Gayrimenkul Değerleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayrimenkul Değerleme"

Transkript

1 Aktif Gayrimenkul ve DanıĢmanlık Aġ bünyesindeki Uzmanlarının DanıĢmanlığını Yaptığı Eğitim Programları: Mart 2012 tarihlerinde TEMEL DEĞERLEME ; Mart 2012 tarihlerinde ĠLERĠ DEĞERLEME ; Mart 2012 FĠZĠBĠLĠTE ANALĠZLERĠ ; Mart 2012 tarihlerinde DEĞERLEME ESASLARI (talep olması halinde hafta içi akģam eğitimlerimiz de planlanacaktır) Gayrimenkul 1. Temel Bu eğitimin amacı genel anlamda banka ve finans kurumlarına veya bayilik teģkilatı ile çalıģan kuruluģlara hazırlanan teminat alma iģlemlerine yönelik değerleme raporlarının hazırlanması için gerekli yeterliliği sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcı (kursiyer) bir değerleme raporu hazırlayabilecektir. Eğitim teorik ve uygulamalı eğitimden oluģmaktadır. Cumartesi ve Pazar günü teorik eğitim verilirken kursiyer en az 1 en fazla 5 gün olmak üzere bir uzman nezaretinde uygulamalı eğitime katılır. Eğitime katılım zorunlu olup teorik ve uygulamalı eğitim sonunda kursiyere bir taģınmazın değerlemesi proje ödevi olarak verilir. Kursiyer, uzman nezaretinde hem saha hem de ofis çalıģmasını tamamlayarak banka veya finans kuruluģlarına gönderilmek üzere gerçek bir rapor hazırlar. Teorik eğitime ve en az bir günlük uygulamalı eğitime katılan ve de proje ödevinde baģarılı olanlara SERTĠFĠKA verilirken sadece teorik eğitime katılanlara KATILIM BELGESĠ verilir. Bu eğitimi tamamlayan katılımcı (kursiyer),değerleme sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlerde rapor hazırlayabilecek veya çözüm ortağı Ģeklinde çalıģabilecek düzeye getirilir. Bu eğitime değerleme sektöründe deneyimi olmayıp bu iģi yapmak isteyen veya kendisini geliģtirmek isteyenler katılabilir.

2 Eğitimin Ġçeriği TEMEL DEĞERLEME EĞĠTĠMĠ KONU ĠÇERĠK SÜRE DEĞERLEMEYE GĠRĠġ 1. Mevzuatta 2. Kavramlar (, Uzmanı, Değer-Fiyat-Maliyet, Değer Türleri) 3. Etik Değerler 4. Profesyonel DavranıĢ Kuralları 60 ġġrketlerde Ġġ AKIġI DEĞERLEME PROSESĠ TAPU-KADASTRO ARAġTIRMASI ve BELGE TANIMA- YORUMLAMA BELEDĠYE ARAġTIRMALARI ve YASAL DURUM ANALĠZĠ, BELGE OKUMA-YORUMLAMA 1. Süreci (Proses) 2. ġirketlerde Süreci 3. ġirketlerde deki Oyuncular (Planlama,, Kontrol, ĠĢ GeliĢtirme) 4. Oyuncuların Görev ve Sorumlulukları 1. AĢamaları a. Öncesi Hazırlık AĢaması b. AĢaması i. Tapu-Kadastro AĢaması ii. Belediye (vd) aģaması iii. Yer Görme AĢaması iv. Çevre Analizi ve Veri Toplama v. Rapor Yazım AĢaması c. Sonrası AĢama 1. Tapudaki Kütükler 2. Kütüklerdeki Sayfalar 3. Önemli Takyidatlar 4. Tapu Senetlerinin Yorumlanması 5. Takyidatların Raporlardaki Yazım Standardı 6. Kat Ġrtifak Projelerinin Önemi 7. Trampa Riski ve Trampanın nasıl giderileceği 1. Temel Kavramlar a. Ġmar Planı ve Plan Türleri b. YapılaĢma KoĢulları ile ilgili Temel Bilgiler c. Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma Ġzin Belgesi

3 RUHSATSIZ YAPILARDA DEĞERLEME RĠSKLER ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ DEĞERLEMEDEKĠ DĠĞER TANIMLAR DEĞERLEME YÖNTEMLERĠ d. Yapı Tatil Tutanağı, Encümen Kararları, Mahkeme Kararları e. Mimari Projelerin Önemi 2. Bir Yapının DoğuĢu (Hangi aģamada hangi belgeler) 3. Belgelerin Yorumlanması 4. Elde Edilen Bilgilerin Raporlardaki Yazım Standardı 1. Ruhsatsız yapılarda 2. Kat Fazlalıklarında 3. Oturum Alanındaki Büyümelerde 1. Uzmanını Bekleyen Riskler 2. Olumsuz DavranıĢlar (RüĢvet Teklif Edilmesi) 3. YanlıĢ Yer Tespiti 1. SatıĢ Kabiliyeti 2. Değeri Etkileyen Faktörler 3. yi Olumsuz Etkileyen Faktörler 4. Varsayımlar ve Hipotetik KoĢullar 5. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi 6. Konumu-Özellikleri-Çevresi 7. Ana TaĢınmaz-Bağımsız Bölüm Tanımlaması 8. UlaĢım Tanımlaması 1. SatıĢların KarĢılaĢtırması Yöntemi a. Yöntemin Tanımı b. Uygulanabilirliği ve Kısıtlamaları c. Düzeltmeler ve Düzeltmenin Sayısal Uygulanması d. Yöntemin Nihai Sonucu e. Örnek Arsa ve Konut si 2. Maliyet Analizi a. Arazi ve Arsa si b. Maliyet Tahmini c. Amortisman Kavramı d. Örnek Fabrika Uygulaması

4 UYGULAMA 3. Gelir Yöntemi a. Tanımlar ve Formüller b. Gelir Gider Analizi c. Direkt Kapitalizasyon Yöntemi d. Getiri Kapitalizasyon Yöntemi e. Örnek Otel Uygulaması 4. GeliĢtirme YaklaĢımı a. Proje Öngörüsü b. Maliyet Öngörüsü c. ĠĢ Planı ve Tamamlama Öngörüsü d. ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı Analizi ile Değer Tespiti 1. Saha ÇalıĢması a. Tapu Kadastro Ġncelemesi b. Belediye Ġncelemesi c. TaĢınmazın Yerinde Ġncelenmesi d. TaĢınmazın Çevre Analizi ve Veri Toplama 2. Ofis Uygulaması a. Sahada hazırlanan ÇalıĢma Formunun Analizi b. Verilerin Analizi ve Değer Takdiri c. Ortak Rapor Dili Ġle Raporların Eğitim Günleri Cumartesi / Pazar / Pazartesi

5 2. Ġleri Teknikleri Bu eğitimin amacı Ġleri Tekniklerini kullanarak daha zor, daha karmaģık Mix-Use Yapıların değerleme raporlarının hazırlanması için gerekli yeterliliği kazandırmaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcıya (kursiyer) SPK mevzuatına tabi değerleme faaliyetlerinde kullanılması gereken veya özel raporlarda kullanılan yöntemler aktarılmaktadır. Bu tür raporlar değere odaklanan raporlar olmayıp nihai değere giden yollara odaklanmakta ve değiģik tür gelir getiren taģınmazların değerlemesi üzerinde durulmaktadır. Bu eğitime katılanların Temel Eğitimini alması veya sektörde en az 1 yıllık deneyime sahip olması önerilmektedir. Programın Ġçeriği ĠLERĠ DEĞERLEME TEKNĠKLERĠ KONU ĠÇERĠK SÜRE ĠLERĠ DEĞERLEME YÖNTEMLERĠ 1. Yöntemlerine Genel BakıĢ a. KarĢılaĢtırma Yöntemi b. Maliyet Analizi c. Gelir Yöntemi d. GeliĢtirme YaklaĢımı 2. ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı ve Paranın Zaman Kavramı 3. Etkin ve verimli kullanım analizi a. Tanım b. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi Testleri c. Uygulama 4. Turistik Tesis si a. Maliyet Analizi Ġle b. KarĢılaĢtırma YaklaĢımı Ġle c. Gelir YaklaĢımı Ġle d. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin UyumlaĢtırılması ve Nihai Değer Takdiri 5. Akaryakıt Ġstasyonu si a. Maliyet Analizi Ġle CUMARTESĠ

6 b. KarĢılaĢtırma YaklaĢımı Ġle c. Gelir YaklaĢımı Ġle d. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin UyumlaĢtırılması ve Nihai Değer Takdiri 6. AVM si a. Maliyet Analizi Ġle b. KarĢılaĢtırma YaklaĢımı Ġle c. Gelir YaklaĢımı Ġle d. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin UyumlaĢtırılması ve Nihai Değer Takdiri 7. Diğer Gelir Getiren TaĢınmazların si 8. En Ġyi Kullanım Analizi (best-use) a. Kullanım Alternatifler b. Maliyet-Gelir ĠliĢkisi c. Karar Verme Eğitim Günleri Cumartesi ve Pazar /

7 Gayrimenkul DanıĢmanlık 3. Fizibilite Analizleri Bu eğitimde gayrimenkul fizibilite analizlerine yönelik; Proje kavramı, yatırım kavramı, yatırım projelerinin seçimi ve değerlendirilmesi ele alınmakta; Ayrıca yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemler, değiģik yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve alternatif yatırım projelerini kıyaslayarak yatırım projeleri arasında seçim yapmakla ilgili uygulamalar ele alınmaktadır. Bu eğitime katılanların Temel Eğitimi ile birlikte Ġleri Teknikleri Eğitimini alması veya sektörde en az 3 yıllık deneyime sahip olması önerilmektedir. Programın Ġçeriği DEĞERLEME VE FĠZĠBĠLĠTE KONU ĠÇERĠK SÜRE FĠZĠBĠLĠTE ve DEĞERLEME 1. Proje Kavramı 2. Gayrimenkul Piyasaları 3. Genel Fizibilite Kavramı 4. Fizibilitedeki YaklaĢımlar 5. Fizibilitede Proses 6. Proje Seçenekleri Yapılabilirlikleri ve Karar Verme 7. Mali Analiz 8. Değerlendirme Teknikleri a. Paranın Zaman Değeri b. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler i. Ortalama Verimlilik Yöntemi ii. Geri Ödeme Süresi Yöntemi c. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler i. Net Bugünkü Değer Yöntemi ii. Karlılık Ġndeksi PAZAR

8 iii. Ġç Karlılık Oranı 9. Risk Kavramı 10. Örnek Uygulamalar a. AVM Uygulaması b. OTEL Uygulaması c. REZIDANS Uygulaması d. Karma Uygulama Eğitim Günleri Cumartesi veya Pazar /

9 4. Esasları SPK Sınavına Yönelik Bu eğitimin amacı, uzmanlık alanımız olan Gayrimenkul si konusunda SPK sınavlarına hazırlanan adaylara DEĞERLEME ESASLARI sınavında baģarılı olabilecek yeterliliği sağlamaktır. Bu eğitimde değerleme ile ilgili tüm bilgiler aktarılıp daha önce sınavda çıkmıģ sorular çözülür. Eğitime sınava girecek olan tüm adaylar katılabilir. Programın Ġçeriği SPK SINAVINA YÖNELĠK DEĞERLEME ESASLARI KONU ĠÇERĠK SÜRE TANIMLAR ARSA ve ARAZĠ KAVRAMI DEĞERLEME PROSESĠ SATIġLARIN KARġILAġTIRMASI MALĠYET ANALĠZĠ 1. ve Uzmanı 2. ve Değerlendirme Kavramı 3. nin Kullanım Amaçları 4. Değerin Doğası: Değer-Fiyat- Maliyet 5. Değer Faktörleri 6. Değer Türleri 7. Gayrimenkul Piyasası 8. Para ve Sermaye Piyasaları 1. Arsa ve Arazi Kavramı 2. Bina ve Yapılandırmalar 3. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi 1. Prosesi ve Verilerin Analizi a. Problemin Tanımı b. ĠĢin Kapsamı c. Verilerin Toplanması d. Mülkiyet Tanımlaması e. Veri Analizi f. Yöntemleri g. UyumlaĢtırma ve Son Değer Takdiri h. Raporlama 1. SatıĢların KarĢılaĢtırması YaklaĢımı 2. KarĢılaĢtırma Birimleri ve Düzeltme Uygulaması 3. Yöntemin Uygulanması 1. Arsa/Arazi si 2. Maliyet YaklaĢımı

10 GELĠR KAPĠTALĠZASYON YÖNTEMĠ UDES e GENEL BAKIġ 3. Maliyetlerin Tahmin Edilmesi 4. Amortismanın Tahmin Edilmesi 1. Gelir Kapitalizayonu YaklaĢımı ve Formüller 2. Gelir Gider Analizi 3. Direkt Kapitalizasyon 4. Getiri Kapitalizasyonu 5. ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı Yöntemi 1. Uluslar arası değerleme standartları 2. Standartlar 3. Uygulamalar 4. Kılavuz Notları ÇIKMIġ SORULAR 1. Sınavda ÇıkmıĢ Soruların Çözülmesi 180

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL - TUZLA ARSA VE ÜZERİNDE KÂİN PROJESİNDE 7 BLOK, MARKET VE KREŞ YAPI İNŞAATI (20 PAFTA, 1329 PARSEL) Değerlemeyi Talep Eden

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 3C0059 Said Alpagut Senel SOCIAL SCIENCES Merve Tuncay Received: October 2010 Öznur Önoğul Accepted: January

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve Control Solutions International İşbirliği ile; KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) KİMLER İÇİN KİDEP, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT),

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ 2013 ĠZMĠR ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ Bu çalıģma 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net

www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net S ağlam yapıların ancak sağlam temeller üzerine inşa edileceğine inanıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak için çıktığımız yolda, sizlere eğitim programlarımız ve eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı