BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL20. 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR."

Transkript

1 BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR. GL20

2 2

3 3

4 TEBRIKLER! Black&Decker dekupaj testereyi tercih ettiðiniz için sizi tebrik ederiz! Dekupaj testerenizden en iyi sonuçlarý elde etmek için lütfen emniyet ve kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu kullaným kitapçýðýný okuduktan sonra herhangi bir sorunuz olursa, bölgenizdeki ofisimizi veya servisimizi aramaktan çekinmeyiniz (telefon numarasý kitapçýðýn arka tarafýndadýr.) 4

5 MISINALÝ ÇIM KESME MAKINESI KULLANÝM KLAVUZU GL20 Tebrikler! Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli ürünleri makul fiyatlar ile sunmaktýr. Bu ürünü uzun yýllar memnuniyetle kullanacaðýnýzý umarýz. Kullanma Amacý Black&Decker misinalý çim kesme makineleri oldukça ufak çimenlik alanlarda ve çiçeklik, aðaç kenarlarýndaki çimleri kesmek için tasarlanmýþtýr. Elektrikli çim kesme makineleri yerine kullanýlamaz. Bu ürün hobi amaçlý kullaným içindir. Güvenlik Talimatlarý Uyarý Ýþaretleri Bu kullanma kýlavuzunda aþaðýdaki iþaretler kullanýlmýþtýr: Bu kýlavuzdaki açýklamalara uyulmadýðý taktirde; yaralanma, ölüm veya alete zarar verme riskini belirtir. Elektrik çarpma riskini belirtir. Aleti kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Makinenizi Tanýyýn UYARI! Elektrikli El Aletlerini kullanýrken, yangýn, elektrik çarpmasý ve kiþisel yaralanma riskini azaltmak için aþaðýdaki önlemler mutlaka alýnmalýdýr. Kullaným öncesinde, sýrasýnda veya sonrasýnda, tavsiye edilen emniyet talimatlarýnýn hepsini göz önünde bulundurarak bu kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aletiniz daima iyi çalýþýr durumda muhafaza ediniz. Aletinizi kullanmadan önce, kendinizi aletteki ayarlara alýþtýrýn, ancak her þeyden önce bir acil durum anýnda aleti nasýl durduracaðýnýzý çok iyi bilin. Alete uygun kullaným þekli bu kýlavuzda belirtilmiþtir. Bu kýlavuzda tavsiye edilen aksesuarlarýn dýþýnda aksesuar kullanýlmasý veya tavsiye edilen kullanma þeklinin dýþýnda kullanýlmasý, kiþisel yaralanmalara yol açabilir. Bu kullaným kýlavuzunu ve diðer literatürü ileride baþ vurmak için saklayýnýz. Çalýþma Alaný Makinenizi yaðmurlu havalarda kullanmayýn ve ýslanmasýna izin vermeyin. Makinenizi gündüz veya iyi aydýnlatýlmýþ mekanlarda kullanýn. Kiþisel Korunma Ayaklarýnýzý korumak için saðlam ayakkabýlar veya botlar (çýplak ayaklý veya sandaletle çalýþmayýn) giyin. Bacaklarýnýzý korumak için uzun pantolon giyin çimenlerdeki veya kesim yolundaki parçacýklar fýrlayabilir. Makinenizin kullanýlmasý Fiþi prize takmadan evvel, makinenin kapalý olduðundan emin olun. Dikkatli olun! Herzaman ne yaptýðýnýzý kontrol edin. Yorgunken kullanmayýn. Makine anormal bir þekilde titremeye baþladýðýnda, makineyi kapatýn ve fiþini prizden çekin. Dönen parçalarýn durmasýný bekleyin ve herhangibir hasar veya eksik parça olup olmadýðýný kontrol edin. Fiþi hiçbirzaman kablodan tutarak prizden çýkarmayýn. Kabloyu, yaðlý, sýcak ve keskin yerlerden uzak tutun. Eðer kullanýrken kablo zarar görürse, hemen makineyi durdurun ve fiþini prizden çekin. Hiçbirzaman kabloya, fiþi prizden çekmeden dokunmayýn. Diðer insanlarýn emniyeti Çocuklarýn ve bu türdeki bir makineyi tanýmayan ve bu kitapçýðý okumamýþ olan insanlarýn, makinenizi kullanmalarýna izin vermeyin Çalýþma anýnda çocuklarý, hayvanlarý ve yetiþkinleri daima çalýþma alanýndan uzak tutunuz. Makineyi kullanan kiþinin baþkalarýna veya mallarýna gelebilecek zarardan sorumlu tutulacaðýný unutmayýn. 5

6 Kullanýmdan sonra Kullanýmdan sonra ve temizlik yapmadan önce daima elektrik kaynaðý ile olan baðlantýnýn kesik olmasýný ve dönen parçalarýn sabit durumda olmasýný saðlayýn. Makinenizi, kullanýlmadýðý anlarda, kuru ve çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde muhafaza edin. Kontrol ve tamir Kullanmadan önce, hasarlý parça var mý, yok mu kontrol edin. Dönen parçalarý, kýrýlmýþ parça olup olmadýðýný, misina muhafazasýný, tetiði ve kullanýmý etkileyebilecek diðer koþullarý kontrol edin. Eðer herhangi bir parça hasarlý veya bozuksa, tetik çalýþmýyorsa makineyi kullanmayýn. Eðer herhangibir koruyucu parça hasarlý ise veya yerinde deðilse makineyi kullanmayýn. Makinenin doðru çalýþacaðýndan ve uygun kullanýmda kullanýlacaðýndan emin olun. Hasarlý veya bozuk parçalarýn yetkili servis tarafýndan tamir edilmesini veya deðiþtirlmesini saðlayýn. Kullanmadan önce kabloyu, hasar, yýpranma için kontrol edin. Kablo hasar görmüþ veya bozuksa, makineyi kullanmayýn. Eðer kablo hasar görmüþ veya bozuksa, herhangibir zararý önlemek için yetkili servis tarafýndan tamir edilmelidir. Bu kýlavuzda belirtilenler dýþýnda herhangi bir parçayý çýkartmaya veya deðiþtirmeye çalýþmayýn. Misinalý Çim Kesme makineleri için ek güvenlik önlemleri Makineyi kullanýrken güvenlik gözlüðü takýn Misina makina durduktan sonra, birkaç saniye dönmeye devam edecektir. Kesinlikle hemen durdurmaya çalýþmayýn. Çocuklarýn, hayvanlarýn ya da diðer kiþilerin, çalýþan makineye yaklaþmasýna izin vermeyin. Onlarý kesim bölgesinden en az 6 metre uzakta tutun. Makinenizi yaðmurlu havalarda ve nemli ortamlarda kullanmayýn. Kullanýmdan sonra, temizlik, herhangi bir parçada deðiþim veya kontrol yapmadan önce daima elektrik kaynaðý ile olan baðlantýnýn kesik olmasýný ve dönen parçalarýn sabit durumda olmasýný saðlayýn. Kesim yaptýðýnýz alanda çubuk, taþ, tel ya da baþka katý cisimlerin bulunmamasýna özen gösterin. Makinenizi daima bu kullaným kulavuzunda belirtilen talimatlar çerçevesinde, doðru konumda, misina yere yakýn olarak kullanýn. Makinayý yatay ya da tepe üstü durumdayken çalýþtýrmayýn. Makineyi el ve ayaklarýnýz kesim hattýndan uzakken çalýþtýrýn. Makine çalýþýrken kesim hattý ile vücut temasýný önleyin. Çok dik eðimlerde çalýþmayýn. Yeni kesilmiþ cim nemli ve kaygandýr. Tozdan korunmak için koruyucu maske kullanýn. Bordür, duvar ve yol kenarlarýnda çalýþýrken dikkat edin. Kesim hattý ile taþ ve toprak sýçrayabilir. Misina tamamen durmadan makineyi tere koymayýn. Sadece uygun Black&Decker misinasý kullanýn. Makinenize asla metal kesim sicimi ya da olta misinasý takmayýn. Misinanýn neden olabileceði yaralanmalara dikkat edin. Misinaya dokunmayýn. Misinayý uzattýktan veya deðiþtirdikten sonra, çalýþtýrmadan önce makineyi çalýþma konumuna getirin. Elektrik kablosunu, misinadan uzak tutun. Kablonun hareketlerini daima kontrol edin. Elektrik emniyeti Bu ürün sadece tek bir voltaj deðerinde çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Herzaman kullandýðýnýz voltajýn, makine voltaj deðerine uyduðunu kontrol edin. Bu makine doðru akýmda çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Baþka kaynaklar ile çalýþtýrmayýn. Bu makine EN60335 e göre çift yalýtýlmýþtýr. Bu nedenle toprak hattýna baðlamayý gereksiz kýlmaktadýr. 6

7 Topraklanmýþ yüzeylerle vücut temasýndan kaçýnýn (metal borular, vs.) Uzatma kablosu kullanýmý Herzaman makinenin giriþ gücüne uygun uzatma kablosu kullanýn. Uzatma kablosu dýþ mekanda kullanýma uygun olmalýdýr. Kullanmadan önce kabloyu, hasar, yýpranma için kontrol edin. Eðer kablo hasar görmüþ veya bozuksa, deðiþtirin. Makaralý uzatma kablosu kullanýyorsanýz, kullanmadan önce tamamiyle çözün. Elektrik kablosunu, misinadan uzak tutun. Kablonun hareketlerini daima kontrol edin. Ýçindekiler Ambalaj þunlarý içerir: 1 Misinalý çim kesme makinesi 1 Vidasý ile birlikte koruyucu 1 Misina parçalarý içeren paket 1 Kullanma kýlavuzu Tüm parçalarý dikkatlice açýnýz. Genel (Þekil A) 1. Tetik 2. Tutma kolu 3. Kablo giriþi 4. Koruyucu 5. Misina kesme býçaðý 6. Misina tutucu 7. Misina Montaj Montajdan evvel makinenin çalýþmadýðýndan ve fiþlinin prizde olmadýðýndan emin olun. Koruyucunun takýlmasý (þekil B) Makinenin fiþini prizden çekin. Vidayý (8) koruyucudan sökün. Koruyucuyu (4) makine üzerine, gösterildiði þekilde yerleþtirin. Yerine sýkýca oturana kadar bastýrýn. Korucuyu vida (8) ile yerine monte edin. Koruyucu tam yerine oturmadan makineyi kullanmayýn. Yeni Bir Misina parçasý takýlmasý (Þekil C&D) Yedek misina parçalarý içeren paketler Black&Decker satýcýlarýnda mevcuttur. (Katalog no. A5995). Ýsterseniz 25 veya 40 mt yedek misina satýn alabilir (Katalog no. A6170 / A6171) ve 167 mm lik parçalara kesebilirsiniz. Yedek misinalar her ülkenin ürün çeþidi içinde bulunmayabilir. Makine misina parçalarý (Þekil C) için saklama haznesine (10) sahiptir. Makinenin fiþini prizden çekin. Misina tutucusundan, kalan eski misinayý çýkartýn. Misina tutucusundan çim ve kiri temizleyin. 1. Yeni misina parçasýnýn ucunu deliðe (13) geçirin. 2. Tutucu mandalýnýn (11) altýndan misinayý geçirin. 3. Diðer deliðe (12) misinayý geçirin. Misinanýn sýkýca yerine oturduðundan emin olun. Sadece 1.5 mm Black&Decker misinasý kullanýn. Makinenin Elektrik Kaynaðýna Baðlanmasý (Þekil A&C) Eðer makinenin kendisinde standard teçhizat olarak uzatma kablosu yoksa, kabloyu (3), bir uzatma kablosuna baðlamanýz gerekir. Uygun bir uzatma kablosunun prizini, kabloya (3) baðlayýn Uzatma kablosunun kullaným sýrasýnda dolaþmasýný önlemek için, gösterildiði þekilde kablo tutucusuna (9) dolayýn. Kablonun fiþini prize takýn. Uzatma kablosu dýþarýda kullanýma uygun olmalýdýr. Kullanma (Þekil A) Makineniz en uygun hýzda çalýþmaktadýr. Aþýrý yüklenmeyin. Açma Kapatma (Þekil A) Makineyi çalýþtýrmak için tetiðe (1) basýn. Makineyi kapatmak için tetiði býrakýn. Hiçbir zaman tetiði sürekli basýlý kalacak þekilde kilitlemeye çalýþmayýn. Uygun Kullaným Ýçin Pratik Öneriler Makineyi Þekil G de gösterildiði biçimde tutun. Makineyi Þekil G de gösterildiði biçimde hafifçe saða sola doðru sallayýn. 7

8 Uzun çimleri keserken, tüm uzunluðu bir anda deðil kademe kademe kesin. Makineyi sert cisim ve narin bitkilerden uzak tutun. Eðer makine yavaþ çalýþmaya baþlarsa, daha az yüklenin. Islak çimenleri kesmeyin. En iyi sonuçlarý kuru çimde alacaksýnýz. Misinayý aþýndýðýnda deðiþtirin. Bakým Black&Decker misinali çim kesme makineniz, uzun süre en az bakým gerektirecek þekilde çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Sürekli memnuniyet verici çalýþma, uygun bakým ve düzenli temizlik yapýlmasýna baðlýdýr. Herhangibir bakým iþleminden önce makinayý kapatýn ve fiþini prizden çekin. Temizlik için, plastik gövdede hasarlara neden olabilecek kimyasal maddeler içeren detarjan yada çözücü kullanmayýn. Gövdedeki hava giriþlerini düzenli olarak, yumuþak bir fýrça veya kuru bir bez ile temizleyin. Misina ve makarayý düzenli olarak, yumuþak bir fýrça veya kuru bir bez ile temizleyin. Kör bir raspa ile düzenli olarak, koruyucunun altýndaki çim ve kiri temizleyin. Sürekli misinayý aþýnma için kontrol edin. Arýza Tespiti Eðer makineniz doðru çalýþmýyorsa, aþaðýdaki talimatlara bakýn. Eðer problemi çözemezseniz, Black&Decker yetkili servisini arayýn. Ýþlem yapmadan önce makinenin fiþini prizden çýkartýn. Makine çalýþmýyorsa Tüm elektrik kablolarýnýn düzgün bir þekilde baðlanýp baðlanmadýðýný kontrol edin. Bu kontrol sonuç vermezse, önce elektrik pirizini sonra sigortayý kontrol edin. Makine fazla titreme yapýyorsa Makara haznesini dikkatlice temizleyin. Makarayý çýkartýn, biraz döndürün ve yerine takýn. Eðer sorun çözülmezse, misinayý makaradan sökün ve yeniden siký bir þekilde sarýn. Çevre Korumasý Makinenizin kullanma ömrü dolduðunda veya kullanýlamayacak durumda olduðunda, onu atmadan önce çevre konusunu düþünün. Black&Decker servisleri aletlerinizi alacak ve çevreye zarar vermeyecek bir þekilde yok edecektir. Garanti Black&Decker ürünleri, üretim ve montaj hatalarýna karþý 2 yýl garanti kapsamý dahilindedir. Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Eðer Black&Decker makineniz garanti süresi içinde hatalý malzeme veya iþçilikten dolayý arýzalanýrsa, bütün arýzalý parçalarý deðiþtirmeyi ya da, kendi taktirimize göre, aþaðýdaki hallerde makinenizi yenisiyle deðiþtirmeyi kabul ediyoruz: Makineniz, fatura ile birlikte yetkili servislerimizden birine getirildiðinde, Makineniz tüketici sýnýflandýrmasýna uygun þekilde kullanýldýðýnda, Makineniz kiralama amaçlý kullanýlmadýðýnda, Yetkili servislerimizin dýþýndaki tamirciler tarafýndan onarým yapýlmadýðýnda, Arýza normal bir aþýnma veya yýpranma gösteriyorsa. Bu garanti, tüketici haklarýnýza ek olarak sunulmaktadýr. Garanti politikasý Aþaðýda belirtilen nedenler garanti kapsamý dýþýndadýr: Saklama veya kullaným sýrasýnda aþýnmýþ veya yýpranmýþ býçaklarýn, naylon hatlarýn ve zincirlerin deðiþtirilmesi. Bunlar normal kullaným sýrasýnda aþýnan deðiþtirilebilir parçalardýr. Ani darbe veya hor kullanýlma sonucu meydana gelen arýza, Bu kullaným kýlavuzundaki talimatlara ve tavsiyelere uygun olmayan kullaným sonucunda meydana gelen arýza. Orijinal Black&Decker aksesuar ve parçalarýnýn dýþýndaki aksesuarlarýn ve parçalarýn kullanýlmasý, makinenize zarar 8

9 verebilir veya performansýný düþürebilir, ve bu durum garantinin geçerliliðini yitirmesine neden olabilir. Satýþ sonrasý hizmet politikasý Hedefimiz mükemmel hizmet, hýzlý tamir, her türlü parça temini ve tam aksesuar desteði saðlamaktýr. Yardýma veya tavsiyeye ihtiyacýnýz olduðunda lütfen bölgenizdeki Black&Decker Yetkili Servisini arayýnýz. Eðer makineniz tamir gerektiriyorsa en yakýn yetkili servise götürünüz veya gönderiniz. Garantili tamirlerde, fatura ve garanti kartý talep edilmektedir. Black&Decker, yetkili servis merkezleri aracýlýðýyla ülke çapýnda satýþ sonrasý hizmet sunmaktadýr. Satýþ sonrasý hizmetimiz hakkýndaki tüm detaylarý herhangi bir servis merkezimizden temin edebilirsiniz. EC UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ GL20 serisi ürünlerin 98/37/EC, 89/3336/EEC, 73/23/EEC, EN60335, EN55014, EN61000 e uygun olduðunu belirtiriz. 84/528/EEC ye göre ölçülen ses basýncý 83 db (A) Ölçülen ses gücü 96 db (A) 98/37/EEC ye göre ölçülen el kol titreþimi <2.5m/s 2 Brian Cooke Mühendislik Bölümü Müdürü Spennymoore, County Durham DL 16 6JG ÝNGÝLTERE Diðer Black&Decker ürünleri Black&Decker, bahçedeki hayatý daha da kolaylaþtýran bahçe aletleri ve makineleri konusunda oldukça zengin bir yelpazeye sahiptir. Eðer diðer ürünler hakkýnda daha fazla bilgi almak isterseniz, bu kitapçýðýn arkasýnda adresi belirtilen Black&Decker Ofisi ile temas kurabilir veya Black&Decker satýcýnýz ile görüþebilirsiniz. Diðer ürünler arasýnda þunlar da bulunmaktadýr: Çim kesme makineleri Misinalý çim kesme makineleri Zincirli aðaç testereler Çit budama ve kesme makineleri Yaprak toplama Öðütücüler Tüm ürünler her ülkede bulunmayabilir. 9

10 Ýl Servis Adý Adres Telefon 1 Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No: Adapazarý Ferik Elektrik C.Meydaný Cad Cevher Sk No Afyon Emekiþ Bobinaj Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar Alanya Abalýoðlu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No Amasya Akotek Bobinaj Ticaret M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sk No 17 Siteler Ankara Yiðit Bobinaj Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim Antalya Çamuroðlu Bobinaj Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sk No Aydýn Taciroðlu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sk No Balýkesir Sunay Bobinaj Anafartalar Cad No Bandýrma Küre Bobinaj Atatürk Cad No 104 Bandýrma Bursa Tursam Elektrik Uluyol Güzel Sk N Bursa Er-Teknik Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No Çanakkale Surhan Bobinaj Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu Çorum Önder Teknik G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No Denizli Örsler Bobinaj Sedef Çarþýsý 9/ Diyarbakýr Gen-Mak Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A Düzce Yýldýz Makine Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Elazýð Kalender Sanayi Sitesi II.Sk No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarþýsý 767 sokak Eskiþehir Meriç Bobinaj Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/ Fethiye Onarým Bobinaj Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad No 35 Þahinbey Gaziantep Ken-Mak-San Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey Gebze Gülsoy Elektrik S.Orhan Mah. Menzilhane Cad Sk. No.7 Gebze Giresun Teknik Elektrik Fatih Cad No Ýstanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D Karaköy Ýstanbul Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli Ýstanbul Orijinal Elektrik Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli Ýstanbul Tarýk Bobinaj Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe Ýzmir Boro Cývata 1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi Ýzmit Cenker Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No Kayseri Akýn Elektrik Eski San Bölgesi 5.Cad No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sk No Konya Yavuz Bobinaj Karatay Sanayi Çobandede Sk No Malatya Özer Bobinaj Yeni San.Sit.2.cad No: Marmaris Baþaran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Mersin Boro Cývata Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No Mersin Vedat Makine Piri reis Mah 1106/ K.Maraþ Kahraman Bobinaj Yeni San. Sit.25.Çarþý No: Nevþehir Çiftgüç Elektrik Yenisanayi Sitesi 8.Blok No Samsun Akýþ Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B Sývas Bayraktar Elektrik Yeni Çarþý No.72 C Tekirdað Kýyak Bobinaj Þaraphane Yolu No Trabzon Makine Market Rize Cad No 71 Deðirmendere Uþak Zengin Bobinaj Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C

11

12 BLACK&DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No.30 Adana Tel: (0322) Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sok. No.7 Siteler Ankara Tel: (0312) Bursa Tursam Ltd. Þti Uluyol Güzel Sok. No.31 Bursa Tel: (0224) Denizli Örsler Bobinaj Demirciler Çarþýsý No.19 Denizli Tel: (0258) Erzincan Ümit Elektrik Makina Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No.54 Tel: (0446) Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad. No.35/B Gaziantep Tel: (0342) Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad. Kuthan No.38 D:305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sok. No.2, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) Ýzmit Cenker Ticaret Körfez Küçük Sanayi Sitesi No.9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) Trabzon Makine Market Rize Cad. Demirkýrlar Ýþ Merkezi No.70 Tel: (0462)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-26 TR (11/04) AST7 CD301 2 Kullanma Amacý Black&Decker dekupaj testere, ahþap, plastik, seramik ve plaka metalde kesim

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E

www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E 2 3 4 Kullanım amacı Black & Decker Powerfile elektrikli eğeniz ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V 2 3 4 TÜRKÇE Kullanma Amacı Black & Decker yaprak toplamanız bahçenizdeki yaprakların temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün hobi amaçlı ve

Detaylı

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri 520101-04 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker çim kesme makineniz çim kesme amacıyla tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 506555-94 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 A B C 2 3 D TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 559130-09 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 2 Kullanım amacı Black & Decker çok amaçlı testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 566808-59 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 2 Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr 559722-78 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır www.blackanddecker.com.tr KA274E 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır.

Detaylı

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r. www.blackanddecker.com.tr RS1050E

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r. www.blackanddecker.com.tr RS1050E Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r www.blackanddecker.com.tr RS1050E 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker tilki kuyruğu testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır.

Detaylı

520101-03 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8

520101-03 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8 520101-03 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi f

Detaylı

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 566808-20 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambalar aydınlatma sağlamak ve eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker el feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr 518707-93 TR BDS202 www.blackanddecker.com.tr 2 3 4 TÜRKIYE Kullanım amacı Bu Black & Decker aleti, şebeke voltajıyla (230 VAC) çalışan elektrik kablolarını ve duvar panellerinin arkasındaki metal boruları

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı