Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS TR (10/04)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS999 559722-50 TR (10/04)"

Transkript

1 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (10/04) KS999

2 2

3 TÜRKIYE Ürünün kullanýmý Black&Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve metal plakalar kesmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir. Güvenlik talimatlarý Uyarý! Elektrik þebekesinden beslenen elektrikli aletler kullanýrken, yangýn riski, elektrik çarpma riski, yaralanma veya maddi zararlarý önlemek için bu kýlavuzda belirtilen talimatlar dahil temel güvenlik talimatlarýna dikkatlice uyulmalýdýr. Bu ürünü kullanmadan önce tüm kýlavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuzu saklayýnýz. Bakým, tamirat veya ayar yapmadan önce kabloyu prizden çýkartýnýz. Çalýþma alanýný temiz tutunuz. Çalýþma masasýndaki daðýnýklýk ve fazladan dolu çalýþma alaný kazalara davetiye çýkarýrlar. Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat ediniz Aletleri yaðmura maruz býrakmayýnýz. Aletleri nemli ve ýslak ortamlarda kullanmayýnýz. Çalýþma ortamýnýn iyi þekilde aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýnýz. Aletleri yanýcý sývý ve gaz bulunan yerlerde kullanmayýnýz. Çocuklarý uzak tutunuz Çocuklarýn, diðer kiþilerin ve hayvanlarýn çalýþma alanýna yaklaþmasýna ve aletlere veya uzatma kablolarýna dokunmalarýna izin vermeyiniz. Uygun giyininiz Bol elbiseler giymeyin ve taký takmayýnýz. Bunlar, hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken lastik eldiven ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi tercih ediniz. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç bandý takmalarý tavsiye edilir. Kiþisel güvenlik Emniyet gözlüklerini her zaman kullanýnýz. Aletle çalýþýrken toz çýkýyorsa veya malzeme ufak parçalara ayrýlýyorsa toza karþý toz maskesi kullanýnýz. Ses þiddetli rahatsýz edici düzeydeyse kulaklýk takýnýz. Elektrik çarpmasýna karþý tedbir Topraklý yüzeylerle (örneðin borular, radyatörler, mutfak ocaklarý ve buzdolaplarý) vücut temasýndan mümkün olduðunca kaçýnýnýz. Elektrik güvenliði artýk akým (RCD) için yüksek derecede hassas teçhizatýn (30 ma/ 30 ms) kullanýlmasýyla yükseltilebilir. Gereðinden fazla uzanmayýnýz Çalýþýrken dengenizi koruyunuz. Her zaman dikkatli olunuz Ne yaptýðýnýza dikkat edin, çalýþýrken saðduyunuzu kullanýn ve yorgun olduðunuzda çalýþmaya ara veriniz. Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi sabitleyiniz Üzerinde çalýþýlan malzemeyi emniyete almak için kýskaçlar veya bir mengene kullanýnýz. Bu daha emniyetli bir çalýþma olup her iki elinizin de aleti kullanmak için serbest kalmasýný saðlar. Toz alma baðlantýsý kullanýnýz Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði olan adaptör varsa onun gerekli aletlere baðlanmasýný ve doðru fonksiyonunu saðlayýnýz. Ayarlama aletlerini ve anahtarlarý çýkarýnýz Aleti çalýþtýrmadan önce yakýnýnda anahtarlarýn veya ayarlama aletlerin olup olmadýðýndan emin olunuz. Uzatma kablolarýnýn kullanýmý Kullanýmdan önce bu kablolarý kontrol edin, bir hasar tespit ettiðinizde onlarý deðiþtiriniz. Aleti açýk mekanda kullanýyorsanýz, sadece açýk alanda kullanýma uygun uzatma kablosunu kullanýnýz, bu tür kablolar bu þekilde iþaretlenmelidir. Uygun aletleri kullanýnýz Bu aletin kullaným amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir. Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hobi, hafif hizmet amaçlý bir aletle yada aksesuar ile yapmayý denemeyiniz. Alet belirlendiði kapasite ayarýnda kullanýlacaksa daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr. Aleti fazla zorlamayýnýz. Dikkat! Herhangi bir aksesuarýn veya baðlantýnýn yada iþlemin, bu kýlavuzda tavsiye edilen þekilden baþka bir þekilde kullanýlmasý kiþisel yaralanmalara yol açabilir. Hasar görmüþ parçalarýn kontrolü Kullanmadan önce alette ve kablosunda dikkatlice hasarlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hareketli parçalarýn yanlýþ ayarlanýp ayarlanmadýklarýný ve yerden çýkýp çýkmadýðýný, aþýnmýþ kýsýmlarý ve iþletmeyi etkileyebilecek diðer elemanlarý kontrol ediniz. Aletin doðru bir þekilde çalýþacaðýndan emin olunuz. Eðer açma kapama düðmesi doðru çalýþmýyorsa aleti kullanmayýnýz. Arýzalanmýþ kapaklarý veya diðer hasar görmüþ kýsýmlarý yetkili servis tarafýndan deðiþtirtiriniz. Hiç bir zaman hiç bir tamiratý kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Aletin kablosunu fiþten çekin Bakým yapmadan, aksesuarlar veya diðer herhangi bir parçayý deðiþtirmeden önce aletin elektrik þebekesine baðlantýsýný kesiniz. Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyiniz Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti taþýmayýnýz. Aküyü takmadan önce aletin kapalý olduðundan emin olunuz. Besleme kablosuna zarar vermeyiniz Aleti kablosundan tutarak taþýmayýnýz ve fiþi kablodan tutarak çekmeyiniz. Kabloyu keskin kenarlara veya sýcak ve yaðlý yüzeylere gelmeyecek þekilde yerleþtiriniz. Kullanýlmayan aletin depolanmasý Aleti kullanmadýðýnýzda onu kuru, yüksek ve çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde emniyetli þekilde kilitlenmiþ olarak depolayýnýz. Aletin bakýmýný özenle yapýnýz Daha iyi ve emniyetli performans elde etmek için aletleri düzgün ve temiz þekilde muhafaza ediniz. Bakým ve aksesuarlarýn deðiþtirilmesi sýrasýnda aþaðýdaki talimatlara uyunuz. Tüm kontrol elemanlarýný temiz, kuru ve yaðdan veya greslerden uzak tutunuz. Tamiratlar Bu alet ilgili emniyet yönetmeliklerine uygundur. Tamir iþlemleri sadece orijinal yedek parçalar kullanýlarak yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu talimata uyulmamasý kullanýcý için ciddi riskler oluþturabilir. 3

4 Elektrik güvenliði Black & Decker aletiniz ikili izolasyonla korunmaktadýr ve bu yüzden hiç bir topraklanmaya gerek yoktur. Her zaman þebeke geriliminin aletin tip etiketinde belirtilmiþ gerilime uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Taným Bu alet aþaðýdaki elemanlarýn bazýlarýný veya hepsini içermektedir. 1. Elektronik hýz ayarlý tetik 2. Tetik kilitleme 3. Elektronik hýz ayarý 4. Turbo pandüllü kesme özelliði 5. Anahtarsýz býçak takma özelliði 6. Býçak destek tamburu 7. Dekupaj testere býçaðý 8. Testere tabaný 9. Açýlý kesme ayar düðmesi 10. Yedek býçak muhafazasý 11. Toz emme aparatý Montaj Dikkat! Aþaðýdaki operasyonlardan herhangi biri yapýlmadan önce aletin kapalý ve prizden çýkarýldýðýndan ve býçaðýn durduðundan emin olunuz. Býçak kullanýldýktan sonra çok sýcak olabilir. Testere levhasýnýn sabitlenmesi (resim A) Býçaðý (7) diþli tarafý ileri doðru gelecek þekilde resme göre tutunuz. Kolu (5) aþaðý doðru bastýrýnýz. Býçaðý yerine oturana kadar itiniz (12). Kolu býrakýnýz. Toz emicinin alete baðlanmasý (resim B & C) Toz emme için aparatý (11) resme göre alete baðlayýnýz. Çýkýþ noktalarýný (14) oluklara (15) koyunuz. Aparatý kendi konumuna tamamen oturana kadar döndürünüz. Çýkýþ noktalarýnýn (16) iyice oturduðundan emin olunuz. Aparatý toz emicinin hortumuna (13) baðlayýnýz (teslimatta yoktur). Tozun emme iþlemini açýlý kesimlerde yapmak mümkün deðildir. KULLANIM Dikkat! Býçaðýn gevþemiþ olduðu durumlarda veya býçaðýn eksik olduðu durumlarda aletle sakýn çalýþmayýnýz. Açýlý kesimlerde testere taban ayarý (resim D) Testere tabaný sola veya saða 45 açýya kadar dönebilir. Açýlý kesme ayar düðmesini (9) A yönünde testere tabaný (8) gevþediði þekilde döndürünüz. Testere tabanýný (8) arkaya doðru çýkartýnýz ve istenilen açýya ayarlayýnýz. Açýnýn kontrolü için ölçer veya açý ölçer kullanabilirsiniz. Açýlý kesme ayar düðmesini (9) B testere tabaný kendi konumunda emniyette olacak þekilde döndürünüz. Testere taban açýsýnýn asýl konumuna geri döndürülmesi Açýlý kesme ayar düðmesini (9) A yönünde testere tabanýnýn (8) gevþediði þekilde döndürünüz. Testere tabanýný arkaya doðru çýkartýnýz ve aþaðý yukarý 0 açýya ayarlayýný. Testere tabanýný ileriye doðru bastýrýnýz. Açýlý kesme ayar düðmesini (9) B testere tabanýný emniyette olacak þekilde döndürünüz. Testere tabanýnýn iletken çýkýþ noktalarýyla desteklendiðinden emin olunuz. Elektronik hýz ayarý Elektronik hýz ayar düðmesinin (3) yardýmýyla istenilen hýzý seçiniz. Ahþabýn kesilmesi için yüksek hýz, alüminyum ve PVC nin kesilmesi orta hýz ve alüminyum hariç metallerin kesilmesi için düþük hýz kullanýnýz. Turbo pandüllü kesme ayar düðmesi Ahþapta hýzlý kesim yapýlmasý için pandüllü kesme ayar düðmesini (4) max pozisyonuna ayarlayýnýz. Hassas ve kavisli kesme için ve kesimin sonuna ulaþmak pandüllü kesme ayar düðmesini min pozisyonuna ayarlayýnýz. Açma ve kapama Aleti tetiðe (1) basarak çalýþtýrýnýz. Kesintisiz çalýþma için tetik kilitleme düðmesine (2) bastýrýnýz ve tetiði gevþetiniz. Aleti tetiðin býrakýlmasýyla kapatabilirsiniz. Tetik kilitleme konumunda aleti tetiðe bir kere daha bastýrarak ve gevþeterek kapatabilirsiniz. Kesim hattý görüþ çizgisi fonksiyonu nasýl kullanýlýr (resim F) Kalem yardýmýyla kesim hattýný iþaretleyiniz. Testereyi iþaretlenmiþ hatta (17) yerleþtiriniz. Kesim hattýnýn bakarak iþaretlenmiþ hat üzerinden kesim doðru olarak yapýlabilir. Bu bakýþ herhangi bir sebepten dolayý kapalý olduðu durumlarda kesimin yapýlmasý için alternatif olarak taban üzerinde bulunan kýlavuz (18) kullanýlabilir. Kullaným talimatlarý Laminatlarýn kesilmesi Býçaðýn her bir yukarý doðru hareketinde, kesme sýrasýnda malzemede taban bölgesinde ayrýlan parçacýklar gözükebilir. Ýnce diþli býçak kullanýnýz. Malzemenin arka tarafýnda kesim yapýnýz. Ayrýlan parçacýklarýn miktarýný laminatýn iki tarafýna hurda ahþap veya elyaf levhasýný sabitleyerek ve kesimi bu kombinasyonla yaparak azaltabilirsiniz. Metallerin kesilmesi Metalin kesilmesinin ahþabýn kesilmesinden çok daha uzun süreceðini dikkatinize alýnýz. 4

5 Metalin kesilmesine uygun bir býçak kullanýnýz. Ýnce plakayý keserken arka tarafa hurda ahþabý veya yumuþak tahta levhasýný sabitleyiniz ve bu kombinasyonla kesimi yapýnýz. Kesmeye baþlamadan önce kesim yerine ince yað tabakasý sürünüz. Aksesuarlar Aletinizin performansý kullanýlan aksesuarlara baðlýdýr. Black&Decker ve Piranha markalarý yüksek kalite seviyesinde aksesuarlar tasarlamaktadýr ve bu aksesuarlar aletinizin performansýný yükseltilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Aletinizde bu aksesuarlarýn kullanýlmasýyla en iyi sonuçlara ulaþacaksýnýz. Bu alette hem U hem de T tipi býçak kullanýlabilmektedirler. BAKIM Black&Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Aletin uzun süreli ve sorunsuz çalýþmasý düzgün bakýma ve düzenli temizlemeye baðlýdýr. Havalandýrma deliklerini temiz ve kuru bir fýrçayla düzenli olarak temizleyiniz. Aletin temizlenmesi için sabunlu su ve nemli bez kullanýnýz. Herhangi bir sývýnýn aletin içine girmesini engelleyiniz ve aletin hiç bir kýsmýný hiç bir zaman sývýya batýrmayýnýz. Arada sýrada býçak destek tamburunun eksenine bir damla yað koyunuz. ÇEVRENÝN KORUNMASI Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya artýk kullanýlamaz duruma geldiðini düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý konusunu düþününüz. Black&Decker servisleri eski Black&Decker aletlerinizi alacak ve çevreye herhangi bir zarar vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu hizmet ücretsiz olarak saðlanmaktadýr. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet te Black&Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir Teknik bilgiler KS999E Giriþ Gücü W 600 Yüksüz Hýzý salýným/dak Maksimum kesim derinliði Ahþap mm 65 Çelik mm 4 Alüminyum mm 10 AB Uygunluk bildirisi Black&Decker þirketi bu ürünlerin þu normlarla uygunluk taþýdýðýný beyan eder: 98/37/EC, 89/336/ EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, EN L pa (akustik basýnç) db(a) 85 L WA (akustik kapasite) db(a) 98 El/kol titreþim deðeri < 2.5 m/saniye 2 Kevin Hewitt Teknik ve Geliþim Müdürü Spennymoor, County Durham DL 16 6JG, United Kingdom Garanti Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti, hiçbir þekilde garanti ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve haklarýnýzý hiç bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA nin üye ülkelerinde geçerlidir. Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden sonra 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda geçerlidir: Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse; Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa; Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya kaza sýrasýnda zarar görmüþse; Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye çalýþýlmýþsa. Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz. Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet te Black&Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir. Black&Decker markasý ve ürün yelpazemiz hakkýndaki diðer bilgileri internet adresinde bulabilirsiniz. 5

6 Ýl Servis Adý Adres Telefon 1 Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No: Adapazarý Ferik Elektrik C.Meydaný Cad Cevher Sk No Afyon Emekiþ Bobinaj Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar Alanya Abalýoðlu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No Amasya Akotek Bobinaj Ticaret M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sk No 17 Siteler Ankara Yiðit Bobinaj Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim Antalya Çamuroðlu Bobinaj Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sk No Aydýn Taciroðlu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sk No Balýkesir Sunay Bobinaj Anafartalar Cad No Bandýrma Küre Bobinaj Atatürk Cad No 104 Bandýrma Bursa Tursam Elektrik Uluyol Güzel Sk N Bursa Er-Teknik Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No Çanakkale Surhan Bobinaj Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu Çorum Önder Teknik G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No Denizli Örsler Bobinaj Sedef Çarþýsý 9/ Diyarbakýr Gen-Mak Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A Düzce Yýldýz Makine Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Elazýð Kalender Sanayi Sitesi II.Sk No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarþýsý 767 sokak Eskiþehir Meriç Bobinaj Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/ Fethiye Onarým Bobinaj Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad No 35 Þahinbey Gaziantep Ken-Mak-San Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey Gebze Gülsoy Elektrik S.Orhan Mah. Menzilhane Cad Sk. No.7 Gebze Giresun Teknik Elektrik Fatih Cad No Ýstanbul Ak-El Elektrik Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu Ýstanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D Karaköy Ýstanbul Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli Ýstanbul Orijinal Elektrik Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli Ýstanbul Tarýk Bobinaj Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe Ýzmir Boro Cývata 1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi Ýzmit Cenker Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No Kayseri Akýn Elektrik Eski San Bölgesi 5.Cad No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sk No Konya Yavuz Bobinaj Karatay Sanayi Çobandede Sk No Malatya Özer Bobinaj Yeni San.Sit.2.cad No: Marmaris Baþaran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Mersin Boro Cývata Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No Mersin Vedat Makine Piri reis Mah 1106/ K.Maraþ Kahraman Bobinaj Yeni San. Sit.25.Çarþý No: Nevþehir Çiftgüç Elektrik Yenisanayi Sitesi 8.Blok No Samsun Akýþ Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B Sývas Bayraktar Elektrik Yeni Çarþý No.72 C Tekirdað Kýyak Bobinaj Þaraphane Yolu No Trabzon Makine Market Rize Cad No 71 Deðirmendere Uþak Zengin Bobinaj Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C

7 7

8 BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI Adana - Pay Elektrik Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) Ankara - Orhan Bobinaj Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) Bursa - Tursam Ltd. Þti. Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) Denizli - Örsler Bobinaj Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) Erzincan - Ümit Elektrik Makina Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) Gaziantep - Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj 2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) Ýzmit - Cenker Ticaret Körfez Küçük Sanayi Sitesi No B Blok Ýzmit Tel: (0262) Trabzon - Makine Market Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-26 TR (11/04) AST7 CD301 2 Kullanma Amacý Black&Decker dekupaj testere, ahþap, plastik, seramik ve plaka metalde kesim

Detaylı

www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E

www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E 2 3 4 Kullanım amacı Black & Decker Powerfile elektrikli eğeniz ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

520101-03 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8

520101-03 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8 520101-03 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi f

Detaylı

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 559130-09 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 2 Kullanım amacı Black & Decker çok amaçlı testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr 559722-78 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır www.blackanddecker.com.tr KA274E 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır.

Detaylı

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 506555-94 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 A B C 2 3 D TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V 2 3 4 TÜRKÇE Kullanma Amacı Black & Decker yaprak toplamanız bahçenizdeki yaprakların temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün hobi amaçlı ve

Detaylı

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 566808-20 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r. www.blackanddecker.com.tr RS1050E

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r. www.blackanddecker.com.tr RS1050E Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r www.blackanddecker.com.tr RS1050E 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker tilki kuyruğu testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 566808-59 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 2 Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambalar aydınlatma sağlamak ve eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker el feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr 518707-93 TR BDS202 www.blackanddecker.com.tr 2 3 4 TÜRKIYE Kullanım amacı Bu Black & Decker aleti, şebeke voltajıyla (230 VAC) çalışan elektrik kablolarını ve duvar panellerinin arkasındaki metal boruları

Detaylı

566808-89 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES

566808-89 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES 566808-89 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme

Detaylı

559722-83 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E

559722-83 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E 559722-83 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E A B C 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 520101-01 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Kullanım amacı Black & Decker çit budama ve kesme makinesi ağaç dalları ve çalılıkları budamak için tasarlanmıştır.

Detaylı

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri 520101-04 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker çim kesme makineniz çim kesme amacıyla tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

566808-97 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I

566808-97 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I 566808-97 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

566808-82 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200

566808-82 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200 566808-82 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200 2 Kullanım amacı Black & Decker Dustbuster şarjlı araç süpürgeniz hafi f ve kuru temizlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, aracın

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı