Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD TR (11/04)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04)"

Transkript

1 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (11/04) AST7 CD301

2 2

3 Kullanma Amacý Black&Decker dekupaj testere, ahþap, plastik, seramik ve plaka metalde kesim iþleri için tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir. Güvenlik Talimatlarý Uyarý! Elektrikli ürünler kullanýrken, yangýn riski, elektrik çarpmasý, mal ve kiþisel zararý önlemek için aþaðýdakiler dahil, gerekli güvenlik tedbirleri alýnmalýdýr. Aleti kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kýlavuzu saklayýn. Herhangi bir ayar, bakým yapmadan önce aletin fiþini prizden çekin. Çalýþma alanýný temiz tutun Daðýnýk alanlar ve tezgahlar kazalara davetiye çýkarýrlar. Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat edin Aletinizi yaðmura maruz býrakmayýn. Nemli ve ýslak ortamda kullanmayýn. Çalýþma ortamýnýn iyi þekilde aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýn. Aleti yanýcý sývý ve gaz bulunan yerlerde kullanmayýn. Çocuklarý uzak tutun Çocuklarýn, diðer kiþilerin ve hayvanlarýn; çalýþma alanýna yaklaþmasýna ve alete veya uzatma kablosuna dokunmalarýna izin vermeyin. Uygun giyinin Bol elbiseler giymeyin ve taký takmayýn. Bunlar, hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken lastik eldivenler ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi tercih edin. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç bandý takmalarý tavsiye edilir. Kiþisel güvenlik Emniyet gözlükleri kullanýn. Yapýlan iþlem toz çýkarýyorsa bir yüz veya toz maskesi kullanýn. Ses seviyesi rahatsýz edici boyuta ulaþtýðýnda kulaklarýnýzý korumak için kulaklýk takýn. Elektrik çarpmasýna karþý önlem alýn Topraklý yüzeyler (borular, radyatörler, buzdolaplarý, vs.) ile vücut temasýný önleyin. Gereðinden fazla uzanmayýn Dengenizi koruyun. Dikkatli olun Ne yaptýðýnýza dikkat edin. Çalýþýrken saðduyunuzu kullanýn. Yorgun olduðunuzda aleti kullanmayýn. Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi emniyete alýn Üzerinde çalýþýlan malzemeyi emniyete almak için kýskaçlar veya bir mengene kullanýn. Bu daha emniyetli bir çalýþma olup her iki elinizin de aleti kullanmak için serbest kalmasýný saðlar. Toz atma baðlantýsý kullanýn Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði varsa bunlarýn gerekli aletlere baðlanmasýný saðlayýn. Ayarlama anahtarlarýný ve vida anahtarlarýný çýkarýn Aleti çalýþtýrmadan önce anahtarlarýn ve vida anahtarlarýnýn sökülmüþ olup olmadýðýný kontrol etme alýþkanlýðýný geliþtirin. Uzatma kablolarý Kullanmadan önce uzatma kablosunu kontrol edin, hasar görmüþse deðiþtirin. Aleti dýþ mekanda 3 TÜRKÝYE kullanacaksanýz, dýþ mekan için özel üretilmiþ uzatma kablosu kullanýn. Güç kaybý olmadan en fazla 30mt kablo kullanýlabilir. Doðru aleti kullanýn Kullanma amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir. Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hobi, hafif hizmet amaçlý bir aletle ya da aksesuar ile yapmayý denemeyin. Aleti fazla zorlamayýn. Alet kendi çalýþma ayarýnda daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr. Dikkat! Bu kitapçýkla tavsiye edilenlerden baþka aksesuarýn, baðlantýnýn kullanýlmasý ya da iþlemin yapýlmasý kiþisel yaralanmalara yol açabilir. Hasar görmüþ parçalarý kontrol edin Kullanmadan önce dikkatli bir þekilde alet ve kabloyu hasar olup olmadýðý konusunda kontrol edin. Hareketli parçalarýn yanlýþ ayarlanýp ayarlanmadýklarýný, herhangi bir kýrýlma olup olmadýðýný, muhafazalarda ve kontrol düðmelerinde hasar olup olmadýðýný veya aletin iþleyiþini etkileyebilecek herhangi bir baþka nedenin olup olmadýðýný kontrol edin. Aletin gerektiði þekilde çalýþacaðýndan ve tasarlanmýþ olduðu performansý sergileyeceðinden emin olun. Herhangi bir parçasý bozuk ya da hasar görmüþse aleti kullanmayýn. Eðer açma kapama düðmesi bozuksa, aleti kullanmayýn. Bozuk veya hasarlý parçalar yetkili servis tarafýndan uygun þekilde deðiþtirilmeli ya da tamir edilmelidir. Kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn. Aletin fiþini çekin Alet kullanýlmadýðýnda, aletin herhangi bir parçasýný, aksesuar veya ataþmaný deðiþtirmeden ya da bakýmdan önce, fiþini prizden çýkartýn. Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyin Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti taþýmayýn. Aleti fiþe takarken, kapalý olduðundan emin olun. Kabloya zarar vermeyin Aleti kablosundan tutarak taþýmayýn ve fiþi kablodan tutarak çekmeyin. Kabloyu sýcak, yað ve keskin eþyalardan koruyun. Kullanýlmayan aleti kaldýrýn Elektrikli el aletini kullanmadýðýnýz zamanlar, kuru, yüksek ve çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde emniyetli þekilde kilitlenmiþ olarak saklayýn. Aletlerin bakýmýný özenle yapýn Daha iyi ve emniyetli performans elde etmek için kesici aletleri keskin ve temiz þekilde muhafaza edin. Bakým ve aksesuar deðiþtirme konusundaki talimatlara uyun. Tutamaklarý ve kontrol düðmelerini kuru, temiz, yað ve gresten arýndýrýlmýþ bir þekilde muhafaza edin. Aletinizi yetkili kiþilere tamir ettirin Bu alet ilgili emniyet yönetmeliklerine uygundur. Tamir iþlemleri sadece orjinal yedek parçalar kullanýlarak, yetkili servislerce yapýlmalýdýr; aksi taktirde kullanýcý için ciddi riskler oluþabilir. Elektrik emniyeti Aletiniz çift yalýtýmlýdýr, bu nedenle topraklanmaya ihtiyaç duymaz. Her zaman için güç kaynaðýný, aletinizin deðer plakasý üzerindeki deðerle ayný olup olmadýðýný kontrol edin.

4 Özellikler Bu ürün aþaðýdaki özelliklerden bazýlarýna veya hepsine sahip olabilir. 1. Açma-kapama düðmesi 2. Tetik kilitleme düðmesi 3. Toz korumasý 4. Býçak destek makarasý 5. Testere tabaný 6. Toz emme çýkýþý 7. Alyan anahtarý Montaj Uyarý! Aþaðýdaki iþlemleri yapmadan önce aletin kapalý olup, prizden çekili olduðuna ve testere býçaðýnýn durduðuna emin olun. Dekupaj testere býçaðýnýn takýlmasý (Þekil A) Toz korumasýný (3) çýkartýn. Alyan anahtarýný kullanarak vidayý (8) gevþetin. Dekupaj testere býçaðýný (9), diþleri öne gelecek þekilde, gösterildiði gibi tutun. Býçaðý sonuna kadar býçak tutucusuna (10) itin ve yerleþtirin. Vidayý (8) sýkýn. Aþaðýda anlatýldýðý þekilde býçak destek makarasýný ayarlayýn. Býçak destek makarasýnýn ayarlanmasý (Þekil B&C) Vidalarý (11) gevþetin. Býçak destek makarasýný (4) býçaða deðinceye kadar ileri itin. Vidalarý (11) sýkýn. Testere tabanýnýn, aþaðýda anlatýldýðý þekilde doðru ayarlandýðýndan emin olun. Elektrik süpürgesinin baðlanmasý (Þekil D) Alete elektrik süpürgesi veya toz emici baðlanmasý için bir adaptör gerekmektedir. Bu adaptör satýþ noktalarýndan temin edilebilir. Adaptörü (12) toz emme çýkýþýna (6) yerleþtirin. Elektrik süpürgesi hortumunu (13) adaptöre baðlayýn. Toz muhafazasýnýn (3) takýlý olduðuna emin olun. Kullaným Açýlý kesimler için testere tabanýnýn ayarlanmasý (Þekil E) Testere tabaný açýlý kesimler için, saða ve sola 45 0 ye kadar ayarlanabilir. Vidalarý (11) gevþetin. Testere tabanýný (5) öne çekin, istenilen açý ayarýna getirdikten sonra geri yerine itin. Açýyý kontrol etmek için açý ölçeðini kullanabilirsiniz. Vidalarý (11) sýkýn. Býçak destek makarasýnýn doðru ayarlandýðýndan emin olun. Testere tabanýný normal kesim konumuna geri getirmek için: Vidalarý (11) gevþetin. Testere tabanýný (5) öne çekin ve 0 0 ye getirin. Býçak destek makarasýnýn doðru ayarlandýðýndan emin olun. Testere tabanýný geri itin ve vidalarý (11) sýkýn. Açýyý kontrol etmek için gönye kullanýn. Açma Kapama Aleti çalýþtýrmak için tetiðe (1) basýn. Sürekli çalýþma için tetik kilitleme düðmesine (2) basýn ve tetikten parmaðýnýzý çekin. Aleti kapatmak için parmaðýnýzý tetiðe basýp çekin. Tetik kilidi devredeyken aleti kapatmak için tetiðe sonuna kadar basýn ve býrakýn. Yararlý tavsiyeler Laminatlarýn kesimi yapýlýrken: Hassas kesim býçaðý kullanýn. Kesilen malzemeyi arka yüzeyinden kesin. Kýymýksýz, temiz kesimler elde etmek için kesilen malzemenin her iki yüzeyine de bir parça kontrplak veya sert tahta parçalarý yerleþtirin ve kesim iþlemini bu þekilde yapýn. Metal levhalarýn kesimi yapýlýrken: Metal levhasýnýn kesimi normal olarak ahþap malzemelerin kesiminden daha uzun sürecektir. Metal kesime uygun býçak kullanýn. Ýnce metal plaka keserken, malzemenin arkasýna bir tahta parçasý yerleþtirin ve bu þekilde kesin. Kesme iþleminden önce kesim hattýna az bir miktar yað dökün. Aksesuarlar Aletinizin performansý kullanýlan aksesuarlara baðlýdýr. Black&Decker ve Piranha aksesuarlarý, yüksek üretim kalitesine göre tasarlanmýþ ve aletin performansýný arttýracak þekilde üretilmiþtir. Bu aksesuarlarý kullanarak aletinizden en iyi sonucu alýrsýnýz. Bakým Black&Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Sürekli þekilde tatmin edici bir performans elde etmek için aletin bakýmýnýn düzenli olarak yapýlmasý ve temizlenmesi gerekmektedir. Çevrenin Korunmasý Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya artýk kullanýlamaz duruma geldiðini düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý konusunu düþünün. Black&Decker servisleri eski Black&Decker aletlerini alacak ve çevreye herhangi bir zarar vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu servis ücretsiz olarak saðlanmaktadýr. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black & Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet te Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir. 4

5 Teknik Bilgi AST7 CD301 Giriþ gücü W Yüksüz hýzý dak -1 3,100 3,100 Maks. kesme derinliði Ahþap/Metal/Alüminyum mm 55/3/8 55/3/8 AT Uygunluk Bildirisi Black&Decker bu kýlavuzda adý geçen ürünlerinin 98/ 37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN50144, EN55014, EN61000 ile uygunluk taþýdýðýný beyan eder. L PA ses basýncý 88 db(a), L WA ses gücü 101 db (A), el/kol titreþimi < 2.5 m/s 2 Kewin Hewitt Mühendislik Bölümü Müdürü Spennymoor, County Durham DL16 6JG, Ýngiltere Garanti Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti belgesi, hiçbir þekilde kanuni haklarýnýzýn olmasýný gerektirmez. Eðer bir Black & Decker ürünü, hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle bozulursa, satýn alma tarihinden 24 ay içinde müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaþatmak için Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi, belirgin bir þekilde yýpranmýþ veya hasar görmüþ kýsýmlarý onarmayý veya deðiþtirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda geçerlidir: Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse; Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa; Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya kaza sýrasýnda zarar görmüþse; Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden baþkasý tarafýndan tamir yapýlmaya kalkýþýlmýþsa. Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili tamir servisine ürünü, satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz. Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black & Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet te Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir. 5

6 6

7 Ýl Servis Adý Adres Telefon 1 Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No: Adapazarý Ferik Elektrik C.Meydaný Cad Cevher Sk No Afyon Emekiþ Bobinaj Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar Alanya Abalýoðlu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No Amasya Akotek Bobinaj Ticaret M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sk No 17 Siteler Ankara Yiðit Bobinaj Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim Antalya Çamuroðlu Bobinaj Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sk No Aydýn Taciroðlu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sk No Balýkesir Sunay Bobinaj Anafartalar Cad No Bandýrma Küre Bobinaj Atatürk Cad No 104 Bandýrma Bursa Tursam Elektrik Uluyol Güzel Sk N Bursa Er-Teknik Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No Çanakkale Surhan Bobinaj Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu Çorum Önder Teknik G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No Denizli Örsler Bobinaj Sedef Çarþýsý 9/ Diyarbakýr Gen-Mak Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A Düzce Yýldýz Makine Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Elazýð Kalender Sanayi Sitesi II.Sk No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarþýsý 767 sokak Eskiþehir Meriç Bobinaj Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/ Fethiye Onarým Bobinaj Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad No 35 Þahinbey Gaziantep Ken-Mak-San Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey Gebze Gülsoy Elektrik S.Orhan Mah. Menzilhane Cad Sk. No.7 Gebze Giresun Teknik Elektrik Fatih Cad No Ýstanbul Ak-El Elektrik Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu Ýstanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D Karaköy Ýstanbul Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli Ýstanbul Orijinal Elektrik Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli Ýstanbul Tarýk Bobinaj Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe Ýzmir Boro Cývata 1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi Ýzmit Cenker Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No Kayseri Akýn Elektrik Eski San Bölgesi 5.Cad No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sk No Konya Yavuz Bobinaj Karatay Sanayi Çobandede Sk No Malatya Özer Bobinaj Yeni San.Sit.2.cad No: Marmaris Baþaran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Mersin Boro Cývata Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No Mersin Vedat Makine Piri reis Mah 1106/ K.Maraþ Kahraman Bobinaj Yeni San. Sit.25.Çarþý No: Nevþehir Çiftgüç Elektrik Yenisanayi Sitesi 8.Blok No Samsun Akýþ Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B Sývas Bayraktar Elektrik Yeni Çarþý No.72 C Tekirdað Kýyak Bobinaj Þaraphane Yolu No Trabzon Makine Market Rize Cad No 71 Deðirmendere Uþak Zengin Bobinaj Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C

8 BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI Adana - Pay Elektrik Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) Ankara - Orhan Bobinaj Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) Bursa - Tursam Ltd. Þti. Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) Denizli - Örsler Bobinaj Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) Erzincan - Ümit Elektrik Makina Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) Gaziantep - Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj 2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) Ýzmit - Cenker Ticaret Körfez Küçük Sanayi Sitesi No B Blok Ýzmit Tel: (0262) Trabzon - Makine Market Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-62 TR - (07/04) CD70CRE CD70CKA 2 Kullaným Black&Decker matkabýnýz tahta, metal, plastik, betonda delme ve vidalama iþleri

Detaylı

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05)

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) www.blackanddecker.com BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE 2 Kullanma Amacý Black & Decker elektrikli matkaplarý, vidalama,

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-85 TR - (10/04) CS143(K) 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çok amaçlý testere, ahþap, plastik ve metalleri kesmek

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40 2 3 4 Daire Testere Kullanma Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS999 559722-50 TR (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS999 559722-50 TR (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-50 TR (10/04) KS999 2 TÜRKIYE Ürünün kullanýmý Black&Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve metal plakalar kesmek

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 506555-78 TR - (11/04) KS480PE 2 Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik, seramik ve sac kesimi için tasarlanmýþtýr.

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS888 559722-46 TR (09/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS888 559722-46 TR (09/04) 2 1 www.blackanddecker.com 3 7 8 6 4 5 9 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-46 TR (09/04) KS888 5 7 10 3 A B 5 4 7 14 14 9 12 13 12 14 11 9 C D 15 16 7 6 7 E F 2 TÜRKIYE Ürünün

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05) www.blackanddecker.com 6 5 4 7 8 3 2 1 9 10 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-49 TR (04/05) KR70LSR 14 13 12 11 5 A B 15 C 2 Kullanma amacý Black&Decker matkabýnýz tahta, metal,

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA511E 559722-83 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA511E 559722-83 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-83 TR - (10/04) KA511E 2 LIETOÐANAS TÜRKIYE PAMÂCÎBA Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! KD960 559722-63 TR - (09/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! KD960 559722-63 TR - (09/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! 559722-63 TR - (09/04) KD960 2 3 Kullaným TÜRKIYE Black&Decker pnömatik matkabýnýz tahta, metal, plastik ve betonda delik delme

Detaylı

www.blackanddecker.com CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04)

www.blackanddecker.com CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04) CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 2 Kullanma Amacý Black & Decker þarjlý matkap / tornavidalar vidalama,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 2 3 4 Çit Budama ve Kesme Makinesi Kullanma Kýlavuzu Tebrikler! Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E SCORPION ÇOK AMAÇLI TESTERE Tebrikler! Bir Black&Decker ürünü seçmiþ bulunuyorsunuz. Amacýmýz, kaliteli aletleri uygun

Detaylı

BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL20. 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR.

BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL20. 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR. BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR. GL20 2 3 TEBRIKLER! Black&Decker dekupaj testereyi tercih ettiðiniz için sizi tebrik ederiz! Dekupaj testerenizden en iyi sonuçlarý elde

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA198GT TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA198GT TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-81 TR - (10/04) KA198GT 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeylerin

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA191E TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA191E TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-80 TR - (10/04) KA191E 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeylerin

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS2005E TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS2005E TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-79 TR - (10/04) KS2005E 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve sac metal kesimi

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KC2000 KC2002FK TR (11/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KC2000 KC2002FK TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-25 TR (11/04) KC2000 KC2002FK 2 3 TÜRKIYE Amaçlanan Kullaným Þekli Black & Decker çok amaçlý þarjlý hobi aleti çok çeþitli

Detaylı

GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (03/05)

GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (03/05) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 506555-81 TR - (03/05) GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çim biçme makineniz çim biçme uygulamalarý

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA165GT KA165GTK TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA165GT KA165GTK TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-84 TR - (10/04) KA165GT KA165GTK 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmparanýz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeyleri

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E

www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E 2 3 4 5 TÜRKÇE Güvenlik talimatları Uyarı! Elektrikli araçları kullanırken alev alması, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıda

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr 518707-98 TR BDSL10 www.blackanddecker.com.tr 2 Kullanım amacı Black & Decker su terazisi yatay, dikey ve 45 açılarda hizalama ve ölçü transferinde kullanıcıya yardımcı olması için tasarlanmıştır. Hafi

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (09/04) KC9036 KC9039

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (09/04) KC9036 KC9039 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-20 TR (09/04) KC9036 KC9039 2 3 4 Þarjlý Tornavida Kullaným Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz

Detaylı

www.blackanddecker.eu KS500 KS501 KS502 AST7XC Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR

www.blackanddecker.eu KS500 KS501 KS502 AST7XC Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR KS500 KS501 KS502 AST7XC 2 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-76 TR KA168

Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-76 TR KA168 www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-76 TR KA168 2 3 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeyleri zımparalamak için

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

518707-85 TR RS1050E. www.blackanddecker.com.tr

518707-85 TR RS1050E. www.blackanddecker.com.tr 518707-85 TR RS1050E www.blackanddecker.com.tr 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker tilki kuyruğu testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi f hizmet ve

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803

www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803 www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambalar aydınlatma sağlamak ve eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

566808 24 TR BDM200L. www.blackanddecker.com.tr

566808 24 TR BDM200L. www.blackanddecker.com.tr 566808 24 TR BDM200L www.blackanddecker.com.tr 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker lazer distomatlı şerit metre, lazer ışını sayesinde mesafe ölçümü için kullanılmaktadır. Bu alet sadece hafi f hizmet

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E

www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E 2 3 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. BDM100 ??? TR

www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. BDM100 ??? TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.??? TR BDM100 2 TÜRKIYE Kullanım Amacı Black & Decker mesafe ölçer, mesafeleri, yüzey alanlarını ve hacimleri ölçmek için tasarlanmıştır.

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (12/04) HP126F2K HP146F2K HP148F2K HP188F2K

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (12/04) HP126F2K HP146F2K HP148F2K HP188F2K Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-16 TR (12/04) HP126F2K HP146F2K HP148F2K HP188F2K 2 3 4 5 Þarjlý Matkap / Tornavida Kullaným Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

566808-06 TR BDBB26. www.blackanddecker.com.tr

566808-06 TR BDBB26. www.blackanddecker.com.tr 566808-06 TR BDBB26 www.blackanddecker.com.tr 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambanız aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030

www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030 www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030 2 Kullanım amacı Black & Decker çit budama ve kesme makineniz çit ve çalıların budanması, kesilmesi ve düzeltilmesi

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18

www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18 www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lamba aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı içindir. Güvenlik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

TR KA191E FS4000ROS

TR KA191E FS4000ROS www.blackanddecker.com.tr 506555-87 TR KA191E FS4000ROS 2 3 TÜRKIYE Kullanım Amacı Black & Decker zımpara makineniz ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Hafi f

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. GR298 GR TR - (03/05)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. GR298 GR TR - (03/05) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-67 TR - (03/05) GR298 GR348 2 3 4 Kullanma Amacý Black & Decker çim kesme makineniz çim biçme amacýyla tasarlanmýþtýr.

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Üfleyici MT401 ÇİFT YALITIMLI. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun.

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Üfleyici MT401 ÇİFT YALITIMLI. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Üfleyici MT401 013218 ÇİFT YALITIMLI KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) TEKNİK ÖZELLİKLER Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. KS900 KS950 518707-79 TR

www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. KS900 KS950 518707-79 TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-79 TR KS900 KS950 2 3 4 Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808 23 TR BDSL411. www.blackanddecker.eu

566808 23 TR BDSL411. www.blackanddecker.eu 566808 23 TR BDSL411 www.blackanddecker.eu 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED el feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kalıpçı taslama makinası

Kalıpçı taslama makinası Kalıpçı taslama makinası 906 ÖZELLİKLER Model 906 Sıkma somunu boyutu...6 mm veya 1/4 Maksimum uç çapı... 19 mm Yüksüz hız (devir/dakika)... 25,000 Toplam uzunluk... 283 mm Net ağırlık... 0.9 kg Sürekli

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr 518707-93 TR BDS202 www.blackanddecker.com.tr 2 3 4 TÜRKIYE Kullanım amacı Bu Black & Decker aleti, şebeke voltajıyla (230 VAC) çalışan elektrik kablolarını ve duvar panellerinin arkasındaki metal boruları

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

566808-42 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır BDBB214

566808-42 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır BDBB214 566808-42 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır BDBB214 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi

Detaylı