Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M."

Transkript

1

2 Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: Yýl: 4 Sayý: 16 Ocak-Mart Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Emin ULU Mahir ADIBEÞ Ali BAL Selahattin CANSIZ Ahmet DÝVRÝKLÝOÐLU Sýrrý ER A.Turan ERDOÐAN M. Necati GÜNEÞ Mahmut HASGÜL Hayrettin ÝVGÝN Prof. Dr. Mehdi ERGÜZEL Prof. Dr. Hüseyin KOÇ Prof. Dr. Saim SAKAOÐLU Prof. Dr. Kazým YETÝÞ Azerbaycan:Prof. Dr. Elçin ÝSKENDERZADE Bulgaristan: Naim BAKOÐLU Ýran: Ali Rýza HÝYABANÎ Gagauziye: Livbov TANASOÐLU Kazakistan: Prof. Dr. Þakir ÝBRAYEV Kerkük: Þemseddin KUZECÝ Kýrgýzistan: Prof. Dr. Abdýldacan AKMATALÝYEV YAYIN KURULU YAYIN DANIÞMANLARI TEMSÝLCÝLÝKLER Hami KARSLI Ýlhan KOÇGÖZ Semra MERAL Müjdat ÖZBAY Ebubekir TAHÝROÐLU Özcan ÜNLÜ Mehmet Nuri YARDIM Remzi ZENGÝN (Soyadý sýrasýna göre dizilmiþtir) Doç. Dr. Ali AKAR Doç. Dr. Tamilla ABBASHANLI Yahya AKENGÝN Yavuz Bülent BÂKÝLER Kýrým: Dr. Ýsmet ZAATOV K.K.T.C.: Harid FEDAÝ Kosova: Osman BAYMAK Türkmenistan: Prof. Dr. Gurbandurdu GELDÝYEV Makedonya: Prof. Dr. Hamdi HASAN Nahçývan: Prof. Dr. Ebulfez AMANOÐLU Romanya: Prof. Mustafa Ali MEHMET Yönetim Yeri GOP Bulvarý Taþhan 2. Kat No: 71 Tokat P.K.: 6 Tel-Fax: (0356) web: e-posta: Posta Çeki: Hasan AKAR: M. Emin ULU: Muhsin DEMÝRCÝ: Mahmut HASGÜL: Ali BAL: Sanat Danýþmaný: Mimar Rýza TUNAY Tasarým: Kültür Ajans Tanýtým ve Organizasyon Ltd. Þti. Konur Sokak No: 66/9 Kýzýlay/ANKARA Tel: Baský: BRC Basým Tel: Baský Tarihi: 20 Mart

3 ÝÇÝNDEKÝLER YAZILAR: Editörden-Vuslat Gecesine Kaç Adým Kaldý?/Mehmet Emin ULU Ölüme Koþan Ömür/Doç. Dr. Tamilla ABBASHANLI Ýlk Seri Ateþli Türk Sahra Topu ve Mucidi Ahmet Süreyya Emin Bey/Erkan GÖKSU Kardeþ Þehrimiz Saraybosna/Abdurrahman KOÇAK Doðu Türkistan Aðlýyor/Ali KÜLEBÝ Ay'ýn Öteki Yüzü Casablanca-Fas/Ýsmail KARAÇAM Kerkük Hoyratlarý Üzerine/Sadun KÖPRÜLÜ "Niksar Þehir Coðrafyasý" ve Niksar Üzerine Yazýlan Diðer Kitaplar /Hami KARSLI Kesitler ve Çizgiler: Kelimelerin Dili/Muhsin DEMÝRCÝ Tarihimizin Kar Çiçekleri/Dilber DEMÝR Ýslâmiyet'te Tasvir Sanatý/Doç. Dr. Kemal TÜRKER Sevda /Abdulkadir TÜRK Hoþça Bak Zatýna Kâinatýn Özüsün Sen /M. Nihat MALKOÇ Bir Gönül ve Söz Ustasý/Burhan KURDDAN Ömür Dediðin/Nihat AYMAK Aþkýn Tahtýndaki Edebiyat/Yalçýn ÜNLÜ Söz Baþý/Doç. Dr. Ertuðrul YAMAN Miftah-ý Arifan Eseri Üzerine Bir Deðerlendirme/Ýsmail KORKMAZ Balýðýn Ölümü/Hatice EKEOÐLU Almanya Gezimizden Farklý Ýzlenimler/Müslim KAÇMAZ-Ayhan Þenol AKGÜL Haçlý Zihniyetinde Þark Meselesi ve Çanakkale Zaferi/Kutluhan SAYGILI Serzeniþ/Nuray ÇEVÝK Þiir ve Þair/Veli KADIOÐLU Türklerde Mutfak Kültürü/Mustafa ÞAHÝN Ve Onlara "Türk" Denildi/Levent KONYAR Çanakkale'den Asker Mektuplarý Hasan Ethem'in Annesine Son Mektubu Dilimde Türküsün, Gönülde Þarkým Sen Benimsin Benim, Ýstiklâl Marþým!/Semra MERAL Sürecinde Ermeni Çeteler ve Tokat Yöresindeki Eylemleri-Etkinlikleri/Dursun TAÞDELEN Kumuk Türkleri ve Edebiyatý/Murat ÝPEK Ýnce Ýþçilik Çilingirlik (Niksar'da Çilingirler)/M. Necati GÜNEÞ Kývrým Kývrým Aþk/Köksal PABUCCU Ýstiklal Marþýmýzýn Þiirlerle Açýklamasý - 3/Hüseyin YAPICI Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði-Kümbet Dergisine Ýki Ödül I. Cahit Külebi Memleketimize Bakýþ Þiir Yarýþmasý Tokat Þairler Ve Yazarlar Derneði Fotoðraflarla Etkinliklerimiz ÞÝÝRLER: Gönül/Rýfat ARAZ Nerdesin/Nihat BOYDAÞ Gelin Giden Kýzýma!/Remzi ZENGÝN Simitçi/Bekir YEÐNÝDEMÝR Avlunlar/A. Turan ERDOÐAN Çoðalýr Öðretmen/Dilek ELHAN Sen/Cafer YÜCE Vazgeçemedim/Yunus ACAY Küçük Çocuk Aþina/Mualla KÂTÝP Arabesk Yangýný/Nail TAN Ýlme Saygý/Saffet ÇAKAR Mutlu Mu Olunur?/Ahmet DÝVRÝKLÝOÐLU Derdimi Sunamadým Yýldýz Daðý/Hasan AKAR Ben Anadoluyum/Hüseyin POLAT Son Sefer/Mehmet Yaþar GENÇ Unutmam Seni/Mehmet KAÞ Yüreðim Buruk/Hamdi ERTÜRK Unutmam Seni/Nermin TERZÝ O'na Doðru/Ebubekir TAHÝROÐLU Bu dergideki yazýlarda ifade edilen görüþ ve fikirler yazarlarýna aittir. Yazýlarýn bilimsel, dil ve imlâ sorumluluklarý yine yazarlarýn kendilerini baðlar. Bunlar, Toþayad KÜMBET dergisinin düþünce ve politikasýný yansýtan metinler olarak mütalaa edilmemelidir. 2

4

5 ÖLÜME KOÞAN ÖMÜR Doç.Dr. Tamilla ABBASHANLI* Ömür her gün ölüme koþa-koþa gidiyor, Onun yokluðu beni hep periþan ediyor. Piþmanlýðým artýnca sükût beni boðuyor, Geçmiþe bir kalem çek, artýk ona koþ diyor" ( s.113)** Bu mýsralar genç þair, eleþtirmen-yazar Mehmet Nuri Parmaksýz'ýn "Kelebek Ömrü" kitabýndan alýnmýþtýr. Þiir onun yazdýðý dörtlüklerden biridir. Çünkü Mehmet Bey "Kelebek Ömrü" kitabýný iki bölüme ayýrmýþtýr. I. Bölümde þiirler, II. Bölümde ise "Dörtlükler" yer almýþtýr. Aslýnda bu "Dörtlükler" de þiirin bir türüdür, yani þiirden ayrý deðil. Mehmet Bey'in geçmiþi hakkýnda uzun-uzun konuþmak istemiyorum. Zaten Türkiye ve Azerbaycan'da onu çok iyi tanýyorlar. Þiir adýna geçirdiði deðerli toplantýlar her iki Tük diyarýnda onu ünlü edip. Bu deðerli faaliyetine göre teþekkür ediyoruz. Mehmet Bey'in "Kelebek Ömrü" kitabýný hem Türkiye Türkçesinde, hem Azerbaycan Türkçesiyle okudum, beðendim. Neden beðendim? Çünkü þiirlerinin dil ve üslubu hoþuma gitti. Önce þiirlerini konularýna göre ayýrmak istedim, ama gördük ki, bu þiirleri "Aþk" adlý bir hükümdar esir almýþ. Önce bu hükümdar Mehmet Bey'in kalbini esir almýþ, sonra da onu böyle þiirler yazmaða "zorlamýþtýr". Mehmet Bey "aþk" konusunun esiri olmuþ ve kalbinin sarayýnda baþköþede, tahtý zapt ederek oturan bu "Aþk" adlý hükümdara gücü yetmemiþtir. Ama hiç de demek olmaz ki, baþka konuda þiirler hiç yok, var, vatanýmýzýn en güzel, tarihi kentler olan Ýstanbul ve Ankara üstat þairlere ithaf ettiði ve fani dünya hakkýnda yazdýðý þiirler vardýr. Bir de klasik ve çaðdaþ þiirimizin deðiþmeyen konusu -Ana- burada da baþköþededir. Gelin "Ana" þiirine nazar yetirelim: * Eskiþehir Osmangazi Ünv. Öðr. Üyesi ** Bütün örnekler Mehmet Nuri Parmaksýz'ýn "Kelebek Ömrü" kitabýndan alýnmýþtýr. "Ürün Yayýnlarý", Ankara, 2009 Baþýmýzýn tacýsýn bizdeki yerin kutsal, Hoþgörünle örneksin, balsýn, peteksin anne. Ne söylesem de yetmez sen her daim mutlu kal, Yerin ki doldurulmaz, her þeyde teksin anne. (s.72) Bu þiirin konusu çok dikkatle iþlenilip, anne burada gerçekten baþ tacý gibi övülür. Þiirin dili akýcý ve liriktir. Bunu da yapan þiirdeki dil ve üslup vasýtalarýdýr, yani þair mecazdan, sinonimlerden ustalýkla istifade etmiþtir. M. Nuri Parmaksýz þiirlerinin esas kahramaný, kalbini tamamen aþka vermiþ seven bir gençtir. Bu genç delicesine seviyor, aþkýndan Mecnun gibi divanedir, çölleri geziyor. Kendisi çaðdaþ dünyamýzýn Mecnun'u olsa da, Fuzuli'nin Mecnunu kendine rakip sayýyor: Ayrýlýktýr bilesin her gün artan kederim, Bir nefeslik vuslata ömür feda ederim. Yokluðunda çöllerde Mecnun'dur tek rakibim, Çaðýrsan da ölüme seve seve giderim (s.15) M. Nuri Parmaksýz'ýn þiirindeki kahraman daima telaþtadýr. Dünyalarca sevdiði güzel, gâh onun aþkýna karþýlýk veriyor, gâh küsüyor, gâh barýþýr, gâh da ona azap vermekten hoþlanýr. Küsüp giden bu kýza þairin yalvarýþlarý okuyucunun da kalbine sirayet ediyor, o da âþýkla birge kama batýyor, onun geri dönmesi için Tanrýya dua ediyor. Þiiri þiir yapan onun içindeki felsefi anlam, bir de dili ve üslubudur. Þiirin dili ve üslubu hakkýnda Aristo'nun "Poetika", isimli eserini esas tutarak ona uygun eser yaratan XVIII. asýr Fransýz yazarý Bualo'nun "Poeziya Sanatý" eserinde güzel ifadeler var. Eser fikir ondan ibarettir ki, gerek þiirin dili insanýn kulaðýný týrmalamasýn. Þiirin dili lirik, ince, duygulu, titrek olacak. Bu fikre uygun olarak Güney Azerbaycanlý Prof. Dr. Cavat Heyet diyor ki, þiir ahenktar, tesirli, güzel sözdür. Þiirde his ve heyecan vardýr. Þiirin dili yýðcam ve hissi bir dildir. (Bak: C.Heyet. Edebiyatþünaslýk. Baký, 1996, s.159). Bakýn, Rus þairi Nekrasov da öyle diyor: 4

6 Þair olan unutma ki, Güzelliði budur þiirin, Söz az olsun, mana derin. Þiirin manasýný derin eden onun dili ve üslubudur. M. Nuri Parmaksýz'ýn þiirindeki dil ve üsluba nazar yetirelim. Dili zenginleþtiren elementler dilciliðin ve edebiyatþinaslýðýn (edebiyat nazariyesinin) esas elementleridir. Mehmet Bey'in þiirlerinin dilinde çok sayýda antonim (sinim azdýr, omonime rast gelmedim) mecaz, teþbih, benzetme folklor örnekleri ve ayrýca güzel ifadeler var. Antonim bir-birine zýt ifadelerdir, þiirin dilini kuvvetlendirir. Þimdi size takdim ettiðimiz örnekte ayný zamanda sinonim de var: Hiç kimseye aldýrma seni bilmeyen yersin, Aldýðým her nefeste aþkýn mutluluk versin. Ayrýlýk aramýzda bir son deðil baþlangýç! Hicran satý gelsin, nasýl olsa gidersin! (s.12) Þimdi buradaki fikir aydýndýr:- önce mutluluk, ayrýlýk ve hasret. Bunlarý daha güçlü vermek için Nuri Bey sinonim ve antonimlerden istifade etmiþtir. Buradaki "ayrýlýk", "baþlangýç" bir-birine zýt ifadeler-antonimler; "ayrýlýk-hicran" ise yazýlýþta farklý yazýlsalar da ayný manayý veren sinonimlerdir. Bir baþka þiirin baþlýðýnda bile antonim vardýr: "Hem Ayrýlýk, Hem Vuslat" (s.13). Ayný zamanda bu þiirin içinde de antonim vardýr: Ýstanbul benim için hem ayrýlýk, hem vuslat, Heyhat! Izdýrabýnla bir baþka güzeldir hayat! (s.13) Birinci bende "ayrýlýk ve vuslat" bunlar bellidir, antonimdir. Ýkinci de "ýzdýrab ve güzel hayat". Birbirinin aksi olan ifadeler. Ama bir büyük felsefi anlamda var bunun içinde: -sevgilinin ýzdýrabý da hoþtur âþýka- anlamý çýkýyor buradan. Þairin birkaç þiirinde yerli-yerinde kullanýlmýþ antonimlere rastladýk. Örneðin "Felek Gülü Sevince" (s.14) þiirinde "yerle-gök"; "Ýmbikten Geçen Hüzün" (s.19) "doðum-ölüm arasý; Gece-gündüz arasý"; "Kolay mý?" þiirinde (s.77) "ölmek-dirilmek" ifadesi yerli yerindedir ve þiirin dilini zenginleþtirmiþ, þiirdeki konuyu daha da gücendirmiþtir. Nuri Parmaksýz'ýn þiirlerini dilini güçlü eden, fikirleri daha manalý eden þiirlerinin dilindeki mecazlardýr. Mecazlarýn en küvetlisi metafora (istiare), en sadesi benzetmedir (teþbeh). Mecazlar; belli kavramlarýn bir-bir ile karþýlaþtýrýlmasý, kýyaslamasýndan alýnan sözlerin baþka anlamda kullanýlmasýdýr. Veya mecazsözün lügatteki anlamýnda deðil, aksi anlamda kullanýlmasýdýr. Mecazlardan faydalanmayan dil bedii dil sayýlamaz. Þiirin dilindeki söz ve ifadeler mecazlarýn hesabýna göre elvan ve anlamlýdýr. Nuri Bey'in þiirlerindeki mecazlar: Ceza verdim kendime bak yüreðim kanýyor, Ýstemesem de dilim her dem seni anýyor. (s.29) Düþmüþüm bir kuyuya çýkaraným yok benim, Karþýmda görsem seni o an titrer bedenim. (s.46) Bir âþýk kondu zülfün teline, Kapýlýp gitti, aþkýn seline. Derinleþtikçe sevda denizi, Ümitsiz koþtu hicran seline. (s.47). Birinci örnekteki "yüreðim kanýyor" ifadesi mecazdýr, aslýnda yürek kanamaz, eðer kanýyorduysa demek derin, kederin elinden mecazi (deðiþmeceli) anlamda kanýyor. Veya "düþmüþüm bir kuyuya"; "Âþýk kondu zülfün teline"; "Derinleþtikçe sevda denizi" -bunlar da mecazlardýr. Metafora (istiare) çok küvetli mecazdýr. Burada mefhumun kýyaslanmasý ve benzer yönleri abartýlý þekilde veriliyor. Örneðin: Çalýnýrsa hiç þaþma meþhur olur bu beste, Ahým gökleri deldi aldýðým her nefeste.(s.36) Gözyaþlarým elinde ayna olurdu birden, El sallarsan yaðmurda gülümserdin kabirden. (s.36) Bu yazýyý þiirden anlayanlar ve þiiri sevenler okuyacaklarý için örnekteki metaforlarý mýsralarýn içinden alýp yeniden açýklamadým. Mecazlarýn en sadesi benzetmedir, yani teþbihtir. Benzetmede dört unsur, yani dört söz oluyor: Benzeyen Benzetilen Benzeme koþmasý -örneðin, gibi, teki, kadar, dek-tek Benzeme sýfatý. Dört unsurun dördünün iþlendiði benzetmelere mufassal (ayrýntýlý) benzetme de denilir. Ancak edebiyat dilinde (nesirde, þiirde) çoðu zaman bu unsurlarýn bazýsý ihtisar olunur, ifade 5

7 toparlanýyor. Benzetme daha da þiddet ve küvet kesp ediyor. Çoðu zaman yalnýz benzeyen ve benzetilen kalýyor. Örneðin: Heyhat! Kara sevda denilen yol ne kadardýr, Aþk bitti mi dünya kelebek ömrü kadardýr. (s.11) Gönlüm seni istiyor yokluðunla kedersin, Göresin hiç gelmez mi, neden zülüm edersin? (s.12) Mesnevi'ye aþina âþýk olanlar hürdür, Bil ki, aþk kuyusu Yusuf'un kuyusudur. (s.13) Bundan sonraki benzetmeleri mýsranýn içinde deðil, mýsrasýz vermeyi maksada uygun hesap ettik: "yýldýza benzer yüzün" (s.19); ýzdýrabýn her gece gölgen gibi takipte" (s.23); "gönlüm gemisiz liman, dalga vurmayan sahil" (s.24); "gül gibi kokan nefesinle yaþarýz" (s.27); "gülden daha güzeldir sevgilinin yanaðý" (s.27); "O ceylan bakýþlarýn kalbime korku taþýr" (s.37); "susmak düþerse sümbüle" (s.43); "vuslat güneþi doðarken" (s.43); "yýldýzlar kadar yalnýz kalmýþým tek baþýna" (s.51); "her yaðmur damlasýnda hatýrlarým yüzünü" (s.53); "süveyda dedim ona aþk kokardý ýþýðý" (s.53) ve s. Nuri Parmaksýz'ýn bir özelliði de vardýr ki, yazmaktan daha fazla okumaðý sever. Okumak ise onu mükemmelleþtirir, kalemini daha güçlü ediyor. Onun çok okuduðunu þiirlerinde de görmek mümkündür. Nuri Bey üstat þairlere fikirlerinden behrelense de bunlarý ayný ile tekrar etmiyor, o fikirden istifade ederek kendisinin özel fikirlerini ortaya koyuyor. Örneðin; Bize aþktan gayrisi yalan, Nedir hayattan bize kalan? (s.18) Bu mýsralar bana Fuzuli'nin: Ya Rab belayý-aþk ile kýl aþina beni, Bir dem belayý-aþktan etme cüda beni. Mýsralarýný hatýrlattý. Izdýrabýn her gece gölgem gibi takipte, Çölünden çýkýþ yoksa çözüm hangi tabipte. (s.23) A.Karakoç'ta "Mihriban" þiirinde ilacýnýn tabiplerde olmadýðýný böyle söyler: Tabiplerde ilaç yoktur yarama, Aþk denince ötesini arama Nuri Bey'in "Devir artýk deðiþsin" þiiri nedense bana Sovyet devleti tarafýndan "Pantürkist" damgasý vurularak 1037 yýlýnda habersiz-soraksýz kayýplara karýþan (tabii ki, Rus KGB-nin eliyle) genç þairimiz M. Müþfik"in "Senin gülüþlerin" þiirini hatýrlattý bana: Vatan ki solmayan bir bahçe-baðdýr, Burada revamýdýr gülmeden ölmek, Yazýk o þahýsa ki, kara kabaktýr (karamsardýr), Ne kadar yakýþýr insana gülmek. Þunu da Nuri Parmaksýz diyor: Yeter! Mutlu olmanýn artýk geldi zamaný, Sisler neden daðýlmaz? Kaldýrýn bu dumaný, Gönlünüzden çýkmasýn mutluluðun sultaný, Huyu neþe olanýn yaþam çiçeði solmaz. (s.38) Her iki þairin fikirleri aynýdýr:-hayat mutluluk içindir, hayatý mutluluk içinde yaþamak da insanýn hakkýdýr. Nuri Parmaksýz'ýn "fani dünya" ile baðlý fikirleri de dikkat çekiyor. Þairin "Bir avuç toprak" þiiri baþtanbaþa dünyanýn fani olmasýna iþaret eden felsefi fikirler üzerinde dayanýp. Bu þiirde Hakani Þirvani, Mehseti Gencevi, N.Gencevi, Yunus, Mevlana, Fuzuli, Nesimi, Y.Kemal Beyatlý'nýn, Avrupa edebiyatýndan Þekspir'in fikirleri cemlenip. Nuri Bey "fani dünya"ya böyle müracaat ediyor: Dünya geçicidir ibret alana, Zamaný gelince düþecek yaprak. Birçok fani gibi uyma yalana, Her þeyin sonudur bir avuç toprak" (s.16) Bu dünya bir derin kuzeye benzer, Suyu gâh þirindir, gâh da zeher. Hiç de övünme ki, uzundur ömrün, Ecel köhleninde hazýrdýr yeher. (M.Gencevi) Yunus Emre: Yalancý dünyaya konup göçenler, Ne söylerler, ne bir haber vererler. Kabri üste dürlü otlar bitenler, Ne söylerler, ne bir haber vererler (Y.Emre, Güldeste, Baký, 1992) Bu fani dünyayý terk edende ben, Mezarda kurtlara yem olan zaman. Akýt gözyaþýný, kilise çanýndan, Bu haber âleme yayýlanacan (Þekspir, Soneler, Baký, 1992) Y. Kemal Beyatlý: 6

8 Dünyada seven, sevilen nafile bekler, Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki, yerinden, Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden Artýk bu kadar "fani dünya" konusunda örnek verdiðimiz için açýklamaða hacet bulmadýk. Yukarýda söyledik, Nuri Bey'in þiirlerinde çok güzel ifadeler var. Biz bunlarý edebiyatþünaslýgýn hiçbir türüne ait ede bilmedik, ama bunlardan vaz da geçmedik. O ifadeleri Sizin takdirinize sunmaðý düþündük. Ýnandýk ki, bizim kalbimizi okþadýðý gibi sizin de kalbinizi okþayacaktýr: Yokluðunla çöllerde Mecnun'dur tek rakibim, Çaðýrsan da ölüme seve seve giderim. (s.15) Gökkuþaðý muamma, anahtar yaðmur dolu, Onu iþlemiþ ecdat perçemi Anadolu. (s.19). O biri örnekleri kýsa vermeði düþündük: "Gönlümün ýzdýrabý dudaðýnda saklýdýr"; "Bülbülün figaný gülleri de küstürdü" (s.20); "dudaklarýnda ölüm her þeye bedel be güzel "(s.23); "arzu ettiðin sükût artýk benle adaþtýr" (s.29); "Esrarlý bir evrenin habercisidir rüzgâr"; "Aynalarla bu gönlüm bir türlü barýþmýyor" (s.30); "mezara gitsem bile seninle yatacaðým" (s.46) ve s. Nuri Parmaksýz zaman zaman folkloru da þiirinin içinde yerli yerinde ve çok ustalýkla kullanýr. Örneðin: Yüzündeki busenin söyle anlamý nedir, Asýl o vefasýzlýk senin zulmüne denir. (s.20). Folklorumuzda "yüzünde göz izi var ve ya "buse var"la ilgili maniler, deyimler var. Örneðin: Azizim, bahtý yârim, Bahtýmýn tahtý yârim. Yüzünde göz izi var, Sana kim baktý yârim. Demek sevgililer bir birine karþý o kadar hassastýrlar ki, eðer kýza bir erkek, bir yad erkek bakarsa veya kimse onu öperse, erkek bunu anýnda "his ediyor", bunlar da zaman zaman eserlere konu oluyor. Veya: "yakaladým sandým da kaçtýn yine kýl payý" (s.21). Halkýn dilinde iþlenen "kýl payý" ifadesi þiirin dilini zenginleþtirmiþtir ve yerine iþlenmiþ ifadedir. Þimdi dikkatinize sunacaðýmýz ifade de elin -yani halkýn dilinde sürekli iþlenen ifadedir: "Pireyi deve yapýp aþka kazan kaldýrma"(s.45). Yazýmýzý bitirmeden þunu da bildirmek isteriz ki, Nuri Bey'in çok güzel "Dörtlükleri" de var, onlarý da inceledik, ama makalenin uzun olacaðýný nazara alýp onu da gelecek makaleye erteledik. Bütün þiirlerde olan gibi, bu þiirler de kusurlardan hali deðil, nasýl derler, her güzelin bir kusuru var. Biz bunlarý not ettik, tabii ki, Nuri Bey'e bildireceðiz. Son olarak:- Mehmet Nuri Parmaksýz adlý þairimizin þiir gülistanýna bir güzel son bahar gününde girdikse, uzun süre bu baðdan çýkamadýk. Hep þiir çiçekleri inceledik, kokladýk, okþadýk ve soðuk Aralýk gününde-29 Aralýk'taþiir bahçesinden güle-güle ayrýldýk. Þairimize de son sözümüz:-her zaman böyle þiir bahçesinde "þiir- gülleriniz" böyle taravetli, güzel kokulu ve ebedi ömürlü olsun. Size þiir ömrü gibi ebedi ömür dileriz! GÖNÜL Garip kuldun, sultan oldun; Sevdin, doldun, taþtýn gönül Can aradýn, caný buldun; Sevdin, doldun, taþtýn gönül Hakk yolunda aktý terin, Âlemlere sýðmaz yerin, En güzeli sende, varýn, Sevdin, doldun, taþtýn gönül Kör nefsini, çektin dâra Bakmaz oldun yoða, vara Senden kaçtýn, yettin yara Sevdin, doldun, taþtýn gönül Ýçtin, aþkýn þerbetini; Bildin, canýn hikmetini. Kýldýn ârif sohbetini; Sevdin, doldun, taþtý gönül Derde, gama sabreyledin. Verilene þükreyledin. Döne döne zikreyledin. Sevdin, doldun, taþtýn gönül Kul Rýfat'a, olma ýrak, Gel olalým Hakk'a durak, Kaynayalým, ýrmak ýrmak: Sevdin, doldun, taþtýn gönül... Rýfat ARAZ 7

9 ÝLK SERÝ ATEÞLÝ TÜRK SAHRA TOPU VE MUCÝDÝ AHMET SÜREYYA EMÝN BEY Erkan GÖKSU* Osmanlý Devleti, XIX. yüzyýlda, birçok konuda olduðu gibi silah teknolojisinde de Avrupa'da meydana gelen yenilikleri izleyememiþ ve çaðýnýn gerisinde kalmýþtýr. Ancak ayný yýllarda Osmanlý silah sanayiinde bazý þahsî gayretler neticesinde meydana gelen önemli geliþmeler de yok deðildir. Ýþte yazýmýza konu olan Ahmet Süreyya Emin Bey ve onun tarafýndan icat edilen "ilk seri ateþli Türk sahra topu", bu konuda gösterilebilecek önemli örneklerden birini teþkil etmektedir. Hadisenin ibretlik hikâyesi þu þekildedir: 1848'de Ýstanbul'da doðan Ahmet Süreyya Emin Bey'in büyükbabasý, Mihr-i þâh Vâlide Sultan'ýn Yaðlýkçý Baþýsý El-hâc Ýbrahim Aða'dýr. Babasý ise Enderûn-ý Hümâyûn'da yetiþmiþ olan Sýr Kâtibi Emin Bey'dir. Köklü ve zengin bir aileden gelen Ahmet Süreyya Emin Bey'in, askerlikle doðrudan alâkasý olmamakla beraber modern teknolojiye ve bu alanda yapýlan çalýþmalara karþý duyduðu büyük merak, onu silah teknolojiyle ilgili konularla uðraþmaya itmiþtir. Bu cümleden olmak üzere daha 19 yaþýnda iken (1866) "ilk seri ateþli sahra topu"nu tasarlamaya baþlamýþ ve iki yýl süren çalýþmalarýný, 1868 yýlýnda tamamlamýþtýr. Ayný yýl içerisinde plan ve çizimleri tamamen kendisine ait olan top modelini, 500 altýn lira tutarýndaki masrafýný cebinden ödemek suretiyle Zeytinburnu Fabrikasý'nda imâl ettirmiþ ve topun üzerine pirinç bir plakete yazýlmýþ "Ahmet Süreyya Emin Efendi tarafýndan 1868 senesinde icat edilmiþ, Zeytinburnu Fabrikasý'nda yapýlmýþtýr. ENV. 194" ibaresi yerleþtirilmiþtir. Ahmet Süreyya Emin Bey, o dönem için önemli bir teknolojik geliþme olan icadýnýn gurur ve heyecanýyla keyfiyeti devlet yöneticilerine * Yrd. Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. bildirmiþtir. Ancak devrin siyasî çalkantýlarý ve entrikalarýna gömülmüþ devlet ricâli içerisinde, bu projenin ne derece önemli olduðunu idrâk edebilen tek bir kiþi bile bulamadýðýndan, ne Ahmet Süreyya Emin Bey tarafýndan geliþtirilen bu modern teknoloji ürünü ne de mucidin müstesna zekâsý, lâyýk olduklarý alâkayý görmüþlerdir. Yýllar sonra topun imâlât resimleri ve projesi, Ýstanbul'da bulunan Alman Krupp Fabrikasý mühendislerinin dikkatini çekmiþtir. Bu mühendisler, dönemin padiþahý II. Abdülhamit'ten aldýklarý izinle Ahmet Süreyya Emin Bey'in icadý olan topun resim ve projelerini almýþlar ve projenin asýl sahibinin haberi bile olmadan Almanya'ya götürmüþlerdir. Ahmet Süreyya Emin Bey'in projeleri üzerinde iki yýl boyunca çalýþan Krupp Fabrikasý mühendisleri, taslak üzerinde gerekli gördükleri deðiþiklikleri yaptýktan sonra bütün dünyaya "Ýlk Seri Ateþli Alman Sahra Topu"nu imâl ettiklerini duyurmuþlar ve imâlâta baþlamýþlardýr. Almanlar, Krupp Fabrikalarýnda imâl edilen bu "yeni icat Alman toplarý"ndan bir numûneyi de dönemin padiþahý II. Abdülhamit'e hediye etmeyi ihmal etmemiþlerdir. Söz konusu hediyeden oldukça memnun kalan Padiþah, bu modern teknoloji harikasý deðerli hediyeyi Askerî Müze'ye koydurtmuþ ve bu baþarýnýn sahibi olan (!) Krupp Fabrikalarýný ödüllendirmek amacýyla yüklü bir mükâfat tahsis etmiþtir. Topun asýl mucidi olan Ahmet Süreyya Emin Bey ise kendisinden habersiz olarak alýnan taslak ve planlarýnýn, baþka birinin imzasýyla imâl edilmesine, üstelik bu "hýrsýzlýðýn", vaktiyle taslaklarýna ve 500 altýn lira vererek yaptýrdýðý numûneye en ufak bir kýymet bile atfetmeyen devlet ricâli tarafýndan "ödüllendirilmesine" bir anlam verememiþtir. Merâmýný kimseye anlatamamanýn, emeklerinin ve zekâsýnýn zâyi olmasýnýn verdiði hayal kýrýklýðýyla hayatýna devam etmek zorunda kalmýþtýr. 8

10 NERDESÝN Çölde esen rüzgârlar Ýlk gittiðim diyarlar Dað baþýnda pýnarlar Seni benden sorarlar. Gökyüzünde bulutlar Çiçek açan tüm otlar Terk edilen umutlar Seni benden sorarlar Sarý çiçek, mor sümbül Bülbül uçmuþ yalnýz gül Sensiz geçen gün, ay, yýl Seni benden sorarlar Sahili döðen dalga Yüce dað arsýz cýlga Bulutlar halka halka Seni benden sorarlar Çiçek çiçek arýlar Ay geceyi yarýlar Mavi yeþil sarýlar Seni benden sorarlar Nihat BOYDAÞ Neyse ki yýllarýnda Askeri Müze Müdürlüðü yapan ve bahsettiðimiz olaylardan haberdâr olan Hüsnü Paþa, Ahmet Süreyya Emin Bey'in "ilk seri ateþli Türk sahra topu"nu Askerî Müze'ye koydurtmuþ ve topun üzerine, "Ahmet Süreyya Emin Bey tarafýndan 1868 yýlýnda icat edilmiþtir" ibaresinin bulunduðu bir levha astýrmýþtýr. Bununla da yetinmeyip topun üzerine asýl mucit Ahmet Süreyya Emin Bey'in bir resmini koydurtmuþ ve böylece Ahmet Süreyya Emin Bey'e gecikmiþ bir vefa borcu ödenmiþtir. Ancak talihsizlik mucidimizin yakasýný býrakmamýþtýr. I. Dünya Savaþý, Ýstanbul'un iþgali ve sonrasýndaki karmaþa, ardýndan Askerî Müze'nin yer deðiþtirmesi sýrasýndaki düzensizlik ve özensizlik neticesinde, söz konusu levha ve resim ortadan kaybolmuþtur. Müze envanterinin hazýrlandýðý sýrada da ayný özensizlik devam etmiþ ve Ahmet Süreyya Emin Bey'in topunun üzerine, Alman "Patern von Excadwell Carlsruhe-1871" bilgileri ile kaydedilmiþtir. Neyse ki kýsa bir süre sonra yapýlan yanlýþlýk anlaþýlmýþ ve top üzerindeki pirinç plakette bulunan resmî beyana da uyularak levha yenilenmiþtir: "Ahmet Süreyya Emin Efendi tarafýndan 1868 senesinde icat edilmiþ, Zeytinburnu Fabrikasý'nda yapýlmýþtýr. ENV. 194" 1923 senesi Nisan'ýnda Ýstanbul'da vefat etmiþ olan Ahmet Süreyya Emin Bey'in kabri, bugünkü Ortaköy'de, Yahya Efendi Camii'ndeki aile mezarlýðýnda bulunmaktadýr. Ek Askeri Müzede kayýtlarýna göre "Ýlk Seri Ateþli Türk Sahra Topu"nun teknik özellikleri: Çapý: 8cm. Boyu: 192 cm. Cidar kalýnlýðý: 3 cm. Namlu: 12 yiv-setlidir. Yandan niþan kamasý vardýr. Dingil geniþliði: 175 cm. Tekerlek yüksekliði: 150 cm. Envanter kayýtlarýnda bulunmayan diðer bilgiler de þöyledir: Topa seri vasfýný kazandýran niteliklerden birisi, kamanýn yalnýz elle deðil, alt tarafýndaki pedala ayakla yapýlacak küçük bir tazyikin kamayý seri olarak açmasý ve bu kolaylýðýn muhtemelen ilk defa uygulanmýþ olmasýdýr. Barutun tekmil gücünden zinde kuvveti artýracak þekilde en faydalý bir þekilde istifade edilmektedir. Tekerleklere ilk defa demir yerine kauçuk takýlmýþ bulunmaktadýr. (Tekerleklere konulmuþ olan bu sert kauçuk maddesi, zamanla çürümüþ olup, halen takýlý bulunduðu yerde ufak bazý kalýntýlarý göze çarpmaktadýr.) Tekerlek kutru diðerlerinden daha büyük olup, parmaklarý demir çubuklardan yapýlmýþtýr. Bu topun bir özelliði de tekmil parçalarýnýn sökülüp katýrlar üzerine yüklenebilmesi ve istenilen bir tepeye çýkarýldýktan sonra, orada tekrar parçalarýn birleþtirilerek ateþ etme vaziyetine getirilebilmesidir. Konu hakkýnda ayrýntýlý bilgi edinmek için þu eserlere bakýlabilir: Mehmet Ali ÖZKARDEÞ, "Ýlk Seri Ateþli Top", Makine Kimya Endüstrisi Kurumu dergisi, Sayý.21, (Mart 1979.). Muzaffer ERENDÝL, Topçuluk Tarihi, Genel Kurmay Basýmevi, Ankara, Nejat ERALP, Tarih Boyunca Türklerde Silah Kavramý ve Osmanlý Ýmparatorluðunda Kullanýlan Silahlar, TTK Yay., Ankara,

11 KARDEÞ ÞEHRÝMÝZ SARAYBOSNA Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýzýn 2007 yýlýnda baþlattýðý Kardeþ Þehir projesiyle, 81 ilimizin ve büyük ilçelerimizin birer kardeþ þehri olmuþ, bu çerçevede Tokat ilimiz, Saraybosna ile kardeþ seçilmiþti. Geçtiðimiz Ekim ayýnda kardeþ þehrimizin Müftüsü Hüseyin SMAJÝÇ, yardýmcýsý Bego SELÝMOVÝÇ'le birlikte ilimizi ziyaret ettiler. Kardeþ þehrimizin deðerli müftüsünü ilimizde misafir etmekten onur duyduk. Bu ziyarette bir dizi görüþmelerimiz ve çeþitli gezilerimiz olmuþtu. Ýlimize ilk defa gelen misafirlerimizle Sayýn Valimizi ziyaretten çýkarken, Tokat'ý Saraybosna'ya çok benzetmiþlerdi. Bizde Müftü yardýmcýsý arkadaþýmýzla Ocak ayýnda beþ günlük bir programla iade-i ziyarette bulunduk. Bu ziyaretimize iliþkin bazý duygularýmýzý ve kardeþ þehrimizin bazý görüntülerini sizlerle paylaþmak istiyorum. Öncelikle Baþkanlýðýmýzýn baþlatmýþ olduðu bu projenin ne kadar önemli olduðunu, din, tarih ve kültür birliðimiz bulunan millet ve topluluklarý daha yakýndan tanýma fýrsatý oluþturduðunu müþahede ettim. Bu sebeple "Kardeþ Þehir" projesini baþlatan Baþkanlýðýmýza ve projenin oluþmasýnda ve uygulanmasýnda emeði geçen deðerli hocalarýmýza teþekkür ediyorum. Ayrýca Tokat'la Saraybosna'nýn kardeþ olmasýnýn çok isabetli olduðunu; her iki þehrin konumu, tarihi dokusu, yerleþim biçimi, bakýrcýlýk ve el sanatlarý gibi ortak özellikleriyle birbirine çok benzediðini gördüm. Ýlimizde * Tokat Ýl Müftüsü Abdurrahman KOÇAK* Saraybosna Müftüsü Hüseyin Smayiç'in Boþnakça Kur'an-ý Kerim Meali Takdimi Köþkü önünde yapýlan bir resmigeçit töreni bulunan tarihi Ali Paþa Camiinin bir benzerini, ayný isimle kardeþ þehrimizde görmekten de ayrýca mutlu oldum. Kardeþ þehrimiz Saraybosna; 800 bin civarýnda nüfusa sahip olan Bosna-Hersek'in baþkentidir. Þehir nüfusunun yaklaþýk % 90'ý Müslüman, geri kalaný Hýrvat ve Sýrplardan oluþmaktadýr. Þehir merkezinde 124 cami bulunmakta, bununla beraber kilise ve sinagoglarda görülmektedir. Üç büyük din mensubunun birlikte yaþamasý, mabetlerinin yan yana bulunmasý, bize Ýstanbul ve Kudüs'ü hatýrlattý. Bizlere mihmandarlýk yapan deðerli dostumuz Bego Bey'e, "Burasý da Avrupa'nýn Kudüs'ü olmuþ" demekten kendimi alamadým. Þehirde modern ve klasik yapýlanma hemen göze çarpmakta ve þehre yeni gelenlerin dikkatini çekmektedir. Tarihte yaþanan onca olumsuzluða raðmen; hala ayakta duran ec- 10

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:7 SAYI:28 EYLÜL - EKÝM 2000 ES-SEYYÝD

Detaylı

Yeni Edebi Akým GÜLCE

Yeni Edebi Akým GÜLCE Yeni Edebi Akým GÜLCE Feyzullah KIRCA Ankara - 2011 Kültür Ajans Yayýnlarý No: 121 ISBN : 978-605-4432-30-1 Kapak Tasarýmý : Erhan ÝVGÝN - 0533.713 63 18 Tasarým Baský : Kültür Ajans Tanýtým ve Organizasyon

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

paylaþým FENER KARTONSAN YAÞAM KÜLTÜRÜ DERGÝSÝ Fotograf Donatella Piatti: Þarap Yaþamýmýza Tanýklýk Eden Dosttur Sanatçýsý Sabahattin Ali

paylaþým FENER KARTONSAN YAÞAM KÜLTÜRÜ DERGÝSÝ Fotograf Donatella Piatti: Þarap Yaþamýmýza Tanýklýk Eden Dosttur Sanatçýsý Sabahattin Ali 2007 paylaþým 1 KARTONSAN YAÞAM KÜLTÜRÜ DERGÝSÝ Fotograf Sanatçýsý Sabahattin Ali Donatella Piatti: Þarap Yaþamýmýza Tanýklýk Eden Dosttur 1500 Yýllýk Tarihin Sýkýþtýðý Bir Dünya Tiyatrosudur FENER 1500

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi 23 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 56 Yemek stilisti Nevin Halýcý, yazýlarýyla aramýzda... Türkiye nin mutfak kültürü araþtýrmacýsý ve yemek stilisti Nevin Halýcý aramýzda. Sufi Mutfaðý üzerine derin araþtýrmalarý

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Onurlu Bir Direniþin Destaný

Onurlu Bir Direniþin Destaný PazaR Tarih: 6 Ekim 2013 YIL:(8) SAYI: 440 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Üstün Akmen in kaleminden Ada : Onurlu Bir Direniþin Destaný HAFIZALI DOKU YA BÝR DOKUNDUM KÝ, ÝÇÝM CIZ ETTÝ... Fatma Akilhoca

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

4 6Sinir Uçlarý. BiR YILDA SPOR DEVRiMi

4 6Sinir Uçlarý. BiR YILDA SPOR DEVRiMi 21 ARALIK 2008 PAZAR SAYI: 108 Kriz sahaya indi Dünyadaki finans krizi sporu da etkiliyor. Sponsorluða dayalý spor endüstrisi desteðin azalmasýyla sendeliyor. Büyük takýmlar küçülüyor, küçük takýmlar da

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı