AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN BAZI YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ, KD IRAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN BAZI YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ, KD IRAK"

Transkript

1 MTA Dergisi, 143, 37-52, 2011 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN BAZI YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ, KD IRAK Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY* ve Hadeer Ghazi M. ADEEB** ÖZ.- Bu çalýþmanýn amacý, kuzeydoðu Irak'taki Zagros Kývrým-Bindirme Kuþaðýnýn kiremit yapýlý bölümünde yer alan ve Azmar yapýsý olarak bilinen temel antiklinoryumun yapýsal tipini ortaya çýkarmaktýr. Yapýlan yapýsal analiz bu antiklinoryumun KKD-SSB doðrultulu dört ana antiklinalden meydana geldiðini göstermiþtir. Bunlar KD'ya eðim yapan ters faylarla GB yönünde kiremitlenirler ve derinde bir ayrýlma fayý üzerinde birleþirler. Bunun yanýnda Ana Azmar Antiklinalinin sýrt ve kanatlarý üstündeki küçük kývrýmlarýn analizi bu tip küçük kývrýmlarýn çok yönlü tiplerini ve karþýt yönelimlerini ortaya çýkarmýþtýr. Bu özellikler faylanmanýn ana ve küçük kývrýmlarýn geliþimindeki rolünü açýklar. Bu yorum, ters atýmlý mezofaylar ve kestikleri küçük kývrýmlarýn sýrt ve kanat iliþkisi kadar sýrt açýsallýðý ile de desteklenmiþtir. Bu nedenle, çalýþmada Azmar yapýsý için aþamalý faya baðlý kývrýmlanma önerilmiþtir. Anahtar kelimeler: Azmar Antiklinali, tektonik, bindirme kuþaðý, Irak ABSTRACT.- The purpose of this study is to elucidate the structural style of Azmar structure, a major anticlinorium within the imbricate partition of Zagros fold-thrust belt in northeastern Iraq. Structural analysis of this anticlinorium demonstrated that it consists of four main NNW-SSE trending anticlines. They are imbricated SW ward through NE dipping reverse faults merge to a deep seated detachment. Furthermore, analysis of minor folds on hinge and limbs of the main Azmar anticline revealed the versatile style of such minor folds and their opposing vergencies. These features emphasize the role of faulting in development of the major fold and the minor folds. This interpretation has been supported by hinge angularity, as well as by association of hinge and limb disrupting reverse slip mesofaults with those minor folds. Therefore a progressive fault related folding is proposed for Azmar structure in this work. Key words: Azmar Anticline, tectonic, thrust belt, Iraq GÝRÝÞ Çalýþma alaný tektonik olarak, Zagros Orojenik Kuþaðýna aittir. Zagros Kuþaðý, KD Arabistan sýnýrý ile Avrasya arasýndaki oblik çarpýþmalý kenet zonu boyunca geliþmiþ olup, KB'ya doðru Arap ve Anadolu levhalarýný birbirinden ayýran Bitlis kenet kuþaðýna baðlanýr. Yaklaþma hareketi bugün de GD'ya doðru Makran Yýðýþým Prizmasý altýnda kuzey yönlü okyanusal yitim ile karþýlanmaktadýr (Alavi, 2004) (Þekil1). Azmar Antiklinoryumu, Zagros kiremitlenme (imbrike) Zonunda yer alýr. KD'ya doðru bu zon, Ana Zagros Ters Fayý boyunca Sanadaj-Sirjan Zonu ile kenetlenir. Irak içinde kiremitlenme zonu GB istikametinde ana Zagros Ters Fayý ile Zaðros önülke Yüksek Kývrým Zonuna baðlanýr. Daha güneybatýda, Zagros Daðönü Fayý, daha sonra bahsedilecek zon ile Zagros önülke alçak Kývrým Zonu arasýndaki sýnýrý temsil eder (Ibrahim, 2009) (Þekil 2). Azmar Antiklinoryumu, ana sýrtýnýn her iki tarafýnda pek çok antiklinal içerir (Þekil 3 ve 4). Bunlarýn sýrtlarý ana sýrtýn doðrultusunu takip eder (KKB, GGD). Hepsi GD'ya doðru asimetriktir. Ana Azmar Kývrýmýnýn GB kanadý ters dönüktür. Ayrýca, bunlarýn kanatlarý ters atýmlý boyuna ve yanal atýmlý enine faylarla parçalanmýþtýr. Ters * Musul Üniversitesi, Fen Koleji, Jeoloji Bölümü, IRAK ** Musul Üniversitesi, Baraj ve Su Kaynaklarý Araþtýrma Merkezi, IRAK

2 38 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 1- Arap - Avrasya çarpýþma zonunun levha tektoniði. Arap levhasýnýn Avrasya'ya hareket hýzý, (mm/y) Stella ve diðerleri, 2002'den alýnmýþtýr. EAAC: Doðu Anadolu Yýðýþým Kompleksi (Alavi, 2004). atýmlý faylar, hem GB hem de KD istikametinde eðilimlidirler. Yanal atýmlý faylar sað ve sol yanal olarak, antiklinoryumun yönelimine dik ve verev olarak yer alýrlar. (Al Hakary, baskýda) (Þekil 3). Ana Azmar Antiklinalinin çekirdeðinde görünen yaþlý kayaçlar Valanjiniyen - Türoniyen yaþlý Balambo formasyonuna aittir. Sarýmsý gri marn, þeyl ve marnlý kireçtaþý ardalanmasýndan meydana gelirler. Bu formasyon, geç Türoniyen - erken Kampaniyen yaþlý Kometan formasyonunun iyi tabakalanmýþ çört bantlý, ince taneli kireçtaþlarý ile üzerlenir. Kampaniyen - Maastirihtiyen yaþlý Shiranish formasyonu, Kometan formasyonunu üzerler ve mavimsi marn ve marnlý kireçtaþý ardalanmasýndan oluþur. Geç Kampaniyen - Maastrihtiyen yaþlý Tangero formasyonu kýrýntýlý kayaçlardan oluþur (kumtaþý, þeyl, marn ve kumlu kireçtaþý) ve Shiranish formasyonunu üzerler (Þekil 3, 4). Güncel çalýþmanýn esas amacý, Azmar yapýsýnýn kývrým tipini küçük ayrýntýlarý ile birlikte aydýnlatmak, bu yapýnýn pasif kývrýmlanma ya da fay geliþimli kývrýmlanma sonucu oluþup oluþmadýðýný bilmek ve de bu yapýnýn kývrým tipini Kuzey Irak'ýn levha tektoniði çerçevesinde çözmektir. ÇALIÞMA METODU Çalýþmanýn arazi verileri Azmar Daðý'ný enine kesen çapraz yol yarmalarý boyunca toplanýlmýþtýr (Þekil 3). Bu veriler, þekil ve arazi fotoð-

3 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 39 Þekil 2- Çalýþma sahasýndaki temel morfotektonik zonlar (Zagros Kývrým - Bindirme Kuþaðýnýn KB bölümü) ve bunlarýn Ýran'daki devamý. Temel morfotektonik zonlarý birbirinden ayýran derin ana temel faylar kýrmýzý ile çizilmiþtir. Dekstral yanal atýmlý Khanaqin Fayý (5) kuzeybatý (Zagros'un Irak tarafý) ve güneydoðu bölüm (Zagros'un Ýran tarafý) arasýnda bir sýnýr olarak düþünülür. raflarý ile desteklenen tabakalanma yüzey ölçümlerini, arazi tanýmlamalarýný ve yorumlamalarýný içerir. Toplanan veriler daha sonra büroda elle ve hesaplama yoluyla stereografik projeksiyon yardýmýyla laboratuvarda incelenmiþtir. GEORIENT 9.2 yazýlýmý kývrýmlarýn Pi diyagramlarýný oluþturmak için kullanýlmýþtýr. Boyutlarý ne olursa olsun, bütün kývrýmlarýn yapýsal analizi kývrým tiplerinin aþaðýdaki karak-

4 40 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 3- Azmar antiklinoryumunun jeolojisi (Al Hakary, baskýda).

5 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 41 Þekil 4- Sahanýn enine jeoloji kesiti (Azmar Antiklinoryumunda) (Al Hakary, baskýda). teristik elemanlarýn belirlenmesi ile yapýlýr; 1) profil düzlemde kývrýmýn paralel, benzer vb. olarak þekil, 2) profil düzlemdeki kanat arasý açýsý, 3) kývrýmýn üç boyutta silindirikliði, 4) ilgili eksenel düzlem folyasyonu ve/veya lineasyon varlýðý ve tipi ki genellikle bu metamorfik bölgelerin karakteristik özelliðidir (Van der Pluijm ve Marshak, 1997). Çalýþmada dördüncü parametre kullanýlmamýþtýr. Çünkü, çalýþma sahasý özellikle sedimanter istiflenmeler içermekte olup, sahada herhangi bir foliasyon yer almaz. Kývrým profil þekli kývrým tabiatýný ve kývrýmlarýn sýrt kýsmý çevresindeki tabakalarýn bükülmelerini açýkça ortaya koyan arazi fotoðraflarý ile incelenmiþtir. Katmanlanma kutuplarýnýn Pi diyagramý olarak stereografik sunumlarý farklý kývrým elemanlarýnýn geometri ve yönelimlerini sinoptik ve ayrý ayrý tespit etmek için kullanýlmýþtýr. Bu adýmýn sonuçlarý, küçük içerikleri ile birlikte ana kývrýmýn sýnýflamasýnda kullanýlmýþtýr. Pi diyagramlar ayný zamanda bu kývrýmlarýn silindirikliðini kontrol etmek içinde kritik bir öneme sahip olmuþtur. KIVRIM ANALÝZÝ Azmar antiklinoryumu dört bindirmeli antiklinalden oluþur (Þekil 3 ve 4). Ana kývrýmlar kadar küçük kývrýmlarda Balambo, Kometan ve Shiranish formasyonlarýnýn dayanýmlý (kireçtaþý, marnlý kireçtaþý, dolomitik kireçtaþý) ve dayanýmsýz kayaçlardan oluþan (marn, þeyl) ardalanmalý çoklu tabakalanma sistemi içinde geliþmiþlerdir. Kývrýmlarýn þekilleri dayanýmlý katmanlarda daha iyi ortaya konulmakta olup, hepsi de Ramsay'in 1B kývrým sýnýfýndaki paralel kývrýmlar görünümünü sergilemektedirler. Oysa, ardalanan dayanýmsýz tabakalarda bunlarýn þekilleri Ramsay'in 1C ve 2 (benzer kývrým) sýnýflarýna yaklaþým göstermektedirler (Ramsay ve Huber, 1987). Bu antiklinoryumun yapýsýnýn ana antiklinalleri KB'dan GD'ya doðru; Azmar Bechkola, Haruta, Ana Azmar ve Koizah olarak adlandýrýlýrlar. Hepsi çift dalýmlý ve KKB-GGD doðrultuludur. Ayrýca, KD'ya eðimli yelpaze faylar halinde GB'ya doðru kiremitlenerek derinde bir ayrýlma fayý (detache-

6 42 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB ment) üzerinde birleþirler (T1, T2, T3 ve T4) (Þekil 3, 4). Bunlar, biraz dar ve yarý açýsal sýrt zonlarý ile karakterize edilirler. Bunlarýn GB kanatlarý dikçe eðimli ve ara sýra Azmar Ana Antiklinalinde olduðu gibi KD yönünde ters dönüktür. Oysa KD kanatlar daha az diktir. Buna göre, eksenel düzlemler KD eðimli olup GB istikametine yöneliktir (kara önü yönelimli) (Þekil 5). Bu ana antiklinallerin olan kanatlar arasý açýlarý bunlarýn kapalý kývrým sýnýfýnda olduklarýný gösterir. (Çizelge 1) (Fleuty, 1964). Ayrýca, Pi düzlemlerinin çevresindeki G kutuplarýnýn saçýlýmý bu kývrýmlarýn yarý silindirik karakterde olduklarýný gösterir (Ramsay ve Huber, 1987). KÜÇÜK KIVRIMLAR Bunlar mostra ölçeðinde olup, daha büyük (ana) kývrýmlarýn kanat ve sýrt bölgelerinde geliþmiþ olabilir. Küçük kývrýmlarý içeren ana kývrýmlar "antiklinorya" ya da "sinklinorya" olarak adlandýrýlýr. Bunlarýn mevcudiyeti daha geniþ yapýlarda þekil ve konum olarak deðiþim gösterseler de üzerinde bulunduklarý ana kývrýmlarla genetik iliþkiyi ortaya koyar. Bununla birlikte, bu küçük kývrýmlarýn yönelimleri birbirlerine ve ayný zamanda yaklaþýk olarak üzerinde bulunduklarý ana kývrým dizilimlerine benzerler. Bu nedenle; küçük kývrýmlar bazen "parazit kývrým" olarak adlandýrýlýrlar. Çünkü bunlar daha büyük yapýlarla yakýndan iliþkilidirler (Van der Pluijm ve Marshak, 1997; Ragan, 1986). Parazitik kývrýmlar ile bölgesel yapý arasýndaki iliþki yapýsal analizde güçlü "Pumelly Kuralý" adý verilen bir kavramý orta koyar (Twiss ve Moores, 2007). Bu kavram, küçük yapýlarýn (yüksek derece) dizilimlerinin bölgesel yapýlarýn (düþük derece) dizilimlerinin temsilcisi olduðunu ifade eder. Böylece, küçük bir kývrýmýn eksen çizgisi ve eksenel düzleminin yönelimi gibi elementler bölgesel bir kývrým için belirleyici olurlar. Bu kavramýn arazi doðrulamasý bölgesel analizlerde dikkat çeker nispette saðlýklý sonuçlar vermiþtir. Azmar Antiklinalinin eksen (Þekil 6), KD kanadý (Þekil 7) ve GB kanadýnda (Þekil 8) küçük kývrýmlar (yüksek derece) dizisi bulunur (Þekil 3). Bunlar, dolomit, kireçtaþý ve marn ardalanmasýndan oluþan Balambo Formasyonu ve ince kireçtaþý yataklanmalý Kometan Formasyonu istifleri boyunca geliþmiþlerdir. Bu küçük kývrýmlarýn çoðunun ortak karakteristik özelliði sýrt kýsýmlarýnýn açýsallýðý ve eksen doðrultularýnýn (KB - GD) Ana Azmar Antiklinal eksen doðrultusu ile Þekil 5- Azmar Antiklinoryumunun Pi diyagramlarý (a: Azmar Bechkola, b: Ana Azmar, c: Koizah antiklinalleri). Kýrmýzý büyük daireler bu kývrýmlarýn eksenel düzlemlerini gösterir. Yeþil büyük daireler ayný kývrýmýn normal KD ve terslenmiþ GB kanadýný temsil edip, ayný zamanda bu tanýmlý kanatlar arasýndaki eksenel düzlemi de ifade eder.

7 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 43 Çizelge 1- Azmar antiklinoryumunun geometrik parametreleri. genel uyumluluðudur. Ters faylarýn, bunlarýn küçük kývrýmlarýnýn açýsal sýrt ve kanatlarý ile iliþkisi (Þekil 6e, 7b, 8b, 8d) bu küçük kývrýmlarýn fay iliþkili tipleri açýsýndan kuvvetli bir göstergedir. Bu, kiremitlenmeli zonda kývrýmlanma olayý için tipik bir özelliktir. Kometan formasyonunun ince, daha sert çört bantlarý ve ince taneli göreceli daha kalýn kireçtaþý yataklarý arasýndaki dayanýmlýlýk kontrastý, kireçtaþý katmanlarýnýn paralel kývrým tipi içinde açýkça görünür. Böylece, bu formasyondaki çört bantlý kireçtaþý istifindeki küçük kývrýmlar Azmar antiklinalinin her iki kanadýnda disharmonik karakter sunar (Þekil 7f). Bazen, birtakým çört bantlarý özellikle ana kývrýmýn KD kanadýnda yelpaze þekilli kývrýmlarýn oluþmasýna neden olur (Þekil 7g). Fakat, ana kývrým içindeki küçük kývrýmlarýn tipi içbükey (Þekil 6h,i; Þekil 7c), sevron (Þekil 6a,b,c,d,f,e; Þekil 7b,d,e), izoklinal (Þekil 7a), yatýk (Þekil 6g; 8a,c,d), uyumsuz (Þekil 7f), yelpaze þekilli (Þekil 7g) ve monoklinaldir (Þekil 8b). Bununla birlikte, temsili 27 küçük kývrýmýn (Þekil 9,10 ve 11) (Çizelge 2) Pi diyagramlarýndan da görüldüðü üzere, bu küçük kývrýmlar arasýnda ve bu kývrýmlar ile Ana Azmar Antiklinali arasýnda pek çok açýdan büyük farklýlýklar ortaya çýkar. Bu küçük kývrýmlarýn eksenel yaklaþým aralýðý 3 gruba ayrýlýr. Bir grubun (2, 4-11, 13, 17, 19-21) eksen doðrultularý genelde KB - GD yönündedir. Diðer grup, Ana Azmar antiklinalinin doðrultusu ile uyumlu KKB -GGD doðrultu eksenlidir (1, 3, 12, 14-16, 18, 22, 25, 27). Fakat ilk iki gruba göre diskordan kývrým eksenli iki küçük kývrýmýn bir üçüncü grubu daha vardýr ki bunlar KKD - GGB doðrultuludur. Her ikisi de Azmar Antiklinalinin KD kanadýnda yer almaktadýr. Ayrýca; bu üç grup eksen düzlemlerinin doðrultularýnda birbirlerinden ayýrt edilebilirler (Çizelge 2). Buna göre, bu gruplar DKD, KD iç bölgesinde ve GB önülke yönlerinde sýralanýrlar. Böylece, bunlar Ana Azmar Antiklinalinin sýrtýna göre farklý yönelimdedir. Bu olay, ana bir kývrýmýn her iki kanadýndaki küçük kývrýmlarýn normal yönleri ile çakýþýr. Yani, her iki kanattaki küçük kývrýmlar birbirine ve ana kývrýmýn sýrt kýsmýna göre ayný yönlü kývrýmlardýr (Van der Pluijm ve Marshak, 1997; Ramsay ve Huber, 1987; Hobbs ve diðerleri, 1976 ve Suppe, 1985). Bunun yanýnda bu küçük kývrýmlarýn kanat arasý açýlarý büyük oranda deðiþim gösterirler. Böylece bu kývrýmlar Fleuty (1964)'e göre sýký (thight) (5,18, 25, 27), açýk (open) (2, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 21, 23), kapalý (closed) (1, 9-15, 19, 22, 24, 26) ve yayvan (gentle) (8, 20) sýnýflara düþerler (Çizelge 2). BUDÝNAJ YAPILARI Bu yapýlar katmanlanmaya paralel çekmeye uðramýþ, daha sünümlü kayaçlardan oluþan bir matriks arasýnda katmanlanmýþ oransal olarak dayanýmlý katmanlarýn sosis þekilli mercekleridir. Bu yapýlar üç boyutta doðrusal nesneler olarak kabul edilebilen, budin boyunlarý ile ayrýlmýþ uzun, düzlemsel yapýlardýr (Van der Pluijm ve Marshak, 1997 ; Suppe, 1985). Çalýþmada Kometan formasyonunun nispeten kalýn kireçtaþlarý içinde tabakalanmýþ ince

8 44 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Çizelge 2- Azmar antiklinalindeki küçük kývrýmlarýn geometrik parametreleri. çört bantlarýnýn budin tarzý parçalara bölündüðü gözlenmiþtir (Þekil 12). Böylece, çört budinlerin oluþtuðu süreç hemen yukarýda bahsedilen mekanizma ile benzerlik göstermektedir (Ana Azmar Antiklinalinin KD kanadýndaki tabakaya paralel gerilme). KD -GB yönündeki bu tip sünme kývrýmlanmayý izleyen rahatlama süresi boyunca baskýn olmuþtur (ana kývrýmýn yükselme süreci boyunca). Bu uzama (sünme) yönü ana kývrýmýn ayný kanadýndaki basamaklý ufak normal faylarla (Þekil 13) ve tabakaya paralel tepeleri dikey olarak yukarýya dönük stilolit bantlarý ile uyumludur (Þekil 14). Çört budinin bir baþka formu Azmar Antiklinalinin KD kanadýnda tespit edilmiþtir. Ama bu sefer çört budini parçalara ayrýlmayýp, daha ziyade boyunlu bir modele sahip olmuþtur (Þekil 15). Bununla birlikte, bu bant ayný zamanda KD - GB yönlü tabakaya paralel geniþleme ürünüdür. Ana Azmar Antiklinali GB kanadýnýn yarý dikey bölümünde de Kometan formasyonu kireçtaþý yataklarý içinde geliþmiþ budin yapýlar bulunmaktadýr (Þekil 16). Buradaki budin oluþumu bu kanattaki tabakalanmaya yarý dikey olan daralan sýkýþmalý yön olarak yorulmaktadýr. Böylece, ki-

9 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 45 Þekil 6- Balambo formasyonundaki ana Azmar antiklinali üstünde bulunan farklý tipli uyumlu küçük kývrýmlar dizisi. (a, b, c, d, e, f) Açýsal eksenli sýký; (g) yatýk; (h ve i) yuvarlak sýrtlarla açýk; (e) bir ters fayla kesilmiþ.

10 46 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 7- Ana Azmar Antiklinali KD kanadýndaki farklý tipte küçük benzer kývrýmlar. (a, b, c, d) Balambo formasyonunda; (e, f, g) Kometan formasyonunda. (a) izoklinal; (b, d, e) açýsal sýrtlý, (b)'nin senklinal sýrtý ters fayla kesilmiþtir, (c) yuvarlak sýrtlý, (f, g) çört bantlý küçük kývrýmlar, (g) yelpaze þekillidir.

11 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 47 Þekil 8- Balambo formasyonundaki Ana Azmar Antiklinalinin GB kanadýnda bulunan küçük benzer kývrýmlar dizisi. (a ve b) Balambo formasyonunda; (a) yatýk; (b) GB eðimli olasý ters fay ile yatýk kývrýmdan ayrýlmýþ monoklinal küçük kývrým. (c, d) Kometan formasyonunda; (c) yatýk; (d) KD eðimli üst ve alt ters faylar arasýnda sýkýþmýþ yatýk küçük kývrým. reçtaþý yataklarýnýn ikincil tabakaya paralel gerilmesi böylesi budinleþme yapýlarýnýn geliþmesine öncülük etmiþtir. TEKTONÝK YORUM Azmar Antiklinoryumunun yapýsal mimarisi bu yapýnýn iç bölgeye eðimli ters faylarýn etkisi ile ilerleyici kývrýmlanma süresince geliþtiðini göstermektedir. Bu tip faylar, Zagros Orojenine neden olan Arap - Ýran levhalarýnýn çarpýþmasý ile iliþkili derinde geliþen ayrýlma (detachement) fayýnda birleþmiþ olabilirler. Böylece, bu tip yapýlarýn oluþumundan sorumlu ana bölgesel sýkýþmalý stresin KD - GB yönünde olduðu varsayýlmýþtýr (Talebian ve Jackson, 2002; Alavi, 2004; Agard ve diðerleri, 2005). Ýlerleyici (progressive) Aþamalý kývrýmlanma, ayný zamanda Ana Azmar Antiklinalindeki çeþitli þekillerdeki küçük kývrýmlarýn yönelimleri ile de belirtilmektedir. Üç küçük kývrým grubunun dizilimlerine göre ayrýlmasý (Çizelge 2, Þekil 9), bunlarýn Ana Azmar Antiklinalindeki sýrt kýsmýna göre ayrýk bakýþ yönleri ve kanat arasý açýlarýndaki deðiþim bu küçük kývrýmlarýn ilerleyici þekilde ana kývrým geliþimi ile iliþkili geliþtiðini göstermiþtir. Bunlar ana kývrýmýn sýkýþma aþamasý boyunca oluþmuþ ve deðiþimlerinin ayný zaman içinde devam etmiþ olabileceðini gösterir. Ayrýca, Ana Azmar Antiklinoryumunun tipi, farklý küçük kývrýmlarýn açýsal sýrt kýsýmlarý da dahil olmak üzere (chevron kývrýmlar) fay iliþkili kývrýmlanma þemasýna göre belirlenir.

12 48 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 9- Ana Azmar Antiklinalindeki küçük kývrýmlarýn stereografik sunumlarý (PI-diyagramlarý) : kývrým ekseni, : tabakalanma kutuplarý.

13 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ Þekil 9- devamý

14 50 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB Þekil 9- devamý Þekil 10- Azmar ana antiklinalindeki 27 küçük kývrýmýn eksen düzlemlerinin gridlenmiþ kontür diyagramý. Þekil 11- Azmar ana antiklinalindeki 27 küçük kývrýmýn kývrým eksenlerinin gridlenmiþ kontür diyagramý.

15 AZMAR ANTÝKLÝNALÝNÝN, YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ 51 Þekil 12- Ana Azmar antiklinalinin KD kanadýndaki Kometan formasyonunun kireçtaþý katmanlarýnda geliþen budinli yapýlar. Þekil 15- Ana Azmar antiklinalinin KD kanadýndaki Kometan formasyonunda bir çört bandýnýn boyunlu budini. Þekil 13- Ana Azmar antiklinalinin KD kanadýndaki Kometan formasyonunun kireçtaþý katmanlarýnda seri halindeki küçük basamaklý normal faylar. Þekil 16- Ana Azmar Antiklinalinin yarý dik GB kanadýnda Kometan formasyonu içinde budinaja uðramýþ kireçtaþý katmanlarý. Bununla birlikte, aþamalý kývrýmlanma normal olarak Azmar Antiklinoryumunun doðrultusunda yönelmiþ tabakaya paralel gerilme ile sona ermiþtir. Bu gerilme bütün yapýnýn son yükselmesi ile iliþkilendirilip, normal faylanma (KD kanat), tabakaya paralel stilolit bantlarý, ana kývrýmýn her iki kanadýndaki çört bantlarý ve kireçtaþý yataklarýndaki budin oluþumlarý ile oluþmuþtur. SONUÇLAR Þekil 14- Ana Azmar Antiklinalinin KD kanadýndaki Kometan formasyonunda tabakaya paralel stilolit bantlarý. KD Irak'ta ki Azmar Antiklinoryumunun kývrým karakterizasyonu aþaðýdaki sonuçlarý ortaya çýkarmýþtýr;

16 52 Ibrahim Saad I. AL-JUMAILY ve Hadeer Ghazi M. ADEEB 1. Azmar Antiklinali KKB - GGD doðrultulu ana bir antiklinoryum olup, dört ana GB yönelimli antiklinali ile (Azmar Bechkola, Haruta, Ana Azmar ve Koizah), KB eðimli, kiremitlenmiþ ve derinde bir ayrýlma fayýnda birleþmiþ yelpaze þekilli faylardan meydana gelmektedir. 2. Ana Azmar Antiklinalinin her iki kanadý ve sýrt kýsmý çeþitli tip ve büyüklüklerde küçük kývrýmlar (dalgaboyu ve genliði), (ekseni bükümlü, ekseni açýlý, chevron, izoklinal, yatýk) taþýmakta olup bunlar sýrt ve kanatlarýný kesen ters faylarla iliþkilidir. Her iki kanattaki küçük kývrýmlar ana kývrýmýn sýrt bölgesine göre farklý yönelimler gösterip, karþýlýklý eksen düzlemlerinin doðrultularýna baðlý olarak üç gruba ayrýlýr. 3. Çoðu küçük kývrýmlarýn açýlý eksenleri ile Azmar Antiklinoryumunun þekli, antiklinoryumun fay iliþkili kývrýmlanma sonucu olduðunu gösterir. 4. Disharmonik kývrýmlar Azmar kývrýmýnýn KD kanadýnda bulunan Kometan Formasyonu nun nispeten kalýn kireçtaþý katmanlarý arasýnda yer alan ince çört bantlarý içinde görülmüþtür. Bunlardan bazýlarý, yelpaze kývrýmlarý gibi farklý birtakým oluþumlar gösterir. 5. Ana Azmar antiklinalinin KD kanadýndaki çört bantlarý tabakaya paralel gerilmeye baðlý olarak budinli parçalara ayrýlmýþ daha sonra, kývrýmlanmanýn son aþamasý buna eþlik etmiþtir (yükselme). Buna karþýlýk, ana kývrýmýn GB kanadýnýn dikey kýsmýnda marn matriksi içinde bulunan budinli ince kireçtaþý katmanlarý erken oluþmuþ kývrýmýn daralma aþamasýnda yarý dik katmanlara yarý normal konumda etki etmiþ olan sýkýþmayý yansýtýrlar. DEÐÝNÝLEN BELGELER Yayýna verildiði tarih, 28 Ekim 2010 Agard, P., Omrani, J., Jolivet, J. ve Mouthereau, F., Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation: International Journal of Earth Sciences, 94, Alavi, M., Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution: American Journal of Science, 304, Al-Hakary, S., H. Geometrical analysis and structural evolution of a selected area from NE Zagros Fold Thrust Belt and their tectonic implications, Northeast Iraq region, NE Iraq. Ph. D. Thesis, Sulaimani University in press. Fluety, M.J.,1964. The description of folds: Geological Association Proceeding, 75/ 4, Hobbs, B.,E. Means, W.D. ve Williams, P.F., An outline of structural geology: John Wiley and Sons, New York, 571 p. Ibrahim, A.O., Tectonic style and evolution of the NW segment of the Zagros fold- thrust belt, Sulaimani governorate, Northeast Iraq region, NE Iraq: Unpublished Ph. D Thesis, Sulaimani University. Ragan, D.M., Structural geology; an introduction to geometrical techniques: John Wiley and Sons, Inc., 196 p. Ramsay, J.G. ve Huber, M.I., Folds and fractures: The techniques of modern structural geology: 2, Academic Press, New York, 700 p. Suppe, J., Principles of structural geology: Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 537 p. Talebian, M. ve Jackson, J., Offset on the main recent fault of NW Iran and implications for the late Cenozoic tectonics of the Arabia-Eurasia collision zone: Geophysical Journal International, 150, Twiss, R.J. ve Moores, E.M., Structural geology: W.H. Freeman and Company, 41 Madison Avenue, New York, 736 p. Van der Pluijm, B.A. ve Marshak, S., Earth structure: An introduction to structural geology and tectonics: WCB/McGraw-Hill, USA, 495 p.

VI. KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

VI. KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları VI. KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) 1 VI. 1. Tanım ve genel bilgiler Tabakalı kayaçların tektonik kuvvetlerin etkisiyle kazandıkları dalga şeklindeki deformasyon yapılarına kıvrım, meydana gelen

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Yaşar EREN Selçuk üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Konya-2003 Devam ediyor

Yrd.Doç.Dr.Yaşar EREN Selçuk üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Konya-2003 Devam ediyor Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Okutulan Tektonik II Dersi kapsamında hazırlanan bu sunumlar 32 bölüm şeklinde hazırlanmıştır.

Detaylı

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA)

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) Çok evreli kıvrımlanmanın nedenleri 1-Bir çok orojenik zonlarda, kıvrımlar geometrik olarak oldukça karmaşık bir yapı sunar. Çoğu kez bu karmaşıklık daha

Detaylı

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya Altınekin-Konya Altınekin-Konya Meydanköy-Konya Yaşar EREN-2003 Tabakalı kayaçlar homojen olmayan gerilmelerle kıvrımlanırlar. Kıvrımlar kayaç deformasyonunun en göze çarpan yapılarındandır. Meydanköy-Konya

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI 4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI Tektonitlerin önemli bir özelliği de çizgisel yapılar içermeleridir. Cloos (1946), Lineasyonu, kayaç içinde veya üstündeki herhangibir çizgisellik olarak tanımlar.

Detaylı

PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ

PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ MTA Dergisi, 132, 91-99, 2006 PREKAMBRÝYEN YAÞLI NECD FAY SÝSTEMÝNÝN YENÝDEN ETKÝNLEÞMESÝ VE SUUDÝ ARABÝSTAN PETROL BÖLGESÝNDEKÝ ÖNEMÝ Doðan PERÝNÇEK*, Salih SANER** ve Khattab G. Al-Hinai** ÖZ.- Orta

Detaylı

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir.

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. KIVRIM VE KIVRIM TİPLERİ Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. Deniz veya okyanus diplerinde (jeosenklinallerde)

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005 Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeologun hedeflerinden birisi deforme kayaçların üç boyutlu geometrisini anlamaktır. Ne yazık ki, tüm bunların doğrudan gözlenebilir olanları

Detaylı

12.113 Yapısal Jeoloji. Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular. Güz 2005

12.113 Yapısal Jeoloji. Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji Kısım 3: Sünümlü deformasyon, kıvrımlar ve dokular Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

X. KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU

X. KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU 1 X. KIVRIMLAR, FAYLAR VE KAYAÇLARIN DEFORMASYONU X.1. GİRİŞ Modern jeolojinin öncüleri olan 18. ve 19. yüzyıl yerbilimcileri, tortul kayaçların çoğunun önce deniz tabanında yatay bir şekilde çökeldiklerini,

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections)

SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections) SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections) Doç. Dr. Gültekin KAVUŞAN İçindekiler Harita ve harita hakkında bilgi

Detaylı

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli iç Anadolu platosundan daðlýk oluk/çöküntüdür. Ýstanbul-Samsun otoyolu yak- Anadolu

Detaylı

MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011. Burhan ERDOÐAN*, Erhan AKAY** ve Altuð HASÖZBEK***

MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011. Burhan ERDOÐAN*, Erhan AKAY** ve Altuð HASÖZBEK*** MTA Dergisi, 142, 167-193, 2011 MENDERES MASÝFÝ' NDEKÝ (BATI ANADOLU) GNAYSÝK GRANÝTLERÝN YERLEÞÝM ÖZELLÝKLERÝ VE MASÝFÝN TEKTONÝK EVRÝMÝNDEKÝ YERÝ; YENÝ ARAZÝ BULGULARI VE YAÞ TAYÝNLERÝ Burhan ERDOÐAN*,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ Doç. Dr. A. Sami DERMAN TPAO Genel Müdürlüðü Ankara KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ TPAO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 22-26 Nisan, 2004 ANKARA ÖNSÖZ Her meslek kolunda olduðu gibi

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Erman ÖZSAYIN, Tekin YÜRÜR, Kadir D R K Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA

Erman ÖZSAYIN, Tekin YÜRÜR, Kadir D R K Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA Yerbilimleri, 26 (3), 55-59 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Teknik Not /

Detaylı

Laboratuvar 3: Stereonetler. Güz 2005

Laboratuvar 3: Stereonetler. Güz 2005 Laboratuvar 3: Stereonetler Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeolojide düzlemlerin, çizgilerin ve bunların kesişiminin oryantasyonunun tayin edilmesi önemlidir. Bu ilişkiler Kartezyen x-y-z koordinatlarında çalışıldığında

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b)

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b) ÇATLAKLAR VE FAYLAR Kayaçların taneleri arasındaki bağın kopmasıyla oluşan süreksizliklere kırık denir. Kırılma yüzeyleri boyunca kayaçlar birbirinden ayrılırlar. Çatlak (Diaklaz), yarık, Fay İki kırılma

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Fakülte Ders Notları No: 1 YAPISAL JEOLOJİ Prof. Dr. Osman BEKTAŞ Arş. Gör. Yener EYÜBOĞLU TRABZON - 2006 I İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 BÖLÜM 1: YAPISAL ANALİZ

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ORYANTASYON VERİLERİ

ORYANTASYON VERİLERİ ORYANTASYON VERİLERİ Konum (attitude): Bir şeyin uzaydaki yönelimini ifade eder. Bir düzlemin konumu doğrultu ve eğimi ile tanımlanır. Bir çizginin konumu ise yönelim ve dalım ile tanımlanır. Cihet (bearing):

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM

HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM MTA Dergisi, 132, 101-111, 2006 HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM Gülay SEZERER KURU*, Ýlkay KUÞCU**, Bilge ÞALIÞ***, Erkan YILMAZER****, ve

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

AKTİF TEKTONİK 1. GİRİŞ

AKTİF TEKTONİK 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ AKTİF TEKTONİK Tektonik, dünya kabuğunun deformasyonu ile ilgili her türlü süreç, yapı ve yüzey şekilleri ile ilgilenir. Geniş anlamda bu yapıların ve yüzey şekillerinin zaman içindeki evrimi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

KUZEY SUMATRA (GÜNEYDOÐU ASYA) DEPREMÝ, TSUNAMÝ GERÇEÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN DURUMU

KUZEY SUMATRA (GÜNEYDOÐU ASYA) DEPREMÝ, TSUNAMÝ GERÇEÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN DURUMU 18 KUZEY SUMATRA (GÜNEYDOÐU ASYA) DEPREMÝ, TSUNAMÝ GERÇEÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN DURUMU Doç. Dr. Kadir DÝRÝK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü kdirik@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER Dr. Ömer Emre Dr. Tamer Y. Duman Dr. Selim Özalp Hasan Elmacı JEOLOJİ ETÜTLERİ

Detaylı

KAYAŞEHİR 18. BÖLGE 1. ETAP KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 18. BÖLGE 1. ETAP KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER GRUBU KAT 1 342362 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201534236200880T4006 880 3 B1 ZEMİN 1 1+1 66,82 55,7 GD 154.447 15 23.167 96 1.368 20 30.889 108 1.144 25 38.612 120 965 40 61.779 120 772 2 342362 1

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

LABORATUVAR ÇALIŞMASI DERS NOTLARI

LABORATUVAR ÇALIŞMASI DERS NOTLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ JEO 152 FİZİKSEL JEOLOJİ LAORATUVAR ÇALIŞMASI DERS NOTLARI 2013 2 1. HARİTA İLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity

The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 93-103 (2007) GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ve YAKIN YÖRESİNİN DEPREMSELLİĞİ The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity M. Şefik İMAMOĞLU 1 Erhan ÇETİN 2

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1. Dokanak nedir? Kaça ayrılır? Dokanak, iki farklı jeolojik birimi birbirinden ayıran sınırdır. 3 e ayrılır: Sedimanter Dokanak Uyumlu (keskin, geçişli) Uyumsuz (açısal,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

BÖLÜM 4- KAYAÇLARDA KIVRIMLI, TABAKALI VE KIRIKLI YAPILAR. Osm sman. 4.1. KIVRIMLI YAPILAR: Tabakal kayaçlar naçla tektonik deformasyonlar

BÖLÜM 4- KAYAÇLARDA KIVRIMLI, TABAKALI VE KIRIKLI YAPILAR. Osm sman. 4.1. KIVRIMLI YAPILAR: Tabakal kayaçlar naçla tektonik deformasyonlar n aat M çin eoloji Prof BÖLÜM 4- KAYAÇLARDA KIVRIMLI, TABAKALI VE KIRIKLI YAPILAR vr ml yap lar -Tabakal yap lar -K kl yap lar sman r Jeol eol Ders 4.1. KIVRIMLI YAPILAR: Tabakal kayaçlar naçla tektonik

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU 30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU

05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

Namrun Fay Zonu nun jeolojik morfotektonik özellikleri: Orta Anadolu Fay Sistemi nin güneybat bölümü (Orta Toroslar Türkiye)

Namrun Fay Zonu nun jeolojik morfotektonik özellikleri: Orta Anadolu Fay Sistemi nin güneybat bölümü (Orta Toroslar Türkiye) Yerbilimleri, 28 (3), 147-158 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Namrun Fay

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı