BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL20. 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR."

Transkript

1 BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR. GL20

2 2

3 3

4 TEBRIKLER! Black&Decker dekupaj testereyi tercih ettiðiniz için sizi tebrik ederiz! Dekupaj testerenizden en iyi sonuçlarý elde etmek için lütfen emniyet ve kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu kullaným kitapçýðýný okuduktan sonra herhangi bir sorunuz olursa, bölgenizdeki ofisimizi veya servisimizi aramaktan çekinmeyiniz (telefon numarasý kitapçýðýn arka tarafýndadýr.) 4

5 MISINALÝ ÇIM KESME MAKINESI KULLANÝM KLAVUZU GL20 Tebrikler! Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli ürünleri makul fiyatlar ile sunmaktýr. Bu ürünü uzun yýllar memnuniyetle kullanacaðýnýzý umarýz. Kullanma Amacý Black&Decker misinalý çim kesme makineleri oldukça ufak çimenlik alanlarda ve çiçeklik, aðaç kenarlarýndaki çimleri kesmek için tasarlanmýþtýr. Elektrikli çim kesme makineleri yerine kullanýlamaz. Bu ürün hobi amaçlý kullaným içindir. Güvenlik Talimatlarý Uyarý Ýþaretleri Bu kullanma kýlavuzunda aþaðýdaki iþaretler kullanýlmýþtýr: Bu kýlavuzdaki açýklamalara uyulmadýðý taktirde; yaralanma, ölüm veya alete zarar verme riskini belirtir. Elektrik çarpma riskini belirtir. Aleti kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Makinenizi Tanýyýn UYARI! Elektrikli El Aletlerini kullanýrken, yangýn, elektrik çarpmasý ve kiþisel yaralanma riskini azaltmak için aþaðýdaki önlemler mutlaka alýnmalýdýr. Kullaným öncesinde, sýrasýnda veya sonrasýnda, tavsiye edilen emniyet talimatlarýnýn hepsini göz önünde bulundurarak bu kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aletiniz daima iyi çalýþýr durumda muhafaza ediniz. Aletinizi kullanmadan önce, kendinizi aletteki ayarlara alýþtýrýn, ancak her þeyden önce bir acil durum anýnda aleti nasýl durduracaðýnýzý çok iyi bilin. Alete uygun kullaným þekli bu kýlavuzda belirtilmiþtir. Bu kýlavuzda tavsiye edilen aksesuarlarýn dýþýnda aksesuar kullanýlmasý veya tavsiye edilen kullanma þeklinin dýþýnda kullanýlmasý, kiþisel yaralanmalara yol açabilir. Bu kullaným kýlavuzunu ve diðer literatürü ileride baþ vurmak için saklayýnýz. Çalýþma Alaný Makinenizi yaðmurlu havalarda kullanmayýn ve ýslanmasýna izin vermeyin. Makinenizi gündüz veya iyi aydýnlatýlmýþ mekanlarda kullanýn. Kiþisel Korunma Ayaklarýnýzý korumak için saðlam ayakkabýlar veya botlar (çýplak ayaklý veya sandaletle çalýþmayýn) giyin. Bacaklarýnýzý korumak için uzun pantolon giyin çimenlerdeki veya kesim yolundaki parçacýklar fýrlayabilir. Makinenizin kullanýlmasý Fiþi prize takmadan evvel, makinenin kapalý olduðundan emin olun. Dikkatli olun! Herzaman ne yaptýðýnýzý kontrol edin. Yorgunken kullanmayýn. Makine anormal bir þekilde titremeye baþladýðýnda, makineyi kapatýn ve fiþini prizden çekin. Dönen parçalarýn durmasýný bekleyin ve herhangibir hasar veya eksik parça olup olmadýðýný kontrol edin. Fiþi hiçbirzaman kablodan tutarak prizden çýkarmayýn. Kabloyu, yaðlý, sýcak ve keskin yerlerden uzak tutun. Eðer kullanýrken kablo zarar görürse, hemen makineyi durdurun ve fiþini prizden çekin. Hiçbirzaman kabloya, fiþi prizden çekmeden dokunmayýn. Diðer insanlarýn emniyeti Çocuklarýn ve bu türdeki bir makineyi tanýmayan ve bu kitapçýðý okumamýþ olan insanlarýn, makinenizi kullanmalarýna izin vermeyin Çalýþma anýnda çocuklarý, hayvanlarý ve yetiþkinleri daima çalýþma alanýndan uzak tutunuz. Makineyi kullanan kiþinin baþkalarýna veya mallarýna gelebilecek zarardan sorumlu tutulacaðýný unutmayýn. 5

6 Kullanýmdan sonra Kullanýmdan sonra ve temizlik yapmadan önce daima elektrik kaynaðý ile olan baðlantýnýn kesik olmasýný ve dönen parçalarýn sabit durumda olmasýný saðlayýn. Makinenizi, kullanýlmadýðý anlarda, kuru ve çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde muhafaza edin. Kontrol ve tamir Kullanmadan önce, hasarlý parça var mý, yok mu kontrol edin. Dönen parçalarý, kýrýlmýþ parça olup olmadýðýný, misina muhafazasýný, tetiði ve kullanýmý etkileyebilecek diðer koþullarý kontrol edin. Eðer herhangi bir parça hasarlý veya bozuksa, tetik çalýþmýyorsa makineyi kullanmayýn. Eðer herhangibir koruyucu parça hasarlý ise veya yerinde deðilse makineyi kullanmayýn. Makinenin doðru çalýþacaðýndan ve uygun kullanýmda kullanýlacaðýndan emin olun. Hasarlý veya bozuk parçalarýn yetkili servis tarafýndan tamir edilmesini veya deðiþtirlmesini saðlayýn. Kullanmadan önce kabloyu, hasar, yýpranma için kontrol edin. Kablo hasar görmüþ veya bozuksa, makineyi kullanmayýn. Eðer kablo hasar görmüþ veya bozuksa, herhangibir zararý önlemek için yetkili servis tarafýndan tamir edilmelidir. Bu kýlavuzda belirtilenler dýþýnda herhangi bir parçayý çýkartmaya veya deðiþtirmeye çalýþmayýn. Misinalý Çim Kesme makineleri için ek güvenlik önlemleri Makineyi kullanýrken güvenlik gözlüðü takýn Misina makina durduktan sonra, birkaç saniye dönmeye devam edecektir. Kesinlikle hemen durdurmaya çalýþmayýn. Çocuklarýn, hayvanlarýn ya da diðer kiþilerin, çalýþan makineye yaklaþmasýna izin vermeyin. Onlarý kesim bölgesinden en az 6 metre uzakta tutun. Makinenizi yaðmurlu havalarda ve nemli ortamlarda kullanmayýn. Kullanýmdan sonra, temizlik, herhangi bir parçada deðiþim veya kontrol yapmadan önce daima elektrik kaynaðý ile olan baðlantýnýn kesik olmasýný ve dönen parçalarýn sabit durumda olmasýný saðlayýn. Kesim yaptýðýnýz alanda çubuk, taþ, tel ya da baþka katý cisimlerin bulunmamasýna özen gösterin. Makinenizi daima bu kullaným kulavuzunda belirtilen talimatlar çerçevesinde, doðru konumda, misina yere yakýn olarak kullanýn. Makinayý yatay ya da tepe üstü durumdayken çalýþtýrmayýn. Makineyi el ve ayaklarýnýz kesim hattýndan uzakken çalýþtýrýn. Makine çalýþýrken kesim hattý ile vücut temasýný önleyin. Çok dik eðimlerde çalýþmayýn. Yeni kesilmiþ cim nemli ve kaygandýr. Tozdan korunmak için koruyucu maske kullanýn. Bordür, duvar ve yol kenarlarýnda çalýþýrken dikkat edin. Kesim hattý ile taþ ve toprak sýçrayabilir. Misina tamamen durmadan makineyi tere koymayýn. Sadece uygun Black&Decker misinasý kullanýn. Makinenize asla metal kesim sicimi ya da olta misinasý takmayýn. Misinanýn neden olabileceði yaralanmalara dikkat edin. Misinaya dokunmayýn. Misinayý uzattýktan veya deðiþtirdikten sonra, çalýþtýrmadan önce makineyi çalýþma konumuna getirin. Elektrik kablosunu, misinadan uzak tutun. Kablonun hareketlerini daima kontrol edin. Elektrik emniyeti Bu ürün sadece tek bir voltaj deðerinde çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Herzaman kullandýðýnýz voltajýn, makine voltaj deðerine uyduðunu kontrol edin. Bu makine doðru akýmda çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Baþka kaynaklar ile çalýþtýrmayýn. Bu makine EN60335 e göre çift yalýtýlmýþtýr. Bu nedenle toprak hattýna baðlamayý gereksiz kýlmaktadýr. 6

7 Topraklanmýþ yüzeylerle vücut temasýndan kaçýnýn (metal borular, vs.) Uzatma kablosu kullanýmý Herzaman makinenin giriþ gücüne uygun uzatma kablosu kullanýn. Uzatma kablosu dýþ mekanda kullanýma uygun olmalýdýr. Kullanmadan önce kabloyu, hasar, yýpranma için kontrol edin. Eðer kablo hasar görmüþ veya bozuksa, deðiþtirin. Makaralý uzatma kablosu kullanýyorsanýz, kullanmadan önce tamamiyle çözün. Elektrik kablosunu, misinadan uzak tutun. Kablonun hareketlerini daima kontrol edin. Ýçindekiler Ambalaj þunlarý içerir: 1 Misinalý çim kesme makinesi 1 Vidasý ile birlikte koruyucu 1 Misina parçalarý içeren paket 1 Kullanma kýlavuzu Tüm parçalarý dikkatlice açýnýz. Genel (Þekil A) 1. Tetik 2. Tutma kolu 3. Kablo giriþi 4. Koruyucu 5. Misina kesme býçaðý 6. Misina tutucu 7. Misina Montaj Montajdan evvel makinenin çalýþmadýðýndan ve fiþlinin prizde olmadýðýndan emin olun. Koruyucunun takýlmasý (þekil B) Makinenin fiþini prizden çekin. Vidayý (8) koruyucudan sökün. Koruyucuyu (4) makine üzerine, gösterildiði þekilde yerleþtirin. Yerine sýkýca oturana kadar bastýrýn. Korucuyu vida (8) ile yerine monte edin. Koruyucu tam yerine oturmadan makineyi kullanmayýn. Yeni Bir Misina parçasý takýlmasý (Þekil C&D) Yedek misina parçalarý içeren paketler Black&Decker satýcýlarýnda mevcuttur. (Katalog no. A5995). Ýsterseniz 25 veya 40 mt yedek misina satýn alabilir (Katalog no. A6170 / A6171) ve 167 mm lik parçalara kesebilirsiniz. Yedek misinalar her ülkenin ürün çeþidi içinde bulunmayabilir. Makine misina parçalarý (Þekil C) için saklama haznesine (10) sahiptir. Makinenin fiþini prizden çekin. Misina tutucusundan, kalan eski misinayý çýkartýn. Misina tutucusundan çim ve kiri temizleyin. 1. Yeni misina parçasýnýn ucunu deliðe (13) geçirin. 2. Tutucu mandalýnýn (11) altýndan misinayý geçirin. 3. Diðer deliðe (12) misinayý geçirin. Misinanýn sýkýca yerine oturduðundan emin olun. Sadece 1.5 mm Black&Decker misinasý kullanýn. Makinenin Elektrik Kaynaðýna Baðlanmasý (Þekil A&C) Eðer makinenin kendisinde standard teçhizat olarak uzatma kablosu yoksa, kabloyu (3), bir uzatma kablosuna baðlamanýz gerekir. Uygun bir uzatma kablosunun prizini, kabloya (3) baðlayýn Uzatma kablosunun kullaným sýrasýnda dolaþmasýný önlemek için, gösterildiði þekilde kablo tutucusuna (9) dolayýn. Kablonun fiþini prize takýn. Uzatma kablosu dýþarýda kullanýma uygun olmalýdýr. Kullanma (Þekil A) Makineniz en uygun hýzda çalýþmaktadýr. Aþýrý yüklenmeyin. Açma Kapatma (Þekil A) Makineyi çalýþtýrmak için tetiðe (1) basýn. Makineyi kapatmak için tetiði býrakýn. Hiçbir zaman tetiði sürekli basýlý kalacak þekilde kilitlemeye çalýþmayýn. Uygun Kullaným Ýçin Pratik Öneriler Makineyi Þekil G de gösterildiði biçimde tutun. Makineyi Þekil G de gösterildiði biçimde hafifçe saða sola doðru sallayýn. 7

8 Uzun çimleri keserken, tüm uzunluðu bir anda deðil kademe kademe kesin. Makineyi sert cisim ve narin bitkilerden uzak tutun. Eðer makine yavaþ çalýþmaya baþlarsa, daha az yüklenin. Islak çimenleri kesmeyin. En iyi sonuçlarý kuru çimde alacaksýnýz. Misinayý aþýndýðýnda deðiþtirin. Bakým Black&Decker misinali çim kesme makineniz, uzun süre en az bakým gerektirecek þekilde çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Sürekli memnuniyet verici çalýþma, uygun bakým ve düzenli temizlik yapýlmasýna baðlýdýr. Herhangibir bakým iþleminden önce makinayý kapatýn ve fiþini prizden çekin. Temizlik için, plastik gövdede hasarlara neden olabilecek kimyasal maddeler içeren detarjan yada çözücü kullanmayýn. Gövdedeki hava giriþlerini düzenli olarak, yumuþak bir fýrça veya kuru bir bez ile temizleyin. Misina ve makarayý düzenli olarak, yumuþak bir fýrça veya kuru bir bez ile temizleyin. Kör bir raspa ile düzenli olarak, koruyucunun altýndaki çim ve kiri temizleyin. Sürekli misinayý aþýnma için kontrol edin. Arýza Tespiti Eðer makineniz doðru çalýþmýyorsa, aþaðýdaki talimatlara bakýn. Eðer problemi çözemezseniz, Black&Decker yetkili servisini arayýn. Ýþlem yapmadan önce makinenin fiþini prizden çýkartýn. Makine çalýþmýyorsa Tüm elektrik kablolarýnýn düzgün bir þekilde baðlanýp baðlanmadýðýný kontrol edin. Bu kontrol sonuç vermezse, önce elektrik pirizini sonra sigortayý kontrol edin. Makine fazla titreme yapýyorsa Makara haznesini dikkatlice temizleyin. Makarayý çýkartýn, biraz döndürün ve yerine takýn. Eðer sorun çözülmezse, misinayý makaradan sökün ve yeniden siký bir þekilde sarýn. Çevre Korumasý Makinenizin kullanma ömrü dolduðunda veya kullanýlamayacak durumda olduðunda, onu atmadan önce çevre konusunu düþünün. Black&Decker servisleri aletlerinizi alacak ve çevreye zarar vermeyecek bir þekilde yok edecektir. Garanti Black&Decker ürünleri, üretim ve montaj hatalarýna karþý 2 yýl garanti kapsamý dahilindedir. Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Eðer Black&Decker makineniz garanti süresi içinde hatalý malzeme veya iþçilikten dolayý arýzalanýrsa, bütün arýzalý parçalarý deðiþtirmeyi ya da, kendi taktirimize göre, aþaðýdaki hallerde makinenizi yenisiyle deðiþtirmeyi kabul ediyoruz: Makineniz, fatura ile birlikte yetkili servislerimizden birine getirildiðinde, Makineniz tüketici sýnýflandýrmasýna uygun þekilde kullanýldýðýnda, Makineniz kiralama amaçlý kullanýlmadýðýnda, Yetkili servislerimizin dýþýndaki tamirciler tarafýndan onarým yapýlmadýðýnda, Arýza normal bir aþýnma veya yýpranma gösteriyorsa. Bu garanti, tüketici haklarýnýza ek olarak sunulmaktadýr. Garanti politikasý Aþaðýda belirtilen nedenler garanti kapsamý dýþýndadýr: Saklama veya kullaným sýrasýnda aþýnmýþ veya yýpranmýþ býçaklarýn, naylon hatlarýn ve zincirlerin deðiþtirilmesi. Bunlar normal kullaným sýrasýnda aþýnan deðiþtirilebilir parçalardýr. Ani darbe veya hor kullanýlma sonucu meydana gelen arýza, Bu kullaným kýlavuzundaki talimatlara ve tavsiyelere uygun olmayan kullaným sonucunda meydana gelen arýza. Orijinal Black&Decker aksesuar ve parçalarýnýn dýþýndaki aksesuarlarýn ve parçalarýn kullanýlmasý, makinenize zarar 8

9 verebilir veya performansýný düþürebilir, ve bu durum garantinin geçerliliðini yitirmesine neden olabilir. Satýþ sonrasý hizmet politikasý Hedefimiz mükemmel hizmet, hýzlý tamir, her türlü parça temini ve tam aksesuar desteði saðlamaktýr. Yardýma veya tavsiyeye ihtiyacýnýz olduðunda lütfen bölgenizdeki Black&Decker Yetkili Servisini arayýnýz. Eðer makineniz tamir gerektiriyorsa en yakýn yetkili servise götürünüz veya gönderiniz. Garantili tamirlerde, fatura ve garanti kartý talep edilmektedir. Black&Decker, yetkili servis merkezleri aracýlýðýyla ülke çapýnda satýþ sonrasý hizmet sunmaktadýr. Satýþ sonrasý hizmetimiz hakkýndaki tüm detaylarý herhangi bir servis merkezimizden temin edebilirsiniz. EC UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ GL20 serisi ürünlerin 98/37/EC, 89/3336/EEC, 73/23/EEC, EN60335, EN55014, EN61000 e uygun olduðunu belirtiriz. 84/528/EEC ye göre ölçülen ses basýncý 83 db (A) Ölçülen ses gücü 96 db (A) 98/37/EEC ye göre ölçülen el kol titreþimi <2.5m/s 2 Brian Cooke Mühendislik Bölümü Müdürü Spennymoore, County Durham DL 16 6JG ÝNGÝLTERE Diðer Black&Decker ürünleri Black&Decker, bahçedeki hayatý daha da kolaylaþtýran bahçe aletleri ve makineleri konusunda oldukça zengin bir yelpazeye sahiptir. Eðer diðer ürünler hakkýnda daha fazla bilgi almak isterseniz, bu kitapçýðýn arkasýnda adresi belirtilen Black&Decker Ofisi ile temas kurabilir veya Black&Decker satýcýnýz ile görüþebilirsiniz. Diðer ürünler arasýnda þunlar da bulunmaktadýr: Çim kesme makineleri Misinalý çim kesme makineleri Zincirli aðaç testereler Çit budama ve kesme makineleri Yaprak toplama Öðütücüler Tüm ürünler her ülkede bulunmayabilir. 9

10 Ýl Servis Adý Adres Telefon 1 Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No: Adapazarý Ferik Elektrik C.Meydaný Cad Cevher Sk No Afyon Emekiþ Bobinaj Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar Alanya Abalýoðlu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No Amasya Akotek Bobinaj Ticaret M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sk No 17 Siteler Ankara Yiðit Bobinaj Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim Antalya Çamuroðlu Bobinaj Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sk No Aydýn Taciroðlu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sk No Balýkesir Sunay Bobinaj Anafartalar Cad No Bandýrma Küre Bobinaj Atatürk Cad No 104 Bandýrma Bursa Tursam Elektrik Uluyol Güzel Sk N Bursa Er-Teknik Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No Çanakkale Surhan Bobinaj Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu Çorum Önder Teknik G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No Denizli Örsler Bobinaj Sedef Çarþýsý 9/ Diyarbakýr Gen-Mak Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A Düzce Yýldýz Makine Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Elazýð Kalender Sanayi Sitesi II.Sk No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarþýsý 767 sokak Eskiþehir Meriç Bobinaj Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/ Fethiye Onarým Bobinaj Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad No 35 Þahinbey Gaziantep Ken-Mak-San Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey Gebze Gülsoy Elektrik S.Orhan Mah. Menzilhane Cad Sk. No.7 Gebze Giresun Teknik Elektrik Fatih Cad No Ýstanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D Karaköy Ýstanbul Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli Ýstanbul Orijinal Elektrik Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli Ýstanbul Tarýk Bobinaj Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe Ýzmir Boro Cývata 1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi Ýzmit Cenker Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No Kayseri Akýn Elektrik Eski San Bölgesi 5.Cad No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sk No Konya Yavuz Bobinaj Karatay Sanayi Çobandede Sk No Malatya Özer Bobinaj Yeni San.Sit.2.cad No: Marmaris Baþaran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Mersin Boro Cývata Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No Mersin Vedat Makine Piri reis Mah 1106/ K.Maraþ Kahraman Bobinaj Yeni San. Sit.25.Çarþý No: Nevþehir Çiftgüç Elektrik Yenisanayi Sitesi 8.Blok No Samsun Akýþ Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B Sývas Bayraktar Elektrik Yeni Çarþý No.72 C Tekirdað Kýyak Bobinaj Þaraphane Yolu No Trabzon Makine Market Rize Cad No 71 Deðirmendere Uþak Zengin Bobinaj Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C

11

12 BLACK&DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No.30 Adana Tel: (0322) Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sok. No.7 Siteler Ankara Tel: (0312) Bursa Tursam Ltd. Þti Uluyol Güzel Sok. No.31 Bursa Tel: (0224) Denizli Örsler Bobinaj Demirciler Çarþýsý No.19 Denizli Tel: (0258) Erzincan Ümit Elektrik Makina Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No.54 Tel: (0446) Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad. No.35/B Gaziantep Tel: (0342) Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad. Kuthan No.38 D:305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sok. No.2, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) Ýzmit Cenker Ticaret Körfez Küçük Sanayi Sitesi No.9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) Trabzon Makine Market Rize Cad. Demirkýrlar Ýþ Merkezi No.70 Tel: (0462)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-62 TR - (07/04) CD70CRE CD70CKA 2 Kullaným Black&Decker matkabýnýz tahta, metal, plastik, betonda delme ve vidalama iþleri

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 2 3 4 Çit Budama ve Kesme Makinesi Kullanma Kýlavuzu Tebrikler! Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-85 TR - (10/04) CS143(K) 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çok amaçlý testere, ahþap, plastik ve metalleri kesmek

Detaylı

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05)

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) www.blackanddecker.com BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE 2 Kullanma Amacý Black & Decker elektrikli matkaplarý, vidalama,

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-26 TR (11/04) AST7 CD301 2 Kullanma Amacý Black&Decker dekupaj testere, ahþap, plastik, seramik ve plaka metalde kesim

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40 2 3 4 Daire Testere Kullanma Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA511E 559722-83 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA511E 559722-83 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-83 TR - (10/04) KA511E 2 LIETOÐANAS TÜRKIYE PAMÂCÎBA Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS999 559722-50 TR (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS999 559722-50 TR (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-50 TR (10/04) KS999 2 TÜRKIYE Ürünün kullanýmý Black&Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve metal plakalar kesmek

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS888 559722-46 TR (09/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS888 559722-46 TR (09/04) 2 1 www.blackanddecker.com 3 7 8 6 4 5 9 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-46 TR (09/04) KS888 5 7 10 3 A B 5 4 7 14 14 9 12 13 12 14 11 9 C D 15 16 7 6 7 E F 2 TÜRKIYE Ürünün

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! KD960 559722-63 TR - (09/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! KD960 559722-63 TR - (09/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! 559722-63 TR - (09/04) KD960 2 3 Kullaným TÜRKIYE Black&Decker pnömatik matkabýnýz tahta, metal, plastik ve betonda delik delme

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05) www.blackanddecker.com 6 5 4 7 8 3 2 1 9 10 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-49 TR (04/05) KR70LSR 14 13 12 11 5 A B 15 C 2 Kullanma amacý Black&Decker matkabýnýz tahta, metal,

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 506555-78 TR - (11/04) KS480PE 2 Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik, seramik ve sac kesimi için tasarlanmýþtýr.

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E SCORPION ÇOK AMAÇLI TESTERE Tebrikler! Bir Black&Decker ürünü seçmiþ bulunuyorsunuz. Amacýmýz, kaliteli aletleri uygun

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

www.blackanddecker.com CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04)

www.blackanddecker.com CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04) CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 2 Kullanma Amacý Black & Decker þarjlý matkap / tornavidalar vidalama,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (03/05)

GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (03/05) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 506555-81 TR - (03/05) GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çim biçme makineniz çim biçme uygulamalarý

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA198GT TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA198GT TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-81 TR - (10/04) KA198GT 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeylerin

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA191E TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA191E TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-80 TR - (10/04) KA191E 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeylerin

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (09/04) KC9036 KC9039

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (09/04) KC9036 KC9039 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-20 TR (09/04) KC9036 KC9039 2 3 4 Þarjlý Tornavida Kullaným Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS2005E TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS2005E TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-79 TR - (10/04) KS2005E 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve sac metal kesimi

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr 518707-98 TR BDSL10 www.blackanddecker.com.tr 2 Kullanım amacı Black & Decker su terazisi yatay, dikey ve 45 açılarda hizalama ve ölçü transferinde kullanıcıya yardımcı olması için tasarlanmıştır. Hafi

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

PM-70143 (MONOFAZE) MATKAP TEZGAHI KULLANIM KILAVUZU

PM-70143 (MONOFAZE) MATKAP TEZGAHI KULLANIM KILAVUZU PM-70143 (MONOFAZE) MATKAP TEZGAHI KULLANIM KILAVUZU UYARI: Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyup, gerektiğinde tekrar faydalanabilmeniz için saklayınız. Rev. 3.2 Kullanım Ağırlığı hafif, ufak

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA165GT KA165GTK TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA165GT KA165GTK TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-84 TR - (10/04) KA165GT KA165GTK 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmparanýz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeyleri

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU

BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU UR BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU UYARI: Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyup, gerektiğinde tekrar faydalanabilmeniz için saklayınız. Rev. 1.0 EUROMAX EX-75101 BENZİNLİ YAN TIRPAN

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. GR298 GR TR - (03/05)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. GR298 GR TR - (03/05) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-67 TR - (03/05) GR298 GR348 2 3 4 Kullanma Amacý Black & Decker çim kesme makineniz çim biçme amacýyla tasarlanmýþtýr.

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNASI MODEL RTM938 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER RTM938 1. VOLTAJ 230-240V~50Hz 2. ÇIKIŞ 1600W 3. KESME YÜKSEKLİĞİ 5 pozisyon ( 28,38,48,58,68 mm) 4. KESME ÇAPI

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ KESİM MOTORU

BENZİNLİ AĞAÇ KESİM MOTORU UR BENZİNLİ AĞAÇ KESİM MOTORU EX-75047 36 Diş Zincir & 450mm Kama 49,3 cc motor hacmi 2.0kw motor gücü 0,55Lt. Yakıt Tankı 0,26Lt. Yağ Tankı Otomatik Yağlama KULLANIM KILAVUZU UYARI: Lütfen bu kılavuzu

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. BDM100 ??? TR

www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. BDM100 ??? TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.??? TR BDM100 2 TÜRKIYE Kullanım Amacı Black & Decker mesafe ölçer, mesafeleri, yüzey alanlarını ve hacimleri ölçmek için tasarlanmıştır.

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNASI

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNASI ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNASI MODEL RTM932 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Gövde 2. Çalıştırma anahtarı 3. Tutma kolu sabitleme düzeneği 4. Çim sepeti 5. Tekerlek 6. Elektrik kablosu

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Polisaj Makinası. GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI

Polisaj Makinası. GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI Polisaj Makinası GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI 1. Disk sabitleme butonu 2. Yardımcı kulp 3. Açma/kapama şalteri 4. Anahtar kilitleme

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

Çağdaş aydınlatma tarzı

Çağdaş aydınlatma tarzı Çağdaş aydınlatma tarzı www.fiberli.com CromaFloor CFU100 Montaj Talimatları - TR Teknik Özellikler Elektromekanik Özellikler Eloksal alüminyum gövde. Polimer kaplama ile yükseltilmiş IP sınıfı. Beyaz

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı