Kabe nin çevresine bir utanç duvarý örülüyor...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kabe nin çevresine bir utanç duvarý örülüyor..."

Transkript

1 Kabe nin çevresine bir utanç duvarý örülüyor... Hz. Muhammed karikatürleri karþýsýnda ayaða kalkan Ýslam Dünyasý, tam 6 yýldýr Kabe nin yanýbaþýnda yükselen ve bittiðinde 585 metre yükseklikte olacak çaðýmýzýn Babil Kulesi Burj El- Beyt rezaletine, býrakýn dur demeyi sesini bile çýkarmýyor... Sadece Batýlýlar mý ikiyüzlü?

2 Burj el-beyt Peter Bruegel in yüzyýllar önce resmettiði Babil Kulesi ne ne kadar da çok benziyor. Tevrat'a göre Babil Kulesi'ni Hz. Nuh'un torunlarý gökyüzüne ulaþmak, tanrýnýn oturduðu yere varmak için yapmýþlardý. Bu nedenle Babil Kulesi, insan gururunun ve küstahlýðýnýn bir simgesi olarak kabul edilir. Osmanlý dahil, tarihin hiçbir döneminde içerisinde Kabe nin bulunduðu Harem-i Þerif ten daha yüksek bir bina yapýlmamýþtý Mekke ye... Þimdi ise birbirinden yüksek binalarýn arasýnda Harem-i Þerif i görmek neredeyse imkansýz. Ve Kabe nin hemen yanýbaþýndaki devasa Burj el-beyt Ýslam dünyasýnýn Babil Kulesi olarak küstahça göðe yükseliyor.

3 Burj el-beyt in inþaatý 2003 yýlýnda baþladý. Bina bittiðinde dünyanýn en yüksek betonarme binasý olacak. (Daha yüksek olanlarý betonarme deðil, çelik konstrüksiyon yapýlar...) Hilalin tepesinin bulunduðu nokta itibariyle binanýn yüksekliði 585 metreye ulaþacak yýlý sonunda tamamlanmasý beklenen otel Fairmount tarafýndan iþletilecek. Tasarýmý Mýsýr da yapýlan binanýn iç dekorasyonu Londra da yapýldý. Ýnþaatý ise Usame bin Ladin in ailesinden Saudi Construction Company yürütüyor. Burj el-beyt bitince böyle olacak (üstte)... Tepedesindeki hilal ve altýndaki Allah yazýsý, ortadaki kulenin Londra daki saat kulesiyle (saðdaki resim) olan benzerliðini gizleyemiyor. Bu onlarýn, kendilerini Osmanlý ya karþý kýþkýrtýp destekleyen Ýngilizlere bir vefa borcu olsa gerek.

4 Bu Osmanlý kalesi artýk yok... Suudiler Burj el-beyt kompleksini yapmak için Osmanlýlar ýn 1781 de Kabe yi korumak için inþa ettikleri Ecyad Kalesi ni yýktýlar. Kale, Harem-i Þerif e bakan bir tepenin üzerinde bulunuyordu. Suudi hükümetinin yýktýðý bu tarihi kale üzerinde þimdi 533 million dolarlýk Burj el-beyt komleksinin bir parçasý olan Zemzem Kulesi yükseliyor. Suudiler bu kaleyi dünyanýn gözünün içine baka baka yýkarken UNESCO bir þey yapamamýþ ve Türkiye nin protestolarý iþe yaramamýþtý. Kabe nin bulunduðu Harem-i Þerif in yanýbaþýnda dev bir inþaat hýzla yükseliyor ve Ýslam ýn en kutsal topraklarýnýn silüetini deðiþtiriyor. Burasýnýn adý: Burj el-beyt Mall... (Abraj al-bait) Beyt (Ev) isminin Kabe ye bir gönderme olduðu, size bir karaçalýcýnýn aþýrý yorumu gibi gelebilir. (Kabe, bildiðiniz gibi Beytullah, yani Allah ýn Evi olarak adlandýrýlýyor.) Ne var ki, resmi internet sitesinde Beyt isminin Kabe ye doðrudan bir gönderme olduðu bina sahiplerinin kendisi tarafýndan söyleniyor. Burj el-beyt bir konaklama ve otel kompleksi ve devasa yükseklikte bir otel içeriyor yýlýnda proje tamamlandýðýnda, alýþveriþ merkezi, lokantalarý, hastanesi, otelleri ve mescitleriyle dünyanýn en yüksek yedinci binasý olacak. Namaz sýrasýnda yolun karþýsýndaki Harem-i Þerif ten hoparlörlerle yayýn yapýlacak bir sistem var ve insanlar buradan perdelerini açývermekle aþaðýdaki kalabalýða katýlabilecekler. Müslümanlar basit beyaz ihramlarý içerisinde hac yaparken artýk Ýslam dünyasýnýn kalbi olan Kabe den daha baþka þeyler görecekler. Starbucks, Cartier, Tiffany, H&M ve Topshop bunlar arasýnda... Ayrýca bu kompleks içerisinde bir lunapark ve fast food lokantalarý yer alýyor. 7 ayrý kulenin toplamýndan oluþacak bu lüks kompleksteki kulelerin isimleri ise ayrý bir rezalet: 260 metrelik Hacer, 260 metrelik Zemzem, 240 Metrelik Kýble, 240 Metrelik Sara, 240 metrelik Merve ve 240 metrelik Safa... Bu kompleks, Mekke deki 13 milyar dolarlýk bir inþaat patlamasýnýn ilk safhasýný oluþturuyor. Burj El-Beyt Mekke deki rezaletin en büyüðü ama tek deðil... Yakýndaki Cebel Ömer de ise (Ömer Daðý) bütün dað dev bir otel ve yüksek bir kompleks için düzleþtiriliyor. Ve baþka bir yerde vinçler 130 kadar yüksek kule için gökyüzüne yükseliyor. Þu anda Suudi Arabistan topraklarý üzerinde bulunan Mekke ve Medine nin Ýslamî tarihini korumaya çalýþmak amacýyla Ýslamî Miras Vakfý ný (Islamic Heritage Foundation) kurmuþ olan Dr. Ýrfan Ahmed,

5 Osmanlýlar zamanýnda ve öncesinde Mekke deki hiçbir bina Harem-i Þerif ten daha yüksek deðildi. Þimdi ise binalar Harem-i Þerif ten çok yüksek ve bu çok büyük bir saygýsýzlýk...

6 Osmanlýlar zamanýnda ve öncesinde Mekke deki hiçbir bina Harem-i Þerif ten daha yüksek deðildi. Þimdi ise binalar Harem-i Þerif ten çok yüksek ve bu büyük bir saygýsýzlýk. Her þey para için Bina patlamasýnýn ardýndaki sebeplerin baþýnda hiç kuþkusuz para geliyor. Her yýl 4 milyon kiþi hac için bu þehre akýn ediyor ve insanlar yýl boyunca bu þehre akmaya devam ediyor. Konaklama, yemek ve alýþveriþ için harcanan ortalama para ise 2000 dolar ile 3000 dolar arasýnda. Mekke yolu üzerindeki ilan panolarýnda, burada bir daire sahibi olmanýn kazançlarý yatýrýmcýlara hatýrlatýlýyor. Burj el-beyt in mimarisini Moskova Üniversitesi nin mimarisine benzetenler de yok deðil. En azýndan tepedeki sivri çýkýntý ve Ýslamî hilalin tümüyle buradan çalýntý olduðu besbelli... Burada üç odalý bir daire 3 milyon dolara satýlýyor. Harem-i Þerif manzaralý bir dairenin fiyatý ise 5 milyon dolara çýkabiliyor. Öte yandan, Hac sezonu dýþýnda kent manzaralý 33 metrekarelik stüdyo daire haftalýk 10 bin YTL'ye kiralanýyorken, Hac döneminde Kâbe manzaralý bir stüdyo dairenin kirasý 260 bin YTL'ye çýkabiliyor. Ýþ bunlarla da kalmýyor... Bu ve benzeri yapýlar Suudilerin Mekke ye, Kabe ye ve Ýslam deðerlerine saygýsýzlýðýnýn sadece çok küçük bir parçasýný oluþturuyor. Sözde Ýslam ýn özgün yapýsýna dönmeyi hedefleyen Selefilik veya Vehhabilik inancýna sahip olan Suudiler, baþta peygamber sevgisi olmak üzere Ýslam ýn özüne iliþkin olan ne varsa kaldýrýp atarak onu kabuktan ibaret bir kurallar bütünü haline getirme gayreti içerisindeler. Bugün el-kaide ve benzeri kanlý terör örgütlerini besleyen inanç sisteminin Vehhabilik olduðuna hiç þaþmamak gerekiyor. Suudiler uzun bir zamandýr Ýslam geçmiþine ait ne varsa yerle bir ediyorlar. Bu, derin bir nefret duyduklarý Osmanlýlar ýn kültürel mirasýyla da sýnýrlý deðil. Baþta Hazreti Muhammed in yaþadýðý ev yerle bir edildi. (Yanlýþ duymuyorsunuz!) Ehl-i Beyt e ve sahabelere ait kabirler ortadan kaldýrýldý ve mescitler yok edildi. Hatta defalarca Hazreti Muhammed in Medine deki kabrini ortadan kaldýrmaya yeltendilerse de buna bugüne kadar cesaret edemediler. Ama peygamberin doðum günü olan Mevlid kandilini kutlamayý yasaklamýþ bulunuyorlar. Bu cansýkýcý konular ne var ki baþka yazýlarýn konusu... Ne yapýlmasý gerektiði yolundaki temel önerilerle bu yazýyý noktalayalým.

7 NE YAPMALI? 1. Konu acil olarak Birleþmiþ Milletler, Ýslam Konferansý Örgütü gibi uluslararasý kuruluþlarýn gündemine taþýnmalý ve Burj el-beyt ve benzeri binalarýn yapýmý en kýsa zamanda durdurulmalýdýr. 2. Yine Birleþmiþ Milletler veya Ýslam Konferansý Örgütü gibi uluslararasý kuruluþlarýn gözetiminde Mekke nin manevî ve tarihî dokusuna aykýrý düþen bütün binalar aþamalý olarak ve büyük bir titizlik içerisinde yýkýlmalýdýr. 3. Ecyad Kalesi nin yýkýmý sýrasýnda Suudiler e UNESCO tarafýndan engel olunamamasýnýn nedenlerinden biri bu yapýnýn Dünya Mirasý Listesi nde yer almýyor olmasýydý. Bu durum göz önüne alýnarak, Kabe ve çevresi Ýslam ülkelerinin giriþimiyle Dünya Mirasý Listesi ne alýnmalýdýr. 3. Hicaz ýn (Mekke ve Medine nin) yönetimi Suudilerin elinden derhal alýnmalý ve müslümanlardan oluþan bir uluslararasý kurula devredilmelidir. 4. Bütün insanlýðýn birliðinin ve dünya barýþýnýn simgesi olan Kabe ye Müslüman olmayanlarýn girememesi yolundaki dayanaksýz yasak bir an önce kaldýrýlmalýdýr. nereden nereye gelindi? / bir anekdot II. Abdülhamid döneminde Hicaz demiryolu yapýmý sýrasýnda, demiryolu Medine ye geldiðinde Türk demiryolcularý, Burada Resulullah Efendimizin kabr-i þerifleri vardýr, trenler geçerken takýrtý etmesin diyerek, raylarýn altýna keçe döþemiþler idi. Þimdi ise Peygamberin kabrini dümdüz etmek için fýrsat kollayan ve Mekke yi kendi dünyasal arsýzlýklarýnýn çöplüðüne çeviren Vehhabiler Hicaz ý yönetiyor...

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyanýn yedi harikasýndan biri sayýlan Ýskenderiye Fenerinin Alman Arkeolog Prof. H. Thiersch tarafýndan 1909 yýlýnda çýkarýlan temsili çizimi. Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyamýz, gerek tabiat

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar Tayyip konuþma, anlaþmayý iptal et! Ýsrail in gücü onu kollayan dostlarýndan gelir. Ortadoðu da Ýsrail i tanýyan ve ona en fazla destek veren dostu ise Türkiye. Türkiye silah ticaretinde Ýsrail bir numaralý

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı