiyum kanal blokeri cevabı için belirleyiciliği yönünden yeterli veri olmaması nedeniyle kullanımı bile tavsiye edilmezken, bu ajan tüm dünyada güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır (20). Genel kanı her doktorun kendi kliniğinde kendi tecrübelerine göre davranması gerektiğidir. Ancak yine de kullanılacak ajanın seçiminde uygulama kolaylığı, kısa yarılanma ömrü, güvenilirlik, maliyet, kolay erişilebilirlik gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. Ancak kalsiyum kanal blokerlerinin kesinlikle kullanılmaması önerilmektedir. III. PAH Sempozyumu nda yapılan 20 pediatrik kardiyoloğun katıldığı bir ankette, pediatrik kardiyologların %60 ının vazoreaktivite testi icin oksijeni kullandıkları görülmüştür (Grafik) (11). Kombine kullanım: Testin etkinliğini, başarısını ve geçerliliğini artırmak için ajanların aynı anda birlikte kullanılmasının bireysel kullanımlara göre etkin bir avantaj sağlamadığı bir çok çalışmada gösterilmiştir (23-25). Sadece oksijen testi kullanan bazı laboratuarlarda ise, oksijenin özellikle inhale nitrik oksit ile kombinasyonunda daha etkin sonuçlar alınabileceği bildirilmiştir (26). Teste Yanıtı Önceden Tahmin Etmek Olası mı? Çocukların vazoreaktivite testine yanıt oranları yetişkin hastalara göre daha fazladır. Özellikle İPAH da çocuklarda teste yanıtın yetişkinlerden daha fazla olduğu bildirilmiştir (27). Hastalık tanısının konulduğu yaş ne kadar küçükse teste pozitif yanıt verme olasılığı da o kadar artmaktadır (28). 14. Egzersiz testleri: Hastaların fonksiyonel durumlarını değerlendirmede, hastalığın şiddetini belirlemede, tedavinin etkisini göstermede ve prognoz tayininde kullanılmaktadır. En sık kullanılanlar; yürüme tesi (6-12 dk) ve kardiyopulmoner egzersiz testidir (KPET). 6 dk. yürüme testi (6 DYT); iyi tanımlanmıştır, birçok çalışma ile veri elde edilmiş, non-invaziv, ucuz, kolay, güvenilir, prognostik veri sağlayan, uzmanlarca kabul görmüş bir takip yöntemidir. Semptomların şiddetini değerlendirmede yararlanılır. Elde edilen sonuçlar Borg dispne indeksi ile birlikte değerlendirilir. 6DYT de hedef, tedavi ile >380 metredir. Miyamoto ve arkadaşlarının çalışmasına göre PAH da 6DYT 332 m den fazla olanların sağkalımları 332 m den daha az olanlardan çok daha iyidir (29). KPET te gaz değişimi ve ventilasyon artan egzersizle birlikte devamlı kaydedilir. PHT li hastalarda zirve oksijen tüketimi (VO2), anaerobik eşik azalır. KPET te zirve VO2 (<10.4 ml/kg/dk) ve zirve sistolik kan basıncı (<120

13 23 mmhg) bağımsız olarak kötü prognoz belirteçleridir (30). Tanısal Yaklaşım Önerisi PHT de tanısal algoritma; PHT kuşkusu sonrası tanının konulması, klinik sınıf ve tipinin belirlenmesi ile fonksiyonel ve hemodinamik değerlendirmeyi içerir (Şekil 1). PHT kuşkusu, egzersiz dispnesi veya diğer klinik bulgular eşliğinde doğabileceği gibi akciğer grafisi ya da EKG gibi rutin testlerde saptanan anormallikler ile de oluşabilir. Kılavuzların da önerdiği tanı algoritması şekil 2 de gösterilmiştir (3). Tanı işlemi PHT nin sık görülen klinik gruplarının (grup 2-3 PHT) tanınması ile başlar. Bu amaçla değerlendirilmenin TTE ile başlaması uygun bir yaklaşımdır. TTE de PHT yi açıklayacak bir kardiyak hastalık bulgusu varsa diğer tanısal incelemelere gerek yoktur. PHT yi destekleyecek yeterli kardiyak bozukluk yoksa veya ikinci bir etyolojiden şüpheleniliyorsa solunum fonksiyon testleri, gece boyu oksijen satürasyonu izlemi veya polisomnografi ve YÇBT, akciğer patolojisine bağlı PHT için yol göstericidir. Grup 2 veya 3 PHT dışlanırsa kronik tromboembolik PHT yi (grup 4) ayırt etmek için ventilasyon perfüzyon sintigrafisi yapılır. Segmenter perfüzyon defekti de saptanamaz ise diğer nadir PHT nedenleri için spesifik testler yapılmalıdır. Bu testlerin sırası hastanın öyküsü ve fizik muayene bulgularına dayanır. Etyolojinin saptanamadığı durumlarda İPAH veya kalıtımsal PAH tanısı konur. Olanak varsa genetik araştırma yapılabilir. Klinik sınıflamadan sonra mutlaka hem kesin tanı ve PHT tipinin kesin olarak belirlenmesinde hem de vazoreaktiviteyi değerlendirmek için sağ kalp kateterizasyonu yapılmalıdır. Rutin açık ya da torakoskopik akciğer biyopsisi önerilmemektedir. Tanının konulmasından sonra tedavi planı ve prognoz tayini için hastalığın ciddiyeti saptanmalıdır. Dünya sağlık örgütünün fonksiyonel sınıflamasına göre hastanın evresi belirlenir (Tablo 3) (6). Prognoz tayininde hastanın klinik özellikleri, ekokardiyografik bulguları, hemodinamik parametreleri, egzersiz kapasitesi ve BNP/NT-proBNP gibi biyokimyasal belirteçler kullanılır (Tablo 4) (3). Bütün PHT tiplerinin prognozu aynı değildir. Örneğin konjenital kalp hastalığına bağlı PHT nin prognozu İPAH a göre daha iyidir. Eisenmenger sendromlu hastalarda 1. yılda sağkalım %97, 3. yılda sağkalım %72 iken HIV e bağlı PHT hastalarının prognozu İPAH a benzerlik gösterir. Bu hastaların 1. yılda sağkalımları %73, 3. yılda sağkalım oranı %47 dir (31). Sonuç olarak; PHT şüphesi olan bir hasta değerlendirilirken sistematik bir yaklaşım uygulanmalıdır. Semptomlar, hikaye ve fizik muayeneden yola çıkılarak bir sonraki aşamada yapılacak tetkikler tanının doğrulanması ve ayırıcı tanıya yönelik olmalıdır. Tanının kesinleştirilmesiyle birlikte hastanın hangi evrede olduğu belirlenerek tedavi planlanmalıdır. Özellikle riskli gruplarda hastaların semptomatik olması beklenmeden TTE ile tarama yapılmalı, böylece erken evrede hastalığın yakalanması ile prognoz daha iyi olmaktadır. Teşekkür Yazıda kullanılan bazı görüntü ve tablolar ACTELION un izni ile PAH bülteninden alınmıştır. Kaynaklar 1. Hachulla E, Gressin V, Guillevin L et al. Early detection of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: a French nationwide prospective multicenter study. Arthritis Rheum. 2005;52: Humbert M, Sitbon O, Chaouat A et al. Pulmonary arterial hypertension in France: results from a national registry. Am J Respir Crit Care Med 2006;173: Galiè N, Hoeper MM, Humbert M et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 2009;30: Levine DJ. Diagnosis and management of pulmonary arterial hypertension: implications for respiratory care. Respiratory Care 2006;51: Gaine SP, Rubin LJ. Primary pulmonary hypertension. Lancet 1998;352: Barst RJ, McGoon M, Torbicki A et al. Diagnosis and differential assessment of pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol. 2004;16;43(12 Suppl S):40S-47S. 7. Karabıyıkoğlu G. Pulmoner arteriyel hipertansiyon. In: Karabıyıkoğlu G. ed. Pulmoner Hipertansiyon. Ankara, Antıp Basımevi; 2007; Rich S, Dantzker DR, Ayres SM et al. Primary pulmonary hypertension. A national prospective study. Ann Intern Med. 1987;107:

14 24 Tekbaş ve ark. 9. Öztürk Ö, Şahin Ü. Pulmoner arteriyel hipertansiyon: tanı ve tedavisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2009;16: Patrat JF, Jondeau G, Dubourg O et al. Left main coronary artery compression during primary pulmonary hypertension. Chest. 1997;112: PAH Bülteni. 2008;2: Trow TK, McArdle JR. Diagnosis of pulmonary arterial hypertension. Clin Chest Med. 2007;28: Eysmann SB, Palevsky HI, Reichek N, Hackney K, Douglas PS. Two-dimensional and Doppler-echocardiographic and cardiac catheterization correlates of survival in primary pulmonary hypertension. Circulation. 1989;80: Raymond RJ, Hinderliter AL, Willis PW et al. Echocardiographic predictors of adverse outcomes in primary pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol. 2002;39: Tei C, Dujardin KS, Hodge DO et al. Doppler echocardiographic index for assessment of global right ventricular function. J Am Soc Echocardiogr. 1996;9: Yeo TC, Dujardin KS, Tei C, Mahoney DW, McGoon MD, Seward JB. Value of a Doppler-derived index combining systolic and diastolic time intervals in predicting outcome in primary pulmonary hypertension. Am J Cardiol. 1998;81(9): Forfia PR, Fisher MR, Mathai SC et al. Tricuspid annular displacement predicts survival in pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174: Tunariu N, Gibbs SJ, Win Z et al. Ventilation-perfusion scintigraphy is more sensitive than multidetector CTPA in detecting chronic thromboembolic pulmonary disease as a treatable cause of pulmonary hypertension. J Nucl Med. 2007;48: Williams MH, Handler CE, Akram R et al. Role of N-terminal brain natriuretic peptide (N-TproBNP) in scleroderma-associated pulmonary arterial hypertension. Eur Heart J ;27: Hoeper MM, Lee SH, Voswinckel R et al. Complications of right heart catheterization procedures in patients with pulmonary hypertension in experienced centers. J Am Coll Cardiol. 2006;48: Carmosino MJ, Friesen RH, Doran A, Ivy DD. Perioperative complications in children with pulmonary hypertension undergoing noncardiac surgery or cardiac catheterization. Anesth Analg. 2007;104: McLaughlin VV, Archer SL, Badesch DB et al. ACCF/AHA 2009 expert consensus document on pulmonary hypertension a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American Heart Association developed in collaboration with the American College of Chest Physicians; American Thoracic Society, Inc.; and the Pulmonary Hypertension Association. American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents; American Heart Association; American College of Chest Physicians; American Thoracic Society, Inc; Pulmonary Hypertension Association. J Am Coll Cardiol. 2009;53: Gorenflo M, Bettendorf M, Brockmeier K, Ulmer HE. Pulmonary vasoreactivity and vasoactive mediators in children with pulmonary hypertension. Z Kardiol. 2000;89: Rimensberger PC, Spahr-Schopfer I, Berner M et al. Inhaled nitric oxide versus aerosolized iloprost in secondary pulmonary hypertension in children with congenital heart disease: vasodilator capacity and cellular mechanisms. Circulation. 200;103: Ziegler JW, Ivy DD, Wiggins JW, Kinsella JP, Clarke WR, Abman SH. Effects of dipyridamole and inhaled nitric oxide in pediatric patients with pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med. 1998;158: Atz AM, Adatia I, Lock JE, Wessel DL. Combined effects of nitric oxide and oxygen during acute pulmonary vasodilator testing. J Am Coll Cardiol. 1999;33: Barst RJ. Treatment of primary pulmonary hypertension with continuous intravenous prostacyclin. Heart. 1997;77: Barst RJ, Maislin G, Fishman AP. Vasodilator therapy for primary pulmonary hypertension in children. Circulation. 1999;99: Miyamoto S, Nagaya N, Satoh T et al. Clinical correlates and prognostic significance of six-minute walk test in patients with primary pulmonary hypertension. Comparison with cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161: Wensel R, Opitz CF, Anker SD et al. Assessment of survival in patients with primary pulmonary hypertension: importance of cardiopulmonary exercise testing. Circulation. 2002;106: PAH Bülteni. 2008;4:2-7.

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON PULMONER HİPERTANSİYON Dr.Gül Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Giriş Pulmoner hipertansiyon (PH) kronik ve ilerleyici bir kardiyopulmoner hastalıktır. İlk kez 1865

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısında ekokardiyografinin yeri

Pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısında ekokardiyografinin yeri Pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısında ekokardiyografinin yeri Pulmoner hipertansiyon istirahatte, sağ kalp kateterizasyonu ile değerlendirilen ortalama pulmoner arter basınç değerinin 25 mm Hg bulunması

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi 580 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(8):580-590 Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi Current

Detaylı

BÜLTENİ. Editörlerden. Ocak-Mart 2013. Sayı: 16. 2Portopulmoner Hipertansiyon. 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon

BÜLTENİ. Editörlerden. Ocak-Mart 2013. Sayı: 16. 2Portopulmoner Hipertansiyon. 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Sayı: 16 2Portopulmoner Hipertansiyon 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon 10 Antifosfolipid Sendromu ve Pulmoner Hipertansiyon 12 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Genel Önlemler

Detaylı

Pediyatrik pulmoner hipertansiyon. Pediatric pulmonary hypertension

Pediyatrik pulmoner hipertansiyon. Pediatric pulmonary hypertension Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:153-164 153 Pediyatrik pulmoner hipertansiyon Pediatric pulmonary hypertension Dr. D. Dunbar Ivy,* Dr. Steven H. Abman, Dr. Robyn J. Barst,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Deniz KÖKSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Böbrek hastalıkları seyrinde akciğer sorunlarına

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon 57 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon Pulmonary arterial hypertension related to connective tissue diseases Özlem Pehlivan, Murat İnanç İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp

Detaylı

Pulmoner Tromboendarterektomi

Pulmoner Tromboendarterektomi Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Pulmoner Tromboendarterektomi Bedrettin Yıldızeli, Selim İsbir, Didem Dal Giriş Pulmoner arteriyal hipertansiyon

Detaylı

Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji

Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:29-44 29 Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji Right heart adaptation to pulmonary arterial hypertension:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

Pulmoner tromboendarterektomi

Pulmoner tromboendarterektomi 31 Pulmoner tromboendarterektomi Pulmonary thromboendarterectomy Bedrettin Yıldızeli, Selim İsbir* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ve *Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim

Detaylı

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu ESC KLAVUZU Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi 2012 Görev Grubu. ESC Kalp Yetersizliği

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde prostanoidler

Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde prostanoidler 2 Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde prostanoidler Prostanoids in the treatment of pulmonary arterial hypertension Murat Başkurt, M. Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü,

Detaylı

İşlevsel Solunum Testleri

İşlevsel Solunum Testleri İşlevsel Solunum Testleri Nevit Dilmen 2002 S Solunum; dış ortamdaki oksijenin oksidasyon zincirinde kullanılmak üzere akciğerler ve sistemik dolaşım yoluyla hücreye ulaştırılıp, ortaya çıkan karbondioksitin

Detaylı

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:119-129 119 Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon Chronic thromboembolic pulmonary hypertension Dr. Nick H. Kim,* Dr. Marion Delcroix,

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Senkopla Baflvuran Bir Olgu Nedeniyle Primer Pulmoner Hipertansiyonlu Olgular n De erlendirilmesi

Senkopla Baflvuran Bir Olgu Nedeniyle Primer Pulmoner Hipertansiyonlu Olgular n De erlendirilmesi 231 DERLEMELER REVIEWS Senkopla Baflvuran Bir Olgu Nedeniyle Primer Pulmoner Hipertansiyonlu Olgular n De erlendirilmesi Dr. Ersan Tatl, Dr.Erhan Karahasano lu, Dr.H.Mesut Kald r* Dr. Zihni Aktafl, Dr.

Detaylı

AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR.

AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR. T. C. DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ

Detaylı

Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ESC Kılavuzları (yeni versiyon 2010)

Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ESC Kılavuzları (yeni versiyon 2010) Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ES Kılavuzları (yeni versiyon 2010) Avrupa Kardiyoloji Derneğinin Erişkinlerdeki Doğumsal Kalp Hastalığı Tedavisi Görev Grubu Avrupa Pediyatrik Kardiyoloji

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları

Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları KLİNİK GELİŞİM İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 26 SAYI 1 2013 CİLT 26 SAYI 1 2013 Bi G rin öğ ci üs Ba H sa as m ta ak lık ta la rı Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları Klinik Gelişim

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı