Adana ÜSAM ve Bölge Sanayisine Sunduğu Ar-Ge Hizmetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana ÜSAM ve Bölge Sanayisine Sunduğu Ar-Ge Hizmetleri"

Transkript

1 ADANA ÜNĠVERSĠTE-SANAYĠ ORTAK ARAġTIRMA MERKEZĠ Adana ÜSAM ve Bölge Sanayisine Sunduğu Ar-Ge Hizmetleri Çiğdem SEZER Merkez Müdürü

2 ADANA ÜNĠVERSĠTE-SANAYĠ ORTAK ARAġTIRMA MERKEZĠ ADANA ÜSAM ORGANĠZASYON YAPISI VE ÜSAM EKĠBĠ ADANA ÜSAM HĠZMETLER SAYILARLA ADANA ÜSAM HEDEFLERĠMĠZ 2

3 ADANA ÜSAM ORGANĠZASYON YAPISI GENEL KURUL YÖNETĠM KURULU GENEL KOORDĠNATÖR ENDÜSTRĠYEL DANIġMANLAR MERKEZ MÜDÜRÜ MERKEZ UZMANLARI AKADEMĠK DANIġMANLAR 3

4 ADANA ÜSAM ORGANĠZASYON YAPISI YÖNETĠM KURULU Fırat KARALI (BaĢkan) - KSG MAKĠNA Sedef Uncu AKI (BaĢkan Yrd.) - BOSSA Mehmet ALTIOK(BaĢkan Yrd.) - TESLA Murat DEĞĠRMEN - SUNAR MISIR ġahin MANGTAY - MAZLUM BORU Ersen PESEN - ÇUMĠTAġ Muhitin ġahġn - KAMBETON Prof. Dr. Halime PAKSOY - Ç.Ü. Prof. Dr. Hamit SERBEST - ADANA ÜSAM GENEL KOORDĠNATÖR Prof. Dr. A. Hamit Serbest/ Elek- Elektr. Müh. Bölümü 4

5 PAYDAġLARIMIZ KSG MAKĠNA BOSSA TEMSA GLOBAL TESLA ÇUMĠTAġ KAMBETON SUNAR MISIR ABDĠOĞULLARI ADANA ÇĠMENTO EKS-ĠMP SEÇĠL PLASTĠK KAMAK MAKĠNA OTOTEKS EKSOY KĠMYA ADANA ÇĠMENTO MĠNE LASER GÜNEY ÇELĠK HASMAK 5

6 GĠRĠġĠMCĠ PAYDAġLARIMIZ ALĠ ÖZGÜN HIRLAK YÜKSEK MAKĠNA MÜHENDĠSĠ SERVĠS ROBOTU TASARIMI KOSGEB AR-GE VE ĠNOVASYON DESTEĞĠ TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYE DESTEĞĠ 6

7 GĠRĠġĠMCĠ PAYDAġLARIMIZ MEHMET ORCAN MAKĠNA MÜHENDĠSĠ MURAT DEMĠRKOL MAKĠNA MÜHENDĠSĠ YERLĠ EKONOMĠK ARAÇ PROJESĠ TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYE DESTEĞĠ 7

8 GĠRĠġĠMCĠ PAYDAġLARIMIZ MEHMET KENAR - Ç.Ü SU ÜRÜNLERĠ FAK. TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠ POSALARINDAN DOĞAL ANTĠOKSĠDAN ELDESĠ KOSGEB AR-GE VE ĠNOVASYON DESTEĞĠ TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYE DESTEĞĠ 8

9 GĠRĠġĠMCĠ PAYDAġLARIMIZ SALĠH AKSU YÜKSEK MAKĠNA MÜHENDĠSĠ EMRAH TUYGUN - MAKĠNA MÜHENDĠSĠ ATIK ISILARDAN VE GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYE DESTEĞĠ 9

10 ADANA ÜNĠVERSĠTE-SANAYĠ ORTAK ARAġTIRMA MERKEZĠ ÜSAM Sanayi ARAYÜZ Üniversite 10

11 ADANA ÜSAM HĠZMETLER Ar-Ge Destek Hizmetleri Eğitim ve DanıĢmanlık Hizmetleri Ar-Ge ve Yatırım Destek EriĢim Hizmetleri Laboratuvar Hizmetleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hizmeti ( TPE Bilgi Ofisi) Endüstriyel DanıĢman Destek Hizmeti Teknoloji Duyuruları ve ĠĢbirliği Talepleri Hizmeti Ġnsan Kaynakları DanıĢmanlık Hizmeti Yabancı DanıĢman Destek Hizmeti ( PUM) 11

12 ADANA ÜSAM AR-GE DESTEK HĠZMETLERĠ Akademisyen ve/veya profesyonel uzmanlar tarafından aģağıda belirtilen konularda teknik danıģmanlık desteği verilmektedir. Ar-Ge Projesi GeliĢtirilmesi, Projenin Yürütülmesi ve Ġzlenmesi Ar-Ge Biriminin Kurulumu Ortak Yarar Ar-Ge Projelerinin Yürütülmesi 5746 Sayılı Ar-Ge konunu kapsamında Ar-Ge Merkezinin Kurulmasında DanıĢmanlık hizmetinin verilmesi KurumsallaĢma ÇalıĢmalarının Yürütülmesi ĠĢ AkıĢ süreçlerinin Ġncelenmesi ve ĠyileĢtirme ÇalıĢmalarının GerçekleĢtirilmesi 12

13 ADANA ÜSAM EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ Adana ÜSAM kadrosunda yer alan akademik ve profesyonel danıģmanlar tarafından firmaların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen baģlıklarda Finans Yönetimi Vergilendirme Kalite Yönetim Sistemi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi HACCP (ISO 22000) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS 18001) Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma MüĢteri ĠliĢkileri Ölçme ve Kontrol Teknolojik GiriĢimcilik Proje Yönetimi Ar-Ge ve Yenilikçilik Pazarlama ve SatıĢ Teknikleri Proje Değerlendirme ve Fizibilite Ayrıca firmalara özel olarak uygulanan Yenilikçilik ve Ar-Ge GeliĢtirme Programı ile proje oluģturma, öncelikli Ar-Ge projesinin seçimi ve ilgili hibe destek programına baģvurunun hazırlanması ve projenin takibi aģamalarından oluģturulan bir eğitim hizmeti sunulmaktadır. 13

14 ADANA ÜSAM AR-GE VE YATIRIM DESTEK ERĠġĠM HĠZMETLERĠ Firmaların Yatırım ve Ar-Ge ÇalıĢmalarının Projelendirilmesi Bu Projeler Ġçin BaĢta Hibe Destekler Olmak Üzere Hangi Tür Desteklerin Uygun Olabileceğinin Belirlenmesi ve Seçimi Destek Programlarına BaĢvuru Dosyalarının Hazırlanması Dosyanın Takibi ve Projenin Sonlanmasına Kadar Ortak ÇalıĢma Yapılması 14

15 ADANA ÜSAM FĠKRĠ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI HĠZMETĠ BaĢta Marka ve Patent baģvuruları olmak üzere tüm Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda Adana ÜSAM uzman personeli tarafından bilgilendirme ve tescil baģvurularında danıģmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir. 15

16 ADANA ÜSAM ENDÜSTRĠYEL DANIġMAN DESTEK HĠZMETĠ Adana ÜSAM, bünyesinde bulunan kendi alanında uzman, sanayi deneyimi bulunan endüstriyel danıģmanlar ile bölge sanayisine ihtiyaç duyduğu alanlarda danıģmanlık desteği vermektedir. 16

17 ADANA ÜSAM TEKNOLOJĠ DUYURULARI VE ĠġBĠRLĠĞĠ TALEPLERĠ HĠZMETĠ Belirli zamanlarda Avrupa Birliği ĠĢletmeler Ağı (EEN) Teknoloji Duyuruları ve ĠĢbirliği Talepleri veri tabanımızda kayıtlı tüm firmalara gönderilmektedir. Gelen talepler değerlendirilerek ilgili birime ulaģtırılmaktadır. 17

18 ADANA ÜSAM ĠNSAN KAYNAKLARI DANIġMANLIK HĠZMETĠ Merkezimiz paydaģlarına özel olarak verilen bu hizmet kapsamında, paydaģ firmalarımızın insan kaynağı temininde akademik destek sağlanmaktadır. Ġstihdam edilecek personel Adana ÜSAM da 2 aylık bir süreçte Ar-Ge ve Yenilik konusunda eğitim almaktadır. 18

19 ADANA ÜSAM YABANCI DANIġMAN DESTEK HĠZMETĠ Adana ÜSAM ve PUM Hollanda DanıĢmanlık ile yapılan iģbirliği kapsamında bölgemizdeki KOBĠ lere danıģmanlık ihtiyacı duyduğu her alanda yabancı uzman desteğini ücretsiz olarak sağlamaktadır. 19

20 SEMĠNER KONFERANS KONGRE VB. ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ Merkezimiz sosyal sorumluluk anlayıģı ile bölgemizde Ar-Ge farkındalığını ve kültürünü yaratmak, bölge sanayicilerimize, öğrencilerimize ve öğretim üyelerinize ihtiyaç duyduğu her konuda bilgilendirici, vizyon yaratan seminer, konferans vb etkinlikler düzenlemektedir. 20

21 SAYILARLA ADANA ÜSAM PAYDAġLAR 20 paydaģ firma Firma Veri Tabanı 1200 Adet firma hakkında veri tabanımızda teknik ve idari bilgiler Sanayi Ziyaretleri ve Toplantıları 1500 firma ziyareti 1200 Firmaya Ar-Ge ve inovasyon destekleri konusunda bilgilendirme, 400 Firmaya AB proje konularında bilgilendirme, 378 Firmaya SMH konusunda bilgilendirme, 900 Firmanın Teknolojik ve Yenilik Değerlendirilmesi, 450 Firmayla proje toplantısı Akademisyenler ile firma temsilcileri arasında 600 e yakın yüz yüze görüģme 21

22 SAYILARLA ADANA ÜSAM Proje ve DanıĢmanlık Hizmetleri 80 firmaya 150 civarında Sanayi projesi 94 Ar-Ge projesine danıģmanlık, 49 firmaya 81 TÜBĠTAK-TEYDEB ve KOSGEB projesi baģvurusu Sanayi ile yapılan çalıģmalardan çıkan 12 adet lisansüstü tez çalıģması Yürütülen 4 adet AB Projesi, 1 adet TÜBĠTAK ĠġBAP Projesi, 2 adet ÇKA Projesi ve halen yürütülmekte olan 1 adet KOSGEB Projesi Teknoloji Transfer ĠĢbirlikleri 7 firmaya yabancı kurum ile Bölge firması arasında know-how (Teknoloji Transferi) iģbirliği 75 adet AB ĠĢbirliği Ortaklık teklifinin bölge firmalarına duyurulması ve yönlendirilmesi20 Firmanın teknoloji transferi iģbirliği talebinin yönlendirilmesi 22

23 SAYILARLA ADANA ÜSAM Kurum ve sanayicilerle olan ĠĢbirliklerimiz Çukurova Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Teknokent A.ġ. BOSSA A.ġ. TEMSA GLOBAL Ankara Patent Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi - ÜSKĠM 23

24 SAYILARLA ADANA ÜSAM Eğitim 182 Konferans, Seminer, vb programlar 65 adet sertifika eğitim programı Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Hizmetleri Toplam 86 patent-faydalı model 4 endüstriyel tasarım 3 coğrafi iģaret 300 marka baģvurusu, 24

25 ÜNĠVERSĠTE SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠ DESTEKLEYEN PROJELER Adana ÜSAM, yılları arasında AB destekleri kapsamında, Çerçeve Programı FP KNOW-REG-2 programından SUPER-SME (SUpporting Potential and Existing Research Intensive SMEs) AB LEONARDO VINCI Hareketlilik Projesi kapsamında AB üyesi ülkelerde KOBİ'lere uygulanan Mesleki Eğitim ve Hizmetlerin Türk KOBİ'lerine Uygulanması ve Yaygınlaştırılması AB ĠġKUR Aktif ĠĢgücü Programı kapsamında Spirulina Üretimi ve Pazarlanması Eğitim Programı, AB ĠġKUR Aktif ĠĢgücü Programı kapsamında Otomotiv Sektörü İçin Teknisyen Geliştirme Programı 25

26 ÜNĠVERSĠTE SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠ DESTEKLEYEN PROJELER Çukurova Kalkınma Ajansı Desteği ile Rekabet Edebilirlik Açısından Adana Sanayisinin Teknolojik Yetenek Envanterinin Belirlenmesi 900 firma ziyaret edildi. Teknolojik altyapı ve yetenek, insan kaynakları, üretim, satıģ, istihdam gibi konularda veriler Teknolojik Girişimci Yetiştirme Programı 198 proje baģvurusu 140 giriģimci adayına ön eğitim 30 iģ fikri için 150 saatlik Kapsamlı GiriĢimcilik Eğitimi 2 gencimiz TeknogiriĢim desteği ile Ģirket kurmuģ, Ģimdi KOSGEB Ar-Ge Ġnovasyon desteği ile çalıģmalarını sürdürmektedir. 26

27 ADANA ÜSAM HEDEFLER Üniversite Sanayi iģbirliğine süreklilik kazandırmak, Üniversitede bölge sanayisi problemlerine yönelik araģtırmalar yapılmasını sağlamak, Taraflar arasında güven ortamı oluģturmak, 27

28 ADANA ÜSAM HEDEFLER Sanayi kuruluģlarının mevcut teknolojilerini geliģtirerek rekabet gücünü arttırmak, Tarafların birbirini yakından tanıyabilmesine olanak sağlamak. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin Endüstriyel projelere katılımını sağlamak. 28

29 Adana ÜSAM TEġEKKÜRLER Çukurova Üniversitesi YerleĢkesi Çukurova Teknokent A Balcalı/ADANA Tel : Faks : E-posta : 29

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012

Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012 Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI VĠZYON: Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi İzmir PROJENİN AMACI İzmir in mevcut Ar-Ge

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR!

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! Gazi Üniversitesi Kökleri 1926 yılına uzanan Gazi Üniversitesi nde, SANAYİYE BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER ETME temel hedefiyle

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri

Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri Ege Üniversitesi; Çağdaş kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanında, sanayi ile üniversiteyi Ar-Ge, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

Bölgesel Kalkınmada Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Bölgesel Kalkınmada Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bölgesel Kalkınmada Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Canan Çilingir ODTÜ Endüstri Müh. Blm. TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve YönetiĢim Sempozyumu Sanayi Politikasının YönetiĢimi 27-28 Ocak 20 Ankara Niçin Teknoparklar

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010

AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010 AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 21 Aralık 2010 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ YAPILANMASI? İş dünyası doğrudan etkilenecek. 35 fasıl var. Her fasıl ekonomiyi bir yönüyle ilgilendiriyor. Ancak, 27 fasıl, tümüyle

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ 2013 ĠZMĠR ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ Bu çalıģma 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor!

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor! Önsöz Bu ayki bültenimize BiliĢim Yıldızları e-dönüģüm yarıģması ile ilgili geliģmelerle baģlıyoruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında gerçekleģecek olan eğitimlerimiz ile ilgili bilgilere ulaģabilirsiniz.

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI. 2013 Yılı. Çalışma Programı. Ankara Sanayi Odası

ANKARA SANAYİ ODASI. 2013 Yılı. Çalışma Programı. Ankara Sanayi Odası ANKARA SANAYİ ODASI 2013 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı