FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ NİN İÇERİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ NİN İÇERİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ NİN İÇERİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Şahin İDİN, İsmail DÖNMEZ Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Bilgilendirme Kaynakça DOI:

2 Giriş Teknolojik gelişmelerin toplumun her alanını etkilemesiyle, bütün dünyada iletişim teknolojilerinin ilerlemesine paralel olarak, eğitim bilimlerinde de yeni arayışlar içine girilmiştir. (Eryılmaz ve Salman, 2014). Değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilmek için ülkeler, eğitim sistemlerinde teknolojiyi kullanma oranlarını giderek arttırmaktadır. Eğitim-öğretim ortamında ne kadar çok duyu organına hitap edecek etkinlikler düzenlenirse öğrenmenin de daha etkili, kolay ve kalıcı hale geldiği bilinmektedir (Çepni, Ayas, Ekiz ve Akyıldız, 2010). Teknolojinin kullanımının artması öğrencilerin tüm duyularını kullanmalarını ve öğrenme ortamlarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Teknolojinin özellikle fen eğitimi ile entegrasyonunun sağlanarak etkili biçimde kullanılması zamanla yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda ülkeler eğitim programlarını değiştirmekte teknolojinin öğrenme ortamlarına uyum sağlamasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı (2005; 2013), ortaokul fen derslerinin yapısında ve içeriğinde ders programı çerçevesinde, köklü değişikliklere gitmiştir Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına göre dersin öğretimde yaklaşım olarak yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Bunun yanında 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında ise dersin öğretiminde temel yaklaşım olarak Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımı benimsenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), teknolojinin fen bilimleri derslerinde etkili biçimde kullanılmasına yönelik kazanımlar hazırlamıştır. Ülkemizde 2010 yılında alınan bir kararla eğitimde FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin hayata geçirilmesi planlanmıştır. Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretim süreçlerinde, okullardaki teknoloji kullanımını ve teknolojik imkânları artırmak üzere fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlamakta ve MEB tarafından yürütülmekte, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu yolla bilişim teknolojileri araçlarının eğitim-öğretim sürecinde dersler kapsamında daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, etkili biçimde kullanımı için başlatılmıştır. Başarı kriterleri; erişilebilirlik, verimlilik, eşitlik, ölçülebilirlik ve kalite olmak üzere beş başlıkta incelenmektedir (MEB, 2016). Bu proje kapsamında belirlenen hedefler Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. FATİH Projesi Hedefleri (MEB, 2016). Her Okul İçin Her Derslik İçin Her Öğretmen İçin Her Öğrenci İçin Bir adet çok Etkileşimli tahta Tablet bilgisayar Tablet bilgisayar fonksiyonlu yazıcı Alt Yapı Kablolu/Kablosuz internet EBA portal EBA portal bağlantısı Yüksek Hızlı Sınıf Yönetimi EBA market EBA market Erişim E-posta hesabı Bulut hesabı İçerik geliştirme Dijital kimlik senaryosu Bulut hesabı Ödev paylaşımı Öğretim yönetim sistemi e-posta hesabı (LMS) Ders notları paylaşımı Bireysel öğrenim materyalleri eğitim-öğretim yılından itibaren ülkemizdeki sınıfların tamamında FATİH projesinin her yönüyle etkili bir biçimde kullanılması öngörülmüştür. FATİH projesinin fen bilimleri eğitimi ile birlikte entegrasyonunun sağlanması öğrencilere nitelikli bir fen eğitimi sunulabilmesi için önemli görülmektedir. 270

3 FATİH projesi ile Türkiye de bulunan tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına akıllı tahta kurulumu ve öğretmen ve öğrencilere tablet dağıtımı planlanmıştır. Bunun yanında derslerin e- içeriklerinin hazırlanması ve sisteme dâhil edilerek öğretmen ve öğrencilerin derslerinde bu materyalleri kullanmaları beklenmektedir. Sayılan bu yatırımların maliyetinin yüksek olduğu ortadadır. Bu noktada teknolojinin eğitimde kullanılması ve eğitimde öğrenci başarısı ile teknoloji kullanımı arasındaki pozitif ilişkinin olup olmadığı incelenebilir. Teknolojinin Fen Bilimleri derslerinde kullanılması sonucu öğrencilerin fen bölümündeki derslerdeki başarılarının arttığına (Akpınar, Aktamış ve Ergin, 2005; Çakır ve Topuz, 2012), değişmediğine (Kırılmazkaya, Keçeci, Zengin ve 2014) yönelik çalışmalar mevcuttur. Demir ve Yıldırım (2016), araştırmalarında okulda bilgisayar kullanımı arttıkça öğrencilerin Fen ve Matematik performanslarının düştüğünü ancak tablet, yazıcı ve internet gibi teknolojik araç gereçlerin kullanımı ile fen ve matematik performanslarının arttığını ortaya koymuşlardır. MEB (2015), PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2012 sonuçlarına göre derslerde interneti %50.00 den fazla kullanan öğrencilerin, %10.00 dan az kullanan öğrencilere oranla ders başarılarının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bu noktada öğretmenlerin FATİH projesinin içeriğine yönelik düşünceleri önemlidir. Çünkü fen derslerini öğrencilerle birlikte yürütecek onlardır. Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin bu projenin içeriğine dair bilgi düzeyleri ve uygulama boyutundaki düşüncelerini belirlemek, fen bilimleri dersinin öğrencilere daha verimli öğretilmesi açısından gereklidir. Literatür incelendiğinde FATİH projesinin içeriğine ilişkin Fen Bilimleri dersi kapsamında ders öğretmenleri ile ilgili doğrudan bir araştırmanın yapılmadığı belirlenmiştir. Fen Bilimleri dersi ile yapılan çalışmaların teknolojik araç gereçlerin kullanımı ve genel olarak diğer branşlarda bulunan öğretmenlerin görüşlerinin genel olarak alınmasına dayalı araştırmalar olduğu belirlenmiştir. Ancak Fen Bilimleri dersi kapsamında FATİH Projesinin içeriğine yönelik olarak gerçekleştirilen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Daşdemir, Cengiz, Uzoğlu, ve Bozdoğan (2012), yaptıkları araştırmada Fen ve Teknoloji dersinde tablet bilgisayarların kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeye çalışmışlardır. Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker (2012), yaptıkları araştırmada, Türkiye de hazırlanan yüksek lisans tezlerinin %6.70 inin ve doktora tezlerinin %8.30 unun bilgisayar destekli öğretim kapsamında hazırlandığını belirlemişlerdir. Bu araştırmalardan da görüldüğü üzere, gerçekleştirilen bu araştırmalar teknolojik araç-gereç kullanımı konusunda öğretmen düşüncelerini belirlemeye yönelik olduğu görülmektedir. Gürol, Donmuş ve Aslan (2012), ilköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH projesinin uygulanması ile karşılaşılabilecek sorunlar, projenin gerekliliği, projenin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Günbayı ve Yörük (2014), yaptıkları araştırmada resmi ve genel liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin FATİH projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik araştırma yapmışlardır. Yukarıda verilen araştırmalardan görüldüğü üzere Fen Bilimleri ile ilgili olarak FATİH Projesinin içeriğine, süreçte yaşanan problemlere ilişkin Fen Bilimleri öğretmenleri ile gerçekleştirilmiş araştırmalara rastlanamamıştır. Aktaş, Gökoğlu, Turgut ve Karal (2014), öğretmenlerin FATİH projesine ilişkin görüşlerini; farkındalık, beklenti, öngörü boyutları ile yaptıkları araştırmada ortaya koymuşlardır. Bu araştırmada da görüldüğü üzere, çeşitli branşlarda görev yapmakta olan öğretmenlerin FATİH Projesine ilişkin görüşleri belirlenmiş birkaç tema altında incelenmiştir. Bu noktadan hareketle, okullarda alt yapısı tamamlanan FATİH Projesinin, Fen Bilimleri dersi öğretmenleri için ne anlam ifade ettiği ve onların projeyi ilişkin görüşlerini belirlemek, literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir. Araştırmanın Amacı ve Önemi Literatür incelendiğinde FATİH Projesi ile ilgili olarak Fen Bilimleri öğretmenleri ile bu araştırma kapsamında benzerlik gösteren ya da içerikle ilişkili olan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın var olan durumun saptanması, öğretmenlerin ders içinde karşılaştıkları sorunlar bağlamında görüşlerinin alınması ve bir durum tespiti yapması açısından önem arz ettiği söylenebilir. Bu araştırmadan elde edilen verilerin ışığında, FATİH Projesinin öğretmenlere öneminin aktarılması 271

4 ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin projenin içeriğine ilişkin bilgi ve kullanım düzeylerinin daha fazla olması bu araştırmada önemli görülmektedir. Bu bağlamda, araştırma sonucunda, Fen Bilimleri öğretmenlerinin FATİH Projesinin içeriğine ve özelliklerine daha fazla hâkim olmaları hususunda onlara farkındalık kazandıracağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacını, Fen bilimleri öğretmenleri ile FATİH Projesine ilişkin güncel sorunların belirlenmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması oluşturmaktadır. Yöntem Bu bölüm, araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri toplama araçlarının uygulanışı, verilerin işlenmesi ve analizi alt başlıklarında incelenmiştir. Araştırmanın yöntemi Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Durum çalışmalarında var olan bir durumun belirlenmesi ve derinlemesine incelenmesi yapılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmaya katılan Fen Bilimleri öğretmenleri ile FATİH projesinin içeriği, avantajları, dezavantajları, eğitim-öğretime yararlı olma durumu, bu süreçte öğretmenlerin yaşadıkları zorluklara ilişkin altı soruluk geçerliği ve güvenirliği sağlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu Bu araştırmada amaçlı çalışma grubu seçilmiştir. Amaçlı çalışma grubu seçimindeki amaç problemleri en aza indirebilmek; yapılacak araştırmaya katılmayı istemek, araştırmacının kolay ulaşılabilirliği gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu nedenle araştırma, Ankara nın dört farklı merkez ilçesinde görev yapmakta olan 12 Fen Bilimleri dersi öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma eğitim-öğretim yılının güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yedisi erkek ve beşi kadındır. Araştırmaya katılan öğretmenler ile gönüllülük esasına dayalı olarak geçerliği ve güvenirliği sağlanmış olan yarı yapılandırılmış form eşliğinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tablo 2. Katılımcıların Mezuniyet Durumu, Hizmet Süresi, Okul Türü, Görev Yeri ve Cinsiyet Değişkenleri. Mezuniyet Durumu Hizmet Süresi (Yıl) Okul Türü Görev Yeri Cinsiyet Ö1 Lisans 1 Ortaokul Altındağ Erkek Ö2 Lisans 5 Ortaokul Altındağ Erkek Ö3 Lisans 8 İmam Hatip Çankaya Kadın Ortaokulu Ö4 Lisans 7 Ortaokul Keçiören Kadın Ö5 Yüksek Lisans 10 Ortaokul Keçiören Erkek Ö6 Lisans 15 İmam Hatip Altındağ Erkek Ortaokulu Ö7 Lisans 4 Ortaokul Çankaya Kadın Ö8 Yüksek Lisans 11 Ortaokul Altındağ Kadın Ö9 Lisans 8 Ortaokul Altındağ Erkek Ö10 Lisans 7 Ortaokul Keçiören Kadın Ö11 Lisans 16 Ortaokul Keçiören Erkek Ö12 Lisans 3 İmam Hatip Ortaokulu Yenimahalle Erkek 272

5 Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin üçünün imam hatip ortaokulunda, dokuzunun ise ortaokullarda çalıştığı görülmektedir. Bunun yanında, iki öğretmenin öğrenim durumunun yüksek lisans olduğu, diğerlerinin ise öğrenim durumlarının lisans düzeyinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların çalışmaya istekli olmasının yanında, araştırmacıların ulaşılabilirliği açısından maksimum çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Dört öğretmenin hizmet süresi 0-5 yıl arasında, beş öğretmenin hizmet süresi 6-10 yıl arasında ve üç öğretmenin hizmet süresinin ise yıl arasında olduğu Tablodaki verilerden anlaşılmaktadır. Veri Toplama Aracı Bu araştırmada nitel veri toplama araçlarından biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler kendi doğal ortamlarında katılımcılardan herhangi bir konuya ilişkin derinlemesine bilgi edinmeye olanak sağlar (Cohen ve Manion, 1994). Görüşme tekniği yapılandırılmış, yarıyapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üç türdür (Berg, 1998). Bu çalışmada yarıyapılandırılmış görüşme formundan faydalanılmış olup mülakat formu geliştirilirken şu aşamalar takip edilmiştir: İlk Aşamada araştırmacılar tarafından FATİH projesinin içeriğine ilişkin sekiz görüşme sorusu belirlenmiştir. İkinci aşamada hazırlanan soruların dil bilgisi yönünden uygunluğunun belirlenmesi için görüşme formu bir Türkçe öğretmeni tarafından incelenmiştir ve görüşme formu geçerlilik açısından, bir fen bilgisi eğitimi alan uzmanına incelettirilmiştir. Alan uzmanından ve Türkçe öğretmeninden gelen geri bildirimler sonucunda görüşme formu üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve sonrasında görüşme formu nitel araştırma konusunda uzman iki akademisyence incelenmiştir. Alan uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda gerekli düzeltmeler yapılarak görüşme formunun, FATİH projesinin içeriğine yönelik olarak, toplam altı sorudan oluşan taslak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular iki fen bilimleri dersi öğretmenine uygulanmıştır. Onlardan alınan geribildirimler doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme formu oluşturulurken, katılımcıların yönlendirilmemesi için yönlendirici sorulardan kaçınılmış, cevabı doğrudan evet ya da hayır kavramlarını çağrıştırıcı sorulardan kaçınılmıştır. Veri Toplama Araçlarının Uygulanışı Çalışmaya ilişkin veriler eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında toplanmıştır. Öncelikle çalışmayla ilgili genel bilgilendirmenin de içerisinde yapıldığı yarı-yapılandırılmış görüşme formları katılımcılara e-posta yoluyla ulaştırılmıştır. Sonra yüz yüze görüşme için katılımcılardan randevu talep edilmiştir. Görüşme sürecinde araştırmacı tarafından gerçekleştirilen mülakatlar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Daha detaylı bilgi almak amacıyla ihtiyaca göre zaman zaman katılımcılara ek sorular da yöneltilmiştir. Görüşmeler katılımcı öğretmenlerin okullarında dakika sürecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Verilerin Analizi Çalışmada toplanan veriler konuya ilişkin katılımcıların görüşlerini derinlemesine tanımlamak amacıyla içerik analiziyle çözümlenmiştir (Stemler, 2001). Bogdan ve Biklen (2007) ne göre içerik analizi, sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve belli temalara göre düzenlenmesidir. İçerik analizi birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. İçerik analizi nitel araştırma verilerinin işlenmesinde; Verilerin kodlanması, Temaların bulunması, Kodların ve temaların düzenlenmesi ile Bulguların tanımlanması ve yorumlanması olmak üzere dört aşamada kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bunun yanında içerik analizi tablolarından sonra, katılımcıların sorulara verdikleri yanıtların derinlemesine öğrenebilmek adına, her bir soru kapsamında birkaç katılımcının görüşleri ilgili sorularda ortaya çıkan temalar ve kodlar ışığında yer verilmiştir. 273

6 Bu çalışmada, araştırmada varılan sonuçların geçerliğini sağlamak amacıyla iki önemli süreç gerçekleştirilmiştir. Bunlar: (a) Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci (kavramsal temaya nasıl ulaşıldığı) detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka, Schwartz, John, Picone-Decaro, Jenkins ve Carey, 2004). (b) Araştırmada elde edilen temaların her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan öğretmen adaylarının görüşlerinden örnekler seçilerek bulgular bölümünde yer verilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için elde edilen verileri araştırmacının yanı sıra bir fen bilgisi alan eğitimi uzmanı ve bir fen bilgisi öğretmeni analiz etmiştir. Daha sonra yapılan kodlamalar karşılaştırılarak (Güvenirlik= [Görüş Birliği/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] x 100) formülü aracılığıyla (Miles ve Huberman, 1994) uyuşum yüzdesi %91.00 olarak hesaplanmıştır. Kodlama işlemi bittikten sonra tüm veriler kategoriler ve temalar esas alınarak frekanslar halinde tablolarla sunulmuştur. Bulgular Araştırmada görüşme verilerinden elde edilen bulgulara bu kısımda yer verilmiştir. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesinin Anlamına İlişkin Görüşleri Katılımcıların birinci soruya ilişkin yanıtları Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesinin Anlamına İlişkin Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. Tema Kod f(n=12) % Teknoloji kullanımı Akıllı Tahta kullanımı Teknoloji ve işlevi Tablet ve akıllı tahta entegrasyonu Görsellik Yazılımın Fen Eğitimde kullanılması Toplam 26 Fırsat Eşitsizliğini Ortadan Kaldırabilir Fırsatlar Uzaktan Eğitim Fırsatı Zamandan Tasarruf Toplam 18 Genel Toplam 44 Katılımcıların FATİH projesine anlamına ilişkin görüşleri Teknoloji ve İşlevi ve Fırsatlar olarak iki temaya ayrılmıştır. Fen bilimleri öğretmenleri FATİH projesinin teknoloji ve işlevi teması adı altında projenin amacının teknoloji (% 22.72) kullanımının ve akıllı tahta (%13.63) kullanımı olarak görmektedir. Katılımcılar; FATİH Projesinin anlamının tablet ve akıllı tahta arasında entegrasyonu (%11.36) sağlayacağını, görselliği (%6.81) arttıracağını, yazılımlar sayesinde fen eğitiminde kullanılmasının (%4.54)anlamını arttıracağını düşünmektedir. Bunun yanında FATİH projesinin fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracağını(%20.45), uzaktan eğitim fırsatı sağlayacağını (%11.36) ve zamanı daha verimli kullanılabileceğini (%9.09) düşünmektedirler. Ö1 ve Ö7 kodlu öğretmenlerin birinci soruya verdiği yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. Ö1: Öğretmen öğrenci ilişkisini eğitim sürecinde farklılaştırarak teknoloji kullanımını ön planda olmasını hedefleyen sistemler bütünü. (teknoloji ve işlevi teması adı altında, teknoloji kullanımı olarak kodlanmıştır.) 274

7 Ö7: Öğretmenlerin ve öğrencilerin fen bilimleri derslerinde akıllı tahtayı ve tabletleri yoğun olarak kullandıkları teknoloji tabanlı bir projedir. (teknoloji ve işlevi teması adı altında, akıllı tahta kullanımı olarak kodlanmıştır.) Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesiyle Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Çözüm Bulmalarına İlişkin Görüşleri Katılımcıların ikinci soruya ilişkin yanıtları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesiyle Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Çözüm Bulmalarına İlişkin Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. Tema Kod f(n=12) % İnanıyorum Davranış problemleri Zaman İlgi çekme Bol pratik yapma Araştırma becerisi Öğrenciyi Aktif hale getirme Toplam İnanmıyorum Sürece hazır değiliz Altyapı yetersizliği Teknolojinin kötüye kullanımı Toplam Genel Toplam Fen bilimleri öğretmenlerinin sınıf içerisinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik görüşleri Tablo 4 te belirtilmiştir. Görüşler İnanıyorum ve İnanmıyorum olarak iki temaya ayrılmıştır. Öğretmenlerin büyük bölümü ders içerisinde yaşadıkları sorunları çözüm bulabileceğini ifade etmektedir. Özellikle davranış problemlerini ortadan kaldırabileceği (% 21.05) düşünülmektedir. Bu görüşün arkasında öğrencilerin ilgisinin çekileceğini görülmektedir. Bunun yanında fen bilimleri öğretmenleri ders içerisinde zaman problemlerine çözüm bulabileceğini (% 18.42) düşünmektedir. Öğretim programının yoğun olması, bazı deney ve gösteri etkinliklerinin akıllı tahta üzerinden gösterilebileceği bununda zaman sorunlarını ortadan kaldırabileceğini düşünmektedir. Daha çok etkinlik ve soru çözülmesi bol pratik (% 13.15) yapma imkânını arttıracaktır. Dolayısıyla öğrenciler sürece daha aktif olarak katılım (% 5.26) sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Bunun beraber bazı öğretmenler sürece hazır olmadıklarını (% 5.26) yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını (% 5.26) ifade etmişlerdir. Ayrıca teknolojinin de kötüye kullanılabileceği (% 5.26) endişesi taşımaktadırlar. Ö8 ve Ö5 kodlu öğretmenlerin ikinci soru kapsamında zaman koduna verdikleri yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. Ö8: Ben konuları yetiştirmede problem yaşıyorum. FATİH Projesinin bu bağlamda sınıf için uygulamalarda bana yardımcı olacağını düşünüyorum. ( İnanıyorum teması altında zaman olarak kodlanmıştır.) Ö5: Ben özellikle konuları yetiştirmede zaman bağlamında sorun yaşıyorum. Bu bağlamda FATİH projesi tam olarak kullanmaya başladığımda zaman sorunumu aşacağımı düşünüyorum. Bunun yanında daha fazla etkinlik yapacağım. Çünkü 8. Sınıf öğrencilerime hem konu anlatmak hem de onları TEOG a hazırlamak kolay bir iş değil. ( İnanıyorum teması altında zaman ve bol pratik yapma olarak kodlanmıştır.) 275

8 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesinin Sınırlılıklarına İlişkin Görüşleri Katılımcıların üçüncü soruya ilişkin yanıtları Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 5. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesinin Sınırlılıklarına İlişkin Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. Tema Kod f (N=12) % Sınırlılıklar Sınıf mevcutları kalabalık Ders içerikleri çok yoğun Yazılım yeterli değil Ders içeriği yeterli değil Hayır, yoktur Genel Toplam Tablo 5 te fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinin sınırlılıklarına ait görüşleri Sınırlılıklar teması altında incelenmiştir. Sınıf mevcutlarının kalabalık(% 32.35) olması FATİH projesine ilişkin en önemli sınırlılık olarak görülmektedir. Öğretim programlarının çok yoğun (% 26.47) olması ders içeriklerine ait kazanımların etkili bir şekilde verilmesini zorlaştırmaktadır. Akıllı tahtaların kullanımında yeterli yazılımın olmaması (% 20.58) sadece e kitapların ekrandan gösterilmesinin olumlu etki yaratmadığını ifade etmişlerdir. Ö6 ve Ö11 kodlu öğretmenlerin üçüncü soru kapsamında Sınırlılıklar temasında, Ders içerikleri koduna, ilişkin verdikleri yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. Ö6: FATİH projesinin içerdiği ders ile ilgili yazılımların yeterli olduğuna inanmıyorum. ( Sınırlılıklar teması altında yazılım yeterli değil olarak kodlanmıştır.) Ö11: Bana göre, bu projenin içerikleri tam olarak hazır değil. Bu proje ile birlikte Vitamin portalına ve EBA portalını dikkatle takip ediyorum. İncelediğim bazı konuların içeriklerini göz önüne aldığımda, projenin yazılımının henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Bundan dolayı projenin alt yapısının hala sınırlı olduğu kanısındayım. ( Sınırlılıklar teması altında yazılım yeterli değil ve ders içeriği yeterli değil olarak kodlanmıştır.) Fen Bilimleri Öğretmenin FATİH Projesinin Materyallerine İlişkin Görüşleri Katılımcıların dördüncü soruya ilişkin yanıtları Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6. Fen Bilimleri Öğretmenin FATİH Projesinin Materyallerine İlişkin Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. Tema Kod f (N=12) % Materyal Akıllı tahta Tablet e-kitap Fikrim Yok Genel Toplam 26 Tablo 6 da fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinde kullandıkları Materyaller teması altında akıllı tahta (% 42.30) kullanımı, tablet (% 26.92) ve e-kitap (%19.23) olarak ifade etmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı FATİH projesinin içeriği hakkında fikir sahibi (% 11.53) olmadıklarını belirtmişlerdir. Ancak akıllı tahtaların içeriği sadece e-kitaplardan ibaret olduğunu bunun yanında içeriği zenginleştirecek yeterli materyalin olmadığını ifade etmişlerdir. 276

9 Ö12 ve Ö3 kodlu öğretmenlerin dördüncü soru kapsamında, akıllı tahta ve tablet kullanımı kodlarına verdikleri yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. Ö12: Akıllı tahtalarda, Fen Bilimleri ile ilgili birçok web sayfasına giriş yapılamaması FATİH projesinin başarılı olmasını engellemektedir. ( Materyal teması altında Akıllı Tahta olarak kodlanmıştır). Ö3: Bu projede akıllı tahtanın ve tablet kullanımının ön planda tutulduğunu düşünmekteyim. Bunun dışında da bu proje ile ilgili olarak fen bilimleri dersi kapsamında nelerin yapıldığından haberim yok. ( Materyal teması altında Akıllı Tahta ve Tablet olarak kodlanmıştır). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH projesinin Kazanım, Konu ve Ünitelerle İlişkisi Hakkındaki Görüşleri Katılımcıların beşinci soruya ilişkin yanıtları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH projesinin Kazanım, Konu ve Ünitelerle İlişkisi Hakkındaki Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. Tema Kod f (N=12) % İçerik Kazanımla ilişkilidir Konularla ilişkilidir Ünitelerle ilişkilidir Genel Toplam Tablo 7 de fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinin içeriğinin ders içeriğine yönelik kazanımları (% 39.2) ile ilişkili olduğunu, ünitelerle (% 35.71) ilişkili, ünitelerle ilişkili (% 25.00) olarak görülmektedir. Ö12 kodlu öğretmenin beşinci soru kapsamında, içerik teması altında, verdiği yanıt aynen aktarılarak verilmiştir. Ö12: Akıllı tahtalarda, Fen Bilimleri ile ilgili kazanımlarla ilişki olduğunu düşünüyorum. ( İçerik teması altında Kazanımlarla ilişkili olarak kodlanmıştır.) Fen Bilimleri Öğretmenlerinin EBA E-İçerikler Hakkındaki Görüşleri Katılımcıların yedinci soruya ilişkin yanıtları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 8. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin EBA E-İçerikler Hakkındaki Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. Tema Kod f (N=12) % e-içerik Bilgim yok Yazılım Genel Toplam Tablo 8 de fen bilimleri öğretmenlerinin Eğitim Bilişimleri Ağı (EBA) tarafında geliştirilen e- içeriklere yönelik görüşleri sorulmuştur. Fen Bilimleri öğretmenlerin büyük kısmı (% 91.66) eğitim bilişimleri ağı (EBA) hakkında fikir sahibi olmadıkları dolayısıyla bu içerikleri kullanmadıkları görülmektedir. 277

10 Ö5 kodlu ve Ö9 kodlu öğretmenlerin altıncı soruya verdikleri yanıtlar aynen aktarılarak verilmiştir. Ö5: FATİH Projesi Fen Bilimleri dersi açısından e-içerikleri hakkında fikrim yok. ( e-içerik teması altında Bilgin yok olarak kodlanmıştır.) Ö9: FATİH projesi kapsamında içerik olarak ne hazırladığını bilmiyorum. Bu konuda biz fen öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmedi. Ayrıca okulumuza milli eğitimden herhangi bilgilendirici bir yazıda ulaşmadı. Bu nedenle fen dersi kapsamında içerik olarak ne hazırlandığını bilmiyorum. ( e-içerik teması altında Bilgin yok olarak kodlanmıştır.) Tartışma, Sonuç ve Öneriler Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH projesine ait görüşlerinin incelendiği bu çalışmada elde edilen bulgular çerçevesinde ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik bazı öneriler sunulmuştur. Görüşmeye katılan öğretmenler; FATİH projesi ile fırsat eşitsizliğinin teknoloji boyutunda giderileceğini, öğretimi ve yapılması zor olan etkinliklerin/deneylerinin yapılmasının kolaylaşacağı, akıllı tahta kullanımının yaygınlaşması ile zamanın etkili kullanımı ile görsel ve işitsel öğelerin daha kolay aktarabileceği gibi durumların FATİH projesinin Fen Bilimleri dersinin öğretiminde avantajlar sağlayacağını belirtmişlerdir. Bu bulguların Akpınar vd. (2005) ile Karamustafaoğlu, Çakır ve Topuz (2012) un gerçekleştirdikleri araştırmaların verileri ile örtüştüğü görülmektedir. Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre görüşmeye katılan öğretmenlerin FATİH projesinin içeriği, amacı ve hedefleri ve ile ilgili olarak detaylı bir bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Bu araştırmada Fen Bilimleri öğretmenleri, FATİH projesi ile derslerde süreç boyunca, zaman kazanımı, öğrencilerin derse ilgilerinin artacağı, öğrencilerin araştırma becerilerinin gelişeceği konuları ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında, öğretmenler, FATİH projesinin Fen Bilimleri dersi bağlamında kazanımlarla, konularla ve ünitelerle de ilişkili olduğunu düşünmektedirler. Özdemir (2014), yaptığı araştırmada bu araştırma ile benzer sonuçlara ulaşmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %70.70 i öğrencilerin derse olan ilginin artacağını ve öğretmenlerin %69.90 ın öğrenmenin daha kısa sürede gerçekleşeceğini belirtmişlerdir. Çoklar ve Tercan (2014), çalışmaya katılan ilköğretim öğretmenlerinin, akıllı tahta kullanımı sonucu, derslerde zamandan tasarruf olacağını ve süreçte öğrencilerin derse motivasyonlarının artacağı yönünde görüş bildirdiklerini ortaya koymuşlardır. Bu araştırmaya katılan öğretmenlerde zaman tasarrufu anlamında aynı görüşte olduklarını belirtmesi açısından elde edilen verilerin benzer olduğu görülmektedir. Bu araştırmada Fen Bilimleri öğretmenlerinin bir kısmı ders içeriklerinin ve yazılımların yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Altın ve Kalelioğlu (2015), öğretmenler ile gerçekleştirdikleri araştırmada benzer sonuçlara ulaşarak, çalışma kapsamında görüş bildiren öğretmenlerin bir kısmının FATİH projesindeki içeriğin ye materyallerin yetersiz olduğunu ortaya koymuşlardır. Her iki araştırma sonucuna göre farklı branşlarda olan öğretmenlerin FATİH Projesinde kullanılan ders içeriklerinin ve materyallerin yetersiz oldukları düşüncesinin ortak olduğu belirlenmiştir. FATİH projesi ile ilgili olarak sadece okullardaki akıllı tahtalarla ilişkili bir proje olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Katılımcıların tamamı e-içerik ile ilgili olarak tam olarak bir görüş ortaya koyamamışlardır. Başduvar (2013), yaptığı araştırmada birçok öğretmenin FATİH projesine ilişkin detaylı bilgilere sahip olmadıklarını ve bu projeyi gerekli bulmadıklarını belirlemiştir. Bu araştırmada da Fen Bilimleri öğretmenlerinden elde edilen veriler, FATİH projesinin içeriği konusunda benzerlik taşımaktadır. Fen Bilimleri öğretmenleri FATİH Projesinin gerekli olmadığı yönünde bir görüş ortaya koymamakla birlikte, projenin içeriğine yönelik kapsamlı bilgiye sahip olmadıkları araştırma sonunda görülmüştür. Görüşmeye katılan fen bilimleri öğretmenleri, öğrencilere dağıtılan tabletlerin akıllı tahta ile uyumlu olmaması, yeterli ve etkili içeriklerin yazılımda hala daha yapılamaması gibi faktörlerin FATİH projesinin sınırlılığı olduğunu belirtmişlerdir. 278

11 Çalışmaya katılan Fen Bilimleri öğretmenlerinin e-içerik hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları ilginç bir sonuç olarak değerlendirilebilir. İçerisinde bulunduğumuz 21. yy. da yazılı materyallerin yavaş yavaş yerini çevrimiçi ve dijital materyallere bırakmaya başladıkları göz önüne alındığında öğretmenlerin bu konuda yeterli olmadıkları söylenebilir. Fen Bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinin tamamı düşünüldüğünde bu proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Projenin kabul edilmesinden beş yıl geçmesine rağmen, fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesini akıllı tahta, tablet ve internet kullanımı dâhilinde gördükleri yapılan görüşmeler sonucu belirlenmiştir. Bu bağlamda, devlete çok yüksek maliyeti olan ve eğitim sistemimizde öğrencilerimizin daha başarılı olmasını sağlayacağı düşünülen bu projenin fen bilimleri öğretmenlerince henüz içeriğinin net olarak anlaşılamadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma verileri ışığında; FATİH projesi kapsamında dağıtılan tabletler ile akıllı tahtaların etkileşimli olmaları, Fen Bilimleri dersi öğretmenlerine FATİH projesi ile ilgili etkili hizmet içi eğitimlerin verilmesi, kullanılan yazılımların içeriksel olarak daha nitelikli (konular ile ilgili dikkat çekici girişler ile ilgili yazılımların geliştirilmesi, kullanıcı ara yüzlerin daha kullanışlı vb gibi.) olması FATİH projesinin Fen Bilimleri dersi kapsamında daha nitelikli olabilmesi için önerilebilir. Bilgilendirme Bu çalışma Nisan 2016 tarihinde Antalya da gerçekleştirilen 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Öne Çıkan Noktalar Bu araştırmanın amacını, Fen bilimleri öğretmenleri ile FATİH Projesine ilişkin güncel sorunların belirlenmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması oluşturmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması benimsenmiştir. Araştırma, Ankara merkez ilçelerde görev yapan 12 fen bilimleri dersi öğretmeni ile eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Geçerliği ve güvenirliği sağlanmış altı maddeden oluşturulmuş, yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma bulgularının analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, fen bilimleri öğretmenleri, FATİH projesi ile fırsat eşitsizliğine çözüm bulunabileceğini, yapılması zor etkinliklerin yapılmasının mümkün olacağını ve zamandan tasarruf sağlanacağını düşünmektedirler. Bunun yanında, fen bilimleri dersi kapsamında e- içeriğin yeterli olmadığını, akıllı tahtalar ile tabletlerin yeterli olmadıklarını düşünmektedirler. Araştırma bulgularına göre fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesinin içeriğine ilişkin olarak detaylı bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Bu sonuca göre, fen bilimleri öğretmenlerine FATİH projesinin içeriği ile ilgili olarak aktif katılımlı ya da etkileşimli hizmet-içi eğitimlerin verilmesi önerilebilir. 279

12 Kaynakça Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E. ve Karal, H. (2014). Öğretmenlerin Fatih Projesi ne yönelik görüşleri: farkındalık, öngörü ve beklentiler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 8 (1), Akpınar E., Aktamış H. ve Ergin Ö. (2005). Fen bilgisi dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Education (TOJET), 4 (1), Altın, H. M. ve Kalelioğlu, F. (2015). Fatih projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2 (1), Başduvar, C. (2013). Öğretmenlerin bilgi teknolojilerine ve Fatih (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi ne bakış açısı, projeden beklentileri (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara. Berg B. L. (1998). Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Allyn and Bacon. Bogdan, R.C. ve Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education. Boston: Pearson Education Inc. Çepni, S., Ayas, A., Ekiz, D. ve Akyıldız, S. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Cohen, L. ve Manion, L. (1994). Research methods in education. London: Routledge. Çoklar, A. N. ve Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 13 (1), Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M. ve Bozdoğan, A. E. (2012). Tablet bilgisayarların fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), Demir, S. B. ve Yıldırım, Ö. (2016). Okulda ve okul dışında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının öğrencilerin pisa 2012 performansıyla ilişkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), Doğru, M., Gençosman T., Ataalkın, A. N. ve Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9 (1), Eryılmaz S. ve Salman Ş. (2014). Fatih projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, (2) 1, Günbayı, İ. ve Yörük, T. (2014). Yönetici ve öğretmenlerin eğitimde fatih projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri (Antalya ili Muratpaşa ilçesi örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (1), Gürol, M., Donmuş, V. ve Aslan, M., (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin fatih projesi ile ilgili görüşleri. (Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi). 16 Nisan 2016 tarihinde /publication/ _ilkogretim_kademesinde_gorev_yapan_sinif_ogretmenlerinin_fatih_pr ojesi_ile_ilgili_gorusleri/links/56f3f1e608ae95e8b6d05e27.pdf adresinden erişilmiştir. Hruschka, D. J., Schwartz, D., John, D.C., Picone-Decaro, E., Jenkins, R. A. ve Carey, J.W. (2004). Reliability in coding open-ended data lessons learned from HIV behavioral research. Field Methods, 16 (3), Karamustafaoğlu, O., Çakır, R. ve Topuz, F. (2012). Fen öğretiminde öğretmenlerin derslerinde materyal ve teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi. N. H. Polat (Ed.), X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi ( ) içinde. Niğde: PEGEM Akademi. 280

13 Kırılmazkaya G., Keçeci G., Zengin F. (2014). Bilgisayar destekli öğretimin fen ve teknoloji öğretmen ve öğrencinin tutum ve başarısına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 30 (1), MEB, (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı (6-8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. MEB, (2013). Ortaokullar fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. MEB, (2015). PISA 2012 araştırması (Ulusal nihai rapor). 16 Mart 2016 tarihinde com/file/d/0b2wxmx5xmcnhagtnv2x6ywsyy2c/view?pref=2&pli=1 adresinden erişilmiştir. MEB, (2016). Eğitimde fatih projesi hakkında. 15 Şubat 2016 tarihinde adresinden erişilmiştir. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis an expanded source book. California: Sage Publications. Özdemir, U. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin tablet bilgisayarların derslerde kullanımına ilişkin görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Giresun ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun. Stemler, S. (2001). An overview of content analysis (Practical Assessment, Research & Evaluation). 20 Nisan 2016 tarihinde adresinden erişilmiştir. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 281

14 282

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması Donanım Altyapısının İyileştirilmesi Her dersliğe bir adet etkileşimli tahta Her okula A3/A4 yazıcı Her öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar seti Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması Meb

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YUNUS AYDIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ HAZİRAN 2017 EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Millî Eğitim Bakanlığının, eğitimde teknoloji

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ANKARA ATÖLYE. 26-27 Kasım 2015

ANKARA ATÖLYE. 26-27 Kasım 2015 ANKARA ATÖLYE 26-27 Kasım 2015 Atölye Nedir?... Atölye; Bilişim Teknolojileri Eğitimcilerinin bir zümre etkinliğidir. Bu çalışma kapsamında eğitimciler deneyimlerini paylaşma, fikir alışverişinde bulunma,

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 08:00-08:45 Fen ve teknoloji öğretiminin önemi 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı Materyal tasarlama ve geliştirme süreci hazırlama (Vee diagramı) 09:00-09:45 10:00-10:45

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Ders No : 0310190177 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ve Proje Üzerine Bir Değerlendirme

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ve Proje Üzerine Bir Değerlendirme Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ve Proje Üzerine Bir Değerlendirme Alper DURSUN 1, İsmail KIRBAŞ 2, Mehmet Erkan YÜKSEL 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail: lokman_alemdar@yahoo.com 1 Konu Başlıkları Teknoloji

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

FATİH&PROJESİ&BEKLENTİ&KÂĞIDI& TABLET&BİLGİSAYAR&

FATİH&PROJESİ&BEKLENTİ&KÂĞIDI& TABLET&BİLGİSAYAR& Taslak Ocak2012 GİRİŞ: FATİHPROJESİBEKLENTİKÂĞIDI TABLETBİLGİSAYAR DokuzuncuKalkınmaPlanı,BilgiToplumuStratejisiveMillîEğitimBakanlığıStratejikPlanındayerverilen hedefler doğrultusunda, eğitim ve öğretim

Detaylı

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça) Katılımcılar

Detaylı

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI İsa KORKMAZ Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/1.14527/978653183563.11 Giriş Türkiye de cumhuriyet dönemi

Detaylı

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION Perşembe 12 Eylül 2008 Hall A Hall B Hall C Hall D 08:40-09:00 09:00-09:20 09:20-09:40 KONGRE KAYIT 09:40-10:00 10:00-10:30 10:30-10:50 AÇILIŞ TÖRENİ 10:50-11:10 11:10-11:30 MÜZİK KONSERİ 11:30-11:50 11:50-12:50

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık.

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. Müh. Salim İMAMOĞLU Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki : "Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

YAYIN KATOLOĞU İÇİNDEKİLER GİRİŞ İSABET AKADEMİ AKILLI TAHTA PROGRAMI. isabet.com.tr - 3

YAYIN KATOLOĞU İÇİNDEKİLER GİRİŞ İSABET AKADEMİ AKILLI TAHTA PROGRAMI. isabet.com.tr - 3 2 - isabet.com.tr YAYIN KATOLOĞU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4. Sınıflar 3. Sınıflar 2. Sınıflar İSABET AKADEMİ AKILLI TAHTA PROGRAMI isabet.com.tr - 3 4 - isabet.com.tr Eğitimde TAM İSABET! DEĞERLİ EĞİTİM YÖNETİCİSİ

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ VE TEKNOLOJİK ÜRÜN KONUSUNA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ VE TEKNOLOJİK ÜRÜN KONUSUNA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ VE TEKNOLOJİK ÜRÜN KONUSUNA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ayşegül BİLECİK Gazi Üni., Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi ABD, Ankara-TÜRKİYE Nermin

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Bülent YILMAZ İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.. VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.. VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : 89692170/903.99/248065 27/12/2012 Konu: Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi (Tereddüt edilen hususlar). VALİLİĞİNE

Detaylı

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi MFGE 420 Bahar 3 0

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Emrah YILDIZ Mehmet İzzet Paşa Ortaokulu (MALATYA) 86yildizemrah@gmail.com Dr. Cenk TEMEL İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 04/06/2015 tarihli ve 37805372-310-E.5756268

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu Hazırlayan Caner YACAN Değineceklerimiz: EBA Nedir? EBA nın Amacı Nedir? EBA yı Önemli Kılan Özellikleri Nelerdir? Niçin EBA yı Kullanmalıyız? EBA da Neler

Detaylı

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta SS-011 Sunum Tarihi: 29 Nisan 2015 Çarşamba Sunum Saati: 10.45-12.00 Salon Adı: Kongre Kültür Merkezi Salon III Oturum Adı: Sözel Bildiri Oturumu II Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.65.01.00-604.99-6400 Konu : ThinkQuest Eğitim Portalı Proje Yarışması. 06/04/2009 Bakanlığımız ile Oracle Eğitim Vakfı

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Türkiye deki tüm akademik kurumları birbirine ve sonra küresel araştırma ağlarına bağlayan, Ulusal Akademik Ağ altyapısını işleten, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Nihat ŞAD, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılannın ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUM;BAŞARI MI ARTTIRIYORUM

TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUM;BAŞARI MI ARTTIRIYORUM T.C. SAMSUN ĠLKADIM 19 MAYIS LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUM;BAŞARI MI ARTTIRIYORUM ĠLKADIM ARALIK 2016 Proje Adı Proje Konusu TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUM,BAŞARIMI ARTTIRIYORUM Yenilik ve Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ

MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ PROJE ADI: ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI Deniz KARDEŞ Emin AYDIN Ali DELİCE Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı