GİRİŞ. Ulusal Serbest Bildiriler / Research Papers Presented in Turkish

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ. Ulusal Serbest Bildiriler / Research Papers Presented in Turkish"

Transkript

1 346 Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Eğitiminde E-Öğrenme Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi Developing an E Learning Model for Employee Training in Lodgings Dilek ACAR GÜREL Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Anadolu University Vocational Training School, Turkey E mail: ÖZ Küresel bilgi ekonomisinde işletmelerin en önemli kaynağı bilgidir. Hızla değişen çevre koşulları bilginin sürekli güncellenme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bilişim teknolojileri bu değişime neden olan en büyük güçlerin başında gelmektedir. Bu gelişmeler işletmelerde çalışan eğitimi anlayışını da etkilemiştir. Çalışan eğitimi öğrenme ve teknoloji temelli bir anlayışa yönelmiş ve işletmenin temel stratejik faaliyetlerinden biri haline gelmiştir. E-öğrenme (elektronik öğrenme) bu anlayışın somut bir örneğidir. Çalışan eğitiminin konaklama işletmelerinde genellikle ihmal edildiği bilinmektedir. E-öğrenme bu işletmelere pek çok sunmaktadır. Ancak e-öğrenme basit bir uygulama değildir. Başarılı bir e-öğrenme genellikle işletmede kapsamlı bir değişime neden olacağından çok yönlü bir değerlendirme gerektirmektedir. Bu çalışmada konaklama işletmelerinin çalışan eğitimleri için bir e-öğrenme modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Model literatürden elde edilen ve başarılı bir e-öğrenme için gerekli temel unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu model e-öğrenmeye başlayacak olan konaklama işletmeleri için temel bir rehber niteliğindedir. Konaklama işletmeleri bu modeli kendi koşulları, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda şekillendirebilir. Anahtar sözcükler: Konaklama işletmeleri, oteller, eğitim, e-öğrenme. ABSTRACT Knowledge has became the most important resource in global knowledge economy. Rapid changes require a gradual update of knowledge. Information technologies are one of the major forces of rapid changes, which then affect employee training in businesses. Employee training turned into a learning-based and technology-based approach and became one of the fundamental strategic activities of businesses. E-learning (electronic learning) is the concrete example of this approach. It is accepted that lodgings are one of those businesses, neglecting employee training. E-learning is considered as a suitable option and offers many advantages for lodgings. However e-learning is not an easy implementation. Because a successful e-learning program may cause an exhaustive change, it requires a comprehensive consideration. This study aims at developing a model for employee training for e-learning in lodgings. The model is built on components, which are derived from literature, and essential for a successful e-learning. This model would be a guideline for lodgings to initiate e-learning by shaping it in accordance with their own conditions, needs and demands. Keywords: Hospitality industry, hotels, training, e-learning. GİRİŞ Öngörülemeyen değişiklikler tarafından yönlendirilen günümüz dünyasında geçmişe dayalı varsayımların temelleri sarsılmakta, bazılarının da değiştiği kabul edilmektedir. (Bayrak ve Boyacı 2002: 1) li yıllardan itibaren, küresel ekonomide stratejik bir rekabet ölçütü olarak bilgi kavramı ve eğitimli insan konuları giderek daha çok vurgulanmaya başlamıştır. Günümüzde bilgi, bir işletmenin stratejik açıdan en önemli kaynağı haline gelmiştir (Grant 1996: 110). Bilgi, bütün yönetsel işlevlerin temelini oluşturan, yönetsel başarıyı kolaylaştıran ya da engelleyen önemli bir güçtür (Öğüt 2003: 13). Avrupa ve Amerika daki işlerin tahminen yüzde 85 inin bilginin geniş kullanımını gerektirdiği ileri sürülmektedir (Çetin 1999: 4). Hızla devam eden değişikliklerin bu oranı giderek arttırmakta olduğu söylenebilir. Bu gelişmelerde önemli rol oynayan teknoloji her zaman değişimin önemli bir itici gücü olmuştur (Urdan ve Weggen 2000: 2). Hemen her endüstride değişimi harekete geçiren en büyük güç bilişim teknolojileridir (Nyheim vd. 2005: 8). Stratejik bir kaynak olan bilgi, bilişim teknolojilerinin sağladığı imkânlarla üretilmekte, sınıflandırılmakta, erişilebilir kılınmakta, geniş çapta paylaşılarak kurumsal sorunların daha hızlı tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilmektedir. Böylece daha hızlı karar alma ve daha geniş öğrenme imkânı yaratılmaktadır. (Öğüt 2003: 12; Daft 2003: 700). Oldukça rekabetçi ve dinamik pazar ortamlarında bulunan işletmeler sürekli yenilikçi olmayı amaçlamalıdır. Sürekli yenilikçi olmada temel yetenek bilgi ve en önemli süreç de öğrenmedir (Welle Strand ve Thune 2003: ). Hızlı değişim ortamında faaliyet gösteren işletmeler rekabetçi üstünlüklerini bilgi ve öğrenme sayesinde sürdürebileceklerdir (Yazıcı 2004: 11). Bilgi toplumu öğrenmenin sürekli olduğu kurumlara ihtiyaç duymaktadır ve 21. yüzyıl işletmelerinin öğrenmeyi öğrenmiş ve bunu sürekli bir dinamik haline getirecek, öğrenen, düşünen, yani akıllı işletmeler olacağından söz edilmektedir (Düren 2000: 124). Değişime uyum sağalayabilmek, hatta değişimde öncü olarak rekabet üstünlüğü yaratmak isteyen işletmeler için çalışanların eğitimi oldukça önemlidir. Eğitim artık sadece insan kaynaklarının bir işlevi olmaktan çıkarak, işletmenin kurumsal stratejilerinde yer almaya başlamıştır. Öte yandan eğitim genel olarak teknolojiden daha fazla yararlanılan, çalışana ve sorun çözmeye yönelik ve öğrenme temelli bir eğitim anlayışa yönelmiştir. Günümüzde tam zamanında üretimden söz edilmektedir. Bu özellikle hizmet sektörünün olmazsa olmaz bir özelliğidir. Tam zamanında üretim çağında tam zamanında eğitim örgütün başarısı için yaşamsal bir işlevdir (Urdan ve Weggen 2000: 3).

2 Dilek Acar Gürel Bilişim teknolojileri, bilgi ve öğrenmenin önem kazanmasının en somut örneklerinden biri e öğrenmenin gelişmesidir. Çalışanların eğitiminde e öğrenmeye geçiş, başarıyla yerinde getirildiğinde işletmeye pek çok önemli yarar sağlamaktadır. Bununla birlikte e öğrenme öğrenilecek konuların sadece elektronik ortamda iletilmesinden çok daha öte bir kavramdır. Kurumsal stratejiler kapsamında ele alınması önerilen (Deryal 2003: 1) e öğrenme, genellikle işletmede yapısal ve kültürel bazı önemli değişiklikleri de gerektirmektedir. Konaklama işletmelerinde çalışan eğitimi, zaman ve maliyet kayıpları gibi çeşitli gerekçelerle genellikle ihmal edilen bir konudur. Çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas olan ve sıklıkla bilgi ve beceri eksiklikleri ile karşılaşılan konaklama işletmelerinde eğitim giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yoğun faaliyet ortamında bulunan konaklama işletmelerinin çalışan eğitiminde e öğrenmenin pek çok üstünlük sağlayacağı düşünülmektedir. Hem iş başı hem iş dışı eğitimin çeşitli yararlarını bir araya getirebilen e öğrenme iş kayıplarını ortadan kaldırarak uzun vadede eğitim masraflarını önemli ölçüde azaltabilmektedir. E öğrenme zaman ve mekan esnekliği, sürekli güncellenebilen bilginin yanısıra çalışanlara kişiye özel öğrenme imkanları gibi çeşitli özellikleri ile konaklama işletmeleri için önemli yararlar sunmaktadır. Ancak e öğrenmeye geçişte işletmeler pek çok zorlukla karşılaşabilmektedir. Son birkaç yıldır az sayıda olmakla birlikte, konaklama işletmelerinin e öğrenmeden yararlanmaya başladığı görülmektedir. Yapılan literatür taramasında konaklama işletmelerinde e öğrenme ile ilgili kapsamlı çalışmaya rastlanmamakla birlikte bazı keşifsel nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı henüz yeni bir konu olan konaklama işletmelerinin e öğrenmeye geçişlerinde rehber olarak yararlanılabilecek bir model ortaya koymaktır. Bir konaklama işletmesinde başarılı bir e öğrenme için gerekli temel unsurlar yapılan literatür taraması ile bir araya getirilmiştir. Bunlar: Örgüt ve öğrenme kültürü, yönetimin yaklaşımı, çalışanın nitelikleri, işin özellikleri, e öğrenme sistemi, talep üzerine bilgi erişimi sağlayan müfredat ve e öğrenme sisteminin çalışanla etkileşimidir. Konaklama işletmesinin büyüklüğü, mali gücü gibi özellikleri diğer unsurları etkileyici bir konumdadır. E-ÖĞRENME KAVRAMI İşletmelerde çalışan eğitimi, bir işletmenin çalışanlarının işle ilgili davranışları öğrenmesi için planlanmış çabaları ifade etmektedir (Daft 2003: 422). Eğitimin amacı, çalışanların belirli bilgi, beceri ve davranışlara sahip olması ve bunlara günlük faaliyetlerinde başvurmasıdır ve öğrenmeyi de kapsamaktadır (Çetin 1999: 4). Eğitim, önceden belirlenmiş kanılar doğrultusunda, öğrenen kişilerin bilgi sahibi olduğu konuda ne yapmaları gerektiğini ifade ederken, öğrenme daha çok öğrenen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir (Teghe ve Knight, 2004: 3). Bilgi toplumuna geçişte bilgilerin öğretilmesi değil, bir birey olarak farklı ihtiyaçları ve beklentileri olan kişilerin bunları öğrenmesi vurgulanmaktadır. Bu da öğrenme sorumluluğunu bireylerin kendisine yüklemektedir. Yeni teknolojiler de bu görüşü destekler nitelikte, öğretmekten ziyade öğrenme teknolojileridir (Düren 2000: 124; Flood 2002: 3). Bilgi toplumunun merkezinde yer alan ve öğrenme sorumluluğunu üstlenen eğitimli insan sürekli olarak eskimiş bilgi sahibi olma riski ile karşı karşıyadır. Bu durumda eskiyen bilgi unutularak, yerine hızla yeni bilgi yaratılmalı ve kullanılmalıdır (Düren 2000: 124; Yazıcı 2004: 15 22). Ayrıca bugünün çalışanı artık daha fazla bilgiyi daha kısa sürede işlemek zorundadır (Urdan ve Weggen 2000: 3). Hızlı ve güncel bilginin işletme çalışanlarına geleneksel yöntemlerle öğretilmesi zaman, mekan ve maliyet gibi açılardan oldukça zorlayıcı olabilmektedir. E öğrenmenin teknoloji temelli bir anlayışa dayandığı açık olmakla birlikte, kavram üzerinde tam bir görüş birliğine rastlanmamaktadır. Bunun nedeni kavramın halâ gelişmekte olmasıdır (Pikurich 2003: 2). Kimi görüşler e öğrenmeyi her türlü CD rom, video, bilgisayar, mobil araçlar gibi bir elektronik aracın kullanımı ile tanımlarken, daha yaygın görüşe göre e öğrenme ağ temelli bir öğrenmedir (Wentling vd. 2000: 4 5). Buna göre e öğrenme internet intranetextranet gibi ağ teknolojilerini kullanarak öğrenme faaliyetlerinin tasarlanması, sunulması, yönetilmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesidir. (Yanık 2004: ). Bir başka tanımda e öğrenme bilgisayar ve ağ teknolojileri aracılığıyla bilgi ve beceri oluşturma olarak ifade edilmektedir (Brown 2005: 465). Bu çalışmada e öğrenme kavramsal açıdan ağ temelli ve bilgisayara dayalı yaklaşım ile ele alınmaktadır. İşletmelerde tüm çalışanlar e öğrenmeden yararlanabileceği gibi belirli gruplardaki çalışanların yararlanması da mümkündür. Bu çalışmada geçen çalışan ifadesi ile bir işletmenin her düzeyinden e öğrenmeye katılan tüm bireyler anlaşılmalıdır. E öğrenmede senkron ve asenkron olmak üzere Senkron uygulamada e öğrenmeye katılan çalışan eğitimci ile eş zamanlı olarak bir aradadır. Çalışan aynı zamanda diğer çalışanlarla da sistem üzerinden gerçek zamanlı etkileşim sağlayabilir. Daha az kullanılmakla birlikte, coğrafî olarak dağılmış çalışanların aynı anda bir araya getirilmesi, anlık soru cevap gibi yararlar sunmaktadır. Asenkron uygulamada ise öğrenme konuları sisteme önceden yüklenir, çalışan dersi

3 Dilek Acar Gürel kendi kendine zamandan bağımsız olarak tamamlar. İhtiyaç üzerine tam zamanında öğrenme imkanı sağladığından ve ayrıca zaman esnekliği tanıdığından e öğrenmenin daha çok kullanılan türüdür (Kruse 2005: 1 2 3). E öğrenmenin her iki türünde de çeşitli yöntemlerle etkileşim sağlamak mümkündür. Bu ders öncesinde, ders esnasında veya ders sonrasında olabilir (Çetin 1999: 230). Ses kayıdı, radyo, televizyon gibi teknoloji kullanımına dayalı öğrenmenin geçmişi çok daha eskiye dayanmakla birlikte, internet ve ağ teknolojilerine dayalı e öğrenme 1990 lı yılların başlarında ortaya çıkmıştır lı yılların başından itibaren World Wibe Web (www) ve ağ teknolojilerindeki gelişmeler, zaman ve mekan olarak dağılmış kişilerin birbirine bağlanmasını sağlamıştır. Gerçek zamanlı eğitim ise 1997 yılından sonra gelişmeye başlamıştır. Eğitim Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi ile e öğrenme yeni bir boyut kazanmıştır. Eğitim Yönetim Sistemi insan kaynakları yönetim sürecini de içine alan, çalışanın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden başlayarak, eğitim konularının seçimine, eğitim başarılarının takibine kadar uzanan süreci çevrimiçi kontrol eden bir sistemdir (Yanık 2004: 162; Yazıcı 2004: 196). Türkiye deki duruma bakıldığında, 2000 li yılların başından itibaren e öğrenmenin hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Türkiye de e öğrenmeye en fazla talep finans ve sigorta sektörü başta olmak üzere teknoloji ve üretim sektörlerinden gelmiştir. Bunları üniversitelerdeki çalışmalar ve KOBİ lerden gelen bazı önemli talepler izlemektedir (Süzer 2004: 24 25). E öğrenmenin ilk kurulum masrafları hayli yüksek olabilmektedir ve bu da işletmelerin yönteme karşı çekingen davranmalarına neden olmaktadır. Örneğin Türkiye koşullarında 100 kişilik bir işletmenin e öğrenmeye geçiş maliyeti 5 bin 10 bin Dolar arasında değişmektedir (Süzer 2004: 26). Ancak başarılı uygulamalarda yatırımın nispeten kısa sayılabilecek sürede geri dönebildiği ifade edilmektedir. Bir kez kurulum maliyeti karşılandıktan sonra sistemle ilgili maliyetlerin sadece güncelleme, teknik bakım gibi kalemlerden oluşması nedeniyle geleneksel eğitim yöntemlerine oranla çok daha az maliyet ortaya çıkmaktadır. Söz konusu maliyet tasarrufu için çeşitli kaynaklara göre farklı oranlara rastlansa da bunun genellikle yüzde civarında olduğu ileri sürülmektedir (Kathawala ve Wilgen 2004: 503). Ayrıca e öğrenmenin para ile ifade edilen yararının tahmin edilmesinin zor olduğu savunulmaktadır (Deeny 2003: 70). Rakamsal olmayan yararları ile birlikte değerlendirildiğinde, bir işletmenin kurumsal amaçlarına ulaşmasında, e öğrenmenin düşük maliyetli bir seçenek olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan e öğrenme sadece eğitim amaçlı değil, işletme ile çalışan veya çalışanla çalışan arasında bir iletişim aracı olarak kullanılabilir (Süzer 2004: 26). Bu gibi farklı uygulamalar çalışanın yöntemi benimsemesini kolaylaştırıcı rol oynayabilir. E öğrenme özellikle büyük çaplı işletmelerde ölçek ekonomisine dayalı önemli bir fayda sağlamaktadır (Bieger vd. 2004: 570). Uluslararası otel işletmelerinin coğrafî dağılımı göz önüne alındığında e öğrenmenin özellikle hizmet kalitesinin tüm işletmelerde aynı nitelikte sürdürülmesi, eğitimle geçen zaman kaybı ve masraflarının azalması gibi önemli üstünlükler getirmektedir. E öğrenme, eğitime genellikle gereken önemin verilmediği küçük ve orta ölçekli işletmeler için de yararlı alternatif olabilir. Bu yöntemi tek başına uygulamayı pahalı bir seçenek olarak gören işletmeler, aynen rezervasyon ağ sistemlerinde bir araya geldikleri gibi, bir e öğrenme portalı altında bir araya gelebilir. Bu konuda Avrupa da küçük ve orta ölçekli turizm işletmelere yönelik bir e öğrenme programı dikkati çekmektedir. SMART up (Small and Medium Sized Enterprise Alliance through Research in Tourism) adlı program Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Teknolojisi (Information Society Technology) programı tarafından finanse edilmektedir. Siemens Avusturya ve ITD Insbruck un bir girişimi olan SMART up e öğrenme platformu küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerinin bilişim sistemlerinden yararlanma ve turizm yönetiminde belirli alanlarda bilgi boşluklarını gidermeyi amaçlamak üzere beş faaliyet alanında müfredat sağlamaktadır (Bieger vd. 2004: 570; Collins ve Buhalis 2004: ). Gerekli altyapı ve hazırlıklar tamamlanarak uygulamaya geçirildiğinde, işletmeye önemli yararlar sağlayan e öğrenme ile ilgili olarak, çeşitli uygulamalarda bazı olumsuz yönlerinin olduğu da saptanmaktadır. Başarılı bir e öğrenme için bu özelliklerinin dikkatlice değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre e öğrenme ile ilgili olumsuzluklar şöyle sıralanmaktadır: Maliyetlerin yüksekliği (%44), yönetim desteğinin eksikliği (%43), çalışanlarda motivasyon eksikliği (%19), internet erişiminin olmaması (%15) ve sistemin yetersizliği (%14) (Nemli 2004: 186). Bunlardan maliyetlerin yüksekliği dışındaki unsurlar e öğrenme gereklerinin yeterince dikkate alınmamasıyla ilgilidir. Öte yandan bir başka çalışmada e öğrenmenin kendisine bağlı olarak başarısız uygulamalar başlıca şu üç nedene dayanmaktadır: sistemi kişiselleştirme yetersizliği, işbirliği ve etkileşim eksikliği ve e öğrenmenin öğrenen kişi odaklı olmamasıdır (Tynjala ve Hakkinen 2005: 325). E öğrenme ile ilgili başarısızlık nedenlerini bunun yeterince anlaşılmadan uygulanmaya başlamasında aramak mümkündür. Bu nedenle planlama ve karar verme aşamasında çok dikkatli davranmak ve konuya etraflıca yaklaşmak gerekmektedir.

4 Dilek Acar Gürel İLGİLİ LİTERATÜR TARAMASI E öğrenme ile ilgili olarak pek çok kaynakla karşılaşmak mümkündür. Bu çalışmaların büyük bir kısmının e öğrenmenin farklı sektörlerde uygulanması ve e öğrenme için gerekli örgütsel faktörler başlıkları altında toplandığı görülmektedir. Konaklama işletmelerinde e öğrenme çalışmalarına bakıldığında kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamakla birlikte, konunun daha çok küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından incelenmekte olduğu görülmektedir. Bunun nedenini iki açıdan ele almak mümkündür; E öğrenme Hilton ve Ritz Carlton gibi büyük ölçekli otel işletmelerinde son bir kaç yıldır uygulanmaya başlamıştır ve hala geliştirilmeye devam etmektedir. Öte yandan eğitim ihtiyacının nispeten daha fazla hissedildiği küçük ve orta ölçekli konaklama işletmeleri için finansal kaynak, zaman, uzmanlık ve imkânların yetersizlikleri gibi zorlukların aşılarak bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesinde e öğrenmenin önemli bir üstünlük sağlayacağı ileri sürülmektedir (Sambrook 2003: 506). Küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha çok ele alınmasının bir başka nedeni Avrupa da uygulanan SMART up programının dikkat çekmesine bağlanabilir. E öğrenmenin farklı sektörlerde uygulanmasına yönelik çalışmalardan biri Tai (2005) ye aittir. Tai (2005) nin doktora tezi niteliğindeki çalışması bu çalışmaya da büyük oranda ışık tutmaktadır. Tai (2005) General Electrics, IBM ve Verizon gibi üç büyük ölçekli işletmenin e öğrenmeyi nasıl hayata geçirdiğini görüşme yöntemi ile derlediği verilerle incelemiştir. Önemli bulgulardan bazıları şunlardır; yöneticiler e öğrenmeye öncülük etmiştir, e öğrenme gönüllülük esası ile başlatılmıştır, e öğrenme çalışanlarında içinde yer aldığı çeşitli uzmanların işbirliği ile planlanmıştır. Teknik yetersizlik, zayıf müfredat, işletme desteğinin yetersiz kalması ve çalışanın motivasyon eksikliği gibi durumların yaşanması çeşitli olumsuzluklara neden olmuştur. Brown (2005) çalışanın e öğrenme faaliyeti ve sonuçlarını alan araştırması ile incelediği çalışmasında bir üniversitenin çalışanlarından 311 ine sunulan e öğrenme programını 1 yıl süre ile izlemiştir. Çalışmada diğer çalışanlar ve amirlerin desteği, işin özellikleri ve motivasyonun e öğrenme için harcanan zaman üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak öğrenme motivasyonunun ve iş yükünün e öğrenmeye ayrılan zaman üzerindeki önemli bir etkisinin bulunduğuna, çalışanların gönüllü olmasının önemli olduğuna ulaşılmıştır. Brown (2005) işletmelerde e öğrenme için zaman yaratılması ve motivasyonun önemine ilişkin önerilere yer vermiştir. Comacchio ve Scapolan (2004) e öğrenmenin İtalya da benimsenmesi sürecini eczacılık ve banka işletmelerinde incelemiştir. Anket, görüşme ve doküman analizi ile gerçekleştirilen keşifsel nitelikli çalışmada kurumsal ve rekabetçi baskıların e öğrenme çözümüne götürdüğü, çalışan motivasyonunun önemli bir sorun olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Gasco vd. (2004) çalışan eğitiminde bilişim teknolojisinin kullanılmasını örnek olay yöntemi ile İspanyol telekomünikasyon işletmesi olan Telefonica da ele almışlardır. Zaman esnekliği, eğitimcilerin etkin katılımı, kaliteli müfredatın oluşturulması, eğitimciler ve çalışanlar arasında etkin bir etkileşim gibi başarı faktörlerinin e öğrenme için gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. E öğrenme ile ilgili çalışmaların ikinci grup olarak başarısı için önemli olan örgütsel faktörlerin ele alındığı araştırmalar açısından gruplanabilir. Tynjala ve Hakkinen (2005) çalışmalarında işyerinde bir öğrenme aracı olarak ele aldıkları e öğrenmeyi yetişkin öğrenme ilkeleri, örgütsel öğrenme ve pedagojik sorunlar açısından inceleyerek literatüre dayalı çözümler getirmeyi amaçlamıştır. İlgili literatür taraması ile yürütülen araştırmada örgütsel öğrenme, öğrenmenin sosyo kültürel temelleri ve öğrenmenin bilişsel teorilerini bütünleştiren e öğrenme çözüm önerileri getirilmektedir. DeRouin vd. (2004) benzer bir çalışmada, e öğrenme için gerekli bazı konuları ele almaktadırlar. Bu konular çalışanların kendi kendini yönlendirmeye dayalı öğrenmeye hazırlanması, çalışan kontrolündeki öğrenmenin tasarımı ve gerekli işyeri koşullarının yaratılmasıdır. Nisar (2002) e öğrenme sürecinde dikkat edilecek konulara değindiği çalışmasında başarılı bir e öğrenme için gerekli faktörleri çalışanlar, örgüt ve kurumsal düzeylerde ele almıştır. Konaklama işletmelerinde e öğrenme ile ilgili incelemelerin son yıllarda artmakla birlikte, konuyu diğer endüstri işletmelerinde olduğu gibi kapsamlı şekilde ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Uluslararası bir zincir otel olan Hilton un Hilton Üniversitesi adlı e öğrenme programının tanıtımı niteliğindeki bir çalışma önemli bilgiler sunmaktadır yılında kurulan Hilton Üniversitesi yedi fakülteden oluşmaktadır bunların dördü faaliyetler, finans, işletme geliştirme ve insan kaynakları gibi temel faaliyet alanı ile ilgili iken, diğer üçü yönetim becerileri, yönetici eğitimi (üst düzey yöneticilere yönelik) ve araştırma (bir kütüphane ve bilgi kaynağı sunmaktadır) fakülteleridir. Çalışanlar arasında yapılan bir araştırmada tamamına yakın bir kısmının e öğrenmeden memnun olduğu, ve profesyonel gelişimlerine katkı sağladığı gibi bulgular elde edilmiştir. (Baldwin Evans 2006: 36 38).

5 Dilek Acar Gürel E öğrenmeyi küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ele alanlardan Bieger vd. (2004) SMART up adlı e öğrenme programını örnek olay tekniği ile incelemişlerdir. Çalışmada e öğrenmenin gelişiminde ve pazarlanmasında çalışanın yüksek katılım düzeyinin önemli bir motivasyon unsuru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Collins ve Buhalis (2004) beş AB ülkesinde yer alan küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinin performansının arttırılmasında internet ve çevrimiçi öğrenme platformalarını anket yöntemi ile incelemiştir. Araştırma sonucunda internetin daha çok otel tanıtım aracı olarak görüldüğü, eğitimin teknoloji ile bütünleştirilmesinin gelecekte meydan okuyucu bir yönetim unsuru olacağını ancak yakın zamanda bunun düşünülmediği gibi bulgulara ulaşılmıştır. KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE E-ÖĞRENME İLE İLGİLİ BİR MODEL ÖNERİSİ Konaklama işletmeleri bilgi yoğun işletmelerdir. Özellikle bilişim teknolojisindeki değişiklikler konaklama endüstrisinde değişimi etkileyen en büyük güçtür. Bilişim teknolojilerinin konaklama endüstrisinde bir fark yaratmaya başlaması internetin gelişmeye başladığı dönem olan 1990 lar ve sonrasına rastlamaktadır. Ancak bu endüstride bilişim teknolojilerinin benimsenmesi düzensiz bir seyir izlemektedir (Sahadev ve Islam 2005: 391; Nyheim vd. 2005: 6). Nitekim, konaklama endüstrisi geçmişten beri yeni konulara ve yenilikçilik anlayışına nispeten yavaş bir uyum sağlamıştır (Cline 2001: 25). Konaklama işletmelerinin bilişim teknolojilerine yaklaşımı ile ilgili sorunlara rağmen günümüzde e işletmeciliğin iki kilit alanı olan e dağıtım ve e tedariki benimsediği görülmektedir. Coğrafî ve kültürel farklılıkların önemli yeri olduğu konaklama endüstrisinin e işletmecilikte bir sonra benimseyeceği unsurun e öğrenme olup olmayacağı henüz tartışma aşamasındadır (Cline 2001: 24). Ancak henüz bu tartışmalar kesinlik kazanmazken şimdiden bilgisayar, masaüstü bilgisayar, internet ve worldwide web den sonra mobil öğrenmenin (m öğrenme) turizm endüstrisinde dördüncü dalga olacağı ileri sürülmektedir (Mirski ve Abfalter 2004: 593). Konaklama işletmelerini daha rekabetçi hale getirmek için bilgi toplamak, bunu özümsemek ve bununla bir kaldıraç etkisi yaratmak kolay değildir ve pahalı da olabilmektedir (Cline 2001: 26). Ancak bilgi yoğun bir endüstri olarak konaklama endüstrisinde bilgi konusunda çalışmalar yapılması ve bilgi yönetimine geçilmesi işletmeye büyük yarar sağlayacaktır. Çünkü konaklama işletmeleri bilişim teknolojilerindeki değişikliklere karşı oldukça hassastır ve bu yöndeki gelişmeler her zaman, işletmenin yapısı, stratejileri, iş modelleri, değer yaratma kaynakları ve endüstrideki oyuncular arasındaki ilişki dinamiklerinin değişmesinde etkili olmaktadır (Petti ve Ndou 2004: 446). Bilgi özellikle küçük ve orta ölçekli turizm işletmeleri için önemlidir, çünkü büyük turizm işletmeleri bilgiyi biçimlendirmeye ve örgütsel öğrenmeyi geliştirmeye başlamıştır. Konaklama endüstrisin yüzde 90 ı gibi büyük bir oranını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler genellikle reaktif (tepki verici) yaklaşımlara yatkındır ve bu işletmelerin profesyonel öğrenmeye adım atmalarının önünde pek çok engel olabilmektedir (Collins ve Buhalis 2004: 583; Steiner vd. 2004: 469). Konaklama endüstrisinin faaliyetlerinde ve bilgi üretiminde insana bağımlı olması, çevresel değişkenlere karşı duyarlı olması, özellikle işgücü devir hızının yüksek ve sezonluk olması gibi kendine has bazı özellikleri nedeniyle çalışanların eğitimi konaklama endüstrisi için hayati bir başarı faktörüdür. Ancak konaklama işletmesi yöneticileri genellikle çalışanları eğitimi konusuna gereken önemi vermemektedir. Eğitim pahalı ve zaman alıcı olarak değerlendirilmektedir (Collins ve Buhalis 2004: 583). Belirli düzeyde verilen eğitimler ise yeni becerilerin geliştirilmesinden ziyade sadece işin daha iyi yapılmasına yöneliktir (Go vd. 1996: 8). E öğrenme, çevresel değişimlere duyarlı olan ve uygun şekilde yararlanıldığı takdirde teknolojinin getireceği rekabetçi üstünlüğün farkında olan konaklama işletmeleri için pek çok yarar sunabilecektir. Bu çalışmada hem teorik hem de ampirik çalışmalardan yola çıkarak ve konaklama işletmelerinde çalışan eğitimi için bir e öğrenme modeli önerisi sunulmaktadır (Şekil). Model, başarılı bir e öğrenme için gerekli temel unsuların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş ve konaklama işletmeleri açısından değerlendirmelere yer verilmiştir. Modelde yer alan e öğrenmenin temel unsurları şunlardır: Örgüt kültürü ve öğrenme kültürü, yönetim, çalışanlar, işin özellikleri, e öğrenme sistemi, talep üzerine bilgi erişimi sağlayan müfredat ve e öğrenme sisteminin çalışanla etkileşimidir. Konaklama işletmesinin büyüklüğü, yapısı, politikası, mali gücü gibi bazı ana özellikleri ise e öğrenme kararının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Örgüt Kültürü ve Öğrenme Kültürü Örgüt kültürü bir işletmenin içsel bütünleşmesi ve dış çevre ile uyumunda önemli bir rol oynamaktadır. (Öğüt 2003: 30). Yeni yapılanmalar işletmenin stratejileri ve yapısal tasarımında bazı değişikliklere neden olmaktadır. Örgüt kültürünün bu değişiklikleri güçlendirici nitelikte olması beklenir (Daft 2004:

6 Dilek Acar Gürel ). Hem teknoloji kullanımı hem de eğitme/öğrenme felsefesi açısından bir yenilik olan e öğrenmenin benimsenmesinde ve başarısında örgüt kültürü hayati bir unsurdur. (Tai 2005: 269; Wentling vd. 2000: 8). Örgüt kültürü e öğrenmenin gelişimini engelleyen ya da geliştiren bir faktördür. E öğrenmeye geçişte örgüt kültürü gereken değer, tutum ve davranışlar açısından hazır hale getirilmelidir (Cross ve Dublin 2002: 33). Ancak örgüt kültürünün geliştirilmesi zaman alıcıdır. Bunun sağlanmasında zorlamadan ziyade, ödül ve teşviklerden yararlanılması önerilmektedir (Tai 2005: ). Ancak teşvik sistemlerinin öğrenme sürecinde etik olmayan davranışlara yol açma ihtimali de dikkate alınmalıdır (Brown 2005: 477). Öğrenme kültürü örgüt kültürünün bir parçasıdır ve e öğrenme başarısı büyük oranda öğrenme kültürüne bağlıdır. (Tynjala ve Hakkinen 2005: 332). Öğrenmenin bir işletmede benimsenmesi ile teknik olarak değil, bir felsefe veya davranışsal bir yaklaşım olarak benimsenmesini ifade edilmektedir (Yazıcı 2004: 23). E öğrenme ile ilgili literatürün neredeyse tamamında e öğrenmenin çıkış noktası olarak öğrenme ve ilgili teoriler vurgulanmaktadır. İşletmelerde öğrenme kültürünün önem kazanması ile birlikte örgütsel öğrenme ve öğrenen örgütler gibi kavramlar gelişmiştir ve bunlar stratejik bir yetenek olarak değerlendirilmektedir (Gomez vd. 2004: 235). İşletmeler içindeki sınırları ortadan kaldırarak ve bilgi paylaşımı ve sürekli öğrenmeye odaklanarak öğrenen örgütler haline gelebilecektir (Daft 2004: 469). Örgüt ve öğrenmeye yönelik teorilerde bireysel öğrenmeye büyük önem verilmektedir. Bireysel öğrenme olmadan grup ve örgüt öğrenmelerinden söz etmek zordur. Öğrenen örgüt olma sürecinde bireyler arasında açıklık, uyum sağlayabilme, eşitlik ve çalışan katılımı zorunludur (Kathawala ve Wilgen 2004: 502). Bilgi paylaşma alışkanlığı ve imkânlarının varlığı (Tynjala ve Hakkinen 2005: 333) ile birlikte güçlü bir öğrenme kültürü (Tai 2005: 255) e öğrenme için gerekli ön koşulların başında gelmektedir. E öğrenmeyi destekleyen bir öğrenme kültüründe öğrenme kaynaklarından sürekli olarak yararlanan, bunları hayata geçiren ve bu süreci kendi kendini yönlendirerek gerçekleştiren çalışanın ödüllendirilerek teşvik edilmesi önerilmektedir (Wentling vd. 2000: 9). E öğrenmede vurgulanması gereken kavramın kendisi veya teknoloji kullanımı değil, öğrenme olmalıdır (Siemens ve Yurkiv 2003: 124). Ancak öğrenmenin işletmelerde asıl amaç olmamasına da dikkati çekmek gerekir. Öğrenme işletme amaçlarına ve ihtiyaçlarına, aynı zamanda rekabetçiliğin, kârın ve etkinliğin arttırılmasına hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır (Welle Strand ve Thune 2003: 186). Konaklama işletmelerinde çalışan devir oranı genellikle yüksektir ve çalışanların belli bir oranının sürekli değişmesi, paylaşılan değerlerin ortaya çıkmasını engellemektedir. Ayrıca bazı işletmeler sezonluk faaliyet göstermektedir ve bu nedenle geçici çalışanlar işe alınmaktadır (Hoque 2000: 74 80). Bu faktörlerin konaklama işletmelerinde güçlü bir örgüt kültürünün oluşması ve sürekli öğrenmenin sağlanmasının önündeki engellerin başında geldiği söylenebilir. Oysa gelecekte sadece öğrenen örgüt anlayışını benimseyen konaklama işletmelerinin varlığını sürdüreceği ileri sürülmektedir (Go vd. 1996: 9). E öğrenmenin konaklama işletmelerinde başarıyla uygulanabilmesi için bütünleştirici ve sürekli öğrenmeye değer veren bir örgüt kültürünün geliştirilmesine çalışılmalıdır. Yönetim Yaklaşımı Bilişim teknolojileri ile birlikte gelen değişimler işletmelerde geleneksel yönetim anlayışının da değişmesine yol açmıştır. Günümüzde yönetimin en temel işlevi bilgiyi çalışmaya, ürünlere, süreçlere, iş tasarımına ve de doğrudan bilginin kendisine uygulamak olmalıdır (Öğüt 2003: 60 61). Yönetim öğrenme konusuna stratejik olarak yaklaşmalı ve öğrenmeyi çalışanların günlük işlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamalıdır (Nemli 2004: 185). Üst yönetimin tam destek vermediği e öğrenmenin başarılı olmasını beklemek zordur (Nemli 2004: 185). Üst yönetimin e öğrenmeye vereceği destek temel olarak şu üç konudadır: yatırım, çalışanların eğitimi ve çalışanlara e öğrenme için zaman tahsis etme (Tai 2005: 268). E öğrenmeye başlamadan önce, kurumsal hedefler doğrultusunda e öğrenme stratejileri belirlenmelidir. E öğrenmenin başarısı, bunun elektronik ortamda bilginin iletilmesi olarak görülmeyip, işletmenin kurumsal stratejisinin bir parçası olmasına bağlıdır (Deryal 2003: 2). E öğrenmeye geçişte hızlı ve ekonomik olması, yaygın uygulama imkanı gibi amaçların yanısıra, mutlaka belirgin bir stratejik amaç ya da amaçların belirlenmesinin önemine de dikkat çekilmektedir (Tai 2005: 286). Bu anlayışın getireceği değişimlerden etkilenen yönetim, daha sonra işletmenin değerleri, inanışları ile birlikte örgüt kültürünü şekillendirecektir (Cross ve Dublin 2002: 31). E öğrenmenin işletmede benimsenmesinin kolaylaştırılmasında yöneticilerin lider olması kilit bir rol oynamaktadır (Cross ve Dublin 200: 35 36). Tai (2005) nin çalışmasında GE, IBM ve Verizon da e öğrenmeden yararlanmaya başlayan ilk kişilerin yöneticilerin olduğu görülmektedir. Aksu ve Özdemir (2005) otel işletmelerinde uygladıkları çalışmalarında bireysel öğrenmenin sağlanmasında en önemli örgütsel boyutun amirlerin davranışı olduğunu belirlemiştir. Konaklama işletmelerinde e öğrenmenin benimsenme

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ www.kuyap.org Faruk

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER

BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER Doç.Dr.Türkinaz Atabek Aştı İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Çağdaş Rolleri kapsamında; Bilgi, Beceri, Eleştirel düşünceyi kullanan hemşireler;

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OTO310:Özel Öğretim Yöntemleri I Androgoji ve Pedagoji Ödevi Öğretim Elemanı: Hasan TINMAZ Hazırlayan: H.Özlem

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Kariyer ve Profesyonel Ağlar

Kariyer ve Profesyonel Ağlar Kariyer ve Profesyonel Ağlar Kariyer Fransızca carrière kelimesinden gelmektedir. Bir yere çıkan, bir yere gelen anlamına gelmektedir. Bir meslekte çalışma ve zamanla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlıktır.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1 Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve ükemmelliyet Kriterleri 1 Bu dokuman d2.0 projesi kapsamında hazırlanmış ükemmelliyet erkesi akreditasyon çalışmasının bir parçasıdır. Bu Öz-Değerlendirme

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

MEDİKAL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

MEDİKAL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ MEDİKAL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Nergiz Ercil ÇAĞILTAY Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Günümüzde medikal eğitim süreçleri, son derece zahmetli ve uzun bir eğitim programını

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI Prof. Dr. Günfer Turgut Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Neden Temel

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Giriş Teknoloji hızla gelişirken, yeni teknolojilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde ne oranda ve nasıl kullanılacağı önemli

Detaylı

Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi

Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi Giriş İnsanlar yaşamlarında, kurumlarla iç içedir. Üretilen yada sunulan hizmet Üretim sürecinin bir elemanı Teknolojideki ilerlemeler Eğitim reformları

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı