Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD TR (11/04)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04)"

Transkript

1 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (11/04) AST7 CD301

2 2

3 Kullanma Amacý Black&Decker dekupaj testere, ahþap, plastik, seramik ve plaka metalde kesim iþleri için tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir. Güvenlik Talimatlarý Uyarý! Elektrikli ürünler kullanýrken, yangýn riski, elektrik çarpmasý, mal ve kiþisel zararý önlemek için aþaðýdakiler dahil, gerekli güvenlik tedbirleri alýnmalýdýr. Aleti kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kýlavuzu saklayýn. Herhangi bir ayar, bakým yapmadan önce aletin fiþini prizden çekin. Çalýþma alanýný temiz tutun Daðýnýk alanlar ve tezgahlar kazalara davetiye çýkarýrlar. Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat edin Aletinizi yaðmura maruz býrakmayýn. Nemli ve ýslak ortamda kullanmayýn. Çalýþma ortamýnýn iyi þekilde aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýn. Aleti yanýcý sývý ve gaz bulunan yerlerde kullanmayýn. Çocuklarý uzak tutun Çocuklarýn, diðer kiþilerin ve hayvanlarýn; çalýþma alanýna yaklaþmasýna ve alete veya uzatma kablosuna dokunmalarýna izin vermeyin. Uygun giyinin Bol elbiseler giymeyin ve taký takmayýn. Bunlar, hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken lastik eldivenler ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi tercih edin. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç bandý takmalarý tavsiye edilir. Kiþisel güvenlik Emniyet gözlükleri kullanýn. Yapýlan iþlem toz çýkarýyorsa bir yüz veya toz maskesi kullanýn. Ses seviyesi rahatsýz edici boyuta ulaþtýðýnda kulaklarýnýzý korumak için kulaklýk takýn. Elektrik çarpmasýna karþý önlem alýn Topraklý yüzeyler (borular, radyatörler, buzdolaplarý, vs.) ile vücut temasýný önleyin. Gereðinden fazla uzanmayýn Dengenizi koruyun. Dikkatli olun Ne yaptýðýnýza dikkat edin. Çalýþýrken saðduyunuzu kullanýn. Yorgun olduðunuzda aleti kullanmayýn. Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi emniyete alýn Üzerinde çalýþýlan malzemeyi emniyete almak için kýskaçlar veya bir mengene kullanýn. Bu daha emniyetli bir çalýþma olup her iki elinizin de aleti kullanmak için serbest kalmasýný saðlar. Toz atma baðlantýsý kullanýn Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði varsa bunlarýn gerekli aletlere baðlanmasýný saðlayýn. Ayarlama anahtarlarýný ve vida anahtarlarýný çýkarýn Aleti çalýþtýrmadan önce anahtarlarýn ve vida anahtarlarýnýn sökülmüþ olup olmadýðýný kontrol etme alýþkanlýðýný geliþtirin. Uzatma kablolarý Kullanmadan önce uzatma kablosunu kontrol edin, hasar görmüþse deðiþtirin. Aleti dýþ mekanda 3 TÜRKÝYE kullanacaksanýz, dýþ mekan için özel üretilmiþ uzatma kablosu kullanýn. Güç kaybý olmadan en fazla 30mt kablo kullanýlabilir. Doðru aleti kullanýn Kullanma amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir. Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hobi, hafif hizmet amaçlý bir aletle ya da aksesuar ile yapmayý denemeyin. Aleti fazla zorlamayýn. Alet kendi çalýþma ayarýnda daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr. Dikkat! Bu kitapçýkla tavsiye edilenlerden baþka aksesuarýn, baðlantýnýn kullanýlmasý ya da iþlemin yapýlmasý kiþisel yaralanmalara yol açabilir. Hasar görmüþ parçalarý kontrol edin Kullanmadan önce dikkatli bir þekilde alet ve kabloyu hasar olup olmadýðý konusunda kontrol edin. Hareketli parçalarýn yanlýþ ayarlanýp ayarlanmadýklarýný, herhangi bir kýrýlma olup olmadýðýný, muhafazalarda ve kontrol düðmelerinde hasar olup olmadýðýný veya aletin iþleyiþini etkileyebilecek herhangi bir baþka nedenin olup olmadýðýný kontrol edin. Aletin gerektiði þekilde çalýþacaðýndan ve tasarlanmýþ olduðu performansý sergileyeceðinden emin olun. Herhangi bir parçasý bozuk ya da hasar görmüþse aleti kullanmayýn. Eðer açma kapama düðmesi bozuksa, aleti kullanmayýn. Bozuk veya hasarlý parçalar yetkili servis tarafýndan uygun þekilde deðiþtirilmeli ya da tamir edilmelidir. Kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn. Aletin fiþini çekin Alet kullanýlmadýðýnda, aletin herhangi bir parçasýný, aksesuar veya ataþmaný deðiþtirmeden ya da bakýmdan önce, fiþini prizden çýkartýn. Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyin Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti taþýmayýn. Aleti fiþe takarken, kapalý olduðundan emin olun. Kabloya zarar vermeyin Aleti kablosundan tutarak taþýmayýn ve fiþi kablodan tutarak çekmeyin. Kabloyu sýcak, yað ve keskin eþyalardan koruyun. Kullanýlmayan aleti kaldýrýn Elektrikli el aletini kullanmadýðýnýz zamanlar, kuru, yüksek ve çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde emniyetli þekilde kilitlenmiþ olarak saklayýn. Aletlerin bakýmýný özenle yapýn Daha iyi ve emniyetli performans elde etmek için kesici aletleri keskin ve temiz þekilde muhafaza edin. Bakým ve aksesuar deðiþtirme konusundaki talimatlara uyun. Tutamaklarý ve kontrol düðmelerini kuru, temiz, yað ve gresten arýndýrýlmýþ bir þekilde muhafaza edin. Aletinizi yetkili kiþilere tamir ettirin Bu alet ilgili emniyet yönetmeliklerine uygundur. Tamir iþlemleri sadece orjinal yedek parçalar kullanýlarak, yetkili servislerce yapýlmalýdýr; aksi taktirde kullanýcý için ciddi riskler oluþabilir. Elektrik emniyeti Aletiniz çift yalýtýmlýdýr, bu nedenle topraklanmaya ihtiyaç duymaz. Her zaman için güç kaynaðýný, aletinizin deðer plakasý üzerindeki deðerle ayný olup olmadýðýný kontrol edin.

4 Özellikler Bu ürün aþaðýdaki özelliklerden bazýlarýna veya hepsine sahip olabilir. 1. Açma-kapama düðmesi 2. Tetik kilitleme düðmesi 3. Toz korumasý 4. Býçak destek makarasý 5. Testere tabaný 6. Toz emme çýkýþý 7. Alyan anahtarý Montaj Uyarý! Aþaðýdaki iþlemleri yapmadan önce aletin kapalý olup, prizden çekili olduðuna ve testere býçaðýnýn durduðuna emin olun. Dekupaj testere býçaðýnýn takýlmasý (Þekil A) Toz korumasýný (3) çýkartýn. Alyan anahtarýný kullanarak vidayý (8) gevþetin. Dekupaj testere býçaðýný (9), diþleri öne gelecek þekilde, gösterildiði gibi tutun. Býçaðý sonuna kadar býçak tutucusuna (10) itin ve yerleþtirin. Vidayý (8) sýkýn. Aþaðýda anlatýldýðý þekilde býçak destek makarasýný ayarlayýn. Býçak destek makarasýnýn ayarlanmasý (Þekil B&C) Vidalarý (11) gevþetin. Býçak destek makarasýný (4) býçaða deðinceye kadar ileri itin. Vidalarý (11) sýkýn. Testere tabanýnýn, aþaðýda anlatýldýðý þekilde doðru ayarlandýðýndan emin olun. Elektrik süpürgesinin baðlanmasý (Þekil D) Alete elektrik süpürgesi veya toz emici baðlanmasý için bir adaptör gerekmektedir. Bu adaptör satýþ noktalarýndan temin edilebilir. Adaptörü (12) toz emme çýkýþýna (6) yerleþtirin. Elektrik süpürgesi hortumunu (13) adaptöre baðlayýn. Toz muhafazasýnýn (3) takýlý olduðuna emin olun. Kullaným Açýlý kesimler için testere tabanýnýn ayarlanmasý (Þekil E) Testere tabaný açýlý kesimler için, saða ve sola 45 0 ye kadar ayarlanabilir. Vidalarý (11) gevþetin. Testere tabanýný (5) öne çekin, istenilen açý ayarýna getirdikten sonra geri yerine itin. Açýyý kontrol etmek için açý ölçeðini kullanabilirsiniz. Vidalarý (11) sýkýn. Býçak destek makarasýnýn doðru ayarlandýðýndan emin olun. Testere tabanýný normal kesim konumuna geri getirmek için: Vidalarý (11) gevþetin. Testere tabanýný (5) öne çekin ve 0 0 ye getirin. Býçak destek makarasýnýn doðru ayarlandýðýndan emin olun. Testere tabanýný geri itin ve vidalarý (11) sýkýn. Açýyý kontrol etmek için gönye kullanýn. Açma Kapama Aleti çalýþtýrmak için tetiðe (1) basýn. Sürekli çalýþma için tetik kilitleme düðmesine (2) basýn ve tetikten parmaðýnýzý çekin. Aleti kapatmak için parmaðýnýzý tetiðe basýp çekin. Tetik kilidi devredeyken aleti kapatmak için tetiðe sonuna kadar basýn ve býrakýn. Yararlý tavsiyeler Laminatlarýn kesimi yapýlýrken: Hassas kesim býçaðý kullanýn. Kesilen malzemeyi arka yüzeyinden kesin. Kýymýksýz, temiz kesimler elde etmek için kesilen malzemenin her iki yüzeyine de bir parça kontrplak veya sert tahta parçalarý yerleþtirin ve kesim iþlemini bu þekilde yapýn. Metal levhalarýn kesimi yapýlýrken: Metal levhasýnýn kesimi normal olarak ahþap malzemelerin kesiminden daha uzun sürecektir. Metal kesime uygun býçak kullanýn. Ýnce metal plaka keserken, malzemenin arkasýna bir tahta parçasý yerleþtirin ve bu þekilde kesin. Kesme iþleminden önce kesim hattýna az bir miktar yað dökün. Aksesuarlar Aletinizin performansý kullanýlan aksesuarlara baðlýdýr. Black&Decker ve Piranha aksesuarlarý, yüksek üretim kalitesine göre tasarlanmýþ ve aletin performansýný arttýracak þekilde üretilmiþtir. Bu aksesuarlarý kullanarak aletinizden en iyi sonucu alýrsýnýz. Bakým Black&Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Sürekli þekilde tatmin edici bir performans elde etmek için aletin bakýmýnýn düzenli olarak yapýlmasý ve temizlenmesi gerekmektedir. Çevrenin Korunmasý Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya artýk kullanýlamaz duruma geldiðini düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý konusunu düþünün. Black&Decker servisleri eski Black&Decker aletlerini alacak ve çevreye herhangi bir zarar vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu servis ücretsiz olarak saðlanmaktadýr. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black & Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet te Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir. 4

5 Teknik Bilgi AST7 CD301 Giriþ gücü W Yüksüz hýzý dak -1 3,100 3,100 Maks. kesme derinliði Ahþap/Metal/Alüminyum mm 55/3/8 55/3/8 AT Uygunluk Bildirisi Black&Decker bu kýlavuzda adý geçen ürünlerinin 98/ 37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN50144, EN55014, EN61000 ile uygunluk taþýdýðýný beyan eder. L PA ses basýncý 88 db(a), L WA ses gücü 101 db (A), el/kol titreþimi < 2.5 m/s 2 Kewin Hewitt Mühendislik Bölümü Müdürü Spennymoor, County Durham DL16 6JG, Ýngiltere Garanti Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti belgesi, hiçbir þekilde kanuni haklarýnýzýn olmasýný gerektirmez. Eðer bir Black & Decker ürünü, hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle bozulursa, satýn alma tarihinden 24 ay içinde müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaþatmak için Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi, belirgin bir þekilde yýpranmýþ veya hasar görmüþ kýsýmlarý onarmayý veya deðiþtirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda geçerlidir: Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse; Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa; Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya kaza sýrasýnda zarar görmüþse; Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden baþkasý tarafýndan tamir yapýlmaya kalkýþýlmýþsa. Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili tamir servisine ürünü, satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz. Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black & Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet te Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir. 5

6 6

7 Ýl Servis Adý Adres Telefon 1 Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No: Adapazarý Ferik Elektrik C.Meydaný Cad Cevher Sk No Afyon Emekiþ Bobinaj Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar Alanya Abalýoðlu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No Amasya Akotek Bobinaj Ticaret M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sk No 17 Siteler Ankara Yiðit Bobinaj Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim Antalya Çamuroðlu Bobinaj Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sk No Aydýn Taciroðlu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sk No Balýkesir Sunay Bobinaj Anafartalar Cad No Bandýrma Küre Bobinaj Atatürk Cad No 104 Bandýrma Bursa Tursam Elektrik Uluyol Güzel Sk N Bursa Er-Teknik Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No Çanakkale Surhan Bobinaj Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu Çorum Önder Teknik G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No Denizli Örsler Bobinaj Sedef Çarþýsý 9/ Diyarbakýr Gen-Mak Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A Düzce Yýldýz Makine Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Elazýð Kalender Sanayi Sitesi II.Sk No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarþýsý 767 sokak Eskiþehir Meriç Bobinaj Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/ Fethiye Onarým Bobinaj Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad No 35 Þahinbey Gaziantep Ken-Mak-San Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey Gebze Gülsoy Elektrik S.Orhan Mah. Menzilhane Cad Sk. No.7 Gebze Giresun Teknik Elektrik Fatih Cad No Ýstanbul Ak-El Elektrik Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu Ýstanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D Karaköy Ýstanbul Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli Ýstanbul Orijinal Elektrik Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli Ýstanbul Tarýk Bobinaj Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe Ýzmir Boro Cývata 1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi Ýzmit Cenker Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No Kayseri Akýn Elektrik Eski San Bölgesi 5.Cad No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sk No Konya Yavuz Bobinaj Karatay Sanayi Çobandede Sk No Malatya Özer Bobinaj Yeni San.Sit.2.cad No: Marmaris Baþaran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Mersin Boro Cývata Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No Mersin Vedat Makine Piri reis Mah 1106/ K.Maraþ Kahraman Bobinaj Yeni San. Sit.25.Çarþý No: Nevþehir Çiftgüç Elektrik Yenisanayi Sitesi 8.Blok No Samsun Akýþ Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B Sývas Bayraktar Elektrik Yeni Çarþý No.72 C Tekirdað Kýyak Bobinaj Þaraphane Yolu No Trabzon Makine Market Rize Cad No 71 Deðirmendere Uþak Zengin Bobinaj Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C

8 BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI Adana - Pay Elektrik Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) Ankara - Orhan Bobinaj Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) Bursa - Tursam Ltd. Þti. Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) Denizli - Örsler Bobinaj Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) Erzincan - Ümit Elektrik Makina Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) Gaziantep - Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj 2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) Ýzmit - Cenker Ticaret Körfez Küçük Sanayi Sitesi No B Blok Ýzmit Tel: (0262) Trabzon - Makine Market Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462)

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr 559722-78 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır www.blackanddecker.com.tr KA274E 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır.

Detaylı

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 506555-94 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 A B C 2 3 D TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

520101-03 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8

520101-03 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8 520101-03 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi f

Detaylı

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 559130-09 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 2 Kullanım amacı Black & Decker çok amaçlı testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V 2 3 4 TÜRKÇE Kullanma Amacı Black & Decker yaprak toplamanız bahçenizdeki yaprakların temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün hobi amaçlı ve

Detaylı

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 566808-20 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r. www.blackanddecker.com.tr RS1050E

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r. www.blackanddecker.com.tr RS1050E Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r www.blackanddecker.com.tr RS1050E 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker tilki kuyruğu testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 566808-59 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 2 Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker el feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

559722-83 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E

559722-83 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E 559722-83 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E A B C 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 520101-01 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Kullanım amacı Black & Decker çit budama ve kesme makinesi ağaç dalları ve çalılıkları budamak için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808-89 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES

566808-89 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES 566808-89 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri 520101-04 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker çim kesme makineniz çim kesme amacıyla tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

566808-97 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I

566808-97 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I 566808-97 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

566808-82 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200

566808-82 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200 566808-82 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200 2 Kullanım amacı Black & Decker Dustbuster şarjlı araç süpürgeniz hafi f ve kuru temizlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, aracın

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı