Esin TÜMER Mimar (ODTÜ) A Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı (2013) Doğum Tarihi : 1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (2014)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esin TÜMER Mimar (ODTÜ) A Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı (2013) Doğum Tarihi : 1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (2014)"

Transkript

1 Esin TÜMER Mimar (ODTÜ) A Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı (2013) Doğum Tarihi : 1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (2014) Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık ODTÜ 1989 Doktora Yrd.Doç.Dr. Geleceğin Ofis Binalarında (Akıllı ve Enerji Etkin) Tasarım Parametrelerine ĠliĢkin Kriterlerin Saptanması ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Gazi Üniversitesi Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniv **AraĢtırma Görevlisi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Kürsüsü, Gazi Üniversitesi, / Doktor unvanını aldığı tarih: 2001 **Yrd. Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (ĠYYÜ), 2014-devam ediyor Akademik-Ġdari Görevler 1. ĠYYU ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölüm BaĢkan Yardımcısı (2014-devam ediyor) 2. ĠYYU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2015-devam ediyor) 3. ĠYYU Çift Anadal, Yandal Komisyon Üyesi (2015- devam ediyor) 4. ĠYUU Staj Komisyon Üyesi (2015-devam ediyor) 5. ĠYYU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyesi (2015-devam ediyor) 6. ĠYYU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurul Üyesi (2015-devam ediyor) 7. YENĠSEM 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Akademik Koordinatör (2015-devam ediyor) Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1.Makine ve Ekipmanlarda Kaçak-Topraklama Hatlarında ĠSG Gerekleri Üzerine Bir Değerlendirme, Burak Cico. 2.Yapı ĠĢlerinde Yüksekte ÇalıĢma ve ĠSG Gerekleri Üzerine Bir Ġrdeleme, Mustafa Halıcı 3.Yapı sektöründe Kaldırma Ekipmanlarının Güvenli Kullanımına ĠliĢkin Bir Model Önerisi, Serap Öztürk 4.Yapı sektöründe ĠĢ Kazalarını etkileyen güvensiz davranıģların Analizi, Zümrüt Tetik Mobil Yemek Firmalarında ÇalıĢanlar ve ISG gerekleri Üzerine Bir Ġnceleme, Serpil BaĢtaĢ Öz 5.Yapı Sektöründe Uluslararası Standardların Ġncelenmesi ve Ülkemiz için Öneriler, Kasım Alpay Baykal 6.Açık Ocak Bakır Madeni ĠĢletmelerinde Araç-Ekipman Trafiği Yönetiminde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Ġçin Bir Model Önerisi, Ali Baz 7.Ofis ÇalıĢmalarında ÇalıĢan DavranıĢlarının Güvenlik Odaklı Analizi, Emine Özlem Bingöl 8.Doğalgaz Boru Hatlarında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kriterleri, Murat Çevirme 9.Mobilya Sektörü Marangozluk ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kriterleri, Çiğdem Keklik 10.Karayollarında Güvenli UlaĢım için Almanya Eğitim Modelinin Uygulanması, Suat Sarı

2 11.Sanayiye Ait ġirketlerde ĠSG Açısından Çevre Teknolojileri Süreç Yönetiminin Değerlendirilmesi, Serkan Doğan 12.Yerel Yönetimler Defin Hizmetlerinde ÇalıĢanların ĠĢ Güvenliği Algısına Yönelik Bir Değerlendirme, Emire Mine Emirzade 13.6S Sistemi ile ĠSG Kültürünün OluĢturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi, Cengiz KayıĢkan 14.Hastane çalıģanlarının iģ güvenliği iklimi algısının örgütsel özdeģleģme üzerine etkisi, Berkuk Keskin 15.Meslek Liselerinde ĠSG Farkındalığının ĠĢ Kazalarına Etkisi, Ufuk ġahin 16.KKD Kullanımında KiĢisel ve Yönetsel Sorunların Farklı ĠĢyerlerinde Ġrdelenmesi, Ömer Kartal YönetilmiĢ ve Jürisi TamamlanmıĢ Yüksek Lisans Tezleri 1.Ayakkabı, Saya Ġmalatı alanında Risk Değerlendirmesi ile Örnek Alan Ġncelenmesi, Uğur Saklangıç (Nisan, 2015) 2.ĠĢ Ekipmanlarında Güvenlik Takibi Ġçin Bir Sistem Önerisi: Karekod Barkod Uygulama, Akbey Elçi, (Aralık, 2014) Jüri Üyesi Olduğu Yüksek Lisans Tezleri 1.Alt ĠĢveren çalıģanın ĠSĠG uygulamaları açısından sağlık hakkı çerçevesinde incelenmesi: ĠETT Örneği, Ferhan Koca (Ocak, 2015) 2.Tersanelere tamir ve bakım amaçlı gelen gemilerde oluģabilecek yangınların iģ hijyeni açısından değerlendirilmesi, Osman Zaman (Mart, 2015) 3.Ofis ortamlarında çalıģanların karpal tünel sendromuna yakalanma oranları ve bu oranları azaltmak için alınabilecek önlemler, Ebru Ġdman (ġubat, 2015) 4.Pamuk ipliği üreten bir tekstil fabrikasında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin incelenmesi, Elif TaĢkın (Nisan, 2015) Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projeleri ( sadece mart 2015 giriģli öğrenciler) 1.Alt ĠĢveren ÇalıĢmalarında ÇalıĢan Hakları, Abdülkadir Önel 2.ĠnĢaatlarda Saha YerleĢimi ve Güvenlik, Akın Aydın 3.Tarihteki Endüstriyel Kazalar ve Etkileri, Aysun Berberoğlu Yağmur 4.Açık TaĢ Ocaklarında ĠĢ Güvenliği, Ece Özenci 5.Konut ĠnĢaatlarında Güvenli Uygulamalar, Fatma Ekin 6.Hazır Beton Tesislerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Göknur Özdemir 7.ĠnĢaat ĠĢlerinde KKD Kullanımının irdelenmesi, Gökçe ĠĢdenyılmaz 8.Ofis ÇalıĢmalarında Ergonomik Gerekler, Ġlkan AltınbaĢ 9.DikiĢ Atölyelerinde ÇalıĢan Güvenliği, Leyla Çlik 10.Hafriyat ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Mehmet Altın 11.Kaynak ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Mehmet Yıldız 12.Güvenlik Levha ve ĠĢaretlemeleri, Mehmet Kapçın 13.Call-Center ÇalıĢanlarında Ergonomik Gerekler, Nazife Gir 14.Acil Durum Planlarında Kriterler, Sevim Kahramaner 15.Tekstil Laboratuarlarında ĠSG, ġafak Kenar 16.Makina Koruyucularının Tasarımında ĠSG Kriterleri, Taha Kubilay Han Kayalp 17.Ġlköğretim Okullarında Güvenlik Uygulamaları, Zehra Boduroğlu 18.AVM ĠnĢaatlarında Güvenli ÇalıĢma Modeli, Tuncay Saitoğlu 19.Ġksa Uygulamalrında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Rukiye Yıkar 20.Metal Sektöründe ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Süleyman Yılmazoğlu

3 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science October / November / December - Fall Semester Volume: 4 Issue: 14 Year: 2015 ISSN Print: Online (ISO Belge No / Document No: & ISO Belge No / Document No: 12880), (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) (2015/ GE-17304), Koruma Altındaki Binalarda Sağlık-Güvenlik Parametreleri Açısından Tehlike Etmenleri Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Yılmaz KARATEPE, Esin TÜMER, sf: Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yer alan (Proceedings) bildiriler: Bireysel ve Toplumsal Sağlık ve Güvenliğin Korunması Çerçevesinde Karayollarında YaĢanan Kazaların Önlenmesine Yönelik Almanya Trafik Güvenliği Modeli nin Ġncelenmesi MSc Suat SARI, Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER, TRANSITIST, 7. Uluslararası UlaĢım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Istanbul, Aralık Walking While Working Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER, Turkey International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Istanbul, March Building Energy Codes & Standards, Energy Raiting & Labelling. Ayçam, Ġ., Utkutuğ, G., Tümer, E., Türk Tesisat Mühendisleri Derneği. IVth International Building Science & Technology Symposium, Ġstanbul, 5 (1) : 38 (2000) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yer alan (Proceedings) bildiriler: Masa BaĢı Ofis ÇalıĢmalarında Sürdürülebilir Sağlık Ġçin Ayakta ÇalıĢmanın Önemi ve Ergonomik Gereklilikler Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER VIII. ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kongresi, Adana, Nisan Güvenlik ĠĢaret ve Levhalarında Etkin Tasarım ve ANSI Z535 Standardı Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER, 1.Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi, Bingöl, Mayıs Ġstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet AraĢtırma Enstitüsü 3. Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sempozyumu, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Programlarının (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans) Sorunları konulu Workshop 4 Yöneticisi, 27 Mayıs 2015 ġehir ġantiyelerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER, Yerel Yönetimlerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Ġstanbul, 9 Mayıs ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Programlarının (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans) Sorunları Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet AraĢtırma Enstitüsü 3. Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sempozyumu, 27 Mayıs 2015 Enerji Etkinliği Çerçevesinde Ekolojik Tasarım Kriterleri ile OluĢturulmuĢ Binalar Tümer, E.,. TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Tasarrufu Koordinasyonu Kurulu BaĢkanlığı ve Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi. Enerji 2000 Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, Ankara, 3 (1):28, (2000) Binalarda Enerji Kod ve Standardları, Enerji Tüketim Profili ve Etiketleme, Ayçam, Ġ., Utkutuğ, G., Tümer, E Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 21.Yüzyılda Sürdürülebilir Kalkınma Ġçin Enerji ve Teknoloji, Türkiye 8.Enerji Kongresi, Ankara, 5 (3) : 25 (2000) Yeni Bina Kavramı Çerçevesinde Yeni Kabuk ve Yüzey AnlayıĢı Tümer, E., GÜ.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve TMMOB Ankara ġubesi. Kuram ve Uygulama, Mimari Biçimlerde Yüzey Sempozyumu Ankara, 1: 23, (1999) Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar Mühendis ĠĢbirliğini Yansıtan Üç Örnek Bina Tümer, E., TMMMOB Makine Mühendisleri Odası. TEKON 99, IV. Ulusal Tesisat Mühendisleri Kongresi, Ġzmir, 3 (2) : 53 (1999)

4 Koordinatörü Olduğu ve Moderatörlük Yaptığı Etkinlikler ĠYYÜ ĠSG GÜNLERĠ, PANELLER ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nasıl Olmalı, Uzman mı, Mühendis mi?, 17 Aralık 2014 ĠĢinizin Bedeli Sağlığınız Olmasın, Mesleğin Hastalığı, Hastalığın Mesleği, 16 Ocak 2015 Türk ĠSG Yönetim Sistemi Nedir?, 18 Mart 2015 Hastanelerde FMEA ile Risk Analizi, Hijyen Nedir Ne Değildir?, 30 Nisan 2015 Mühendislik Kesitinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, 15 Mayıs 2015 Oturum BaĢkanı Olduğu ve Moderatörlük Yaptığı Etkinlikler Hastanelerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 1. Oturum: YASAL BĠR ZORUNLULUK OLARAK Ġġ ALIĞI VE GÜVENLĠĞĠ, Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER Worksop Yöneticisi: Akademik Düzeyde Eğitim Sorunları, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Programlarının (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans) Sorunları Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet AraĢtırma Enstitüsü 3. Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sempozyumu, 27 Mayıs 2015 Bilim Kurulu Üyesi 4. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Yalova, Mayıs Yerel Yönetimlerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Ġstanbul, 9 Mayıs Yeni Yüzyıl Üniversitesi nde verilen ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Lisans dersleri: Lisans Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 1.sınıf, ĠSG GiriĢ I 3 saat, örgün eğitim olarak verilmiģtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 2.sınıf, ĠĢ Hukuku 3 saat, örgün olarak verilmiģtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 3. sınıf Risk Analizi, 3 saat, örgün olarak verilmiģtir Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 2.sınıf, Uygulamalı ĠSG Mevzuatı 3 saat, örgün olarak verilmiģtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 3. sınıf Risk Değerlendirme, 3 saat, örgün olarak verilmiģtir. Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans 1.Dönem, ISG GiriĢ 2 saat online eğitim olarak verilmiģtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans 1.Dönem Mesleki Hukuk 3 saat örgün olarak verilmiģtir Eğitim Öğretim Bahar Döneminde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans 2.Dönem, ĠSG Mevzuat II 3 saat online eğitim olarak verilmektedir Eğitim Öğretim Dönenimde Lisans Düzeyinde Verilmesi Planlan Dersler: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 2.sınıf, ĠSG Mevzuat I 3 saat, örgün olarak planlanmıģtır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 2.sınıf, ĠSG Mevzuat II 3 saat, örgün olarak planlanmıģtır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 3.sınıf Yapı ĠĢlerinde ĠSG, 3 saat örgün olarak planlanmıģtır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 4. sınıf Kaza Analizi, 2 saat, örgün olarak planlanmıģtır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 4. sınıf Risk Analizi, 3 saat, örgün olarak planlanmıģtır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 4. sınıf Küresel Farkındalık ve ĠĢyeri Kültürü, 2 saat, seçmeli örgün olarak planlanmıģtır.

5 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde ĠĢ Hukuku zorunlu dersi kapsamında ĠĢ Kanunu, Borçlar Kanunu ve Yargıtay Kararları ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri iliģkisi haftada 2 saat örgün eğitim olarak verilmiģtir Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uygulama zorunlu dersi kapsamında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri güncel yönetmelikleri ve uygulama konuları haftada 8 saat uzaktan ve örgün eğitim olarak verilmiģtir. Gazikent Kalyoncu Üniversitesi nde verilen ĠnĢaat Mühendisliği Yüksek Lisans dersi: Eğitim ve Öğretim Yılı KıĢ Döneminde Enerji Etkin Akıllı Binalarda Strüktürel Sistem Entegrasyonu kapsamında, Strüktürel sistem tasarımın enerji etkinliğindeki önemi ve yeri haftada 2 saat örgün eğitim olarak verilmiģtir. Eğitim ve Sertifikalar 1.SEVĠYE YANGIN EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKASI BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU SERTĠFĠKASI SPOR GÜVENLĠĞĠ EĞĠTMENĠ UEFA-TFF SERTĠFĠKASI Diğer Mesleki Görevler Habertürk Gazetesi, Ekonomi, Emlak-Proje KöĢe Yazarı (2012-devam ediyor) Medya-ĠletiĢim DanıĢmanı (Turkcell Yıldızlı Geceler Pera Event devam ediyor) Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Hizmetleri Arası Mesleki Tecrübeler Profesyonel ESĠN TÜMER ġahıs ġirketi, ġirket Sahibi Ref: Yazılı Basın, Medya HABERTÜRK GAZETESĠ KÖġE YAZARI Proje Geziyorum Sayfası (Her Pazar Ana Gazete Ekonomi Bölümü) HABERTÜRK EMLAK Gazetesi DECOYORUM sayfası Ref: Ġnternet Medya sahibi, yönetici Ref: Media Relations: Medya ĠletiĢim DanıĢmanlığı Kadıköy ġifa Hastanesi ĠletiĢim Hizmetleri DSV Air & Sea ve Logistic ĠletiĢim Hizmetleri SYM CON ĠletiĢim Hizmetleri Kongreler ĠletiĢim DanıĢmanlığı (EDAD, TORAKS, GIDA GÜVENLĠĞĠ VB.) Medya Etkinlik Tasarımı DanıĢmanlık Hizmetleri Ref: Mimari Hizmetler Uygulama Kontrolü DanıĢmanlık Hizmetleri Markalı Projelerde sosyal alanların kullanımı DanıĢmanlık Hizmetleri Markalı Projeler, Pazarlama ve SatıĢ Stratejileri DanıĢmanlığı EEM pcm TASARIM DANIġMANLIK, PROJE YÖNETĠMĠ A.ġ. ġirket Sahibi : Proje ve ĠnĢaat Yönetimi Ankara, Esenboğa Havalimanı Ġhalesinde, Ġhale teklif dosyasının ĠÇTAġ Grup adına hazırlanması, Ġstanbul Galataport Ġhalesinde, Ġhale teklif dosyasının ĠÇTAġ Grup adına hazırlanması, 11 il için VakıfBank ġube ĠnĢaatlarının mimari, elektrik, mekanik proje+keģif+metraj dosyalarının Vakıfbank adına hazırlanması,

6 Dubai, Mix Use Commercial Development Project Ġhale dosyasının Bayındır Grup için hazırlanması ve Dubai de sunumu, Dubai, Gardens Cavern Hotel Projesinin uluslararası ihalesi için Kahraman Sadıkoğlu adına teklif dosyasının hazırlanması, Irak, Erbil Kültür Merkezi Projesi için Yenigün ĠnĢaat a danıģmanlık hizmeti verilmesi Design Development Kazakistan, Astana Airport Reconstruction Proj., Türkmenistan, Sayoly Housing Projesi, Design & Built Ankara, Karum British Council Ofis tasarım ve inģai uygulama hizmetleri Ankara, Sağlık Merkezleri, Klinikler, Özel Villa, Temalı Ofis Uygulamaları iç mimari proje ve inģai uygulama hizmetleri Design Ukrayna, Shoping Mall Projesi, Türkiye de villa, konut, ofis binaları vb. pek çok proje hizmeti. TETRA GRUP Enerji Grubu Proje Koordinatörü Gürcistan, Tiflis 392 MW CCPP Projesinde EPC Agreement Grubu olarak, ilgili saha çalıģması, Avrupa Finans Grubu için projenin fizibilite çalıģmasının hazırlanması, Gürcistan Enerji Bakanı ve BaĢbakanı ile ilgili tüm toplantı ve sunumlarda gerekli prezentasyonun yapılması. ĠnĢaat Grubu Genel Müdürü Merkez Ofis, KeĢif Metraj, Ġhale vb ofis çalıģmaları ile Saha Uygulamaları Sorumluluğu ATV- Sabah Grubu SavaĢ Ay Lisesi, Nazife Eryılmaz Ġlkokulu, Ertuğrul Eryılmaz Lisesi, Spor Salonu ve Pansiyon Binası (Doğubayazıt, Ağrı) inģaatlarının yapım, yönetim sorumluluğu PENTA GRUP ĠnĢaat Grubu Genel Müdürü Irak, Erbil de beģ yıldızlı Khanzad Oteli ĠnĢaatı Proje ve ĠnĢaat Genel Müdürü Ġstanbul Merkez Ofis den ihale, lojistik, Ģantiye personel sorumluluğu ve Erbil de inģaatın teslimine kalınarak saha sorumluluğu. Irak, Erbil UN Projelerinde saha sorumlusu : Hapishane, Hastane, Okul, Toplu Konut Irak, Erbil, Penta Beton Santrali Cost Kontrol Sorumlusu Penta ĠnĢaat ın Ġran Konut, AlıĢveriĢ Merkezi Yatırım Proje & ĠnĢaat Sorumluluğu EMEKLĠ SANDIĞI, EMEK ĠNġAAT A.ġ. Ankara Bölge Ġdame ve Modernizasyon ġantiyeleri ġefi Ankara, TÜBĠTAK Genel Müdürlük Binası ġantiye Mimarı G.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Yapı Kürsüsü Asistan B.Ü. Ġç Mimarlık Bölümü, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Mimari Proje Jüri Üyelikleri Diğer XII, Arredemanto Dekorasyon, Mimarlık, La Mason vb. pek çok süreli dergide Akıllı Yüksek Ofis Binalarının Dünya Önermelerine ĠliĢkin, Enerji Etkin Bina Tasarımına ĠliĢkin konularda makale, akademik yayın, Editör :Etkin Sanat Dergisinin Mimarlık Editörlüğü, ÇeĢitli süreli yayınlarda sektörel yazılar

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk.

ÖZGEÇMĠġ. ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk. 1. Adı Soyadı : Namık AK ĠletiĢim Bilgileri ÖZGEÇMĠġ ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk. No:6/2 1 73000, ŞIRNAK ĠĢ Tel

Detaylı

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar.

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar. 1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı : Saniye ÇĠMEN 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi : AĢağıtandır / AFYON, 02.05.1965 TC Kimlik No : 22846131298 1.3.Eğitimi : Doktora; Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı 07058 Kampus Antalya İş Tel :0.242.3106250 E-Mail :ssari@akdeniz.edu.tr

Detaylı

T.C. Balıkesir Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Balıkesir Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Balıkesir Üniversitesi 1 Dünyada herģey için, medeniyet için, hayat için, baģarı için, en hakiki mürģit bilimdir, fendir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 ĠÇĠNDEKĠLER Balıkesir Üniversitesi Sayfa No Tablo

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. KOMİSYON ÜYELİKLERİ 1. İş Analizi Komisyonu Üyesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2000)

ÖZGEÇMİŞ. KOMİSYON ÜYELİKLERİ 1. İş Analizi Komisyonu Üyesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2000) ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Akif EMİROĞLU ÜNVANI : Öğretim Görevlisi BİRİMİ : B.E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BÖLÜMÜ : İşletme ANA BİLİM DALI: Üretim Yönetimi ve Pazarlama DİPLOMALAR Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2013-30 Haziran 2014) Prof. Dr. Berna DENGİZ Dekan GĠRĠġ VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GENEL BĠLGĠLERĠ Bu rapor, BaĢkent Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş)

Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş) Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş) Tabiyeti : Türkiye Cumhuriyeti Doğum Yılı : 1966 Doğum Yeri : Trabzon, Türkiye Medeni Hali : Evli EğitimDurumu : 2005-2006 : Yöneticiler için ĠĢletme Yüksek Lisansı (Executive

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı