ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Melda FİDANCI ADANA BASENİ MİYOSEN İSTİFİNDE GLOBIGERINOIDES- PRAEORBULINA VE ORBULINA CİNSLERİNİN EVOLÜSYONU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADANA BASENİ MİYOSEN İSTİFİNDE GLOBIGERINOIDES- PRAEORBULINA VE ORBULINA CİNSLERİNİN EVOLÜSYONU Melda FİDANCI YÜKSEK LİSANS TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu tez 29/09/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir. İmza İmza. İmza Prof.Dr Atike NAZİK Prof.Dr Ümit ŞAFAK Prof.Dr Cengiz DARICI DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu tez Enstitümüz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No Prof. Dr Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Bu Çalışma Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No:MMF2004YL54 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanılan, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA BASENİ MİYOSEN İSTİFİNDE GLOBIGERINOIDES- PRAEORBULINA VE ORBULINA CİNSLERİNİN EVOLÜSYONU Melda FİDANCI Melda FİDANCI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Atike NAZİK Yıl: 2006 Sayfa: 43 Jüri: Prof. Dr. Atike Nazik Prof. Dr. Ümit ŞAFAK Prof. Dr. Cengiz DARICI Çalışma alanı, Adana Baseni kuzeyde Toros Orojenik dağ kuşağı, batıda Ecemiş fay kuşağı, doğuda ise Amanos dağları ile sınırlanmıştır. Bu çalışmada, Adana Baseni Tersiyer istifinde önceki çalışmalarda seçilmiş kesitlerin planktonik foraminifer içeriği incelenerek Globigerinoides, Praeorbulina ve Orbulina cinslerine ait türler belirlenmiş ve Adana Baseni Miyosen istifinde bu fosillerin stratigrafik olarak Burdigaliyen-Langiyen dönemindeki dağılımları ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Globigerinoides, Praeorbulina, Orbulina, Miyosen, Adana Baseni. I

4 ABSTRACT MSc THESIS IN MIOCENE STACK OF ADANA BASIN GLOBIGERINOIDES- PRAEORBULINA AND ORBULINA GENUS EVOLUTION Melda FİDANCI DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor: Prof. Dr. Atike NAZİK Year:2006 Pages: 43 Jury: Prof. Dr. Atike NAZİK Prof. Dr. Ümit ŞAFAK Prof. Dr. Cengiz DARICI The study area, The Adana Basin is located in southern Turkey and bordered by the Tauride Orogenic Belt to the north, the Amanos Mountains to the east, the Mediterranean coast to the south and the Ecemiş Fault Zone to the west. In this study, the Planctonic foraminifera contents of the parts choosen in the previous studies were examined. After that the genera which belong to Globigerinoides, Praeorbulina and Orbulina species were determined. And the stratigraphical dispersion of the fosills mentioned in Adana Basin Miocene stock in Burdigalian- Langhian period were found out. Basin. Key Words: Globigerinoides, Praeorbulina, Orbulina, Miocene, Adana II

5 TEŞEKKÜR Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisiliği Anabilim Dalında yapmış olduğum Yüksek Lisans Tez çalışmasında, incelemelerle ilgili her konuda yardımcı olup öneri ve eleştirileri ile beni yönlendiren sayın danışman hocam Prof. Dr. Atike NAZİK e teşekkürü borç bilirim. Sağladığı imkânlarla çalışmalarımın düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olan Önceki Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Fikret İŞLER ve Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ulvican ÜNLÜGENÇ e teşekkür ederim. Planktonik ve bentonik tür-biyozon tayinlerini yapan Prof. Dr. Ümit ŞAFAK ve Prof. Dr. Niyazi AVŞAR a teşekkürü borç bilirim. Bu çalışmayı destekleyen Bilimsel Araştırma Birimi yetkililerine ve personeline teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen anneme, babama ve özellikle Tez Çalışmaları sırasında bana yardımını esirgemeyen kardeşime ve bütün yardımı geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZ.. I Abstract. II Önsöz ve/ veya Teşekkür. III Şekil Dizini IV 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOT Materyal Metot Saha Öncesi Çalışmalar Laboratuar Çalışmaları Büro Çalışmaları BULGULAR VE TARTIŞMA Adana Baseni Alt-Orta Miyosen İstifi Kaplankaya Formasyonu Cingöz Formasyonu Güvenç Formasyonu Globigerinoides, Praeorbulina-Orbulina Cins ve Türleri Globigerinoides Globigerinoides Türü Praeorbulina-Orbulina Praeorbulina-Orbulina Türleri Adana Baseni Miyosen İstifinin Planktonik Foraminifer Dağılımı Sonuçlar...34 KAYNAKLAR...35 ÖZGEÇMİŞ...39 EKLER...40 IV

7 ŞEKİL DİZİNİ Şekil No Sayfa Şekil 1.1. İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası 2 Şekil 4.1. İnceleme Alanı Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti 9 Şekil 4.2. Planktonik Foraminifer Türleri ve Stratigrafik Yayılımları..14 Şekil 4.3. Globigerinoides-Praeorbulina ve Orbulina Geçişleri...28 Şekil 4.4. Planktonik Foraminifer Dağılımı...30 Şekil Planktonik Foraminifer Biyozanlarının Karşılaştırılması 32 V

8 1.GİRİŞ Melda FİDANCI 1.GİRİŞ Çalışma bölgesi olan Adana baseni, kuzeyde Toros Orojenik dağ kuşağı, batıda Ecemiş fay kuşağı, doğuda ise Amanos dağları ile sınırlanmıştır (Şekil 1.1). Fosillerde, yok olmalar, ilk ortaya çıkışlar, zaman içindeki gösterdiği morfolojik değişiklikler jeolojik zamanlarda fosil zonlarının ayırtlanmasını sağlamaktadır. Planktonik foraminiferlerden Globigerinoides, Praeorbulina ve Orbulina cins ve türlerinin Miyosen dönemi içinde birbirlerine olan geçişleri paleontoloji çalışmalarında önem kazanmış ve biyostratigrafik datum düzeylerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu geçişler 16 ile 15 Milyon yıllar arasında gözlenebilmekte olup, tropik ve subtropik kuşaklarda farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada; Adana Baseni Miyosen istifine ait fosil kayıtlarından Globigerinoides, Praeorbulina ve Orbulina türlerinin evolüsyonunun incelenmesini amaçlanmaktadır. Bu amaçla; Adana Baseni Miyosen istifinde önceki araştırmacılarca yapılan paleontolojik ve biyostratigrafik çalışmalar araştırılmış, değerlendirilmiş ve fosiller yeniden gözden geçirilmiştir. Ayrıca diğer bölgelerle olan benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. 1

9 1.GİRİŞ Melda FİDANCI Şekil 1.1. Çalışma alanı yer bulduru haritası (Özçelik, 1993) 2

10 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Melda FİDANCI 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Erünal-Erentöz (1956), Karaman, Adana ve Hatay Basenlerinin Neojen stratigrafisini çalışmış olup Güvenç formasyonunu Alt Şeyler olarak ele almış ve Helvesiyen yaşını vermiştir. Ternek (1957), Adana Baseninde yapmış olduğu jeolojik incelemede Alt Miyosen formasyonlarını ve bunların diğer formasyonlarla olan ilişkileri ile petrol olanaklarını araştırarak petrol emarelerinin Paleozoyik ve Miyosen formasyonlarında görüldüğünü belirtmiştir. Schmidt (1961), yılları arasında Adana bölgesinin genel stratigrafisini sistemli bir şekilde çalışarak burada 47 kaya birimini adlandırmıştır. Güvenç şeylini adlandırıp Orta Miyosen yaşını bu çalışmada vermiştir. Abdüsselamoğlu (1962), Doğu Toroslarda yaşı kesin belli olmayan kristalin şistler ile Silüriyen, Devoniyen, Permokarbonifer, Kretase, Eosen, Oligosen, Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner in bulunduğunu bildirmiştir. Özer ve ark (1974), Mut-Antalya-Adana Neojen havzaları üzerine yaptıkları jeolojik etütlerle bu üç havzayı yapısal ve bölgesel özellikleri ile araştırıp deneştirmişlerdir. Öztümer ve ark (1974), Antalya-Mut-Adana havzalarında biyostratigrafik çalışmalar yapmışlardır.adana havzasından aldıkları Karaisalı-Adana kesiti sonucunda Güvenç formasyonunun Langhiyen-Serravaliyen yaşlı olduğunu ortaya koymuşlardır. İlker (1975), Adana havzasının kuzeybatı kesiminin jeolojisini inceleyerek bölgenin 1/ ölçekli jeoloji haritasını çıkarmış, havzanın petrol olanaklarını araştırıp Güvenç formasyonunu Orta Miyosen olarak yaşlandırmıştır. Görür ( ), Karaisalı kireçtaşını sedimantolojik yönden inceleyerek altı alt fasiyese ayırmıştır. Nazik (1983), Karaisalı yöresinde Güvenç formasyonunda planktonik foraminiferlere dayanarak yaptığı biyostratigrafik incelemede birim içinde saptadığı 22 planktonik foraminifer ve ayırtladığı biyozonlar ile çökelin Langiyen- Serravaliyen yaşında olduğunu saptamış ve ortamsal bir yorum ortaya koymuştur. 3

11 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Melda FİDANCI Yalçın ve Görür (1984), Adana havzasının sedimantolojik evrimi konusundaki çalışmalarında havzadaki Neojen istifinin Burdigaliyen-Güncel zaman aralığında değişik fasiyeslerde çökeldiğini, denizel çökelmenin Kuvaterner de büyük ölçüde sona ermiş olduğunu bildirmişlerdir. Yetiş ve Demirkol (1984), Adana baseninin kuzey-kuzeybatısının stratigrafisine ilişkin gözlemlerde bulunmuşlardır. Bazı yazarlar Adana havzası çökel istiflerinin Burdigaliyen-Güncel zaman aralığında durulduğunu bildirmesine rağmen yazarlar Adana baseni kuzeyinde denizel Lütesiyen mostralarının bulunduğunu ve bu birimlerin üzerinde karasal nitelikli Oligosen çökellerinin uyumsuzlukla geldiğini belirtmişlerdir. Lagap (1985), Kıralan-Karakılıç-Karaisalı (Kuzeybatı Adana) alanının litostratigrafik-kronostratigrafik olarak incelemiştir. Nazik ve Toker (1986), Karaisalı yöresi Orta Miyosen istifinin foraminifer biyostratigrafisi ile ilgili çalışmalarında 21 planktonik Foramifera türü saptamış ve Langhiyen-Serravaliyen yaşlı biyozonlar tanımlamışlardır. Yetiş ve Demirkol (1986), Adana Baseni Batı Kesiminin Detay Jeoloji Etüdü isimli çalışmalarında temeli Palezoyik yaşlı yerköprü ve Karahamzauşağı formasyonlarının oluştuğunu bildirmişlerdir. Yetiş (1988), Yaklaşık 3000 km 2 lik bir alanda (Kozan N34 paftası ve dolayı) Adana baseni Tersiyer istifinin (Oligosen-Pliyosen) stratigrafik reorganizasyonunu gerçekleştirmiştir. Şafak ve Gökçen (1991), Mut havzası Neojen istifinin foraminifer ve ostrakod faunasına dayalı stratigrafisini inceleyerek bölgede Alt-Orta Miyosen de 29 planktonik foraminifer türü saptamışlar ve Burdigaliyen-Serravaliyen yaş aralığında 4 biyozon tanımlamışlardır: Globigerinoides trilobus, Praeorbulina glomerosa curva, Orbulina suturalis, Globorotalia mayeri. Nazik ve Gürbüz (1991), Adana baseni Tersiyer istifine ait Cingöz formasyonunun Orta Miyosen düzeylerinde Globigerinanus un türünü saptamışlardır. Globigerinanus fosillerinin Mısır daki türleri ile farklılık gösterdiğini belirtmişler ve bu türe Globigerinanus tokerae n. sp. adını vererek özelliklerini ve stratigrafik konumunu açıklamışlardır. 4

12 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Melda FİDANCI Nazik ve Gürbüz (1992), Karaisalı-Çatalan-Eğner yöresinde yüzeylenen Erken-Orta Miyosen yaşlı türbiditik Cingöz formasyonundaki planktonik foraminiferleri incelemişlerdir. Planktonik foraminiferler denizaltı yelpaze çökelleri olarak tanımlanan seriler içinde bulunmakta olup 14 planktonik foraminifer türüne göre 3 biyozon ayırtlamışlardır. Yetiş ve ark (1992), Niğde-Çamardı, Adana Baseni, Misis Dağları ve Kuzey Kıbrıs kapsamak üzere Doğu Akdeniz de Oligosen-Pliyosen istifinin stratigrafik korelasyonuna ilişkin en uygun ortam koşullarının Adana baseni ve Misis alanında gözlendiğine dikkat çekmişlerdir. Şafak (1993a,b), Işıktepe-Dalakdere (KB) Mersin civarının Miyosen biyostratigrafisi üzerindeki çalışmada Planktonik foraminifer ve Ostrakod içermektedir. Tanımlanan 20 Planktonik foraminifer ve 43 Ostrakod türü ile yapılan biyostratigrafik incelemede, istifin Burdigaliyen-Serravaliyen zaman aralığında oluştuğu saptanmıştır.açık gri, krem renkli killi kireçtaşı ve marnlar ile kiltaşlarından oluşan Kaplankaya formasyonu ile Güvenç formasyonunun taban kesimlerinde şu Planktonik foraminifer biyozonları tanımlanmıştır: Alt-Orta Miyosen de Globigerinoides trilobus Zonu ve Praeorbulina glomerosa curva Zonu, Orbulina suturalis Alt Zonu ve Orbulina universa Alt Zonu. Şafak ve Nazik (1994), Adana Havzası nın batısında Eshab-ı Kehf (Tarsus kuzeyi) dolayında Neojen istifinin Planktonik foraminifer ve Ostrakod faunasını incelemişler, istifin litolojisi ve fosillerin ortam belirleyici özellikleri değerlendirilerek Güvenç Formasyonunun derin-sığ deniz, Kuzgun Formasyonunun karasal-sığ deniz-kıyı, Handere formasyonunun oldukça sığ deniz ortam şartlarında çökeldiği saptanmıştır. Özçelik ve Yetiş (1994), Başlıca şeyl yapılışlı Güvenç formasyonunun Adana baseninde maksimum kalınlığa eriştiği Karaisalı-Güvenç-Kuzgun (2113 m) ve Çukurköy (108 m) ölçülmüş stratigrafi kesitlerinden yararlanarak planktonik foraminifer biyostratigrafisini ortaya koymaya çalışmışlardır. Derlenen örneklerden 24 planktik foraminifer türü ile Burdigaliyen-Serravaliyen yaşlı biyozonlar tanımlamışlardır. 5

13 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Melda FİDANCI Nazik ve ark (1997), Tarsus yöresi (Adana Baseni) Üst Tersiyer-Kuvaterner istifinin Mikropaleontolojik (Planktik foraminifer, Nannoplankton ve Ostrakod) incelemesinde 15 planktik foraminifer, 27 nannoplanton, 10 ostrakod türü saptamışlardır. Bu fosil topluluğuna ve birimlerin litolojik özelliklerine göre krostratigrafik olarak 3 seviyeye ayırtlanmıştır. Ögrünç ve Nazik (1998), Yenice (Tarsus) Kuzeyi (Adana Havzası) Üst Miyosen-Pliyosen istifinin Ostrakod faunası çalışmasında arazisi içinde geniş yayılım gösteren Kuzgun formasyonu, çakıllı kumtaşı, kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı birimlerinden oluştuğunu belirtmişler, paleontolojik çalışmalar sonucunda ostrakodlara ait 25 cins ve 42 tür saptamışlardır. Nazik (2003), Adana baseni Neojen istifinin planktonik foraminifer biyostratigrafisi ve biyozonların korelasyonu ile ilgili yaptığı çalışmada Gildirli formasyonunda sığ marn, Kaplankaya formasyonunda resifal kireçtaşı, Karaisalı formasyonunda Resifal Karbonatlar, Güvenç formasyonunda katı denizaltı yelpaze kompleksi, sığ marn ve flüvyal deltanik, Kuzgun formasyonu ve sığ marn kontinental Handere formasyonlarından oluşmaktadır. Planktonik foraminifer biyozonları Adana Baseni Neojen istifinde Globigerinoides trilobus ve Praeorbulina glomerosa curva (Burdigaliyen), Globorotalia fohsi peripheroronda/ Orbulina suturalis (Langhiyen) ve Globorotalia mayeri (Serravaliyen) zaman aralığında tanımlamıştır. 6

14 3.MATERYAL VE METOT Melda FİDANCI 3. MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal Adana Baseni Miyosen istifini oluşturan; Kaplankaya, Cingöz ve Güvenç Formasyonlarında önceki araştırmalara ölçülen kesitlerden derlenen örnekler ve bu örneklerden elde edilen fosil topluluğu araştırma materyalini oluşturmaktadır Metot Paleontologlar fosil kalıntılarını kullanarak eski türlerin evrimsel hızlarını, coğrafik dağılımını, fosilin yaşadığı ortam vb. konularda sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Bu konuda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: Saha Öncesi Çalışmalar Araştırmanın bu bölümünde öncelikle araştırma konusu ve arazi ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. İnceleme alanı ile ilgili topoğrafik ve jeolojik haritalar, literatürler ve fosil koleksiyonları derlenmiştir Laboratuvar Çalışmaları Laboratuvarda önceden elde edilen kesitlerden derlenen örneklerin binoküler mikroskop altında fosil içeriği incelenerek Globigerinoides, Praeorbulina ve Orbulina cins ve türleri ayırtlanmıştır. Fosillerin tür tayinleri yeniden gözden geçirilmiştir Büro Çalışmaları Tez çalışmalarının bu son bölümünde; çalışılan arazinin yer bulduru haritası, kesitler, fosil dağılımları ve çizelgeler bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. Ayrıca fosil fotoğraflarından levhalar hazırlanarak tez yazım kurallarına uygun olarak tez yazımı gerçekleştirilmiştir. 7

15 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 4.1. Adana Baseni Alt-Orta Miyosen (Burdigaliyen-Serravaliyen) İstifi Adana Baseninde Globigerinoides, Praeorbulina ve Orbulina cinslerini bulduğumuz formasyonlar aşağıda açıklanmıştır (Şekil 4.1) Kaplankaya Formasyonu (Tkp) Tanım ve Ad: Kaplankaya formasyonu ilk defa Lagap (1986) tarafından adlandırılmıştır. Tip yer ve Tip kesit: Kaplankaya formasyonu tip yeri olarak 1: ölçekli N34a paftasında Gildirli köyü kuzeybatısındaki Kaplankaya tepe dolayı belirlenmiştir. Bu alanda birim için tipik yer ve kesit oluşturmaktadır (Yetiş ve Demirkol, 1986). Yayılım: İnceleme alanı kuzey-kuzeybatısında 1/ ölçekli topoğrafik haritada N34a paftasında Çukurköy, Nergizlik barajı çevresinde, N34a 3 paftasında Kalaycılar köyü ve Yağcılar köyü dolayında ve N34b 1 Kaledağı dolayında yüzeylenmektedir. Kaya türü ve Özellikleri: Kaplankaya formasyonu çakıllı kireçtaşı, silttaşı ve kumtaşından oluşmaktadır. Birim altta masif görünümlü, ayrışmalı fosilsiz çakıllı kireçtaşı ile başlamakta, üzerine yeşilimsi sarı renkli, bol fosilli, karbonatlı seviyeler gelmektedir. Dokanak İlişkileri: İnceleme alanının kuzeydoğusunda Gildirli formasyonu ve Karaisalı kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişlidir. Birim ayrıca, Cingöz formasyonu nun türbiditleri ile düşey geçişli bir şekilde üzerlenmektedir (Yetiş ve Demirkol, 1986). 8

16 Şekil 4.1. Adana Baseni Genelleştirilmiş stratigrafi kesiti (Nazik ve Gürbüz, 1998) 9

17 Fosil topluluğu ve Yaşı: Kalınlığı degişken olan birimde saptanan fosil bulgularına göre Burdigaliyen-Erken Langiyen yaşı verilmiştir (Nazik ve Gürbüz, 1992). Çökelme Ortamı: Birimin taban kesimine yakın yerde gözlenen denizel ekinoid, lamellibranş ve gastropod gibi makrofosillerin varlığı, daha üst taraflarda gözlenen bazı foraminiferler ortamın oldukça sığ bir deniz ortamında çökeldiğini işaret etmektedir (Ünlügenç, 1993) Cingöz Formasyonu (Tc) Tanım ve Ad: Birim, ilk olarak Schmidt (1961) tarafından adlandırılmış ve Köpekli şeyl üyesi, Ayva üyesi ve Topallı üyesi olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Yetiş ve Demirkol (1986), ve Yetiş (1988) Ayva ve Topallı üyelerini Cingöz formasyonu içine alırken, Köpekli şeyl üyesini Güvenç formasyonunun tabanı (alt kısımları) olarak vurgulamışlardır. Ünlügenç ve ark (1991), Köpekli üyesini stratigrafik olarak Kaplankaya ya dahil etmiştir. Tip yer ve Tip kesit: Formasyon, ilk kez Schmidt (1961) tarafından Karaisalı ilçesinin 25km kuzeydoğusu dolayında tanımlanmış, tip kesiti ise Adana N34a 4 paftasında K ve D koordinat noktalarından başlayarak ölçülmüştür. Formasyon tip kesitinde dikey olarak birbiri üzerine gelen üç üyeye ayrılmıştır. Bunlar milli ve killi tabanda bol fosilli kireçtaşı, ince kum tabakaları ve fosilli kireçtaşı içeren gri ve mavi-gri renkli şeylden oluşan Köpekli üyesi, tabanda kalın konglomera, ince kırmızı kil tabakaları, kalın ve çapraz tabakalı grovak ve kumtaşına değişimli, kireçli gri miltaşı ve şeyl ara tabakalı Ayva üyesi, şeyl ile ara katmanlı kumtaşından oluşan Topallı üyesidir (Schmidt, 1961). Yayılım: Çalışma alanında Çorlu, Hacılı, Kuşcusofulu, Cingöz, Çukurköy, Nergizlik, Eymir köyleri civarında yüzeylenmektedir. İnceleme alanındaki bu formasyonda, Çorlu-Hacılı, Kalaycılar-Hacılı, Cingöz, Kuşcusofulu, Meydan yayla (Yetiş ve Demirkol, 1986), Eğner stratigrafi kesitleri ölçülmüştür. Kaya türü ve Özellikler: Cingöz formasyonu genel olarak bazı bölgelerde taban kesimi gri, iri çakıl ile yer yer blok boyutuna erişen kireçtaşı, ofiyolit, çört ve bunlardan türeme oldukça yuvarlak köşeli çakıltaşından oluşmuştur. Bu kesimde 10

18 kayma yapıları ile yer yer büyük ve küçük ölçekli çapraz tabakalanma sunan birim, orta kalın tabakalıdır. Güneye doğru çakıllı seviyeler azalıp birim, çakıllı kumtaşı ve kumtaşına geçiş göstermektedir. İstifin daha da üst kesimlerinde birim şeyl-kumtaşı ardalanmasına geçmekte ve şeyl oranı önemli ölçüde artmaktadır. Üst kesimlerde yeralan şeyl düzeyleri, yeşilimsi gri, kıymıksı, kırıklı, yumuşak, gevşek tutturulmuş olup siltli, killi ve karbonatlıdır. Birim içinde yer yer kanal dolguları görülmektedir. Dokanak İlişkileri: Cingöz formasyonu alttan Karaisalı, Kaplankaya, Gildirli formasyonlarıyla yanal ve düşey geçişli olup, birim, daha üstte Güvenç formasyonunun derin denizel şeylleri ile uyumlu bir şekilde örtülmektedir (Gürbüz ve Nazik, 1992). Fosil topluluğu ve Yaşı: Nazik ve Gürbüz (1992) saptanan fosil bulgularında Cingöz formasyonu yaşının Geç Burdigaliyen-Serravaliyen olduğunu belirtmişlerdir. Çökelme Ortamı: Yetiş ve Demirkol (1986), Cingöz formasyonunun eş zamanlı olarak havzanın güneyinde derin deniz şeyl ve marnlarından oluşan Güvenç formasyonu içerisinde iki büyük lob şeklinde çökeldiğini açıklamışlardır. Önceki araştırmacıların iki büyük lob olarak değerlendirdikleri birim Nazik ve Gürbüz (1992) tarafından iki büyük denizaltı yelpazesi şeklinde değerlendirilmiştir Güvenç Formasyonu Tanım ve Ad: Birim, ilk kez Schmidt (1961) tarafından Güvenç şeyli olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da formasyon için aynı adlama kullanılmıştır. Tip yer ve Tip kesit: Formasyonun tip yer ve tip kesiti 1:25000 ölçekli topoğrafik haritada N34d paftasında yeralan Güvenç köyüdür. Yayılım: Birimin en büyük yüzleğinin kuzey sınırı batıda N34d paftası kuzeybatısındaki Arapali köyü civarından başlayıp, kuzeydoğuya Karaisalı ilçesi buradan da kuzeybatıya yönelerek aşağı Belemedik dolayına doğru uzanmaktadır (Yetiş ve Demirkol, 1986). Kaya türü ve Özellikleri: Güvenç formasyonu başlıca ince tabakalı, ince taneli kumtaşı, silttaşı ardalanmalı çoğunluğu koyu gri, yeşilimsi gri, gri renkli 11

19 pelajik foraminiferli şeyllerden oluşmaktadır. Paralel, konvülüt laminalanma ve kaval yapıları gözlenen sedimanter yapıları oluşturur (Yetiş ve Demirkol, 1986). Dokanak İlişkileri: Cingöz formasyonu üzerine yanal ve düşey geçişli olarak gelen Güvenç formasyonu en altta derin deniz fasiyesinde çökelmiş ince kumtaşı, şeyl ardalanması, üste doğru daha da sığlaşarak karasal fasiyeste çökelmiş Kuzgun formasyonuna geçiş göstermektedir (Nazik ve Gürbüz, 1992). Fosil topluluğu ve Yaşı: Birimin yaşı, Nazik ve Toker (1986) tarafından Burdigaliyen-Serravaliyen olarak saptanmıştır. Çökelme Ortamı: Güvenç formasyonu Cingöz formasyonunun kuzeyindeki yüzleğinde tabandaki kumlu seviyelerinde Bryzoa, Gastropoda, Pelecypoda, Ostrokod ve bentik foraminifer fosilleri gözlenmiştir. Kalın şeyl düzeylerinde ise Globigerinoides quadrilobatus triloba (Reuss) ve Globorotalia fohsi fohsi (Cushman ve Ellisor) gibi planktonik Foraminiferler bulunmaktadır. Kumlu seviyeler sığ deniz veya göl ile deniz arasında yaşamlarını sürdüren formlardır. İstifin Cingöz formasyonuna geçiş kesiminde bentik foraminifer ve kırmızı algler bol bulunmaktadır. Bu veriler ışığı altında çökel istifi genelde derin deniz ürünü olup, zaman zaman sığlaşan bir ortamı karakterize etmektedir (Yetiş ve Demirkol, 1986) Globigerinoides, Preaorbulina-Orbulina Cins ve Türleri Adana baseni Miyosen istifinde bulunan Globigerinoides, Praeorbulina- Orbulina cins ve türlerinin bilinen özellikleri aşağıda açıklanmıştır (Şekil 4.2) Globigerinoides Globigerinoides in ilk görünümü, geniş ölçüde yaygın bir biçimde, Oligosen- Miyosen sınırının bir türü olarak kabul edilir. Özellikle Lamb ve Stainforth (1976) ile Stainforth ve Lamb (1981) olmak üzere diğer yazarlar; Globigerinoides in stratigrafik ilk oluşumlarını ve açık bir şekilde Oligosen içinde olduğunu belirtirler. İlk önce Globigerinoides in açığa çıktığı farklı seviyeler, Oligosen içindeki seri 12

20 periyoddan sonra meydana gelmiş olan Okyanus sıcaklarındaki artışla ilgili olduğu söylenmektedir. Bu türün ilk oluşumları Globigerinoides datum un uygulamasını gerektirmektedir. Bu datum un temsilcisi olarak, Stainfort ve Lamb (1981) deneysel düzeyde Globoquadrina altispira aff. altispira nın ilk oluşumunu ve Globorotalia fohsi peripheroronda nın ilk görünümünü önerir. Globoquadrina altispira aff. altispira diğer alt türlerden farklı olarak korunması zor bir türdür ve bu sebepten dolayı ideal tür olmaktan uzaktır. Lamb ve Stainforth (1976), Oligosen-Miyosen sınırlamasının taslağını çizmek için Globigerinoides kullanımından yanadır. Nadir görülen G. primordius un ilk görünümü yerine, alt türleri olan trilobus, immaturus ve sacculifer e sahip G. trilobus un atası olan ve G. primordius tan ortaya çıkan formları kullanmaktadır. Bu olaydan sadece kısa bir süre sonra, G. ruber in özelliği ve G. altiaperturus ta ortaya çıkar. Kısa bir süre yaşayan G. altiaperturus haricindeki G.ruber in türevine benzer olan bu türler, Erken Miyosen in sonlarına doğru kısa bir süre yaşayan ve alçak bölgelerde sınırlı olan G. diminutus a kadar devam eder. Erken Miyosen de daha sonra ortaya çıkan G. obliquus extremus tan olan G. obliquus obliquus Pliyosen içinde devam edip, geç Miyosen içinde gelişmiştir. Alçak bölgeler içinde Erken Miyosende Globigerinatella insueta Zonu ve Akdeniz de Globigerinoides trilobus Zonu, G. bisphericus tan itibaren G. trilobus soyu içinde oldukça 1,5 my gibi kısa zamanda Praeorbulina, Orbulina türleri gelişmiştir. Globigerinoides in bir dizi diğer türleri; taksonomik olarak incelenmiştir. Çünkü bollii, bulloideus, seigliei, elongatus ve tenellus gibi bazı türler, Akdeniz biyostratigrafisi içinde yararlıdır. Özetle, birçok Globigerinoides, orta-bölgelerde olduğu kadar alçak bölgelerde de Neojen stratigrafisi için dikkate değer bir ölçüde önem taşır. Türün ilk görünümünden başka, primordius, altiaperturus, diminitus, trilobus fistulosus, tenellus gibi kısa geçişler ve de obliquus obliquus, obliquus extremus, conglobatus gibi ilk ve son oluşlarından dolayı biyostratigrafi ye dahil edilebilen birçok tür mevcuttur. Dahası G. primordius, G. ruber ve G. trilobus fistulosus, 13

21 alçak bölgelerde, orta-bölgelerdeki G. trilobus ve G. altiaperturus ta bölge belirleyici olarak kullanılmaktadır. Şekil 4.2. Oligosen-Miyosen düşük enlemlerde planktonik foraminifer türleri ve stratigrafik yayılımları (Bolli ve Saunders, 1985). 14

22 Globigerinoides Türü Globigerinoides trilobus (Reuss, 1850) Levha 2, Şekil Tip Referansı: Globigerinoides trilobus Reuss,1850 Sinonimi: 1850 Globigerina triloba Reuss, s.374, lv.47, ş.11a-c Globigerinoides triloba triloba (Reuss). Bolli, s.112, lv.25, ş Globigerinoides quadrilobatus trilobus (Reuss). Blow ve Banner, s Globigerinoides trilobus trilobus (Reuss). Jenkins, s.9, lv.2, ş.8a-c Globigerinoides trilobus (Reuss). Cicha ve ark., lv.21, ş.1a-c Globigerinoides triloba (Reuss). Carloni ve ark., lv.9, ş.10a-c Globigerinoides trilobus (Reuss). Cita ve Premoli Silva, lv.2, ş Globigerinoides trilobus (Reuss). Hofker Sr., lv.1, ş.11, 12, Globigerinoides trilobus (Reuss). Boltovskoy, s.252, lv.2, ş Globigerinoides trilobus (Reuss). Soediono, s.223, 224, lv.3, ş.1a-c Globigerinoides trilobus trilobus (Reuss). Nicora, lv.15, ş.11c, 12c Globigerinoides trilobus (Reuss). Postuma, s.308, Globigerinoides trilobus (Reuss). Berggren ve Amdurer, lv.29, ş.4, Globigerinoides trilobus (Reuss). Yassini, lv.5, ş.43-45, Globigerinoides trilobus (Reuss). Cati, s.493, lv.47, ş.5a, 6b, c Globigerinoides trilobus (Reuss). Cita ve ark., lv.7, ş Globigerinoides trilobus trilobus (Reuss). Yassini,lv.11, ş.5, 6, Globigerinoides quadrilobatus triloba (Reuss). Stainforth ve ark., s.310, 311, ş Globigerinoides trilobus (Reuss). Di Grande, Grasso ve Romeo, lv.4, ş Globigerinoides triloba (Reuss). Poignont ve Pujol, lv.13, ş.2, Globigerinoides trilobus (Reuss). Sensu Lato. Biolzi ve ark., lv.12, ş Globigerinoides trilobus (Reuss). Bizon ve ark., lv.17, ş.4, /1984 Globigerinoides trilobus (Reuss). Biolzi, lv.1, ş Globigerinoides trilobus (Reuss). Kellei,lv.47, ş

23 1983 Globigerinoides quadrilobatus triloba (Reuss). Zachariasse ve ark., lv.35, ş.2; lv.36,ş Globigerinoides triloba (Reuss). Kenet ve Srinivassan, s.62, lv.13, ş Globigerinoides trilobus trilobus (Reuss). Zachariasse ve ark., lv.41, ş Globigerinoides trilobus trilobus (Reuss). Carreno, v.1, ş Globigerinoides trilobus trilobus (Reuss). Gelati ve ark., lv.43, ş Globigerinoides triloba (Reuss). Chaproniere, lv.2, ş.7, 8; lv.4, ş Globigerinoides trilobus trilobus (Reuss). Lidz ve Bralower, lv.1, ş.9, Globigerinoides trilobus s. s. (Reuss). Laccarino ve ark, lv.2, ş.11, Globigerinoides trilobus (Reuss). Mc Gowran ve Li, lv.1, ş Praeglobigerinoides trilobus group ( Sensu Spezzaferri, 1994). Bucefalo Palliani ve ark., lv.3, ş.d, H Globigerinoides trilobus, Reuss. Toufic ve Fainberg, lv.1, ş.19, Globigerinoides trilobus s.1. Reuss. Li, Mc Gowran ve Brunner, lv.1, ş Globigerinoides trilobus Reuss. Hakyemez, s.55, 56. Tanım: Kavkı basık trokospiral ve son tur boyutları hızlı olarak büyüyüp, küresel 3 locadan oluşur. Son loca kavkının yarısına eşit büyüklükte ve Spiral tarafta 2 sütual açıklık gözlenir. Spiral tarafta süturlar hafif bükümlü, verev ve basıktır. Ombilikal tarafta son süturla bir önceki sütur 90 derecelik açıyla birleşir ve Ombilik küçük, açıklık basık yay şeklindedir. Benzerlik ve Farklar: Üç loblu kavkısıyla Globigerinoides immaturus a benzer. Bu kavkının yarısını oluşturan büyüklükteki son loca, daha iri ombiliği ve daha küresel locaları ile ayrılır. Stratigrafik Düzey: Alt Miyosen (Burdigaliyen) 16

24 Globigerinoides bisphericus Todd, 1954 Levha 1, Şekil 4 Tip Referans: Globigerinoides bispherica Todd, 1954, sayfa 681 Sinonimi: 1954 Globigerinoides bispherica Todd, s.681, lv.1,ş.1a-c Globigerinoides bisphericus Todd. Cicho ve ark., lv.20, ş.2a-c Globigerinoides bisphericus Todd. Cita ve Premoli Silva, lv.2, ş Globigerinoides bisphericus Todd. Soediono, s.222, 223, lv.3, ş.2a-c Globigerinoides bisphericus Todd. Nicora, lv.15, ş.9b Globigerinoides bisphericus Todd. Bizon ve Bizon, s , ş Globigerinoides bisphericus Todd. Bicchi ve ark., lv.1, ş Globigerinoides bisphericus Todd. Erk, lv.6, ş Globigerinoides bisphericus Todd. Lidz ve Mcneill, lv.12, ş Globigerinoides bisphericus Todd. Hakyemez, s.31, lv.18, ş.16. Tanım: Son turda boyutları hız olarak büyüyen 3 locadan oluşur. Son loca çok iri ve kavkının yarısını ya da yarısından fazlasını kapsar. Ombilik belirgin ve ana açıklık basık yay şeklinde, ombilikal konumda ve fazla belirgin olmayan rimle çevrili. Ayrıca Ombilikal tarafta süturlar ışınsal ve basıktır. Bir de Spiral tarafta son locada tek spiral açıklığı var ve localar küreseldir. Ayrıca kavkı yüzeyinde fazla iri olmayan porlar bulunur ve kavkı yüzeyi porlar arasında püstül benzeri çıkıntılar oluşur. Benzerlik ve Farklar: Praeorbulina sicana dan en önemli farkı ambiliğin gelişmiş olmasıdır. Bu özelliği ile Globigerinoides türü içinde yer alır. Praeorbulina glomerosa curva dan da farkı budur. Globigerinoides trilobus tan da son locanın çok daha büyük olmasından dolayı ayrılmaktadır. Stratigrafik Düzey: Alt Miyosen (Burdigaliyen) 17

KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ Atike NAZİK* ve Vedia TOKER** ÖZ. Bu çalışmada, Adana ilinin Karaisalı yöresi Orta Miyosen istifinde 21 planktonik Foraminifera türü

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Tülay Özkan KÖKSOY stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 34850 Avc lar, STANBUL

Tülay Özkan KÖKSOY stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 34850 Avc lar, STANBUL Yerbilimleri, 29 (2004), 11-27 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Catapsydrax,

Detaylı

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular Yerbilimleri, 22 (2000), 183-192 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Baseni

Detaylı

Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek : Mut Havzası Tersiyer İstifi

Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek : Mut Havzası Tersiyer İstifi Türkiye Jeoloji Bülteni, C.34 27-3.5, Şubat 1991 Geological Bulletin of Turkey, V. 34 27-35, February 1991 Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek : Mut Havzası Tersiyer İstifi

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi Neogene Nannoplankton biostratigraphy with well data in the Adana Basin

Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi Neogene Nannoplankton biostratigraphy with well data in the Adana Basin Yerbilimleri, 31 (2), 83 98 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Havzası

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

ABSTRACT. Master Thesis SUBSURFACE GEOLOGY AND RESERVOIR ROCK PROPERTIES OF MIOCENE UNITS IN THE ADANA BASIN (YENİCE-KARAİSALI/ADANA ) Zeynep TAŞKAYA

ABSTRACT. Master Thesis SUBSURFACE GEOLOGY AND RESERVOIR ROCK PROPERTIES OF MIOCENE UNITS IN THE ADANA BASIN (YENİCE-KARAİSALI/ADANA ) Zeynep TAŞKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA HAVZASI (YENİCE KARAİSALI /ADANA) MİYOSEN YAŞLI İSTİFLERİNİN YERALTI JEOLOJİSİ VE HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep TAŞKAYA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ADANA HAVZASINDA SONDAJ VERİLERİ İLE MİYOSEN- PLEYİSTOSEN İSTİFİNİN NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ Manolya SINACI JEOLOJİ

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ Aynur HAKYEMEZ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir.

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. SENOZOYİK Eosen lokaliteleri Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. Green River Formasyonu: Zengin bitki, böcek, ve balık

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Afşın EKMEKYAPAR AŞAĞI BELEMEDİK (KIRALAN HACIKIRI) DOLAYLARININ STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006

Detaylı

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ MTA Dergisi 119, 23-26, 1997 GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ Engin MERİÇ* ve Nurdan İNAN** ÖZ. Güneybatı Malatya'da (GD Türkiye) yüzeyleyen

Detaylı

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU P R O G R A M 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU 30 Eylül, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer

Detaylı

UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU *

UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU * UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU * Micropaleontological Investigation and Environmental Interpretation of Tertiary Sequence in Uğruca (Gaziantep)

Detaylı

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Emekli memur Mehmet Demirci kara avcılığı yaparken, bir ı kaya bloğu içinde omurga parçaları görmüş ve fotoğrafını

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan JEOLOJİ RAPORU YAZIMI Doç.Dr. Gültekin Kavuşan Jeoloji raporu, yazılan bir belgedir ve jeoloji j mühendisinin yaptığı ğ çalışmayı ş anlattığı, bir soruna ışık tuttuğu dokümandır. Bu belge onun ortaya koyduğu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tahsin YAMİŞ KIZKALESİ (MERSİN) DOLAYININ STRATİGRAFİSİ VE KARAİSALI KİREÇTAŞININ MERMER OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ

POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ MTA Dergisi, 109, 33-44, 1989 POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ Cavit DEMİRKOL* ÖZ.- İnceleme alanında temeli Paleozoyik

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI GÜNEY FORMASYONUNUN JEOLOJİSİ ve PETROL HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ayfer ÖZDEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ Tuz Gölü Havzası'nda bu güne kadar çok fazla sayıda yüzey ve yer altı çalışması olmasına rağmen havza oluşumu üzerine tartışmalar sürmektedir.

Detaylı

DEVONİYEN. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

DEVONİYEN.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü DEVONİYEN http://palaeos.com/paleozoic/devonian/devonian.htm Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü DEVONİYEN DE OLUŞAN KAYAÇ TİPLERİ Eski Kırmızı Renkli Kumtaşları nın bulunduğu kuzey yarımkürede,

Detaylı

GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** GİRİŞ

GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** GİRİŞ MTA Dergisi 113,17-30. 1991 GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** Muhsin SÜMENGEN* ve ismail TERLEMEZ* ÖZ. - Çalışma alanı Gelibolu yarımadasında, Saros körfezi kuzeyinde ve Marmara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

ÖZET Doktora Tezi KAHRAMANMARAŞ-ADIYAMAN HAVZALARI SIĞ DENIZEL SEDIMANLARIN OLIGO-MIYOSEN BENTIK FORAMINIFER TANIMLAMASI VE BIYOSTRATIGRAFISI Uğraş IŞ

ÖZET Doktora Tezi KAHRAMANMARAŞ-ADIYAMAN HAVZALARI SIĞ DENIZEL SEDIMANLARIN OLIGO-MIYOSEN BENTIK FORAMINIFER TANIMLAMASI VE BIYOSTRATIGRAFISI Uğraş IŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KAHRAMANMARAŞ-ADIYAMAN HAVZALARI SIĞ DENIZEL SEDIMANLARIN OLIGO-MIYOSEN BENTIK FORAMINIFER TANIMLAMASI VE BIYOSTRATIGRAFISI Uğraş IŞIK JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı OKYANUSLARDA OLUŞAN SEDİMANTASYON OLAYI Okyanus ve denizlerin çok dik olan veya şiddetli

Detaylı

PERMİYEN. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim.

PERMİYEN.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim. PERMİYEN http://www.humboldt.edu/natmus/lifethroughtime/platemaps/perm_triassic/permian.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim. Fakültesi URALİYEN OROJENEZİ Bu orojenez Geç Karbonifer-Permiyen de, Lavrusya

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARSUS (MERSİN) YÖRESİ MESSİNİYEN (ÜST MİYOSEN) EVAPORİTLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARSUS (MERSİN) YÖRESİ MESSİNİYEN (ÜST MİYOSEN) EVAPORİTLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARSUS (MERSİN) YÖRESİ MESSİNİYEN (ÜST MİYOSEN) EVAPORİTLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ Erhan KARAKUŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ ADANA İLİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANIN JEOLOJİSİ Doğan USTA (Jeoloji Yük. Müh.) MTA Doğu Akdeniz Bölge

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ Vedia TOKER* ÖZ. Karadeniz'in güney bölgesindeki 23 durak noktasında elde edilen karotlardan ahnan 62 örnekte Nannoplankton'-

Detaylı

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma P R O G R A M 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 29-31 Ekim 2010, ADIYAMAN 29 Ekim, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer ÖRÇEN 11.PSÇ Başkanı Dündar ÇAĞLAN JMO Başkanı Adıyaman

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında i Türlüye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 24, 75-77 Ağustos 1981 Bulletin of ffee Geological Society of Turkey V. 24, 75-77 August 1981 Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in

Detaylı

ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ

ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ Engin ÜNAY ve Şevket ŞEN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Ankara ilinin Kalecik ilçesine bağlı Çandır bucağı dolaylarında,

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-III

TUFA ve TRAVERTEN-III TUFA ve TRAVERTEN-III Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi TRAVERTEN LİTOFASİYESLERİ Sıcak su travertenlerindeki çökeller farklı fasiyes tiplerinde olabilmektedir. Her traverten çökelinde tüm fasiyesler

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 45-49, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 45-49, February 1993

Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 45-49, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 45-49, February 1993 Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 45-49, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 45-49, February 1993 CÎDEÎNA SOEZERÎÎ (SÎREL): YÜZLEKLER - TANIM - LEKTOTÎP - PARATÎPLER VE TARTIŞMA : Outcrops,

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı HİDROLOJİ: Yer yuvarının yaklaşık 3/4 'lük bir bölümünü örten hidrosferi inceleyen

Detaylı

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Paleozoyik Serileri Türkiye deki başlıca Paleozoyik oluşuklar; 1. Kuzeybatı Anadolu daki seriler Karaburun yarımadasında Balıkesir-Bursa

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : AyĢegül YILDIZ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 01.01.1963 Adres : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY Telefon : 0382 288 2296 E-posta :

Detaylı

E. Kahraman, A. M. Kılıç. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 01330, Balcalı, Adana

E. Kahraman, A. M. Kılıç. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 01330, Balcalı, Adana Ceyhan Yılankale Bölgesi Kalker İşletmesinin Patlatma Parametrelerinin İncelenmesi ve Patlatma Sonrası Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesi Investigation of blasting parameters of Ceyhan Yılankale Area

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA SOMA EYNEZ KÖMÜR İŞLETMESİ SAHASI JEOFİZİK JEOELEKTRİK ETÜT RAPORU Altan M.İÇERLER Jeofizik Yük. Müh. JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ MART 2009-ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 1. COĞRAFYA İçel ili sınırları içindeki morfolojik yapı dağlık alanlar, aşınım yüzeyleri, taban dolguları-alüvyal

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Semih ERCAN MALATYA HAVZASINDA YER ALAN BEYLERDERESİ FORMASYONU NUN SEDİMANTOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Karaisalı Formasyonu nun (Adana Baseni-Türkiye) Fasiyes ve Mikrofasiyes Özellikleri

Karaisalı Formasyonu nun (Adana Baseni-Türkiye) Fasiyes ve Mikrofasiyes Özellikleri Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 56, Sayı 3, Ağustos 2013 Volume 56, Number 3, August 2013 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Karaisalı Formasyonu nun (Adana

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA BASENİ TERSİYER BİRİMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KUMTAŞLARININ YÖNLERE BAĞLI DAYANIM VE DEFORMASYON ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 MUĞLA YÖRESİ MERMER OCAKLARINDA ÜRETİLEN MERMER BLOK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AN EVALUATION OF THE MARBLE

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

GÖYNÜK (BOLU, KB ANADOLU) ÇEVRESİNDE ÜST KRETASE- PALEOSEN STRATİGRAFİSİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER

GÖYNÜK (BOLU, KB ANADOLU) ÇEVRESİNDE ÜST KRETASE- PALEOSEN STRATİGRAFİSİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER Jeoloji Mühendisliği,, s.29, 61-64 1:986 -Geological Engineering, o.29, 61-64 1986 GÖYNÜK (BOLU, KB ANADOLU) ÇEVRESİNDE ÜST KRETASE- PALEOSEN STRATİGRAFİSİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER Nev Observations on the

Detaylı

Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntılı tortulların stratigrafisi

Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntılı tortulların stratigrafisi Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 25, 81-89, Ağustos, 1982 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 25, 81-09, August, 1982 Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taş gülleye rastlandı. Müze Müdürü Türktüzün: "Eski dönemlerde, doğal taşlar, işlenerek

Detaylı

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK Bİ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 3 : 389-393 BOUGUER

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI

ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI ÖZET Zati TERNEK Bu etüdün gayesi Adana baseninin umumi jeolojisinin tetkiki

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI(ALAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN İZAH RAPORU HAZIRLAYAN: MUZAFFER

Detaylı

16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize PROGRAM

16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize PROGRAM PROGRAM 1 2 16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize 25.10.2015-PAZAR BATUM GEZİSİ (7.00-19.00) Kalkış: Dedeman Otel önü 26.10.2015-PAZARTESİ AÇILIŞ VE KAYIT (8.00-10.00) 10.00 10.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar

Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1),2012 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 15(1),2012 Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar Lutfi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 11-13 Kasım 2013, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK

Detaylı

JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İÇERİK 1. Zaman nedir? 2. Fosil nedir? 3. Fosil çalışan bilim hangisidir? 4. Tarihçe 5.

Detaylı

TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI

TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI 1. Tabaka ve Tabakalanma Altındaki ve üstündeki birimlerden renk, sertlik, tane boyu vb. özellikleriyle gözle rahatça ayırt edilebilen en

Detaylı