AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN BAZI YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ, KD IRAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN BAZI YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ, KD IRAK"

Transkript

1 MTA Dergisi, 143, 37-52, 2011 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN BAZI YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ, KD IRAK Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY* ve Hadeer Ghazi M. ADEEB** ÖZ.- Bu çalýþmanýn amacý, kuzeydoðu Irak'taki Zagros Kývrým-Bindirme Kuþaðýnýn kiremit yapýlý bölümünde yer alan ve Azmar yapýsý olarak bilinen temel antiklinoryumun yapýsal tipini ortaya çýkarmaktýr. Yapýlan yapýsal analiz bu antiklinoryumun KKD-SSB doðrultulu dört ana antiklinalden meydana geldiðini göstermiþtir. Bunlar KD'ya eðim yapan ters faylarla GB yönünde kiremitlenirler ve derinde bir ayrýlma fayý üzerinde birleþirler. Bunun yanýnda Ana Azmar Antiklinalinin sýrt ve kanatlarý üstündeki küçük kývrýmlarýn analizi bu tip küçük kývrýmlarýn çok yönlü tiplerini ve karþýt yönelimlerini ortaya çýkarmýþtýr. Bu özellikler faylanmanýn ana ve küçük kývrýmlarýn geliþimindeki rolünü açýklar. Bu yorum, ters atýmlý mezofaylar ve kestikleri küçük kývrýmlarýn sýrt ve kanat iliþkisi kadar sýrt açýsallýðý ile de desteklenmiþtir. Bu nedenle, çalýþmada Azmar yapýsý için aþamalý faya baðlý kývrýmlanma önerilmiþtir. Anahtar kelimeler: Azmar Antiklinali, tektonik, bindirme kuþaðý, Irak ABSTRACT.- The purpose of this study is to elucidate the structural style of Azmar structure, a major anticlinorium within the imbricate partition of Zagros fold-thrust belt in northeastern Iraq. Structural analysis of this anticlinorium demonstrated that it consists of four main NNW-SSE trending anticlines. They are imbricated SW ward through NE dipping reverse faults merge to a deep seated detachment. Furthermore, analysis of minor folds on hinge and limbs of the main Azmar anticline revealed the versatile style of such minor folds and their opposing vergencies. These features emphasize the role of faulting in development of the major fold and the minor folds. This interpretation has been supported by hinge angularity, as well as by association of hinge and limb disrupting reverse slip mesofaults with those minor folds. Therefore a progressive fault related folding is proposed for Azmar structure in this work. Key words: Azmar Anticline, tectonic, thrust belt, Iraq GÝRÝÞ Çalýþma alaný tektonik olarak, Zagros Orojenik Kuþaðýna aittir. Zagros Kuþaðý, KD Arabistan sýnýrý ile Avrasya arasýndaki oblik çarpýþmalý kenet zonu boyunca geliþmiþ olup, KB'ya doðru Arap ve Anadolu levhalarýný birbirinden ayýran Bitlis kenet kuþaðýna baðlanýr. Yaklaþma hareketi bugün de GD'ya doðru Makran Yýðýþým Prizmasý altýnda kuzey yönlü okyanusal yitim ile karþýlanmaktadýr (Alavi, 2004) (Þekil1). Azmar Antiklinoryumu, Zagros kiremitlenme (imbrike) Zonunda yer alýr. KD'ya doðru bu zon, Ana Zagros Ters Fayý boyunca Sanadaj-Sirjan Zonu ile kenetlenir. Irak içinde kiremitlenme zonu GB istikametinde ana Zagros Ters Fayý ile Zaðros önülke Yüksek Kývrým Zonuna baðlanýr. Daha güneybatýda, Zagros Daðönü Fayý, daha sonra bahsedilecek zon ile Zagros önülke alçak Kývrým Zonu arasýndaki sýnýrý temsil eder (Ibrahim, 2009) (Þekil 2). Azmar Antiklinoryumu, ana sýrtýnýn her iki tarafýnda pek çok antiklinal içerir (Þekil 3 ve 4). Bunlarýn sýrtlarý ana sýrtýn doðrultusunu takip eder (KKB, GGD). Hepsi GD'ya doðru asimetriktir. Ana Azmar Kývrýmýnýn GB kanadý ters dönüktür. Ayrýca, bunlarýn kanatlarý ters atýmlý boyuna ve yanal atýmlý enine faylarla parçalanmýþtýr. Ters * Musul Üniversitesi, Fen Koleji, Jeoloji Bölümü, IRAK ** Musul Üniversitesi, Baraj ve Su Kaynaklarý Araþtýrma Merkezi, IRAK

2 38 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 1- Arap - Avrasya çarpýþma zonunun levha tektoniði. Arap levhasýnýn Avrasya'ya hareket hýzý, (mm/y) Stella ve diðerleri, 2002'den alýnmýþtýr. EAAC: Doðu Anadolu Yýðýþým Kompleksi (Alavi, 2004). atýmlý faylar, hem GB hem de KD istikametinde eðilimlidirler. Yanal atýmlý faylar sað ve sol yanal olarak, antiklinoryumun yönelimine dik ve verev olarak yer alýrlar. (Al Hakary, baskýda) (Þekil 3). Ana Azmar Antiklinalinin çekirdeðinde görünen yaþlý kayaçlar Valanjiniyen - Türoniyen yaþlý Balambo formasyonuna aittir. Sarýmsý gri marn, þeyl ve marnlý kireçtaþý ardalanmasýndan meydana gelirler. Bu formasyon, geç Türoniyen - erken Kampaniyen yaþlý Kometan formasyonunun iyi tabakalanmýþ çört bantlý, ince taneli kireçtaþlarý ile üzerlenir. Kampaniyen - Maastirihtiyen yaþlý Shiranish formasyonu, Kometan formasyonunu üzerler ve mavimsi marn ve marnlý kireçtaþý ardalanmasýndan oluþur. Geç Kampaniyen - Maastrihtiyen yaþlý Tangero formasyonu kýrýntýlý kayaçlardan oluþur (kumtaþý, þeyl, marn ve kumlu kireçtaþý) ve Shiranish formasyonunu üzerler (Þekil 3, 4). Güncel çalýþmanýn esas amacý, Azmar yapýsýnýn kývrým tipini küçük ayrýntýlarý ile birlikte aydýnlatmak, bu yapýnýn pasif kývrýmlanma ya da fay geliþimli kývrýmlanma sonucu oluþup oluþmadýðýný bilmek ve de bu yapýnýn kývrým tipini Kuzey Irak'ýn levha tektoniði çerçevesinde çözmektir. ÇALIÞMA METODU Çalýþmanýn arazi verileri Azmar Daðý'ný enine kesen çapraz yol yarmalarý boyunca toplanýlmýþtýr (Þekil 3). Bu veriler, þekil ve arazi fotoð-

3 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 39 Þekil 2- Çalýþma sahasýndaki temel morfotektonik zonlar (Zagros Kývrým - Bindirme Kuþaðýnýn KB bölümü) ve bunlarýn Ýran'daki devamý. Temel morfotektonik zonlarý birbirinden ayýran derin ana temel faylar kýrmýzý ile çizilmiþtir. Dekstral yanal atýmlý Khanaqin Fayý (5) kuzeybatý (Zagros'un Irak tarafý) ve güneydoðu bölüm (Zagros'un Ýran tarafý) arasýnda bir sýnýr olarak düþünülür. raflarý ile desteklenen tabakalanma yüzey ölçümlerini, arazi tanýmlamalarýný ve yorumlamalarýný içerir. Toplanan veriler daha sonra büroda elle ve hesaplama yoluyla stereografik projeksiyon yardýmýyla laboratuvarda incelenmiþtir. GEORIENT 9.2 yazýlýmý kývrýmlarýn Pi diyagramlarýný oluþturmak için kullanýlmýþtýr. Boyutlarý ne olursa olsun, bütün kývrýmlarýn yapýsal analizi kývrým tiplerinin aþaðýdaki karak-

4 40 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 3- Azmar antiklinoryumunun jeolojisi (Al Hakary, baskýda).

5 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 41 Þekil 4- Sahanýn enine jeoloji kesiti (Azmar Antiklinoryumunda) (Al Hakary, baskýda). teristik elemanlarýn belirlenmesi ile yapýlýr; 1) profil düzlemde kývrýmýn paralel, benzer vb. olarak þekil, 2) profil düzlemdeki kanat arasý açýsý, 3) kývrýmýn üç boyutta silindirikliði, 4) ilgili eksenel düzlem folyasyonu ve/veya lineasyon varlýðý ve tipi ki genellikle bu metamorfik bölgelerin karakteristik özelliðidir (Van der Pluijm ve Marshak, 1997). Çalýþmada dördüncü parametre kullanýlmamýþtýr. Çünkü, çalýþma sahasý özellikle sedimanter istiflenmeler içermekte olup, sahada herhangi bir foliasyon yer almaz. Kývrým profil þekli kývrým tabiatýný ve kývrýmlarýn sýrt kýsmý çevresindeki tabakalarýn bükülmelerini açýkça ortaya koyan arazi fotoðraflarý ile incelenmiþtir. Katmanlanma kutuplarýnýn Pi diyagramý olarak stereografik sunumlarý farklý kývrým elemanlarýnýn geometri ve yönelimlerini sinoptik ve ayrý ayrý tespit etmek için kullanýlmýþtýr. Bu adýmýn sonuçlarý, küçük içerikleri ile birlikte ana kývrýmýn sýnýflamasýnda kullanýlmýþtýr. Pi diyagramlar ayný zamanda bu kývrýmlarýn silindirikliðini kontrol etmek içinde kritik bir öneme sahip olmuþtur. KIVRIM ANALÝZÝ Azmar antiklinoryumu dört bindirmeli antiklinalden oluþur (Þekil 3 ve 4). Ana kývrýmlar kadar küçük kývrýmlarda Balambo, Kometan ve Shiranish formasyonlarýnýn dayanýmlý (kireçtaþý, marnlý kireçtaþý, dolomitik kireçtaþý) ve dayanýmsýz kayaçlardan oluþan (marn, þeyl) ardalanmalý çoklu tabakalanma sistemi içinde geliþmiþlerdir. Kývrýmlarýn þekilleri dayanýmlý katmanlarda daha iyi ortaya konulmakta olup, hepsi de Ramsay'in 1B kývrým sýnýfýndaki paralel kývrýmlar görünümünü sergilemektedirler. Oysa, ardalanan dayanýmsýz tabakalarda bunlarýn þekilleri Ramsay'in 1C ve 2 (benzer kývrým) sýnýflarýna yaklaþým göstermektedirler (Ramsay ve Huber, 1987). Bu antiklinoryumun yapýsýnýn ana antiklinalleri KB'dan GD'ya doðru; Azmar Bechkola, Haruta, Ana Azmar ve Koizah olarak adlandýrýlýrlar. Hepsi çift dalýmlý ve KKB-GGD doðrultuludur. Ayrýca, KD'ya eðimli yelpaze faylar halinde GB'ya doðru kiremitlenerek derinde bir ayrýlma fayý (detache-

6 42 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB ment) üzerinde birleþirler (T1, T2, T3 ve T4) (Þekil 3, 4). Bunlar, biraz dar ve yarý açýsal sýrt zonlarý ile karakterize edilirler. Bunlarýn GB kanatlarý dikçe eðimli ve ara sýra Azmar Ana Antiklinalinde olduðu gibi KD yönünde ters dönüktür. Oysa KD kanatlar daha az diktir. Buna göre, eksenel düzlemler KD eðimli olup GB istikametine yöneliktir (kara önü yönelimli) (Þekil 5). Bu ana antiklinallerin olan kanatlar arasý açýlarý bunlarýn kapalý kývrým sýnýfýnda olduklarýný gösterir. (Çizelge 1) (Fleuty, 1964). Ayrýca, Pi düzlemlerinin çevresindeki G kutuplarýnýn saçýlýmý bu kývrýmlarýn yarý silindirik karakterde olduklarýný gösterir (Ramsay ve Huber, 1987). KÜÇÜK KIVRIMLAR Bunlar mostra ölçeðinde olup, daha büyük (ana) kývrýmlarýn kanat ve sýrt bölgelerinde geliþmiþ olabilir. Küçük kývrýmlarý içeren ana kývrýmlar "antiklinorya" ya da "sinklinorya" olarak adlandýrýlýr. Bunlarýn mevcudiyeti daha geniþ yapýlarda þekil ve konum olarak deðiþim gösterseler de üzerinde bulunduklarý ana kývrýmlarla genetik iliþkiyi ortaya koyar. Bununla birlikte, bu küçük kývrýmlarýn yönelimleri birbirlerine ve ayný zamanda yaklaþýk olarak üzerinde bulunduklarý ana kývrým dizilimlerine benzerler. Bu nedenle; küçük kývrýmlar bazen "parazit kývrým" olarak adlandýrýlýrlar. Çünkü bunlar daha büyük yapýlarla yakýndan iliþkilidirler (Van der Pluijm ve Marshak, 1997; Ragan, 1986). Parazitik kývrýmlar ile bölgesel yapý arasýndaki iliþki yapýsal analizde güçlü "Pumelly Kuralý" adý verilen bir kavramý orta koyar (Twiss ve Moores, 2007). Bu kavram, küçük yapýlarýn (yüksek derece) dizilimlerinin bölgesel yapýlarýn (düþük derece) dizilimlerinin temsilcisi olduðunu ifade eder. Böylece, küçük bir kývrýmýn eksen çizgisi ve eksenel düzleminin yönelimi gibi elementler bölgesel bir kývrým için belirleyici olurlar. Bu kavramýn arazi doðrulamasý bölgesel analizlerde dikkat çeker nispette saðlýklý sonuçlar vermiþtir. Azmar Antiklinalinin eksen (Þekil 6), KD kanadý (Þekil 7) ve GB kanadýnda (Þekil 8) küçük kývrýmlar (yüksek derece) dizisi bulunur (Þekil 3). Bunlar, dolomit, kireçtaþý ve marn ardalanmasýndan oluþan Balambo Formasyonu ve ince kireçtaþý yataklanmalý Kometan Formasyonu istifleri boyunca geliþmiþlerdir. Bu küçük kývrýmlarýn çoðunun ortak karakteristik özelliði sýrt kýsýmlarýnýn açýsallýðý ve eksen doðrultularýnýn (KB - GD) Ana Azmar Antiklinal eksen doðrultusu ile Þekil 5- Azmar Antiklinoryumunun Pi diyagramlarý (a: Azmar Bechkola, b: Ana Azmar, c: Koizah antiklinalleri). Kýrmýzý büyük daireler bu kývrýmlarýn eksenel düzlemlerini gösterir. Yeþil büyük daireler ayný kývrýmýn normal KD ve terslenmiþ GB kanadýný temsil edip, ayný zamanda bu tanýmlý kanatlar arasýndaki eksenel düzlemi de ifade eder.

7 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 43 Çizelge 1- Azmar antiklinoryumunun geometrik parametreleri. genel uyumluluðudur. Ters faylarýn, bunlarýn küçük kývrýmlarýnýn açýsal sýrt ve kanatlarý ile iliþkisi (Þekil 6e, 7b, 8b, 8d) bu küçük kývrýmlarýn fay iliþkili tipleri açýsýndan kuvvetli bir göstergedir. Bu, kiremitlenmeli zonda kývrýmlanma olayý için tipik bir özelliktir. Kometan formasyonunun ince, daha sert çört bantlarý ve ince taneli göreceli daha kalýn kireçtaþý yataklarý arasýndaki dayanýmlýlýk kontrastý, kireçtaþý katmanlarýnýn paralel kývrým tipi içinde açýkça görünür. Böylece, bu formasyondaki çört bantlý kireçtaþý istifindeki küçük kývrýmlar Azmar antiklinalinin her iki kanadýnda disharmonik karakter sunar (Þekil 7f). Bazen, birtakým çört bantlarý özellikle ana kývrýmýn KD kanadýnda yelpaze þekilli kývrýmlarýn oluþmasýna neden olur (Þekil 7g). Fakat, ana kývrým içindeki küçük kývrýmlarýn tipi içbükey (Þekil 6h,i; Þekil 7c), sevron (Þekil 6a,b,c,d,f,e; Þekil 7b,d,e), izoklinal (Þekil 7a), yatýk (Þekil 6g; 8a,c,d), uyumsuz (Þekil 7f), yelpaze þekilli (Þekil 7g) ve monoklinaldir (Þekil 8b). Bununla birlikte, temsili 27 küçük kývrýmýn (Þekil 9,10 ve 11) (Çizelge 2) Pi diyagramlarýndan da görüldüðü üzere, bu küçük kývrýmlar arasýnda ve bu kývrýmlar ile Ana Azmar Antiklinali arasýnda pek çok açýdan büyük farklýlýklar ortaya çýkar. Bu küçük kývrýmlarýn eksenel yaklaþým aralýðý 3 gruba ayrýlýr. Bir grubun (2, 4-11, 13, 17, 19-21) eksen doðrultularý genelde KB - GD yönündedir. Diðer grup, Ana Azmar antiklinalinin doðrultusu ile uyumlu KKB -GGD doðrultu eksenlidir (1, 3, 12, 14-16, 18, 22, 25, 27). Fakat ilk iki gruba göre diskordan kývrým eksenli iki küçük kývrýmýn bir üçüncü grubu daha vardýr ki bunlar KKD - GGB doðrultuludur. Her ikisi de Azmar Antiklinalinin KD kanadýnda yer almaktadýr. Ayrýca; bu üç grup eksen düzlemlerinin doðrultularýnda birbirlerinden ayýrt edilebilirler (Çizelge 2). Buna göre, bu gruplar DKD, KD iç bölgesinde ve GB önülke yönlerinde sýralanýrlar. Böylece, bunlar Ana Azmar Antiklinalinin sýrtýna göre farklý yönelimdedir. Bu olay, ana bir kývrýmýn her iki kanadýndaki küçük kývrýmlarýn normal yönleri ile çakýþýr. Yani, her iki kanattaki küçük kývrýmlar birbirine ve ana kývrýmýn sýrt kýsmýna göre ayný yönlü kývrýmlardýr (Van der Pluijm ve Marshak, 1997; Ramsay ve Huber, 1987; Hobbs ve diðerleri, 1976 ve Suppe, 1985). Bunun yanýnda bu küçük kývrýmlarýn kanat arasý açýlarý büyük oranda deðiþim gösterirler. Böylece bu kývrýmlar Fleuty (1964)'e göre sýký (thight) (5,18, 25, 27), açýk (open) (2, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 21, 23), kapalý (closed) (1, 9-15, 19, 22, 24, 26) ve yayvan (gentle) (8, 20) sýnýflara düþerler (Çizelge 2). BUDÝNAJ YAPILARI Bu yapýlar katmanlanmaya paralel çekmeye uðramýþ, daha sünümlü kayaçlardan oluþan bir matriks arasýnda katmanlanmýþ oransal olarak dayanýmlý katmanlarýn sosis þekilli mercekleridir. Bu yapýlar üç boyutta doðrusal nesneler olarak kabul edilebilen, budin boyunlarý ile ayrýlmýþ uzun, düzlemsel yapýlardýr (Van der Pluijm ve Marshak, 1997 ; Suppe, 1985). Çalýþmada Kometan formasyonunun nispeten kalýn kireçtaþlarý içinde tabakalanmýþ ince

8 44 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Çizelge 2- Azmar antiklinalindeki küçük kývrýmlarýn geometrik parametreleri. çört bantlarýnýn budin tarzý parçalara bölündüðü gözlenmiþtir (Þekil 12). Böylece, çört budinlerin oluþtuðu süreç hemen yukarýda bahsedilen mekanizma ile benzerlik göstermektedir (Ana Azmar Antiklinalinin KD kanadýndaki tabakaya paralel gerilme). KD -GB yönündeki bu tip sünme kývrýmlanmayý izleyen rahatlama süresi boyunca baskýn olmuþtur (ana kývrýmýn yükselme süreci boyunca). Bu uzama (sünme) yönü ana kývrýmýn ayný kanadýndaki basamaklý ufak normal faylarla (Þekil 13) ve tabakaya paralel tepeleri dikey olarak yukarýya dönük stilolit bantlarý ile uyumludur (Þekil 14). Çört budinin bir baþka formu Azmar Antiklinalinin KD kanadýnda tespit edilmiþtir. Ama bu sefer çört budini parçalara ayrýlmayýp, daha ziyade boyunlu bir modele sahip olmuþtur (Þekil 15). Bununla birlikte, bu bant ayný zamanda KD - GB yönlü tabakaya paralel geniþleme ürünüdür. Ana Azmar Antiklinali GB kanadýnýn yarý dikey bölümünde de Kometan formasyonu kireçtaþý yataklarý içinde geliþmiþ budin yapýlar bulunmaktadýr (Þekil 16). Buradaki budin oluþumu bu kanattaki tabakalanmaya yarý dikey olan daralan sýkýþmalý yön olarak yorulmaktadýr. Böylece, ki-

9 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 45 Þekil 6- Balambo formasyonundaki ana Azmar antiklinali üstünde bulunan farklý tipli uyumlu küçük kývrýmlar dizisi. (a, b, c, d, e, f) Açýsal eksenli sýký; (g) yatýk; (h ve i) yuvarlak sýrtlarla açýk; (e) bir ters fayla kesilmiþ.

10 46 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 7- Ana Azmar Antiklinali KD kanadýndaki farklý tipte küçük benzer kývrýmlar. (a, b, c, d) Balambo formasyonunda; (e, f, g) Kometan formasyonunda. (a) izoklinal; (b, d, e) açýsal sýrtlý, (b)'nin senklinal sýrtý ters fayla kesilmiþtir, (c) yuvarlak sýrtlý, (f, g) çört bantlý küçük kývrýmlar, (g) yelpaze þekillidir.

11 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 47 Þekil 8- Balambo formasyonundaki Ana Azmar Antiklinalinin GB kanadýnda bulunan küçük benzer kývrýmlar dizisi. (a ve b) Balambo formasyonunda; (a) yatýk; (b) GB eðimli olasý ters fay ile yatýk kývrýmdan ayrýlmýþ monoklinal küçük kývrým. (c, d) Kometan formasyonunda; (c) yatýk; (d) KD eðimli üst ve alt ters faylar arasýnda sýkýþmýþ yatýk küçük kývrým. reçtaþý yataklarýnýn ikincil tabakaya paralel gerilmesi böylesi budinleþme yapýlarýnýn geliþmesine öncülük etmiþtir. TEKTONÝK YORUM Azmar Antiklinoryumunun yapýsal mimarisi bu yapýnýn iç bölgeye eðimli ters faylarýn etkisi ile ilerleyici kývrýmlanma süresince geliþtiðini göstermektedir. Bu tip faylar, Zagros Orojenine neden olan Arap - Ýran levhalarýnýn çarpýþmasý ile iliþkili derinde geliþen ayrýlma (detachement) fayýnda birleþmiþ olabilirler. Böylece, bu tip yapýlarýn oluþumundan sorumlu ana bölgesel sýkýþmalý stresin KD - GB yönünde olduðu varsayýlmýþtýr (Talebian ve Jackson, 2002; Alavi, 2004; Agard ve diðerleri, 2005). Ýlerleyici (progressive) Aþamalý kývrýmlanma, ayný zamanda Ana Azmar Antiklinalindeki çeþitli þekillerdeki küçük kývrýmlarýn yönelimleri ile de belirtilmektedir. Üç küçük kývrým grubunun dizilimlerine göre ayrýlmasý (Çizelge 2, Þekil 9), bunlarýn Ana Azmar Antiklinalindeki sýrt kýsmýna göre ayrýk bakýþ yönleri ve kanat arasý açýlarýndaki deðiþim bu küçük kývrýmlarýn ilerleyici þekilde ana kývrým geliþimi ile iliþkili geliþtiðini göstermiþtir. Bunlar ana kývrýmýn sýkýþma aþamasý boyunca oluþmuþ ve deðiþimlerinin ayný zaman içinde devam etmiþ olabileceðini gösterir. Ayrýca, Ana Azmar Antiklinoryumunun tipi, farklý küçük kývrýmlarýn açýsal sýrt kýsýmlarý da dahil olmak üzere (chevron kývrýmlar) fay iliþkili kývrýmlanma þemasýna göre belirlenir.

12 48 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 9- Ana Azmar Antiklinalindeki küçük kývrýmlarýn stereografik sunumlarý (PI-diyagramlarý) : kývrým ekseni, : tabakalanma kutuplarý.

13 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ Þekil 9- devamý

14 50 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 9- devamý Þekil 10- Azmar ana antiklinalindeki 27 küçük kývrýmýn eksen düzlemlerinin gridlenmiþ kontür diyagramý. Þekil 11- Azmar ana antiklinalindeki 27 küçük kývrýmýn kývrým eksenlerinin gridlenmiþ kontür diyagramý.

15 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 51 Þekil 12- Ana Azmar antiklinalinin KD kanadýndaki Kometan formasyonunun kireçtaþý katmanlarýnda geliþen budinli yapýlar. Þekil 15- Ana Azmar antiklinalinin KD kanadýndaki Kometan formasyonunda bir çört bandýnýn boyunlu budini. Þekil 13- Ana Azmar antiklinalinin KD kanadýndaki Kometan formasyonunun kireçtaþý katmanlarýnda seri halindeki küçük basamaklý normal faylar. Þekil 16- Ana Azmar Antiklinalinin yarý dik GB kanadýnda Kometan formasyonu içinde budinaja uðramýþ kireçtaþý katmanlarý. Bununla birlikte, aþamalý kývrýmlanma normal olarak Azmar Antiklinoryumunun doðrultusunda yönelmiþ tabakaya paralel gerilme ile sona ermiþtir. Bu gerilme bütün yapýnýn son yükselmesi ile iliþkilendirilip, normal faylanma (KD kanat), tabakaya paralel stilolit bantlarý, ana kývrýmýn her iki kanadýndaki çört bantlarý ve kireçtaþý yataklarýndaki budin oluþumlarý ile oluþmuþtur. SONUÇLAR Þekil 14- Ana Azmar Antiklinalinin KD kanadýndaki Kometan formasyonunda tabakaya paralel stilolit bantlarý. KD Irak'ta ki Azmar Antiklinoryumunun kývrým karakterizasyonu aþaðýdaki sonuçlarý ortaya çýkarmýþtýr;

16 52 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB 1. Azmar Antiklinali KKB - GGD doðrultulu ana bir antiklinoryum olup, dört ana GB yönelimli antiklinali ile (Azmar Bechkola, Haruta, Ana Azmar ve Koizah), KB eðimli, kiremitlenmiþ ve derinde bir ayrýlma fayýnda birleþmiþ yelpaze þekilli faylardan meydana gelmektedir. 2. Ana Azmar Antiklinalinin her iki kanadý ve sýrt kýsmý çeþitli tip ve büyüklüklerde küçük kývrýmlar (dalgaboyu ve genliði), (ekseni bükümlü, ekseni açýlý, chevron, izoklinal, yatýk) taþýmakta olup bunlar sýrt ve kanatlarýný kesen ters faylarla iliþkilidir. Her iki kanattaki küçük kývrýmlar ana kývrýmýn sýrt bölgesine göre farklý yönelimler gösterip, karþýlýklý eksen düzlemlerinin doðrultularýna baðlý olarak üç gruba ayrýlýr. 3. Çoðu küçük kývrýmlarýn açýlý eksenleri ile Azmar Antiklinoryumunun þekli, antiklinoryumun fay iliþkili kývrýmlanma sonucu olduðunu gösterir. 4. Disharmonik kývrýmlar Azmar kývrýmýnýn KD kanadýnda bulunan Kometan Formasyonu nun nispeten kalýn kireçtaþý katmanlarý arasýnda yer alan ince çört bantlarý içinde görülmüþtür. Bunlardan bazýlarý, yelpaze kývrýmlarý gibi farklý birtakým oluþumlar gösterir. 5. Ana Azmar antiklinalinin KD kanadýndaki çört bantlarý tabakaya paralel gerilmeye baðlý olarak budinli parçalara ayrýlmýþ daha sonra, kývrýmlanmanýn son aþamasý buna eþlik etmiþtir (yükselme). Buna karþýlýk, ana kývrýmýn GB kanadýnýn dikey kýsmýnda marn matriksi içinde bulunan budinli ince kireçtaþý katmanlarý erken oluþmuþ kývrýmýn daralma aþamasýnda yarý dik katmanlara yarý normal konumda etki etmiþ olan sýkýþmayý yansýtýrlar. DEÐÝNÝLEN BELGELER Yayýna verildiði tarih, 28 Ekim 2010 Agard, P., Omrani, J., Jolivet, J. ve Mouthereau, F., Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation: International Journal of Earth Sciences, 94, Alavi, M., Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution: American Journal of Science, 304, Al-Hakary, S., H. Geometrical analysis and structural evolution of a selected area from NE Zagros Fold Thrust Belt and their tectonic implications, Northeast Iraq region, NE Iraq. Ph. D. Thesis, Sulaimani University in press. Fluety, M.J.,1964. The description of folds: Geological Association Proceeding, 75/ 4, Hobbs, B.,E. Means, W.D. ve Williams, P.F., An outline of structural geology: John Wiley and Sons, New York, 571 p. Ibrahim, A.O., Tectonic style and evolution of the NW segment of the Zagros fold- thrust belt, Sulaimani governorate, Northeast Iraq region, NE Iraq: Unpublished Ph. D Thesis, Sulaimani University. Ragan, D.M., Structural geology; an introduction to geometrical techniques: John Wiley and Sons, Inc., 196 p. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., Folds and fractures: The techniques of modern structural geology: 2, Academic Press, New York, 700 p. Suppe, J., Principles of structural geology: Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 537 p. Talebian, M. ve Jackson, J., Offset on the main recent fault of NW Iran and implications for the late Cenozoic tectonics of the Arabia-Eurasia collision zone: Geophysical Journal International, 150, Twiss, R.J. ve Moores, E.M., Structural geology: W.H. Freeman and Company, 41 Madison Avenue, New York, 736 p. Van der Pluijm, B.A. ve Marshak, S., Earth structure: An introduction to structural geology and tectonics: WCB/McGraw-Hill, USA, 495 p.

VI. KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

VI. KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları VI. KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) 1 VI. 1. Tanım ve genel bilgiler Tabakalı kayaçların tektonik kuvvetlerin etkisiyle kazandıkları dalga şeklindeki deformasyon yapılarına kıvrım, meydana gelen

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Yaşar EREN Kıvrım boyutları

Yaşar EREN Kıvrım boyutları 5.3.Kıvrım boyutları Kıvrım boyutlarını tanımlamak için dalga boyu ve kıvrım yüksekliği terimleri kullanılır Dalga genişliği:bir kıvrımın iki tarafındaki eksenler arasındaki mesafedir. Kıvrım yüksekliği

Detaylı

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA)

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) Çok evreli kıvrımlanmanın nedenleri 1-Bir çok orojenik zonlarda, kıvrımlar geometrik olarak oldukça karmaşık bir yapı sunar. Çoğu kez bu karmaşıklık daha

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Yaşar EREN Selçuk üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Konya-2003 Devam ediyor

Yrd.Doç.Dr.Yaşar EREN Selçuk üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Konya-2003 Devam ediyor Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Okutulan Tektonik II Dersi kapsamında hazırlanan bu sunumlar 32 bölüm şeklinde hazırlanmıştır.

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE)

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) TERMİNOLOJİ Klivaj. Deformasyon geçirmiş tortul veya metamorfik kayaçlardaki mineral veya tanelerin belirli yönlerde sıralanması ile oluşturduğu düzlemsel yapılara klivaj

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ

PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ MTA Dergisi, 132, 91-99, 2006 PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ Doðan PERÝNÇEK*, Salih SANER** ve Khattab G. Al-Hinai** ÖZ.- Orta

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI 4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI Tektonitlerin önemli bir özelliği de çizgisel yapılar içermeleridir. Cloos (1946), Lineasyonu, kayaç içinde veya üstündeki herhangibir çizgisellik olarak tanımlar.

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya Altınekin-Konya Altınekin-Konya Meydanköy-Konya Yaşar EREN-2003 Tabakalı kayaçlar homojen olmayan gerilmelerle kıvrımlanırlar. Kıvrımlar kayaç deformasyonunun en göze çarpan yapılarındandır. Meydanköy-Konya

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir.

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. KIVRIM VE KIVRIM TİPLERİ Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. Deniz veya okyanus diplerinde (jeosenklinallerde)

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Laboratuvar 8: Kıvrımlar ve harita görünümleri. Güz 2005

Laboratuvar 8: Kıvrımlar ve harita görünümleri. Güz 2005 Laboratuvar 8: Kıvrımlar ve harita görünümleri Güz 2005 1 Kıvrımlar, deforme kayaçlarda gelişen en yaygın tektonik yapılardan biridir. Kıvrımlar, tortul tabakalanma, metamorfik şist ve gnayslardaki litolojik

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Topoğrafya Haritaları, Yorumlanması ve Topoğrafik Kesit Alma

Topoğrafya Haritaları, Yorumlanması ve Topoğrafik Kesit Alma Uygulama 1 1.Topoğrafya Haritaları Topoğrafya Haritaları, Yorumlanması ve Topoğrafik Kesit Alma Ar.Gör. Cengiz Zabcı 1.1 Giriş Kontur çizgisi, belirli bir parametreye göre aynı değere sahip noktalardan

Detaylı

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar

Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar 1.10. Boy değişiminin jeolojik önemi Deformasyon incelemelerinde olduğu gibi, değişik yönlerdeki çizgilerde boy kısalması ve boy uzaması farklı ve karmaşık

Detaylı

Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar

Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar Uzamaya ve kısalmaya bağlı olarak gelişen yapılar 1.10. Boy değişiminin jeolojik önemi Deformasyon incelemelerinde olduğu gibi, değişik yönlerdeki çizgilerde boy kısalması ve boy uzaması farklı ve karmaşık

Detaylı

X. KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU

X. KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU 1 X. KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU X.1. GİRİŞ Modern jeolojinin öncüleri olan 18. ve 19. yüzyıl yerbilimcileri, tortul kayaçların çoğunun önce deniz tabanında yatay bir şekilde çökeldiklerini,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections)

SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections) SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections) Doç. Dr. Gültekin KAVUŞAN İçindekiler Harita ve harita hakkında bilgi

Detaylı

12.113 Yapısal Jeoloji. Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular. Güz 2005

12.113 Yapısal Jeoloji. Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli iç Anadolu platosundan daðlýk oluk/çöküntüdür. Ýstanbul-Samsun otoyolu yak- Anadolu

Detaylı

Jeolojik Rapor İçereği

Jeolojik Rapor İçereği Jeolojik Rapor İçereği ÖZET TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ ÖZEL SAYFALAR 1. GİRİŞ 1.1 Çalışmanın Amacı 1.2 Çalışma Bölgesinin Tanıtımı 1.3 Çalışma

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylardır. Sapma Açısı: 00 o 1 http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/jotr/pic00015sm.jpg 2 3 http://www.geo.umn.edu/courses/1001/summer_session/crops_offset.jpg

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005 Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeologun hedeflerinden birisi deforme kayaçların üç boyutlu geometrisini anlamaktır. Ne yazık ki, tüm bunların doğrudan gözlenebilir olanları

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011. Burhan ERDOÐAN*, Erhan AKAY** ve Altuð HASÖZBEK***

MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011. Burhan ERDOÐAN*, Erhan AKAY** ve Altuð HASÖZBEK*** MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011 MENDERES MASÝFÝ' NDEKÝ (BATI ANADOLU) GNAYSÝK GRANÝTLERÝN YERLEÞÝM ÖZELLÝKLERÝ VE MASÝFÝN TEKTONÝK EVRÝMÝNDEKÝ YERÝ; YENÝ ARAZÝ BULGULARI VE YAÞ TAYÝNLERÝ Burhan ERDOÐAN*,

Detaylı

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ Doç. Dr. A. Sami DERMAN TPAO Genel Müdürlüðü Ankara KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ TPAO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 22-26 Nisan, 2004 ANKARA ÖNSÖZ Her meslek kolunda olduðu gibi

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf BAHAR Yarıyılı. 13 Nisan 2015

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf BAHAR Yarıyılı. 13 Nisan 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf 2014-2015 BAHAR Yarıyılı SİSMOTEKTONİK (JEF3608 JEF-3608 ) Doç.Dr. Dr Orhan POLAT 13 Nisan 2015 10.HAFTA Eğim Yönü (

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

BÖLÜM 10 KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU

BÖLÜM 10 KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU GİRİŞ BÖLÜM 10 KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU Modern jeolojinin öncüleri olan 18. ve 19. yüzyıl jeologları, tortul kayaçların çoğunun önce deniz tabanında yatay bir şekilde çökeldiklerini,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR

BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları 1 Fay izinin (fault trace) gidişine göre doğrultu atımlı faylar 1. düz doğrultu atımlı faylar 2. bükümlü doğrultu atımlı faylar

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI

JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümde açılan JEO 302 Jeolojik Harita Alma Çalışması dersi kapsamında hazırlanacak Jeolojik Raporun yazımında Ek lerde

Detaylı

Laboratuvar 3: Stereonetler. Güz 2005

Laboratuvar 3: Stereonetler. Güz 2005 Laboratuvar 3: Stereonetler Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeolojide düzlemlerin, çizgilerin ve bunların kesişiminin oryantasyonunun tayin edilmesi önemlidir. Bu ilişkiler Kartezyen x-y-z koordinatlarında çalışıldığında

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK Bİ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 3 : 389-393 BOUGUER

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

1.9. Deformasyon elips alanları ve jeolojik önemleri

1.9. Deformasyon elips alanları ve jeolojik önemleri 1.9. Deformasyon elips alanları ve jeolojik önemleri Deformasyon elipsleri 1+e 1 apsiste, 1+e 2 ise ordinatta gösterilerek basitçe sınıflana bilir. 1+e 2 hacim azalması 3.Alan hacim artışı 1. Alan 2. Alan

Detaylı

HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM

HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM MTA Dergisi, 132, 101-111, 2006 HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM Gülay SEZERER KURU*, Ýlkay KUÞCU**, Bilge ÞALIÞ***, Erkan YILMAZER****, ve

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Fakülte Ders Notları No: 1 YAPISAL JEOLOJİ Prof. Dr. Osman BEKTAŞ Arş. Gör. Yener EYÜBOĞLU TRABZON - 2006 I İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 BÖLÜM 1: YAPISAL ANALİZ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b)

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b) ÇATLAKLAR VE FAYLAR Kayaçların taneleri arasındaki bağın kopmasıyla oluşan süreksizliklere kırık denir. Kırılma yüzeyleri boyunca kayaçlar birbirinden ayrılırlar. Çatlak (Diaklaz), yarık, Fay İki kırılma

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

Erman ÖZSAYIN, Tekin YÜRÜR, Kadir D R K Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA

Erman ÖZSAYIN, Tekin YÜRÜR, Kadir D R K Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA Yerbilimleri, 26 (3), 55-59 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Teknik Not /

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

ORYANTASYON VERİLERİ

ORYANTASYON VERİLERİ ORYANTASYON VERİLERİ Konum (attitude): Bir şeyin uzaydaki yönelimini ifade eder. Bir düzlemin konumu doğrultu ve eğimi ile tanımlanır. Bir çizginin konumu ise yönelim ve dalım ile tanımlanır. Cihet (bearing):

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KUZEY SUMATRA (GÜNEYDOÐU ASYA) DEPREMÝ, TSUNAMÝ GERÇEÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN DURUMU

KUZEY SUMATRA (GÜNEYDOÐU ASYA) DEPREMÝ, TSUNAMÝ GERÇEÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN DURUMU 18 KUZEY SUMATRA (GÜNEYDOÐU ASYA) DEPREMÝ, TSUNAMÝ GERÇEÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN DURUMU Doç. Dr. Kadir DÝRÝK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü kdirik@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

KIRIKLAR VE FAYLAR NORMAL FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

KIRIKLAR VE FAYLAR NORMAL FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 NORMAL FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 NORMAL FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR 50 O den fazla eğimli ve eğim atım bileşenin doğrultu bileşenine göre oldukça büyük olduğu faylardır. Normal faylarda tavan bloku taban

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı