Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS TR (10/04)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS999 559722-50 TR (10/04)"

Transkript

1 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (10/04) KS999

2 2

3 TÜRKIYE Ürünün kullanýmý Black&Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve metal plakalar kesmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir. Güvenlik talimatlarý Uyarý! Elektrik þebekesinden beslenen elektrikli aletler kullanýrken, yangýn riski, elektrik çarpma riski, yaralanma veya maddi zararlarý önlemek için bu kýlavuzda belirtilen talimatlar dahil temel güvenlik talimatlarýna dikkatlice uyulmalýdýr. Bu ürünü kullanmadan önce tüm kýlavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuzu saklayýnýz. Bakým, tamirat veya ayar yapmadan önce kabloyu prizden çýkartýnýz. Çalýþma alanýný temiz tutunuz. Çalýþma masasýndaki daðýnýklýk ve fazladan dolu çalýþma alaný kazalara davetiye çýkarýrlar. Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat ediniz Aletleri yaðmura maruz býrakmayýnýz. Aletleri nemli ve ýslak ortamlarda kullanmayýnýz. Çalýþma ortamýnýn iyi þekilde aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýnýz. Aletleri yanýcý sývý ve gaz bulunan yerlerde kullanmayýnýz. Çocuklarý uzak tutunuz Çocuklarýn, diðer kiþilerin ve hayvanlarýn çalýþma alanýna yaklaþmasýna ve aletlere veya uzatma kablolarýna dokunmalarýna izin vermeyiniz. Uygun giyininiz Bol elbiseler giymeyin ve taký takmayýnýz. Bunlar, hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken lastik eldiven ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi tercih ediniz. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç bandý takmalarý tavsiye edilir. Kiþisel güvenlik Emniyet gözlüklerini her zaman kullanýnýz. Aletle çalýþýrken toz çýkýyorsa veya malzeme ufak parçalara ayrýlýyorsa toza karþý toz maskesi kullanýnýz. Ses þiddetli rahatsýz edici düzeydeyse kulaklýk takýnýz. Elektrik çarpmasýna karþý tedbir Topraklý yüzeylerle (örneðin borular, radyatörler, mutfak ocaklarý ve buzdolaplarý) vücut temasýndan mümkün olduðunca kaçýnýnýz. Elektrik güvenliði artýk akým (RCD) için yüksek derecede hassas teçhizatýn (30 ma/ 30 ms) kullanýlmasýyla yükseltilebilir. Gereðinden fazla uzanmayýnýz Çalýþýrken dengenizi koruyunuz. Her zaman dikkatli olunuz Ne yaptýðýnýza dikkat edin, çalýþýrken saðduyunuzu kullanýn ve yorgun olduðunuzda çalýþmaya ara veriniz. Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi sabitleyiniz Üzerinde çalýþýlan malzemeyi emniyete almak için kýskaçlar veya bir mengene kullanýnýz. Bu daha emniyetli bir çalýþma olup her iki elinizin de aleti kullanmak için serbest kalmasýný saðlar. Toz alma baðlantýsý kullanýnýz Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði olan adaptör varsa onun gerekli aletlere baðlanmasýný ve doðru fonksiyonunu saðlayýnýz. Ayarlama aletlerini ve anahtarlarý çýkarýnýz Aleti çalýþtýrmadan önce yakýnýnda anahtarlarýn veya ayarlama aletlerin olup olmadýðýndan emin olunuz. Uzatma kablolarýnýn kullanýmý Kullanýmdan önce bu kablolarý kontrol edin, bir hasar tespit ettiðinizde onlarý deðiþtiriniz. Aleti açýk mekanda kullanýyorsanýz, sadece açýk alanda kullanýma uygun uzatma kablosunu kullanýnýz, bu tür kablolar bu þekilde iþaretlenmelidir. Uygun aletleri kullanýnýz Bu aletin kullaným amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir. Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hobi, hafif hizmet amaçlý bir aletle yada aksesuar ile yapmayý denemeyiniz. Alet belirlendiði kapasite ayarýnda kullanýlacaksa daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr. Aleti fazla zorlamayýnýz. Dikkat! Herhangi bir aksesuarýn veya baðlantýnýn yada iþlemin, bu kýlavuzda tavsiye edilen þekilden baþka bir þekilde kullanýlmasý kiþisel yaralanmalara yol açabilir. Hasar görmüþ parçalarýn kontrolü Kullanmadan önce alette ve kablosunda dikkatlice hasarlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hareketli parçalarýn yanlýþ ayarlanýp ayarlanmadýklarýný ve yerden çýkýp çýkmadýðýný, aþýnmýþ kýsýmlarý ve iþletmeyi etkileyebilecek diðer elemanlarý kontrol ediniz. Aletin doðru bir þekilde çalýþacaðýndan emin olunuz. Eðer açma kapama düðmesi doðru çalýþmýyorsa aleti kullanmayýnýz. Arýzalanmýþ kapaklarý veya diðer hasar görmüþ kýsýmlarý yetkili servis tarafýndan deðiþtirtiriniz. Hiç bir zaman hiç bir tamiratý kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Aletin kablosunu fiþten çekin Bakým yapmadan, aksesuarlar veya diðer herhangi bir parçayý deðiþtirmeden önce aletin elektrik þebekesine baðlantýsýný kesiniz. Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyiniz Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti taþýmayýnýz. Aküyü takmadan önce aletin kapalý olduðundan emin olunuz. Besleme kablosuna zarar vermeyiniz Aleti kablosundan tutarak taþýmayýnýz ve fiþi kablodan tutarak çekmeyiniz. Kabloyu keskin kenarlara veya sýcak ve yaðlý yüzeylere gelmeyecek þekilde yerleþtiriniz. Kullanýlmayan aletin depolanmasý Aleti kullanmadýðýnýzda onu kuru, yüksek ve çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde emniyetli þekilde kilitlenmiþ olarak depolayýnýz. Aletin bakýmýný özenle yapýnýz Daha iyi ve emniyetli performans elde etmek için aletleri düzgün ve temiz þekilde muhafaza ediniz. Bakým ve aksesuarlarýn deðiþtirilmesi sýrasýnda aþaðýdaki talimatlara uyunuz. Tüm kontrol elemanlarýný temiz, kuru ve yaðdan veya greslerden uzak tutunuz. Tamiratlar Bu alet ilgili emniyet yönetmeliklerine uygundur. Tamir iþlemleri sadece orijinal yedek parçalar kullanýlarak yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu talimata uyulmamasý kullanýcý için ciddi riskler oluþturabilir. 3

4 Elektrik güvenliði Black & Decker aletiniz ikili izolasyonla korunmaktadýr ve bu yüzden hiç bir topraklanmaya gerek yoktur. Her zaman þebeke geriliminin aletin tip etiketinde belirtilmiþ gerilime uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Taným Bu alet aþaðýdaki elemanlarýn bazýlarýný veya hepsini içermektedir. 1. Elektronik hýz ayarlý tetik 2. Tetik kilitleme 3. Elektronik hýz ayarý 4. Turbo pandüllü kesme özelliði 5. Anahtarsýz býçak takma özelliði 6. Býçak destek tamburu 7. Dekupaj testere býçaðý 8. Testere tabaný 9. Açýlý kesme ayar düðmesi 10. Yedek býçak muhafazasý 11. Toz emme aparatý Montaj Dikkat! Aþaðýdaki operasyonlardan herhangi biri yapýlmadan önce aletin kapalý ve prizden çýkarýldýðýndan ve býçaðýn durduðundan emin olunuz. Býçak kullanýldýktan sonra çok sýcak olabilir. Testere levhasýnýn sabitlenmesi (resim A) Býçaðý (7) diþli tarafý ileri doðru gelecek þekilde resme göre tutunuz. Kolu (5) aþaðý doðru bastýrýnýz. Býçaðý yerine oturana kadar itiniz (12). Kolu býrakýnýz. Toz emicinin alete baðlanmasý (resim B & C) Toz emme için aparatý (11) resme göre alete baðlayýnýz. Çýkýþ noktalarýný (14) oluklara (15) koyunuz. Aparatý kendi konumuna tamamen oturana kadar döndürünüz. Çýkýþ noktalarýnýn (16) iyice oturduðundan emin olunuz. Aparatý toz emicinin hortumuna (13) baðlayýnýz (teslimatta yoktur). Tozun emme iþlemini açýlý kesimlerde yapmak mümkün deðildir. KULLANIM Dikkat! Býçaðýn gevþemiþ olduðu durumlarda veya býçaðýn eksik olduðu durumlarda aletle sakýn çalýþmayýnýz. Açýlý kesimlerde testere taban ayarý (resim D) Testere tabaný sola veya saða 45 açýya kadar dönebilir. Açýlý kesme ayar düðmesini (9) A yönünde testere tabaný (8) gevþediði þekilde döndürünüz. Testere tabanýný (8) arkaya doðru çýkartýnýz ve istenilen açýya ayarlayýnýz. Açýnýn kontrolü için ölçer veya açý ölçer kullanabilirsiniz. Açýlý kesme ayar düðmesini (9) B testere tabaný kendi konumunda emniyette olacak þekilde döndürünüz. Testere taban açýsýnýn asýl konumuna geri döndürülmesi Açýlý kesme ayar düðmesini (9) A yönünde testere tabanýnýn (8) gevþediði þekilde döndürünüz. Testere tabanýný arkaya doðru çýkartýnýz ve aþaðý yukarý 0 açýya ayarlayýný. Testere tabanýný ileriye doðru bastýrýnýz. Açýlý kesme ayar düðmesini (9) B testere tabanýný emniyette olacak þekilde döndürünüz. Testere tabanýnýn iletken çýkýþ noktalarýyla desteklendiðinden emin olunuz. Elektronik hýz ayarý Elektronik hýz ayar düðmesinin (3) yardýmýyla istenilen hýzý seçiniz. Ahþabýn kesilmesi için yüksek hýz, alüminyum ve PVC nin kesilmesi orta hýz ve alüminyum hariç metallerin kesilmesi için düþük hýz kullanýnýz. Turbo pandüllü kesme ayar düðmesi Ahþapta hýzlý kesim yapýlmasý için pandüllü kesme ayar düðmesini (4) max pozisyonuna ayarlayýnýz. Hassas ve kavisli kesme için ve kesimin sonuna ulaþmak pandüllü kesme ayar düðmesini min pozisyonuna ayarlayýnýz. Açma ve kapama Aleti tetiðe (1) basarak çalýþtýrýnýz. Kesintisiz çalýþma için tetik kilitleme düðmesine (2) bastýrýnýz ve tetiði gevþetiniz. Aleti tetiðin býrakýlmasýyla kapatabilirsiniz. Tetik kilitleme konumunda aleti tetiðe bir kere daha bastýrarak ve gevþeterek kapatabilirsiniz. Kesim hattý görüþ çizgisi fonksiyonu nasýl kullanýlýr (resim F) Kalem yardýmýyla kesim hattýný iþaretleyiniz. Testereyi iþaretlenmiþ hatta (17) yerleþtiriniz. Kesim hattýnýn bakarak iþaretlenmiþ hat üzerinden kesim doðru olarak yapýlabilir. Bu bakýþ herhangi bir sebepten dolayý kapalý olduðu durumlarda kesimin yapýlmasý için alternatif olarak taban üzerinde bulunan kýlavuz (18) kullanýlabilir. Kullaným talimatlarý Laminatlarýn kesilmesi Býçaðýn her bir yukarý doðru hareketinde, kesme sýrasýnda malzemede taban bölgesinde ayrýlan parçacýklar gözükebilir. Ýnce diþli býçak kullanýnýz. Malzemenin arka tarafýnda kesim yapýnýz. Ayrýlan parçacýklarýn miktarýný laminatýn iki tarafýna hurda ahþap veya elyaf levhasýný sabitleyerek ve kesimi bu kombinasyonla yaparak azaltabilirsiniz. Metallerin kesilmesi Metalin kesilmesinin ahþabýn kesilmesinden çok daha uzun süreceðini dikkatinize alýnýz. 4

5 Metalin kesilmesine uygun bir býçak kullanýnýz. Ýnce plakayý keserken arka tarafa hurda ahþabý veya yumuþak tahta levhasýný sabitleyiniz ve bu kombinasyonla kesimi yapýnýz. Kesmeye baþlamadan önce kesim yerine ince yað tabakasý sürünüz. Aksesuarlar Aletinizin performansý kullanýlan aksesuarlara baðlýdýr. Black&Decker ve Piranha markalarý yüksek kalite seviyesinde aksesuarlar tasarlamaktadýr ve bu aksesuarlar aletinizin performansýný yükseltilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Aletinizde bu aksesuarlarýn kullanýlmasýyla en iyi sonuçlara ulaþacaksýnýz. Bu alette hem U hem de T tipi býçak kullanýlabilmektedirler. BAKIM Black&Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Aletin uzun süreli ve sorunsuz çalýþmasý düzgün bakýma ve düzenli temizlemeye baðlýdýr. Havalandýrma deliklerini temiz ve kuru bir fýrçayla düzenli olarak temizleyiniz. Aletin temizlenmesi için sabunlu su ve nemli bez kullanýnýz. Herhangi bir sývýnýn aletin içine girmesini engelleyiniz ve aletin hiç bir kýsmýný hiç bir zaman sývýya batýrmayýnýz. Arada sýrada býçak destek tamburunun eksenine bir damla yað koyunuz. ÇEVRENÝN KORUNMASI Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya artýk kullanýlamaz duruma geldiðini düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý konusunu düþününüz. Black&Decker servisleri eski Black&Decker aletlerinizi alacak ve çevreye herhangi bir zarar vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu hizmet ücretsiz olarak saðlanmaktadýr. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet te Black&Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir Teknik bilgiler KS999E Giriþ Gücü W 600 Yüksüz Hýzý salýným/dak Maksimum kesim derinliði Ahþap mm 65 Çelik mm 4 Alüminyum mm 10 AB Uygunluk bildirisi Black&Decker þirketi bu ürünlerin þu normlarla uygunluk taþýdýðýný beyan eder: 98/37/EC, 89/336/ EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, EN L pa (akustik basýnç) db(a) 85 L WA (akustik kapasite) db(a) 98 El/kol titreþim deðeri < 2.5 m/saniye 2 Kevin Hewitt Teknik ve Geliþim Müdürü Spennymoor, County Durham DL 16 6JG, United Kingdom Garanti Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti, hiçbir þekilde garanti ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve haklarýnýzý hiç bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA nin üye ülkelerinde geçerlidir. Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden sonra 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda geçerlidir: Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse; Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa; Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya kaza sýrasýnda zarar görmüþse; Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye çalýþýlmýþsa. Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz. Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet te Black&Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir. Black&Decker markasý ve ürün yelpazemiz hakkýndaki diðer bilgileri internet adresinde bulabilirsiniz. 5

6 Ýl Servis Adý Adres Telefon 1 Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No: Adapazarý Ferik Elektrik C.Meydaný Cad Cevher Sk No Afyon Emekiþ Bobinaj Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar Alanya Abalýoðlu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No Amasya Akotek Bobinaj Ticaret M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sk No 17 Siteler Ankara Yiðit Bobinaj Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim Antalya Çamuroðlu Bobinaj Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sk No Aydýn Taciroðlu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sk No Balýkesir Sunay Bobinaj Anafartalar Cad No Bandýrma Küre Bobinaj Atatürk Cad No 104 Bandýrma Bursa Tursam Elektrik Uluyol Güzel Sk N Bursa Er-Teknik Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No Çanakkale Surhan Bobinaj Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu Çorum Önder Teknik G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No Denizli Örsler Bobinaj Sedef Çarþýsý 9/ Diyarbakýr Gen-Mak Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A Düzce Yýldýz Makine Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Elazýð Kalender Sanayi Sitesi II.Sk No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarþýsý 767 sokak Eskiþehir Meriç Bobinaj Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/ Fethiye Onarým Bobinaj Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad No 35 Þahinbey Gaziantep Ken-Mak-San Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey Gebze Gülsoy Elektrik S.Orhan Mah. Menzilhane Cad Sk. No.7 Gebze Giresun Teknik Elektrik Fatih Cad No Ýstanbul Ak-El Elektrik Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu Ýstanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D Karaköy Ýstanbul Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli Ýstanbul Orijinal Elektrik Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli Ýstanbul Tarýk Bobinaj Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe Ýzmir Boro Cývata 1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi Ýzmit Cenker Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No Kayseri Akýn Elektrik Eski San Bölgesi 5.Cad No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sk No Konya Yavuz Bobinaj Karatay Sanayi Çobandede Sk No Malatya Özer Bobinaj Yeni San.Sit.2.cad No: Marmaris Baþaran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Mersin Boro Cývata Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No Mersin Vedat Makine Piri reis Mah 1106/ K.Maraþ Kahraman Bobinaj Yeni San. Sit.25.Çarþý No: Nevþehir Çiftgüç Elektrik Yenisanayi Sitesi 8.Blok No Samsun Akýþ Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B Sývas Bayraktar Elektrik Yeni Çarþý No.72 C Tekirdað Kýyak Bobinaj Þaraphane Yolu No Trabzon Makine Market Rize Cad No 71 Deðirmendere Uþak Zengin Bobinaj Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C

7 7

8 BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI Adana - Pay Elektrik Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) Ankara - Orhan Bobinaj Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) Bursa - Tursam Ltd. Þti. Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) Denizli - Örsler Bobinaj Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) Erzincan - Ümit Elektrik Makina Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) Gaziantep - Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj 2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) Ýzmit - Cenker Ticaret Körfez Küçük Sanayi Sitesi No B Blok Ýzmit Tel: (0262) Trabzon - Makine Market Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-62 TR - (07/04) CD70CRE CD70CKA 2 Kullaným Black&Decker matkabýnýz tahta, metal, plastik, betonda delme ve vidalama iþleri

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS888 559722-46 TR (09/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS888 559722-46 TR (09/04) 2 1 www.blackanddecker.com 3 7 8 6 4 5 9 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-46 TR (09/04) KS888 5 7 10 3 A B 5 4 7 14 14 9 12 13 12 14 11 9 C D 15 16 7 6 7 E F 2 TÜRKIYE Ürünün

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-85 TR - (10/04) CS143(K) 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çok amaçlý testere, ahþap, plastik ve metalleri kesmek

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05) www.blackanddecker.com 6 5 4 7 8 3 2 1 9 10 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-49 TR (04/05) KR70LSR 14 13 12 11 5 A B 15 C 2 Kullanma amacý Black&Decker matkabýnýz tahta, metal,

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-26 TR (11/04) AST7 CD301 2 Kullanma Amacý Black&Decker dekupaj testere, ahþap, plastik, seramik ve plaka metalde kesim

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! KD960 559722-63 TR - (09/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! KD960 559722-63 TR - (09/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! 559722-63 TR - (09/04) KD960 2 3 Kullaným TÜRKIYE Black&Decker pnömatik matkabýnýz tahta, metal, plastik ve betonda delik delme

Detaylı

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05)

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) www.blackanddecker.com BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE 2 Kullanma Amacý Black & Decker elektrikli matkaplarý, vidalama,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40 2 3 4 Daire Testere Kullanma Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA511E 559722-83 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA511E 559722-83 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-83 TR - (10/04) KA511E 2 LIETOÐANAS TÜRKIYE PAMÂCÎBA Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 506555-78 TR - (11/04) KS480PE 2 Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik, seramik ve sac kesimi için tasarlanmýþtýr.

Detaylı

BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL20. 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR.

BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL20. 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR. BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR. GL20 2 3 TEBRIKLER! Black&Decker dekupaj testereyi tercih ettiðiniz için sizi tebrik ederiz! Dekupaj testerenizden en iyi sonuçlarý elde

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E SCORPION ÇOK AMAÇLI TESTERE Tebrikler! Bir Black&Decker ürünü seçmiþ bulunuyorsunuz. Amacýmýz, kaliteli aletleri uygun

Detaylı

www.blackanddecker.com CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04)

www.blackanddecker.com CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04) CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 2 Kullanma Amacý Black & Decker þarjlý matkap / tornavidalar vidalama,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 2 3 4 Çit Budama ve Kesme Makinesi Kullanma Kýlavuzu Tebrikler! Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS2005E TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS2005E TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-79 TR - (10/04) KS2005E 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve sac metal kesimi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA198GT TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA198GT TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-81 TR - (10/04) KA198GT 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeylerin

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA191E TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA191E TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-80 TR - (10/04) KA191E 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeylerin

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E

www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E 2 3 4 5 TÜRKÇE Güvenlik talimatları Uyarı! Elektrikli araçları kullanırken alev alması, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıda

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr 518707-98 TR BDSL10 www.blackanddecker.com.tr 2 Kullanım amacı Black & Decker su terazisi yatay, dikey ve 45 açılarda hizalama ve ölçü transferinde kullanıcıya yardımcı olması için tasarlanmıştır. Hafi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-76 TR KA168

Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-76 TR KA168 www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-76 TR KA168 2 3 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeyleri zımparalamak için

Detaylı

www.blackanddecker.eu KS500 KS501 KS502 AST7XC Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR

www.blackanddecker.eu KS500 KS501 KS502 AST7XC Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR KS500 KS501 KS502 AST7XC 2 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi

Detaylı

GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (03/05)

GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (03/05) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 506555-81 TR - (03/05) GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çim biçme makineniz çim biçme uygulamalarý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

518707-85 TR RS1050E. www.blackanddecker.com.tr

518707-85 TR RS1050E. www.blackanddecker.com.tr 518707-85 TR RS1050E www.blackanddecker.com.tr 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker tilki kuyruğu testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi f hizmet ve

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803

www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803 www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA165GT KA165GTK TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA165GT KA165GTK TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-84 TR - (10/04) KA165GT KA165GTK 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmparanýz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeyleri

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. GR298 GR TR - (03/05)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. GR298 GR TR - (03/05) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-67 TR - (03/05) GR298 GR348 2 3 4 Kullanma Amacý Black & Decker çim kesme makineniz çim biçme amacýyla tasarlanmýþtýr.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

566808 24 TR BDM200L. www.blackanddecker.com.tr

566808 24 TR BDM200L. www.blackanddecker.com.tr 566808 24 TR BDM200L www.blackanddecker.com.tr 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker lazer distomatlı şerit metre, lazer ışını sayesinde mesafe ölçümü için kullanılmaktadır. Bu alet sadece hafi f hizmet

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. BDM100 ??? TR

www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. BDM100 ??? TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.??? TR BDM100 2 TÜRKIYE Kullanım Amacı Black & Decker mesafe ölçer, mesafeleri, yüzey alanlarını ve hacimleri ölçmek için tasarlanmıştır.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

566808-06 TR BDBB26. www.blackanddecker.com.tr

566808-06 TR BDBB26. www.blackanddecker.com.tr 566808-06 TR BDBB26 www.blackanddecker.com.tr 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambanız aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030

www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030 www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030 2 Kullanım amacı Black & Decker çit budama ve kesme makineniz çit ve çalıların budanması, kesilmesi ve düzeltilmesi

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambalar aydınlatma sağlamak ve eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (09/04) KC9036 KC9039

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (09/04) KC9036 KC9039 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-20 TR (09/04) KC9036 KC9039 2 3 4 Þarjlý Tornavida Kullaným Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KC2000 KC2002FK TR (11/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KC2000 KC2002FK TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-25 TR (11/04) KC2000 KC2002FK 2 3 TÜRKIYE Amaçlanan Kullaným Þekli Black & Decker çok amaçlý þarjlý hobi aleti çok çeþitli

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E

www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E 2 3 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TR KA191E FS4000ROS

TR KA191E FS4000ROS www.blackanddecker.com.tr 506555-87 TR KA191E FS4000ROS 2 3 TÜRKIYE Kullanım Amacı Black & Decker zımpara makineniz ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Hafi f

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18

www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18 www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lamba aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı içindir. Güvenlik

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

DEKUPAJ TESTERE MODEL RTM360 TANITIM VE KULLANMA KLAVUZU

DEKUPAJ TESTERE MODEL RTM360 TANITIM VE KULLANMA KLAVUZU DEKUPAJ TESTERE MODEL RTM360 TANITIM VE KULLANMA KLAVUZU 6 1 2 4 3 7 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Açma/kapama tetiği 2. Devamlı çalışma butonu 3. Kesici bıçak mahfazası 4. Toz tahliye çıkışı 5. Pandül ayar düğmesi

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 6 7 4 3 2 5 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. KORUYUCU KAPAK 2. KORUYUCU KAPAK SIKIŞTIRMA KOLU 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. İLAVE SAP

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

www.blackanddecker.eu GL280 GL301 GL315 GL350 Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-19 TR

www.blackanddecker.eu GL280 GL301 GL315 GL350 Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-19 TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-19 TR GL280 GL301 GL315 GL350 2 3 4 TÜRKIYE Kullanım Amacı Black & Decker çim biçme makineniz bahçenizdeki çimlerin biçilmesi

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU

BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU UR BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU UYARI: Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyup, gerektiğinde tekrar faydalanabilmeniz için saklayınız. Rev. 1.0 EUROMAX EX-75101 BENZİNLİ YAN TIRPAN

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı