ED TÖR. Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ED TÖR. Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba"

Transkript

1

2 ED TÖR Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba Yeni bir tasar m, yeni bir içerik, özetle yepyeni bir dergi ile karfl n zday z. Al flt n z, bildi iniz Haber Linux Dergisi art k çok daha renkli ve çok daha kapsaml bir içerikle bundan böyle sizlerle buluflacak. Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de Linux kullanan kifli ve kurumlar n say s bir ç gibi büyüyor. Bunun alt nda elbette çok hakl nedenler var. Linux bugüne de in paylafl m n ve aç kl n zaferi olarak konumunu hep güçlendirdi. Günümüzde ise yayg nl n ve güvenin bir abidesi olarak karfl m zda. Linux a olan güvenini ve deste ini daha ilk günden itibaren aç k ve net bir flekilde ortaya koyan IBM, Linux topluluklar n n geliflmesi, iliflkilenmesi ve yetkinleflmesi için çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. Haber Linux Dergisi iflte bu anlay fl n geliflen bir meyvesi olarak flu an ellerinizde. IBM Türk, Fazla Mesai ve 11 ülkede IT yay nc l konusunda uzmanlaflm fl Vogel Burda Grubu nun iflbirli i ile haz rlanan yepyeni Haber Linux Dergisi nden büyük keyif alman z dile iyle.. Umut Kavurmac HABER LINUX 3

3 PARDUS SAHNEDE TÜB TAK, UEKAE BÜNYES NDE YÜRÜTÜLEN ULUDA PROJES KAPSAMINDAK PARDUS 1.0 SÜRÜMÜ 26 ARALIK 2005 TAR H NDE KAMUOYUNA DUYURULDU. 20 AJAX ÜZER NE AYRINTILI B R NCELEME WEB S TES OLUfiTURMA KONUSUNDA VER ML B R YAKLAfiIM OLAN AJAX I DER NLEMES NE TANIYALIM. YÖNET M mtiyaz Sahibi IBM Türk Ltd. fiti. ad na Hüseyin K z ltay IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) SHELLSHOCK 28 FRESHMEAT 44 CACTI Tasar m ve Uygulama Vogel Burda Medya Yay mc l k A.fi. Mevlüt Pehlivan Cd. Vefa Bay r Sk. Gayrettepe fl Mrk. No:6 B Blok Gayrettepe/ stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) HABER LINUX

4

5 6 HABER LINUX Linux Yar n Nerede Olacak? fiöyle bir senaryo düflünün. Hizmet sektöründe çal fl yorsunuz, ülke çap nda yay lm fl on tane ofisiniz, yüzlerce çal flan n z, birlikte çal flt n z ifl ortaklar n z, müflterileriniz var. Bütün bu iliflkileri kontrol alt nda tutmak için siz de ça a ayak uydurmufl ve bir firmaya iflinizle ilgili bir yaz l m gelifltirtmiflsiniz. Bu yaz l m sayesinde ofisleriniz aras nda bilgi paylafl m yap lmakta, hangi ofiste hangi hizmetle ilgili ne gibi ifller yap lm fl takip edebilmektesiniz. fl ak fllar n z, kaynaklar n z, bütçeniz, mali bilgileriniz herfley bu programla yönetiliyor. Program tam da istedi iniz gibi yazd rm fls - n z, performans ndan, kullan m kolayl na kadar her aflamada memnunsunuz. Öyle ki program iflinizin geliflece i de gözönüne al narak yaz lm fl ve befl y ldan beri en ufak bir problem bile ç kmam fl. Yani gerekti i gibi bir program yazd rm fls n z. Bir gün yeni bir ofisiniz aç l yor ve sözkonusu ofise yeni bilgisayarlar al p yolluyorsunuz. Bir gün sonra IT ekibiniz size yeni bilgisayarlar n donan mlar n n eski iflletim sistemi ile çal flmad n söylüyorlar, yeni donan mlar n bu iflletim sistemini desteklemedi ini, bu yüzden de program n z n çal flmayaca n söylüyorlar. Ne yapacaks n z? Belki de ikinci el bilgisayar bulman z gerekecek sözkonusu program n üstünde çal flabilece i gibi. Veya belki de daha kötüsü bir sabah ö reniyorsunuz ki art k kulland n z iflletim sistemi desteklenmiyor. Yani, yeni bir ofis açarsan z, kulland n z program n üstünde çal flaca iflletim sisteminden sat n alman z mümkün de il. Diyelim ki bir üst sürümün lisans n sat n al p, eski sürümü kurdunuz. Peki sözkonusu iflletim sisteminin bir sonraki büyük güvenlik aç ç kt nda ne yapacaks n z? Zira bu iflletim sistemini size satan flirket art k bu sürümü desteklemedi ini peflinen söylemifl durumda ve bunun için gerekli güvenlik güncellemelerini de yapmamakta. Dolay s yla program - n z çal flt rabiliyor olsan z bile bu çok tercih edece iniz bir fley olmayacakt r, zira birçok kurum bilgilerini güvensiz bir ortamda saklamaktansa onlara elektronik olarak eriflmemeyi tercih eder. Peki ne oldu? Nerede hata yapt n z? Ticari bir kuruma güvenerek, yat r m n z ona ba layarak m? Veya o kurum kötü niyetli mi? Tabi ki hay r, onlar da kendileri için ticari aç dan karl olan yapmakta, art k desteklemedikleri bir iflletim sistemi için araflt rmalarda bulunmamaktalar. Peki ne yapabilirsiniz? Daha önce program yazd rd n z ekibe, yeni iflletim sistemi üzerinde çal flacak flekilde yeniden program yazd r rs n z. Befl y l önce yaz lm fl olan program yazan ekip ayr lm flt r, dahas program n kodu da ellerinde yoktur, zaten bu kadar sürede teknoloji de geliflmifl, daha yeni teknikler ortaya ç km flt r. Tabi bu biraz zaman alacakt r. Dahas mutlaka farkl l klar olacakt r ve eski programa al flm fl olan ekibinizin bu yeni programa al flmas da biraz zaman alacakt r. Öte yandan diyelim ki, "karfl nda bir kurum yok, gerekli deste i bulamazs n" gibi fleyler söyleyen tan d klar n za çok da kulak asmad n z ve sisteminizi GNU/Linux iflletim sistemi üstünde, özgür yaz l mlarla çal flacak flekilde kurdunuz. Herfleyden önce "art k bu iflletim sistemi desteklenmiyor, ya da devre d fl kald " diye bir durumla karfl karfl ya kalmayaca n z kesindir. Halihaz rda 2.6 kernel sürümü yo un olarak kullan l yor olsa bile önceki kararl sürümler olarak kabul edilen 2.4 ve 2.2 kerneller desteklenmekte ve bunlar için hala güvenlik gelifltirmeleri yap lmaktad r. kinci olarak hiçbir zaman için iflletim sisteminiz yeni donan mlarla çal flmaz olmayacak ya da hemen hiçbir durumda program bafltan yazd rmak durumunda kalmayacaks n z. Program yazan flirket ortada olmasa bile sizde program n kaynak kodu sizde bulunacak ve bu kod üzerinden konusunda uzman bir baflka ekibe gerekli de ifliklikleri yapt rman z çok daha kolay olabilecek. Bu hayali senaryondan ç kartaca m z ana fikir flu: Linux'un ve di er özgür yaz - l m projelerinin yar n nerede olaca n belki tahmin etmek kolay de il. En az ndan flu anda bulunduklar yeri befl y l önceden tahmin etmek pek mümkün olmad. Fakat bildi imiz bir fley var ki bu projeler, bir anda yokolup gitmeyecekler ve yar n nerede olurlarsa olsun emin olun ki ulaflamayaca n z bir yerde ya da kimsenin desteklemedi i bir halde bulunmayacaklar. K v lc m Hindistan

6 HABERLER CodeWeavers dan CrossOver Office 5.0 Windows tan Linux a geçifl için yaz l m gelifltirme konusunda önde gelen flirketlerden biri olan CodeWeavers, Windows uygulamalar n Linux iflletim sisteminde yerel olarak çal flt ran ürününün son büyütmesi olan CrossOver Office 5.0 piyasaya sürdü ünü aç klad. The Wine Project taraf ndan ayr olarak piyasaya sürülen aç k kaynak kod eflde eri olan Wine 0.9 un içerdi i performans büyütmelerini de kapsayan CrossOver Office 5.0, art k Microsoft Office 2003 ün güvenilir bir biçimde çal flt r lmas n n yan s ra ço u Windows uygulamas için kullan lacak geliflmifl kurulum yetenekleri de sa l yor. The Wine Project teknolojisine en fazla katk da bulunan kurumlardan biri olan CodeWeaver' n Windows tan Linux a geçifl için programlama ifllevi hem CrossOver Office 5.0 a hem de Wine 0.9 a büyük ölçüde yans t lm fl. Ancak, CrossOver Office 5.0, ayn zamanda, tek bir Linux makinesinde birden çok sanal Windows platformunun oluflturulmas - na olanak tan yan yeni bir "Bottles" özelli i de dahil olmak üzere, bir dizi eflsiz ve özel avantaj da sunuyor. CodeWeavers n CEO su Jeremy White, "CrossOver Office 5.0, Windows tan Linux a geçifl yolunda önemli bir ad m. Yaln zca gelifltirilmifl kurulum yetene i bile, Linux masaüstü kullan c lar n n Windows a rl kl bir dünyada ba ms z çal flmas n kolaylaflt r yor, diyor ve flöyle ekliyor: "CrossOver Office in piyasaya yeni ç kar lan bu sürümü, yaln zca Office 2003 deste i nedeniyle de il, ayn zamanda Linux un birden fazla kullan c taraf ndan kullan ld flirketlerde hayat kolaylaflt ran di er iyilefltirmeleri sayesinde de özellikle kurumsal kullan c lar m z n ifline yarayacak." Jade Software, JADE 6.1 ürününü duyurdu Bir bilgi teknolojisi araflt rma ve gelifltirme kuruluflu olan Jade Software karmafl k ifl sorunlar için hedefe yönelik çözümler sunan yüksek performansl bir yaz l m platformu olan, JADE teknolojisinin en son ürününü, JADE 6.1 i piyasaya sürdü ünü duyurdu. JADE 6.1, Linux ince istemcisi, çevrimiçi flema büyütmeleri, do rudan Web hizmetleri ve iliflkisel veri yayma hizmeti (RPS; relational population service) gibi birkaç yeni özellik sunuyor. JADE program yöneticisi Dean Cooper ürünle ilgili flunlar söylüyor: "JADE 6.1 de, özellikle karmafl k, birbirine yüksek oranda ba l veriler, iliflkiler ve ifl kurallar içeren karmafl k ifl sorunlar için hedefe yönelik çözümler sunmaya odakland k. Bu, baflar ya ulaflmak için, do ru teknolojinin, do ru yerde kullan lmas yla ilgili bir konudur." RPS, JADE sistemlerinin BI, MIS ve veri depolanmas amaçlar yla iliflkisel veritabanlar n yaymas n kolaylaflt rd - ndan, önemli ve yeni bir birlikte ifllerlik özelli i olarak dikkat çekiyor. Cooper bu konuda flu aç klamay yap yor: Birçok müflterinin zaten iliflkisel veri depolar ve/veya ETL süreçleri var ve JADE sistemlerindeki verileri bunlarla birlefltirmek istiyorlar. Müflterilerin, JADE sistemlerindeki verilerini depolamalar n ve BI/MIS veritabanlar nda kullanmalar n kolaylaflt rmak istiyoruz. Linux ince istemci yetene i, müflterilerin, uygulama kullan c arabirimlerini herhangi bir uyumlu Java yetenekli Linux masaüstü bilgisayarda yayabilmelerini sa l yor. JADE 6.1, Linux için tam, uçtan uca bir gelifltirme ve çal flt rma zaman platformu sunuyor. Cooper bu konuda flunlar söylüyor: "Linux u destekleme karar m z, müflterilerimize yeni bir platform seçene i sunmak istememizden kaynaklan yor. "Linux un ticari sistemlerde kullan m, kurumsal Linux sürümlerinin yay nlanmas yla ve ifl dünyas nda güvenilirli inin pekiflmesiyle art yor. Linux a duyulan güven artt kça, biz de müflterilerimizin uygulamalar n Linux üzerinde çal flt rmalar n kolaylaflt rmak ve Linux un sundu u önemli f rsatlardan yararlanmalar n sa lamak istiyoruz." 8 HABER LINUX

7 IBM, Red Hat ve Trusted Computer Solutions dan Common Criteria iflbirli i A.B.D. Savunma Bakanl na, istihbarat kurumlar na ve ticaret sektörüne bilgi paylafl m teknolojileri sa lama konusunda önde gelen flirketlerden biri olan Trusted Computer Solutions, (TCS), kurumsal aç k kaynak çözümleri sa layan ve dünyan n önde gelen flirketlerinden biri olan Red Hat ve IBM ile birlikte, dün, Red Hat Enterprise Linux ürününün genifl bir IBM eserver sistemleri yelpazesinde Common Criteria (Ortak Kriterler) De erlendirmesine girdi ini aç klad. Bu de erlendirme, Red Hat Enterprise Linux un, devletin farkl kurumlar aras nda ve kurumlar n kendi içlerinde güvenli bilgi paylafl m için devlet güvenlik standartlar na uygun oldu u anlam na gelecek. Red Hat Enterprise Linux v.5 ürününün, bu ay The National Information Assurance Partnership (NIAP) taraf ndan onaylanan Common Criteria Evaluation & Validation Scheme (CCEVS) içine resmen dahil edilmesiyle, Linux yeni bir güvenlik ve güvence düzeyine ulaflt. Bu iflletim platformu, IBM, Red Hat, TCS ve topluluk taraf ndan gelifltirilen çekirdek ve Security Enhanced Linux (SELinux) ilkesi gelifltirmeleri içeriyor. TCS güvenlik gelifltirmeleri National Security Agency nin SELinux güvenlik özelliklerini güçlendiriyor. Red Hat Enterprise Linux v.5 in, 2006 y l n n sonuna do ru Red Hat taraf ndan herkesin kullan m na aç k olarak pazara sürülmesi bekleniyor. Ancak, Red Hat Enterprise Linux v.5 pazara sürülmeden önce ve 11 say l NSTISSP National Policy uyar nca, devlet kurumlar Linux güvenilen iflletim sistemi platformuna dayal TCS etki alanlar aras güvenlik uygulamalar n flimdiden edinip uygulayabiliyorlar. Red Hat Enterprise Linux v.5, bu yeteneklere sahip ilk aç k kaynak da t m olacak. IBM, Red Hat Enterprise Linux v.5 in sertifikasyonunun sponsorlu unu üstleniyor. CCEVS ye 4. De erlendirme Güvencesi Düzeyi nden (EAL4; Evaluation Assurance Level 4) giren bu ürün, Common Criteria taraf ndan tan - nan üç koruma profilinde tan mlanan güvenlik ifllevlerini içerecek: Labeled Security Protection Profile (LSPP), Controlled Access Protection Profile (CAPP) ve Role-Based Access Control Protection Profile (RBAC). Bu profiller, Top Secret and Below Interoperability (TSABI) için de gerekli olan güvenlik istihbarat na iliflkin bilgi ve sistem ölçümlerini belirleyen 4. Koruma Düzeyi nde (Protection Level 4) 6/3 say l Director of Central Intelligence Directive (DCID) içinde belirlenen gereksinimleri destekler. IBM'in A.B.D. Federal Genel Müdürü Anne Altman bu konuda flunlar söylüyor: "IBM, Red Hat ve TCS ile güçlerini birlefltirerek, hem aç k standartlar, hem de devlet güvenlik standartlar n karfl layan çözümlerle, devlet pazar na sundu u ürünleri gelifltiriyor. Bu duyuru, IBM in devlet pazar na çözüm sunmaktaki ve Linux un devlet içinde ve devlet kurumlar nda kabulünü yayg nlaflt rmaktaki kararl l n n baflka bir örne i. KDE den yepyeni bir masaüstü Linux için aç k kaynakl grafik masaüstü arabirimi olan KDE Project, K Masaüstü Ortam n n yeni, büyük bir ürününü piyasaya sürdü ünü aç klad. Yeni eklenmifl ve mükemmellefltirilmifl pek çok özelli iyle, KDE nin art k piyasadaki en tamamlanm fl, istikrarl ve tümleflik ücretsiz masaüstü ortam oldu u belirtiliyor. KDE 3.5, kullan m kolayl, performans ve estetik alanlar nda iyilefltirmelerin yan s ra, yeni ifllevler ve özellikler de içeriyor. Bu yeni ifllev ve özellikler aras nda gelifltirilmifl bir Web taray c ve e lenirken ö renme modülünde yeni uygulamalar yer al yor. KDE sürüm koordinatörü Stephan Kulow flöyle konufltu; "Geçti imiz y llar- da yap lan iyilefltirmeler KDE Projesinin ne kadar olgunlaflt n gösteriyor. KDE, piyasadaki en güçlü masaüstü ortam ve gelifltirme platformu. Bir sonraki sürümümüz olan KDE 4 te çok büyük de ifliklikler beklenmekle beraber, KDE 3.5 de önümüzdeki birkaç y l için kullan c lara mükemmel bir üretkenlik platformu sa l - yor. KDE, Linux ta kullan labilen, kullan m kolay, güncel bir masaüstü ortam. Linux ile birlefltirildi inde, KDE, isteyen herkesin kodlar n de- ifltirebilece i, tamamen ücretsiz ve aç k bir bilgiifllem platformu oluflturuyor. Projenin hedefi, "dünya çap nda y llard r bilimadamlar n n ve bilgiifllem profesyonellerinin keyfini sürdü ü ayn aç k, güvenilir, istikrarl ve kimsenin tekelinde olmayan bilgifllemden ortalama bilgisayar kullan c - lar n da yararlanmas. HABER LINUX 9

8 Extended Systems fiirketi, Linux için Bluetooth Development Kit ürününü tan t yor Mobil yaz l m çözümleri sa lay c s Extended Systems, Linux için XTNDAccess Blue Software Development Kit (SDK) adl ürününü piyasaya sürdü ünü duyurdu. Bluetooth iletiflim kurallar grubu (protocol stack) ve profil teknolojileri zincirindeki son yay n olan XTNDAccess Blue SDK for Linux ürünü, gelifltiricilerin, Bluetooth yeteneklerini Linux iflletim sistemi kullanan ayg tlarda kolayca uygulamalar na olanak sa l yor. Extended Systems, Mobil Ayg t Çö- zümleri Baflkan Yard mc s olan Nathan Pendleton, bu konuda, "Dokuz y ldan uzun bir süredir hem kablosuz iletiflim grubu hem de 2000 y - l ndan bu yana da Bluetooth iletiflim kurallar grubu sa layan bir flirket olarak, yüzlerce Bluetooth uygulamas üzerinde çal flt k. Son zamanlarda aç kça görülüyor ki, dünyan n her yerindeki ayg t üreticileri iflletim sistemi olarak Linux u tercih etme e ilimindeler," diyor ve flunlar ekliyor: "Ürün grubumuzun do al gelifliminin bir parças olan bu SDK ürünü, Linux platformunu kullanan gelifltiricilere, özellikle de tümleflik sistem gelifltiricilerine, endüstrinin onaylad bir Bluetooth çözümü sunuyor." XTNDAccess Blue SDK for Linux ürünü, Linux 2.4 çekirdek sürümünün bir modülü olarak çal fl r ve böylece Bluetooth teknolojisinde uzman olmayan gelifltiricilerin bile Bluetooth ifllevselli inden yararlanmas na olanak tan r. Bu iletiflim kurallar gruplar, profilleri ve Linux bütünlefltirme modülleri kaynak kodu biçiminde sa lanmakta ve küçük, tümleflik ayg t gelifltiricileri için özel olarak tasarlanmaktad r. Ayr ca, bu ürün için 2005 y l n n Eylül ay nda Bluetooth SIG (Special Interest Group) bünyesindeki BQB (Bluetooth Qualification Body) taraf ndan sertifika verilecektir. BQB sertifikas, gelifltiricilere bu ürünün iletiflim kurallar grubu ve profillerinin Bluetooth SIG belirtimlerine tam olarak uyularak yaz ld n ve birlikte çal flt n garantileyecektir. Ürünlerine Bluetooth kablosuz iletiflim ürünlerini ekleyen gelifltiriciler, çekirdek Bluetooth iletiflim kurallar grubu teknolojisi için d fl kaynak olarak Extended Systems kulland klar takdirde, zengin ifllevlere sahip ve son derece güvenilir uygulamalardan yararlanabilecekler. Lakeview Technology, Linux kümeleme ve kopyalama çözümünü onaylad Bilgi sistemleri kurulufllar için altyap yaz l mlar nda dünya lideri olan Lakeview Technology flirketi, yerel olarak çal flan AIX ve Linux kümeleme ve kopyalama çözümlerinin bu ay n bafl nda Orlando, Florida da yap lan IBM eserver pseries and Linux Technical University adl e itim program nda IBM eserver pseries ürünleri için onayland n aç klad. Lakeview'in H.A. Clusters ürünü, sunucu donan m n ve uygulama yaz l m n izleyerek hatalar saptayan ve kurtarmay otomatik olarak bafllatan, ayr ca birden çok ar za veren hizmetleri de yeniden bafllatan, güçlü, kullan m kolay ve yüksek düzeyde kullan labilir olan bir yaz l md r. EchoStream FS, dosyalar n etkin, verimli bir biçimde kop- yalanmas n sa layarak iflletmeleri veri kayb na karfl korur. H.A. Clusters ve EchoStream, Intel tabanl blade lerin yan s ra pseries, iseries, xseries, POWER blade ler de içinde olmak üzere IBM platformlar nda, AIX ve Linux (Red Hat ve Novell SUSE) üzerinde çal fl r. Lakeview flirketinin ürün stratejisi yöneticisi Bill Hammond flöyle diyor: "Bu durum, pseries ürünleri için AIX ve Linux kümeleme ve kopyalama çözümlerimizi onayl yor ve kullan c lar m za önceden test edilmifl bu yaz l m n güvenilir, esnek, ölçeklenebilir ve uygun fiyatl oldu unu kan tl yor. Bu ürüne onay verilmesi, ürünlerimizin çok çeflitli yaz l m ve donan m platformlar nda çal flt n gösteren ve Lakeview in daha yüksek düzeyde birlikte çal flma olana sunarak müflteri memnuniyeti elde etmeye odakland n kan tlayan destekleyici bir ad md r." 10 HABER LINUX

9 HABERLER Linux un gelifltirilmesini desteklemek üzere Open Invention Network oluflturuldu IBM, Novell ve Red Hat öncülü ünde, büyük flirketlerden oluflan bir grup, Linux un kullan m n yayg nlaflt rmak ve dünya çap nda yenilikleri desteklemek için patentler edinip, patenti al nan ürünleri ücretsiz (royalty-free) olarak kullan ma açacak olan OIN e (Open Invention Network; Aç k Bulufl A ) destek verdi ini aç klad. Türünün ilk örne i oldu u san lan bu a, patenti al nm fl ürünlerin iflbirli ine yönelik bir ortamda aç kça paylafl laca ve Linux iflletim sistemi için uygulamalar n ve Linux bileflenlerinin gelifltirilmesinde kullan laca yeni bir model yaratmaya çal flacak. Open Invention Network CEO su Jerry Rosenthal bu konuda flunlar söylüyor: "Küresel ekonominin büyümesini destekleyen yeniliklerin gelifltirilmesinde aç k iflbirli i çok önemli. Linux iflletim sistemindeki iflbirli inin önündeki yasal engeller, yap lacak yenilikleri ciddi olarak tehlikeye sokuyor. Yaz l m yeniliklerinde ilerleme kaydetmeyi sürdürmek istiyorsak, iflin ya da kuruluflun büyüklü üne ya da türüne bak lmaks z n, Linux için yeni bir fikri mülkiyet yönetimi modeli oluflturulmal d r. fiirket Linux ta yenilikleri teflvik edecek olan bir aç k ve iflbirli i ortam oluflturarak yaz l m sa lay c lar na, müflterilere, geliflmekte olan pazarlara, yat r mc lara ve baflka pek çok kifliye yarar getiren yeni küresel yeniliklerin gerçekleflmesini sa la- Zend Core for IBM yacak. Patenti Open Invention Network e ait olan ürünler, patent haklar n Linux iflletim sistemine ya da Linux a iliflkin baz uygulamalara karfl uygulamayaca n bafltan kabul eden flirket, kurum ya da kifliler taraf ndan ücretsiz olarak kullanabilecek. Open Invention Network, Linux iflletim sistemi için önemli patentlere eriflimi sa lamak ve bu eriflimi yönetmek için yeni bir sistem kurulmas n n ekonomiye çok önemli etkileri olaca n düflünüyor. Rosenthal konuyla ilgili olarak flunlar söylüyor: "Open Invention Network olarak patentlerimizden gelir ya da kar elde etmekten çok, bu patentleri Linux iflletim sisteminin çevresinde olumlu, üretken bir ekosistem oluflturmak ve pazardakilere yenilik ve seçme hakk tan mak amac yla kullanmaya odaklan yoruz. Yaz - l m gelifltiricilerin, fikri mülkiyet konusunda içleri rahat olarak, en iyi yapt klar fley olan, Linux la ba lant l harika yaz l mlar gelifltirmelerine odaklanmalar na yard m etmek ve böylece, BT endüstrisindeki ve di er endüstrilerdeki yenilikleri teflvik etmek istiyoruz." IBM fikri mülkiyetten ve aç k standartlardan sorumlu baflkan yard mc s Jim Stallings de konuyla ilgili olarak flunlar dile getiriyor: "Open Invention Network ün oluflumu, flirketlerin art k kendi kurumsal s n rlar n n ötesine odakland n gösteren ve gitgide büyüyen bir hareketin iflaretini veriyor. fiirketler, yenilikleri h zland rmak ve ekonomik büyümeyi teflvik etmek için stratejik olarak fikri mülkiyetlerini paylafl yor ve sektörlerinde daha genifl kapsaml ortakl klar kuruyor." Zend Core for IBM, sorunsuz iflleyen, ek bir ifllem yap lmas na gerek olmayan, kolay kurulan ve desteklenen bir PHP gelifltirme ve üretim ortam. Bu ürün, DB2 ve IBM Cloudscape veritaban sunucusu ile tam olarak bütünleflir, ayr ca XML ve Web Hizmetleri (Web Services) için yerel destek sa lar. Bunlara ek olarak, gitgide daha s k kullan lmaya bafllayan Hizmet Odakl Mimarileri (Service Oriented Architectures - SOA) destekler. Veritabanlar na dayal uygulamalar için h zl bir gelifltirme ve uygulama temeli ve ayr ca DB2 ile Cloudscape veritaban aras nda tutarl bir API sa layarak kullan m kolay ve basit Cloudscape veritaban ndan kritik önem tafl yan DB2 ürününe bir büyütme yolu sunar. Zend Core for IBM, 12 Temmuz 2005 tarihinden itibaren piyasaya sunulacak. Zend Core for IBM - Windows Beta Yüklemeniz için Haz r Ürünün öne ç kan özellikleri: PHP 5 Kolay kurulum Cloudscape sunucular ve PHP ortam için grafik Web tabanl Yönetim Konsolu Kurumsal veritaban web uygulamalar n yaymak için IBM Cloudscape sunucusu ve DB2 UDB sürücülerinden oluflan paket Kolay eriflilebilir belgeler Destek seçenekleri Zend den edinilebilir. HABER LINUX 11

10 OSDL den Mobile Linux Initiative! Linux un daha yayg n olarak kullan lmaya bafllanmas n h zland rmak için çal flan küresel bir birlik olan OSDL (The Open Source Development Labs; Aç k Kaynak Gelifltirme Laboratuvarlar ), Linux un mobil ayg tlar pazar nda yayg n olarak kullan lmaya bafllanmas - n h zland rmak amac yla MLI (Mobile Linux Initiative) adl yeni bir çal flma grubunun oluflturuldu unu duyurdu. Araflt rma flirketi Ovum a göre, 2004 y l nda tüm dünyada sat lan cep telefonu say s yüzde 31 artt ; 2009 y l nda ise kullan lan cep telefonu say s n n 2,8 milyar aflmas bekleniyor. Elde kullan labilir ayg tlar n üreticileri daha yetenekli mobil ayg tlar gelifltirmek, esnekli i art rmak, pazarlama sürecini h zland rmak ve maliyetleri azaltmak amac yla stratejik bir platform olarak Linux u kullanmaya bafllad lar. OSDL nin CEO su Stuart Cohen flöyle diyor: "Linux, yeni yeteneklere sahip ve daha geliflmifl olan elde kullan labilir ayg tlar sunmak için mobil ayg t üreticilerine güçlü bir platform ve benzersiz birlikte çal - flabilme özelli i sa l yor. OSDL Carrier Grade Linux çal flma Yüksek Baflar ml Hesaplama etkinli i grubunun Linux un telekomünikasyon a altyap s nda kullan lmaya bafllanmas n h zland rd flekilde, MLI nin de ayg t üreticilerinin, a iflletmenlerinin ve gelifltiricilerinin mobil ayg tlar ifllevsellikte ve verimlilikte bir sonraki düzeye tafl malar na yard mc olmak için özellikle Linux ve aç k kaynak uygulamalar na odaklanabilecekleri ideal forumu yarataca na inan yoruz." MLI kat l mc lar iflletim sistemindeki teknik zorluklar aflmaya çal flacak, Linux tabanl mobil ayg tlar için uygulamalar n gelifltirilmesini h zland racak, gereksinimlerin tan mland belgeler haz rlayacak, ürünün kullan ld durumlara iliflkin örnekler sa layacak ve bu giriflimi destekleyecek tamamlay c aç k kaynak projeleri yürütecek. IBM Yüksek Baflar ml Hesaplama çözümlerinde uzun y llard r dünya lideri konumunda ve yeni gelifltirdi i Blue Gene/L projesi ile bu alanda yeni bir ça bafllatt. K r lmas imkans z bir hesaplama gücü de- erlerine ulafl yor. Türkiye nin yüksek teknoloji gereksiniminlerinde ihtiyaç duydu u Yüksek Baflar ml Hesaplama çözümleri konusunda, IBM in yaklafl mlar n içeren, uzman yabanc IBM konuflmac lar n n da kat laca IBM Academic HPC etkinli ine IBM tüm ilgilenenleri davet ediyor. Nisan ay bafl nda gerçeklefltirilmesi hedeflenen etkinlik ile ilgili kesin tarihi ve yerler ibm.com.tr adresinden duyurulacak. 12 HABER LINUX

11 HABERLER World Community Grid, Linux Client sunar... World Community Grid proje ekibi, bu projeye katk da bulunmak isteyenler için bir Linux istemcisinin kullan ma haz r oldu unu duyurdu. World Community Grid üyeleri, Linux istemcisine, Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BO- INC) platformu üzerinden eriflebilirler. World Community Grid'in amac, insanl - n yarar na olan projelere katk da bulunmak amac yla, herkesin kullan m na aç k olan, dünyan n en büyük genel bilgiifllem grid inin yarat lmas. Bu sayede, teknoloji, bu genel grid in olmad durumlarda, gerekli bilgisayar altyap s n n yüksek maliyeti nedeniyle tamamlanamayacak olan insanl n yarar na yap lacak araflt rmalarda kullan lmak üzere, kamu yarar - na çal flan ve kar amac gütmeyen kurulufllar n kullan m na sunuyor. World Community Grid üyeleri, boflta duran bilgisayarlar n grid kullan m na sunarlar. Boflta duran bilgisayar, World Community Grid'in sunucusundan, belirli bir projenin verilerini isteyecektir. Sonra, bu veriler üzerinde hesaplamalara bafllay p, sonuçlar n sunucuya geri gönderecek ve sunucudan yeni bir ifl isteyecektir. Bilgisayar n gerçeklefltirdi i her bir hesaplama, bilim adamlar na, araflt rmay h zland ran önemli bilgiler sa layacakt r. Linux istemcisinin kullan laca ilk projelerden biri, bilim adamlar na çok fazla say daki insan proteininin biçimlerini tahmin etmekte yard mc olacak verileri sa layacak olan nsan Proteomunun Aç l m (Human Proteome IBM, Linux'u kitlelere yay yor Folding) projesidir. Proteinler, birbirleri üstüne sar larak toplanan uzun ve düzensiz zincirlerdir. Proteinlerin birbirleri üstüne sar larak oluflturabildi- i biçimlerin say s oldukça fazlad r. Tek bir proteinin do ru ifllevini tan mlamak için olas tüm biçimlerin araflt r lmas, gerçekten zor bir görevdir. Bilim adamlar, her bir proteinin insan sa l n nas l etkiledi ini keflfederek, hastal klar için yeni tedaviler gelifltirebilirler. Teker teker proteinlerin rolünü belirleyebilen çok büyük miktarlarda veri bulunmaktad r, ancak bu verilerin yararl olabilmesi için analiz edilmeleri gerekir. Bu analizin süper bilgisayarlarda tamamlanmas y llar sürebilir. fiimdi bu proje sayesinde World Community Grid, bu süreyi aylara indirmeyi umut ediyor. IBM, yaz l mda ba ms zl n sembolü olan Linux'un daha genifl kitleler taraf ndan tan nmas ve kullan lmas için verdi i destek do rultusunda, Türkiye'deki 3., Ankara'daki 2. Linux Merkezi'ni, 4 Ocak'ta hizmete açt. IBM Türk'ün Ankara binas nda hizmete giren merkezinden, Linux'la ilgili çal flmalar yapmak ve aç k standartlara dayal yaz l m çözümleri gelifltirmek isteyen bütün kifli, kurum ve kurulufllar, ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ankara Linux Yetkinlik Merkezi, hafta içi her gün 09:30-12:00 ve 13:30-17:00 saatleri aras nda kullan - ma aç k olacak. Merkezde, Linux e itimlerinin yan s ra IBM'in yaz l m gelifltiricilere sundu u, Linux, Java, Web Hizmetleri, XML gibi aç k ve endüstri standartlar na dayal teknolojiler ile çözümleri kapsayan DeveloperWorks aktiviteleri yap lacak. Seminerler, çal fltaylar ve Linux sohbetleri gerçeklefltirilecek olan merkezde, IBM ve Portakal Teknoloji'nin iflbirli iyle e itimler düzenlenecek. Linux teknolojik araflt rma ve gelifltirme seminerleri ise IBM, IBM DeveloperWorks, Labris Teknoloji ve Linux'a destek veren dernekler taraf ndan ücretsiz olarak gerçeklefltirilecek. Linux Nedir? Linus Torvalds ad nda bir Finlandiyal - n n 1991 y l nda Helsinki Üniversitesi'nde ö renciyken, kiflisel bilgisayar nda kullanmak üzere gelifltirmeye bafllad bir iflletim sistemidir. Torvalds, iflletim sisteminin tüm bölümlerine temel servisleri sa layan ve sistemin ana unsuru olan ilk "çekirdek"i (kernel) yazd. Sonra çekirde in kodunu internete aktar p, dünyan n her taraf ndan gelifltiricilere katk lar n paylaflmalar flart yla ücretsiz olarak sundu. Yaz l m, tüm dünyadan birçok programc n n deste iyle h zla geliflti ve halen ayn destekle gelifliyor. Linux, aç k kaynak kodu sayesinde kullanc taraf ndan gelifltirilmeye aç k, özgür bir yaz l md r. Linux, baflkas n n kullan m na kapal olan lisansl iflletim sistemleriyle karfl laflt - r ld nda, flirketlerin milyarlarca dolar tasarruf etmelerine imkan sa lar. Bellibafll bütün endüstrilerde, milyonlarca kullan c taraf ndan tercih edilen Linux, dünyan n en h zl büyüyen iflletim sistemidir. Merkezin Teknik Özellikleri Merkezde, 8 kiflinin ayn anda kullanabilece i bilgisayarl s n f, 4 adet rack üzerinde kurulu 2 fler CPU luk IBM xserisi sunucular, IBM BladeCenter ve 4 adet IBM Blade sunucusu bulunuyor. Blade suncularda 2 adet JS20 IBM Power ifllemcili, 2 adet HS20 Intel ifllemcili sunucular mevcut. Kullan c lar, IBM Power ifllemciler üzerinde çal flma f rsat bularak, bu ifllemciyle Linux üzerinde çal flan uygulamalar deneme f rsat bulacak. HABER LINUX 13

12 Bilgi Üniversitesi, Novell e itim ifl orta stanbul Bilgi Üniversitesi, Novell'in Türkiye'deki tek Yetkili Test Merkezi ve E itim Merkezi oluyor. Bu iflbirli iyle Novell'in tüm sertifika s navlar ve e itimleri stanbul Bilgi Üniversitesi taraf ndan verilecek. Novell'in dünya çap nda uygulanmakta olan ve Linux tabanl çözümlerini desteklemek üzere yüksek kaliteli teknik uzmanl k sa layacak e itimler ve sertifika s navlar art k stanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçeklefltirilecek. stanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü nün dünya yaz l m sektörünün lider flirketlerinden Novell ile yapt iflbirli iyle Bilgi, Novell Certified Linux Engineer ve Novell Certified Linux Professional Practicum s navlar n yapmaya yetkili tek Novell Practicum Center konumuna gelecek. Türkiye de Linux'un kazand ivme sonucunda, Linux uzmanlar na ihtiyaç da gittikçe art yor. Bu ihtiyaçlar do rultusunda, Novell Certified Linux Engineer (CLE) ve Novell Certified Linux Professional (CLP) sertifika program n devreye sokan Novell, Linux alan nda uzman ve tecrübeli elemanlara kariyerlerinde ilerlemelerine katk sa layacak. Özellikle Linux alan nda uzmanl k elde etmek isteyenlerin tercih edece i sertifikasyonlar,türkiye biliflim sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar n istih- Bu sertifikalar fark yarat yor! dam na destek olacak. stanbul Bilgi Üniversitesi taraf ndan verilecek e itimler sonucunda Internet üzerinden yap lan sertifika s navlar n geçenler, BT kariyerlerinde önemli bir ad m atarak, pek çok biliflim flirketi taraf ndan tercih edilir konuma gelmifl olacaklar. stanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölüm Baflkan Chris Stephenson Yaklafl k 3 y ld r devam etmekte olan Linux Sertifika programlar m z, Novell iflbirli i sayesinde yeni bir boyut kazan yor. Özellikle uluslararas alanda önemli bir yeri ve geçerlili i olan Novell E itimleri ve Sertifikalar Türkiye Biliflim sektörüne ciddi bir hareket getirecek. dedi. Novell EMEA Direktörü Martin Smith yap lan iflbirli ine yönelik flunlar söyledi: Novell tüm dünyada oldu u gibi Türkiye'de de Linux yat r mlar na devam ediyor. Linux konusunda Türkiye'de öncü kurumlardan biri olan stanbul Bilgi Üniversitesi ile olan iflbirli imiz bunun somut bir göstergesidir. Novell olarak, bu iflbirli inin BT sektörünün geliflimine h z kazand raca na inan yoruz. Novell Türkiye Ülke Müdürü Gamze Ayd n iflbirli i hakk nda flunlar söyledi: Türkiye'de Linux alan nda do ru ve gerçek bilgiye dayand r lan Linux e itimleri ve sertifikasyon eksik olan bir konuydu. Ayn zamanda kiflilerin kariyer planlamalar nda sertifika sahibi olmak oldukça önemli. Sertifikalar, kiflinin gerçek anlamda bu ifli yapabilirli inin belgelenmesi anlam na geliyor. stanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye'deki tek Novell Practicum Center ve Yetkili E itim Merkezi olarak, Novell sertifikalar n n yayg nlaflmas n sa lanacak. Linux alan nda Novell Certified Linux Engineer 9, Novell Certified Linux Engineer ve Novell Certified Linux Professional olmak üzere 3 sertifika program bulunmakta. Eylül ay nda bafllayan Novell Certified Linux Engineer 9, geliflmifl SUSE LINUX Enterprise Server yönetim yetene i elde edilmesini sa l yor. Novell Certified Linux Engineer ise, CLE Practicum s nav n ve SUSE LINUX da t m ndaki uzmanl onaylayan the SUSE Certified Linux Professional sertifikasyonunu kaps yor. Bu program, kurumlar n Linux stratejisini konuflland r rken ihtiyaç duyulan güvenli teknik bilgiyi art rmak için tasarland. Novell Certified Linux Professional, Linux yöneticisi olmak isteyenlere yönelik bir sertifikasyon program olma özelli ine sahip. Novell CLP, a ortam na Linux sunucular yükleme, grup ve kullan c yönetimi, SUSE LINUX dosya sistemi sorun giderme, Linux çekirde ini yönetme ve derleme, a süreçleri ve servislerinde sorun giderme gibi yeteneklere sahip olundu unu gösteriyor. Öte yandan Novell CLP sertifikas CertCities.com taraf ndan 10 Hottest Certifications for 2005 aras nda yer al yor. Novell CLP, CertCities.com'un BT profesyonellerine yollam fl oldu u okuyucu anketi sonucunda önümüzdeki 12 ay içinde sahip olmay planlad klar ilk 10 sertifika aras nda yer al yor. Ayr ca stanbul Bilgi Üniversitesi'nde yap lacak olan sertifikasyon s navlar aras nda; Certified Novell Engineer, Master Certified Novell Engineer, Certified Novell Instructor ve Novell Authorized Instructor'da bulunuyor. E itimler hakk nda detayl bilgiye adresinden eriflilebilir. 14 HABER LINUX

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 lk Tan flma LINUX Bilgisayarlar n Aç lmas LINUX Bilgisayarlar n Kapat lmas lk Login Mandriva LINUX Uygulamalar KDE Ayarlar Kullan c Yönetimi: UserDrake

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2011 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON MUTLU

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı