GİRİŞ. Ulusal Serbest Bildiriler / Research Papers Presented in Turkish

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ. Ulusal Serbest Bildiriler / Research Papers Presented in Turkish"

Transkript

1 346 Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Eğitiminde E-Öğrenme Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi Developing an E Learning Model for Employee Training in Lodgings Dilek ACAR GÜREL Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Anadolu University Vocational Training School, Turkey E mail: ÖZ Küresel bilgi ekonomisinde işletmelerin en önemli kaynağı bilgidir. Hızla değişen çevre koşulları bilginin sürekli güncellenme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bilişim teknolojileri bu değişime neden olan en büyük güçlerin başında gelmektedir. Bu gelişmeler işletmelerde çalışan eğitimi anlayışını da etkilemiştir. Çalışan eğitimi öğrenme ve teknoloji temelli bir anlayışa yönelmiş ve işletmenin temel stratejik faaliyetlerinden biri haline gelmiştir. E-öğrenme (elektronik öğrenme) bu anlayışın somut bir örneğidir. Çalışan eğitiminin konaklama işletmelerinde genellikle ihmal edildiği bilinmektedir. E-öğrenme bu işletmelere pek çok sunmaktadır. Ancak e-öğrenme basit bir uygulama değildir. Başarılı bir e-öğrenme genellikle işletmede kapsamlı bir değişime neden olacağından çok yönlü bir değerlendirme gerektirmektedir. Bu çalışmada konaklama işletmelerinin çalışan eğitimleri için bir e-öğrenme modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Model literatürden elde edilen ve başarılı bir e-öğrenme için gerekli temel unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu model e-öğrenmeye başlayacak olan konaklama işletmeleri için temel bir rehber niteliğindedir. Konaklama işletmeleri bu modeli kendi koşulları, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda şekillendirebilir. Anahtar sözcükler: Konaklama işletmeleri, oteller, eğitim, e-öğrenme. ABSTRACT Knowledge has became the most important resource in global knowledge economy. Rapid changes require a gradual update of knowledge. Information technologies are one of the major forces of rapid changes, which then affect employee training in businesses. Employee training turned into a learning-based and technology-based approach and became one of the fundamental strategic activities of businesses. E-learning (electronic learning) is the concrete example of this approach. It is accepted that lodgings are one of those businesses, neglecting employee training. E-learning is considered as a suitable option and offers many advantages for lodgings. However e-learning is not an easy implementation. Because a successful e-learning program may cause an exhaustive change, it requires a comprehensive consideration. This study aims at developing a model for employee training for e-learning in lodgings. The model is built on components, which are derived from literature, and essential for a successful e-learning. This model would be a guideline for lodgings to initiate e-learning by shaping it in accordance with their own conditions, needs and demands. Keywords: Hospitality industry, hotels, training, e-learning. GİRİŞ Öngörülemeyen değişiklikler tarafından yönlendirilen günümüz dünyasında geçmişe dayalı varsayımların temelleri sarsılmakta, bazılarının da değiştiği kabul edilmektedir. (Bayrak ve Boyacı 2002: 1) li yıllardan itibaren, küresel ekonomide stratejik bir rekabet ölçütü olarak bilgi kavramı ve eğitimli insan konuları giderek daha çok vurgulanmaya başlamıştır. Günümüzde bilgi, bir işletmenin stratejik açıdan en önemli kaynağı haline gelmiştir (Grant 1996: 110). Bilgi, bütün yönetsel işlevlerin temelini oluşturan, yönetsel başarıyı kolaylaştıran ya da engelleyen önemli bir güçtür (Öğüt 2003: 13). Avrupa ve Amerika daki işlerin tahminen yüzde 85 inin bilginin geniş kullanımını gerektirdiği ileri sürülmektedir (Çetin 1999: 4). Hızla devam eden değişikliklerin bu oranı giderek arttırmakta olduğu söylenebilir. Bu gelişmelerde önemli rol oynayan teknoloji her zaman değişimin önemli bir itici gücü olmuştur (Urdan ve Weggen 2000: 2). Hemen her endüstride değişimi harekete geçiren en büyük güç bilişim teknolojileridir (Nyheim vd. 2005: 8). Stratejik bir kaynak olan bilgi, bilişim teknolojilerinin sağladığı imkânlarla üretilmekte, sınıflandırılmakta, erişilebilir kılınmakta, geniş çapta paylaşılarak kurumsal sorunların daha hızlı tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilmektedir. Böylece daha hızlı karar alma ve daha geniş öğrenme imkânı yaratılmaktadır. (Öğüt 2003: 12; Daft 2003: 700). Oldukça rekabetçi ve dinamik pazar ortamlarında bulunan işletmeler sürekli yenilikçi olmayı amaçlamalıdır. Sürekli yenilikçi olmada temel yetenek bilgi ve en önemli süreç de öğrenmedir (Welle Strand ve Thune 2003: ). Hızlı değişim ortamında faaliyet gösteren işletmeler rekabetçi üstünlüklerini bilgi ve öğrenme sayesinde sürdürebileceklerdir (Yazıcı 2004: 11). Bilgi toplumu öğrenmenin sürekli olduğu kurumlara ihtiyaç duymaktadır ve 21. yüzyıl işletmelerinin öğrenmeyi öğrenmiş ve bunu sürekli bir dinamik haline getirecek, öğrenen, düşünen, yani akıllı işletmeler olacağından söz edilmektedir (Düren 2000: 124). Değişime uyum sağalayabilmek, hatta değişimde öncü olarak rekabet üstünlüğü yaratmak isteyen işletmeler için çalışanların eğitimi oldukça önemlidir. Eğitim artık sadece insan kaynaklarının bir işlevi olmaktan çıkarak, işletmenin kurumsal stratejilerinde yer almaya başlamıştır. Öte yandan eğitim genel olarak teknolojiden daha fazla yararlanılan, çalışana ve sorun çözmeye yönelik ve öğrenme temelli bir eğitim anlayışa yönelmiştir. Günümüzde tam zamanında üretimden söz edilmektedir. Bu özellikle hizmet sektörünün olmazsa olmaz bir özelliğidir. Tam zamanında üretim çağında tam zamanında eğitim örgütün başarısı için yaşamsal bir işlevdir (Urdan ve Weggen 2000: 3).

2 Dilek Acar Gürel Bilişim teknolojileri, bilgi ve öğrenmenin önem kazanmasının en somut örneklerinden biri e öğrenmenin gelişmesidir. Çalışanların eğitiminde e öğrenmeye geçiş, başarıyla yerinde getirildiğinde işletmeye pek çok önemli yarar sağlamaktadır. Bununla birlikte e öğrenme öğrenilecek konuların sadece elektronik ortamda iletilmesinden çok daha öte bir kavramdır. Kurumsal stratejiler kapsamında ele alınması önerilen (Deryal 2003: 1) e öğrenme, genellikle işletmede yapısal ve kültürel bazı önemli değişiklikleri de gerektirmektedir. Konaklama işletmelerinde çalışan eğitimi, zaman ve maliyet kayıpları gibi çeşitli gerekçelerle genellikle ihmal edilen bir konudur. Çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas olan ve sıklıkla bilgi ve beceri eksiklikleri ile karşılaşılan konaklama işletmelerinde eğitim giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yoğun faaliyet ortamında bulunan konaklama işletmelerinin çalışan eğitiminde e öğrenmenin pek çok üstünlük sağlayacağı düşünülmektedir. Hem iş başı hem iş dışı eğitimin çeşitli yararlarını bir araya getirebilen e öğrenme iş kayıplarını ortadan kaldırarak uzun vadede eğitim masraflarını önemli ölçüde azaltabilmektedir. E öğrenme zaman ve mekan esnekliği, sürekli güncellenebilen bilginin yanısıra çalışanlara kişiye özel öğrenme imkanları gibi çeşitli özellikleri ile konaklama işletmeleri için önemli yararlar sunmaktadır. Ancak e öğrenmeye geçişte işletmeler pek çok zorlukla karşılaşabilmektedir. Son birkaç yıldır az sayıda olmakla birlikte, konaklama işletmelerinin e öğrenmeden yararlanmaya başladığı görülmektedir. Yapılan literatür taramasında konaklama işletmelerinde e öğrenme ile ilgili kapsamlı çalışmaya rastlanmamakla birlikte bazı keşifsel nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı henüz yeni bir konu olan konaklama işletmelerinin e öğrenmeye geçişlerinde rehber olarak yararlanılabilecek bir model ortaya koymaktır. Bir konaklama işletmesinde başarılı bir e öğrenme için gerekli temel unsurlar yapılan literatür taraması ile bir araya getirilmiştir. Bunlar: Örgüt ve öğrenme kültürü, yönetimin yaklaşımı, çalışanın nitelikleri, işin özellikleri, e öğrenme sistemi, talep üzerine bilgi erişimi sağlayan müfredat ve e öğrenme sisteminin çalışanla etkileşimidir. Konaklama işletmesinin büyüklüğü, mali gücü gibi özellikleri diğer unsurları etkileyici bir konumdadır. E-ÖĞRENME KAVRAMI İşletmelerde çalışan eğitimi, bir işletmenin çalışanlarının işle ilgili davranışları öğrenmesi için planlanmış çabaları ifade etmektedir (Daft 2003: 422). Eğitimin amacı, çalışanların belirli bilgi, beceri ve davranışlara sahip olması ve bunlara günlük faaliyetlerinde başvurmasıdır ve öğrenmeyi de kapsamaktadır (Çetin 1999: 4). Eğitim, önceden belirlenmiş kanılar doğrultusunda, öğrenen kişilerin bilgi sahibi olduğu konuda ne yapmaları gerektiğini ifade ederken, öğrenme daha çok öğrenen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir (Teghe ve Knight, 2004: 3). Bilgi toplumuna geçişte bilgilerin öğretilmesi değil, bir birey olarak farklı ihtiyaçları ve beklentileri olan kişilerin bunları öğrenmesi vurgulanmaktadır. Bu da öğrenme sorumluluğunu bireylerin kendisine yüklemektedir. Yeni teknolojiler de bu görüşü destekler nitelikte, öğretmekten ziyade öğrenme teknolojileridir (Düren 2000: 124; Flood 2002: 3). Bilgi toplumunun merkezinde yer alan ve öğrenme sorumluluğunu üstlenen eğitimli insan sürekli olarak eskimiş bilgi sahibi olma riski ile karşı karşıyadır. Bu durumda eskiyen bilgi unutularak, yerine hızla yeni bilgi yaratılmalı ve kullanılmalıdır (Düren 2000: 124; Yazıcı 2004: 15 22). Ayrıca bugünün çalışanı artık daha fazla bilgiyi daha kısa sürede işlemek zorundadır (Urdan ve Weggen 2000: 3). Hızlı ve güncel bilginin işletme çalışanlarına geleneksel yöntemlerle öğretilmesi zaman, mekan ve maliyet gibi açılardan oldukça zorlayıcı olabilmektedir. E öğrenmenin teknoloji temelli bir anlayışa dayandığı açık olmakla birlikte, kavram üzerinde tam bir görüş birliğine rastlanmamaktadır. Bunun nedeni kavramın halâ gelişmekte olmasıdır (Pikurich 2003: 2). Kimi görüşler e öğrenmeyi her türlü CD rom, video, bilgisayar, mobil araçlar gibi bir elektronik aracın kullanımı ile tanımlarken, daha yaygın görüşe göre e öğrenme ağ temelli bir öğrenmedir (Wentling vd. 2000: 4 5). Buna göre e öğrenme internet intranetextranet gibi ağ teknolojilerini kullanarak öğrenme faaliyetlerinin tasarlanması, sunulması, yönetilmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesidir. (Yanık 2004: ). Bir başka tanımda e öğrenme bilgisayar ve ağ teknolojileri aracılığıyla bilgi ve beceri oluşturma olarak ifade edilmektedir (Brown 2005: 465). Bu çalışmada e öğrenme kavramsal açıdan ağ temelli ve bilgisayara dayalı yaklaşım ile ele alınmaktadır. İşletmelerde tüm çalışanlar e öğrenmeden yararlanabileceği gibi belirli gruplardaki çalışanların yararlanması da mümkündür. Bu çalışmada geçen çalışan ifadesi ile bir işletmenin her düzeyinden e öğrenmeye katılan tüm bireyler anlaşılmalıdır. E öğrenmede senkron ve asenkron olmak üzere Senkron uygulamada e öğrenmeye katılan çalışan eğitimci ile eş zamanlı olarak bir aradadır. Çalışan aynı zamanda diğer çalışanlarla da sistem üzerinden gerçek zamanlı etkileşim sağlayabilir. Daha az kullanılmakla birlikte, coğrafî olarak dağılmış çalışanların aynı anda bir araya getirilmesi, anlık soru cevap gibi yararlar sunmaktadır. Asenkron uygulamada ise öğrenme konuları sisteme önceden yüklenir, çalışan dersi

3 Dilek Acar Gürel kendi kendine zamandan bağımsız olarak tamamlar. İhtiyaç üzerine tam zamanında öğrenme imkanı sağladığından ve ayrıca zaman esnekliği tanıdığından e öğrenmenin daha çok kullanılan türüdür (Kruse 2005: 1 2 3). E öğrenmenin her iki türünde de çeşitli yöntemlerle etkileşim sağlamak mümkündür. Bu ders öncesinde, ders esnasında veya ders sonrasında olabilir (Çetin 1999: 230). Ses kayıdı, radyo, televizyon gibi teknoloji kullanımına dayalı öğrenmenin geçmişi çok daha eskiye dayanmakla birlikte, internet ve ağ teknolojilerine dayalı e öğrenme 1990 lı yılların başlarında ortaya çıkmıştır lı yılların başından itibaren World Wibe Web (www) ve ağ teknolojilerindeki gelişmeler, zaman ve mekan olarak dağılmış kişilerin birbirine bağlanmasını sağlamıştır. Gerçek zamanlı eğitim ise 1997 yılından sonra gelişmeye başlamıştır. Eğitim Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi ile e öğrenme yeni bir boyut kazanmıştır. Eğitim Yönetim Sistemi insan kaynakları yönetim sürecini de içine alan, çalışanın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden başlayarak, eğitim konularının seçimine, eğitim başarılarının takibine kadar uzanan süreci çevrimiçi kontrol eden bir sistemdir (Yanık 2004: 162; Yazıcı 2004: 196). Türkiye deki duruma bakıldığında, 2000 li yılların başından itibaren e öğrenmenin hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Türkiye de e öğrenmeye en fazla talep finans ve sigorta sektörü başta olmak üzere teknoloji ve üretim sektörlerinden gelmiştir. Bunları üniversitelerdeki çalışmalar ve KOBİ lerden gelen bazı önemli talepler izlemektedir (Süzer 2004: 24 25). E öğrenmenin ilk kurulum masrafları hayli yüksek olabilmektedir ve bu da işletmelerin yönteme karşı çekingen davranmalarına neden olmaktadır. Örneğin Türkiye koşullarında 100 kişilik bir işletmenin e öğrenmeye geçiş maliyeti 5 bin 10 bin Dolar arasında değişmektedir (Süzer 2004: 26). Ancak başarılı uygulamalarda yatırımın nispeten kısa sayılabilecek sürede geri dönebildiği ifade edilmektedir. Bir kez kurulum maliyeti karşılandıktan sonra sistemle ilgili maliyetlerin sadece güncelleme, teknik bakım gibi kalemlerden oluşması nedeniyle geleneksel eğitim yöntemlerine oranla çok daha az maliyet ortaya çıkmaktadır. Söz konusu maliyet tasarrufu için çeşitli kaynaklara göre farklı oranlara rastlansa da bunun genellikle yüzde civarında olduğu ileri sürülmektedir (Kathawala ve Wilgen 2004: 503). Ayrıca e öğrenmenin para ile ifade edilen yararının tahmin edilmesinin zor olduğu savunulmaktadır (Deeny 2003: 70). Rakamsal olmayan yararları ile birlikte değerlendirildiğinde, bir işletmenin kurumsal amaçlarına ulaşmasında, e öğrenmenin düşük maliyetli bir seçenek olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan e öğrenme sadece eğitim amaçlı değil, işletme ile çalışan veya çalışanla çalışan arasında bir iletişim aracı olarak kullanılabilir (Süzer 2004: 26). Bu gibi farklı uygulamalar çalışanın yöntemi benimsemesini kolaylaştırıcı rol oynayabilir. E öğrenme özellikle büyük çaplı işletmelerde ölçek ekonomisine dayalı önemli bir fayda sağlamaktadır (Bieger vd. 2004: 570). Uluslararası otel işletmelerinin coğrafî dağılımı göz önüne alındığında e öğrenmenin özellikle hizmet kalitesinin tüm işletmelerde aynı nitelikte sürdürülmesi, eğitimle geçen zaman kaybı ve masraflarının azalması gibi önemli üstünlükler getirmektedir. E öğrenme, eğitime genellikle gereken önemin verilmediği küçük ve orta ölçekli işletmeler için de yararlı alternatif olabilir. Bu yöntemi tek başına uygulamayı pahalı bir seçenek olarak gören işletmeler, aynen rezervasyon ağ sistemlerinde bir araya geldikleri gibi, bir e öğrenme portalı altında bir araya gelebilir. Bu konuda Avrupa da küçük ve orta ölçekli turizm işletmelere yönelik bir e öğrenme programı dikkati çekmektedir. SMART up (Small and Medium Sized Enterprise Alliance through Research in Tourism) adlı program Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Teknolojisi (Information Society Technology) programı tarafından finanse edilmektedir. Siemens Avusturya ve ITD Insbruck un bir girişimi olan SMART up e öğrenme platformu küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerinin bilişim sistemlerinden yararlanma ve turizm yönetiminde belirli alanlarda bilgi boşluklarını gidermeyi amaçlamak üzere beş faaliyet alanında müfredat sağlamaktadır (Bieger vd. 2004: 570; Collins ve Buhalis 2004: ). Gerekli altyapı ve hazırlıklar tamamlanarak uygulamaya geçirildiğinde, işletmeye önemli yararlar sağlayan e öğrenme ile ilgili olarak, çeşitli uygulamalarda bazı olumsuz yönlerinin olduğu da saptanmaktadır. Başarılı bir e öğrenme için bu özelliklerinin dikkatlice değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre e öğrenme ile ilgili olumsuzluklar şöyle sıralanmaktadır: Maliyetlerin yüksekliği (%44), yönetim desteğinin eksikliği (%43), çalışanlarda motivasyon eksikliği (%19), internet erişiminin olmaması (%15) ve sistemin yetersizliği (%14) (Nemli 2004: 186). Bunlardan maliyetlerin yüksekliği dışındaki unsurlar e öğrenme gereklerinin yeterince dikkate alınmamasıyla ilgilidir. Öte yandan bir başka çalışmada e öğrenmenin kendisine bağlı olarak başarısız uygulamalar başlıca şu üç nedene dayanmaktadır: sistemi kişiselleştirme yetersizliği, işbirliği ve etkileşim eksikliği ve e öğrenmenin öğrenen kişi odaklı olmamasıdır (Tynjala ve Hakkinen 2005: 325). E öğrenme ile ilgili başarısızlık nedenlerini bunun yeterince anlaşılmadan uygulanmaya başlamasında aramak mümkündür. Bu nedenle planlama ve karar verme aşamasında çok dikkatli davranmak ve konuya etraflıca yaklaşmak gerekmektedir.

4 Dilek Acar Gürel İLGİLİ LİTERATÜR TARAMASI E öğrenme ile ilgili olarak pek çok kaynakla karşılaşmak mümkündür. Bu çalışmaların büyük bir kısmının e öğrenmenin farklı sektörlerde uygulanması ve e öğrenme için gerekli örgütsel faktörler başlıkları altında toplandığı görülmektedir. Konaklama işletmelerinde e öğrenme çalışmalarına bakıldığında kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamakla birlikte, konunun daha çok küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından incelenmekte olduğu görülmektedir. Bunun nedenini iki açıdan ele almak mümkündür; E öğrenme Hilton ve Ritz Carlton gibi büyük ölçekli otel işletmelerinde son bir kaç yıldır uygulanmaya başlamıştır ve hala geliştirilmeye devam etmektedir. Öte yandan eğitim ihtiyacının nispeten daha fazla hissedildiği küçük ve orta ölçekli konaklama işletmeleri için finansal kaynak, zaman, uzmanlık ve imkânların yetersizlikleri gibi zorlukların aşılarak bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesinde e öğrenmenin önemli bir üstünlük sağlayacağı ileri sürülmektedir (Sambrook 2003: 506). Küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha çok ele alınmasının bir başka nedeni Avrupa da uygulanan SMART up programının dikkat çekmesine bağlanabilir. E öğrenmenin farklı sektörlerde uygulanmasına yönelik çalışmalardan biri Tai (2005) ye aittir. Tai (2005) nin doktora tezi niteliğindeki çalışması bu çalışmaya da büyük oranda ışık tutmaktadır. Tai (2005) General Electrics, IBM ve Verizon gibi üç büyük ölçekli işletmenin e öğrenmeyi nasıl hayata geçirdiğini görüşme yöntemi ile derlediği verilerle incelemiştir. Önemli bulgulardan bazıları şunlardır; yöneticiler e öğrenmeye öncülük etmiştir, e öğrenme gönüllülük esası ile başlatılmıştır, e öğrenme çalışanlarında içinde yer aldığı çeşitli uzmanların işbirliği ile planlanmıştır. Teknik yetersizlik, zayıf müfredat, işletme desteğinin yetersiz kalması ve çalışanın motivasyon eksikliği gibi durumların yaşanması çeşitli olumsuzluklara neden olmuştur. Brown (2005) çalışanın e öğrenme faaliyeti ve sonuçlarını alan araştırması ile incelediği çalışmasında bir üniversitenin çalışanlarından 311 ine sunulan e öğrenme programını 1 yıl süre ile izlemiştir. Çalışmada diğer çalışanlar ve amirlerin desteği, işin özellikleri ve motivasyonun e öğrenme için harcanan zaman üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak öğrenme motivasyonunun ve iş yükünün e öğrenmeye ayrılan zaman üzerindeki önemli bir etkisinin bulunduğuna, çalışanların gönüllü olmasının önemli olduğuna ulaşılmıştır. Brown (2005) işletmelerde e öğrenme için zaman yaratılması ve motivasyonun önemine ilişkin önerilere yer vermiştir. Comacchio ve Scapolan (2004) e öğrenmenin İtalya da benimsenmesi sürecini eczacılık ve banka işletmelerinde incelemiştir. Anket, görüşme ve doküman analizi ile gerçekleştirilen keşifsel nitelikli çalışmada kurumsal ve rekabetçi baskıların e öğrenme çözümüne götürdüğü, çalışan motivasyonunun önemli bir sorun olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Gasco vd. (2004) çalışan eğitiminde bilişim teknolojisinin kullanılmasını örnek olay yöntemi ile İspanyol telekomünikasyon işletmesi olan Telefonica da ele almışlardır. Zaman esnekliği, eğitimcilerin etkin katılımı, kaliteli müfredatın oluşturulması, eğitimciler ve çalışanlar arasında etkin bir etkileşim gibi başarı faktörlerinin e öğrenme için gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. E öğrenme ile ilgili çalışmaların ikinci grup olarak başarısı için önemli olan örgütsel faktörlerin ele alındığı araştırmalar açısından gruplanabilir. Tynjala ve Hakkinen (2005) çalışmalarında işyerinde bir öğrenme aracı olarak ele aldıkları e öğrenmeyi yetişkin öğrenme ilkeleri, örgütsel öğrenme ve pedagojik sorunlar açısından inceleyerek literatüre dayalı çözümler getirmeyi amaçlamıştır. İlgili literatür taraması ile yürütülen araştırmada örgütsel öğrenme, öğrenmenin sosyo kültürel temelleri ve öğrenmenin bilişsel teorilerini bütünleştiren e öğrenme çözüm önerileri getirilmektedir. DeRouin vd. (2004) benzer bir çalışmada, e öğrenme için gerekli bazı konuları ele almaktadırlar. Bu konular çalışanların kendi kendini yönlendirmeye dayalı öğrenmeye hazırlanması, çalışan kontrolündeki öğrenmenin tasarımı ve gerekli işyeri koşullarının yaratılmasıdır. Nisar (2002) e öğrenme sürecinde dikkat edilecek konulara değindiği çalışmasında başarılı bir e öğrenme için gerekli faktörleri çalışanlar, örgüt ve kurumsal düzeylerde ele almıştır. Konaklama işletmelerinde e öğrenme ile ilgili incelemelerin son yıllarda artmakla birlikte, konuyu diğer endüstri işletmelerinde olduğu gibi kapsamlı şekilde ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Uluslararası bir zincir otel olan Hilton un Hilton Üniversitesi adlı e öğrenme programının tanıtımı niteliğindeki bir çalışma önemli bilgiler sunmaktadır yılında kurulan Hilton Üniversitesi yedi fakülteden oluşmaktadır bunların dördü faaliyetler, finans, işletme geliştirme ve insan kaynakları gibi temel faaliyet alanı ile ilgili iken, diğer üçü yönetim becerileri, yönetici eğitimi (üst düzey yöneticilere yönelik) ve araştırma (bir kütüphane ve bilgi kaynağı sunmaktadır) fakülteleridir. Çalışanlar arasında yapılan bir araştırmada tamamına yakın bir kısmının e öğrenmeden memnun olduğu, ve profesyonel gelişimlerine katkı sağladığı gibi bulgular elde edilmiştir. (Baldwin Evans 2006: 36 38).

5 Dilek Acar Gürel E öğrenmeyi küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ele alanlardan Bieger vd. (2004) SMART up adlı e öğrenme programını örnek olay tekniği ile incelemişlerdir. Çalışmada e öğrenmenin gelişiminde ve pazarlanmasında çalışanın yüksek katılım düzeyinin önemli bir motivasyon unsuru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Collins ve Buhalis (2004) beş AB ülkesinde yer alan küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinin performansının arttırılmasında internet ve çevrimiçi öğrenme platformalarını anket yöntemi ile incelemiştir. Araştırma sonucunda internetin daha çok otel tanıtım aracı olarak görüldüğü, eğitimin teknoloji ile bütünleştirilmesinin gelecekte meydan okuyucu bir yönetim unsuru olacağını ancak yakın zamanda bunun düşünülmediği gibi bulgulara ulaşılmıştır. KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE E-ÖĞRENME İLE İLGİLİ BİR MODEL ÖNERİSİ Konaklama işletmeleri bilgi yoğun işletmelerdir. Özellikle bilişim teknolojisindeki değişiklikler konaklama endüstrisinde değişimi etkileyen en büyük güçtür. Bilişim teknolojilerinin konaklama endüstrisinde bir fark yaratmaya başlaması internetin gelişmeye başladığı dönem olan 1990 lar ve sonrasına rastlamaktadır. Ancak bu endüstride bilişim teknolojilerinin benimsenmesi düzensiz bir seyir izlemektedir (Sahadev ve Islam 2005: 391; Nyheim vd. 2005: 6). Nitekim, konaklama endüstrisi geçmişten beri yeni konulara ve yenilikçilik anlayışına nispeten yavaş bir uyum sağlamıştır (Cline 2001: 25). Konaklama işletmelerinin bilişim teknolojilerine yaklaşımı ile ilgili sorunlara rağmen günümüzde e işletmeciliğin iki kilit alanı olan e dağıtım ve e tedariki benimsediği görülmektedir. Coğrafî ve kültürel farklılıkların önemli yeri olduğu konaklama endüstrisinin e işletmecilikte bir sonra benimseyeceği unsurun e öğrenme olup olmayacağı henüz tartışma aşamasındadır (Cline 2001: 24). Ancak henüz bu tartışmalar kesinlik kazanmazken şimdiden bilgisayar, masaüstü bilgisayar, internet ve worldwide web den sonra mobil öğrenmenin (m öğrenme) turizm endüstrisinde dördüncü dalga olacağı ileri sürülmektedir (Mirski ve Abfalter 2004: 593). Konaklama işletmelerini daha rekabetçi hale getirmek için bilgi toplamak, bunu özümsemek ve bununla bir kaldıraç etkisi yaratmak kolay değildir ve pahalı da olabilmektedir (Cline 2001: 26). Ancak bilgi yoğun bir endüstri olarak konaklama endüstrisinde bilgi konusunda çalışmalar yapılması ve bilgi yönetimine geçilmesi işletmeye büyük yarar sağlayacaktır. Çünkü konaklama işletmeleri bilişim teknolojilerindeki değişikliklere karşı oldukça hassastır ve bu yöndeki gelişmeler her zaman, işletmenin yapısı, stratejileri, iş modelleri, değer yaratma kaynakları ve endüstrideki oyuncular arasındaki ilişki dinamiklerinin değişmesinde etkili olmaktadır (Petti ve Ndou 2004: 446). Bilgi özellikle küçük ve orta ölçekli turizm işletmeleri için önemlidir, çünkü büyük turizm işletmeleri bilgiyi biçimlendirmeye ve örgütsel öğrenmeyi geliştirmeye başlamıştır. Konaklama endüstrisin yüzde 90 ı gibi büyük bir oranını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler genellikle reaktif (tepki verici) yaklaşımlara yatkındır ve bu işletmelerin profesyonel öğrenmeye adım atmalarının önünde pek çok engel olabilmektedir (Collins ve Buhalis 2004: 583; Steiner vd. 2004: 469). Konaklama endüstrisinin faaliyetlerinde ve bilgi üretiminde insana bağımlı olması, çevresel değişkenlere karşı duyarlı olması, özellikle işgücü devir hızının yüksek ve sezonluk olması gibi kendine has bazı özellikleri nedeniyle çalışanların eğitimi konaklama endüstrisi için hayati bir başarı faktörüdür. Ancak konaklama işletmesi yöneticileri genellikle çalışanları eğitimi konusuna gereken önemi vermemektedir. Eğitim pahalı ve zaman alıcı olarak değerlendirilmektedir (Collins ve Buhalis 2004: 583). Belirli düzeyde verilen eğitimler ise yeni becerilerin geliştirilmesinden ziyade sadece işin daha iyi yapılmasına yöneliktir (Go vd. 1996: 8). E öğrenme, çevresel değişimlere duyarlı olan ve uygun şekilde yararlanıldığı takdirde teknolojinin getireceği rekabetçi üstünlüğün farkında olan konaklama işletmeleri için pek çok yarar sunabilecektir. Bu çalışmada hem teorik hem de ampirik çalışmalardan yola çıkarak ve konaklama işletmelerinde çalışan eğitimi için bir e öğrenme modeli önerisi sunulmaktadır (Şekil). Model, başarılı bir e öğrenme için gerekli temel unsuların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş ve konaklama işletmeleri açısından değerlendirmelere yer verilmiştir. Modelde yer alan e öğrenmenin temel unsurları şunlardır: Örgüt kültürü ve öğrenme kültürü, yönetim, çalışanlar, işin özellikleri, e öğrenme sistemi, talep üzerine bilgi erişimi sağlayan müfredat ve e öğrenme sisteminin çalışanla etkileşimidir. Konaklama işletmesinin büyüklüğü, yapısı, politikası, mali gücü gibi bazı ana özellikleri ise e öğrenme kararının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Örgüt Kültürü ve Öğrenme Kültürü Örgüt kültürü bir işletmenin içsel bütünleşmesi ve dış çevre ile uyumunda önemli bir rol oynamaktadır. (Öğüt 2003: 30). Yeni yapılanmalar işletmenin stratejileri ve yapısal tasarımında bazı değişikliklere neden olmaktadır. Örgüt kültürünün bu değişiklikleri güçlendirici nitelikte olması beklenir (Daft 2004:

6 Dilek Acar Gürel ). Hem teknoloji kullanımı hem de eğitme/öğrenme felsefesi açısından bir yenilik olan e öğrenmenin benimsenmesinde ve başarısında örgüt kültürü hayati bir unsurdur. (Tai 2005: 269; Wentling vd. 2000: 8). Örgüt kültürü e öğrenmenin gelişimini engelleyen ya da geliştiren bir faktördür. E öğrenmeye geçişte örgüt kültürü gereken değer, tutum ve davranışlar açısından hazır hale getirilmelidir (Cross ve Dublin 2002: 33). Ancak örgüt kültürünün geliştirilmesi zaman alıcıdır. Bunun sağlanmasında zorlamadan ziyade, ödül ve teşviklerden yararlanılması önerilmektedir (Tai 2005: ). Ancak teşvik sistemlerinin öğrenme sürecinde etik olmayan davranışlara yol açma ihtimali de dikkate alınmalıdır (Brown 2005: 477). Öğrenme kültürü örgüt kültürünün bir parçasıdır ve e öğrenme başarısı büyük oranda öğrenme kültürüne bağlıdır. (Tynjala ve Hakkinen 2005: 332). Öğrenmenin bir işletmede benimsenmesi ile teknik olarak değil, bir felsefe veya davranışsal bir yaklaşım olarak benimsenmesini ifade edilmektedir (Yazıcı 2004: 23). E öğrenme ile ilgili literatürün neredeyse tamamında e öğrenmenin çıkış noktası olarak öğrenme ve ilgili teoriler vurgulanmaktadır. İşletmelerde öğrenme kültürünün önem kazanması ile birlikte örgütsel öğrenme ve öğrenen örgütler gibi kavramlar gelişmiştir ve bunlar stratejik bir yetenek olarak değerlendirilmektedir (Gomez vd. 2004: 235). İşletmeler içindeki sınırları ortadan kaldırarak ve bilgi paylaşımı ve sürekli öğrenmeye odaklanarak öğrenen örgütler haline gelebilecektir (Daft 2004: 469). Örgüt ve öğrenmeye yönelik teorilerde bireysel öğrenmeye büyük önem verilmektedir. Bireysel öğrenme olmadan grup ve örgüt öğrenmelerinden söz etmek zordur. Öğrenen örgüt olma sürecinde bireyler arasında açıklık, uyum sağlayabilme, eşitlik ve çalışan katılımı zorunludur (Kathawala ve Wilgen 2004: 502). Bilgi paylaşma alışkanlığı ve imkânlarının varlığı (Tynjala ve Hakkinen 2005: 333) ile birlikte güçlü bir öğrenme kültürü (Tai 2005: 255) e öğrenme için gerekli ön koşulların başında gelmektedir. E öğrenmeyi destekleyen bir öğrenme kültüründe öğrenme kaynaklarından sürekli olarak yararlanan, bunları hayata geçiren ve bu süreci kendi kendini yönlendirerek gerçekleştiren çalışanın ödüllendirilerek teşvik edilmesi önerilmektedir (Wentling vd. 2000: 9). E öğrenmede vurgulanması gereken kavramın kendisi veya teknoloji kullanımı değil, öğrenme olmalıdır (Siemens ve Yurkiv 2003: 124). Ancak öğrenmenin işletmelerde asıl amaç olmamasına da dikkati çekmek gerekir. Öğrenme işletme amaçlarına ve ihtiyaçlarına, aynı zamanda rekabetçiliğin, kârın ve etkinliğin arttırılmasına hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır (Welle Strand ve Thune 2003: 186). Konaklama işletmelerinde çalışan devir oranı genellikle yüksektir ve çalışanların belli bir oranının sürekli değişmesi, paylaşılan değerlerin ortaya çıkmasını engellemektedir. Ayrıca bazı işletmeler sezonluk faaliyet göstermektedir ve bu nedenle geçici çalışanlar işe alınmaktadır (Hoque 2000: 74 80). Bu faktörlerin konaklama işletmelerinde güçlü bir örgüt kültürünün oluşması ve sürekli öğrenmenin sağlanmasının önündeki engellerin başında geldiği söylenebilir. Oysa gelecekte sadece öğrenen örgüt anlayışını benimseyen konaklama işletmelerinin varlığını sürdüreceği ileri sürülmektedir (Go vd. 1996: 9). E öğrenmenin konaklama işletmelerinde başarıyla uygulanabilmesi için bütünleştirici ve sürekli öğrenmeye değer veren bir örgüt kültürünün geliştirilmesine çalışılmalıdır. Yönetim Yaklaşımı Bilişim teknolojileri ile birlikte gelen değişimler işletmelerde geleneksel yönetim anlayışının da değişmesine yol açmıştır. Günümüzde yönetimin en temel işlevi bilgiyi çalışmaya, ürünlere, süreçlere, iş tasarımına ve de doğrudan bilginin kendisine uygulamak olmalıdır (Öğüt 2003: 60 61). Yönetim öğrenme konusuna stratejik olarak yaklaşmalı ve öğrenmeyi çalışanların günlük işlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamalıdır (Nemli 2004: 185). Üst yönetimin tam destek vermediği e öğrenmenin başarılı olmasını beklemek zordur (Nemli 2004: 185). Üst yönetimin e öğrenmeye vereceği destek temel olarak şu üç konudadır: yatırım, çalışanların eğitimi ve çalışanlara e öğrenme için zaman tahsis etme (Tai 2005: 268). E öğrenmeye başlamadan önce, kurumsal hedefler doğrultusunda e öğrenme stratejileri belirlenmelidir. E öğrenmenin başarısı, bunun elektronik ortamda bilginin iletilmesi olarak görülmeyip, işletmenin kurumsal stratejisinin bir parçası olmasına bağlıdır (Deryal 2003: 2). E öğrenmeye geçişte hızlı ve ekonomik olması, yaygın uygulama imkanı gibi amaçların yanısıra, mutlaka belirgin bir stratejik amaç ya da amaçların belirlenmesinin önemine de dikkat çekilmektedir (Tai 2005: 286). Bu anlayışın getireceği değişimlerden etkilenen yönetim, daha sonra işletmenin değerleri, inanışları ile birlikte örgüt kültürünü şekillendirecektir (Cross ve Dublin 2002: 31). E öğrenmenin işletmede benimsenmesinin kolaylaştırılmasında yöneticilerin lider olması kilit bir rol oynamaktadır (Cross ve Dublin 200: 35 36). Tai (2005) nin çalışmasında GE, IBM ve Verizon da e öğrenmeden yararlanmaya başlayan ilk kişilerin yöneticilerin olduğu görülmektedir. Aksu ve Özdemir (2005) otel işletmelerinde uygladıkları çalışmalarında bireysel öğrenmenin sağlanmasında en önemli örgütsel boyutun amirlerin davranışı olduğunu belirlemiştir. Konaklama işletmelerinde e öğrenmenin benimsenme

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3001 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1954 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ (Ünite 1, 4, 5, 6) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları.

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271 TURİZM PAZARLAMASINA İNTERNETİN ETKİSİ: DESTİNASYON WEB SİTELERİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ THE EFFECT OF INTERNET ON TOURISM MARKETING: A MODEL PROPOSAL FOR DESTINATION-BASED

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Veysel Eren -Ufuk Orhan -Demet Dönmez Özet: Stratejik planlama, örgütlerin güçlü ve zayıf yönlerini,

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0006 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA HAZIRLAYAN Güliz ÇİLDAĞ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Nur Ersun* Kahraman Arslan** Özet Internet üzerinden pazarlama faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı

Detaylı

KOBİ LER İÇİN GİRİŞİMCİ PAZARLAMANIN ANAHTARI: PAZARLAMA İLİŞKİ AĞLARI

KOBİ LER İÇİN GİRİŞİMCİ PAZARLAMANIN ANAHTARI: PAZARLAMA İLİŞKİ AĞLARI KOBİ ler İçin Girişimci Pazarlamanın Anahtarı: Pazarlama İlişki Ağları 141 KOBİ LER İÇİN GİRİŞİMCİ PAZARLAMANIN ANAHTARI: PAZARLAMA İLİŞKİ AĞLARI Tuğba KILIÇER Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı