POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013

2 BaĢbakanlık Uzman Yardımcısı Muhammed Nuri DĠLEKCĠ ye ait Politika Analizi ve Kamu Politikalarının Analiz Edilmesine ĠliĢkin Dünya Uygulamaları adlı çalıģma, komisyonumuz tarafından BaĢbakanlık Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiģtir. BaĢkan Adı Soyadı Unvanı Üye Adı Soyadı Unvanı Üye Adı Soyadı Unvanı Üye Adı Soyadı Unvanı Üye Adı Soyadı Unvanı

3 ÖZET Politika analizi, toplumu ilgilendiren herhangi bir problemin çözümü için uygulanmakta olan ya da uygulanması teklif edilen bir kamu politikasının ve muhtemel alternatif politikaların, baģta etkinlik olmak üzere ilgili tüm kamu politikası amaçları açısından değerlendirilmesi ve en makul politikanın tespit ve tavsiye edilmesi iģlemi olarak tanımlanabilir. ÇağdaĢ politika analizi teorisinde temel amaç etkinlik gibi siyasal arenada sahibi olmayan değerlerin savunuculuğunu yapmak ve bu değerleri kamu politikası oluģum süreçlerine enjekte etmektir. Böylece çeģitli birey ya da zümreler için iyi olanın değil toplum için iyi olanın tercih edilmesi sağlanacak, dolayısıyla genel toplumsal refahın artırılmasına hizmet edilecektir. Bu sebeple iyi bir politika analisti olmanın birinci Ģartı özgürlük, eģitlik, adil bölüģüm gibi etik-ahlaki-sosyal bir takım değerlere sahip olmaktır. Analist sahip olduğu bütün beģeri sermayesini, bu değerlerin kamu politikalarını Ģekillendirmesi için harcayacağına ve müģterisinin ya da kendisinin menfaati için bu değerlerden taviz vermeyeceğine en azından kendi vicdanında söz vermiģ olmalıdır. Tezde genel olarak politika analizinin tanıtılması amaçlanmıģtır. ÇalıĢma kapsamında önce genel geçer bir politika analizi tanımı yapılmaya çalıģılmıģ ardından politika analizi metodolojisi yazını incelenmiģ ve literatürde önemli bir yere sahip olan Weimer-Vining e ait rasyonalist (akılcı) yöntem esas alınarak politika analizinin nasıl yapılacağı anlatılmıģtır. Uygulama örneği olarak ise politika analizinin menģei olması hasebiyle Amerika, SayıĢtay raporlarının kalitesi nedeniyle Ġngiltere, yapmıģ olduğu baģbakanlık reformu sebebiyle Japonya, baģbakanlığında bir politika analiz birimi olması sebebiyle Finlandiya ve politika yapıcılar-politika uygulayıcılar ayrımına iyi bir örnek teģkil etmesi sebebiyle Ġsveç ülke örneklerine, ulaģılan bilgiler ölçüsünde yer verilmiģtir. Türkiye kısmında ise önce politika analizi açısından Türkiye nin hâlihazırdaki durumu resmedilmiģ, ardından bir takım iyileģtirme önerileri sunulmuģtur. Yapılan araģtırmalarda, dünya genelinde standart bir politika analiz sistemi olmadığı, hatta politika analiz kuramının kendisinin henüz bilimsel bir kuram olarak emekleme aģamasında olduğu, sahadaki politika analistlerinin henüz yeterince organize olamadıkları ve evrensel mesleki standartlar belirleyemedikleri görülmüģtür. BaĢbakanlık bünyesinde yapılacak politika analizi çalıģmalarının, kamu kaynaklarının kullanımında etkinliğin artırılmasına, karģılaģılan problemlere en makul çözümlerin üretilmesine ve politika analizi kuramının; disiplinler arası, yeni ve müstakil bir sosyal bilim dalı olarak rüģtünü ispat etmesine katkı sağlayacağı düģünülmektedir. i

4 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... Ġ ĠÇĠNDEKĠLER... ĠĠ KISALTMALAR TABLOSU... VĠ TABLO VE ġekġller... VĠ GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM TEORĠK ÇERÇEVE I. TANIM VE TARĠHSEL GELĠġĠM... 4 A. Tanım... 4 B. Tarihsel GeliĢim... 6 II. POLĠTĠKA ANALĠZĠNĠ GEREKLĠ KILAN ETMENLER A. Bilgi Kirliliği-Eksikliği B. Uzman Körlüğü C. BaĢarılı Uygulamalar D. TeftiĢten Farkı III. BĠR MESLEK OLARAK POLĠTĠKA ANALĠZĠ A. OECD Bünyesinde Politika Analisti Ġstihdamı B. Diğer Mesleklerle ĠliĢkisi C. Politika Analiz Sanatı D. Politika Analistinin Sosyal Sorumluluğu E. APPAM (Kamu Politikası Analizi ve Yönetim Derneği) IV. PROFESYONEL ETĠK A. Analitik Roller Objektif teknisyen rolü MüĢteri avukatı rolü Vaka odaklı analist rolü B. Değerlerin ÇatıĢması C. Değer ÇatıĢmalarına ĠliĢkin Bazı Örnekler V. POLĠTĠKA ANALĠZĠ ĠÇĠN BĠLGĠ TOPLANMASI ii

5 A. Doküman AraĢtırması Literatür taraması Ġstatistiki verilerin toplanması Ġnternetten araģtırma yaparken B. Saha AraĢtırması C. Doküman araģtırması ve saha araģtırması bulgularının birleģtirilmesi VI. KENDĠNĠZĠ ANALĠZ ETME VII. MÜġTERĠ ODAKLILIK ĠKĠNCĠ BÖLÜM POLĠTĠKA ANALĠZ YÖNTEMLERĠ I. GENEL DEĞERLENDĠRME II. AKILCI YÖNTEMĠN (WEIMER-VINING) ADIMLARI A. Problemin AnlaĢılması Bulguların değerlendirilmesi Problemin çerçevelenmesi Problemin modellenmesi B. Amaçların Belirlenmesi Amaçların muğlaklığı Amaçlar arasındaki ödünleģme Amaçlar ve politikalar ayrımı C. Çözüm Metodunun Seçilmesi Fayda-maliyet analizi Kalitatif fayda-maliyet analizi UyarlanmıĢ fayda-maliyet analizi Etkinlik-maliyet analizi Çok amaçlı analiz D. Göstergelerin Seçilmesi E. Alternatif Politikaların Belirlenmesi F. Alternatif Politikaların Göstergeler Bağlamında Etkilerinin Öngörülmesi G. Alternatif Politikalara Değer Biçilmesi iii

6 H. Değerlendirme ve Tavsiye Sunma Alternatiflerin değerlendirilmesi Tavsiyelerin sunulması III. POLĠTĠKA ANALĠZ RAPORUNUN YAZIMI A. EtkileĢimi Sağlamak B. MüĢterinin Dikkatini Canlı Tutmak C. Güven Kazanmak D. Son Kez Kendini Gözden Geçirme: Doğrusal ve doğrusal Olmayan YaklaĢımlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÜNYADA POLĠTĠKA ANALĠZĠ I. A.B.D A. Federal DanıĢma Kurulları Federal kamu kurumunun sorumluluğu Federal danıģma kurulu kurulabilmesi için gerekli koģullar Kamu kurumu tarafından kurul baģkanı atanması ve diğer federal görevliler Kurul toplantılarına ve çalıģmalarına serbest katılım DanıĢma kurulu üyeleri B. ĠçiĢleri Bakanlığı Politika Analiz Ofisi C. DüĢünce KuruluĢları (Think-Tanks) D. Yasama Organı Bünyesinde Politika Analizi II. ĠNGĠLTERE A. SayıĢtay Raporlarının Kalitesi B. BaĢbakanlık ve Yıllık Kamu Kurumları Raporu C. DanıĢmanlar Kanunu III. JAPONYA A. BaĢbakanlık Reformu B. Hükümet Faaliyet Raporu Özeti (Koizumi nin Reformları) IV. FĠNLANDĠYA iv

7 A. BaĢbakanlık Politika Analiz Birimi B. Hükümet Faaliyet Raporu V. ĠSVEÇ A. Ġsveç Kamu Yönetim Modeli B. Politika Yapanlar ve Uygulayanlar Ayrımı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKĠYE DE POLĠTĠKA ANALĠZĠ I. MEVCUT DURUM A. Üst Politika Belgeleri B. Özel Ġhtisas Komisyonları C. ġuralar D. BaĢbakanlık Sektörel Ġzleme ve Değerlendirme Birimi E. DanıĢmanlar ve Yüksek DanıĢma Kurulları F. TBMM AraĢtırma Hizmetleri BaĢkanlığı G. DüĢünce KuruluĢları II. ÖNERĠLER A. BaĢbakanlık Kamu Politikaları Analiz Kurulu (PAK) B. Politika Yapıcılar ve Uygulayıcılar Ayrımı C. Hükümet Faaliyet Raporu D. ġeffaf Devlet Ġnternet Sayfası E. Yüksek DanıĢma Kurulları Kanunu F. DanıĢmanlar Kanunu G. Politika Analizinin Zamanlaması H. Yatay Network Ġ. Somut Göstergeler J. Saha ÇalıĢması SONUÇ KAYNAKÇA v

8 KISALTMALAR TABLOSU a.g.e. : Adı Geçen Eser a.g.m. : Adı Geçen Makale AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome APPAM : Association for Public Policy Analysis and Management FDK : Federal DanıĢma Kurulu FACA : Federal Advisory Committee Act PAK : Politika Analiz Kurulu PAR : Politika Analiz Raporu BKPAK : Politika Analiz Kurulu CRS : Congressional Research Service PA : Politika Analizi BSĠDK : BaĢbakanlık Sektörel Ġzleme ve Değerlendirme Kurulu ÖĠK : Özel Ġhtisas Komisyonu YDK : Yüksek DanıĢma Kurulu s : Sayfa SGB : Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı PA : Politika Analizi DEA : Düzenleyici Etki Analizi PPBS : Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi OECD : The Organization for Economic Co-operation and Development RĠP : Resmi Ġstatistik Programı SPK : Sermaye Piyasası Kurumu TÜĠK : Türkiye Ġstatistik Kurumu BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu STK : Sivil Toplum Örgütü vb : Ve benzeri vs : Vesaire GSA : U.S. General Service Administration vi

9 TABLO VE ġekġller Tablo-1 Sistem Analizi ve Politika Analizinin Bazı Özellikler Açısından KarĢılaĢtırılması Tablo-2 OECD Tarafından Ġstihdam Edilen Politika Analistinin Özlük Hakları Tablo-3 Politika Analiz Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması Tablo-4 Amaçlar/Alternatifler Matrisi Tablo-5 Politika Analizini Anlatırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ġekil-1 Değer ÇatıĢmalarında Alternatif Tepkiler ġekil-2 Doküman AraĢtırması Ve Saha AraĢtırması Bulgularının BirleĢtirilmesi 44 ġekil-3 Rasyonelist (Akılcı) Modelin Adımları ġekil-4 Amaçların ÖdünleĢmesi ve Yapılabilirliği ġekil-5 Çözüm Metodunun Seçilmesi ġekil-6 Politika Yapanlar Ve Uygulayanlar Ayrımı vii

10 GĠRĠġ Politika analizinin özgün bir alan ve ayrı bir meslek olarak ortaya çıkıģı yeni olsa da karar vericilere politikalara iliģkin tavsiye sunma iģlemi antik bir sanat olarak eski çağlardan beri yapılmaktadır. Radin kitabına Machiavelli Ötesi: Politika Analizi RüĢtünü Ġspat Etmekte ismini vermiģtir çünkü ona göre politika analizi, kendisi de önemli bir danıģman olan Machiavelli nin bıraktığı mirasın üzerine inģa edilmektedir. 1 Politika analizinden maksat siyasi analiz değildir. Eğitim politikası, sağlık politikası, teģvik politikası vb. herhangi bir kamu politikasının analizidir. Bazı yazarlar kavram karmaģasından kurtulmak için siyasa analizi demektedir. TDK ya göre ise siyasa, politics in karģılığıdır. 2 Ġngilizcedeki policy (izlenen yol, yöntem) ve politics (siyaset) kelimelerinin ikisinin de Türkçesi olarak politika kullanılmaktadır. Ġki farklı anlam için tek kelimenin kullanılması, kavram karmaģası oluģturmaktadır. Belki de en doğrusu, politika analizi kuramı sosyal bilimler dünyasında kendisine müstakil bir yer bulana dek, kamu politikası analizi Ģeklinde kullanılması ve kavram karmaģasına son verilmesidir. Politika analizini uygulama öncesi, uygulama sırasında ve uygulama sonrası PA olarak üçe ayırmak mümkündür ve PA esas olarak uygulama öncesi yapılan bir faaliyettir. Uygulama öncesi PA ya kanun tasarıları için yapılan politika analizi örnek verilebilir. Burada politika analizi, yeni bir yasal düzenleme yapmadan önce, önerilen düzenlemenin muhtemel etkileri incelemek için yapılmaktadır (Düzenleyici Etki Analizi-DEA). Kamu politikası genelde kanunla oluģmaktadır. Dolayısıyla henüz kamu politikası oluģmadan önce politika analizi yapılmıģ olmakta ve teklif edilen politikanın en makul-etkin politika olup olmadığı araģtırılmaktadır. Benzer Ģekilde bazen hükümet ya da parlamento, henüz önerilen bir düzenleme yokken, sorunu tüm yönleriyle anlamak ve ona göre bir düzenleme yapmaya ya da yapmamaya karar vermek için politika analiz raporu hazırlanmasını istemektedir. 1 Beryl A. Radin, Beyond Machiavelli: Policy Analysis Comes of Age, Washington DC: 2000, s TDK, Büyük Türkçe Sözlük, <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=tdk.gts.51e f > (12 Temmuz 2013). 1

11 Uygulama sırasında yapılan PA ya yürütme organı tarafından yapılan ve uygulanmakta olan kamu politikasının, iddia olunan amaca hizmet etmekteki baģarısını ölçmek için yapılan analiz örnek verilebilir. Uygulama sırasında yapılan politika analizinde alternatiflerden biri mevcut politikadır. Mevcut politika zaten uygulanmakta olduğundan politikanın etkinliğine iliģkin kanıt bulmak daha kolay olacaktır. Uygulanmakta olan politikaya iliģkin yapılacak politika analiziyle, müģteriye henüz süreç yaģanırken raporlama yapılmakta ve zamanında müdahale etme imkânı sunulmaktadır. 3 Burada müģteri bakan, milletvekili, üst yönetici vb. herhangi bir karar alıcı olabilir. Uygulama sonrasında yapılacak PA ise yine yürütme organı içerisinde baģbakanlık ya da ilgili bakanlık bünyesinde yapılabilir. Herhangi bir kamu politikasının etkileri uygulama bittikten sonra tam olarak ortaya çıkıyor olabilir. Böyle bir PA, uygulaması biten politikanın beklenen sonuçları ortaya çıkarıp çıkarmadığını tespit etmek amacıyla yapılacaktır ve bu analize program değerlendirmesi de denmektedir. Uygulama sonrası hazırlanacak politika analiz raporu gelecekte oluģturulacak kamu politikalarına ıģık tutacaktır. Politika Analizi, Dünya Bankasınca 1998 yılında yayımlanan Kamu Harcamaları Yönetimi El Kitabında Orta Vadeli Harcama Sistemi bağlamında ele alınmıģtır. Türkiye de hazırlanan Orta Vadeli Programlarda, Dünya Bankasının öngördüğü Ģekilde, hükümetin ortaya koyduğu politikalara ne Ģekilde ulaģılabileceğini ortaya koyacak bir PA yapılmamaktadır. Söz konusu PA çalıģmalarının yapılması, hükümetin ortaya koyduğu politikalara iliģkin olarak idarelerin gerçekleģtirecekleri eylemlerin en baģtan izlenebilmesini (gerek faaliyet, gerekse de maliyet olarak) ve gerekli görülen yerlerde müdahale edilmesini de mümkün hale getirecektir. 4 PA nın esas BaĢbakanlığı ilgilendiren boyutu ise, Hükümet Programının uygulanmasını takip etmek amacıyla, hükümetin kurumlar aracılığıyla uygulamakta 3 M. Nuri Dilekci, Politika Analizi ve Hükümet Politikalarının Analiz Edilmesinde BaĢbakanlığın Rolü, İdarecinin Sesi Dergisi, 148. Sayı, Kasım-Aralık 2011, s Mirac Gülçiçek, Orta Vadeli Harcama Sistemi, yayımlanmamıģ BaĢbakanlık Uzmanlık Tezi (2010). 2

12 olduğu politikaların analiz edilmesidir. Çünkü Türkiye de BaĢbakanlığın misyonu Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluģları arasında iģbirliğini ve koordinasyonu sağlamak, gözetim ve denetim yapmaktır. 5 BaĢbakanlığın görevlerini sayarken hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek ve Hükümet Programının, uygulanmasını takip etmek ifadelerine yer veren BaĢbakanlık teģkilat kanunu, kurulacak politika analiz sisteminin yasal dayanağını oluģturmakta ve BaĢbakanlığın asli görevine iģaret etmektedir. 6 Hükümet iktidara geldiğinde bir program hazırlamıģtır ve çeģitli politika hedefleri belirlemiģtir. 7 Peki, uygulamalar ve kullanılan politika araçları nelerdir? Örneğin sağlık alanındaki çalıģmalar gerçekten de hükümetin sağlık politikası hedefine hizmet etmekte midir, iktidar süresinin sonuna doğru hükümet, sağlık alanında hedeflediği yere gelmiģ olacak mıdır? ĠĢte politika analizinde bu ve benzeri sorulara cevap aranmakta ve sorunlu alanlar için çeģitli öneriler geliģtirilmektedir. ÇalıĢma kapsamında birinci bölümde politika analizinin tanımı, tarihsel geliģimi, bir meslek olarak politika analizi gibi hususlara yer verilmiģtir. Ayrıca politika analizinde çok önemli yeri olan müģteri kavramı açıklanmıģ ve politika analizi için bilgi toplarken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmıģtır. Ġkinci bölümde politika analizinin nasıl yapılacağı ve politika analiz raporunun nasıl olması gerektiği anlatılmıģtır. Üçüncü bölümde ise dünya uygulamalarına yer verilmiģtir. Dördüncü bölümde Türkiye de zaten yapılmakta olan ve politika analizi kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalar anlatılmıģ ve bir takım iyileģtirme önerileri sunulmuģtur. 5 T.C. Başbakanlık ( ) Stratejik Planı, s.4, Ankara: M. Nuri Dilekci, a.g.m., s Hükümet Programı, <http://www.basbakanlik.gov.tr/forms/pggovprogramme.aspx> (25 Aralık 2012). 3

13 BĠRĠNCĠ BÖLÜM TEORĠK ÇERÇEVE I. TANIM VE TARĠHSEL GELĠġĠM Bu bölümde öncelikle politika analizi literatüründeki tanımlara yer verilmiģ ve ardından özgün bir politika analizi tanımı yapılmaya çalıģılmıģtır. Daha sonra ise politika analizinin tarihsel geliģimi ele alınmıģ ve Amerikan Ġlerlemeci Döneminden bu güne kadarki süreçte yaģananlar, kamu politikalarını bilimsel araģtırmaya dayandırma düģüncesinin doğuģu ve PPBS den PA geçiģ süreci kronolojik olarak sıralanmaya çalıģılmıģtır. A. Tanım Politika analizi kavramı, hedefe varmak için seçilen yol anlamına gelen politika (policy) ve Yunanca kökenli olup parçalarına ayırmak anlamına gelen analiz kelimelerinden oluģmaktadır. Dolayısıyla belirli bir hedefe giden alternatif yollardan (yöntemlerden) hangisinin en makul olduğunun araģtırılması anlamına gelmektedir. Politika analizi için literatürde kabul görmüģ tek bir tanım mevut değildir. Weimer-Vining e göre politika analizi, kamusal kararlara iliģkin sosyal değerlerle ĢekillenmiĢ ve müģteri odaklı bir tavsiyedir. Politika analizinin sosyal değerlerle donatılmıģ kiģilerce yapılması ve onun müģteri-vatandaģ odaklı olması bu tanımın dikkat çeken kısımlarıdır. 8 Politika analizi yapmak ve yapılmıģ politika analizinden istifade edebilmek için politika analizinin müģteri odaklı olduğunu hiç unutmamak gerekir. Bir politika analisti iģini yaparken bazen politikanın toplumsal sonuçlarını, onun bir vatandaģ 8 David L. Weimer ve Aidan R Vining, Policy Analysis: Concepts and Practice, United States: 2011, s.23. 4

14 ürerindeki etkisinin önünde tutabilir, toplumsal faydayı bireysel faydaya tercih edebilir. Dolayısıyla politika analistinin sosyal değerlerin idrakinde olması politika analizinin amacına ulaģması bakımından çok elzemdir. Dunn ise politika analizini siyasa problemlerini çözmek için siyasi ortamlarda kullanılabilecek siyasalarla ilgili bilgilerin üretilmesi ve dönüģtürülmesi için pek çok sorgu metodu ve argüman kullanan bir uygulamalı sosyal bilim disiplini olarak tanımlamaktadır. 9 Dye politika analizini, hükümetlerin ne yaptığını, niçin yaptığını ve bu yapılan Ģeylerin vatandaģların yaģamında herhangi bir değiģiklik yapıp yapmadığını anlamak ve öğrenmek Ģeklinde tanımlamıģtır. 10 Bardach a göre ise politika analizi sosyal ve siyasal bir aktivitedir. Dolayısıyla analist yaptığı analizin kalitesine iliģkin hem entelektüel hem de ahlaki bir sorumluluk üstlenmektedir. 11 Çevik tarafından yapılan tanımda ise ikili bir ayrım görülmektedir: Özgün bir kamu politikası arayıģı için yapılan analiz (birincil) ve mevcut bir kamu politikasının desteklenmesi için yapılan analizler (ikincil). Birincil kamu politikası analizi sistematik ve analitik yaklaģımlar geliģtirmeyi gerektirirken ikincil kamu politikası analizi ikna, güzel anlatım, sıralı aksiyoner adımların atılması gibi hususları zorunlu kılmaktadır. 12 Dolayısıyla politika analiz alanı henüz net olarak tanımlanmıģ değildir. Analist müģterisine yaptığı tavsiyeyi kabul ettirdiği zaman mı baģarılı olacaktır? Analist 9 Fatih Demir, Kamu Politikası ve Politika Analizi ÇalıĢmalarının Teorik Çerçevesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 30, Ağustos Hasan Hüseyin Çevik, Süleyman Demirci, Kamu Politikası, Ankara: 2012, s Eugene Bardach, A Practical Guide For Policy Analysis, United States of America: 2011, s.xv. 12 Hasan Hüseyin Çevik ve Süleyman Demirci, a.g.e., s.70. 5

15 politika tercihinin ne kadar karmaģık ve çok boyutlu olduğunu müģterisinin anlayabileceği Ģekilde anlattığı zaman baģarılı sayılacak mıdır? Yoksa analist yayımlanmaya değecek ve meslektaģları tarafından ilgi görecek kalitede bir analiz yaptığında mı baģarılı sayılacaktır? Bu hususlar önümüzdeki yıllarda tartıģılmaya devam edecektir. 13 Bütün bu tartıģmaların ıģığında politika analizinin tanımını yapmak gerekirse: Politika analizi, toplumu ilgilendiren herhangi bir problemin çözümü için uygulanmakta olan ya da uygulanması teklif edilen bir kamu politikasının ve muhtemel alternatif politikaların, baģta etkinlik olmak üzere ilgili tüm kamu politikası amaçları açısından değerlendirilmesi ve en makul politikanın tespit ve tavsiye edilmesidir. B. Tarihsel GeliĢim yılları arasında Amerika da yaģanan Ġlerleme Dönemi (Progressive Era) boyunca Amerikan Devletinin yolsuzluklardan arındırılması ve tüm kamu hizmetlerinin en etkin Ģekilde sunulması için yoğun bir biçimde bilimsel çalıģmalar ve toplumsal eylemler yapılmıģtır. Ġlerlemecilere göre eski yöntemler israf ve etkisizliğe yol açmaktadır ve tüm kamu politikalarının bilimsel yöntemlere dayandırılması gerekmektedir. 14 Ġlerleme Döneminin etkisiyle hukukçular ve özellikle de bilimsel bilgiyi ve istatistiki verileri nasıl kullanacakları konusunda eğitim alan Harvard Law School mezunları kamu politikası alanında etkili olmuģlardır. Böylece hukukçuların danıģman olarak kamu kurumlarında istihdam edilmesine baģlanmıģtır. Dünya savaģından sonra ise stratejik karar alabilmek için sistem analizi ve operasyonel araģtırma 15 gibi yeni analitik tekniklerin geliģtirilmesini zorunlu kılmıģtır. 13 Beryl A. Radin, a.g.e., s Wikipedia, < (10 Nisan 2013). 15 Kamu yönetiminde problemlerin çözümü için ileri düzey analitik teknikleri ve matematik modelleri kullanan bilimsel yaklaģımdır. Arthur C. Clarke operasyonel araģtırmayı problemi onunla savaģmadan çözmek Ģeklinde tanımlamıģtır. <http://en.wikipedia.org/wiki/operations_research> (26 Nisan 2013). 6

16 Bu süreçle birlikte sosyal bilimcilerin karar alma sürecindeki önemli bir rol üstlenmiģlerdir. Fen bilimlerinde geliģen kurallar sosyal bilimlerde iki Ģekilde ortaya çıkmıģtır: Pozitivizm ve normatif ekonomik düģünce. Pozitivizm gerçeği sahteden ayırmak için laboratuvar deneylerini kullanır. Normatif ekonomik düģünce ise rasyonel düģünen ve davranan bireylerden oluģan bir piyasa teorisini esas alır lerin sonlarına gelindiğinde baģlangıç seviyesinde de olsa teknolojik geliģmelerin de etkisiyle analitik teknikleri kullanma biçimi değiģmiģtir. Yehezkel Dror bu süreci kamusal karar alma sürecinin iktisat bilimi tarafından iģgali olarak tanımlamıģtır. Ona göre ekonomik yaklaģım her kararı kaynakların yeniden tahsisi olarak görmektedir ve bu durumun kendisi bir ekonomik problemdir yılında Amerikan savunma bakanlığında Planlama Programlama, Bütçeleme Sisteminin (PPBS) kurulması ve ardından baģkan Lyndon Johnson döneminde tüm federal kurumlara geniģletilmesiyle kamu politikası sürecinde yaģanan geliģmeler kurumsal bir sistem haline getirilmiģtir. BaĢkan John Kennedy in savunma bakanı Robert McNamara Harvard Business School mezunu ve Ford Motor Company in eski baģkanıydı. Getirilen analitik yaklaģım McNamara döneminde iyice desteklenmiģ ve geliģtirilmiģtir. PPBS düģünce kuruluģları (think-tanks) tarafından da desteklenmiģ ve önerilmiģtir yılında California da kurulan RAND Corporation hükümet için (özellikle de savunma bakanlığı için) analitik çalıģmalar yapmaya baģlamıģtır. McNamara nın talebi üzerine RAND, PPBS den sorumlu olmak üzere bir Sistem Analizi Birimi kurulmasını çalıģmıģtır. PPBS salt maliyetlerin azaltılmasının değil kaynakların alternatiflere en rasyonel biçimde dağıtılmasını amaçlayan bir sistemdir. 17 Günümüzde PPBS yi eleģtirenler de vardır ona sahip çıkanlar da. Hatta PPBS ve 16 Yehezkel Dror, Ventures in Policy Sciences, New York: Elsevier, 1971, s.226; naklen, A. Radin Berly, a.g.e., s Ġlhan Atilla Dicle, Planlama-Programlama-Bütçeleme Sistemi (PPBS), <http://www.google.com.tr/ > (10 Nisan 2013). 7

17 politika analizi arasındaki iliģkiye Ģüpheyle yaklaģan PPBS nin politika analizinin geliģimini yavaģlattığını düģünenler de vardır. 18 Fakat hiç Ģüphe yoktur ki PPBS nin kökleri mikroiktisat ve refah iktisadı teorilerine dayanmaktadır ve PPBS yöntem olarak operasyonel araģtırma, fayda-maliyet ve etkinlik-maliyet analizi, program bütçe ve sistem analizini kullanmaktadır. PPBS sürecinin kendisi zaten amaçların ve maliyetlerin analist tarafından belirlenmesini ve yine analist tarafından mevcut ve önerilen programların etkinliğinin değerlendirilmesini gerektirmekteydi. Analitik planlama süreci bütçe sürecine bağlanarak, akademik çalıģmalar gerçek dünyadaki kaynak tahsisine tercüme edilmiģuygulanmıģ ve böylelikle stratejik yönetim sürecini bütçeye bağlamanın ilk ciddi adımı atılmıģtır. 19 PPBS en azından üç amaca hizmet etmiģtir: Çok dağınık bir yapısı olan Savunma Bakanlığını bir bütün olarak ele alınması, baģta kamu alımları olmak üzere kaynak tahsisinde ve kullanımında etkinliğin artırılması ve son olarak daha iyi kararlar için bilgi üretilmesi. Savunma bakanlığında kurulan birim tüm kamuya örnek olmuģtur. Birimin amacı sistematik, rasyonel ve bilimsel temele dayanan bir danıģmanlık hizmeti sunmak olduğu için zamanla politika analizinin temel unsurları olan problemin tanımlanması, kriterlerin belirlenmesi, alternatiflerin geliģtirilmesi, etkilerin tahmin edilmesi ve tavsiyelerin sunulması adımlarını içerir hale gelmiģtir ve politika analiz ofisine dönüģmüģtür. 20 Kurulan politika analiz ofisleri geleneksel bürokratik tutumlardan olabildiğince uzak durmaya baģlamıģlardır. Ofisteki analistler unvanı (rütbesi) ne olursa olsun üst yöneticinin makamına rahatça girip çıkabilmekteydiler. Analistler herhangi bir kamu 18 Berly A. Radin, a.g.e., s Berly A. Radin, a.g.e., s Berly A. Radin, a.g.e., s.15. 8

18 politikasına iliģkin yeterli teknik bilgiye ve uzmanlığa sahip değillerdi ancak analiz teknikleri üzerine uzmanlaģmıģlardı. Geleneksel bürokrasideki uzmanlık alanları onların yaptığı iģi tanımlamakta yetersiz kalıyordu. Uygulama ilerledikçe bu kiģilerin yaptığı iģ kariyer uzmanlık değil siyasi atamalarla gelinen ve belirli bir süreliğine ifa edilen bir görev bir (tür istisnai memuriyet) olarak kabul edilmeye baģlandı. Analistlerin çoğu RAND tecrübesine sahipti ve ekonomi veya operasyonel araģtırma üzerine doktora yapmıģ kiģilerden oluģuyordu. Kısa süre içinde Whiz Kids (gelecek vadeden baģarılı gençler) olarak anılmaya baģladılar ve tüm kamuda görünür hale geldiler te Amerikan Bütçe Ġdaresi bir genelge yayınladı ve tüm kurumlarda PPBS yi uygulamak üzere bir birim (politika analiz ofisi) kurulmasını ve personelin bu konuda eğitilmesini zorunlu kıldı. AĢağıdaki tabloda PPBS nin gereği olarak yapılan sistem analizi ve daha geliģmiģ-kapsamlı hali olan politika analizi karģılaģtırmalı olarak sunulmuģtur. 21 Berly A. Radin, a.g.e., s.16. 9

19 Tablo-1: Sistem Analizi ve Politika Analizinin Bazı Özellikler Açısından KarĢılaĢtırılması Temel disiplin Temel vurgu Özellik Sistem Analizi Politika Analizi Meslek mensuplarının taģıması gereken temel vasıflar Temel karar kriterleri Temel yöntemler Temel lokasyon Kamusal karar alma süreçlerine uygulandığında elde edilen çıktı Meslek mensuplarının bilgi ve becerilerini artırma için yapılması gerekenler A. Radin, a.g.e., s.25 Ekonomi, operasyonel araģtırma, niceliksel karar bilimleri. Kantitatif analiz Parlak, gelenek dıģı ve yüksek bir analitik kapasite. Kaynak tahsisinde etkinlik Ekonomik analiz, kantitatif model oluģturulması. PPBS nin merkezi olan merkezi bütçe idaresinde, kurumların bütçe birimlerinde ve analiz birimlerinde. Bazı yönlerden net bir biçimde daha iyi kararlar alınması, kompleks siyasi meselelere uygulanması durumunda muhtemel bir bumerang etkisi Üniversite müfredatında bazı değiģiklikler yapılması. Sistem analizindekilere ileveten siyaset bilimi, kamu yönetimi, davranıģ bilimlerinin bir kısmı ve özellikle de politika (policy) bilimleri. Kalitatif analiz, yeni alternatiflerin üretilmesi ve mümkün olduğunda kantitatif analiz. Sistem analizindekilere ilaveten olgunluk, siyasi ve idari realiteye açık bir vukufiyet, hayal gücü ve idealistik realizm. Sosyal, ekonomik ve siyasal verimlilik baģta olmak üzere birden çok kriter. Sistem analizindekilere ilaveten yaratıcı ve fütürist düģünce Sistem analizindekilere ilaveten farklı türlerdeki tüm sosyal yönlendirme birimleri. Oldukça karmaģık ve siyasi yönü olan durumlara iliģkin daha iyi kararlar alınması, kamu politika yapım sürecinde geniģ çaplı iyileģmeler, siyasal tartıģmalara eğitici etki. Siyasa bilimler ve kamu yönetimi alanlarında akademik anlamda değiģiklikler yapılması, disiplinler arası yeni bir politika (policy) bilim dalının oluģturulması. Ka yn ak: Ye he zk el Dr or, Ve ntu res in Po lic y Sci en ces, Ne w Yo rk: Els evi er, 19 71; na kle n, Be ryl 10

20 II. POLĠTĠKA ANALĠZĠNĠ GEREKLĠ KILAN ETMENLER Politika analizine baģlanmadan önce onun neden önemli olduğu ve benzerlerinden farkının ne olduğunun anlaģılmasının önemli olduğu düģünülmektedir. Bu sebeple politika analizinin gerekli kılan etmenler aģağıda açıklanmaya çalıģılmıģtır. A. Bilgi Kirliliği-Eksikliği Her gün geliģen ve büyüyen Türkiye de bir kısmı ihtiyaçlar doğrultusunda bir kısmı ise dünyadaki yeni eğilimlere uyum sağlamak amacıyla sürekli yeni kurumlar ihdas edilmektedir. Ekonomi politikasını ele alacak olursak: SPK, BDDK, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Ekonomi Bakanlığı vs. çok sayıda yetkili idare vardır. Bir sağlık politikasında ya da eğitim politikasında da durum farklı değildir. Çoğunlukla gerekli olan ve önemli görevler ifa eden bu kurumların sayısındaki artıģ, çok baģlılık ve bilgi kirliliği (eksikliği) risklerini de beraberinde getirmektedir. Hükümetin politikalarının uygulanmasından ve hedeflerine ulaģılmasından birinci derecede sorumlu olması anlamında, yürütmenin yetki ve sorumluluğu en fazla ve dolayısıyla en güçlü ismi olan baģbakan, bu önemli görevini tam olarak yerine getirebilmek için politika analiz raporlarına ihtiyaç duyacaktır. 22 Ehil kiģilerce hazırlanan ve BaĢbakanlığın perspektifinden bakarak, teorinin içinde kaybolmadan ama aynı zamanda sağlam bir teorik temele de oturan ve sahadaki durumu hem çıktı hem sonuç açısından ele alan PA raporları, karar alma mekanizmalarına çok önemli bir katkı yapacak ve karar alıcıların en isabetli kararları almak için ihtiyaç duydukları bilginin tamamını sağlayacaktır. Ekonomi teorisinde sıkça ele alındığı üzere, eksik bilgiyle doğru kararlar almak ve bu kararlar sonucu uygulanan politikalarla hedeflere ulaģmak neredeyse imkânsızdır M. Nuri Dilekci, a.g.m., s M. Nuri Dilekci, a.g.m., s

21 B. Uzman Körlüğü MüthiĢ bir bilgi bombardımanına tutulduğumuz bu çağda insanoğlu çareyi ihtisaslaģmakta bulmuģtur. Bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olabilmek Ģeklinde tarif edebileceğimiz uzmanlaģmanın birçok faydasının yanında uzman körlüğü olarak adlandırılan çok önemli bir de zararı vardır. Bu kavramı, yalnız bir konuda uzmanlaģan bir bilim insanının baģka bir konuda hiç bilgi sahibi olmaması, olaylara uzmanı olduğu bilimin penceresinden bakması, o sahanın peģin kabulleri anlamına gelen varsayımlarından hareket etmesi, dolayısıyla yaptığı değerlendirmelerin resmin tamamını göremeyen ve çok boyutlu bir meseleyi bir bütün olarak (içerdiği ve ortaya çıkardığı tüm etkileģimlerle birlikte) ele almaktan uzak değerlendirmeler olması durumu olarak tanımlayabiliriz. Mevlânâ Mesnevi'sinde bunu çok güzel bir benzetmeyle dile getirir; meģhur Körlerin Fil Tarifi meseli... Fil bir bütündür ama kör insanlara Bu nedir? diye sorulduğunda, birisi bacağını tutar ağaç olduğunu söyler, burnunu tutan hortum, püskülünü tutan fırça der; hiçbiri bütünü tarif ederek, Ben bir fil tutuyorum diyemez. 24 BaĢbakanlık taki uzmanlar tarafından; sektör uzmanlarından yararlanarak, gerektiğinde yerinde incelemeler yaparak, tüm paydaģların görüģleri alınarak hazırlanan ve farklı uzmanlık alanlarına ve iģ deneyimlerine sahip uzmanlarca nihai Ģekli verilecek PA raporları, uzman körlüğü ile sakatlanmamıģ raporlar olarak, adeta karar alıcıların yolunu aydınlatan bir fener iģlevi görecektir Semazen.net, <http://www.semazen.net/yazar_yazi.php?id=1005> (11 Nisan 2013). 25 M. Nuri Dilekci, a.g.m., s

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD. AKILCI İLAÇ KULLANIMI Uzm. Dr. F. İlknur VAROL İnönü Ünv. T.Ö.T.M. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD. AKILCI İLAÇ KULLANIMI GeliĢmekte olan toplumların en büyük sorunlarından biri haline

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU.C. MALİYE BAKANLIĞI OCAK 2015 BAġKAN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki Görev ve

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Aktif Gayrimenkul ve DanıĢmanlık Aġ bünyesindeki Uzmanlarının DanıĢmanlığını Yaptığı Eğitim Programları: 03-04 Mart 2012 tarihlerinde TEMEL DEĞERLEME ; 10-11 Mart 2012 tarihlerinde ĠLERĠ DEĞERLEME ; 17-18

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi Ġlker Açıkalın Direktör, KPMG Risk Yönetimi DanıĢmanlığı Ġstanbul,17 Temmuz 2012 1 Risk Nedir? Risk, planlanan amaçlardan sapmayı ortaya çıkaran her türlü durumu ifade etmektedir.

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı