UYGULAMALI ANAYASA HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALI ANAYASA HUKUKU"

Transkript

1 Prof.Dr. BERTİL EMRAH ODER Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. OSMAN KORKUT KANADOĞLU Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi UYGULAMALI ANAYASA HUKUKU Norm ve Karar İncelemeleri Metin Çözümlemeleri Güncel ve Varsayımsal Olaylar Genişletilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı

2 Yayın No : 2843 Hukuk Dizisi : Baskı - Ekim İSTANBUL 2. Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı -Cilt Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ Anayasa Hukuku nun öğrenme-öğretme boyutuna ilişkin olan bu kitap, 2008 yılında yayınlanan Uygulamalı Anayasa Hukuku nun 2008 Ekim-2013 Ocak arasında yaşanan anayasal gelişmeleri içerecek biçimde yenilenmiş ve genişletilmiş ikinci basısıdır yılından günümüze karşılaştırmalı modellerde yeni anayasa yapıcılıkları ile Türkiye deki anayasa değişiklikleri ve anayasal içtihada dayanan köklü anayasal değişim ikinci basıda dikkate alınarak kitaba eklenmiştir. İkinci basının hazırlanmasında, gözlem ve paylaşımlarını ileten tüm meslektaşlarımızın; temel sorunlarda daha da derinleşmemizi sağlayan öğrencilerimizin katkıları özel değer taşımaktadır. Kitabın dizgisinde büyük emeği geçen Gülgonca Çarpık a titiz, sabırlı ve kolaylaştırıcı çalışmasından ötürü ne kadar teşekkür etsek azdır. Kitabın ikinci basısının yayınını kabul eden Beta Yayınevi sahibi Seyhan Satar a; kitabın basım ve yayımında görev alan tüm çalışanlara ayrıca teşekkür ederiz. Uygulamalı Anayasa Hukuku nun ikinci basısının Anayasa Hukuku öğrenimi-öğretiminde çok yönlü, çok boyutlu, karşılaştırmalı, içtihada dayalı, diğer hukuk dalları ile bütünleşik ve çözümlemeci bakış açılarının geliştirilmesine katkı sunmasını diliyoruz. 25 Ocak 2013 Bertil Emrah Oder Rumeli Feneri-Istanbul Osman Korkut Kanadoğlu Altunizade-Istanbul

4

5 SUNUŞ Uygulamalı Anayasa Hukuku başlıklı bu kitap norm ve karar çözümlemelerini, öğretinin görüşlerini, varsayımsal ve güncel örnek olayları içeren bir Anayasa Hukuku ders kitabıdır. Kitap, yöntem ve konu bakımından 2001 yılında yayınladığımız Aktif Öğrenme İçin Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları adlı çalışmayı esas almaktadır. Ancak bu kez kapsam ve içerik bakımından daha geniş ve yoğun bir çalışma ortaya konulmaktadır. Kapsam ve içeriğe ilişkin bu değişim, seçilmiş belirli alanlarda aktif öğrenme yöntemine odaklanan pratik çalışma yönteminden farklı bir yaklaşımın sonucudur. Söz konusu yaklaşım, Anayasa Hukukunun Genel Esasları ile Türk Anayasa Hukuku nun özgül konularının tümünün norm, karar, öğreti ve örnek olayların derlenmesi ile öğretilmesi ve öğrenilmesine dayanmaktadır. Böylece öğretme-öğrenme sürecinin farklı aşamaları olan tanıtma-tanıma, bilgi verme-bilgi alma, çözümletme-çözümleme ve pekiştirmenin farklı türdeki metinleri inceleyerek etkin biçimde sağlanması hedeflenmektedir. Elinizdeki kitap, öğretiden alıntılar içermekle birlikte, klasik ders kitabı ya da monografi türünde değildir. Öğrenme sürecinde, Türkiye de Anayasa Hukuku yazınındaki farklı ders kitapları ve monografilerden yararlanmak kaçınılmazdır. Uygulamalı Anayasa Hukuku beş farklı kategorideki materyalin derlenmesi, konu ve anlam bütünlüğüne sahip bir kurgu ile sunulması, varsayımsal olaylarda olguların hukuksal örgü içinde yaratılması ve sorularla desteklenmesini içermektedir. Söz konusu kategoriler, (1) karşılaştırmalı anayasa hukukunu da kapsamak üzere anayasa hukuku normları ( maddi anlamda anayasa ); (2) karşılaştırmalı hukuk ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadını da kapsamak üzere karar alıntıları; (3) öğretiden alıntılar; (4) basın taramalarına dayalı güncel olaylar ve (5) varsayımsal olaylardır. Kitapta, karar alıntıları bakımından, başta Anayasa Mahkemesi kararları olmak üzere Federal Alman Anayasa Mahkemesi, Amerikan Yüksek Mahkemesi, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Fransız Anayasa Konseyi, Belçika Temyiz Mahkemesi ve İspanyol Yüksek Mahkemesi kararları gibi karşılaştırmalı içtihat da gözetilmiştir. Bu noktada, konuların bütünlüğü ve dengesini sağlama kaygısıyla seçici davranılmakla birlikte, dönüm noktası oluşturan kararlara ölçülü bir biçimde yer verilmeye çalışılmıştır. Kararlara ilişkin çözümleme sorularında, akademik tartışma ortamı yaratabilmek

6 VI için, genel ifadelerden kaçınılmıştır. O nedenle, karardaki belirli noktalara dikkat çekecek sorular kaleme alınmıştır. Ulusal içtihattan yapılan karar alıntısı sayısı, aynı karardan yapılan farklı alıntılarla birlikte 200 ü geçmiştir. Bu sayıya, yalnızca Anayasa Mahkemesi kararları değil, Yargıtay ve Danıştay kararlarından yapılan alıntılar da dahildir. Kitap, karşılaştırmalı hukuk ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadından 30 un üstünde karara da yer vermektedir. Kitaptaki varsayımsal olaylar, yanıtlanması beklenen sorulara göre tasarlanmış kurgusal örneklerdir. Varsayımsal olaylarda, yaşamın olağan akışına uygun ve aşırılıklardan uzak kurgulamaya özen gösterilmiştir. Kitapta, toplam 1oo ü aşkın varsayımsal olay yer almaktadır. Güncel olaylara ilişkin sorularda, Türkiye de devlet örgütlenmesi ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin somut olayları izlemek ve unutmamak, yazarlar için de bir öncelik olmuştur. Güncel olaylar, yalnızca siyasal kültür ile Anayasa arasındaki ilişkiyi değil, aynı zamanda kopukluğu da ortaya koymayı hedeflemektedir. Öğreti, karar ve norm alıntıları bakımından, soruların yanıtı, ilgili metnin anlaşılması ve çözümlenmesine bağlıdır. Bu nedenle, yanıtlar zaten metnin saklı unsurudurlar. Öğreti, karar ve norm alıntıları, öğrenme sürecinde çözümleme aşaması ile eş zamanda, konuyu tanıtma-tanıma ve bilgi verme-bilgi edinme aşamasına hizmet etmektedir. Varsayımsal ve güncel olaylarda soruların yanıtı, edinilmiş bilginin olaya uyarlanması gibi farklı bir bilişsel sürece karşılık gelmektedir. Bu noktada, kitaptaki öğreti, karar ve norm çözümlemeleri yanında, klasik ders kitaplarına ve monografilere yönelmek de gereklidir. Varsayımsal ve güncel olay sorularındaki Anayasa Hukuku sorunlarının ayırt edilmesi, öğrencinin kuramsal bilgiyi özümsemiş olmasına bağlıdır. Ancak bu halde, sorudaki olay hukuksal bakımdan anlam kazanabilir. Bunun için, bilginin yığılmacı bir yöntemle edinilmemesi önkoşuldur. Anayasa Hukuku nda bilgi edinme sürecinin başlangıç aşaması zorlayıcı ve karmaşık gibi gözükse de, beş noktaya özellikle dikkat edilmesi önem taşımaktadır: (1) Kavram içeriklerini doğru öğrenmek; (2) öğrenilen yeni kavramlara uygun bir bakış açısı oluşturmak; (3) öğrenilen yeni kavramların dili ile konuşmak; (4) bir konuda edinilen kavramsal bilginin diğer konularla bağlantısını kurabilmek; (5) kavramsal bilginin kullanımında, kavramların doğru içerikle kullanımı yanında, bir adımı diğeriyle çelişmeyen gerekçelendirme aşamaları oluşturmak. Bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Varsayımsal ve güncel olaylara dayalı sorularda, yanıtlara yer verilmemiştir. Yanıtlara yer vermek, yanıtların kalıplar biçiminde algılanmasına ve araştırmasız çalışma yöntemine zemin hazırlayabilirdi. Böyle bir yöntem, kolaycılığı destekleme anlamına geldiği kadar, derslerde çoğulcu bir tartışma ortamının oluşmasına da engeldir. Anılan gerekçelerle, yanıtsız soru tercihi bilinçli bir seçimi yansıtmaktadır.

7 VII Biçim açısından, kitapta bölüm-konu-başlık-alt başlık temelli bir sınıflandırma değil, konuların başlık ve alt başlıklara ayrıldığı bir sınıflandırma benimsenmiştir. Bu yöntemin, kitabın özüne ve kavranmasına daha uygun olduğu kanısındayız. Uzun ve karmaşık konularda, alıntıların sürekliliğini gösterebilmek için, birbirini izleyen paragrafların başında tırnak işaretlerini de özellikle kullandık. Aksi halde, alıntılardaki sürekliliğin anlaşılması zor olabilirdi. Öğreti alıntılarında, alıntıların tümü akademik kurallara uygun biçimde atıflarıyla yer almıştır. Bu noktada sınırlı örneklere yer verilmiş olması, kitabın özgün niteliğini korumak içindir. Karşılaştırmalı hukuk ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadından yapılan alıntıların çevirileri, aksi belirtilmemişse, yazarlara aittir. Daha önce çevirileri yayınlanmamış ya da eksik yapılmış dört karar alıntısını Ersel Aldabak; bir karar alıntısını Saadet Yüksel ve bir kanun alıntısı ile derlemeyi Alişan Çapan Türkçe ye çevirmiştir. Bu çevirilerde, çevirmenler açıkça belirtilmektedir. Kitap içeriğinin tasarımı, materyalin derlenmesi, soruların düzenlenmesi ve tüm metnin gözden geçirilmesi geniş bir zaman diliminde ve yazarlar tarafından tartışılarak oluşturulmuştur. Denetim ve düzeltme aşaması da, çok farklı nitelikte metnin bulunduğu bu çalışmada, özenli ve sabırlı olmayı gerektirmiştir. Kitapta kendimize ait tüm bölümlerde, ortak anlatımın varlığına ve birörnek yazım kurallarına dikkat edilmiştir. Ancak alıntılarda, düzeltme ve düzenleme yapılmaması gerektiğinden, her bir alıntı kendi özgün anlatımına ve yazım kurallarına sahiptir. Bununla birlikte, alıntılanan bölümlerde anlatım bozuklukları parantezli ifadelerle giderilmeye çalışılmıştır. Belirtmek istediğimiz nokta, Anayasa Mahkemesi kararlarının yazım kurallarının doğru kullanımı ve birörnek uygulanması bakımından ciddi bir gözden geçirmeye gerek duyduğudur. Kitap, adından da anlaşılacağı gibi Anayasa Hukuku nun salt kuramsal değil, uygulamalı bir hukuk dalı oluşunu vurguluyor. Özellikle özgürlükler rejimi konusunda çok sayıdaki örnek olay, aslında Anayasa Hukuku nun diğer hukuk dalları bakımından unutulmaması gereken boyutlarını da ortaya koymaktadır. Bu dalın, zengin ve devingen yönünün, öznel ve siyasal görüşlerin ötesinde, nesnel hukuksal yöntemlerle tartışılması, yazarlar için temel bir önceliktir. Kitap aracılığıyla, Anayasa Hukuku nu öğretme konusundaki deneyimimizi paylaşmayı umuyoruz.

8

9 İÇİNDEKİLER Konu 1: Anayasa Kavramı...1 I. Maddi / Şekli (Biçimsel) Anayasa...1 Katı / Esnek (Yumuşak) Anayasa...3 I Yazılı / Teamüli Anayasa...5 IV. Anayasanın Normatif Anlamı ve Normlar Hiyerarşisi...7 V. Genel Değerlendirme Soruları...8 Konu 2: Kurucu İktidar (Anayasanın Yapılması ve Değiştirilmesi)...11 I. Asli / Tali (Türev) Kurucu İktidar...11 Tali (Türev) Kurucu İktidarın Sınırları...14 I Demokratik Kurucu İktidar...17 IV. Türk Anayasa Yargısında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi V. Genel Değerlendirme Soruları...30 Konu 3: Yasama Yetkisi ve Kanun...35 I. Yasama Yetkisinin Özellikleri...35 Yasama Yetkisi ve Yürütmenin Düzenleme Alanı...36 I Maddi Kanun...38 IV. Şekli (Biçimsel) Kanun...39 V. Genel Değerlendirme Soruları...41 Konu 4: Parlamento Kararları...49 I. Parlamento Kararı ile Düzenlenmesi Gereken Konular...49 Parlamento Kararlarının Yargısal Denetimi...49 I İçtüzük / İçtüzük Niteliğinde Uygulama ve Kararlar...51 IV. Güvenoylamasına İlişkin TBMM Kararı...54 V. Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin TBMM Kararı...55 VI Anayasa Değişikliği Öncesi Cumhurbaşkanı nın Seçimi Süreci: 367 Krizi...55 V Genel Değerlendirme Soruları...57

10 X Konu 5: Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)...63 I. KHKlerle İlgili Çalışma Soruları...63 Anayasa Mahkemesi Kararlarında KHKler KHKlerin Hukuki Niteliği ve Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi Yetki Yasasının Kapsamı ve KHK Çıkarma Yetkisinin Konu Bakımından Sınırlı Oluşu KHK Uygulamalarının Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesine Aykırı Bulunmasının Koşulları Anayasa Mahkemesi nin Yetki Kanununa İlişkin İçtihadındaki Değişiklik Yetki Kanununun Kapsamı Yetki Yasasının Varlığı Açısından OHAL KHKleri ile Olağan KHKler Arasındaki Fark Anayasa ya Uygunluk Denetimi Açısından Kanun ile KHK Arasındaki Fark OHAL KHKlerinin Anayasa ya Uygunluk Denetimi...71 I KHK Uygulamalarından Doğabilecek Hukuksal Sorunlara İlişkin Örnek Olaylar...73 Konu 6: Siyasi İktidarın Kaynağına İlişkin Demokratik Görüşler ve Bunlara Bağlı Vekalet Anlayışları...83 I. Halk Egemenliği ve Emredici Vekalet Halk Egemenliği ya da Rousseau cu Egemenlik Anlayışı Halk Egemenliği Anlayışının Uzantısı: Emredici Vekalet...84 Ulus / Millet Egemenliği ve Temsili Vekalet Ulus / Millet Egemenliği Ulus / Millet Egemenliği Anlayışının Uzantısı: Temsili Vekalet...87 I Karşılaştırmalı Hukuk: Çağdaş Anayasalarda Egemenlik ve Vekalet Anlayışları Halk ve Ulus / Millet Egemenliği Arasındaki Geçişkenlik Emredici Vekaletin Yasaklanması ya da Benimsenmemesi...88 IV. Genel Değerlendirme Soruları...88 Konu 7: Egemenliğin Yapısına Göre Devlet Biçimleri ve Egemenliğin Kullanılmasına Göre Yönetim (Hükümet) Biçimleri...93 I. Egemenliğin Yapısına Göre Devlet Biçimleri Üniter (Tekil) Devlet Üniter (Tekil) Devlette İdari Örgütlenme...94

11 XI 3. Federal Devlet Bölgeli Devlet...97 Egemenliğin Kullanılmasına Göre Yönetim (Hükümet) Biçimleri Temsil Olgusu ve Temsili Yönetim Temsili, Yarı-Temsili, Yarı-Doğrudan ve Doğrudan Yönetim I Karma Sorular Konu 8: Seçim I. Seçme / Seçilme Hakkı ve Sınırları Seçim Sistemleri ve Türk Anayasa Mahkemesi I %10 luk Ülke Barajı ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi IV. Genel Değerlendirme Soruları Konu 9: Demokrasi / Demokratik Toplum Düzeni / Demokratik Devlet / Çoğulcu ve Özgürlükçü Demokrasi I. Demokrasi Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokratik Toplum Düzeni I Çoğulcu ve Özgürlükçü Demokrasinin Yapıtaşları IV. Demokratik Devlet İlkesi Konu 10: Karşılaştırmalı Hukukta Laiklik Karar incelemeleri: infosekta ; Hünenberg ; Simultanschule ; Kruzifix ; Buscarini ; Abington Township v. Schepp ; Refah Partisi ve diğerleri / Türkiye ; Leyla Şahin / Türkiye ; Dahlab / İsviçre Konu 11: Türk Anayasa Hukukunda Laiklik İlkesi I. Laiklik İlkesine İlişkin Anayasal Düzenlemeler Anayasa Mahkemesi ve Laiklik İlkesi I Genel Değerlendirme Soruları Konu 12: Karşılaştırmalı Hukukta İdeolojik Çoğulculuğun Sınırları Sorunu (Mücadeleci Demokrasi) I. Karşılaştırmalı Hukukta İdeolojik Çoğulculuğun Sınırlanmasına İlişkin Hukuksal Düzenleme Örnekleri Alman Federal Anayasa Mahkemesi nin Almanya Komünist Partisi (KPD) Kararı I Alman Federal Anayasa Mahkemesi nin Radikaller Kararı IV. Alman Federal Anayasa Mahkemesi nin Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD) Kararı V. Belçika da Flaman Bloğu nun ( Vlaams Blok ) Yargılanması...163

12 XII VI. İspanya da BATASUNA nın Hukuka Aykırı İlan Edilmesi ve Sonuçları Konu 13: Türkiye de İdeolojik Çoğulculuğun Sınırları I. Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası Sınıf İktidarı / Sınıf Egemenliği I Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bütünlüğü IV. Laiklik V. İhtar Kararı VI. Genel Değerlendirme Soruları Konu 14: Siyasi Partilere Mali Yardım I. Siyasi Partilere Mali Yardımda Ölçütler Sorunu Genel Değerlendirme Soruları Konu 15: Anayasa nın Başlangıç Hükümleri I. Cumhuriyetin Temel Nitelikleri Bağlamında Başlangıç Başlangıç Hükümlerinin İçeriği ve Niteliği Konu 16: Atatürk Milliyetçiliği I. Atatürk Milliyetçiliğinin Unsurları ve Etnik Milliyetçilik Atatürk Milliyetçiliği, Dil ve Bayrak I Genel Değerlendirme Soruları Konu 17: Hukuk Devleti I. Hukuk Devletinin Unsurları Genel Değerlendirme Soruları Konu 18: Sosyal Devlet I. Sosyal Devlet ve Politik Tercihler Sosyal Devlet İlkesinin Diğer Anayasa Hükümleri ile Somutlaşması I Sosyal Devlet ve Temel Haklar Konu 19: Özgürlükler Rejimi I. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasına İlişkin Anayasal İlkelerin Uygulanması Anayasal İlkelerin Uygulanmasında Örnek Olaylar I Anayasal İçtihada Yönelik Araştırma Soruları IV. Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal İlkeler V. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku...265

13 XIII Konu 20: Siyasal Rejimler Başkanlık Rejimi, Parlamenter Rejim ve Yarı-Başkanlık Rejimine İlişkin Karma Sorular Konu 21: Yasama I. Yasama Organı Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği, Kazanılması ve Kaybedilmesi I Yasama Bağışıklıkları IV. Meclis Soruşturması, Gensoru, Meclis Araştırması ve Soru Meclis Soruşturmasında Usul Gensoru Önergesi ve Gensorunun Gündeme Alınması: Örnek Metinler Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Gensoru ve Soru Konusunda Sorular Konu 22: Yürütme Yürütmenin Yapısı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu na İlişkin Karma Sorular Konu 23: Anayasa Yargısının Doğuşu I. ABD Anayasası nın Yargı Yetkisi ve Yüksek Mahkeme nin Yetkilerine İlişkin Düzenlemeleri Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetlenmesinde İlk Örnek: Amerikan Yüksek Mahkemesi nin 1803 yılında Marbury v. Madison Davasında Verdiği Karar Konu 24: Anayasa Yargısının Kıta Avrupası nda ve Türkiye de Benimsenmesi I. Kıta Avrupası nda Anayasa Yargısı nın Benimsenmesi Türkiye de Anayasa Yargısının Benimsenmesi Konu 25: Anayasa Mahkemesi nin Kuruluşu I. Anayasa Mahkemesi nin Kuruluşuna İlişkin Hukuksal Çerçeve Genel Değerlendirme Soruları Konu 26: Anayasa Yargısında Şekil Bakımından Denetim I. Şekil Denetiminin Hukuksal Çerçevesi Genel Değerlendirme Soruları Konu 27: Anayasa Yargısında Esas Bakımından Denetim I. Anayasa ya Uygunluğun Esas Bakımından Denetiminin Anlamı; Yerindelik Denetimi Yasağı...353

14 XIV Anayasa ya Uygunluğun Esas Bakımından Denetiminde Neden/Sebep Unsuru I Anayasa ya Uygunluğun Esas Bakımından Denetiminde Amaç Unsuru IV. Anayasa ya Uygunluğun Esas Bakımından Denetiminde Konu Unsuru: ÖLÇÜ NORMLAR Konu 28: Anayasa Yargısına Konu Olan Normlar I. Normlara İlişkin İnceleme Uluslararası Andlaşmalar Sorunu: Örnek Kararlar I Anayasa Değişikliği: Örnek Kararlar Konu 29: Soyut Norm Denetimi (Dava Yoluyla Denetim) I. Soyut Norm Denetiminin Anlamı ve Hukuksal Çerçevesi Genel Değerlendirme Soruları Konu 30: Somut Norm Denetimi (İtiraz Yoluyla Denetim) I. Somut Norm Denetiminin Hukuksal Çerçevesi Genel Değerlendirme Soruları Konu 31: Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) I. Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İle İlgili Çalışma Soruları Anayasa Mahkemesi nin Bireysel Başvuruya İlişkin İçtihadı Konu 32: Anayasa Yargısında Kararların İçeriği ve Özellikleri I. Anayasa Mahkemesi Kararlarının İçeriği (Çeşitleri) Ret Kararı ve İptal Kararı Yorumlu Ret Kararı Yürürlüğün Durdurulması Kararı Karşılaştırmalı Hukuk: Alman Federal Anayasa Mahkemesi nin Türettiği Kararlar a. Anayasa ile Uyuşmazlık (Bağdaşmazlık) Kararı ( Unvereinbarerklaerung ) b. Çağrı Kararı ( Appellentscheidung ) Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özellikleri, Etkileri ve Sonuçları Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu İşin Esasına Girilerek Verilen Ret Kararlarının Sonuçları...415

15 XV Konu 33: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri Genel Değerlendirme Soruları EK: İşlem Örnekleri TBMM Kararları Atama ve Seçme Kararları / Kararnamelerine Örnekler Uluslararası Andlaşmanın Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Uluslararası Andlaşmayı Onaylayan Bakanlar Kurulu Kararnamesi Cumhurbaşkanı nın Af Yetkisini Kullanması Tüzük Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı / Kararnamesi ile Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Genelge Tebliğ KARAR DİZİNİ I. Anayasa Mahkemesi Kararları Yargıtay ve Danıştay Kararları I Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı IV. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları...453

16

17 KISALTMALAR AB ABD AÜHFD AYM/Ana.Mah. AYMKD BGE Bkz. BVerfG BVerfGE BvR Çev. DDKK Der. DİSK Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi Bundesgerichtsentscheid Bakınız E. Esas Ed. EuGRZ EÜHFD Hrsg. Inc. Bundesverfassungsgericht Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Verfassungsbeschwerdeverfahren (Registerzeichen des BVerfG) Çeviren(ler) Dava Daireleri Kurulu Kararı Derleyen(ler) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Editor K. Karar Krş. K.D. KPD K.t. KHK Europäische Grundrechte-Zeitschrift Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Herausgeber Incorporation Karşılaştırınız Kararlar Dergisi Kommunistische Partei Deutschlands Karar tarihi Kanun Hükmünde Kararname

18 XVIII md. madde MM Millet Meclisi NPD Nationalistische Partei Deutschlands Nr./No./n Number / Numara OHAL Olağanüstü Hal U.S. United States Par. Paragraf R.G. Resmi Gazete S. Sayfa S.Ct./SC Supreme Court SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sy. Sayı TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi T.C./TC Türkiye Cumhuriyeti TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu v. versus / von vd. ve diğerleri / ve devamı Vol. volume YÖK Yüksek Öğretim Kurumu

Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yarg s

Türkiye de Anayasa ve Anayasa Yarg s Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Anayasa ile anayasa yargısı arasındaki ilişkinin tanımlanmasında, yargının siyasallaşması olgusu, Türkiye özelinde, sıklıkla dile getirilen bir kaygıdır. Burada siyasallaşma,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( ) I- Siyasal Partilere İlişkin Uluslararası Standartlar Siyasal partiler

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

DENGE VE DENETLEME YAPILANMASI BAKIMINDAN HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜNCE YAZILARI NO: 03* TÜRKİYE NİN YENİ ANAYASA DÜZENİNDE

DENGE VE DENETLEME YAPILANMASI BAKIMINDAN HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜNCE YAZILARI NO: 03* TÜRKİYE NİN YENİ ANAYASA DÜZENİNDE TÜRKİYE NİN YENİ ANAYASA DÜZENİNDE DENGE VE DENETLEME YAPILANMASI BAKIMINDAN HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yazar: Prof. Dr. Levent Köker DÜŞÜNCE YAZILARI NO: 03* Levent Köker Kimdir? Prof. Dr.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN HAZIRLAYAN ASLI NACAR ANKARA 2008 ÖZET ANAYASA

Detaylı

YARGISAL KORUMA SİSTEMİ

YARGISAL KORUMA SİSTEMİ AVRUPA BİRLİĞİ' NİN YARGISAL KORUMA SİSTEMİ VE TÜRK ŞİRKETLERİNİN DURUMU Doç. Dr. Hacı CAN Av. Seher SARIASLAN Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 25

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

I. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

I. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) I. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bilindiği üzere, Anayasacılık hareketi, iktidarın sınırlandırılması ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması na karşılık gelmektedir. Bu çerçevede

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKU VE 1982 ANAYASASI NA GÖRE EGEMENLİK

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKU VE 1982 ANAYASASI NA GÖRE EGEMENLİK hakemli makaleler Mehmet Merdan HEKİMOĞLU AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKU VE 1982 ANAYASASI NA GÖRE EGEMENLİK Yard. Doç. Dr. Mehmet Merdan HEKİMOĞLU* A. Giriş Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri kırk yılı aşkın

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması)

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları Derneği 1 Đnsan Hakları Derneği Yayınları Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları ve Demokrasi Dizisi

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ Yrd. Doç. Dr. Osman CAN 6 Güvenlik kazanmak amacıyla özgürlüğünden feragat eden, her ikisini de kaybeder B. Franklin-Amerika Birleşik Devletleri Anayasası

Detaylı

TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI

TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Emel ÜNAL Ankara-2012

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2009/1 Hakemli Dergi Galatasaray Üniversitesi Yayını No : 65 Galatasaray Hukuk Fakültesi Yayını No : 45 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU. (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi) İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri

BİREYSEL BAŞVURU. (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi) İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi BİREYSEL BAŞVURU İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı